Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov 353/2003 účinný od 01.01.2006

Platnosť od: 14.08.2003
Účinnosť od: 01.01.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Konkurz a reštrukturalizácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD95DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov 353/2003 účinný od 01.01.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 353/2003 s účinnosťou od 01.01.2006 na základe 7/2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

V § 1 sa slovo „spoluobčanov“ nahrádza slovami „iných osôb“.

2.

V § 2 sa slová „zameriavajú svoju činnosť“ nahrádzajú slovami „dbajú pri tom“.

3.

V § 6 sa vypúšťajú slová „a aby skutočnosti, ktoré sú medzi účastníkmi sporné, sa spoľahlivo ...

4.

§ 7 znie:

„§ 7 (1) V občianskom súdnom konaní súdy prejednávajú a rozhodujú spory a iné právne veci, ...

5.

V § 9 ods. 2 sa vypúšťajú písmená d) a e).

6.

V § 9 ods. 3 sa vypúšťajú písmená d) až f). Doterajšie písmená g) až m) sa označujú ako ...

7.

V § 9 ods. 3 sa vypúšťa písmeno g). Doterajšie písmená h) až j) sa označujú ako písmená ...

8.

V § 9 ods. 3 písm. e) sa písmeno „g)“ nahrádza písmenom „d)“.

9.

V § 9 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b). Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

10.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v postupe sudcu v konaní ...

11.

V § 15 odsek 1 znie:

„(1) Len čo sa sudca dozvie o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený, oznámi to neodkladne predsedovi ...

12.

Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

„§ 15a (1) Účastníci majú právo z dôvodov podľa § 14 ods. 1 uplatniť námietku zaujatosti ...

13.

V § 16 odsek 1 znie:

„(1) Prvostupňový súd predloží vec na rozhodnutie o námietke zaujatosti do desiatich dní od ...

14.

V § 17 ods. 2 sa v prvej vete vypúšťajú slová „a súdneho exekútora“.

15.

§ 22 znie:

„§ 22 Fyzická osoba, ktorá nemôže pred súdom konať samostatne, musí byť zastúpená zákonným ...

16.

V § 29 ods. 2 sa slová „bol postihnutý“ nahrádzajú slovami „je postihnutý“.

17.

§ 29 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Sudca alebo poverený zamestnanec súdu zruší uznesenie o ustanovení opatrovníka, ak pominú ...

18.

§ 30 znie:

„§ 30 Účastníkovi, u ktorého sú predpoklady, aby bol súdom oslobodený od súdnych poplatkov, ...

19.

§ 36 vrátane spoločného nadpisu nad paragrafmi znie:

„Úkony súdu § 36 (1) V konaní pred súdom koná a rozhoduje senát, jediný sudca (ďalej len ...

20.

§ 36a sa vypúšťa.

21.

V § 36b sa vypúšťa písmeno b). Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až ...

22.

V § 42 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho ...

23.

§ 43 znie:

„§ 43 (1) Sudca alebo poverený zamestnanec súdu uznesením vyzve účastníka, aby nesprávne, ...

24.

V § 44 odsek 1 znie:

„(1) Účastníci a ich zástupcovia majú právo nazerať do súdneho spisu a robiť si z neho výpisy, ...

25.

V § 45 sa vypúšťajú slová „podľa okolností“.

26.

V § 47 ods. 1 sa slová „predseda senátu“ nahrádzajú slovom „súd“.

27.

V § 51 sa za slovo „pojednávaní“ vkladajú slová „alebo pri inom úkone súdu“.

28.

V § 52 ods. 1 sa slovo „predseda senátu“ nahrádza slovom „súd“ a na konci sa pripája táto ...

„O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa predvolanému doručí pri predvedení.“.

29.

V § 53 odsek 1 znie:

„(1) Tomu, kto hrubo sťažuje postup konania najmä tým, že sa neustanoví na súd alebo neposlúchne ...

30.

V § 53 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Pri opakovanom hrubom sťažení postupu konania podľa odseku 1 môže súd uložiť uznesením ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

31.

V § 54 sa za slová „predseda senátu“ vkladajú slová „alebo ním poverený zamestnanec súdu“. ...

32.

V § 55 sa za slová „predseda senátu“ vkladajú slová „alebo ním poverený zamestnanec súdu“. ...

33.

V § 74 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta a tretia veta, ktoré znejú:

„Ak nie je príslušný súd známy alebo ak príslušný súd nemôže včas zakročiť, zakročí ...

34.

§ 75 znie:

„§ 75 (1) Predbežné opatrenie nariadi súd na návrh. Návrh nie je potrebný, ak ide o predbežné ...

35.

Za § 75 sa vkladá § 75a, ktorý znie:

„§ 75a (1) Ak sa ocitne maloleté dieťa bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je jeho život, ...

36.

§ 79 znie:

„§ 79 (1) Konanie sa začína na návrh. Návrh má okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. ...

37.

V § 81 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak súd vydal predbežné opatrenie podľa § 75a, začne aj bez návrhu konanie o výchove maloletého ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

38.

V § 88 ods. 1 sa vypúšťa písmeno o).

39.

V § 89a sa vypúšťa druhá veta.

40.

V § 91 ods. 2 sa za slová „na jeho späťvzatie“ vkladá čiarka a slová „na uznanie alebo ...

41.

V § 95 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Súd nepripustí zmenu návrhu ani v prípade, ak by na konanie o zmenenom návrhu bol vecne príslušný ...

42.

§ 100 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak je účastníkom konania maloleté dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na vek a rozumovú ...

43.

V § 114 odsek 2 znie:

„(2) Predseda senátu s výnimkou vecí podľa § 120 ods. 2 a vecí podľa § 153b ods. 5 uloží ...

44.

§ 114 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Uznesenie podľa odseku 2 spolu s rovnopisom a prílohami návrhu sa doručí odporcovi do vlastných ...

45.

Za § 115 sa vkladá § 115a, ktorý znie:

„§ 115a Na prejednanie veci samej nie je potrebné nariaďovať pojednávanie, ak to nie je v rozpore ...

46.

V § 116 ods. 3 sa slová „štátne, hospodárske, obchodné alebo služobné tajomstvo“ nahrádzajú ...

47.

V § 116 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ak bola verejnosť vylúčená podľa odseku 3, súd môže povoliť jednotlivým fyzickým osobám, ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

48.

V § 120 odsek 1 znie:

„(1) Účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ...

49.

V § 120 odsek 4 znie:

„(4) Súd je povinný okrem vecí podľa § 120 ods. 2 poučiť účastníkov, že všetky dôkazy ...

50.

§ 122 znie:

„§ 122 (1) Súd vykonáva dokazovanie na pojednávaní, ak neboli splnené podmienky na vydanie rozhodnutia ...

51.

V § 124 prvá a druhá veta znejú:

„Dokazovanie treba vykonávať tak, aby sa zachovala povinnosť mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach ...

52.

V § 125 sa za slová „vyjadrenia orgánov“ vkladá čiarka a slová „fyzických osôb“.

53.

V § 126 ods. 1 prvá veta znie:

„Každá fyzická osoba je povinná ustanoviť sa na predvolanie na súd a vypovedať ako svedok.“. ...

54.

§ 128 znie:

„§ 128 Každý je povinný bez zbytočného odkladu na požiadanie súdu písomne oznámiť skutočnosti, ...

55.

V § 153b ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „prvé“.

56.

V § 153b ods. 2 písm. b) sa slová „[§ 114 ods. 2 písm. a)]“ nahrádzajú slovami „(§ 114 ...

57.

V § 153b ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

58.

V § 153b ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

59.

V § 153c ods. 1 sa vypúšťa slovo „prvom“.

60.

V § 156 ods. 2 sa slová „tri dni“ nahrádzajú slovami „päť dní“.

61.

V § 157 ods. 1 sa za slová „poučenie o odvolaní“ vkladajú slová „a náležitostiach odvolania“. ...

62.

V § 157 odsek 2 znie:

„(2) V odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal a z akých dôvodov, ...

63.

V § 157 sa vypúšťa odsek 3. Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

64.

V § 158 odsek 3 znie:

„(3) Ak predseda súdu zo závažných dôvodov nerozhodne inak, rozsudok sa vyhotoví a odošle do ...

65.

V § 165 ods. 3 sa slová „predseda senátu“ nahrádzajú slovom „súd“.

66.

V § 167 ods. 1 sa za slová „o zastavení alebo prerušení konania,“ vkladajú slová „o odmietnutí ...

67.

V § 172 odsek 1 znie:

„(1) Súd môže aj bez výslovnej žiadosti navrhovateľa a bez vypočutia odporcu vydať platobný ...

68.

V § 172 odsek 2 znie:

„(2) Platobný rozkaz nemožno vydať, ak nie je známy pobyt odporcu alebo ak by sa mal platobný ...

69.

V § 172 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

70.

V § 173 ods. 2 sa slová „predseda senátu“ nahrádzajú slovom „súd“ a na konci sa pripája ...

„To neplatí, ak sa platobný rozkaz týka niekoľkých účastníkov, z ktorých každý koná sám ...

71.

V § 174 ods. 3 sa slová „predseda senátu“ nahrádzajú slovom „súd“.

72.

§ 174 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Pri oprave chýb v písaní a počítaní, ako aj iných zrejmých nesprávností v platobnom ...

73.

V § 178 ods. 1 sa slovo „občanov“ nahrádza slovami „fyzických osôb“.

74.

V § 178 ods. 2 sa slová „jednotlivých občanov, ktorí sú oboznámení“ nahrádzajú slovami ...

75.

V § 200e sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

76.

§ 200f až 200hb sa vypúšťajú vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 34c, 34d a 34e.

77.

V tretej časti sa vypúšťa šiesta hlava vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 34g.

78.

V § 201 sa na konci pripája táto veta:

„Ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkom a vedľajším ...

79.

V § 202 ods. 3 písmeno d) znie:

„d)
súd úplne vyhovel návrhu podľa § 138 ods. 1,“.

80.

V § 202 ods. 3 písmeno l) znie:

„l)
sa rozhodlo o podaní podľa § 43 ods. 1,“.

81.

V § 204 odsek 1 znie:

„(1) Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia uznesenia a do 30 dní od doručenia rozsudku na ...

82.

V § 204 ods. 2 sa slová „po uplynutí pätnásťdňovej lehoty“ nahrádzajú slovami „po uplynutí ...

83.

V § 205 ods. 2 sa slovo „najmä“ nahrádza slovom „len“.

84.

V § 205 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b). Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená ...

85.

V § 205 ods. 2 písm. e) sa slovo „nezodpovedá“ nahrádza slovom „neobstojí“.

86.

V § 205 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) súd prvého stupňa neprihliadol na námietky odvolateľa napriek tomu, že na to neboli splnené ...

87.

V § 205 sa vypúšťa odsek 3. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

88.

V § 205 ods. 3 sa čiarka za slovom „napáda“ nahrádza slovom „a“ a vkladajú sa slová „dôvody ...

89.

V § 205a ods. 1 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená ...

90.

§ 209 a 210 znejú:

„§ 209 Súd prvého stupňa vyzve toho, kto podal odvolanie, aby nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné ...

91.

§ 212 znie:

„§ 212 (1) Odvolací súd je rozsahom a dôvodmi odvolania viazaný. (2) Súd nie je viazaný rozsahom ...

92.

V § 213 ods. 2 prvá veta znie:

„Odvolací súd môže opakovať dokazovanie alebo ho doplniť za splnenia podmienok podľa § 205a, ...

93.

V § 214 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
odvolanie bolo podané len z dôvodu podľa § 205 ods. 2 písm. e).“.

94.

V § 216 sa citácia „§ 92 ods. 1 a 4“ nahrádza citáciou „§ 92 ods. 1 a 4, § 97 a 98“.

95.

§ 217 znie:

„§ 217 Súd rozhodne o odvolaní proti rozhodnutiu o návrhu na vydanie predbežného opatrenia podľa ...

96.

V § 218 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
nemá náležitosti podľa § 205 ods. 1,“.

97.

V § 218 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
rozhodnutie napadnuté odvolaním zaniklo inak.“.

98.

V § 221 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) je odvolací dôvod podľa § 205 ods. 2 písm. c) alebo e) a doplnenie dokazovania nemožno vykonať ...

99.

§ 238 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Dovolanie nie je prípustné ani vo veciach, v ktorých bolo napadnuté právoplatné rozhodnutie ...

100.

V § 241 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

101.

§ 241 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Súd prvého stupňa vyzve toho, kto podal dovolanie, aby nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné ...

102.

§ 243b sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak rozhodnutie dovolacieho senátu nebolo prijaté jednomyseľne, sudca, ktorý nesúhlasí s ...

103.

V § 243f ods. 1 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c ).

104.

V § 246b odsek 2 znie:

„(2) Samosudca koná a rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam a) podľa tretej hlavy ...

105.

V § 248 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „včítane rozhodnutí o poriadkových pokutách“. ...

106.

Piata časť sa dopĺňa siedmou hlavou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„SIEDMA HLAVA OSOBITNÉ KONANIA Konanie vo volebných veciach § 250z Konanie vo veciach zoznamov ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 34i) až 34k) znejú:

„34i) § 13 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej ...

107.

Za § 273a sa vkladá § 273b, ktorý znie:

„§ 273b (1) Ak súd vydal predbežné opatrenie, aby bolo maloleté dieťa zverené do starostlivosti ...

108.

V § 274 písm. f) sa za slovo „včítane“ vkladajú slová „blokov na pokutu nezaplatenú na ...

109.

V § 299 ods. 1 sa za slová „pomoci v materstve“ vkladá čiarka a slová „dávky sociálnej ...

110.

Za § 372h sa vkladá § 372i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 372i Prechodné ustanovenia účinné od 1. septembra 2003 (1) Ustanovenia tohto zákona sa použijú ...

111.

V § 374 ods. 4 sa slová „vyšším súdnym úradníkom“ nahrádzajú slovami „povereným zamestnancom ...

112.

Za § 374a sa vkladá § 374b, ktorý znie:

„§ 374b Ministerstvo spravodlivosti vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore