Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71010
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
04.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 352/2018 účinný od 01.05.2019


Platnosť od: 14.12.2018
Účinnosť od: 01.05.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 352/2018 účinný od 01.05.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 352/2018 s účinnosťou od 01.05.2019

Legislatívny proces k zákonu 352/2018
Legislatívny proces k zákonu 352/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ...

1.

V § 6 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) motorový benzín2d) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 1. do ...

2.

V § 6 ods. 1 písm. d) sa suma „394 eur“ nahrádza sumou „393 eur“.

3.

V § 7 ods. 4 druhej vete sa vypúšťa slovo „čestným“.

4.

Za § 7 sa vkladajú § 8 až 9c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 8 Označovanie minerálneho oleja identifikačnou látkou (1) Označovaním minerálneho oleja ...

5.

V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) predaja, ponúkania na predaj, skladovania alebo prepravy minerálneho oleja uvedeného v § 6 ...

6.

V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) predala, ponúkala na predaj, skladovala alebo prepravovala minerálny olej uvedený v § 6 ods. ...

7.

V § 21 ods. 2 písm. e) sa vypúšťa slovo „čestné“.

8.

V § 21 ods. 4 písm. f), § 25 ods. 4 písm. e) a § 26 ods. 4 písm. e) sa slová „úmyselný trestný ...

9.

V § 23 ods. 15 a § 24 ods. 15 sa na konci pripájajú tieto slová: „a evidenčné číslo alebo ...

10.

V § 25a ods. 1 sa vypúšťajú slová „minerálnym olejom podľa § 4 ods. 7 písm. e),“.

11.

V § 25a ods. 9 sa číslo „13“ nahrádza číslom „14“.

12.

V § 25a ods. 10 písm. a) sa za slová „písm. b)“ vkladajú slová „a c)“.

13.

V § 25a ods. 15 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na iné ako potravinárske ...

14.

V § 25b ods. 7 písm. b) sa číslo „30 000 000“ nahrádza číslom „10 000 000“.

15.

V § 25b ods. 8, ods. 15 písm. g), ods. 16 a ods. 18 písm. a) sa slová „uzavretých spotrebiteľských ...

16.

V § 25b ods. 14 písm. a) sa slová „Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné ...

17.

V § 25b ods. 14 písmeno h) znie:

„h) spĺňať podmienky podľa odseku 7 písm. a), b), d) až i) počas celého obdobia platnosti ...

18.

V § 25b ods. 15 písm. f) sa slová „odsekov 7 a 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7 písm. a), ...

19.

V § 25b ods. 19 písm. a) sa čiarka za slovami „živnostenského oprávnenia“ nahrádza slovom ...

20.

V § 25c ods. 1 sa slová „dočasne pozastaví“ nahrádzajú slovami „môže dočasne pozastaviť“. ...

21.

V § 35 ods. 4 sa slová „a minerálny olej bez obsahu biogénnej látky“ nahrádzajú čiarkou ...

22.

V § 40 ods. 1 sa za slová „minerálneho oleja,“ vkladajú slová „nad označovaním minerálneho ...

23.

V § 41 ods. 1 sa za slovo „evidenciu“ vkladajú slová „dovozcov minerálneho oleja,“.

24.

V § 41 ods. 2 písm. f) sa za slová „s vybraným minerálnym olejom,“ vkladajú slová „adresu ...

25.

V § 41 ods. 2 písm. k) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „číslo ...

26.

V § 41 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l)
identifikačné údaje dovozcu minerálneho oleja.“.

27.

V § 41 ods. 3 sa slová „a j)“ nahrádzajú slovami „až k)“.

28.

V § 42 ods. 1 písmená n) až q) znejú:

„n) nesplní povinnosť podľa § 7 ods. 5, o) nesplní povinnosť podľa § 9b ods. 11 až 13, p) nesplní ...

29.

V § 42 sa odsek 1 dopĺňa písmenami s) a t), ktoré znejú:

„s) poruší zákaz podľa § 8 ods. 6, t) nepreukáže použitie odobratej identifikačnej látky ...

30.

V § 42 ods. 2 písm. a) sa slová „alebo písm. m)“ nahrádzajú čiarkou a slovami „m) alebo ...

31.

V § 42 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) podľa odseku 1 písm. t) vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja uvedeného ...

32.

V § 43 ods. 2 sa slová „§ 11, 19a, 25a“ nahrádzajú slovami „§ 9, § 11, § 19a, § 25a“. ...

33.

§ 43 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30d znie:

„30d) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje ...

34.

Za § 46q sa vkladajú § 46r a 46s, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 46r Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (1) Finančné riaditeľstvo ...

Čl. II

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. ...

1.

V § 3 sa vypúšťa tretia veta.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.

2.

V § 14 ods. 2 prvej vete sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „sklad alkoholického ...

3.

Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 15a Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov (1) Na účely ...

4.

V § 39 nadpise sa slová „finančným riaditeľstvom“ nahrádzajú slovami „Finančným riaditeľstvom ...

5.

V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r)
register prevádzkovateľov daňových skladov na výrobu výživových doplnkov.“.

6.

V § 39 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu na výrobu výživových doplnkov, ...

7.

V § 39 odsek 3 znie:

„(3) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) alebo ...

8.

V § 40 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) na výrobu a prípravu liekov, liečiv a pomocných látok47) osobami oprávnenými na ich výrobu ...

9.

V § 46 ods. 2 písm. b) sa za slovo „aróm,“ vkladajú slová „výživových doplnkov,“.

10.

V § 49a ods. 1 písm. a) sa slovo „potvrdenia“ nahrádza slovom „potvrdenie“.

11.

V § 51 sa odsek 9 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n)
obsiahnutý vo výživovom doplnku.“.

12.

V § 54 odsek 23 znie:

„(23) Ustanovenia odsekov 1 až 22 sa nevzťahujú na osobu, ktorá a) v rámci podnikania v daňovom ...

13.

V § 56 ods. 1 sa za slová „skladu liehu,“ vkladajú slová „daňového skladu na výrobu výživových ...

14.

V § 60 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) výrobu a prípravu liekov, liečiv a pomocných látok47) osobami oprávnenými na ich výrobu ...

15.

V § 65 písmeno b) znie:

„b) výrobu a prípravu liekov, liečiv a pomocných látok47) osobami oprávnenými na ich výrobu ...

16.

V § 70 ods. 1 písm. i) sa za slovo „skladu,“ vkladajú slová „alebo bez povolenia na prevádzkovanie ...

17.

V § 70 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ad) a ae), ktoré znejú:

„ad) je prevádzkovateľom daňového skladu na výrobu výživových doplnkov a dodá maceráty a ...

18.

V § 70 sa odsek 2 dopĺňa písmenami aa) a ab), ktoré znejú:

„aa) vo výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja obsiahnutého v extraktoch ...

19.

Za § 76c sa vkladá § 76d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§76d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2019 (1) Osoba, ktorá chce od 1. ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I bodu 4 § 9 ods. 1 až 5 a ods. 6 písm. ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore