Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71092
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 352/2012 účinný od 01.01.2013


Platnosť od: 23.11.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD4 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 352/2012 účinný od 01.01.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 352/2012 s účinnosťou od 01.01.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov ...

1.

V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r) úver poskytovaný vlastníkom bytov a nebytových priestorov zastúpených správcom alebo spoločenstvom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) Napríklad § 7b ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve ...

2.

V § 1 ods. 5 sa vypúšťajú slová „§ 15 ods. 1 a 2,“.

3.

V § 2 písmeno c) znie:

„c) iným veriteľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojho podnikania ponúka ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) § 2 ods. 1, 5 a 8 a § 6 ods. 21 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

4.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Od spotrebiteľa nemôže veriteľ požadovať úrok, poplatky alebo akékoľvek iné plnenie, ...

5.

V § 11 odsek 1 znie:

„(1) Poskytnutý spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, ak a) zmluva ...

6.

V § 11 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „V prípade hrubého porušenia povinnosti podľa ...

7.

V § 15 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak zmluva o viazanom spotrebiteľskom úvere zanikla ...

8.

§ 16 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Veriteľ má nárok na náhradu nákladov, len ak výška predčasného splatenia úveru presahuje ...

9.

V § 20 ods. 9 písm. e) sa slová „ v ktorom je“ nahrádzajú slovami „ak je v niektorom z nich“. ...

10.

V § 20 sa za odsek 27 vkladá nový odsek 28, ktorý znie:

„(28) Veriteľ, ktorý pri podaní návrhu na zápis do registra veriteľov nie je zapísaný v obchodnom ...

Doterajší odsek 28 sa označuje ako odsek 29.

11.

Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„OSOBITNÉ USTANOVENIE O ÚVEROCH POSKYTOVANÝCH VLASTNÍKOM BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV § 24a Na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:

„36)
Zákon č. 607/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

12.

Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 25a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013 (1) Právne vzťahy, ktoré ...

13.

V § 27 sa za slovo „právne“ vkladá slovo „záväzné“.

14.

V prílohe č. 1 názve prílohy sa slovo „právnych“ nahrádza slovami „právne záväzných“. ...

15.

V prílohe č. 1 sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie: ...

„2. Smernica Komisie 2011/90/EÚ zo 14. novembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa časť II prílohy ...

16.

V prílohe č. 2 časť II vrátane nadpisu znie:

„II. Dodatočné predpoklady na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov a) Ak zmluva o spotrebiteľskom ...

Čl. II

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 2 ods. 2 písm. c) prvom bode sa za slovo „mene“ vkladá čiarka a slová „so zlatom“.

2.

V § 5 písm. e) sa vypúšťajú slová „a zlato“.

3.

V § 25 ods. 5 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.

4.

V § 36a sa v časti vety za bodkočiarkou slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú ...

5.

V § 60 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „a zástupcu správcu“.

6.

V § 91 ods. 1 poslednej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a informácie podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 76a znie:

„76a)
§ 38 ods. 6 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 352/2012 Z. z.“.

7.

V § 91 ods. 5 sa za slovo „žiadateľa“ vkladajú čiarka a slová „alebo písomným spôsobom ...

8.

V § 91 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tým nie ...

9.

§ 91 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Písomné vyžiadanie podľa odseku 4 je možné banke alebo pobočke zahraničnej banky podávať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 86f znie:

„86f)
§ 20f až 20j Občianskeho zákonníka.“.

10.

Za § 122q sa vkladá § 122r, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 122r Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013 Bankové povolenie udelené ...

Čl. III

Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 38 ods. 5 prvej vete sa za slová „výšku zostatku“ vkladá slovo „použiteľných“.

2.

§ 38 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet používateľa platobných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a) § 7 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov ...

3.

§ 63 znie:

„§ 63 Platobná inštitúcia je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá ...

4.

V § 64 ods. 2 písm. a) a § 82 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ktorá ...

5.

V § 73 ods. 4 sa slová „táto osoba“ nahrádzajú slovami „platobná inštitúcia“.

6.

§ 77 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Ak platobná inštitúcia vykonáva niektorú z činností podľa odseku 1 a časť finančných ...

7.

V § 78 ods. 2 písm. j) sa slová „ods. 7 až 9“ nahrádzajú slovami „ods. 7 až 10“.

8.

Za § 79 sa vkladá § 79a, ktorý znie:

„§ 79a (1) Platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) môže poskytovať platobnú službu v rozsahu ...

9.

V § 81 ods. 5 prvej a štvrtej vete sa slová „ods. 7 až 9“ nahrádzajú slovami „ods. 7 až ...

10.

V § 81 ods. 6 sa slová „ods. 4 a 7 až 9“ nahrádzajú slovami „ods. 4 a 7 až 10“.

11.

V § 81 ods. 11 písm. a) sa slová „ods. 7 až 9“ nahrádzajú slovami „ods. 7 až 10“.

12.

V § 86 ods. 2 písm. k) sa slová „ods. 7 až 9“ nahrádzajú slovami „ods. 7 až 10“.

13.

V § 87 ods. 5 sa slová „za ktorého činnosť nesie plnú zodpovednosť,“ nahrádzajú slovami ...

14.

Za § 88 sa vkladá § 88a, ktorý znie:

„§ 88a (1) Pri platobnej operácii vykonávanej prostredníctvom platobnej karty je príjemca predloženej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 75a znie:

„75a) § 5 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

15.

V § 98 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu o počte platobných inštitúcií podľa ...

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.

16.

V § 101b ods. 3 sa slová „30. novembra 2012“ nahrádzajú slovami „31. januára 2013“ a slová ...

17.

V § 101b ods. 4 sa slová „1. decembrom 2012“ nahrádzajú slovami „1. februárom 2013“ a slová ...

18.

Za § 101c sa vkladá § 101d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 101d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 29. novembra 2012 (1) Národná banka Slovenska ...

Čl. IV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 29. novembra 2012 okrem ustanovení čl. I a II, ktoré nadobúdajú ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore