Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70698
Dôvodové správy: 2311
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 351/2018 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 14.12.2018
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 351/2018 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 351/2018 s účinnosťou od 01.01.2020

Legislatívny proces k zákonu 351/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

1.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Osoba ustanovená do funkcie podľa odsekov 1 až 3 preukazuje neexistenciu konfliktu záujmov ...

2.

V § 6 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa tretí bod vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 11ac.

3.

V § 6 ods. 1 písmeno i) znie:

„i)
vedie zoznam poistencov zaradených na dispenzarizáciu,“.

4.

V § 6 ods. 1 písm. l) sa vypúšťajú slová „na základe právoplatného rozhodnutia úradu“. ...

5.

V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r) oznámiť ministerstvu zdravotníctva na účel štátnej zdravotnej politiky do 31. júla vykonávanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17c znie:

„17c) Príloha č. 2 k zákonu č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

6.

V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:

„s) sprístupňovať poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti výsledok spracovania finančného ...

7.

V § 6 ods. 12 sa vypúšťa prvá a druhá veta.

8.

V § 7 ods. 20 prvej vete sa za slová „predpisom24aa)“ vkladajú tieto slová: „údajov o zaradení ...

9.

§ 8 sa dopĺňa odsekmi 16 a 17, ktoré znejú:

„(16) Zdravotná poisťovňa uhrádza poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti poskytnutú lekárenskú ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 27aab a 27aac znejú:

„27aab) § 121 ods. 3 písm. d) zákona č. 362/2011 Z. z. 27aac) § 118 zákona č. 362/2011 Z. ...

10.

V § 9 ods. 7 a ods. 9 písm. b) sa slová „liekov a zdravotníckych pomôcok“ nahrádzajú slovami ...

11.

V § 11 ods. 1 písm. b) sa slová „nasledujúci kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „tri nasledujúce ...

12.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Zdravotná poisťovňa predkladá výdavky podľa odseku 1 v lehotách podľa odseku 1 a v štruktúre, ...

13.

V § 15 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a v priebehu platnosti zmluvného ...

14.

V § 15 ods. 1 písm. w) a § 20 ods. 1 písm. e) prvom bode sa vypúšťajú slová: „alebo s označením ...

15.

V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenami af) a ag), ktoré znejú:

„af) elektronicky vymieňať s úradom [§ 18 ods. 1 písm. g)] údaje potrebné na úhradu nákladov ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 35aai až 35aak znejú:

„35aai) § 9b zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 35aaj) Čl. 75 až 79 nariadenia ...

16.

V § 16 ods. 2 písm. b) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: ...

17.

V § 16 ods. 2 písm. d) sa za slovo „starostlivosť“ vkladajú slová „a výšku paušálnej ...

18.

V § 16 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

19.

V § 16 odsek 7 znie:

„(7) Zdravotná poisťovňa pri svojej činnosti spracúva osobné údaje35ca) dotknutých osôb v ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 35ca až 35cd znejú:

„35ca) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35ce sa vypúšťa.

20.

V § 18 ods. 1 písm. a) tretí bod znie:

„3. rozhoduje o námietkach poistenca alebo platiteľa poistného proti výkazu nedoplatkov podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38ab znie:

„38ab) § 17a ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2018 Z. z.“.

21.

V § 18 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa štvrtý bod vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 38c.

Doterajšie body 5 až 9 sa označujú ako body 4 až 8.

22.

V § 18 ods. 1 písm. o) prvý bod znie:

„1. do troch mesiacov od zrušenia posledného verejného obstarávania na uzatvorenie zmluvy o zabezpečení ...

23.

V § 18 ods. 1 písm. r) druhý a tretí bod znejú:

„2. poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti a poskytovateľovi špecializovanej ambulantnej ...

24.

V § 18 ods. 1 sa za písmeno s) vkladá nové písmeno t), ktoré znie:

„t) uskutočňuje vzdelávanie prehliadajúcich lekárov o prípadových štúdiách úradu týkajúcich ...

Doterajšie písmeno t) sa označuje ako písmeno u).

25.

V § 20 ods. 1 písm. k) prvom a druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „do výšky najnižšej ...

26.

V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r) určuje spôsob, obsah a formu elektronickej výmeny údajov týkajúcich sa refundácií nákladov ...

27.

V § 20 ods. 2 písmeno q) znie:

„q) metodické usmernenia úradu o vykonávaní prehliadok mŕtvych tiel a úhradách za vykonané ...

28.

§ 20b vrátane nadpisu znie:

„§ 20b Centrum pre klasifikačný systém (1) Centrum pre klasifikačný systém najmä a) vykonáva ...

29.

V § 20c ods. 5 sa slovo „šiestich“ nahrádza slovom „deviatich“.

30.

V § 20c odsek 9 znie:

„(9) Centrum pre klasifikačný systém bezodkladne vyčiarkne zo zoznamu odborne spôsobilých osôb ...

31.

V § 20c ods. 10 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ku dňu získania osvedčenia“. ...

32.

V § 20c ods. 10 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

33.

V § 20c ods. 11 písm. e) sa slová „§ 20b ods. 1 písm. n),“ nahrádzajú slovami „§ 20b ods. ...

34.

V § 20c ods. 11 písmeno f) znie:

„f) je povinná používať klasifikačné zoznamy v súlade s pravidlami kódovania v klasifikačnom ...

35.

§ 20ca vrátane nadpisu znie:

„§ 20ca Osvedčovanie zhody (1) Osvedčovanie zhody vykonáva centrum pre klasifikačný systém ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41f znie:

„41f) Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku ...

36.

V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) rozhoduje o námietkach proti výkazu nedoplatkov, ak im zdravotná poisťovňa nevyhovela, a ...

37.

V § 28 odsek 4 znie:

„(4) Rozpočet úradu schválený dozornou radou úrad predkladá vláde a na schválenie Národnej ...

38.

V § 28 sa odsek 6 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
iné úhrady zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie činnosti úradu.“.

39.

V § 31 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) poskytnutie dokumentácie potrebnej na vytvorenie zaraďovacieho algoritmu a vydanie osvedčenia ...

40.

V § 33 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l)
žiadateľ nemá konflikt záujmov (§ 4).“.

41.

V § 33 ods. 5 písm. c) sa za slová „v oblasti práva a“ vkladajú slová „okrem člena dozornej ...

42.

§ 38 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) O zmene povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia rozhoduje úrad podľa Správneho ...

43.

V § 48 ods. 5 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová „alebo v prípade dôvodného podozrenia ...

44.

§ 48 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Úrad v súvislosti s výkonom pitvy odoberá z mŕtvych tiel biologický materiál na účely ...

45.

V § 50 ods. 8 a § 64 ods. 6 sa vypúšťajú slová „§ 47c ods. 1 druhej vety alebo“.

46.

§ 77a vrátane nadpisu znie:

„§ 77a Osobitné konanie (1) Na konanie a rozhodovanie o pohľadávkach z verejného zdravotného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 97aa znie:

„97aa) § 29b zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2018 Z. z.“.

47.

V § 77b a 77c sa slová „výpočtu limitu spoluúčasti podľa osobitného predpisu16c)“ nahrádzajú ...

48.

Poznámka pod čiarou k odkazu 98e znie:

„98e) § 8 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

49.

V § 85h ods. 1 sa slová „na úrade“ nahrádzajú slovami „výkazom nedoplatkov“.

50.

V § 85h ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo právoplatného výkazu nedoplatkov“. ...

51.

V § 85h ods. 3 sa slová „Úrad vydáva platobné výmery“ nahrádzajú slovami „Zdravotná poisťovňa ...

52.

Za § 86y sa vkladajú § 86z až § 86zb, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 86z Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 30. decembra 2018 (1) Konania o žiadostiach ...

Čl. II

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

1.

V § 80ab ods. 1 sa slová „0,81-násobok“ nahrádzajú slovami „0,89-násobok“, v odseku 2 ...

2.

V § 80ab odsek 4 znie:

„(4) Základná zložka mzdy60aa) sestry [§ 27 ods. 1 písm. d)], ktorá získala odbornú spôsobilosť ...

3.

V § 80ac ods. 1 sa slová „0,81-násobok“ nahrádzajú slovami „0,89-násobok“, v odseku 2 ...

4.

§ 80ac sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Základná zložka mzdy60aa) pôrodnej asistentky [§ 27 ods. 1 písm. e)], ktorá získala odbornú ...

5.

V § 80ad ods. 1 sa slová „0,81-násobok“ nahrádzajú slovami „0,89-násobok“, v odseku 2 ...

6.

V § 80ae ods. 1 sa slová „0,81-násobok“ nahrádzajú slovami „0,89-násobok“, v odseku 2 ...

7.

V § 80af ods. 1 sa slová „0,81-násobok“ nahrádzajú slovami „0,89-násobok“, v odseku 2 ...

8.

V § 80ag ods. 1 sa slová „0,78-násobok“ nahrádzajú slovami „0,86-násobok“ a v odseku 2 ...

9.

V § 80ah sa slová „0,78-násobok“ nahrádzajú slovami „0,86-násobok“.

10.

V § 80ai ods. 1 sa slová „0,81-násobok“ nahrádzajú slovami „0,89-násobok“, v odseku 2 ...

11.

V § 80aj sa slová „0,81-násobok“ nahrádzajú slovami „1,05-násobok“, doterajší text § ...

„(2) Základná zložka mzdy60aa) zdravotníckeho záchranára [§ 27 ods. 1 písm. l)], ktorý získal ...

12.

V § 80ak ods. 1 sa slová „0,75-násobok“ nahrádzajú slovami „0,89-násobok“ a v odseku 2 ...

13.

V § 80al ods. 1 sa slová „0,75-násobok“ nahrádzajú slovami „0,89-násobok“ a v odseku 2 ...

14.

V § 80am ods. 1 sa slová „0,81-násobok“ nahrádzajú slovami „0,89-násobok“ a v odseku 2 ...

15.

V § 80an sa slová „0,75-násobok“ nahrádzajú slovami „0,83-násobok“.

16.

V § 80ao sa slová „0,75-násobok“ nahrádzajú slovami „0,83-násobok“.

17.

V § 80ap ods. 1 sa slová „0,75-násobok“ nahrádzajú slovami „0,83-násobok“ a v odseku 2 ...

18.

V § 80aq sa slová „0,75-násobok“ nahrádzajú slovami „0,83-násobok“.

19.

V § 80ar sa slová „0,57-násobok“ nahrádzajú slovami „0,66-násobok“, doterajší text § ...

„(2) Základná zložka mzdy60aa) sanitára [§ 27 ods. 1 písm. v)], ktorý získal odbornú spôsobilosť ...

20.

V § 80as ods. 1 sa slová „1,06-násobok“ nahrádzajú slovami „1,17-násobok“, v odseku 2 ...

21.

V § 80at ods. 1 sa slová „1,06-násobok“ nahrádzajú slovami „1,17-násobok“, v odseku 2 ...

22.

V § 80au ods. 1 sa slová „1,06-násobok“ nahrádzajú slovami „1,17-násobok“, v odseku 2 ...

Čl. III

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

1.

V § 3 ods. 3 písm. a) sa za slová „to neplatí,“ vkladajú slová „ak v odseku 9 je ustanovené ...

2.

V § 3 ods. 3 písmeno j) znie:

„j) je nezaopatrené dieťa podľa § 11 ods. 7 písm. a) do dovŕšenia 18 roku veku s povolením ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8aab znie:

„8aab) § 62 ods. 4 zákona č. 404/2011 Z. z.“.

3.

V § 8 ods. 1 písm. b) sa za slová „doba trvalého pobytu“ vkladajú slová „alebo doba prechodného ...

4.

V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
dátum a čas prijatia prihlášky.“.

5.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Prihláška môže obsahovať aj číslo bankového účtu, telefónne číslo a e-mailovú adresu, ...

6.

V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) ktorý bol zaradený do programu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo ...

7.

Za § 9f sa vkladá § 9g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9g Úhrada nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi verejne zdravotne poistenému ...

8.

V § 10a ods. 2 písm. h) sa vypúšťajú tieto slová: „alebo označenie preukazu „P“ pre dôchodcov ...

9.

V § 11 odsek 3 znie:

„(3) Zamestnancom je na účely tohto zákona fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť ...

10.

V § 11 ods. 7 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak za inú osobu nie je platiteľom ...

11.

V § 11 ods. 7 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak za inú osobu nie je platiteľom ...

12.

V § 11 ods. 7 písmeno n) znie:

„n) fyzickú osobu, ktorá poberá pomoc v hmotnej núdzi, a fyzickú osobu, ktorá je členom domácnosti, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 45 znie:

„45) Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

13.

V § 11 ods. 7 písm. v) treťom bode sa vypúšťajú slová „na úrade alebo“.

14.

V § 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).

15.

V § 13 odsek 11 znie:

„(11) Minimálny základ podľa odseku 10 sa znižuje o pomernú časť prislúchajúcu k počtu kalendárnych ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:

„49a) § 81b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore ...

16.

V § 13 odseky 14 a 15 znejú:

„(14) Celková platba za poistencov štátu podľa § 11 ods. 7 je suma určená zákonom o štátnom ...

17.

V § 16 ods. 2 písm. f) a ods. 8 písm. c) sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. ...

18.

V § 16 sa odsek 8 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu ...

19.

V § 16 ods. 9 sa za slová „§ 11 ods. 1 písm. b)“ vkladá čiarka a slová „ktorý je súčasne ...

20.

V § 17 ods. 8 sa vypúšťajú slová „na úrade13) alebo“.

21.

V § 17a odsek 1 znie:

„(1) Zdravotná poisťovňa môže uplatniť voči poistencovi alebo platiteľovi poistného výkazom ...

22.

V § 17a ods. 2 písm. j) sa na konci pripájajú slová „alebo autorizáciu podľa osobitného predpisu16m)“. ...

23.

V § 17a ods. 3 sa slovo „Platiteľ“ nahrádza slovami „Poistenec alebo platiteľ“.

24.

V § 17a ods. 4 prvej vete sa za slovo „doručenia“ vkladajú slová „poistencovi alebo“ a v ...

25.

V § 17a odseky 6 a 7 znejú:

„(6) Ak poistenec alebo platiteľ poistného podá voči doručenému výkazu nedoplatkov námietky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 51a znie:

„51a) § 77a zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

26.

V § 17a ods. 8 sa za slovo „upovedomí“ vkladajú slová „poistenca alebo“.

27.

V § 17a ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Právo zdravotnej poisťovne uplatniť poplatok ...

28.

V § 17b ods. 4 druhej vete sa za slovo „osoby“ vkladajú slová „alebo názvu, sídla a identifikačného ...

29.

§ 17b sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Na doručovanie výkazov nedoplatkov sa nevzťahuje Správny poriadok.“.

30.

Za § 17b sa vkladá § 17c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 17c Odpisovanie pohľadávok (1) Zdravotná poisťovňa odpíše pohľadávku voči platiteľovi ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 51da znie:

„51da) § 61k a § 61n ods. 1 písm. a), c) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 ...

31.

V § 18 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „na úrade13) alebo“.

32.

V § 18 ods. 3 sa slová „§ 11 ods. 1 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 1 písm. ...

33.

V § 19 ods. 13 sa na konci pripája táto veta: „Právo poistenca alebo platiteľa poistného na ...

34.

V § 19 odsek 14 znie:

„(14) Ak zamestnávateľ zanikol bez právneho nástupcu alebo ak poistenec nie je v lehote podľa ...

35.

V § 19 ods. 19 sa vypúšťajú slová „a suma získaná vynásobením vymeriavacieho základu a ...

36.

V § 19 odsek 20 znie:

„(20) Ministerstvo zdravotníctva na základe ročného zúčtovania poistného podaného zdravotnou ...

37.

V § 21 ods. 4 sa slová „na úrade sa nepremlčuje“ nahrádzajú slovami „sa premlčí uplynutím ...

38.

V § 22 ods. 2 písm. i) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „alebo označením preukazu „P“ ...

39.

V § 23 odsek 2 znie:

„(2) Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) a odseku 15 sa nevzťahujú na zamestnanca a platiteľa ...

40.

V § 23 odsek 7 znie:

„(7) Úmrtie fyzickej osoby alebo vyhlásenie za mŕtveho (§ 5 ods. 1) je povinný oznámiť úradu13) ...

41.

V § 23 odsek 14 znie:

„(14) Ak si poistenec dodatočne po tom, čo zdravotná poisťovňa uplatnila postup podľa odseku ...

42.

V § 24 písm. c) sa slová „§ 11 ods. 7 písm. c), g), j), k), l), m), r) a s)“ nahrádzajú slovami ...

43.

V § 25 ods. 1 písm. h) sa za slovo „vrátiť“ vkladajú slová „bezhotovostným prevodom na ...

44.

V § 25 ods. 1 písm. k) sa za slovo „pohľadávok“ vkladajú slová „po splatnosti“.

45.

V § 26 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 24 písm. a) až i) a k)“ nahrádzajú slovami „§ 24 písm. ...

46.

V § 27 ods. 2 písm. b) sa slová „od 0 do 79 rokov veku v skupinách po piatich rokoch“ sa nahrádzajú ...

47.

V § 27 ods. 2 písm. e) prvom bode a § 28 ods. 10 písm. a) sa slová „meno, priezvisko“ nahrádzajú ...

48.

V § 27 ods. 2 písm. f) prvom bode sa slová „alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného ...

49.

V § 27 ods. 2 sa písmeno f) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. číslo viacročnej nákladovej skupiny poistenca podľa odseku 11 a § 27c ods. 4 písm. a).“. ...

50.

V § 27 ods. 3 sa vypúšťajú slová „po odpočítaní súčtu preddavkov na nadlimitnú sumu podľa ...

51.

V § 27 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.

52.

V § 27 ods. 8 písm. a) sa vypúšťa štvrtý bod.

53.

V § 27 odsek 11 znie:

„(11) Na účely mesačného prerozdeľovania poistného sa poistenci zdravotnej poisťovne zaraďujú ...

54.

V § 27a ods. 3 sa vypúšťajú slová „po odpočítaní nadlimitnej sumy podľa § 27aa ods. 1 za ...

55.

V § 27a ods. 9 sa v písmene a) vypúšťa štvrtý až šiesty bod.

56.

V § 27a ods. 9 sa v písmene b) vypúšťa siedmy a ôsmy bod.

57.

V § 27a ods. 10 sa vypúšťajú slová „upraveného o upravený podiel na nadlimitnej sume podľa ...

58.

§ 27aa sa vypúšťa.

59.

Za § 27b sa vkladá § 27c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27c Viacročné nákladové skupiny (1) Viacročná nákladová skupina je určená nákladmi ...

60.

V § 28 ods. 1 písm. a) až c) sa slová „podľa odseku 10“ nahrádzajú slovami „podľa odseku ...

61.

V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) počtu poistencov zaradených v jednotlivých viacročných nákladových skupinách a príslušného ...

62.

V § 28 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
pre jednotlivé viacročné nákladové skupiny.“.

63.

V § 28 ods. 4 sa v úvodnej vete za slovo „povinná“ vkladajú slová „na účely prerozdeľovania ...

64.

V § 28 ods. 4 písm. a) prvom bode, písm. b) prvom bode a písm. c) prvom bode sa slová „meno, ...

65.

V § 28 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) údaje o nákladoch zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť na každého poistenca ...

66.

V § 28 ods. 5 prvej vete sa za slová „čísla poistenca“ vkladá čiarka a slová „bezvýznamového ...

67.

V § 28 sa odsek 12 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
zoznam viacročných nákladových skupín.“.

68.

V § 28a odsek 5 znie:

„(5) Ministerstvo zdravotníctva oznámi úradu do 31. októbra na účely výpočtu ročného prerozdeľovania ...

69.

§ 28a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Úrad oznámi zdravotnej poisťovni do 31. januára údaje o poistencoch zdravotnej poisťovne ...

70.

V § 29b ods. 6 a 17 sa slová „Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami ...

71.

V § 29b ods. 8 až 14 sa slová „vykonania ročného zúčtovania poistného“ nahrádzajú slovami ...

72.

V § 29b sa odsek 8 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) podľa § 9 ods. 2 písm. h), ktorá bola zaradená do programu ministerstva vnútra na podporu ...

73.

V § 38el ods. 3 sa slová „v rokoch 2018 a 2019“ nahrádzajú slovami „v roku 2018“.

74.

Za § 38em sa vkladajú § 38en až 38eq, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„§ 38en Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 30. decembra 2018 (1) Ministerstvo zdravotníctva ...

Čl. IV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2018 okrem čl. I bodov 3, 6 až 8, § 86za v bode 52, ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore