Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71267
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 351/2017 účinný od 01.01.2018 do 31.03.2018


Platnosť od: 30.12.2017
Účinnosť od: 01.01.2018
Účinnosť do: 31.03.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 351/2017 účinný od 01.01.2018 do 31.03.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 351/2017 s účinnosťou od 01.01.2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 2 ods. 27 sa slová „neodkladná starostlivosť“ nahrádzajú slovami „zdravotná starostlivosť ...

4.

V § 4 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a v súlade so štandardnými postupmi ...

5.

V § 4 ods. 6 sa za slová „a sociálnej kurately4ab)“ vkladajú slová „(ďalej len „zariadenie ...

7.

V § 7 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnej pomoci.“.

8.

V § 8 ods. 4 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak všeobecný lekár odporúča ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) § 5 ods. 1 písm. b) šiesty bod zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. ...

9.

V § 8 ods. 4 sa na konci pripája táto veta, ktorá znie: „Na základe dohody s pacientom ošetrujúci ...

10.

V § 8 ods. 5 úvodnej vete sa za slová „všeobecného lekára“ vkladajú slová „alebo elektronický ...

12.

V § 8 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Rovnako je ošetrujúci lekár povinný bezodkladne vytvoriť elektronický záznam o poskytnutej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:

„8b) § 5 ods. 1 písm. b) ôsmy bod zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.“. ...

13.

V § 8 ods. 8 druhej vete sa slová „ak ide o poskytovanie liečby“ nahrádzajú slovami „ak ide ...

14.

V § 8 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak lekár špecialista odporúča pacientovi poskytnutie ...

15.

§ 8 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Výsledok vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek sa poskytuje prostredníctvom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:

„8c) § 5 ods. 1 písm. b) štvrtý bod zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. ...

16.

V § 8a ods. 2 časť vety za bodkočiarkou znie: „pri poskytovaní návštevnej služby nesmie byť ...

17.

V § 9 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ústavnú starostlivosť podľa odseku 1 písm. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8d znie:

„8d) § 5 ods. 1 písm. b) siedmy bod zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.“. ...

18.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Pri prepustení osoby z ústavnej starostlivosti je ošetrujúci lekár povinný bezodkladne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8e znie:

„8e) § 5 ods. 1 písm. b) deviaty bod zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. ...

19.

Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9a Ústavná pohotovostná služba (1) Ústavná pohotovostná služba poskytovaná poskytovateľom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8f znie:

„8f) § 7 ods. 15 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.“.

20.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10a Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnej pomoci (1) Zariadenie sociálnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 9aa a 9ab znejú:

„9aa) § 31 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 9ab) § 7a zákona č. 581/2004 ...

21.

V § 19 ods. 2 písm. c) sa za slová „o chorobe osoby,“ vkladajú slová „žiadanku na vyšetrenia ...

24.

V § 41 odsek 1 znie:

„(1) Každý, kto sa dozvedel o úmrtí mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti alebo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 41a a 41b znejú:

„41a) § 3 zákona č. 579/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 41b) § 6 zákona č. 129/2002 ...

25.

V § 41 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „úmrtie, ktoré sa mu oznámilo podľa odseku ...

26.

V § 41 ods. 3 sa za slová „v zdravotníckom zariadení“ vkladajú slová „ústavnej starostlivosti“. ...

27.

§ 42 sa vypúšťa.

28.

V § 43 odsek 8 znie:

„(8) Po určení smrti lekárom alebo konzíliom možno na mŕtvom tele vykonať len a) prehliadku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 46 znie:

„46) Zákon č. 131/2010 Z. z.“.

29.

V § 45 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) vydáva štandardné postupy na výkon prevencie, štandardné diagnostické postupy a štandardné ...

30.

V § 45 ods. 1 sa vypúšťa písmeno ac).

Doterajšie písmená ad) až al) sa označujú ako písmená ac) až ak).

33.

Zákon sa dopĺňa prílohou č. 1, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1k zákonu č. 576/2004 Z. z. Základné materiálno-technické vybavenie na poskytovanie ...

Čl. II

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...

2.

V § 3 odsek 15 znie:

„(15) Na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádza ošetrovateľská starostlivosť v ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11i a 11j znejú:

„11i) § 7a zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z. 11j) § 8 ods. 10 zákona ...

4.

§ 8 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) neuhrádza zdravotná starostlivosť cudzincovi s poskytnutou doplnkovou ochranou, ktorá nie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16a a 16b znejú:

„16a) § 3 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 16b) § 27c ods. 3 zákona ...

5.

V § 38 ods. 8 sa písmeno c) dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

„7.
nositeľ ocenenia najmenej zlatej Janského plakety,“.

6.

V § 38 ods. 8 sa písmeno d) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
nositeľ ocenenia najmenej zlatej Janského plakety,“.

7.

V § 38 ods. 8 písmeno e) znie:

„e) podľa odseku 3 písm. e) je oslobodený: 1. poistenec, ktorý je držiteľom preukazu občana ...

8.

V § 38 ods. 8 sa písmeno g) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5.
nositeľ ocenenia najmenej zlatej Janského plakety.“.

10.

Príloha č. 7 sa vypúšťa.

Čl. III

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

1.

V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
vykonávaní prehliadky mŕtveho tela.5a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) § 47b až 47f zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.“.

2.

V § 5 odsek 3 znie:

„(3) Pevná sieť poskytovateľov je také určenie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 9b a 9c znejú:

„9b) § 9a zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z. 9c) Nariadenie vlády Slovenskej ...

3.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Urgentný príjem 1. typu a urgentný príjem 2. typu sú prevádzkové útvary poskytovateľa ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:

„49) § 18, § 24 a 25 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 5 a príloha ...

5.

V § 79 ods. 1 písmeno w) znie:

„w) zabezpečiť 1. vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel na základe rozpisu úradu pre dohľad,55aa) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 55a sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 55aa až 55ac znejú:

„55aa) § 47d ods. 7 a 9 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z. 55ab) § ...

6.

V § 79 ods. 1 písmeno y) znie:

„y) uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s príslušnou zdravotnou poisťovňou 1. ak ...

8.

V § 79 ods. 1 písmeno zg) znie:

„zg) zapisovať a aktualizovať údaje osoby v pacientskom sumári elektronickej zdravotnej knižky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 55f znie:

„55f) § 6 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

9.

V § 79 ods. 1 písmeno zi) znie:

„zi) vytvoriť bezodkladne po poskytnutí zdravotnej starostlivosti v rámci poskytovania ústavnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 55j sa vypúšťa.

10.

V § 79 ods. 1 písm. zj) sa slová „psychiatria, klinická psychológia, poradenská psychológia ...

14.

§ 79b sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58cf znie:

„58cf) § 27c ods. 3 zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

16.

V § 81 ods. 1 písm. a) sa za slová „okrem § 79 ods. 1 písm. g),“ vkladá slovo „w),“.

18.

V § 82 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „w),“.

22.

§ 82 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

„(17) Ukladanie pokút za porušenie povinnosti podľa § 79 ods. 1 písm. w) upravuje osobitný predpis.60d)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 60d znie:

„60d) § 64 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

23.

V § 102m sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 až 12 sa označujú ako odseky 7 až 11.

24.

Za § 102ac sa vkladajú § 102ad a 102ae, ktoré vrátane nadpisov znejú:

§ 102ad Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018 (1) Povinnosť poskytovateľa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 82 a 83 znejú:

„82) § 5 ods. 1 písm. b) tretí bod zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z. 83) ...

Čl. IV

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) bezodkladne po nahlásení úmrtia oznámiť úmrtie prehliadajúcemu lekárovi,6c) ktorý je ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6c a 6d znejú:

„6c) § 47d ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou ...

Čl. V

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

1.

V § 3 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa znie:

„3aa) § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.“.

2.

V § 3 ods. 9 prvej vete sa slová „ktorá je zdravotne poistená v cudzine okrem členských štátov“ ...

3.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak podáva prihlášku azylant, ktorý nemá pridelené rodné číslo, je povinný spolu s prihláškou ...

4.

V § 13 ods. 4 sa za slovo „zamestnanca“ vkladajú slová „neznížený o odpočítateľnú položku ...

5.

V § 13 ods. 5 prvej vete sa za slovo „obdobie“ vkladajú slová „neznížený o odpočítateľnú ...

6.

V § 13 ods. 12 sa vypúšťajú slová „písm. a)“.

7.

V § 13 ods. 13 sa vypúšťajú slová „písm. a)“.

8.

V § 13 ods. 16 sa na konci vypúšťajú slová „písm. a)“.

9.

V § 13a ods. 2 sa slová „3 a 4“ nahrádzajú slovami „3 až 6“.

10.

V § 13a odseky 4 až 6 znejú:

„(4) Odpočítateľná položka upravená podľa odseku 3 sa s rastom vymeriavacieho základu podľa a) § ...

11.

V § 16 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú slová „ktorý nie je znížený o odpočítateľnú ...

12.

V § 16 ods. 8 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak v písmene d) nie je ustanovené ...

13.

V § 16 sa odsek 8 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) poistenca podľa § 11 ods. 2 z dôvodu jeho účasti na štrajku v súvislosti s uplatnením ...

14.

V § 19 ods. 1 písm. a) úvodnej vete sa za slová „odpočítateľnú položku,“ vkladajú slová ...

15.

V § 20 ods. 1 v prvej vete sa za slová „odvádza poistné“ vkladajú slová „a za zamestnávateľa“, ...

16.

V § 23 ods. 2 sa slová „na zamestnanca, za ktorého“ nahrádzajú slovami „na zamestnanca a ...

17.

V § 23 ods. 9 písm. c) sa za slovami „ods. 2“ bodkočiarka nahrádza čiarkou a slová „počet ...

18.

V § 23 sa odsek 9 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) ministerstvu zdravotníctva a Ministerstvu financií Slovenskej republiky do 30. novembra nasledujúceho ...

19.

§ 23 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:

„(19) Záväznú formu, vzory výkazov, štruktúru výkazov a metodické pokyny na poskytovanie údajov ...

20.

§ 24 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných ...

21.

V § 27 ods. 2 sa písmeno f) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. počet dní evidencie v zozname poistencov podľa písmena b) a v zozname poistencov podľa písmena ...

22.

V § 27 ods. 3 sa za slovom „poistné“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa tieto slová: „po odpočítaní ...

23.

V § 27 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Výsledok mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú ...

24.

V § 27 ods. 8 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4.
výšku mesačného preddavku na nadlimitnú sumu podľa odseku 11“.

25.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Mesačný preddavok na nadlimitnú sumu predstavuje jednu dvanástinu podielu zdravotnej poisťovne ...

26.

V § 27a ods. 3 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „po odpočítaní nadlimitnej sumy podľa ...

27.

V § 27a ods. 9 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým až šiestym bodom, ktoré znejú:

„4. počet poistencov s nenulovou nadlimitnou sumou podľa § 27aa ods. 1, 5. celkovú sumu, ktorá ...

28.

V § 27a ods. 9 sa písmeno b) dopĺňa siedmym a ôsmym bodom, ktoré znejú:

„7. podiele na nadlimitnej sume podľa § 27aa ods. 4 za každú zdravotnú poisťovňu, 8. upravenom ...

29.

V § 27a ods. 10 prvej vete sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „upraveného o upravený ...

30.

Za § 27a sa vkladá § 27aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27aa Nadlimitná suma (1) Nadlimitnou sumou sa rozumie 80 % z čiastky, o ktorú prekračujú ...

31.

V § 28 ods. 9 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

32.

§ 28a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ministerstvo zdravotníctva oznámi úradu do 31. októbra kalendárneho roka na účely výpočtu ...

33.

Za § 38ek sa vkladá § 38el, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 38el Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018 (1) Fyzickej osobe, ktorej ...

Čl. VI

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

1.

V § 6 ods. 1 písm. h) sa za slovo „kurately14b)“ vkladajú slová „(ďalej len „zariadenie ...

2.

V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenami z) a aa), ktoré znejú:

„z) uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu podľa § ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16k a 16l znejú:

„16k) § 2 ods. 33 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z. 16l) § 8 ods. ...

3.

V § 6 ods. 4 písm. h), § 9 ods. 1 a 11, § 18 ods. 1 písm. c) úvodnej vete, § 20 ods. 1 písm. ...

5.

V § 7 odsek 20 znie:

„(20) Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti môže obsahovať aj dohodu o vzájomnom poskytovaní ...

6.

§ 7a vrátane nadpisu znie:

„§ 7a Uzatváranie zmlúv o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 24b až 24g znejú:

„24b) § 10a ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z. 24c) § 10a ods. ...

7.

Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 7b Uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na urgentnom príjme 1. typu alebo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 24ba a 24bb znejú:

„24ba) § 5 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 24bb) § 8 zákona ...

8.

V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Podkladom na úhradu zdravotnej starostlivosti je finančné zúčtovanie, ktorého obsah a štruktúru ...

9.

V § 8 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Podkladom na úhradu zdravotnej starostlivosti je finančné zúčtovanie, ktorého obsah a štruktúru ...

10.

§ 8 sa dopĺňa odsekmi 13 až 15, ktoré znejú:

„(13) Ak odsek 14 neustanovuje inak, zdravotná poisťovňa uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27aaa znie:

„27aaa) § 2 ods. 27 a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

12.

V § 18 ods. 1 písm. b) úvodnej vete sa slová „(§ 50 ods. 2, 3 a 7)“ nahrádzajú slovami „(§ ...

13.

V § 18 ods. 1 sa za písmeno m) vkladajú nové písmená n) až s), ktoré znejú:

„n) organizuje školenia k prehliadkam mŕtvych tiel a vydáva osvedčenie o absolvovaní školenia ...

Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno t).

14.

V § 18 ods. 1 písm. t) sa vypúšťajú slová „a osobitným predpisom.41a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a sa vypúšťa.

15.

V § 20 ods. 1 písm. k) sa za slovom „pitvy“ vypúšťa čiarka a slová „zabezpečuje prehliadky ...

16.

V § 22 sa odsek 10 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) ak kontrolný orgán zistil, že úrad v určenej lehote nesplnil opatrenia na odstránenie nedostatkov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 44b znie:

„44b) Napríklad § 20 zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky ...

17.

V § 26 ods. 6 prvej vete sa slová „vedúcich služobných úradov ministerstiev, predsedov (vedúcich ...

18.

V § 43 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:

„Podkladom na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a podkladom na výkon kontroly správneho ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 61ab a 61ac znejú:

„61ab) § 5 ods. 6 písm. p) zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z. 61ac) ...

19.

Za § 47a sa vkladajú § 47b až 47f, ktoré vrátane nadpisov znejú:

§ 47b Prehliadka mŕtveho tela (1) Prehliadkou mŕtveho tela sa zisťuje čas a príčina úmrtia. ...

20.

V § 48 odsek 2 znie:

„(2) Pitvu nariadi úrad alebo prehliadajúci lekár na základe prehliadky mŕtveho tela podľa § ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 64 sa vypúšťa.

21.

V § 48 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „Úrad“ vkladajú slová „alebo prehliadajúci lekár“. ...

22.

V § 50 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 8, ktoré znejú:

„(6) Ak úrad zistí porušenie povinnosti ustanovenej osobitným predpisom,71a) podľa závažnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 71a znie:

„71a) § 79 ods. 1 písm. w) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Doterajšie odseky 6 až 7 sa označujú ako odseky 9 až 10.

23.

V § 50 ods. 10 sa slová „a odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 4, 6 až 8“.

24.

V § 64 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Úrad môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za porušenie povinnosti ustanovenej ...

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 7 až 9.

25.

V § 64 ods. 8 sa číslica „4“ nahrádza číslicou „6“.

26.

§ 64 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Zodpovednosti za porušenie povinností, za ktoré je možné uložiť pokutu podľa tohto zákona, ...

27.

V § 65 ods. 2 sa slová „§ 64 ods. 5 až 7“ nahrádzajú slovami „§ 64 ods. 7 až 9“.

28.

V § 76 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 90a znie:

„90a) Napríklad § 26 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 662/2007 Z. z., § ...

29.

V § 76 ods. 3 úvodnej vete sa slová „ak sa informácia“ nahrádzajú slovami „ak zdravotná ...

30.

V § 76 ods. 4 sa slová „sa informácia“ nahrádzajú slovami „úrad informáciu“.

31.

V § 76 ods. 5 sa písmeno a) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8. orgánmi podľa osobitného predpisu,95f) ktoré sú poskytované z informačných systémov zdravotnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 95f znie:

„95f) § 25 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

32.

V § 76 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 1 sa nepovažuje ani zverejnenie ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 95g znie:

„95g) § 2 ods. 1 a § 3 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a ...

33.

Za § 86u sa vkladá § 86v, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 86v Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018 (1) Poverenie na vykonávanie ...

Čl. VII

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení ...

1.

§ 47a vrátane nadpisu znie:

„§ 47a Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38b znie:

„38b) § 7 ods. 8 a § 10a zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 3 ods. 15 ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 38c až 38e sa vypúšťajú.

2.

Príloha č. 1 sa vypúšťa.

Čl. VIII

Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 11 ods. 2 sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak je ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...

Čl. IX

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ...

1.

§ 22 vrátane nadpisu znie:

„§ 22 Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a) § 7 ods. 8 a 10a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23b až 23d sa vypúšťajú.

2.

V § 71 odsek 4 znie:

„(4) Úhradu ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia ustanovuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

„36a) § 3 ods. 15 zákona č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3.

Za § 110ak sa vkladá § 110al, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 110al Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2018 Príjem z úhrady ošetrovateľskej ...

4.

Príloha č. 9 sa vypúšťa.

Čl. X

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 47, ktorý znie:

„(47) Preskripčný záznam v anonymizovanej podobe je elektronická kópia preskripčného záznamu ...

2.

V § 23 ods. 1 písm. j) sa za slovo „predpisu“ vkladajú slová „alebo veterinárneho lekárskeho ...

3.

V § 23 ods. 1 sa písmeno u) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5.
verejnou lekárňou na veterinárny lekársky predpis.“.

4.

V § 23 ods. 1 písm. au) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo preskripčný záznam v anonymizovanej ...

5.

Za § 104 sa vkladá § 104a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 104a Evidencia humánnych liekov veterinárnymi lekármi Veterinárny lekár je povinný viesť ...

6.

§ 106 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ošetrujúci veterinárny lekár je zodpovedný za odbornosť a účelnosť použitia ním podaného ...

7.

V § 119 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Predpisujúci lekár po vytvorení preskripčného ...

8.

V § 119 ods. 4 druhá veta znie: „Lekársky predpis označený šikmým modrým prúžkom musí obsahovať ...

9.

V § 119 ods. 11 sa slovo „šesť“ nahrádza číslicou „12“.

10.

V § 119 ods. 12 písm. h) sa za slová „humánneho lieku,“ vkladajú slová „humánneho lieku ...

11.

V § 119 ods. 17 sa na konci pripája táto veta: „Na takéto predpisovanie humánnych liekov, zdravotníckych ...

13.

§ 119 sa dopĺňa odsekmi 20 a 21, ktoré znejú:

„(21) Veterinárny lekár je oprávnený predpisovať na veterinárny lekársky predpis humánny liek, ...

14.

Za § 119 sa vkladá § 119a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 119a Oprávnenie predpisovať zdravotnícke pomôcky sestrami alebo pôrodnými asistentkami (1) Predpisovať ...

15.

V § 120 ods. 1 písm. g) sa slovo „troch“ nahrádza číslicou „12“.

16.

V § 120 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „V jednom preskripčnom zázname predpisuje predpisujúci ...

17.

V § 120 ods. 12 až 15 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to ...

18.

V § 120 ods. 21 sa za slová „lekársky predpis“ vkladá čiarka a slová „lekársky predpis ...

19.

§ 120 sa dopĺňa odsekom 22, ktorý znie:

„(22)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 a 6 sa primerane vzťahujú na preskripčný záznam.“.

20.

V § 121 odsek 1 znie:

„(1) Osoba, ktorá vydáva humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu, zodpovedá ...

21.

V § 121 sa odsek 3 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) je povinná vydať humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu na základe ...

22.

V § 121 ods. 8 sa slovo „oprávnená“ nahrádza slovom „povinná“.

24.

V § 121a odsek 2 znie:

„(2) Ošetrujúci lekár, ktorý ordinoval podanie humánneho lieku pacientovi, je povinný bezodkladne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 84c sa vypúšťa.

25.

V § 121a ods. 3 sa slovo „oprávnený“ nahrádza slovom „povinný“.

26.

V § 121a ods. 4 sa slovo „ambulantná“ nahrádza slovom „zdravotná“.

27.

V § 122 sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) kód humánneho lieku, názov humánneho lieku, dávkovanie, časový režim užívania humánneho ...

28.

V § 122 sa odsek 9 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) sedem dní na humánny liek, ktorý ošetrujúci veterinárny lekár predpisuje podľa § 119 ...

29.

V § 124 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo humánneho ...

30.

V § 138 ods. 5 písm. i) sa za slová „lekárskeho predpisu“ vkladajú slová „alebo veterinárneho ...

31.

V § 138 ods. 5 sa písmeno t) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5.
verejnou lekárňou na veterinárny lekársky predpis.“.

32.

V § 138 ods. 5 písm. bm) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo preskripčný záznam v anonymizovanej ...

33.

V § 138 ods. 5 písm. bq) sa za slová „lekárskeho predpisu“ vkladá čiarka a slová „preskripčného ...

35.

V § 138 ods. 21 písm. a) sa slová „na objednávky a zdravotnícke pomôcky“ nahrádzajú slovami ...

37.

V § 138 sa odsek 22 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
nestornuje medikačný záznam z dôvodu opravy chýb v tomto zázname.“.

38.

V § 138 sa za odsek 27 vkladá nový odsek 28, ktorý znie:

„(28) Sestra alebo pôrodná asistentka sa dopustí iného správneho deliktu, ak a) nepredpisuje ...

Doterajšie odseky 28 až 41 sa označujú ako odseky 29 až 42.

39.

V § 138 ods. 34 sa slová „24 a 25“ nahrádzajú slovami „24, 25 a 28“.

40.

V § 138 ods. 36 sa slová „odseku 29“ nahrádzajú slovami „odseku 30“.

41.

V § 139 sa odsek 8 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) predpíše na veterinárny lekársky predpis humánny liek v rozpore s § 106 ods. 1 písm. b).“. ...

42.

V § 141 ods. 1 písmeno l) znie:

„l) zoznam humánnych liekov, ktoré nie je možné predpísať na lekársky predpis, s poznámkou ...

43.

V § 141 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka.“. ...

Čl. XI

Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických ...

V § 2 písm. m) sa slovo „alebo“ za slovami „zubným lekárom“ nahrádza čiarkou a za slová ...

Čl. XII

Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 1 písm. i) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „zdravotných poisťovní“ sa vkladá ...

2.

V § 2 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Elektronické zdravotné záznamy podľa § 5 ods. ...

3.

V § 2 ods. 11 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „zdravotnej poisťovne“ sa vkladá ...

4.

V § 5 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa štrnástym a pätnástym bodom, ktoré znejú:

„14. záznam o poskytnutej urgentnej starostlivosti, 15. doplnkové zdravotné údaje osoby,“. ...

5.

V § 5 odsek 3 znie:

„(3) Rozsah osobných údajov zapisovaných do elektronickej zdravotnej knižky je uvedený v prílohe ...

6.

V § 5 odsek 5 znie:

„(5) Osoba pristupuje k údajom v elektronickej zdravotnej knižke, okrem záznamov podľa odseku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti ...

7.

V § 5 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „poradenská psychológia alebo pracovná a organizačná ...

8.

V § 5 ods. 6 písm. b) sa za slová „pacientskeho sumára“ vkladá čiarka a slová „záznamu ...

9.

V § 5 ods. 6 písm. d) sa slová „logopédovi, klinickému psychológovi, poradenskému psychológovi ...

10.

V § 5 ods. 6 písmeno f) znie:

„f) revíznemu lekárovi, revíznemu farmaceutovi a revíznej sestre príslušnej zdravotnej poisťovne ...

11.

V § 5 ods. 6 písmeno g) znie:

„g) ošetrujúcej sestre alebo pôrodnej asistentke v rozsahu identifikačných údajov osoby, pacientskeho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23ba znie:

„23ba) § 119a zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.“.

12.

V § 5 ods. 6 písm. h) sa za slová „identifikačných údajov osoby“ vkladá čiarka a slová ...

13.

V § 5 ods. 6 písm. k) prvom bode sa za slová „výberového konania“ vkladajú slová „alebo ...

14.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

„24) § 18 až 21, § 100 a 101 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ...

15.

V § 5 sa odsek 6 dopĺňa písmenami p) až r), ktoré znejú:

„p) osobe oprávnenej na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou27c) na základe poverenia ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 27c a 27d znejú:

„27c) § 43 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 27d) § 47b ods. 2 zákona ...

16.

V § 5 ods. 8 písmeno b) znie:

„b) prostredníctvom úradného autentifikátora; túto skutočnosť musí osoba vyznačiť v elektronickej ...

18.

V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
identifikačné číslo elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka.“.

21.

§ 11 vrátane nadpisu znie:

„§ 11 Overenie zhody (1) Overenie zhody informačného systému vykonáva národné centrum na základe ...

22.

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11a Dohľad nad funkčnosťou informačného systému, ktorý má overenie zhody (1) Národné ...

23.

V § 12 ods. 3 písm. o) sa vypúšťajú slová „po schválení ministerstvom zdravotníctva“ a ...

24.

V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenami p) až t), ktoré znejú:

„p) zverejňuje na svojom webovom sídle obsah číselníkov zdravotníckej informatiky a ich každú ...

25.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Národné centrum v oblasti farmakoekonomického hodnotenia, medicínskoekonomického hodnotenia ...

26.

V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) zoznam chorôb, ktoré zapisuje lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore ...

27.

Za § 16 sa vkladá § 17, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§17 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018 (1) Do 31. decembra 2021 je ...

28.

V prílohe č. 1 časti A písm. c) sa za slová „očnej optiky,“ vkladajú slová „Národnej ...

29.

V prílohe č. 2 prvom bode písm. a) deviatom bode sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto ...

30.

V prílohe č. 2 prvom bode písm. a) desiatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a dôvode ...

31.

V prílohe č. 2 prvom bode sa písmeno a) dopĺňa pätnástym a šestnástym bodom, ktoré znejú:

„15. záznam o poskytnutej urgentnej starostlivosti v rozsahukód choroby s jej bližšou špecifikáciou, ...

32.

V prílohe č. 3 druhom bode písm. a) sa za slová „druh vykonanej liečby,“ vkladajú slová „získaná ...

33.

V prílohe č. 3 piatom bode písm. a) sa slová „ekonomická aktivita“ nahrádzajú slovami „pracovný ...

34.

V prílohe č. 3 ôsmom bode písm. a) sa za slovo „zamestnanie“ vkladá čiarka a slová „zamestnanecký ...

Čl. XIII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. X bodu 12, § 119 ods. 20 v bode 13, ...

Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore