Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70787
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
01.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 35/2015 účinný od 30.09.2015


Platnosť od: 28.02.2015
Účinnosť od: 30.09.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Finančné právo, Daňové právo, Občianske právo, Bankovníctvo a peňažníctvo, Kontrolný systém, Ochrana spotrebiteľa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 35/2015 účinný od 30.09.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 35/2015 s účinnosťou od 30.09.2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov ...

1.

V § 1 ods. 1 sa za slová "spojených s poskytovaním spotrebiteľského úveru" vkladá čiarka a ...

2.

V § 1 ods. 3 písmeno m) znie:

„m)
úver podľa osobitných predpisov,3)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách ...

3.

V § 1 ods. 5 sa slová "§ 20, § 21 a § 23" nahrádzajú slovami "§ 20, § 20a až 20e, § 21 a ...

4.

V § 2 písm. c) sa vypúšťajú slová "fyzická osoba alebo".

5.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Pre ponúkanie, dojednávanie alebo sprostredkovanie zmluvy o spotrebiteľskom úvere prostredníctvom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

„15a) § 29 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.Opatrenie Telekomunikačného ...

6.

§ 7 sa dopĺňa odsekmi 3 až 17, ktoré znejú:

(3) Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky17a) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 17a až 17t znejú:

„17a) § 2 ods. 1, 7 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 17b) Zákon ...

7.

V § 8 ods. 1 sa slovo "spracúva" nahrádza slovami "spracováva v registri alebo".

8.

V § 8 ods. 2 sa za slová "výsledku nahliadnutia" vkladajú slová "do registra alebo".

9.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8a Zoznam veriteľov a zoznam iných veriteľov (1) Národná banka Slovenska na svojom webovom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17u znie:

„17u) § 37 ods. 1 písm. d) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene ...

10.

V § 9 ods. 2 písm. c) sa slovo "predávajúceho" nahrádza slovom "veriteľa".

11.

V § 9 ods. 2 písm. d) sa za slovo "priezvisko" vkladá čiarka a slová "dátum narodenia, rodné ...

12.

V § 9 ods. 2 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

„j)
odplatu podľa osobitných predpisov,18aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18aa znie:

„18aa) § 53 ods. 6 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.§ 1 a 1a nariadenia ...

Doterajšie písmená j) až y) sa označujú ako písmená k) až z).

13.

V § 9 ods. 2 písm. y) sa slová "kontrolného orgánu podľa § 23" nahrádzajú slovami "orgánu ...

14.

V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:

„aa) názov zmluvy, ktorý obsahuje slová spotrebiteľský úver v príslušnom gramatickom tvare.“. ...

15.

V § 10 ods. 1 písm. a) sa slová "i) a w)" nahrádzajú slovami "i), j), x) a aa)".

16.

V § 11 ods. 1 písm. b) sa slová "§ 9 ods. 2 písm. a) až k), r) a y)" nahrádzajú slovami " § ...

17.

V § 11 ods. 2 sa slová "nahliadnutia do príslušnej databázy údajov o spotrebiteľoch na účely ...

18.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak osoba v zmluve o spotrebiteľskom úvere označená ako veriteľ neoprávnene poskytne spotrebiteľský ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:

„18b)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

19.

V § 17 ods. 2 sa za slovo "bezodkladne" vkladá slovo "písomne" a na konci sa pripája táto veta: ...

20.

§ 20 vrátane nadpisu znie:

„§ 20 Povolenie (1) Veriteľ je oprávnený poskytovať spotrebiteľské úvery len na základe povolenia ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22a a 22b znejú:

„22a) Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 22b) Zákon č. 530/2003 Z. z. o ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23a až 32 sa vypúšťajú.

21.

Za § 20 sa vkladajú § 20a až 20e, ktoré znejú:

„§ 20a (1) Na udelenie povolenia poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22c až 22k znejú:

„22c) § 10 až 12 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

22.

V § 21 ods. 1, 4 a 5 sa za slovo "novoposkytnutých" vkladajú slová "a poskytnutých".

23.

§ 23 vrátane nadpisu znie:

„§ 23 Dohľad (1) Dohľad nad dodržiavaním povinností veriteľa podľa tohto zákona vykonáva ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 33a až 33c znejú:

„33a) Napríklad § 38 a 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový ...

24.

Poznámky pod čiarou k odkazom 34 a 35 sa vypúšťajú.

25.

§ 24 vrátane nadpisu znie:

„§ 24 Osobitné ustanovenia o iných veriteľoch (1) Na iných veriteľov a na zmluvy o úvere alebo ...

26.

Za § 25e sa vkladá § 25f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 25f Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015 (1) Ustanoveniami tohto zákona ...

Čl. II

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

Za § 36a sa vkladá § 36b, ktorý znie:

„§ 36b (1) Banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky poskytuje spotrebiteľské úvery ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 32b a 32c znejú:

„32b) § 1 až 8, § 9 až 19, § 20 ods. 8, § 21 a § 25e ods. 1, 5 a 6 zákona č. 129/2010 Z. ...

2.

V § 37 odsek 17 znie:

„(17) Banke, zahraničnej banke a pobočke zahraničnej banky sa zakazuje požadovať od spotrebiteľa27f), ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 35ba, 35bb a 35bc znejú:

„35ba) § 6 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších ...

Čl. III

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a ...

V § 2 sa vypúšťajú písmená i) a j).

Doterajšie písmená k) až m) sa označujú ako písmená i) až k).

Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 9a sa vypúšťajú.

Čl. IV

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení ...

§ 8 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Podnikateľ, ktorý poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 pod kódom 49.32 Taxislužba, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:

„16c) § 29 ods. 1 písm. g) a § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.“. ...

Čl. V

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...

V § 5 ods. 1 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:

„n)
veriteľ,32a)“.

Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno o).

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a) § 2 písm. b) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch ...

Čl. VI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2015 okrem čl. I § 7 ods. 3 až 14 a ods. 16 písm. ...

Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore