Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 35/2014 účinný od 01.04.2014

Platnosť od: 22.02.2014
Účinnosť od: 01.04.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Správne poplatky, Živnostenské podnikanie, Vodná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 35/2014 účinný od 01.04.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 35/2014 s účinnosťou od 01.04.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

Slová „vyšetrovanie plavebných nehôd“, „vyšetrovanie plavebnej nehody“, „odborné vyšetrenie ...

2.

V § 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) loďou vnútrozemskej plavby samohybné plavidlo prevádzkované na vnútrozemských vodných ...

Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená g) až l).

3.

V § 3 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a bezodkladne ich poskytne Dopravnému úradu ...

4.

V § 4 ods. 1, 3 a 8 sa slová „plavebné znaky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „signálne ...

5.

V § 4 ods. 3 druhej vete sa za slovo „práva“ vkladajú slová „prevádzkovateľom vodnej cesty“. ...

6.

V § 4 ods. 5 sa slová „podľa § 39 písm. n) a plavebné opatrenie o okamžitom zastavení plavby ...

7.

V § 4 ods. 8 prvej vete sa slová „uskutočniť len na základe záväzného stanoviska1b) Dopravného ...

8.

V § 5 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „Dopravnému úradu alebo pred priplávaním do ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:

„1c) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 164/2010 z 25. januára 2010 o technických špecifikáciách pre ...

9.

V § 5 ods. 7 písm. a) sa slová „Colného riaditeľstva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami ...

10.

V § 5 ods. 7 sa vypúšťa písmeno d).

11.

V § 5 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajšie odseky 10 až 15 sa označujú ako odseky 9 až 14.

12.

V § 5 ods. 11 sa slová „§ 39 písm. o)“ nahrádzajú slovami „§ 39 písm. p)“ a vypúšťa ...

13.

V § 5 odsek 12 znie:

„(12) Plavidlá prevádzkovateľa vodnej cesty pri výkone svojej činnosti podľa § 3, Policajného ...

14.

Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré znejú:

„§ 5a (1) Osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 2h znejú:

„2) Časť 1 kapitola 1.8 bod 1.8.3.1 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru ...

15.

V § 5c ods. 1 sa slová „Európskou dohodou o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2i znie:

„2i) Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných ...

16.

V § 5c ods. 2 sa slová „Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských ...

17.

V § 6 ods. 2 písm. a) sa za slovo „zabezpečenia“ vkladajú slová „a vykonávania prevádzky ...

18.

V § 6 ods. 15 sa suma „4 845 000 eur“ nahrádza sumou „5 000 000 eur“.

19.

V § 7 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Verejná vodná doprava je vnútroštátna, ak celá ...

20.

V § 8 písmeno b) znie:

„b) zverejniť prepravný poriadok na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom; ak v prepravnom ...

21.

Doterajší text § 8 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak niektoré dopravné služby poskytuje na základe zmluvy s dopravcom vykonávajúci dopravca,5a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Čl. 3 písm. h) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra ...

22.

V § 9 ods. 1 písm. b) sa slová „telesne postihnutých osôb, zrakovo postihnutých osôb“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

„5b)
Čl. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1177/2010.“.

23.

V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) na požiadanie ministerstva oznámiť podmienky prístupu vo vzťahu k preprave osôb so zdravotným ...

24.

V § 9 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

25.

V § 10 písm. f) sa slová „dopravcom určené prepravné podmienky“ nahrádzajú slovami „prepravný ...

26.

V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) práva a povinnosti dopravcu, najmä rozsah zodpovednosti za spôsobenú škodu na zdraví cestujúcich ...

27.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom ...

28.

V § 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

29.

V § 12 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba žiada o udelenie licencie na vykonávanie medzinárodnej ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

30.

V § 12 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu ...

31.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12a Finančná spôsobilosť (1) Finančne spôsobilý je dopravca, ktorý má dostatočnú hodnotu ...

32.

V § 14 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu ...

33.

V § 15 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby o udelenie licencie na vykonávanie medzinárodnej ...

34.

V § 19 písmeno c) znie:

„c)
smrťou držiteľa licencie alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,“.

35.

Doterajší text § 19 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Držiteľ licencie je povinný vrátiť originál licencie ministerstvu do 15 dní po skončení ...

36.

§ 20 sa vypúšťa.

37.

Nadpis § 21 znie: „Verejná vodná doprava vykonávaná zahraničnými dopravcami“.

38.

V § 21 odsek 3 znie:

„(3) Licencia zahraničných dopravcov vydaná príslušným orgánom iného členského štátu Európskej ...

39.

V § 22 ods. 11 písm. c) sa slová „akreditujúcou12f) osobou“ nahrádzajú slovami „akreditačným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12e znie:

„12e) Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých ...

40.

V § 22 ods. 11 písm. d) sa vypúšťajú slová „a najmenej 5 rokov praxe v oblasti vnútrozemskej ...

41.

V § 22 sa odsek 11 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) predloží pravidlá overovania technickej spôsobilosti plavidiel, ktoré musia byť v súlade ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12f znie:

„12f)
§ 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z.“.

42.

V § 22 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12) Poverenie podľa odseku 11 ministerstvo udelí na dobu určitú, najviac do uplynutia času ...

43.

V § 22 ods. 14 sa slová „zahraničného plavidla (§ 28 ods. 7)“ nahrádzajú slovami „plavidla, ...

44.

V § 22 odsek 16 znie:

„(16) Nebezpečné tovary možno dopravovať vodnou cestou plavidlami, ktoré majú osvedčenie o ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12g až 12i znejú:

„12g) Časť 1 kapitola 1.16 a časť 8 kapitola 8.1 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného ...

45.

V § 22 ods. 17 sa vypúšťajú slová „vo Vestníku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho ...

46.

V § 22a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak plavidlo spĺňa požiadavky na technickú spôsobilosť ...

47.

V § 23 odsek 2 znie:

„(2) Státie plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave je možné iba s platným ...

48.

V § 23 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 10, ktoré znejú:

„(3) O povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave rozhoduje Dopravný ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12j a 12k znejú:

„12j) § 48 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 11 až 14.

49.

V § 23 ods. 14 sa slová „§ 39 písm. h)“ nahrádzajú slovami „§ 39 písm. g)“.

50.

§ 23 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) V prípade pochybnosti kto je prevádzkovateľom plavidla, je v konaniach podľa § 39 písm. ...

51.

V § 24 ods. 1 úvodná veta znie: „Register plavidiel je verejný a každý má právo na základe ...

52.

V § 24 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Pri nahliadaní do registra plavidiel, robení výpisov alebo odpisov z registra plavidiel alebo ...

Doterajšie odseky 2 až 12 sa označujú ako odseky 3 až 13.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13aa a 13ab znejú:

„13aa) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...

53.

V § 24 odsek 3 znie:

„(3) Žiadosť o zápis do registra plavidiel podáva prevádzkovateľ plavidla Dopravnému úradu. ...

54.

V § 24 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a nie sú registrované mimo územia Slovenskej ...

55.

V § 24 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 13 sa označujú ako odseky 5 až 12.

56.

V § 24 ods. 5 úvodná veta znie: „K žiadosti podľa odseku 3 prevádzkovateľ plavidla prikladá ...

57.

V § 24 ods. 5 písm. e) sa za slovo „zápisu“ vkladá čiarka a slová „alebo obdobný doklad ...

58.

V § 24 ods. 7 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „jej z úradnej činnosti známe, ...

59.

V § 24 odseky 10 až 12 znejú:

„(10) Evidencie podľa § 39 písm. l) tretieho, štvrtého, šiesteho, siedmeho a desiateho bodu ...

60.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Evidencia osvedčení podľa § 5a ods. 4 a evidencia osvedčení o osobitných znalostiach ...

61.

V § 25 ods. 1 sa za slová „vnútrozemskej plavby“ vkladajú slová „malé plavidlo, ktoré podlieha ...

62.

§ 28 vrátane nadpisu znie:

„§ 28 Lodné listiny (1) Lodné listiny podľa odsekov 2 až 4 sú verejné listiny. (2) Na plavidle ...

Poznámky pod čiarou k odkazu 15a a 16 znejú:

„15a) Časť 8 kapitola 8.1 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských ...

63.

V § 29 odsek 3 znie:

„(3) Člen posádky plavidla, okrem pomocného lodníka, musí byť odborne spôsobilý podľa § ...

64.

V § 29 ods. 4 druhá a tretia veta znejú: „Držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti musí najneskôr ...

65.

V § 29 odsek 6 znie:

„(6) Ďalším členom posádky plavidla nad rámec určený minimálnym počtom členov posádky ...

66.

V § 31 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Prevádzkovanie malých plavidiel, ktoré sú určené ...

67.

V § 31 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
má požadovaných školiteľov podľa odseku 13.“.

68.

V § 31 ods. 5 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo obdobného registra nie starší ...

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).

69.

V § 31 ods. 5 písm. g) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „výcvikovým ...

70.

V § 31 ods. 14 písmeno b) znie:

„b)
vykonávať kvalifikačné kurzy na schválenom výcvikovom plavidle,“.

71.

V § 31 ods. 14 písmeno f) znie:

„f) oznámiť deň, miesto a časový harmonogram konania kvalifikačného kurzu Dopravnému úradu ...

72.

V § 31 ods. 14 písm. k) sa za slovo „zabezpečiť“ vkladá slovo „schválené“.

73.

V § 31b odsek 4 znie:

„(4) K žiadosti podľa odseku 2 sa prikladá farebná fotografia žiadateľa s rozmermi 3 × 3,5 ...

74.

V § 31b ods. 5 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla,“.

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená g) až i).

75.

V § 31b sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 9.

76.

V § 31b ods. 8 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

77.

V § 32 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo právnická osoba poverená ministerstvom ...

78.

V § 32 sa vypúšťajú odseky 3 a 5.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

79.

V § 34 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak do troch rokov od vydania správy o výsledkoch ...

80.

V § 38 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „oznamuje Európskej komisii opatrenia, ktoré ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) Časť 1 kapitola 1.8 bod 1.8.4 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru ...

81.

V § 38 písmeno h) znie:

„h) postupuje pri uznávaní klasifikačných spoločností podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je ...

82.

V § 38 písm. i) sa slová „(§ 22 ods. 12)“ nahrádzajú slovami „(§ 22 ods. 13)“.

83.

§ 38 sa dopĺňa písmenami o) až t), ktoré znejú:

„o) poveruje osoby vykonávaním školení žiadateľov o vydanie osvedčenia podľa § 5a ods. 4 ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21c znie:

Načítavam znenie...
MENU
Hore