Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 35/2002 účinný od 01.03.2002

Platnosť od: 30.01.2002
Účinnosť od: 01.03.2002
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Záujmové združenia osôb

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD16DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 35/2002 účinný od 01.03.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 35/2002 s účinnosťou od 01.03.2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ...

1.

Slová „zakladateľská zmluva" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

2.

§ 2 znie:

„§ 2 (1) Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá poskytuje ...

3.

V § 4 sa slová „označenie „nezisková organizácia", stačí však skratka „n. o."." nahrádzajú ...

4.

V § 5 ods. 1 sa za slová „fyzická osoba" vkladá čiarka a slová „alebo právnická osoba" sa ...

5.

V § 5 odsek 2 znie:

„(2) Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. ...

6.

V § 5 ods. 3 sa slovo „overeným" nahrádza slovom „osvedčeným".

7.

§ 6 znie:

„§ 6 Zakladacia listina obsahuje a) názov a sídlo neziskovej organizácie, b) dobu, na akú sa ...

8.

§ 8 vrátane nadpisu znie:

„§ 8 Štatút (1) Zakladateľ vydá štatút, ktorý upraví podrobnosti o organizačnej štruktúre, ...

9.

V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne ...

10.

V § 10 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Súčasťou návrhu na zápis je zakladacia listina, štatút a čestné vyhlásenie zakladateľov. ...

11.

V § 11 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „účel založenia a".

12.

V § 11 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, rodné číslo fyzickej osoby ...

13.

V § 11 ods. 2 písmeno f) znie:

„f) peňažné vklady jednotlivých zakladateľov, nepeňažné vklady jednotlivých zakladateľov ...

14.

V § 12 písm. b) sa vypúšťajú slová „podľa § 2 ods. 3".

15.

V § 12 písmeno d) znie:

„d) zakladateľ neziskovej organizácie je súčasne zakladateľom alebo členom orgánu neziskovej ...

16.

V § 14 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).

17.

§ 14 sa dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) ak nesplní povinnosť podľa § 10 ods. 3, g) ak nezašle výročnú správu registrovému úradu ...

18.

V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) výdavky (náklady) neziskovej organizácie sú neprimerane vysoké voči rozsahu poskytovaných ...

19.

V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak bola nezisková organizácia zrušená z dôvodu podľa odseku 1 písm. c), môžu osoby, ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

20.

V § 17 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Prioritný majetok podľa § 31a je likvidátor povinný ponúknuť štátu alebo inej neziskovej ...

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

21.

V § 19 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vyporiadania najneskôr ...

Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená d) až j).

22.

V § 19 ods. 2 písmeno g) znie:

„g) volí a odvoláva členov správnej rady, ak štatút neustanovuje inak, a volí a odvoláva členov ...

23.

V § 20 ods. 1 sa za slová „člen dozornej rady" vkladá slovo „(revízor)".

24.

V § 20 ods. 2 sa za slová „ak nebola" vkladá slovo „právoplatne".

25.

V § 22 písm. c) sa za slová „tohto zákona" vkladajú slová „alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia ...

26.

V § 24 ods. 3 písm. c) sa za slová „dozorná rada" vkladá slovo „(revízor)".

27.

V § 25 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Dozorná rada musí byť zriadená, ak majetok neziskovej organizácie je vyšší ako 5 000 ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.

28.

V § 29 odsek 1 znie:

„(1) Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojím majetkom a môže ...

29.

V § 29 ods. 2 písmeno d) znie:

„d)
dedičstvo,“.

30.

V § 30 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

31.

V § 31 odsek 1 znie:

„(1) Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v zakladacej ...

32.

Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 31a Prioritný majetok (1) Prioritný majetok na účely tohto zákona je tá časť majetku štátu, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) Zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových ...

33.

V § 33 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a výnosy a náklady spojené so správou neziskovej organizácie". ...

34.

V § 34 ods. 1 sa slová „31. marca" nahrádzajú slovami „30. júna".

35.

V § 34 ods. 3 sa slová „15. apríla" nahrádzajú slovami „15. júla".

36.

Nadpis šiesteho oddielu znie:

„SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“.

37.

§ 36 vrátane nadpisu znie:

„§ 36 Poskytovanie informácií Každý má právo na prístup k informáciám o nakladaní s majetkom ...

38.

Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 37a Prechodné ustanovenia (1) Zakladateľ neziskovej organizácie, ktorá vznikla podľa doterajších ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore