Zákon o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) 35/1965 účinný od 01.12.1997 do 31.12.1997

Platnosť od: 08.04.1965
Účinnosť od: 01.12.1997
Účinnosť do: 31.12.1997
Autor: Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 35/1965 s účinnosťou od 01.12.1997 na základe 283/1997
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon)

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

§ 1
Úvodné ustanovenie

Účelom tohto zákona je upraviť vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením a spoločenským ...

Časť I

Autorské právo

§ 2
Dielo
(1)

Predmetom autorského práva sú literárne, vedecké a umelecké diela, ktoré sú výsledkom tvorivej ...

(2)

Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na právne predpisy a rozhodnutia, verejné listiny, úradné ...

§ 3
Spracovanie a preklad diela
(1)

Predmetom autorského práva sú aj nové pôvodné diela, ktoré vznikli osobitným tvorivým spracovaním ...

(2)

Predmetom autorského práva sú ďalej i preklady diel do iných jazykov.

(3)

Dielo možno spracovať alebo preložiť do iného jazyka len s privolením jeho autora. Privolenie ...

§ 4
Súborné dielo
(1)

Predmetom autorského práva sú i sborníky, časopisy, pásma, výstavy a iné súborné diela, ak ...

(2)

Autorské právo na súborné dielo ako celok patrí tomu, kto ho usporiadal; tým nie sú dotknuté ...

(3)

Autorské právo na vydaný sborník, kartografické dielo a časopis vykonáva vydávateľ.

§ 5
Spojené diela
(1)

Spojiť diela možno len s privolením ich autorov. So spojenými dielami nakladajú všetci autori ...

(2)

Práva autorov nakladať spojenými dielami iným spôsobom zostávajú nedotknuté.

(3)

Na vykonávanie hudobného diela s textom stačí privolenie autora hudobnej časti.

§ 6
Filmové dielo

Autori jednotlivých zložiek filmového diela alebo diela vyjadreného podobným spôsobom udeľujú ...

§ 7
Dielo spoluautorov

Autorské právo na dielo, ktoré vzniklo tvorivou činnosťou niekoľkých autorov ako dielo jediné, ...

§ 8
Anonymné a pseudonymné diela
(1)

Totožnosť autora, dielo ktorého bolo uvedené bez udania mena alebo s krycím menom, nie je dovolené ...

(2)

Dokiaľ sa autor verejne nevyhlási, môže autorské právo na dielo uplatniť ten, kto dielo prvý ...

§ 9
Vznik autorského práva na dielo
(1)

Autorské právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené slovom, písmom, náčrtom, skicou ...

(2)

Autorské právo na dielo sa vzťahuje tak na celok diela, ako aj na jeho jednotlivé časti.

§ 10
Uverejnenie a vydanie diela
(1)

Dielo je uverejnené v ten deň, keď bolo oprávnene prvý raz verejne vykonané alebo vystavené, ...

(2)

Dielo je vydané v ten deň, keď sa oprávnene začalo s verejným rozširovaním jeho rozmnoženín. ...

§ 11
Krajina pôvodu diela
(1)

Za krajinu pôvodu diela sa považuje

a)

pri nevydaných dielach štát, ktorého je autor štátnym príslušníkom,

b)

pri vydaných dielach štát, kde sa oprávnene uskutočnilo prvé vydanie diela.

(2)

Na dielo, ktoré bolo vydané súčasne na území Československej socialistickej republiky aj inde, ...

Obsah autorského práva

§ 12
(1)

Autor má právo

a)

na ochranu svojho autorstva, najmä na nedotknuteľnosť svojho diela, a ak dielo používa iná osoba, ...

b)

s dielom nakladať, najmä rozhodnúť o jeho uverejnení a udieľať privolenie na jeho použitie,

c)

na odmenu za tvorivú prácu (§ 13).

(2)

Právo na ochranu autorstva je neprevoditeľné.

§ 13
(1)

Pri každom použití diela patrí autorovi, s výnimkami uvedenými v § 15, autorská odmena. Výška ...

(2)

Autori diel, ktoré možno vzhľadom na ich povahu rozmnožovať pre vlastnú osobnú potrebu [§ 15 ...

a)

rozhlasového alebo televízneho vysielania alebo

b)

zvukovej, obrazovej alebo zvukovo-obrazovej snímky vyrobenej jej výrobcom (§ 45)

prenesením pomocou technického zariadenia na nenahrané nosiče záznamu majú právo na odmenu voči ...

(3)

Autori diel, ktoré možno vzhľadom na ich povahu rozmnožovať pre vlastnú potrebu [§ 15 ods. 2 ...

(4)

Sadzby autorských odmien za použitie diela a spôsob ich platenia, ako aj rozdelenie odmeny uvedenej ...

Použitie diela

§ 14
(1)

Použiť dielo, pokiaľ to nie je dovolené priamo zákonom, možno len s privolením autora. Privolenie ...

(2)

Ministerstvo kultúry môže vydať pre jednotlivé spôsoby použitia diel vzorové zmluvy.

(3)

Autorovo oprávnenie vyplývajúce zo zákona nemožno dohodou strán vylúčiť ani ukrátiť.

(4)

Bez privolenia autora môže sa dielo použiť iba v prípadoch ustanovených v § 15 a 16, na základe ...

§ 15
(1)

Autorské právo neporušuje, kto použije námet obsiahnutý v cudzom diele na vytvorenie nového pôvodného ...

(2)

Autorovo privolenie na použitie diela nepotrebuje a odmenu nie je povinný poskytnúť, kto

a)

zhotoví rozmnoženinu alebo napodobeninu uverejneného diela pre svoju osobnú potrebu, pokiaľ ju, ...

b)

cituje úryvky vydaného diela a uvedie autora i názov diela;

c)

zaradí do vedeckého alebo kritického diela v miere potrebnej na vysvetlenie textu alebo do učebníc ...

d)

použije vydané dielo v samostatnej prednáške výlučne pre vyučovacie alebo vzdelávacie účely, ...

e)

vytlačí v časopise články časového významu o hospodárskych alebo politických veciach uverejnené ...

f)

napodobí výtvarné dielo umiestnené na verejnom priestranstve v inom odbore výtvarného umenia; ...

g)

vytlačí v katalógu verejnej zbierky alebo výstavy vyobrazenie výtvarného diela do nej zaradeného; ...

h)

verejne vystavuje výtvarné alebo fotografické diela, ktoré autor už previedol na organizáciu; ...

i)

rozmnožuje alebo dáva rozmnožovať pre vlastnú osobnú potrebu alebo pre rozdávanie fotografické ...

j)

zhotoví rozmnoženinu rozobraného vydania diela pre potrebu verejnej knižnice na dokumentačné účely ...

k)

rozmnoží vydané dielo osobitnou technikou pre potreby nevidomých.

(3)

Autorovo privolenie nepotrebuje a odmenu za použitie diela nie je tiež povinná poskytnúť organizácia ...

(4)

Oprávnený vlastník rozmnoženiny počítačového programu nie je povinný získať autorovo privolenie ...

§ 16
(1)

Samostatným použitím diela, okrem jeho vysielania rozhlasom alebo televíziou, je aj každé ďalšie ...

(2)

Za súčasť bezdrôtového rozhlasového alebo televízneho vysielania sa považuje súčasný, úplný ...

§ 17
(1)

Zamestnávateľ môže používať na plnenie úloh patriacich do predmetu jeho činnosti vedecké alebo ...

(2)

Zamestnávateľ, do ktorého predmetu činnosti patrí vydávať alebo inak uverejňovať diela, môže ...

(3)

Autor diela, ktoré bolo vytvorené na splnenie povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru k zamestnávateľovi, ...

(4)

Podrobnejšie podmienky použitia diela vytvoreného na splnenie povinností vyplývajúcich z pracovného ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 platia obdobne pre diela vytvorené na splnenie povinností vyplývajúcich ...

§ 18

Ministerstvo kultúry môže svojím výrokom nahradiť autorovo privolenie na preklad diel cudzích ...

Prevod autorských práv

§ 19
(1)

Autor môže prevádzať len právo dielo použiť.

(2)

Nadobúdateľ smie získané oprávnenie previesť na tretiu osobu len s privolením autora.

(3)

Právo použiť dielo jeho uvedením na verejnosť môže autor previesť len na osobu oprávnenú uvádzať ...

§ 21

Ak zanikne právnická osoba alebo ak zomrie fyzická osoba, na ktorú bolo prevedené právo použiť ...

Zmluvy o rozširovaní diela

§ 22
(1)

Zmluvou o rozširovaní diela udeľuje autor organizácii za odmenu privolenie rozširovať svoje dielo; ...

(2)

Zmluvami o rozširovaní diela sú najmä nakladateľská zmluva, zmluva o verejnom vykonávaní diela, ...

(3)

Zmluva o rozširovaní diela musí určiť spôsob a rozsah rozširovania diela, čas, kedy sa tak stane, ...

(4)

Pokiaľ Ministerstvo kultúry neustanoví inak, musí sa zmluva o rozširovaní diela dojednať písomne. ...

§ 23
(1)

Autor je povinný odovzdať organizácii dielo včas a upravené tak, aby sa mohlo bez ťažkostí rozširovať ...

(2)

Organizácia môže od zmluvy odstúpiť, ak jej autor bez závažného dôvodu dielo riadne neodovzdal ...

(3)

Autor môže od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie diela, ak sa rozširovanie diela neuskutoční ...

Nakladateľská zmluva

§ 24
(1)

Nakladateľskou zmluvou autor nakladateľstvu udeľuje privolenie vydať slovesné dielo, hudobno-dramatické ...

(2)

Dokiaľ trvá pomer založený nakladateľskou zmluvou, nemôže autor udeliť inej organizácii privolenie ...

(3)

Ak bude dielo rozobraté skôr, než uplynie doba, na ktorú bola zmluva dojednaná, môže autor, aj ...

§ 25
(1)

Autor je oprávnený vykonať autorskú korektúru svojho diela.

(2)

Ak sa autorovi neumožní autorskú korektúru diela vykonať, môže od zmluvy odstúpiť a žiadať ...

§ 26
Zmluva o verejnom vykonávaní diela

Zmluvou o verejnom vykonávaní diela autor organizácii udeľuje privolenie vykonávať divadelné ...

§ 27
Zmluva o vytvorenie diela
(1)

Zmluvou o vytvorenie diela autor sa zaväzuje vytvoriť pre objednávateľa za odmenu literárne, vedecké ...

(2)

Autor je povinný vytvoriť dielo osobne v určenej lehote. Ak nie je dohodnuté inak, vznikne autorovi ...

(3)

Ak má dielo vady, ktoré bránia, aby sa mohlo dielo použiť na účel určený zmluvou, môže objednávateľ ...

(4)

Ustanovenie § 23 ods. 2 platí obdobne pre zmluvu o vytvorenie diela.

§ 28
Zmluvy o inom použití diela

Na zmluvy o inom použití diela sa primerane vzťahujú ustanovenia § 22 ods. 3 a § 23.

§ 29
Prechod autorského práva
(1)

Autorské právo prechádza na dedičov. Ustanovenia tohto zákona o autorovi platia, pokiaľ nevyplýva ...

(2)

Ak spoluautor nemá dedičov, prirastá jeho podiel ostatným spoluautorom.

Prevod diela

§ 30

Kto nadobudne originál diela alebo jeho rozmnoženinu, nenadobúda týmto prevodom právo na použitie ...

§ 31

Autor, ktorý previedol za odplatu originál svojho diela, môže sa domáhať slušného vyporiadania ...

§ 32
Porušenie autorského práva
(1)

Autor, právo ktorého bolo porušené, môže sa domáhať najmä toho, aby rušenie jeho práva bolo ...

(2)

Ak vznikla autorovi porušením jeho práv škoda, má právo na jej náhradu podľa Občianskeho zákonníka. ...

(3)

Pri diele vytvorenom spoluautormi patrí oprávnenie podľa odsekov 1 a 2 aj jednotlivým spoluautorom ...

Trvanie práv

§ 33
(1)

Autorské právo trvá, pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak, po dobu autorovho života a 50 rokov po ...

(2)

Trvanie autorského práva na pozostalé dielo, uverejnené prvý raz v posledných desiatich rokoch ...

(3)

Pri neanonymných a pseudonymných dielach, pri ktorých totožnosť autora nie je známa, trvá autorské ...

(4)

Autorské právo na filmové diela trvá 50 rokov po uverejnení diela.

(5)

Pri sborníkoch a časopisoch vydaných organizáciami trvá autorské právo 10 rokov po uverejnení ...

(6)

Autorské právo na fotografické diela trvá po dobu autorovho života a 10 rokov po jeho smrti.

(7)

Právo na ochranu autorstva je však časove neobmedzené.

§ 34

Doba trvania autorského práva sa počíta vždy až od konca roka, v ktorom došlo k udalosti rozhodujúcej ...

§ 35
Voľné diela
(1)

Ak autor nemá dedičov alebo ak dedičia odmietnu dedičstvo prijať, stanú sa jeho diela, s výnimkou ...

(2)

Ak sa skončí doba trvania autorského práva alebo ak je dielo voľné z iného dôvodu, nie je užívateľ ...

(3)

Za použitie voľného diela je organizácia povinná odviesť osobitný príspevok. Výšku tohto príspevku, ...

Časť II

Práva výkonných umelcov

§ 36
(1)

Predmetom práv výkonných umelcov podľa tohto zákona sú ich umelecké výkony, t. j. výkony hercov, ...

(2)

Bez privolenia výkonných umelcov nemožno použiť ich výkony pre

a)

zvukový, obrazový alebo obojaký záznam (ďalej len „záznam“), zhotovený pre výrobu rozmnoženín ...

b)

zhotovenie snímok určených na verejný odbyt alebo použitie záznamov alebo snímok na iný účel, ...

c)

vysielanie rozhlasom alebo televíziou,

d)

verejné premietanie alebo rozširovanie inými prostriedkami, ak bol výkon uskutočnený pre niekoho ...

(3)

Za použitie výkonu patrí výkonným umelcom odmena.

§ 37
(1)

Privolenie výkonného umelca netreba

a)

na zhotovenie záznamu jeho výkonu uskutočneného pre rozhlasovú alebo televíznu organizáciu, ak ...

b)

na vysielanie jeho výkonu rozhlasom alebo televíziou, ak sa deje zo záznamu alebo snímky, ktorá ...

c)

na verejný prednes jeho výkonu zo záznamu alebo zo snímky zhotovenej s jeho privolením alebo výkonu ...

d)

na použitie jeho výkonu pre osobitnú potrebu používateľa; tým nie je dotknuté ustanovenie § ...

e)

na použitie jeho výkonu zo záznamu alebo snímky výlučne pre vedecké alebo vyučovacie účely. ...

(2)

Za použitie výkonu spôsobom uvedeným v odseku 1 písm. a) až c) patrí výkonnému umelcovi odmena. ...

§ 38

Práva výkonných umelcov trvajú 50 rokov od konca roka, v ktorom bol záznam výkonu vyhotovený.

§ 39
(1)

Ustanovenia § 5 až 9, § 12, § 13 ods. 2 a 3, § 14 ods. 1, § 15 ods. 3, § 16 ods. 2 a 3, § 19, ...

(2)

Ministerstvo kultúry môže ustanoviť spôsob, ktorým výkonní umelci uplatňujú svoje práva podľa ...

Časť IV

Práva výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových a televíznych organizácií

§ 45
(1)

Predmetom práv výrobcov zvukových záznamov podľa tohto zákona sú zvukové záznamy výkonov výkonných ...

(2)

Privolenie výrobcu zvukových záznamov treba

a)

na vysielanie zvukových záznamov a snímok rozhlasom a televíziou,

b)

na vyhotovenie rozmnoženín zvukového záznamu alebo snímky pre inú než vlastnú osobnú potrebu; ...

c)

na verejný prednes zvukových záznamov alebo snímok.

(3)

Za privolenie podľa odseku 2 má výrobca právo na náhradu, ktorej výšku môže upraviť ministerstvo ...

(4)

Ustanovenia § 13 ods. 2 a 3 sa vzťahujú obdobne na výrobcov zvukových záznamov.

(5)

Právo výrobcu zvukových záznamov trvá 50 rokov od konca roka, v ktorom bol záznam vyhotovený.

§ 46
(1)

Predmetom práv rozhlasovej alebo televíznej organizácie sú ich vlastné vysielané programy.

(2)

Rozhlasový alebo televízny program možno ďalej vysielať, zhotoviť jeho záznam pre inú než vlastnú ...

(3)

Ustanovenia § 13 ods. 2 a 3 sa vzťahujú obdobne na rozhlasové a televízne organizácie.

(4)

Právo rozhlasových a televíznych organizácií trvá 50 rokov od konca roka, v ktorom sa vysielanie ...

§ 47

Privolenie výrobcu zvukových záznamov a rozhlasových a televíznych organizácií ani poskytovanie ...

§ 48

Vláda môže ustanoviť, za akých podmienok sa priznáva právo uvedené v § 45 a 46 zahraničným ...

Časť V

Spoločné ustanovenia

§ 50
(1)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na diela autorov, ktorí sú československými občanmi, nech ...

(2)

Na diela cudzích štátnych príslušníkov vzťahujú sa ustanovenia tohto zákona podľa medzinárodných ...

(3)

Ak nie je splnená žiadna z podmienok uvedených v odseku 2, vzťahuje sa tento zákon na diela autorov, ...

(4)

Trvanie autorského práva pri dielach cudzích štátnych príslušníkov nemôže byť dlhšie ako ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 platia obdobne i pre výkonných umelcov a ich výkony.

Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 51
(1)

Doba trvania autorského práva sa spravuje týmto zákonom i vtedy, ak sa začala pred jeho účinnosťou. ...

(2)

To isté platí o právach výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových a televíznych ...

§ 52

Ochrana diel užitého umenia podľa tohto zákona nevylučuje, aby tieto diela boli chránené takisto ...

§ 53
(1)

Pokiaľ z ustanovení tohto zákona alebo z predpisov na jeho vykonanie nevyplýva niečo iné, spravuje ...

(2)

Spory o nárokoch vyplývajúcich z tohto zákona rozhodujú súdy.

§ 54

Zrušuje sa zákon č. 115/1953 Zb. o autorskom práve.

§ 55

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1965.

Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore