Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 348/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 09.11.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 348/2013 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 348/2013 s účinnosťou od 01.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. p) sa vypúšťajú slová „ktorý je alebo“.

2.

V § 8 ods. 1 a 2, § 13 ods. 8 písm. c), § 20 ods. 1, § 25 ods. 4 písm. c), § 32 ods. 1 a 2, § ...

3.

V § 8 ods. 5 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem údajov uvedených v osobitnom ...

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

Poznámka pod čiarou k odkazu 16aa znie:

„16aa)
§ 67 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.

4.

V § 8 ods. 6 sa vypúšťa písmeno d).

5.

V § 8 ods. 16, § 13 ods. 4, § 32 ods. 16 a § 37 ods. 4 sa vypúšťa slovo „písomnej“.

6.

V § 8 ods. 16 sa slová „b) až h)“ nahrádzajú slovami „a) až c), g) a h)“.

7.

V § 9 ods. 4 sa vypúšťa slovo „kladný“ a na konci sa pripája táto veta: „Dňom spotreby ...

8.

V § 11 ods. 2, § 23 ods. 2 a § 35 ods. 2 sa slová „identifikačné údaje žiadateľa a adresu ...

9.

V § 11 ods. 6, § 23 ods. 9 a § 35 ods. 9 sa slová „do 15 dní odo dňa jej vzniku“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18aa znie:

„18aa)
§ 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.

10.

V § 12 ods. 2, § 24 ods. 2 a § 36 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

11.

V § 12 ods. 6, § 24 ods. 5 a § 36 ods. 6 sa slová „3,31 eura“ nahrádzajú slovami „5 eur“. ...

12.

V § 13 ods. 8 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

13.

V § 20 ods. 8 sa slová „identifikačné údaje“ nahrádzajú slovami „meno, priezvisko a trvalý ...

14.

V § 25 ods. 4 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

15.

V § 32 ods. 5 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem údajov uvedených v osobitnom ...

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

16.

V § 32 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c).

17.

V § 33 ods. 4 sa vypúšťa slovo „kladný“ a na konci sa pripája táto veta: „Dňom spotreby ...

18.

V § 37 ods. 6 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

19.

V § 43 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

20.

Doterajší text § 44 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3 ktoré znejú:

„(2) Žiadateľ, ktorý je už registrovaný podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu27) ...

21.

Za § 48e sa vkladá § 48f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 48f Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014 Žiadosť o registráciu ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore