Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70997
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 346/2013 účinný od 22.07.2019


Platnosť od: 09.11.2013
Účinnosť od: 22.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Odpady, nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS3 EU PP3 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 346/2013 s účinnosťou od 22.07.2019 na základe 314/2016

Legislatívny proces k zákonu 314/2016

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 314/2016, dátum vydania: 25.11.2016

D Ô V O D O V Á S P R Á V A
A.Všeobecná časť
Cieľom predloženia návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je zabezpečiť úplnú transpozíciu delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2015/863 z 31. marca 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o zoznam obmedzovaných látok do slovenskej legislatívy (ďalej len „delegovaná smernica Komisie“). Delegovaná smernica Komisie dopĺňa a rozširuje prílohu II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ktorá obsahuje zoznam nebezpečných (obmedzovaných) látok a maximálne prípustné hodnoty hmotnostnej koncentrácie v homogénnych materiáloch.
Delegovaná smernica Komisie zohľadňuje v súlade s článkom 6 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach výsledky konzultácií zainteresovaných strán vrátane hospodárskych subjektov, prevádzkovateľov recyklačných a spracovateľských zariadení, environmentálnych organizácií a zamestnaneckých a spotrebiteľských združení s cieľom prispieť k ochrane zdravia ľudí a k environmentálne šetrnému zhodnocovaniu a zneškodňovaniu odpadu z elektrozariadení. Doplnené nebezpečné látky bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP), benzyl-butyl-ftalát (BBP), dibutyl-ftalát (DBP) a diizobutyl-ftalát (DIBP) sú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy, keďže môžu mať počas postupov nakladania s odpadom z elektrických zariadení a elektronických zariadení negatívny vplyv na recykláciu, ako aj na ľudské zdravie a životné prostredie.
Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z.z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov, sa rozširuje rozsah zakázaných nebezpečných látok používaných v elektrozariadeniach a súčasne sa v súlade s delegovanou smernicou Komisie posúva termín obmedzenia používania látok bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP), benzyl-butyl-ftalát (BBP), dibutyl-ftalát (DBP) a diizobutyl-ftalát (DIBP) v zdravotníckych pomôckach vrátane diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro a na monitorovacie a kontrolné prístroje a kontrolné prístroje vrátane priemyselných monitorovacích a kontrolných prístrojov.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná,
ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi a právom Európskej únie.
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Novelizačným bodom 1 sa vkladá § 18a, ktorý obsahuje prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 22. júla 2019 pre používanie nebezpečných látok bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP), benzyl-butyl-ftalát (BBP), dibutyl-ftalát (DBP) a diizobutyl-ftalát (DIBP) v určitých elektrozariadeniach. Cieľom tohto bodu je v súlade s delegovanou smernicou Komisie uľahčiť hospodárskym subjektom prechod na novú právnu úpravu. Z tohto dôvodu sa obmedzenie používania nebezpečných látok bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP), benzyl-butyl-ftalát (BBP), dibutyl-ftalát (DBP) a diizobutyl-ftalát (DIBP) vzťahuje na zdravotnícke pomôcky vrátane diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro a na monitorovacie a kontrolné prístroje vrátane priemyselných monitorovacích a kontrolných prístrojov až od 22. júla 2021 (ods.1).
V odseku 2 sú uvedené elektrozariadenia, na ktoré sa obmedzenia používania látok bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP), benzyl-butyl-ftalát (BBP), dibutyl-ftalát (DBP) a diizobutyl-ftalát (DIBP) nevzťahujú. Ide o káble a náhradné diely určené na opravu, opätovné použitie, modernizáciu funkčnosti alebo zlepšenie výkonu elektrozariadení uvedených na trh pred 22. júlom 2019 a zdravotníckych pomôcok vrátane diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro a monitorovacích a kontrolných prístrojov vrátane priemyselných monitorovacích a kontrolných prístrojov uvedených na trh pred 22. júlom 2021.
V odseku 3 sú z obmedzenia používania týchto nebezpečných látok vypustené hračky, v ktorých je používanie nebezpečných látok už obmedzené na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (podľa prílohy XVII bod 51 sa hračky, ktoré obsahujú bis(2-etylhexyl)-ftalát, benzyl-butyl-ftalát alebo dibutyl-ftalát v koncentrácii vyššej ako 0,1% hmotnosti plastifikovaného materiálu vypočítanej kumulatívne pre všetky tri ftaláty, nemôžu uvádzať na trh).
K bodu 2
Novelizačným bodom sa v súlade s prílohou delegovanej smernice Komisie rozširuje zoznam obmedzovaných látok o bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP), benzyl-butyl-ftalát (BBP), dibutyl-ftalát (DBP) a diizobutyl-ftalát (DIBP). Dopĺňajú sa aj ich maximálne prípustné hodnoty hmotnostnej koncentrácie v homogénnych materiáloch.
K bodu 3
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie je doplnený o delegovanú smernicu Komisie.
K čl. II – navrhovaná účinnosť
Účinnosť návrhu zákona je v súlade s termínom transpozície delegovanej smernice Komisie stanovená na 22. júla 2019.
V Bratislave 17. augusta 2016
Robert Fico, v.r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
László Sólymos, v.r.
minister životného prostredia
Slovenskej republiky
 

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 346/2013, dátum vydania: 09.11.2013

Dôvodová správa

A.Všeobecná časť

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády SR návrh zákona o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013.

Cieľom predloženia návrhu zákona je zabezpečiť transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrický ch a elektronických zariadeniach v platnom znení (ďalej len „smernica“) do slovenskej legislatívy. Smernica nahrádza pôvodnú smernicu 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrozariadeniach, ktorá je transponovaná v zákone č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Smernica zohľadňuje výsledky vedeckého pokroku a upravuje zoznam obmedzovaných nebezpečných lá tok v elektrozariadeniach s cieľom prispieť k ochrane zdravia ľudí a environmentálne šetrnému zhodnocovaniu a zneškodňovaniu odpadu z elektrozariadení. Zodpovednosť za bezpe čnosť elektrozariadení sa prenáša na všetky subjekty v procese výroby, distribúcie a predaja elektrozariadení . Smernica jasne definuje požiadavky na hospodárske subjekty, ich vzájomnú spoluprácu a pô sobnosť orgánov dohľadu nad trhom. Vzhľadom na túto skutočnosť je nutné, aby transpozícia smernice bola vykonaná mimo režimu tzv. „elektroodpadu“ (odpad z elektrických a elektronických zariadení), a to samostatným zákonom, čím bude zabezpečená zrozumiteľnosť pre podnikateľov a všetky subjekty z účastňujúce sa na výrobe elektrozariadení a ich uvádzaní na trh.

Predkladaný návrh zákona je v s úlade s Ústavou Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ústavnými zákonmi, zákonmi a právom Európskej únie.

B.Osobitná časť

Èl. I

K § 1 – Predmet úpravy

V § 1 sa určuje rozsah pôsobnosti návrhu zákona, podľa subjektov, ktorým je návrh zákona určený, postupy a pôsobnosť orgánov štá tnej správy na úseku technickej normalizácie a posudzovania zhody, zodpovednosť za porušenie zákona a pôsobnosť orgánov dohľ adu nad trhom.

K § 2 – Rozsah pôsobnosti

Odsek 1 upravuje rozsah pôsobnosti zákona taxatí vnym vymenovaním všetkých elektrozariadení, na ktoré sa návrh zákona vzťahuje.

Odsek 2 vymedzuje v súlade so znením smernice rozsah pôsobnosti zákona negatívnym spôsobom, a to vymenovaním zariadení na ktoré sa návrh zákona nevzťahuje.

K § 3 – Vymedzenie pojmov

Pre uľahčenie pochopenia a jednotného uplatňovania zákona sú v § 3 návrhu zákona definované základné pojmy používané v návrhu zákona.

Základnou definíciou sú elektrozariadenia, na ktoré sa zákon uplatňuje, veľk é stacionárne priemyselné náradia, ve ľké pevné inštalácie a káble, pre ktoré sú v zákone definované výnimky. Mnohé z pojmov nachádzajúcich sa v smernici (napr. v ýrobca, dovozca, uvedenie na trh, spätné prevzatie ....) je totožných s pojmami definovanými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č . 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93. Z tohto dôvodu bolo prebratie pojmom zo smernice uskutočnené aj odkazmi na nariadenie č 765/2008/ES, ale aj na iné osobitné predpisy (napr. na zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

K § 4 – Obmedzenia používania nebezpečných látok v elektrozariadeniach

Elektrické a elektronické zariadenia, káble, náhradné diely, ktoré sú uvádzané na trh, nesmú obsahovať nebezpečné látky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 návrhu zákona. Zároveň sa v prílohe č. 1 uvádzajú aj maximálne prípustné hodnoty hmotnostnej koncentrácie určitých nebezpečných látok, ktoré sa tolerujú pre homogénne materiály.

V odseku 2 návrhu zákona sa upravuje možnosť používať nebezpečné látky z prílohy č. 1 vo vybraný ch elektrozariadeniach za stanovených podmienok, ktoré stanoví Ministerstvo životného prostredia SR vo vykonávacom predpise. Ide o prebratie prílohy č. III a IV smernice, v ktorých sa uvádzajú konkrétne nebezpečn é látky z prílohy č. 1, spolu s uvedením elektrozariadenia, v ktorých môžu byť použité a maximálnej koncentrácie. Použitie nebezpečnej látky v ur čitom elektrozariadení je možné len na presne stanovené obdobie platnosti výnimky. Vykonávací právny predpis bude reagovať aj na úpravu, ktorú obsahujú a budú obsahovať delegované smernice Komisie. Do ná vrhu vykonávacieho predpisu už bude premietnutý obsah delegovaných smerníc Komisie 2012/50/EÚ a 2012/51/EÚ, ktoré obsahujú výnimky pre použitie olova a kadmia.

K § 5 – Povinnosti výrobcu

Vzhľadom na to, že určité úkony môže vykonávať iba výrobca, sú v § 5 ná vrhu zákona jasne definované povinnosti výrobcu. Výrobca má v rámci výrobného, dodá vateľského a distribučného procesu podrobné znalosti o návrhu a výrobe elektrozariadenia a je najkompetentnejší z hľadiska posudzovania zhody elektrozariadenia. Ak sa preuk áže, že elektrozariadenie spĺňa bezpečnostné požiadavky navrhovaného zákona, výrobca vystaví vyhlásenie o zhode a na elektrozariadenie umiestni označenie CE. Výrobca musí zabezpečiť umiestnenie typov ého štítku na elektrozariadenie, alebo na obale alebo v sprievodnej dokumentácii, ktorý umožní identifikáciu elektrozariadenia. Výrobca je povinný na elektrozariadení, alebo ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii uviesť svoje meno, obchodné meno alebo ochrannú známku a sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je možné výrobcu zastihnúť.

K § 6 – Povinnosti splnomocneného zá stupcu

Výrobca môže na zabezpečenie svojich povinností určiť písomným splnomocnením splnomocneného zástupcu. V § 6 ods. 2 návrhu zákona sú uvedené povinnosti, na plnenie ktorých splnomocnený zástupca nemôže byť splnomocnený.

K § 7 – Povinnosti dovozcu

Z pohľadu distribúcie a umiestňovania elektrozariadení na trh je potrebné jasne rozlišovať medzi dovozcom a distribútorom. Dovozca má za úlohu skontrolovať dodrž anie povinností výrobcu pred uvedením elektrozariadenia na trh a v prípade zistenia nesúladu elektrozariadenia s týmto zákonom zabezpečiť neuvedenie také hoto zariadenia na trh a informovať o tejto skutočnosti orgány dohľadu nad trhom. Dovozca je povinný na elektrozariadení, alebo ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii uviesť svoje meno, obchodn é meno alebo ochrannú známku a sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je možné ho zastihnúť. Dovozca je povinný uchová vať pre zariadenia, ktoré uviedol na trh, vyhlásenia o zhode 10 rokov a v prípade potreby spolupracovať s orgánmi dohľadu nad trhom.

K § 8 – Povinnosti distribútora

Podobne ako dovozca, je aj distribútor povinný pred predajom elektrozariadenia konečnému uží vateľovi skontrolovať splnenie povinností výrobcu a dovozcu. Zariadenia, ktoré nespĺňajú ustanovenia tohto zákona, nesmie distrib útor uviesť na trh a musí o tom upovedomiť orgány dohľadu nad trhom. Súčasne je povinný spolupracovať s orgánmi dohľadu nad trhom.

K § 9 – Spoločné ustanovenie pre dovozcu a distribútora

V prípade, že dovozca alebo distribútor umiestňuje na trh elektrozariadenie pod svojou ochrannou známkou alebo pod svojim menom, alebo ak upravuje elektrozariadenie, ktoré už bolo uvedené na trh takým spôsobom, ktorý môže ma ť vplyv na zhodu výrobku s týmto zákonom, preberá povinnosti výrobcu podľa tohto zákona.

K § 10 – Vyhlásenie o zhode

Týmto paragrafom sa vymedzujú náležitosti vyhlásenia o zhode. Hlavným obsahom vyhlásenia o zhode je vyhlásenie výrobcu, že predmetné elektrozariadenia spĺňa vš eobecné a osobitné bezpečnostné požiadavky. Vyhlásenie o zhode vydá výrobca a je povinný ho archivovať 10 rokov od uvedenia elektrozariadenia na trh ako súčasť technickej dokumentácie elektrozariadenia. Vyhlásenie o zhode vydáva výrobca v štátnom jazyku a jeho vydaním preberá výrobca zodpovednosť za zhodu elektrozariadenia s týmto zákonom.

K § 11 – Označenie CE

Všetky elektrozariadenia umiestňované na trh členských štátov Európskej únie musia ma ť označenie CE. Pre umiestnenie označenia CE sú v § 12 návrhu zákona uvedené pravidlá, pričom označenie CE musí byť uvedené v súlade s ustanoveniami nariadenia č. 765/2008/ES a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K § 12 – Predpoklad zhody

Elektrozariadenie, na ktorom je umiestnené označenie CE, je v súlade s požiadavkami navrhovaného zákona.

K § 13 - Výnimka z obmedzenia používania určitých nebezpečných látok

V súlade so znením smernice (článok 5 a príloha V) sa upravuje možnosť pre výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora podať na Európsku komisiu žiadosť o udelenie, predĺženie a odňatie výnimky z používania určitých nebezpečných látok z dôvodu prispôsobenia príloh smernice vedeckému a technickému pokroku.

K § 14 – Orgány dohľadu nad trhom

Orgány dohľadu nad trhom (Slovenská obchodná inšpekcia a Štátny ústav pre kontrolu liečiv) majú podľa navrhovaného zákona nové právomoci vo vzťahu k elektrozariadeniam, ktoré pri umiestňovaní na trh a distribúcii nespĺňajú ustanovenia tohto zákona. Jednotlivé odseky § 14 návrhu zákona definujú postupy orgánov dohľ adu nad trhom pri kontrole elektrozariadení uvedených na trh a zistení nesúladu kontrolovaných elektrozariadení s týmto zákonom.

K § 15 – Správne delikty

Vzhľadom na závažnosť dodržiavania ustanovení tohto zákona, návrh zákona ustanovuje za jeho porušenie sankcie s represívnym úč inkom. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

K § 16 – Ministerstvo životného prostredia SR

V súlade s článkom 6 smernice sa ustanovuje pre Ministerstvo ž ivotného prostredia SR právomoc podávať Euró pskej komisii návrh na preskúmanie, zmenu alebo doplnenie zoznamu obmedzovaných látok alebo skupiny podobných látok uvedených v prílohe 1.

K § 17 – Vz ťah k správnemu poriadku

Ustanovením sa upravuje vzťah k správnemu poriadku, a to vymedzením konkrétnych paragrafov, na ktoré sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o sprá vnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

K § 18 – Prechodné ustanovenia

V súlade s čl. 2 ods. 2 a čl. 4 ods. 3, 4 a 5 sa ustanovujú obdobia, v rámci ktorých môžu byť na trh umiestnené elektrozariadenia, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto zákona, ale spĺňajú požiadavky predchádzajúcich platných prá vnych predpisov.

K § 19 – Záverečné ustanovenia.

Uvádza sa právny akt Európskej únie, ktorý sa preberá týmto zákonom.

Èl. II

Èlánkom II sa novelizuje zákon č . 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa vypúšťa úprava duplicitná s úpravou návrhu zákona.

Èl. III

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnos ť 1.januára 2014

K prílohe č. 1 - Obmedzované látky a maximálne prípustné hodnoty hmotnostnej koncentrácie v homogénnych materi áloch

Príloha č. 1 je transpozíciou prílohy II smernice.

K prílohe č. 2 - Obsah žiadosti o výnimku

Príloha č. 2 je transpozíciou prílohy V smernice.

K prílohe č. 3 - Zoznam preberaných pr ávne záväzných aktov Európskej únie

V prílohe sa uvádza transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8.6.2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (prepracované znenie) v znení delegovaných smerníc Komisie 2012/50/EÚ a 2012/51/EÚ.

V Bratislave dňa 14. augusta 2013

Robert Fico, v.r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Peter Žiga, v.r.

minister životného prostredia

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore