Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70993
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 346/2013 účinný od 22.07.2019


Platnosť od: 09.11.2013
Účinnosť od: 22.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Odpady, nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS3 EU PP3 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 346/2013 s účinnosťou od 22.07.2019 na základe 314/2016

Legislatívny proces k zákonu 314/2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje

a)

pravidlá obmedzenia používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických ...

b)

práva a povinnosti výrobcu,1) povinnosti splnomocneného zástupcu,2) dovozcu3) a distribútora4) pri používaní ...

c)

technické požiadavky na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia, posudzovanie zhody5) elektrických ...

d)

dohľad nad dodržiavaním povinností a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

§ 2
Rozsah pôsobnosti
(1)

Tento zákon sa vzťahuje na

a)
veľké domáce spotrebiče,
b)
malé domáce spotrebiče,
c)
informačné technológie a telekomunikačné zariadenia,
d)
spotrebnú elektroniku,
e)
osvetľovacie zariadenia,
f)
elektrické náradie a elektronické náradie,
g)
hračky a zariadenia určené na športové a rekreačné účely,
h)
zdravotnícke pomôcky,6)
i)
monitorovacie prístroje a kontrolné prístroje vrátane priemyselných monitorovacích prístrojov a priemyselných ...
j)
predajné automaty,
k)
iné elektrické zariadenia a elektronické zariadenia okrem elektrického zariadenia a elektronického zariadenia ...
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
zariadenia, ktoré sú potrebné na bezpečnosť štátu, vrátane zbraní, munície a výrobkov obranného priemyslu ...
b)
zariadenia navrhnuté na vypustenie do vesmíru,
c)
zariadenia navrhnuté na nainštalovanie ako súčasť iného typu zariadenia, na ktoré sa tento zákon nevzťahuje ...
d)
veľké stacionárne priemyselné náradia,
e)
veľké pevné inštalácie,
f)
dopravné prostriedky okrem elektrických dvojkolesových vozidiel, ktoré nie sú typovo schválené,
g)
necestné pojazdné stroje určené len na odborné používanie,
h)
aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky,7)
i)
fotovoltické panely určené na používanie v odborne navrhnutom, zostavenom a nainštalovanom systéme na ...
j)
zariadenia navrhnuté na výskum a vývoj určené na priemyselné použitie,
k)
píšťalové organy.
§ 3
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona

a)

elektrozariadenie je elektrické zariadenie a elektronické zariadenie, ktoré potrebuje na riadnu činnosť ...

b)

veľké stacionárne priemyselné náradia sú veľké zostavy strojov, zariadení alebo komponentov spoločne ...

c)

veľká pevná inštalácia je rozsiahla kombinácia niekoľkých typov prístrojov alebo iných zariadení odborne ...

d)

káble sú káble s menovitým napätím menším ako 250 voltov, ktoré slúžia na pripojenie alebo predĺženie ...

e)

dohľad nad trhom sú činnosti vykonávané orgánmi dohľadu nad trhom s elektrozariadeniami a opatrenia, ...

f)

homogénny materiál je materiál úplne jednoliateho zloženia alebo materiál pozostávajúci z kombinácie ...

g)

priemyselné monitorovacie prístroje a priemyselné kontrolné prístroje sú nástroje monitorovania a kontroly ...

h)

náhradný diel je oddelená časť elektrozariadenia, ktorou možno nahradiť niektorú časť elektrozariadenia ...

i)

necestné pojazdné stroje určené len na odborné používanie sú strojové zariadenia s palubným zdrojom ...

§ 4
Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok
(1)

Elektrozariadenie uvádzané na trh vrátane káblov a náhradných dielov určených na opravu, opätovné použitie, ...

(2)

Nebezpečné látky uvedené v prílohe č. 1 možno používať vo vybraných elektrozariadeniach len za stanovených ...

(3)

Homogénny materiál môže obsahovať najvyššiu prípustnú hodnotu hmotnostnej koncentrácie určitej nebezpečnej ...

§ 5
Povinnosti výrobcu
(1)

Výrobca je povinný

a)
zabezpečiť, aby bolo elektrozariadenie uvádzané na trh8) navrhnuté a vyrobené v súlade s § 4,
b)
vypracovať technickú dokumentáciu elektrozariadenia a vykonať postup vnútornej kontroly výroby9) alebo ...
c)
vydať pre elektrozariadenie, ak elektrozariadenie spĺňa technické požiadavky § 4, EÚ vyhlásenie o zhode ...
d)
uchovávať technickú dokumentáciu elektrozariadenia a EÚ vyhlásenie o zhode desať rokov od uvedenia elektrozariadenia ...
e)
použiť postupy na zabezpečenie zhody pri sériovej výrobe elektrozariadenia a zohľadniť zmeny dizajnu ...
f)
viesť register elektrozariadení, ktoré nie sú v zhode s technickými požiadavkami tohto zákona, a register ...
g)
zabezpečiť na elektrozariadení umiestnenie typového čísla, čísla šarže alebo sériového čísla alebo akýkoľvek ...
h)
uviesť na elektrozariadení, alebo ak to nie je možné, na obale elektrozariadenia alebo v jeho sprievodnej ...
i)
bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu elektrozariadenia s technickými ...
j)
viesť desať rokov po uvedení elektrozariadenia na trh evidenciu o výrobcoch, splnomocnených zástupcoch, ...
k)
poskytovať orgánu dohľadu nad trhom na základe jeho žiadosti všetky informácie a dokumentáciu, ktoré ...
(2)

Súlad navrhnutého elektrozariadenia a vyrobeného elektrozariadenia s technickými požiadavkami § 4 je ...

(3)

Výrobca môže vypracovať len jednu technickú dokumentáciu elektrozariadenia.

§ 6
Splnomocnený zástupca
(1)

Výrobca môže na zabezpečenie plnenia svojich povinností písomne poveriť splnomocneného zástupcu. Splnomocnený ...

(2)

Splnomocnený zástupca nemôže byť splnomocnený na plnenie povinnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) a na vypracovanie ...

(3)

Splnomocnený zástupca je povinný viesť desať rokov po uvedení elektrozariadenia na trh evidenciu o výrobcoch, ...

§ 7
Povinnosti dovozcu

Dovozca je povinný

a)

uvádzať na trh iba elektrozariadenie, ktoré je v súlade s technickými požiadavkami tohto zákona,

b)

zabezpečiť pred uvedením elektrozariadenia na trh

1.

vykonanie primeraného postupu posudzovania zhody výrobcom,

2.

vypracovanie technickej dokumentácie výrobcom,

3.

umiestnenie označenia CE na elektrozariadení,

4.

pripojenie sprievodnej dokumentácie k elektrozariadeniu,

5.

splnenie povinností podľa § 5 ods. 1 písm. g) a h) výrobcom,

c)

uvádzať na trh elektrozariadenie, o ktorom sa domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že nie je v súlade ...

d)

uviesť na elektrozariadení svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a sídlo, miesto podnikania alebo ...

e)

viesť register elektrozariadení, ktoré nie sú v zhode s technickými požiadavkami tohto zákona, a register ...

f)

bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu elektrozariadenia s technickými ...

g)

uchovávať pre orgán dohľadu nad trhom kópiu vyhlásenia o zhode desať rokov od uvedenia elektrozariadenia ...

h)

viesť desať rokov po uvedení elektrozariadenia na trh evidenciu o výrobcoch, splnomocnených zástupcoch, ...

i)

poskytovať orgánu dohľadu nad trhom na základe žiadosti všetky informácie a dokumentáciu, ktoré sú potrebné ...

§ 8
Povinnosti distribútora

Distribútor je povinný

a)

overiť pri sprístupňovaní elektrozariadenia na trh

1.

umiestnenie označenia CE na elektrozariadení,

2.

pripojenie požadovanej sprievodnej dokumentácie k elektrozariadeniu v slovenskom jazyku,

3.

splnenie povinností podľa § 5 ods. 1 písm. g), h) a § 7 písm. f) výrobcom a dovozcom,

b)

sprístupniť elektrozariadenie, o ktorom sa domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že nie je v súlade ...

c)

prijať bezodkladne nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu elektrozariadenia s technickými ...

d)

viesť desať rokov po uvedení elektrozariadenia na trh evidenciu o výrobcoch, splnomocnených zástupcoch, ...

e)

poskytovať orgánu dohľadu nad trhom na základe jeho žiadosti všetky informácie a dokumentáciu potrebnú ...

§ 9
Spoločné ustanovenie pre dovozcu a distribútora

Ak dovozca alebo distribútor uvádza elektrozariadenie na trh pod svojím obchodným menom alebo ochrannou ...

§ 10
EÚ vyhlásenie o zhode
(1)

EÚ vyhlásenie o zhode preukazuje splnenie požiadaviek podľa § 4 a § 18 ods. 1 a 2. EÚ vyhlásenie o zhode ...

(2)

EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje

a)
číslo umožňujúce identifikáciu elektrozariadenia,
b)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo splnomocneného zástupcu a identifikačné číslo, ...
c)
vyhlásenie výrobcu alebo osoby vykonávajúcej inštaláciu elektrozariadenia o jeho výlučnej zodpovednosti ...
d)
identifikáciu elektrozariadenia umožňujúcu sledovanie pôvodu; môže byť použitá aj fotografia,
e)
vyhlásenie, že elektrozariadenie je v súlade s technickými požiadavkami tohto zákona,
f)
odkazy na použité harmonizované normy alebo na technické špecifikácie, na základe ktorých sa vyhlasuje ...
g)
doplňujúce informácie, ak sú potrebné,
h)
miesto a dátum vydania vyhlásenia o zhode,
i)
meno a priezvisko, funkciu a podpis výrobcu alebo splnomocneného zástupcu.
(3)

EÚ vyhlásenie o zhode pre elektrozariadenie, ktoré bolo uvedené alebo sprístupnené na trh v Slovenskej ...

§ 11
Označenie CE
(1)

Označenie CE sa umiestňuje na elektrozariadenie v súlade s osobitnými predpismi.17)

(2)

Označenie CE sa umiestňuje na elektrozariadenie pred jeho uvedením na trh.

(3)

Označenie CE sa na dokončené elektrozariadenie alebo na jeho štítok umiestňuje viditeľne, čitateľne ...

§ 12
Predpoklad zhody
(1)

Ak sa nepreukáže opak, elektrozariadenie, na ktorom je umiestnené označenie CE, je v zhode s technickými ...

(2)

Elektrozariadenia, náhradné diely alebo materiály, pri ktorých bol preukázaný súlad s technickými požiadavkami ...

§ 13
Výnimka z obmedzenia používania určitých nebezpečných látok
(1)

Žiadosť o udelenie výnimky z obmedzenia používania nebezpečných látok uvedených v prílohe č. 1 v elektrozariadeniach, ...

(2)

Žiadosť o predĺženie platnosti výnimky je potrebné podať Európskej komisii najneskôr 18 mesiacov pred ...

(3)

Ak Európska komisia žiadosť o predĺženie platnosti výnimky odmietne alebo výnimku odníme, platnosť výnimky ...

§ 14
Orgány dohľadu nad trhom a výkon dohľadu
(1)

Orgánmi dohľadu nad trhom podľa tohto zákona sú Slovenská obchodná inšpekcia a Štátny ústav pre kontrolu ...

(2)

Dohľad nad dodržiavaním povinností výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora vykonáva ...

(3)

Výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca alebo distribútor je povinný umožniť orgánom dohľadu pri výkone ...

(4)

Orgán dohľadu nad trhom je pri výkone dohľadu oprávnený

a)
vyžadovať potrebné doklady, dokumentáciu a informácie od kontrolovanej osoby, a ak je to nevyhnutné ...
b)
odobrať elektrozariadenie a preveriť jeho súlad s týmto zákonom,
c)
uložiť opatrenie podľa odseku 5 a určiť lehotu na jeho splnenie a podanie správy o jeho splnení,
d)
kontrolovať plnenie uložených opatrení.
(5)

Opatrenia na zabezpečenie súladu elektrozariadenia s týmto zákonom sú:

a)
dočasný zákaz sprístupnenia elektrozariadenia na trh,
b)
zákaz alebo obmedzenie sprístupnenia elektrozariadenia na trh,
c)
stiahnutie elektrozariadenia z trhu,
d)
spätné prevzatie elektrozariadenia,
e)
odstránenie zistených nedostatkov.
(6)

Orgán dohľadu nad trhom uloží opatrenie podľa

a)
odseku 5 písm. a), ak ide o dôvodné podozrenie, že elektrozariadenie predstavuje riziko, a to po dobu ...
b)
odseku 5 písm. e), ak
1.
označenie CE bolo umiestnené v rozpore s § 11 a s osobitnými predpismi18) alebo nebolo vôbec umiestnené, ...
2.
vyhlásenie o zhode je nesprávne alebo nebolo vydané,
3.
technická dokumentácia nebola predložená alebo je neúplná,
c)
odseku 5 písm. b), c) alebo d), ak
1.
elektrozariadenie predstavuje vážne riziko,20)
2.
ten, komu boli uložené opatrenia podľa písmena b), nesplní tieto opatrenia riadne a v určenej lehote. ...
(7)

Orgán dohľadu nad trhom pred prijatím opatrení umožní, aby sa osoba, ktorej majú byť opatrenia uložené, ...

(8)

Opatrenia musia byť primerané vzhľadom na závažnosť porušenia povinnosti a rozsah hroziaceho rizika. ...

(9)

Orgán dohľadu nad trhom bezodkladne zruší opatrenia, ak pominuli dôvody na ich prijatie, a opatrenia ...

§ 15
Správne delikty
(1)

Orgán dohľadu nad trhom uloží výrobcovi, dovozcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo distribútorovi pokutu ...

a)
nevypracuje technickú dokumentáciu elektrozariadenia a neuchová technickú dokumentáciu a EÚ vyhlásenie ...
b)
nevykoná postup vnútornej kontroly výroby alebo ho nedá vykonať,
c)
poruší povinnosť podľa
1.
§ 5 ods. 1 písm. c),
2.
§ 5 ods. 1 písm. e) až h),
3.
§ 5 ods. 1 písm. j),
4.
§ 7 písm. b),
5.
§ 7 písm. d) a e),
6.
§ 7 písm. g),
7.
§ 7 písm. h),
8.
§ 8 písm. a) a
9.
§ 8 písm. d).
(2)

Orgán dohľadu nad trhom uloží výrobcovi, dovozcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo distribútorovi pokutu ...

(3)

Orgán dohľadu nad trhom uloží výrobcovi, dovozcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo distribútorovi pokutu ...

a)
elektrozariadenie uvádzané na trh nie je v súlade s technickými požiadavkami tohto zákona,
b)
poruší povinnosť podľa
1.
§ 5 ods. 1 písm. i),
2.
§ 7 písm. c),
3.
§ 7 písm. f),
4.
§ 8 písm. b) a
5.
§ 8 písm. c).
(4)

Pri určení výšky pokút sa prihliada najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania ...

(5)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgán dohľadu nad trhom zistil porušenie povinností ...

(6)

Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

(7)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 16
Ministerstvo

Ministerstvo podáva Európskej komisii návrh na preskúmanie, zmenu alebo doplnenie zoznamu obmedzovaných ...

§ 17
Vzťah k správnemu poriadku

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní23) okrem § 14 ods. 7 až ...

§ 18
Prechodné ustanovenia
(1)

Technická požiadavka § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na

a)
káble a náhradné diely určené na opravu, opätovné použitie, modernizáciu funkčnosti alebo zlepšenie ...
1.
elektrozariadení uvedených na trh pred 1. júlom 2006,
2.
zdravotníckych pomôcok uvedených na trh pred 22. júlom 2014,
3.
diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro25) uvedených na trh pred 22. júlom 2016,
4.
monitorovacích prístrojov a kontrolných prístrojov uvedených na trh pred 22. júlom 2014,
5.
priemyselných monitorovacích prístrojov a priemyselných kontrolných prístrojov uvedených na trh pred ...
6.
vybraných elektrozariadení podľa § 4 ods. 2, ktoré boli uvedené na trh za podmienok ustanovených vo ...
b)
opätovné použitie náhradných dielov získaných z elektrozariadení, ktoré boli uvedené na trh pred 1. ...
(2)

Technická požiadavka § 4 ods. 1 sa vzťahuje na

a)
zdravotnícke pomôcky a monitorovacie prístroje a kontrolné prístroje, ktoré budú uvedené na trh od 22. ...
b)
diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, ktoré budú uvedené na trh od 22. júla 2016,
c)
priemyselné monitorovacie prístroje a priemyselné kontrolné prístroje, ktoré budú uvedené na trh od ...
§ 18a
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 22. júla 2019
(1)

Na zdravotnícke pomôcky vrátane diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro a na monitorovacie prístroje ...

(2)

Obmedzenie používania nebezpečných látok bis(2-etylhexyl)-ftalát, benzyl-butyl-ftalát, dibutyl-ftalát ...

a)
elektrozariadení uvedených na trh pred 22. júlom 2019,
b)
zdravotníckych pomôcok vrátane diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro a monitorovacích prístrojov ...
(3)

Na hračky a na výrobky určené na starostlivosť o dieťa25a) sa vzťahuje obmedzenie používania nebezpečných ...

§ 18b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 12. júna 2019
(1)

Technická požiadavka § 4 ods. 1 sa vzťahuje na všetky ostatné elektrozariadenia, ktoré nepatrili do ...

(2)

Technická požiadavka § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na káble a náhradné diely určené na opravu, opätovné použitie, ...

(3)

Ak k opätovnému použitiu náhradných dielcov dôjde v rámci kontrolovateľných, uzatvorených priemyselných ...

a)
z elektrozariadení uvedených na trh pred 1. júlom 2006 a použitých v elektrozariadeniach uvedených na ...
b)
zo zdravotníckych pomôcok alebo monitorovacích prístrojov a kontrolných prístrojov uvedených na trh ...
c)
z diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro uvedených na trh pred 22. júlom 2016 a použitých v ...
d)
z priemyselných monitorovacích prístrojov a kontrolných prístrojov uvedených na trh pred 22. júlom 2017 ...
e)
zo všetkých ostatných elektrozariadení, ktoré nepatrili do rozsahu pôsobnosti všeobecne záväzného právneho ...
§ 19

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

Čl. II

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 ...

1.

V § 54b ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až p) sa označujú ako písmená d) až o).

2.

V § 54b ods. 2 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.

3.

V § 54b ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená b) až h).

4.

V § 54b ods. 3 písm. b) sa slová „písm. e) až h), j) a k)“ nahrádzajú slovami „písm. d) až g), i) a ...

5.

V § 54b ods. 3 písm. g) sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“.

6.

V § 54b ods. 3 písm. h) sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.

7.

V § 54b ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená b) až h).

8.

V § 54b ods. 4 písm. b) sa slová „písm. e) až h), j) a k)“ nahrádzajú slovami „písm. d) až g), i) a ...

9.

V § 54b ods. 4 písm. g) sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“.

10.

V § 54b ods. 4 písm. h) sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.

11.

V § 54c ods. 5 sa slová „písm. a) až h), j) a k)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až g), i) a j)“ a slová ...

12.

V § 54d písm. m) sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.

13.

V § 54e ods. 2 sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“.

14.

V § 54ga ods. 6 písm. c) sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“.

15.

V § 54i ods. 1 sa slová „písm. i)“ v druhej a tretej vete nahrádzajú slovami „písm. h)“.

16.

V § 68 ods. 2 písm. d) sa slová „písm. l)“ nahrádzajú slovami „písm. k)“ a slová „§ 54b ods. 4 písm. ...

17.

V § 68 ods. 2 písm. v) sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“, slová „§ 54b ods. 4 písm. ...

18.

V § 68 ods. 2 písm. z) sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“ a slová „písm. h)“ sa nahrádzajú ...

19.

V § 72b ods. 1 písm. a) sa slová „§ 54b ods. 1 písm. a) až d), g), j) a k)“ nahrádzajú slovami „§ 54b ...

20.

V § 78 ods. 2 písm. zl) sa slová „§ 54b ods. 1 písm. e), f), i) až p)“ nahrádzajú slovami „§ 54b ods. ...

21.

V § 78 ods. 3 písm. f) sa slová „§ 54b ods. 1 písm. d) a i)“ nahrádzajú slovami „§ 54b ods. 1 písm. ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 346/2013 Z. z.

  OBMEDZOVANÉ LÁTKY A MAXIMÁLNE PRÍPUSTNÉ HODNOTY HMOTNOSTNEJ KONCENTRÁCIE V HOMOGÉNNYCH MATERIÁLOCH

  1.

  Olovo (0,1 %)

  2.

  Ortuť (0,1 %)

  3.

  Kadmium (0,01 %)

  4.

  Šesťmocný chróm (0,1 %)

  5.

  Polybrómované bifenyly (PBB) (0,1 %)

  6.

  Polybrómované difenylétery (PBDE) (0,1 %)

  7.

  Bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP) (0,1 %)

  8.

  Benzyl-butyl-ftalát (BBP) (0,1 %)

  9.

  Dibutyl-ftalát (DBP) (0,1 %)

  10.

  Diizobutyl-ftalát (DIBP) (0,1 %)

  Príloha č. 2 k zákonu č. 346/2013 Z. z.

  OBSAH ŽIADOSTI O VÝNIMKU

  Žiadosť o výnimku obsahuje

  a)

  obchodné meno, sídlo a kontaktné údaje žiadateľa,

  b)

  informácie o materiáli alebo súčiastke a konkrétnych použitiach látky v materiáli a v súčiastke, pre ...

  c)

  overiteľné a podložené odôvodnenie výnimky alebo jej odňatia,

  d)

  analýzu prípadných alternatívnych látok, materiálov alebo návrhov na základe životného cyklu vrátane ...

  e)

  informácie o prípadnej príprave na opätovné použitie alebo recykláciu materiálov z odpadov z elektrozariadení ...

  f)

  iné podstatné informácie potrebné na posúdenie žiadosti,

  g)

  navrhované akcie s cieľom vyvíjať, požadovať vývoj alebo realizovať prípadné alternatívy vrátane harmonogramu ...

  h)

  označenie prípadných informácií, ktoré by sa mali považovať za chránené, spolu s overiteľným odôvodnením, ...

  i)

  návrh presného a jasného znenia výnimky,

  j)

  stručné zhrnutie žiadosti najmä s uvedením látky, pre ktorú sa žiada výnimka alebo jej odňatie, a odôvodnenie ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 346/2013 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. 6. 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných ...

  2.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2015/863 z 31. marca 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2102 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení smernica 2011/65/EÚ ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 2 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú ...
 • 2)  Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 3)  Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 4)  Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 5)  Čl. 2 ods. 12 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 6)  § 2 ods. 19 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7)  § 2 ods. 22 zákona č. 362/2011 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 527/2008 Z. z., ktorým ...
 • 8)  Čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 9)  Modul A prílohy II rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom ...
 • 10)  Čl. 2 ods. 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 11)  § 5 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o ...
 • 12)  Čl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 13)  Čl. 2 ods. 14 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 14)  Čl. 2 ods. 15 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 15)  Čl. 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 16)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení ...
 • 17)  Čl. 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.§ 21 zákona č. 264/1999 Z. z.
 • 18)  § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o ...
 • 19)  § 30 ods. 2 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z. Čl. 15 až 29 nariadenia (ES) č. ...
 • 20)  Čl. 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 21)  Čl. 21 ods. 3 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 22)  § 6 ods. 2 zákona č. 128/2002 Z. z.§ 128 ods. 1 písm. f) zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 23)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 2 ods. 20 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 25a)  Bod 4 stĺpec 2 bod 51 prílohy XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. ...
 • 25b)  Bod 51 prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.
 • 26)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore