Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70698
Dôvodové správy: 2311
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 346/2013 účinný od 12.06.2019 do 21.07.2019


Platnosť od: 09.11.2013
Účinnosť od: 12.06.2019
Účinnosť do: 21.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Odpady, nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS3 EU PP3 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 346/2013 s účinnosťou od 12.06.2019 na základe 145/2019

Legislatívny proces k zákonu 145/2019

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 314/2016 Z. z

K predpisu 145/2019, dátum vydania: 30.05.2019

1
D Ô V O D O V Á S P R Á V A
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 314/2016 Z. z (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá do legislatívneho procesu na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 111 zo 14. marca 2018.
Cieľom predloženého návrhu zákona je zabezpečiť úplnú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2102 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (ďalej len „smernica“). Smernica napomáha predchádzaniu vzniku odpadu, čo zahŕňa opatrenia na zníženie obsahu škodlivých látok v materiáloch a výrobkoch. Znižovanie množstva nebezpečných látok v odpade z elektrických a elektronických zariadení je v konečnom dôsledku prínosné pre nakladanie s týmto odpadom. Podporuje opätovné použitie výrobkov a recykláciu použitých materiálov, a tým aj obehové hospodárstvo.
Smernica sa zameriava na problémy týkajúce sa rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (prepracované znenie) v platnom znení (ďalej len „smernica 2011/65/EÚ“), ktoré nie je možné vyriešiť nahradením látky alebo výnimkami a usmerneniami, napríklad v prípade konkrétnych skupín výrobkov s pretrvávajúcimi problémami s dosiahnutím súladu so smernicou 2011/65/EÚ alebo v prípadoch, keď ustanovenia o rozsahu pôsobnosti vedú k deformáciám trhu (návrhom zákona sa upúšťa od náhleho zastavenia operácii na sekundárnom trhu).
Ďalej sa vytvára výnimka (zo všeobecného obmedzenia používania látky) pre káble a náhradné diely určené na opravu, opätovné použitie, modernizáciu funkcií alebo zvýšenie kapacity skupín elektrozariadení, na ktoré sa postupne začína vzťahovať rozsah pôsobnosti smernice. Mení sa vymedzenie necestných pojazdných strojov sprístupnených výlučne na profesionálne používanie tak, aby zahŕňalo aj stroje s trakčným pohonom a taktiež sa pridávajú do zoznamu vyňatých zariadení píšťalové organy z dôvodu neexistujúcich alternatív, ktoré by mohli nahradiť používanú látku.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá sociálny vplyv, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a ani na služby verejnej správy pre občana. Predkladaný návrh zákona má v pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a životné prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi ústavného súdu, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v
2
Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B.Osobitná časť
3
K čl. I
K bodu 1
Novelizačným bodom 1 sa v súlade so smernicou dopĺňajú do zoznamu elektrozariadení, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť tohto zákona, píšťalové organy. Píšťalové organy sa konštruujú s využitím osobitnej zliatiny obsahujúcej olovo, za ktorú doteraz nebola nájdená žiadna alternatíva. Väčšina píšťalových organov zostáva na jednom mieste dlhé obdobie a miera ich výmeny je zanedbateľná. Z tohto dôvodu sa navrhuje ich vyňatie z rozsahu pôsobnosti zákona, keďže ich začlenenie do pôsobnosti zákona by malo zanedbateľný prínos z hľadiska náhrady olova.
K bodu 2
Novelizačným bodom 2 sa v súlade so smernicou rozširuje definícia necestných pojazdných strojov o stroje poháňané trakčným pohonom pripojeným k zdroju energie káblom a ktoré sú inak totožné so strojmi, pre ktoré slúži ako zdroj energie batéria alebo motor. Doplnením definície sa zároveň rozšíri zoznam elektrozariadení, na ktoré sa nevzťahuje tento zákon,
K bodu 3 a 4
Návrhom zákona sa precizuje § 7 písm. f) a § 8 písm. c) zákona. V týchto ustanoveniach sú uvedené povinnosti pre distribútora a dovozcu informovať orgán dohľadu nad trhom a orgány dohľadu členských štátov Európskej únie, v ktorých bolo elektrozariadenie sprístupnené na trh. Nakoľko je smernica „Text s významom pre EHP“ (rovnako aj nariadenie (ES) č. 765/2008, na ktoré zákon odkazuje), boli ustanovenia precizované tak, aby bolo zrejmé, že distribútor a dovozca má informovať aj orgány dohľadu štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
K bodu 5
Ide o legislatívno-technickú úpravu textu súvisiacu s novelizačným bodom 6 (vypustenie odseku 1 v § 18 zákona).
K bodu 6
V nadväznosti na nové ustanovenie § 18b sa v súlade so smernicou vypúšťa z § 18 odsek 1. Ustanovenie § 18 ods. 1 (ako aj smernica 2011/65) umožňuje, aby elektrozariadenia, ktoré nespĺňajú technické požiadavky zákona a na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis, boli dostupné na trhu do 22. júla 2019. Po uvedenom dátume by však podľa platného znenia zákona bolo zakázané prvé uvedenie takýchto elektrozariadení na trh, ako aj operácie s nimi na sekundárnom trhu. (tzv. náhle zastavenie). Takýto zákaz operácií na sekundárnom trhu nie je v súlade so všeobecnými zásadami opatrení Európskej únie v oblasti aproximácie právnych predpisov týkajúcich sa výrobkov a z tohto dôvodu sa navrhuje vypustiť.
K bodu 7
4
Novelizačným bodom 7 sa vkladá nový § 18b, ktorý obsahuje prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 12. júna 2019 a je transpozíciou čl. 1 bodu 3 smernice. Cieľom tohto bodu je v súlade so smernicou uľahčiť hospodárskym subjektom prechod na novú právnu úpravu. Z tohto dôvodu sa obmedzenie používania nebezpečných látok vzťahuje na konkrétne typy elektrozariadení s jednotlivými časovými výnimkami.
Pri formulácii „elektrozariadenia, ktoré nepatrili do rozsahu pôsobnosti všeobecného záväzného právneho predpisu o odpadoch účinného do 31. decembra 2015“ ide o prebratie slov v čl. 1 bodu 3 smernice „elektrozariadenia, ktoré nepatrili do rozsahu pôsobnosti smernice 2002/95/ES“. Smernica 2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (ďalej len „smernica 2002/95/ES) bola prebratá predchádzajúcim zákonom č. 231/2001 Z. z. o odpadoch (už je zrušená smernicou 2011/65/EÚ). Podľa čl. 2 smernice 2002/95/ES nepatria do jej pôsobnosti elektrické a elektronické zariadenia spadajúce do kategórií 8 a 9 uvedených v prílohe IA k smernici 2002/96/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (ide o zdravotnícke prístroje s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov a prístroje na monitorovanie a kontrolu) a náhradné diely určené na opravu alebo na opätovné použitie elektrických a elektronických zariadení uvedených na trh pred 1. júlom 2006.
K bodu 8
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie je doplnený o smernicu.
K čl. II – navrhovaná účinnosť
Účinnosť návrhu zákona je v súlade s termínom transpozície smernice stanovená na 12.júna 2019.
V Bratislave dňa 6. marca 2019
Peter Pellegrini, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
László Sólymos, v. r.
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Slovenskej republiky
 

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 346/2013, dátum vydania: 09.11.2013

Dôvodová správa

A.Všeobecná časť

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády SR návrh zákona o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013.

Cieľom predloženia návrhu zákona je zabezpečiť transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrický ch a elektronických zariadeniach v platnom znení (ďalej len „smernica“) do slovenskej legislatívy. Smernica nahrádza pôvodnú smernicu 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrozariadeniach, ktorá je transponovaná v zákone č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Smernica zohľadňuje výsledky vedeckého pokroku a upravuje zoznam obmedzovaných nebezpečných lá tok v elektrozariadeniach s cieľom prispieť k ochrane zdravia ľudí a environmentálne šetrnému zhodnocovaniu a zneškodňovaniu odpadu z elektrozariadení. Zodpovednosť za bezpe čnosť elektrozariadení sa prenáša na všetky subjekty v procese výroby, distribúcie a predaja elektrozariadení . Smernica jasne definuje požiadavky na hospodárske subjekty, ich vzájomnú spoluprácu a pô sobnosť orgánov dohľadu nad trhom. Vzhľadom na túto skutočnosť je nutné, aby transpozícia smernice bola vykonaná mimo režimu tzv. „elektroodpadu“ (odpad z elektrických a elektronických zariadení), a to samostatným zákonom, čím bude zabezpečená zrozumiteľnosť pre podnikateľov a všetky subjekty z účastňujúce sa na výrobe elektrozariadení a ich uvádzaní na trh.

Predkladaný návrh zákona je v s úlade s Ústavou Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ústavnými zákonmi, zákonmi a právom Európskej únie.

B.Osobitná časť

Èl. I

K § 1 – Predmet úpravy

V § 1 sa určuje rozsah pôsobnosti návrhu zákona, podľa subjektov, ktorým je návrh zákona určený, postupy a pôsobnosť orgánov štá tnej správy na úseku technickej normalizácie a posudzovania zhody, zodpovednosť za porušenie zákona a pôsobnosť orgánov dohľ adu nad trhom.

K § 2 – Rozsah pôsobnosti

Odsek 1 upravuje rozsah pôsobnosti zákona taxatí vnym vymenovaním všetkých elektrozariadení, na ktoré sa návrh zákona vzťahuje.

Odsek 2 vymedzuje v súlade so znením smernice rozsah pôsobnosti zákona negatívnym spôsobom, a to vymenovaním zariadení na ktoré sa návrh zákona nevzťahuje.

K § 3 – Vymedzenie pojmov

Pre uľahčenie pochopenia a jednotného uplatňovania zákona sú v § 3 návrhu zákona definované základné pojmy používané v návrhu zákona.

Základnou definíciou sú elektrozariadenia, na ktoré sa zákon uplatňuje, veľk é stacionárne priemyselné náradia, ve ľké pevné inštalácie a káble, pre ktoré sú v zákone definované výnimky. Mnohé z pojmov nachádzajúcich sa v smernici (napr. v ýrobca, dovozca, uvedenie na trh, spätné prevzatie ....) je totožných s pojmami definovanými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č . 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93. Z tohto dôvodu bolo prebratie pojmom zo smernice uskutočnené aj odkazmi na nariadenie č 765/2008/ES, ale aj na iné osobitné predpisy (napr. na zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

K § 4 – Obmedzenia používania nebezpečných látok v elektrozariadeniach

Elektrické a elektronické zariadenia, káble, náhradné diely, ktoré sú uvádzané na trh, nesmú obsahovať nebezpečné látky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 návrhu zákona. Zároveň sa v prílohe č. 1 uvádzajú aj maximálne prípustné hodnoty hmotnostnej koncentrácie určitých nebezpečných látok, ktoré sa tolerujú pre homogénne materiály.

V odseku 2 návrhu zákona sa upravuje možnosť používať nebezpečné látky z prílohy č. 1 vo vybraný ch elektrozariadeniach za stanovených podmienok, ktoré stanoví Ministerstvo životného prostredia SR vo vykonávacom predpise. Ide o prebratie prílohy č. III a IV smernice, v ktorých sa uvádzajú konkrétne nebezpečn é látky z prílohy č. 1, spolu s uvedením elektrozariadenia, v ktorých môžu byť použité a maximálnej koncentrácie. Použitie nebezpečnej látky v ur čitom elektrozariadení je možné len na presne stanovené obdobie platnosti výnimky. Vykonávací právny predpis bude reagovať aj na úpravu, ktorú obsahujú a budú obsahovať delegované smernice Komisie. Do ná vrhu vykonávacieho predpisu už bude premietnutý obsah delegovaných smerníc Komisie 2012/50/EÚ a 2012/51/EÚ, ktoré obsahujú výnimky pre použitie olova a kadmia.

K § 5 – Povinnosti výrobcu

Vzhľadom na to, že určité úkony môže vykonávať iba výrobca, sú v § 5 ná vrhu zákona jasne definované povinnosti výrobcu. Výrobca má v rámci výrobného, dodá vateľského a distribučného procesu podrobné znalosti o návrhu a výrobe elektrozariadenia a je najkompetentnejší z hľadiska posudzovania zhody elektrozariadenia. Ak sa preuk áže, že elektrozariadenie spĺňa bezpečnostné požiadavky navrhovaného zákona, výrobca vystaví vyhlásenie o zhode a na elektrozariadenie umiestni označenie CE. Výrobca musí zabezpečiť umiestnenie typov ého štítku na elektrozariadenie, alebo na obale alebo v sprievodnej dokumentácii, ktorý umožní identifikáciu elektrozariadenia. Výrobca je povinný na elektrozariadení, alebo ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii uviesť svoje meno, obchodné meno alebo ochrannú známku a sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je možné výrobcu zastihnúť.

K § 6 – Povinnosti splnomocneného zá stupcu

Výrobca môže na zabezpečenie svojich povinností určiť písomným splnomocnením splnomocneného zástupcu. V § 6 ods. 2 návrhu zákona sú uvedené povinnosti, na plnenie ktorých splnomocnený zástupca nemôže byť splnomocnený.

K § 7 – Povinnosti dovozcu

Z pohľadu distribúcie a umiestňovania elektrozariadení na trh je potrebné jasne rozlišovať medzi dovozcom a distribútorom. Dovozca má za úlohu skontrolovať dodrž anie povinností výrobcu pred uvedením elektrozariadenia na trh a v prípade zistenia nesúladu elektrozariadenia s týmto zákonom zabezpečiť neuvedenie také hoto zariadenia na trh a informovať o tejto skutočnosti orgány dohľadu nad trhom. Dovozca je povinný na elektrozariadení, alebo ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii uviesť svoje meno, obchodn é meno alebo ochrannú známku a sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je možné ho zastihnúť. Dovozca je povinný uchová vať pre zariadenia, ktoré uviedol na trh, vyhlásenia o zhode 10 rokov a v prípade potreby spolupracovať s orgánmi dohľadu nad trhom.

K § 8 – Povinnosti distribútora

Podobne ako dovozca, je aj distribútor povinný pred predajom elektrozariadenia konečnému uží vateľovi skontrolovať splnenie povinností výrobcu a dovozcu. Zariadenia, ktoré nespĺňajú ustanovenia tohto zákona, nesmie distrib útor uviesť na trh a musí o tom upovedomiť orgány dohľadu nad trhom. Súčasne je povinný spolupracovať s orgánmi dohľadu nad trhom.

K § 9 – Spoločné ustanovenie pre dovozcu a distribútora

V prípade, že dovozca alebo distribútor umiestňuje na trh elektrozariadenie pod svojou ochrannou známkou alebo pod svojim menom, alebo ak upravuje elektrozariadenie, ktoré už bolo uvedené na trh takým spôsobom, ktorý môže ma ť vplyv na zhodu výrobku s týmto zákonom, preberá povinnosti výrobcu podľa tohto zákona.

K § 10 – Vyhlásenie o zhode

Týmto paragrafom sa vymedzujú náležitosti vyhlásenia o zhode. Hlavným obsahom vyhlásenia o zhode je vyhlásenie výrobcu, že predmetné elektrozariadenia spĺňa vš eobecné a osobitné bezpečnostné požiadavky. Vyhlásenie o zhode vydá výrobca a je povinný ho archivovať 10 rokov od uvedenia elektrozariadenia na trh ako súčasť technickej dokumentácie elektrozariadenia. Vyhlásenie o zhode vydáva výrobca v štátnom jazyku a jeho vydaním preberá výrobca zodpovednosť za zhodu elektrozariadenia s týmto zákonom.

K § 11 – Označenie CE

Všetky elektrozariadenia umiestňované na trh členských štátov Európskej únie musia ma ť označenie CE. Pre umiestnenie označenia CE sú v § 12 návrhu zákona uvedené pravidlá, pričom označenie CE musí byť uvedené v súlade s ustanoveniami nariadenia č. 765/2008/ES a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K § 12 – Predpoklad zhody

Elektrozariadenie, na ktorom je umiestnené označenie CE, je v súlade s požiadavkami navrhovaného zákona.

K § 13 - Výnimka z obmedzenia používania určitých nebezpečných látok

V súlade so znením smernice (článok 5 a príloha V) sa upravuje možnosť pre výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora podať na Európsku komisiu žiadosť o udelenie, predĺženie a odňatie výnimky z používania určitých nebezpečných látok z dôvodu prispôsobenia príloh smernice vedeckému a technickému pokroku.

K § 14 – Orgány dohľadu nad trhom

Orgány dohľadu nad trhom (Slovenská obchodná inšpekcia a Štátny ústav pre kontrolu liečiv) majú podľa navrhovaného zákona nové právomoci vo vzťahu k elektrozariadeniam, ktoré pri umiestňovaní na trh a distribúcii nespĺňajú ustanovenia tohto zákona. Jednotlivé odseky § 14 návrhu zákona definujú postupy orgánov dohľ adu nad trhom pri kontrole elektrozariadení uvedených na trh a zistení nesúladu kontrolovaných elektrozariadení s týmto zákonom.

K § 15 – Správne delikty

Vzhľadom na závažnosť dodržiavania ustanovení tohto zákona, návrh zákona ustanovuje za jeho porušenie sankcie s represívnym úč inkom. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

K § 16 – Ministerstvo životného prostredia SR

V súlade s článkom 6 smernice sa ustanovuje pre Ministerstvo ž ivotného prostredia SR právomoc podávať Euró pskej komisii návrh na preskúmanie, zmenu alebo doplnenie zoznamu obmedzovaných látok alebo skupiny podobných látok uvedených v prílohe 1.

K § 17 – Vz ťah k správnemu poriadku

Ustanovením sa upravuje vzťah k správnemu poriadku, a to vymedzením konkrétnych paragrafov, na ktoré sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o sprá vnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

K § 18 – Prechodné ustanovenia

V súlade s čl. 2 ods. 2 a čl. 4 ods. 3, 4 a 5 sa ustanovujú obdobia, v rámci ktorých môžu byť na trh umiestnené elektrozariadenia, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto zákona, ale spĺňajú požiadavky predchádzajúcich platných prá vnych predpisov.

K § 19 – Záverečné ustanovenia.

Uvádza sa právny akt Európskej únie, ktorý sa preberá týmto zákonom.

Èl. II

Èlánkom II sa novelizuje zákon č . 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa vypúšťa úprava duplicitná s úpravou návrhu zákona.

Èl. III

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnos ť 1.januára 2014

K prílohe č. 1 - Obmedzované látky a maximálne prípustné hodnoty hmotnostnej koncentrácie v homogénnych materi áloch

Príloha č. 1 je transpozíciou prílohy II smernice.

K prílohe č. 2 - Obsah žiadosti o výnimku

Príloha č. 2 je transpozíciou prílohy V smernice.

K prílohe č. 3 - Zoznam preberaných pr ávne záväzných aktov Európskej únie

V prílohe sa uvádza transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8.6.2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (prepracované znenie) v znení delegovaných smerníc Komisie 2012/50/EÚ a 2012/51/EÚ.

V Bratislave dňa 14. augusta 2013

Robert Fico, v.r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Peter Žiga, v.r.

minister životného prostredia

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore