Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70698
Dôvodové správy: 2311
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 346/2013 účinný od 12.06.2019 do 21.07.2019


Platnosť od: 09.11.2013
Účinnosť od: 12.06.2019
Účinnosť do: 21.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Odpady, nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS3 EU PP3 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 346/2013 s účinnosťou od 12.06.2019 na základe 145/2019


§ 2
Rozsah pôsobnosti

(1)
Tento zákon sa vzťahuje na
a)
veľké domáce spotrebiče,
b)
malé domáce spotrebiče,
c)
informačné technológie a telekomunikačné zariadenia,
d)
spotrebnú elektroniku,
e)
osvetľovacie zariadenia,
f)
elektrické náradie a elektronické náradie,
g)
hračky a zariadenia určené na športové a rekreačné účely,
h)
zdravotnícke pomôcky,6)
i)
monitorovacie prístroje a kontrolné prístroje vrátane priemyselných monitorovacích prístrojov a priemyselných kontrolných prístrojov,
j)
predajné automaty,
k)
iné elektrické zariadenia a elektronické zariadenia okrem elektrického zariadenia a elektronického zariadenia podľa písmen a) až j).
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)
zariadenia, ktoré sú potrebné na bezpečnosť štátu, vrátane zbraní, munície a výrobkov obranného priemyslu určených výhradne na vojenské účely,
b)
zariadenia navrhnuté na vypustenie do vesmíru,
c)
zariadenia navrhnuté na nainštalovanie ako súčasť iného typu zariadenia, na ktoré sa tento zákon nevzťahuje a ktoré môžu plniť svoju funkciu, len ak sú súčasťou tohto zariadenia, a ktoré možno nahradiť iba rovnakými, špecificky navrhnutými zariadeniami,
d)
veľké stacionárne priemyselné náradia,
e)
veľké pevné inštalácie,
f)
dopravné prostriedky okrem elektrických dvojkolesových vozidiel, ktoré nie sú typovo schválené,
g)
necestné pojazdné stroje určené len na odborné používanie,
h)
aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky,7)
i)
fotovoltické panely určené na používanie v odborne navrhnutom, zostavenom a nainštalovanom systéme na trvalú prevádzku na určenom mieste za účelom výroby energie zo slnečného svetla na verejné, obchodné, priemyselné a bytové použitie,
j)
zariadenia navrhnuté na výskum a vývoj určené na priemyselné použitie,
k)
píšťalové organy.
zobraziť paragraf
§ 3
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona
a)
elektrozariadenie je elektrické zariadenie a elektronické zariadenie, ktoré potrebuje na riadnu činnosť a na plnenie aspoň jednej zamýšľanej funkcie elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenie na výrobu, prenos a meranie elektrického prúdu a elektromagnetického poľa, ktoré je navrhnuté na použitie pri hodnote napätia najviac 1 000 voltov pre striedavý prúd a 1 500 voltov pre jednosmerný prúd,
b)
veľké stacionárne priemyselné náradia sú veľké zostavy strojov, zariadení alebo komponentov spoločne fungujúce na špecifické použitie, natrvalo odborne nainštalované a odinštalované na určenom mieste, ktoré sa v rámci priemyselnej prevádzky alebo výskumnej a vývojovej inštitúcie odborne používajú a udržiavajú,
c)
veľká pevná inštalácia je rozsiahla kombinácia niekoľkých typov prístrojov alebo iných zariadení odborne zostavených, nainštalovaných a odinštalovaných a určených na stále používanie na vopred stanovenom a vyhradenom mieste,
d)
káble sú káble s menovitým napätím menším ako 250 voltov, ktoré slúžia na pripojenie alebo predĺženie pripojenia elektrozariadenia do elektrickej sústavy alebo na vzájomné prepojenie dvoch alebo viacerých elektrozariadení,
e)
dohľad nad trhom sú činnosti vykonávané orgánmi dohľadu nad trhom s elektrozariadeniami a opatrenia, ktoré orgány dohľadu nad trhom s elektrozariadeniami ukladajú na zabezpečenie zhody elektrozariadení s technickými požiadavkami tohto zákona,
f)
homogénny materiál je materiál úplne jednoliateho zloženia alebo materiál pozostávajúci z kombinácie materiálov, ktorý nie je možné rozložiť ani oddeliť na jednotlivé materiály mechanickými činnosťami, ktorými sú odskrutkovanie, rezanie, drvenie, obrusovanie a abrazívne procesy,
g)
priemyselné monitorovacie prístroje a priemyselné kontrolné prístroje sú nástroje monitorovania a kontroly určené len na priemyselné použitie alebo odborné používanie,
h)
náhradný diel je oddelená časť elektrozariadenia, ktorou možno nahradiť niektorú časť elektrozariadenia a elektrozariadenie bez tejto časti nemôže fungovať na pôvodný účel; funkčnosť elektrozariadenia sa obnoví alebo zlepší, keď sa táto časť nahradí náhradným dielom,
i)
necestné pojazdné stroje určené len na odborné používanie sú strojové zariadenia s palubným zdrojom energie alebo strojové zariadenia s trakčným pohonom napájané z externého zdroja energie, ktorých prevádzka si pri práci vyžaduje pohybovanie alebo nepretržitý či takmer nepretržitý pohyb medzi sledom pevných pracovných umiestnení a ktoré sú sprístupnené len na odborné používanie.
zobraziť paragraf
§ 7
Povinnosti dovozcu

Dovozca je povinný
a)
uvádzať na trh iba elektrozariadenie, ktoré je v súlade s technickými požiadavkami tohto zákona,
b)
zabezpečiť pred uvedením elektrozariadenia na trh
1.
vykonanie primeraného postupu posudzovania zhody výrobcom,
2.
vypracovanie technickej dokumentácie výrobcom,
3.
umiestnenie označenia CE na elektrozariadení,
4.
pripojenie sprievodnej dokumentácie k elektrozariadeniu,
5.
splnenie povinností podľa § 5 ods. 1 písm. g) a h) výrobcom,
c)
uvádzať na trh elektrozariadenie, o ktorom sa domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že nie je v súlade s technickými požiadavkami § 4, až po zosúladení elektrozariadenia s technickými požiadavkami § 4; o tejto skutočnosti informuje dovozca výrobcu a orgán dohľadu nad trhom,
d)
uviesť na elektrozariadení svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, a identifikačné číslo; ak to nie je možné, dovozca uvedie údaje na obale elektrozariadenia alebo v jeho sprievodnej dokumentácii,
e)
viesť register elektrozariadení, ktoré nie sú v zhode s technickými požiadavkami tohto zákona, a register elektrozariadení, ktoré boli spätne prevzaté, a informuje o tom priebežne distribútora,
f)
bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu elektrozariadenia s technickými požiadavkami tohto zákona; ak je to potrebné, je dovozca povinný stiahnuť elektrozariadenie z trhu alebo ho prevziať späť, ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že elektrozariadenie uvedené na trh nie je v zhode s technickými požiadavkami tohto zákona; o tejto skutočnosti dovozca informuje orgán dohľadu nad trhom a orgány dohľadu členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore, v ktorých bolo elektrozariadenie sprístupnené na trh,15) spolu s uvedením podrobných údajov, najmä dôvodov, na základe ktorých elektrozariadenie nie je v zhode s týmto zákonom, a informuje o prijatých nápravných opatreniach,
g)
uchovávať pre orgán dohľadu nad trhom kópiu vyhlásenia o zhode desať rokov od uvedenia elektrozariadenia na trh a zabezpečiť sprístupnenie technickej dokumentácie orgánom dohľadu nad trhom na základe jeho žiadosti,
h)
viesť desať rokov po uvedení elektrozariadenia na trh evidenciu o výrobcoch, splnomocnených zástupcoch, dovozcoch a distribútoroch, ktorí mu dodali elektrozariadenia a ktorým dodal elektrozariadenie, a predložiť evidenciu na požiadanie orgánu dohľadu nad trhom,
i)
poskytovať orgánu dohľadu nad trhom na základe žiadosti všetky informácie a dokumentáciu, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody elektrozariadenia s technickými požiadavkami tohto zákona, a na jeho žiadosť s ním spolupracovať pri každom prijatom opatrení s cieľom zabezpečiť súlad elektrozariadenia uvedeného na trh s technickými požiadavkami tohto zákona.
zobraziť paragraf
§ 8
Povinnosti distribútora

Distribútor je povinný
a)
overiť pri sprístupňovaní elektrozariadenia na trh
1.
umiestnenie označenia CE na elektrozariadení,
2.
pripojenie požadovanej sprievodnej dokumentácie k elektrozariadeniu v slovenskom jazyku,
3.
splnenie povinností podľa § 5 ods. 1 písm. g), h) a § 7 písm. f) výrobcom a dovozcom,
b)
sprístupniť elektrozariadenie, o ktorom sa domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že nie je v súlade s technickými požiadavkami § 4, na trh až po tom, ako dôjde k prijatiu nápravných opatrení; o tejto skutočnosti informuje výrobcu alebo dovozcu a orgán dohľadu nad trhom,
c)
prijať bezodkladne nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu elektrozariadenia s technickými požiadavkami tohto zákona; ak je to potrebné, distribútor elektrozariadenie stiahne z trhu alebo prevezme späť, ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že elektrozariadenie sprístupnené na trh nie je v zhode s technickými požiadavkami tohto zákona; o tejto skutočnosti distribútor bezodkladne informuje orgán dohľadu nad trhom a orgány dohľadu členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore, v ktorých bolo elektrozariadenie sprístupnené na trh, spolu s uvedením podrobných údajov, najmä dôvodov, na základe ktorých elektrozariadenie nie je v zhode s týmto zákonom, a informuje o prijatých nápravných opatreniach,
d)
viesť desať rokov po uvedení elektrozariadenia na trh evidenciu o výrobcoch, splnomocnených zástupcoch, dovozcoch a distribútoroch, ktorí mu dodali elektrozariadenia a ktorým dodal elektrozariadenie, a predložiť evidenciu na požiadanie orgánu dohľadu nad trhom,
e)
poskytovať orgánu dohľadu nad trhom na základe jeho žiadosti všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody elektrozariadenia s technickými požiadavkami tohto zákona a na jeho žiadosť s ním spolupracovať pri každom prijatom opatrení s cieľom zabezpečiť súlad elektrozariadenia sprístupneného na trh s technickými požiadavkami tohto zákona.
zobraziť paragraf
§ 10
EÚ vyhlásenie o zhode

(1)
EÚ vyhlásenie o zhode preukazuje splnenie požiadaviek podľa § 4 a § 18 ods. 1 a 2. EÚ vyhlásenie o zhode vypracúva výrobca. Vypracovaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca preberá zodpovednosť za zhodu elektrozariadenia s týmto zákonom.
(2)
EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje
a)
číslo umožňujúce identifikáciu elektrozariadenia,
b)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo splnomocneného zástupcu a identifikačné číslo,
c)
vyhlásenie výrobcu alebo osoby vykonávajúcej inštaláciu elektrozariadenia o jeho výlučnej zodpovednosti za vydanie vyhlásenia o zhode,
d)
identifikáciu elektrozariadenia umožňujúcu sledovanie pôvodu; môže byť použitá aj fotografia,
e)
vyhlásenie, že elektrozariadenie je v súlade s technickými požiadavkami tohto zákona,
f)
odkazy na použité harmonizované normy alebo na technické špecifikácie, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda,
g)
doplňujúce informácie, ak sú potrebné,
h)
miesto a dátum vydania vyhlásenia o zhode,
i)
meno a priezvisko, funkciu a podpis výrobcu alebo splnomocneného zástupcu.
(3)
EÚ vyhlásenie o zhode pre elektrozariadenie, ktoré bolo uvedené alebo sprístupnené na trh v Slovenskej republike, sa vyhotovuje v štátnom jazyku16) a pravidelne sa aktualizuje.
zobraziť paragraf
§ 18
Prechodné ustanovenia

(1)
Technická požiadavka § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na
a)
káble a náhradné diely určené na opravu, opätovné použitie, modernizáciu funkčnosti alebo zlepšenie výkonu
1.
elektrozariadení uvedených na trh pred 1. júlom 2006,
2.
zdravotníckych pomôcok uvedených na trh pred 22. júlom 2014,
3.
diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro25) uvedených na trh pred 22. júlom 2016,
4.
monitorovacích prístrojov a kontrolných prístrojov uvedených na trh pred 22. júlom 2014,
5.
priemyselných monitorovacích prístrojov a priemyselných kontrolných prístrojov uvedených na trh pred 22. júlom 2017,
6.
vybraných elektrozariadení podľa § 4 ods. 2, ktoré boli uvedené na trh za podmienok ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 4 ods. 2,
b)
opätovné použitie náhradných dielov získaných z elektrozariadení, ktoré boli uvedené na trh pred 1. júlom 2006 a boli použité v elektrozariadeniach uvedených na trh pred 1. júlom 2016, ak k opätovnému použitiu dôjde v rámci kontrolovateľných, uzatvorených, priemyselných návratných systémov a spotrebiteľ bude informovaný o tom, ktoré časti boli opätovne použité.
(2)
Technická požiadavka § 4 ods. 1 sa vzťahuje na
a)
zdravotnícke pomôcky a monitorovacie prístroje a kontrolné prístroje, ktoré budú uvedené na trh od 22. júla 2014,
b)
diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, ktoré budú uvedené na trh od 22. júla 2016,
c)
priemyselné monitorovacie prístroje a priemyselné kontrolné prístroje, ktoré budú uvedené na trh od 22. júla 2017.
zobraziť paragraf
§ 18b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 12. júna 2019

(1)
Technická požiadavka § 4 ods. 1 sa vzťahuje na všetky ostatné elektrozariadenia, ktoré nepatrili do rozsahu pôsobnosti všeobecne záväzného právneho predpisu o odpadoch účinného do 31. decembra 2015 a ktoré sa uvedú na trh od 22. júla 2019.
(2)
Technická požiadavka § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na káble a náhradné diely určené na opravu, opätovné použitie, modernizáciu funkčnosti alebo zlepšenie výkonu všetkých ostatných elektrozariadení, ktoré nepatrili do rozsahu pôsobnosti všeobecne záväzného právneho predpisu o odpadoch účinného do 31. decembra 2015 a ktoré sa uvedú na trh do 22. júla 2019.
(3)
Ak k opätovnému použitiu náhradných dielcov dôjde v rámci kontrolovateľných, uzatvorených priemyselných návratných systémov a spotrebiteľ je informovaný o opätovnom použití náhradných dielov, technická požiadavka § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na opätovne použité náhradné diely získané
a)
z elektrozariadení uvedených na trh pred 1. júlom 2006 a použitých v elektrozariadeniach uvedených na trh pred 1. júlom 2016,
b)
zo zdravotníckych pomôcok alebo monitorovacích prístrojov a kontrolných prístrojov uvedených na trh pred 22. júlom 2014 a použitých v elektrozariadeniach uvedených na trh pred 22. júlom 2024,
c)
z diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro uvedených na trh pred 22. júlom 2016 a použitých v elektrozariadeniach uvedených na trh pred 22. júlom 2026,
d)
z priemyselných monitorovacích prístrojov a kontrolných prístrojov uvedených na trh pred 22. júlom 2017 a použitých v elektrozariadeniach uvedených na trh pred 22. júlom 2027,
e)
zo všetkých ostatných elektrozariadení, ktoré nepatrili do rozsahu pôsobnosti všeobecne záväzného právneho predpisu o odpadoch účinného do 31. decembra 2015 a ktoré sa uvedú na trh pred 22. júlom 2019 a použitých v elektrozariadeniach uvedených na trh pred 22. júlom 2029.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 3 k zákonu č. 346/2013 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. 6. 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 174, 1. 7. 2011) v znení delegovanej smernice Komisie 2012/50/EÚ z 10. októbra 2012 (Ú. v. EÚ L 348, 18. 12. 2012), delegovanej smernice Komisie 2012/51/EÚ z 10. októbra 2012 (Ú. v. EÚ L 348, 18. 12. 2012).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2102 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 305, 21. 11. 2017).
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore