Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72016
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 346/2005 účinný od 01.01.2015 do 31.12.2015


Platnosť od: 03.08.2005
Účinnosť od: 01.01.2015
Účinnosť do: 31.12.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST22 JUD861 DS19 EU7 PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 346/2005 účinný od 01.01.2015 do 31.12.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 346/2005 s účinnosťou od 01.01.2015 na základe 307/2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona
(1)

Predmetom tohto zákona je úprava právnych vzťahov pri vykonávaní štátnej služby profesionálnych vojakov. ...

(2)

Na právne vzťahy profesionálneho vojaka pri vykonávaní štátnej služby sa Zákonník práce vzťahuje len ...

(3)

Právne vzťahy profesionálneho vojaka pri vykonávaní štátnej služby sú vzťahy profesionálneho vojaka ...

§ 2
Štátna služba
(1)

Štátnu službu vykonáva profesionálny vojak v ozbrojených silách Slovenskej republiky1) (ďalej len „ozbrojené ...

(2)

Štátna služba podľa tohto zákona sa vykonáva v služobnom pomere v prípravnej štátnej službe alebo v ...

§ 3
Zásada rovnakého zaobchádzania
(1)

Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako štátnemu občanovi Slovenskej republiky (ďalej len ...

(2)

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo štátnej služby musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie ...

(3)

Občan pri prijímaní do štátnej služby alebo profesionálny vojak, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo ...

(4)

Vedúci služobného úradu alebo veliteľ nesmie profesionálneho vojaka postihovať alebo znevýhodňovať preto, ...

(5)

Tam, kde sa v tomto zákone používa pojem profesionálny vojak, rozumie sa tým aj profesionálna vojačka. ...

§ 4
Hlavný služobný úrad pre štátnu službu profesionálnych vojakov
(1)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na účely tohto zákona je hlavným ...

(2)

Hlavný úrad

a)
riadi služobné úrady,
b)
je odvolacím orgánom proti rozhodnutiu vedúceho služobného úradu podľa § 6 ods. 2 písm. a), c), d) až ...
c)
zabezpečuje jednotný postup pri uplatňovaní tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných ...
d)
vydáva služobné predpisy,
e)
v rozsahu určenom týmto zákonom určuje systemizáciu v štátnej službe na základe návrhov služobných úradov ...
f)
kontroluje dodržiavanie tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie ...
g)
vypracúva koncepcie sociálnej starostlivosti o profesionálneho vojaka,
h)
vydáva Etický kódex profesionálneho vojaka.
(3)

Hlavný úrad je služobným úradom pre

a)
náčelníka generálneho štábu,
b)
riaditeľa Vojenského spravodajstva,
c)
riaditeľa Vojenskej polície,
d)
rektora vojenskej vysokej školy.
§ 5
Služobné úrady
(1)

Služobný úrad na účely tohto zákona je

a)
ministerstvo,
b)
organizačná zložka ozbrojených síl určená ministrom pre profesionálnych vojakov ozbrojených síl, pre ...
c)
Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky pre profesionálnych vojakov Vojenskej kancelárie ...
d)
Vojenské spravodajstvo pre profesionálnych vojakov dočasne vyčlenených na plnenie úloh Vojenského spravodajstva, ...
e)
Vojenská polícia pre profesionálnych vojakov dočasne vyčlenených na plnenie úloh Vojenskej polície,
f)
vojenská vysoká škola pre profesionálnych vojakov vojenskej vysokej školy.
(2)

Služobný úrad

a)
koná a rozhoduje vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru profesionálneho vojaka a právnych vzťahov ...
b)
vedie písomnosti týkajúce sa služobného pomeru profesionálneho vojaka v osobnom spise profesionálneho ...
c)
vedie register profesionálnych vojakov a po skončení služobného pomeru odošle ich osobné spisy do vojenského ...
d)
zabezpečuje ochranu osobných údajov profesionálneho vojaka a jeho manželky (manžela), detí, rodičov ...
e)
plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje tento zákon.
(3)

Služobný úrad uvedený v odseku 1 písm. d) vedie osobné spisy profesionálnych vojakov dočasne vyčlenených ...

§ 6
Vedúci služobného úradu
(1)

V služobnom úrade rozhoduje vedúci služobného úradu v rozsahu, ktorý určí minister služobným predpisom ...

(2)

Vedúcim služobného úradu, ktorým je

a)
ministerstvo, je vedúci služobného úradu ministerstva4a) pre profesionálnych vojakov dočasne vyčlenených ...
b)
organizačná zložka ozbrojených síl určená podľa § 5 ods. 1 písm. b), je veliteľ organizačnej zložky,
c)
Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky, je náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej ...
d)
Vojenské spravodajstvo, je riaditeľ Vojenského spravodajstva,
e)
Vojenská polícia, je riaditeľ Vojenskej polície,
f)
vojenská vysoká škola, je rektor vojenskej vysokej školy.
(3)

Vo veciach služobného pomeru náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky koná a rozhoduje ...

§ 7
Veliteľ
(1)

Veliteľ na účely tohto zákona je profesionálny vojak, ktorý je oprávnený vydávať podriadenému profesionálnemu ...

(2)

Ak sa rozhoduje vo veciach právnych vzťahov podľa tohto zákona, veliteľ podľa odseku 1 je aj

a)
prezident Slovenskej republiky voči náčelníkovi Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, ...
b)
minister voči náčelníkovi generálneho štábu, riaditeľovi Vojenského spravodajstva, rektorovi vojenskej ...
(3)

Veliteľom podľa odseku 1 je aj predstavený alebo vedúci zamestnanec.

(4)

Rozsah pôsobnosti veliteľa podľa odseku 1 určí služobný predpis, ktorý vydá minister.

(5)

Rozsah pôsobnosti veliteľa ustanovený osobitným predpisom5) nie je týmto zákonom dotknutý.

§ 8

Vedúci služobného úradu a veliteľ sú povinní

a)

riadiť, organizovať, kontrolovať a hodnotiť výkon štátnej služby podriadených profesionálnych vojakov, ...

b)

zabezpečovať, aby podriadení profesionálni vojaci boli na výkon štátnej služby náležite vycvičení a ...

c)

vytvárať priaznivé podmienky na riadny výkon štátnej služby a podriadených profesionálnych vojakov viesť ...

d)

utvárať pracovné podmienky a zabezpečovať starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia podriadených ...

e)

organizovať a zabezpečovať materiálne a technické podmienky vrátane osobných ochranných pracovných prostriedkov ...

f)

vykonávať disciplinárnu právomoc podľa tohto zákona,

g)

navrhovať alebo vyvodzovať dôsledky z neplnenia ustanovení Etického kódexu profesionálneho vojaka, služobných ...

h)

sledovať, či sa neskončili dôvody na zaradenie profesionálneho vojaka do personálnej zálohy,

i)

vytvoriť profesionálnemu vojakovi podmienky na vyčerpanie dovolenky,

j)

zabezpečovať profesionálnym vojakom podmienky na výkon štátnej služby tak, aby mohli riadne plniť služobné ...

k)

kontrolovať, či profesionálny vojak plní svoje služobné povinnosti tak, aby nedochádzalo ku škodám,

l)

udeliť profesionálnemu vojakovi náhradné voľno do troch mesiacov od vzniku nároku na náhradné voľno, ...

m)

poučiť prepusteného profesionálneho vojaka o nárokoch súvisiacich so skončením služobného pomeru a o ...

n)

utvárať podmienky na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania5a) profesionálneho vojaka pri ...

o)

zabezpečiť ochranu identifikačnej databázy profesionálnych vojakov pred odcudzením, stratou, poškodením, ...

§ 9
Služobné predpisy
(1)

Služobnými predpismi hlavný služobný úrad určuje v medziach tohto zákona podrobnosti o výkone štátnej ...

(2)

So služobnými predpismi musí byť profesionálny vojak riadne oboznámený.

§ 10
Systemizácia
(1)

Systemizácia na účely tohto zákona je počet miest profesionálnych vojakov v členení podľa jednotlivých ...

(2)

Systemizáciu v rámci celkových početných stavov profesionálnych vojakov schválených vládou Slovenskej ...

(3)

Podklady na systemizáciu predkladá ministerstvu náčelník generálneho štábu za Generálny štáb ozbrojených ...

(4)

Vojenské spravodajstvo a Vojenská polícia predkladajú podklady na systemizáciu ministrovi.

(5)

Systemizáciu Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a Čestnej stráže prezidenta Slovenskej ...

(6)

Zmeny v systemizácii po schválení zákona o štátnom rozpočte, ktorými sa nezvyšujú celkové početné stavy ...

a)
prezident Slovenskej republiky ako hlavný veliteľ ozbrojených síl vo Vojenskej kancelárii prezidenta ...
b)
minister na návrh
1.
náčelníka generálneho štábu za generálny štáb a v súlade so schváleným vnútorným organizačným členením ...
2.
riaditeľa Vojenského spravodajstva a riaditeľa Vojenskej polície.

Obmedzenie niektorých ústavných práv profesionálnych vojakov

§ 11
(1)

Petičné právo profesionálnych vojakov vo veciach súvisiacich s výkonom štátnej služby sa obmedzuje na ...

(2)

Profesionálny vojak nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia.

(3)

Profesionálny vojak sa nesmie aktívne zúčastňovať na zhromaždeniach organizovaných politickými stranami ...

(4)

Profesionálny vojak sa nesmie združovať v odborových organizáciách, ktoré pôsobia v ozbrojených silách ...

§ 12
(1)

Profesionálny vojak nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť. Inou zárobkovou činnosťou ...

(2)

Obmedzenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na

a)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v štátnych zdravotníckych zariadeniach, v neštátnych zdravotníckych ...
b)
vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, publicistickú činnosť, prekladateľskú činnosť, prednášateľskú ...
c)
správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí, na správu majetku blízkej osoby, ...
d)
činnosť profesionálneho vojaka v poradnom orgáne vlády,
e)
činnosť člena rozkladovej komisie a na činnosť v komisii inej právnickej osoby vykonávanej so súhlasom ...
f)
činnosť znalca alebo tlmočníka, ak sa táto činnosť vykonáva pre súd, iný štátny orgán, pre obec, pre ...
g)
profesionálneho vojaka, ktorý plní úlohy pod dočasnou legendou alebo trvalou legendou,
h)
poskytovanie veterinárnej starostlivosti v štátnych veterinárnych zariadeniach, neštátnych veterinárnych ...
(3)

Profesionálny vojak nesmie byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb; ...

a)
je vyslaný do takého orgánu vládou alebo ministrom alebo
b)
plní úlohy pod dočasnou legendou alebo trvalou legendou.
(4)

Profesionálny vojak uvedený v odseku 3 písm. a) nesmie za členstvo v týchto orgánoch poberať odmenu ...

DRUHÁ ČASŤ

ŠTÁTNA SLUŽBA

Podmienky prijatia do štátnej služby

§ 13
(1)

Do štátnej služby možno prijať občana, ktorý

a)
písomne požiadal o prijatie do štátnej služby,
b)
dosiahol vek 18 rokov,
c)
je bezúhonný,
d)
je spoľahlivý,
e)
ovláda štátny jazyk,
f)
nie je členom politickej strany alebo politického hnutia,
g)
má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo aj štátne občianstvo štátu, ktorý je
1.
štátom Európskej únie alebo
2.
členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej je Slovenská ...
h)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
i)
spĺňa vzdelanie na prijatie do štátnej služby,
j)
ku dňu prijatia do štátnej služby nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby ...
k)
je zdravotne spôsobilý, psychicky spôsobilý a fyzicky zdatný,
l)
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
m)
spĺňa predpoklady ustanovené osobitnými predpismi,10)
n)
ku dňu prijatia do štátnej služby skončí činnosti, ktorých vykonávanie je obmedzené alebo zakázané podľa ...
o)
súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,
p)
úspešne absolvoval výberové konanie.
(2)

Podmienky ustanovené v odseku 1 písm. c) až h), k) až m) a o) profesionálny vojak musí spĺňať po celú ...

(3)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný ...

(4)

Za spoľahlivého sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ak

a)
bol liečený zo závislosti od alkoholu alebo iných omamných látok alebo psychotropných látok (ďalej len ...
b)
bol zo štátnej služby podľa tohto zákona alebo z predchádzajúceho služobného pomeru prepustený z dôvodu, ...
1.
na základe záverov služobného hodnotenia bol hodnotený ako nespôsobilý vykonávať profesionálnu službu ...
2.
závažným spôsobom porušil niektorú zo základných povinností profesionálneho vojaka alebo porušil niektorý ...
3.
bol právoplatne odsúdený na trest zákazu činnosti vykonávať funkciu profesionálneho vojaka alebo trest ...
c)
jeho predchádzajúci štátnozamestnanecký pomer sa skončil z dôvodu
1.
odvolania zo štátnozamestnaneckého pomeru okrem odvolania z dôvodu zníženia počtu štátnozamestnaneckých ...
2.
prepustenia zo štátnej služby na základe disciplinárneho opatrenia,
3.
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým ...
d)
jeho predchádzajúci pracovný pomer sa skončil z dôvodu výpovede pre závažné porušenie pracovnej disciplíny ...
(5)

Služobný úrad je oprávnený na účely zistenia, či občan spĺňa podmienky prijatia do štátnej služby, spracúvať ...

a)
meno, priezvisko, titul, vedeckú hodnosť,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
d)
štátne občianstvo, prípadne ďalšie štátne občianstvo, zmeny štátneho občianstva,
e)
číslo občianskeho preukazu, miesto a dátum jeho vydania,
f)
vzdelanie, prehľad absolvovaných škôl, kurzov, získaných osvedčení a oprávnení,
g)
znalosť cudzieho jazyka,
h)
zamestnanie, sídlo zamestnávateľa,
i)
prehľad predchádzajúcich zamestnávateľov aj s pracovným zaradením,
j)
miesto a čas výkonu povinnej vojenskej služby, ďalšej služby v ozbrojených silách, v ozbrojených zboroch, ...
k)
závislosť od požívania alkoholu alebo požívania iných omamných alebo psychotropných látok,
l)
rodné číslo,11b)
m)
rodné priezvisko,
n)
meno, priezvisko a rodné priezvisko jeho rodičov.
(6)

Po prijatí občana do štátnej služby profesionálneho vojaka služobný úrad spracúva

a)
údaje na účely kontroly dodržiavania liečebného režimu, posudzovania dočasnej neschopnosti a posudzovania ...
1.
príslušnosť k vojenskému útvaru,
2.
adresu uvedenú na potvrdení o dočasnej neschopnosti,
3.
začiatok, trvanie a koniec dočasnej neschopnosti,
b)
osobné údaje o jeho rodinnom stave a
c)
údaje uvedené v odseku 5 písm. a) až c) aj o jeho manželke (manželovi), deťoch, rodičoch alebo súrodencoch ...
(7)

Osobné údaje uvedené v odsekoch 5 a 6 služobný úrad spracúva po celý čas trvania štátnej služby profesionálneho ...

§ 14
(1)

Občana, ktorý je blízkou osobou12) veliteľa alebo profesionálneho vojaka, nemožno prijať do štátnej ...

(2)

Občan, ktorý požiada o prijatie do štátnej služby, oznámi služobnému úradu skutočnosti podľa odseku ...

Výberové konanie

§ 15
(1)

Funkcia, do ktorej sa občan ustanoví pri prijatí do prípravnej štátnej služby alebo do dočasnej štátnej ...

(2)

Výberovým konaním podľa odseku 1 sa overuje splnenie podmienok, ktoré sú potrebné vzhľadom na povahu ...

(3)

Výberové konanie vyhlasuje služobný úrad v tlači, prípadne v iných verejnosti prístupných prostriedkoch ...

a)
názov funkcie,
b)
druh štátnej služby,
c)
podmienky prijatia do štátnej služby,
d)
zoznam požadovaných dokladov podľa odseku 5 písm. a), b), d), e), f) a g),
e)
dátum a miesto podania žiadosti.
(4)

Výberové konanie na funkcie pre profesionálnych vojakov v štátnej službe vo Vojenskom spravodajstve ...

(5)

Vo výberovom konaní občan predloží

a)
vyplnený osobný dotazník, ktorého súčasťou sú osobné údaje uvedené v § 13 ods. 4,
b)
životopis,
c)
občiansky preukaz a doklady o dosiahnutom vzdelaní alebo ich overené kópie,
d)
vojenskú knižku, ak vykonal základnú službu alebo náhradnú službu,
e)
čestné vyhlásenie, že
1.
má štátne občianstvo podľa § 13 ods. 1 písm. g),
2.
nevykonáva činnosti, ktorých vykonávanie je v štátnej službe obmedzené alebo zakázané, prípadne vyhlásenie ...
3.
súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,
4.
bol oboznámený s podmienkami výkonu štátnej služby,
f)
písomné hodnotenie, pracovný posudok alebo služobný posudok z posledného zamestnania, ak bol zamestnaný. ...
(6)

Vo výberovom konaní na funkciu vojenského duchovného občan predloží aj písomné stanovisko príslušnej ...

(7)

Služobný úrad, ktorý výberové konanie vyhlásil, pozve občana, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 13 ...

§ 16
(1)

Výberové konanie uskutočňujú výberové komisie zriadené služobným úradom, ktorý výberové konanie vyhlásil. ...

(2)

Zdravotná spôsobilosť občana sa preukazuje v rámci výberového konania

a)
výsledkami lekárskej prehliadky, ktorú možno doplniť na náklady ministerstva odborným lekárskym vyšetrením, ...
b)
výsledkom vyšetrenia na prítomnosť metabolitov omamných alebo psychotropných látok v organizme.
(3)

Previerka psychickej spôsobilosti občana sa vykonáva v rámci výberového konania psychodiagnostickým ...

(4)

Previerka fyzickej zdatnosti občana sa vykonáva v rámci výberového konania.

(5)

Podmienky zdravotnej spôsobilosti, previerky psychickej spôsobilosti a fyzickej zdatnosti na posúdenie ...

(6)

Ovládanie štátneho jazyka v rámci výberového konania občan preukazuje vysvedčením z posledného ročníka ...

(7)

Na základe výsledkov výberového konania služobný úrad zašle občanovi do desiatich dní odo dňa skončenia ...

a)
splnení podmienok prijatia do štátnej služby alebo
b)
nesplnení podmienok prijatia do štátnej služby.

Prípravná štátna služba

§ 17
(1)

Prípravná štátna služba je štátna služba, počas ktorej sa profesionálny vojak pripravuje na vykonávanie ...

a)
čakateľ, ak je pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov,
b)
kadet, ak je pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov.
(2)

Do prípravnej štátnej služby môže vedúci služobného úradu prijať občana, ktorý spĺňa podmienky na prijatie ...

a)
30 rokov, ak bude pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov,
b)
25 rokov, ak počas prípravnej štátnej služby absolvuje vysokú školu,
c)
30 rokov, ak bude pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov a dosiahol vysokoškolské vzdelanie na ...
(3)

Obmedzenie veku podľa odseku 2 sa nevzťahuje na občana, ktorý má byť

a)
dočasne vyčlenený podľa § 60 ods. 1 písm. c),
b)
ustanovený do funkcie v právnej službe, v psychologickej službe alebo vo vojenskom zdravotníctve,
c)
ustanovený do funkcie vojenského duchovného, vojenského športového trénera alebo vojenského hudobníka. ...
§ 18
(1)

Ak je súčasťou prípravnej štátnej služby aj získanie vysokoškolského vzdelania, občan a vedúci služobného ...

(2)

Dohoda podľa odseku 1 obsahuje

a)
sídlo vysokej školy,
b)
stupeň vysokoškolského vzdelania,
c)
študijný odbor a formu štúdia,
d)
dĺžku trvania štúdia,
e)
záväzok uhradiť náklady vynaložené na naturálne a finančné zabezpečenie vysokoškolského štúdia, ak služobný ...
f)
podmienky odstúpenia od dohody a
g)
najvyššiu sumu úhrady nákladov podľa písmena e).
(3)

Povinnosť uhradiť náklady nevznikne, ak služobný pomer skončí podľa § 69 ods. 1 písm. d), § 70 ods. ...

(4)

Určenie sumy úhrady nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie vysokoškolského štúdia ...

§ 18a
(1)

Pri prijatí občana do prípravnej štátnej služby občan a vedúci služobného úradu uzatvoria písomnú dohodu ...

(2)

Dohoda podľa odseku 1 obsahuje

a)
meno a priezvisko občana,
b)
názov a sídlo vojenského vzdelávacieho a výcvikového zariadenia,
c)
dĺžku trvania výcviku,
d)
záväzok občana uhradiť služobnému úradu náklady vynaložené na naturálne a finančné zabezpečenie jeho ...
e)
podmienky odstúpenia od dohody a
f)
najvyššiu sumu úhrady vynaložených nákladov podľa písmena d).
(3)

Povinnosť uhradiť náklady podľa odseku 2 písm. d) nevznikne, ak sa služobný pomer profesionálneho vojaka ...

(4)

Určenie sumy úhrady nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie výcviku profesionálneho ...

§ 19
(1)

Profesionálny vojak absolvuje počas výkonu prípravnej štátnej služby základný vojenský výcvik v trvaní ...

(2)

Profesionálny vojak, ktorý bude pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov, absolvuje počas výkonu ...

a)
vysokú školu, ak nedosiahol vysokoškolské vzdelanie, alebo
b)
dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl, ak dosiahol vysokoškolské vzdelanie na inej než vojenskej ...
(3)

Profesionálny vojak nevykoná základný vojenský výcvik, ak po prerušení štúdia na vojenskej vysokej škole ...

(4)

Počas prípravnej štátnej služby môže byť profesionálny vojak podľa § 18 vyslaný na štúdium na zahraničnú ...

Dočasná štátna služba

§ 20
(1)

Dočasná štátna služba je štátna služba, ktorú profesionálny vojak vykonáva po dobu ustanovenú týmto ...

(2)

Do dočasnej štátnej služby po úspešnom skončení prípravnej štátnej služby vymenúva profesionálneho vojaka ...

(3)

Do dočasnej štátnej služby bez vykonania prípravnej štátnej služby môže vedúci služobného úradu prijať ...

a)
jeho predchádzajúca dočasná štátna služba trvala najviac 10 rokov a od jej skončenia neuplynuli viac ...
b)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby,
c)
spĺňa hodnosť plánovanú na funkciu, do ktorej má byť ustanovený,
d)
do uplynutia doby výsluhy v hodnosti chýbajú najmenej tri roky a
e)
bol podľa predchádzajúceho právneho predpisu alebo podľa tohto zákona hodnotený ako spôsobilý vykonávať ...
(4)

Do dočasnej štátnej služby bez vykonania prípravnej štátnej služby môže vedúci služobného úradu prijať ...

a)
35 rokov, ak bude prijatý do hodnostného zboru mužstva a poddôstojníkov,
b)
35 rokov, ak bude prijatý do hodnostného zboru dôstojníkov.
(5)

Ustanovenie odseku 3 písm. a), c) a d) a obmedzenie veku podľa odseku 4 sa nevzťahujú na občana, ktorý ...

a)
dočasne vyčlenený podľa § 60 ods. 1 písm. c),
b)
ustanovený do funkcie v právnej službe, v psychologickej službe alebo vo vojenskom zdravotníctve,
c)
ustanovený do funkcie vojenského duchovného, vojenského vrcholového športovca, vojenského športového ...
(6)

Za predchádzajúcu dočasnú štátnu službu podľa odseku 3 písm. a) sa považuje dočasná štátna služba podľa ...

(7)

Do doby výsluhy v hodnosti podľa odseku 3 písm. d) sa započítava doba od vymenovania alebo povýšenia ...

§ 21
(1)

Do dočasnej štátnej služby sa

a)
vymenuje profesionálny vojak po skončení prípravnej štátnej služby na
1.
tri až šesť rokov pre hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov alebo
2.
dobu výsluhy v hodnosti poručík pre hodnostný zbor dôstojníkov,
b)
prijíma občan bez vykonania prípravnej štátnej služby na čas chýbajúci do uplynutia doby výsluhy v hodnosti, ...
(2)

Čas trvania štátnej služby podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu sa určí na základe rozhodnutia vedúceho ...

(3)

Dočasná štátna služba, ak tento zákon alebo osobitné predpisy neustanovujú inak,15) trvá do

a)
uplynutia doby výsluhy v hodnosti,
b)
uplynutia maximálnej doby služby alebo
c)
dosiahnutia 55 rokov veku profesionálneho vojaka.
(4)

Dobou výsluhy v hodnosti je časový úsek, v ktorom profesionálny vojak môže zotrvať v dosiahnutej hodnosti, ...

(5)

Maximálnou dobou služby je časový úsek, v ktorom profesionálny vojak môže zotrvať v dočasnej štátnej ...

(6)

Doby výsluhy v hodnosti a maximálne doby služby sú ustanovené v prílohe č. 1, ak sa ďalej neustanovuje ...

(7)

Výnimku na zotrvanie v dočasnej štátnej službe aj po uplynutí maximálnej doby služby môže povoliť vedúci ...

(8)

Pri vymenovaní profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe do hodnosti podpráporčíka alebo pri ...

(9)

Čas trvania dočasnej štátnej služby profesionálneho vojaka podľa odseku 8, ak tento zákon neustanovuje ...

a)
bude zaradený do programu udržiavania alebo
b)
je ustanovený do funkcie plánovanej pre vojenského vrcholového športovca.
(10)

Čas trvania dočasnej štátnej služby profesionálneho vojaka, ktorý nebude po uplynutí doby výsluhy v ...

a)
dočasne vyčlenený podľa § 60 ods. 1 písm. c),
b)
ustanovený do funkcie na inšpekcii ministra, na Bezpečnostnom úrade ministerstva (ďalej len „bezpečnostný ...
c)
ustanovený do funkcie vojenského duchovného, vojenského športového trénera alebo vojenského hudobníka, ...
d)
je ustanovený do funkcie pilot, letovod, letovod lietadla–navigátor, palubný radista, palubný operátor, ...
e)
príslušníkom útvaru špeciálneho určenia,
f)
v generálskej hodnosti.
(11)

Čas trvania dočasnej štátnej služby profesionálneho vojaka vymenovaného do funkcie rektora vojenskej ...

(12)

Výnimku na zotrvanie profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe po dosiahnutí 55 rokov veku môže ...

(13)

Ustanovenie odseku 12 sa nevzťahuje na náčelníka generálneho štábu, ktorého zotrvanie v dočasnej štátnej ...

(14)

Na vydanie rozhodnutia podľa odseku 10 a na povolenie výnimky podľa odseku 12 pre vojenského duchovného ...

(15)

Na profesionálneho vojaka podľa odsekov 12 a 13 sa nevzťahuje odsek 3 a § 70 ods. 1 písm. i) až k).

(16)

Rozhodnutie vedúceho služobného úradu o zmene času trvania dočasnej štátnej služby vydané podľa odseku ...

(17)

Ak sa profesionálnemu vojakovi skončí zaradenie podľa odseku 10, pričom počas zaradenia mu už uplynula ...

(18)

Kritériá na povolenie výnimky podľa odsekov 7 a 12 ustanoví minister služobným predpisom.

§ 22
(1)

Za program udržiavania sa na účely tohto zákona považuje ponechanie profesionálneho vojaka s jeho písomným ...

(2)

Do programu udržiavania môže služobný úrad rozhodnutím vedúceho služobného úradu zaradiť profesionálneho ...

a)
spĺňa požadované osobitné predpoklady na výkon funkcie a na hodnosť, zdravotnú spôsobilosť, psychickú ...
b)
je nedostatok profesionálnych vojakov vo funkciách s príslušnou vojenskou odbornosťou a funkciu nemožno ...
c)
doplňovanie ozbrojených síl nezodpovedá potrebám ozbrojených síl.
(3)

Do programu udržiavania podľa odseku 1 môže vedúci služobného úradu rozhodnutím zaradiť aj profesionálneho ...

(4)

Profesionálny vojak, ktorému bola udelená výnimka podľa § 21 ods. 7, sa z programu udržiavania nevyraďuje. ...

(5)

Do programu udržiavania sa nezaraďuje

a)
profesionálny vojak, ktorý bol dočasne vyčlenený podľa § 60 ods. 1 písm. c), príslušník útvaru špeciálneho ...
b)
profesionálny vojak, ktorý je ustanovený do funkcie
1.
na inšpekcii ministra, na bezpečnostnom úrade, v štátnej správe na úseku leteckej prevádzky, v právnej ...
2.
vojenského duchovného, vojenského vrcholového športovca, vojenského športového trénera alebo vojenského ...
3.
pilot, letovod, letovod lietadla–navigátor, palubný technik, palubný radista alebo palubný operátor, ...

Kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby

§ 24

Kvalifikačnými predpokladmi na výkon štátnej služby sú

a)

vzdelanie,

b)

osobitné predpoklady na výkon funkcie a na hodnosť.

§ 25
(1)

Podmienku vzdelania na výkon prípravnej štátnej služby spĺňa občan, ak získal

a)
najmenej stredné odborné vzdelanie a bude pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov,
b)
úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a bude pripravovaný ...
c)
vysokoškolské vzdelanie a bude pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov.
(2)

Podmienku vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby spĺňa profesionálny vojak v hodnosti

a)
vojak 2. stupňa, slobodník a desiatnik, ak získal najmenej stredné odborné vzdelanie,
b)
čatár, rotný, rotmajster, nadrotmajster, štábny nadrotmajster, podpráporčík, práporčík a nadpráporčík, ...
c)
poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník, plukovník, brigádny generál, generálmajor, generálporučík ...
§ 26
(1)

Osobitné predpoklady na výkon funkcie a na hodnosť sú na účely tohto zákona

a)
osobitný kvalifikačný predpoklad na funkciu,
b)
odborné predpoklady na hodnosť,
c)
stupeň znalosti cudzieho jazyka na funkciu.
(2)

Osobitné predpoklady podľa odseku 1 získava profesionálny vojak v príslušných vojenských odbornostiach ...

a)
bezprostredne po vymenovaní alebo prijatí do dočasnej štátnej služby
1.
v odbornom výcviku jednotlivca,
2.
vo vstupnom odbornom dôstojníckom kurze,
b)
počas trvania dočasnej štátnej služby v
1.
kariérových kurzoch na hodnosť,
2.
odborných kurzoch na funkciu, ktoré organizuje služobný úrad alebo iné vzdelávacie zariadenie,
3.
špecializačnom štúdiu.
(3)

Kariérovým kurzom na hodnosť sa na účely tohto zákona rozumie získavanie odborných predpokladov na vymenovanie ...

(4)

Do kurzu podľa odseku 2 na základe potrieb ozbrojených síl alebo výsledkov konkurenčného výberu vysiela ...

(5)

Profesionálny vojak môže byť vyslaný do kariérového kurzu na hodnosť alebo odborného kurzu na funkciu, ...

§ 27
(1)

Požadované druhy, študijné odbory a učebné odbory stredoškolského vzdelania, požadované študijné odbory ...

(2)

Osobitné kvalifikačné predpoklady na funkciu a odborné predpoklady na hodnosť, spôsob ich získavania, ...

§ 27a
(1)

Profesionálny vojak v hodnostnom zbore dôstojníkov môže byť v súlade s potrebami ozbrojených síl a na ...

(2)

Profesionálny vojak v hodnostnom zbore mužstva a poddôstojníkov, ak o to požiada, môže byť v súlade ...

(3)

Počet profesionálnych vojakov vysielaných na vysokoškolské štúdium podľa odsekov 1 a 2 pre jednotlivé ...

(4)

O vyslaní profesionálneho vojaka na vysokoškolské štúdium rozhodne a vyslanie ukončí vedúci služobného ...

(5)

Podmienkou na vyslanie na vysokoškolské štúdium podľa odsekov 1 a 2 je prijatie profesionálneho vojaka ...

§ 27b
(1)

Profesionálny vojak, ktorý bol vyslaný na vysokoškolské štúdium (ďalej len „štúdium“) podľa § 27a a ...

(2)

Profesionálny vojak, ktorý bol vyslaný do kurzu alebo do špecializačného štúdia (ďalej len „prehlbovanie ...

(3)

Povinnosť uhradiť náklady spojené so štúdiom, prehlbovaním kvalifikácie alebo ich pomernú časť nevznikne, ...

a)
služobný úrad nesúhlasil s tým, aby po zrušení študijného programu pokračoval profesionálny vojak v ...
b)
služobný pomer profesionálneho vojaka sa skončí podľa § 70 ods. 1 písm. a) až c), písm. h), písm. i) ...
(4)

Do nákladov spojených so štúdiom podľa odseku 1 sa započítavajú náklady, ktoré vznikli služobnému úradu ...

a)
poskytovaním služobného voľna s nárokom na plat,
b)
poskytovaním náhrad výdavkov na štúdium,
c)
úhradou školného a poplatkov spojených so štúdiom,17b)
d)
úhradou časti nákladov na štúdium na vojenskej vysokej škole.
(5)

Do nákladov spojených s prehlbovaním kvalifikácie podľa odseku 2 sa započítavajú náklady, ktoré vznikli ...

a)
poskytovaním náhrady výdavkov v súvislosti so zaradením do prípravy na získanie osobitných predpokladov ...
b)
úhradou časti nákladov na prehlbovanie kvalifikácie.
(6)

O povinnosti uhradiť náklady spojené so štúdiom, prehlbovaním kvalifikácie alebo ich pomernú časť rozhodne ...

(7)

Podrobnosti o úhrade nákladov podľa odseku 4 písm. d) a odseku 5 písm. b) ustanoví služobný predpis, ...

TRETIA ČASŤ

SLUŽOBNÝ POMER

PRVÁ HLAVA
VZNIK SLUŽOBNÉHO POMERU

§ 28
(1)

Služobný pomer vzniká odo dňa určeného v rozhodnutí vedúceho služobného úradu o prijatí občana do štátnej ...

(2)

Rozhodnutie o prijatí musí obsahovať aj

a)
titul, meno a priezvisko,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
deň prijatia do štátnej služby,
d)
druh štátnej služby,
e)
čas trvania štátnej služby,
f)
funkciu, do ktorej je ustanovený,
g)
hodnosť, do ktorej je vymenovaný pri prijatí do prípravnej štátnej služby alebo ktorá mu je priznaná ...
h)
miesto výkonu štátnej služby a služobný úrad,
i)
údaje potrebné na spracúvanie číselnej a menovitej evidencie.
(3)

Súčasne s rozhodnutím podľa odseku 1 vedúci služobného úradu alebo veliteľ odovzdá občanovi opis činností ...

a)
výške a zložení platu,
b)
týždennom služobnom čase,
c)
dĺžke dovolenky,
d)
dni výplaty platu,
e)
lehotách na skončenie služobného pomeru podľa § 69 ods. 3 a § 72.
(4)

Rozhodnutie o prijatí profesionálnemu vojakovi odovzdá vedúci služobného úradu alebo veliteľ najneskôr ...

(5)

Ustanovenie odseku 3 sa vzťahuje aj na zmeny v služobnom pomere profesionálneho vojaka.

(6)

Miestom výkonu štátnej služby sa na účely tohto zákona rozumie sídlo pracoviska, kde profesionálny vojak ...

§ 29
(1)

Ak občan nemôže nastúpiť na výkon funkcie, do ktorej bol ustanovený, pretože deň vzniku služobného pomeru ...

(2)

Služobný pomer nevznikne, ak občan nenastúpi na výkon štátnej služby v určený deň alebo ak občan odmietol ...

(3)

Ak občan nenastúpi na výkon štátnej služby z dôvodov uvedených v § 104 ods. 1 písm. a) alebo b) a túto ...

DRUHÁ HLAVA
ZMENY V SLUŽOBNOM POMERE

Prvý oddiel
Konkurenčný výber

§ 30
(1)

Konkurenčným výberom na účely tohto zákona je posúdenie výkonu dočasnej štátnej služby profesionálnych ...

a)
vymenovanie do hodnosti podpráporčíka,
b)
vymenovanie do hodnosti brigádneho generála alebo
c)
povýšenie.
(2)

Konkurenčný výber vykonávajú komisie zriadené náčelníkom generálneho štábu alebo komisie zriadené vedúcimi ...

(3)

Konkurenčný výber na vymenovanie do hodnosti brigádny generál a povýšenie do hodnosti generálmajor a ...

(4)

Pôsobnosť komisií a rokovací poriadok komisií podľa odsekov 2 a 3 a kritériá na určenie poradia profesionálnych ...

§ 31
(1)

Konkurenčný výber pre profesionálnych vojakov v hodnosti plukovník, brigádny generál a generálmajor, ...

(2)

Profesionálni vojaci v hodnosti desiatnik, čatár, rotný, rotmajster, nadrotmajster, podpráporčík, práporčík, ...

(3)

Profesionálni vojaci podľa odseku 2, ktorí neboli komisiou pre konkurenčný výber určení na vymenovanie ...

(4)

Profesionálni vojaci, ktorí boli komisiou pre konkurenčný výber určení na vymenovanie do hodnosti alebo ...

(5)

Profesionálnych vojakov v hodnosti čatár, ktorí v kalendárnom roku splnia minimálnu dobu v hodnosti, ...

(6)

Profesionálny vojak, ktorého komisia v konkurenčnom výbere určí na vymenovanie do hodnosti alebo na ...

(7)

Do konkurenčného výberu sa nezaradí profesionálny vojak,

a)
ktorý bol zaradený do programu udržiavania, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)
o ktorého skončení služobného pomeru bolo právoplatne rozhodnuté,
c)
ktorý je v hodnosti vojak 1. stupňa, vojak 2. stupňa, slobodník, štábny nadrotmajster, nadpráporčík, ...
§ 31a
(1)

Ak počet funkcií, na ktoré sa konkurenčný výber vykonáva, prevyšuje počet profesionálnych vojakov, ktorí ...

(2)

Profesionálneho vojaka možno zaradiť do konkurenčného výberu podľa odseku 1 len s jeho písomným súhlasom. ...

§ 32
(1)

Minimálna doba v hodnosti je doba, po ktorej uplynutí je profesionálny vojak zaradený do konkurenčného ...

(2)

Minimálna doba v hodnosti začína plynúť dňom vymenovania profesionálneho vojaka do hodnosti alebo jeho ...

§ 33
Ustanovenia § 30 až 32 sa nevzťahujú na profesionálneho vojaka, ktorý je
a)

dočasne vyčlenený podľa § 60 ods. 1 písm. c),

b)

ustanovený do funkcie na inšpekcii ministra, na bezpečnostnom úrade, v štátnej správe na úseku leteckej ...

c)

ustanovený do funkcie pilot, letovod, letovod lietadla – navigátor, palubný radista, palubný operátor, ...

d)

ustanovený do funkcie vojenského duchovného, vojenského vrcholového športovca, vojenského športového ...

Druhý oddiel
Vojenská hodnosť a hodnostné zbory

§ 34
(1)

Profesionálnemu vojakovi patrí vojenská hodnosť (ďalej len „hodnosť“).

(2)

Dosiahnutou hodnosťou sa vyjadruje pripravenosť profesionálneho vojaka na výkon činností zodpovedajúcich ...

(3)

Hodnosti tvoria hodnostné zbory

a)
mužstva a poddôstojníkov,
b)
práporčíkov a
c)
dôstojníkov.
(4)

V hodnostných zboroch sa ustanovujú hodnosti v stupňoch od najnižšej hodnosti po najvyššiu hodnosť takto: ...

1.

hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov

a)

vojak 1. stupňa,

b)

vojak 2. stupňa,

c)

slobodník,

d)

desiatnik,

e)

čatár,

f)

rotný,

g)

rotmajster,

h)

nadrotmajster,

i)

štábny nadrotmajster,

2.

hodnostný zbor práporčíkov

a)

podpráporčík,

b)

práporčík,

c)

nadpráporčík,

3.

hodnostný zbor dôstojníkov

a)

poručík,

b)

nadporučík,

c)

kapitán,

d)

major,

e)

podplukovník,

f)

plukovník,

g)

brigádny generál,

h)

generálmajor,

i)

generálporučík,

j)

generál.

Tretí oddiel
Vymenúvanie do hodností, povyšovanie a priznávanie hodností

Vymenúvanie do hodností a povyšovanie
§ 35
(1)

Dňom prijatia do prípravnej štátnej služby vedúci služobného úradu vymenuje profesionálneho vojaka do ...

(2)

Po úspešnom skončení prípravnej štátnej služby je profesionálny vojak vedúcim služobného úradu

a)
povýšený do hodnosti vojak 2. stupňa, ak je pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov, ...
b)
vymenovaný do hodnosti poručík, ak je pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov.
§ 36
(1)

Profesionálneho vojaka možno povýšiť len o jeden stupeň.

(2)

Profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe, ktorý uspel v konkurenčnom výbere, vedúci služobného ...

a)
vzdelanie a osobitné predpoklady na výkon funkcie a na hodnosť, do ktorej má byť vymenovaný alebo povýšený, ...
b)
predpoklady ustanovené osobitnými predpismi.10)
(3)

Ustanovenie odseku 2 sa použije aj na vymenovanie profesionálneho vojaka do hodnosti brigádny generál ...

(4)

Profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe v hodnosti vojak 2. stupňa a slobodník vedúci služobného ...

(5)

Vymenovanie do hodnosti a povýšenie sa vykoná súčasne s ustanovením do funkcie, na ktorú je táto hodnosť ...

(6)

Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na vymenovanie do hodnosti brigádneho generála a na povýšenie do ...

§ 37

Profesionálneho vojaka do hodnosti brigádneho generála vymenúva a do ďalších generálskych hodností povyšuje ...

§ 38
(1)

Vedúci služobného úradu vymenuje do hodnosti alebo povýši profesionálneho vojaka, ktorý spĺňa podmienky ...

a)
dočasne vyčlenený podľa § 60 ods. 1 písm. c),
b)
ustanovený do funkcie na inšpekcii ministra, na bezpečnostnom úrade, v štátnej správe na úseku leteckej ...
c)
ustanovený do funkcie pilot, letovod, letovod lietadla – navigátor, palubný radista, palubný operátor, ...
d)
ustanovený do funkcie vojenského duchovného, vojenského vrcholového športovca, vojenského športového ...
(2)

Profesionálny vojak uvedený v odseku 1 spĺňa podmienky na vymenovanie do hodnosti alebo na povýšenie, ...

a)
je ustanovený do funkcie s vyššou hodnosťou,
b)
spĺňa vzdelanie a odborné predpoklady na hodnosť, do ktorej má byť vymenovaný alebo povýšený, a
c)
od jeho posledného vymenovania do hodnosti alebo povýšenia uplynula doba výsluhy v hodnosti, ak tento ...
(3)

Vedúci služobného úradu môže povýšiť profesionálneho vojaka v dôstojníckej hodnosti poručík až podplukovník ...

(4)

Doba výsluhy v hodnosti podľa odseku 2 písm. c) pre hodnosť vojak 2. stupňa, slobodník a desiatnik je ...

§ 39
Priznanie hodnosti
(1)

Profesionálnemu vojakovi pri prijatí do štátnej služby vedúci služobného úradu prizná hodnosť, ktorú ...

(2)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý bude dočasne vyčlenený podľa § 60 ods. 1 písm. c), možno priznať predtým ...

(3)

Ak nemožno hodnosť priznať podľa odseku 1, možno profesionálnemu vojakovi na základe jeho písomného ...

(4)

Priznaním nižšej hodnosti podľa odseku 3 predtým dosiahnutá hodnosť zaniká.

§ 39a
Zapožičanie hodnosti
(1)

Profesionálnemu vojakovi ustanovenému do funkcie, na ktorú je plánovaná vyššia hodnosť, než akú dosiahol, ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije na zapožičanie generálskej hodnosti.

(3)

Zapožičanie hodnosti sa uvedie v personálnom rozkaze.

(4)

Profesionálny vojak má počas zapožičania hodnosti práva a povinnosti spojené s touto hodnosťou.

Štvrtý oddiel
Hodnotenie a osobná identifikácia

§ 40

Počas trvania štátnej služby sa na profesionálneho vojaka spracúva hodnotenie formou

a)

služobného hodnotenia,

b)

priebežného hodnotenia,

c)

hodnotenia prípravnej štátnej služby.

Služobné hodnotenie
§ 41
(1)

Služobné hodnotenie je základným podkladom na rozhodovanie vedúceho služobného úradu a veliteľa vo veciach ...

(2)

Služobné hodnotenie za predchádzajúci kalendárny rok sa spracúva písomne do 15. februára, ak tento zákon ...

(3)

Služobné hodnotenie spracúva veliteľ (ďalej len „hodnotiteľ“). Na vojenského duchovného služobné hodnotenie ...

(4)

Ak bude profesionálny vojak počas kalendárneho roka ustanovený do inej funkcie alebo zaradený do personálnej ...

(5)

Ustanovenie odseku 4 sa vzťahuje aj na zmenu hodnotiteľov z iných dôvodov.

(6)

Služobné hodnotenie obsahuje

a)
údaje uvedené v § 28 ods. 2 písm. a), b), e), f), h), i) a dosiahnutú hodnosť,
b)
vyhodnotenie splnenia navrhovaných opatrení v služobnej kariére profesionálneho vojaka, úloh a cieľov ...
c)
hodnotenie služobných schopností, zručností a vlastností,
d)
hodnotenie služobných výsledkov,
e)
hodnotenie
1.
odbornosti a pripravenosti na bojové nasadenie,
2.
bezúhonnosti,
3.
zdravotnej spôsobilosti,
4.
pohybovej výkonnosti,
5.
iných rozhodných skutočností súvisiacich s profesionálnym vojakom,
f)
záver.
(7)

Služobné hodnotenie profesionálneho vojaka vykonávajúceho riadiacu funkciu alebo veliteľskú funkciu ...

(8)

Časti služobného hodnotenia podľa odseku 6 písm. c), d) a e) prvého bodu a odseku 7 obsahujú okrem slovného ...

a)
vykazuje mimoriadne dobré výsledky - 86 až 100 bodov,
b)
vykazuje dobré výsledky - 64 až 85 bodov,
c)
vykazuje uspokojivé výsledky - 46 až 63 bodov,
d)
vykazuje čiastočne uspokojivé výsledky - 30 až 45 bodov,
e)
nevykazuje požadované výsledky a je nespôsobilý vykonávať štátnu službu - 0 až 29 bodov.
(9)

V závere služobného hodnotenia hodnotiteľ uvedie aj opatrenia, ktoré sa navrhujú v služobnej kariére ...

(10)

Podrobnejšie podmienky o častiach služobného hodnotenia podľa odsekov 6 až 9 ustanoví služobný predpis, ...

§ 42
(1)

So služobným hodnotením hodnotiteľ preukázateľne oboznámi profesionálneho vojaka najneskôr do siedmich ...

(2)

Proti služobnému hodnoteniu môže profesionálny vojak podať písomné odvolanie do siedmich dní odo dňa ...

(3)

Odvolanie proti služobnému hodnoteniu profesionálny vojak podáva hodnotiteľovi.

(4)

Podanie odvolania má odkladný účinok.

(5)

Hodnotiteľ môže odvolaniu vyhovieť sám. Ak odvolaniu do siedmich dní odo dňa prevzatia odvolania v celom ...

(6)

Profesionálny vojak je oprávnený robiť zo svojho služobného hodnotenia výpisky, poznámky alebo si vyžiadať ...

§ 43
(1)

Odvolacím orgánom je nadriadený veliteľ hodnotiteľa.

(2)

Odvolací orgán do siedmich dní odo dňa prevzatia odvolania zriadi komisiu na prerokovanie odvolania ...

(3)

Komisia podľa odseku 2 je poradný orgán odvolacieho orgánu. Členmi komisie sú najmenej traja profesionálni ...

(4)

Komisia prerokuje napadnuté služobné hodnotenie do siedmich dní odo dňa jej zriadenia a predloží svoje ...

§ 44
(1)

O odvolaní profesionálneho vojaka proti služobnému hodnoteniu rozhodne odvolací orgán do siedmich dní ...

(2)

Ak nie sú dôvody na zmenu alebo zrušenie služobného hodnotenia, odvolací orgán odvolanie zamietne a ...

(3)

Hodnotiteľ do siedmich dní odo dňa prevzatia zrušeného služobného hodnotenia spracuje nové služobné ...

(4)

Na základe výsledkov odvolacieho konania hodnotiteľ bez zbytočného odkladu oboznámi profesionálneho ...

(5)

Proti rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno odvolať.

§ 45
(1)

Služobné hodnotenie je platné, ak bol profesionálny vojak so služobným hodnotením oboznámený a ak proti ...

(2)

Ak neboli hodnotiteľom alebo odvolacím orgánom dodržané lehoty podľa § 42 ods. 1 a 5, § 43 ods. 2 a ...

(3)

Ak je služobné hodnotenie neplatné z dôvodov uvedených v odseku 2, hodnotiteľ spracuje bezodkladne nové ...

§ 46
(1)

Platné služobné hodnotenie sa zakladá do osobného spisu profesionálneho vojaka.

(2)

S platným služobným hodnotením sa môže oboznamovať aj vedúci služobného úradu, veliteľ, zamestnanci ...

§ 47
Priebežné hodnotenie
(1)

Priebežné hodnotenie je podkladom na spracovanie služobného hodnotenia profesionálneho vojaka; obsahuje ...

(2)

Na priebežné hodnotenie sa nevzťahujú ustanovenia o služobnom hodnotení.

§ 48
Hodnotenie prípravnej štátnej služby
(1)

Hodnotenie prípravnej štátnej služby sa vykonáva pri skončení prípravnej štátnej služby a obsahuje vyhodnotenie ...

(2)

Na hodnotenie prípravnej štátnej služby sa nevzťahujú ustanovenia o služobnom hodnotení a o priebežnom ...

Osobná identifikácia
§ 49
Osobný spis
(1)

Písomnosti súvisiace so vznikom, zmenami a skončením služobného pomeru profesionálneho vojaka sa zakladajú ...

(2)

Služobný úrad poskytne profesionálnemu vojakovi na jeho žiadosť odpisy písomností, ktoré sú uložené ...

(3)

Podrobnosti o obsahu osobného spisu ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

§ 50
Osobná identifikačná karta
(1)

Profesionálnemu vojakovi pri prijatí do štátnej služby vydá služobný úrad osobnú identifikačnú kartu. ...

(2)

Osobná identifikačná karta profesionálneho vojaka obsahuje

a)
hodnosť, meno, priezvisko, titul, vedeckú hodnosť,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
miesto výkonu štátnej služby,
e)
fotografiu,
f)
evidenčné číslo.
(3)

Osobnú identifikačnú kartu nemožno pripojiť ako prílohu k podaniu ani odovzdať nepovolanej osobe. Zničenie, ...

(4)

Vzor osobnej identifikačnej karty ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

§ 51
Kovový identifikačný štítok
(1)

Profesionálnemu vojakovi sa pri prijatí alebo vymenovaní do dočasnej štátnej služby vydajú dva kovové ...

(2)

Kovový identifikačný štítok obsahuje meno, priezvisko, rodné číslo a krvnú skupinu profesionálneho vojaka. ...

(3)

Vzor kovového identifikačného štítku a kovovej retiazky a spôsob ich nosenia ustanoví služobný predpis, ...

§ 51a
Biologická identifikácia a biologická vzorka
(1)

Na účely identifikácie sa profesionálnemu vojakovi pri prijatí alebo vymenovaní do dočasnej štátnej ...

(2)

Odobraté odtlačky prstov, výsledok analýzy deoxyribonukleovej kyseliny z odobratej biologickej vzorky ...

(3)

Biologická vzorka sa profesionálnemu vojakovi odoberá vždy pred jeho vyslaním na plnenie úloh mimo územia ...

(4)

Odber biologickej vzorky sa vykonáva spôsobom, ktorý nesmie ohroziť zdravie profesionálneho vojaka a ...

(5)

Záznamy z identifikačnej databázy profesionálneho vojaka možno použiť na identifikáciu profesionálneho ...

(6)

Záznamy z identifikačnej databázy profesionálneho vojaka sa archivujú 100 rokov od jeho narodenia.

(7)

Záznamy z identifikačnej databázy profesionálneho vojaka dočasne vyčleneného na plnenie úloh Vojenského ...

(8)

Podrobnosti o spôsobe odberu odtlačkov prstov, biologickej vzorky, vyhotovenia panoramatickej röntgenovej ...

Piaty oddiel
Ustanovenie do funkcie a zastupovanie profesionálneho vojaka

Ustanovenie do funkcie
§ 52
(1)

Profesionálneho vojaka po prijatí do prípravnej štátnej služby ustanoví vedúci služobného úradu do funkcie ...

a)
čakateľ, ak bude pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov,
b)
kadet, ak bude pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov.
(2)

Profesionálneho vojaka po vymenovaní alebo po prijatí do dočasnej štátnej služby ustanoví vedúci služobného ...

§ 53
(1)

Profesionálneho vojaka počas trvania dočasnej štátnej služby vedúci služobného úradu môže ustanoviť ...

a)
uspel v konkurenčnom výbere a spĺňa osobitné predpoklady na výkon funkcie a na hodnosť, ktorá je na ...
b)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby a dosiahol hodnosť, ktorá je na funkcii plánovaná. ...
(2)

Profesionálneho vojaka v hodnosti vojak 2. stupňa a slobodník, ktorý spĺňa podmienky podľa § 36 ods. ...

§ 54
(1)

Vedúci služobného úradu môže ustanoviť do funkcie profesionálneho vojaka, ktorý spĺňa podmienky na ustanovenie ...

a)
dočasne vyčlenený podľa § 60 ods. 1 písm. c) alebo vyslaný podľa § 66 ods. 1 až 3,
b)
ustanovený do funkcie na inšpekcii ministra, na bezpečnostnom úrade, v štátnej správe na úseku leteckej ...
c)
ustanovený do funkcie pilot, letovod, letovod lietadla – navigátor, palubný radista, palubný operátor, ...
d)
ustanovený do funkcie vojenského duchovného, vojenského vrcholového športovca, vojenského športového ...
(2)

Profesionálny vojak uvedený v odseku 1 spĺňa podmienky na ustanovenie do funkcie, ak

a)
spĺňa vzdelanie na funkciu, do ktorej má byť ustanovený,
b)
spĺňa vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad na funkciu, do ktorej má byť ustanovený,
c)
spĺňa predpoklady ustanovené osobitnými predpismi,10)
d)
je na funkcii plánovaná rovnaká alebo vyššia hodnosť, než akú dosiahol.
(3)

Ustanovenie odseku 2 písm. a) sa vzťahuje na profesionálneho vojaka uvedeného v odseku 1 písm. a) a ...

(4)

Ustanovenie vojenského duchovného do inej funkcie sa vykonáva na základe rozhodnutia príslušnej cirkevnej ...

(5)

Ustanovenie odseku 2 písm. d) sa nevzťahuje na profesionálnych vojakov podľa odseku 1 písm. a) a na ...

§ 54a

Profesionálneho vojaka do funkcie s plánovanou hodnosťou brigádny generál, generálmajor a generálporučík ...

§ 55
(1)

Profesionálneho vojaka vedúci služobného úradu ustanoví do inej funkcie, ak

a)
v dôsledku organizačnej zmeny nemôže naďalej vykonávať doterajšiu funkciu,
b)
podľa rozhodnutia správnej komisie, ktorou je prieskumná komisia podľa územnej pôsobnosti (ďalej len ...
c)
vzdal sa funkcie, bol odvolaný alebo uvoľnený z funkcie podľa osobitných predpisov,20d)
d)
je blízkou osobou veliteľa alebo profesionálneho vojaka v jeho priamej podriadenosti alebo nadriadenosti, ...
(2)

Za organizačnú zmenu sa na účely tohto zákona považuje zrušenie funkcie alebo zmena hodnosti plánovanej ...

(3)

Ustanovenie vojenského duchovného do inej funkcie sa vykonáva na základe rozhodnutia príslušnej cirkevnej ...

(4)

Za inú funkciu podľa odseku 1 sa nepovažuje funkcia, ktorá je určená vedúcim služobného úradu na ustanovenie ...

(5)

Podrobnosti o určovaní funkcie na ustanovenie profesionálneho vojaka po ukončení jeho vyslania na plnenie ...

§ 56
Zastupovanie iného profesionálneho vojaka
(1)

Ak nemôže profesionálny vojak dlhšie ako 30 dní vykonávať funkciu, do ktorej je ustanovený, môže vedúci ...

(2)

Na profesionálneho vojaka, ktorému zastupovanie vyplýva z jeho funkcie, sa odsek 1 nevzťahuje.

(3)

Zastupovanie nesmie presiahnuť šesť mesiacov v kalendárnom roku.

Šiesty oddiel
Zmena miesta výkonu štátnej služby, odvolanie z funkcie, prerušenie výkonu funkcie a dočasné vyčlenenie

§ 57
Zmena miesta výkonu štátnej služby
(1)

Profesionálnemu vojakovi možno, ak je to v záujme služobného úradu, zmeniť miesto výkonu štátnej služby ...

(2)

Profesionálneho vojaka možno premiestniť podľa odseku 1 aj na vlastnú žiadosť na výkon funkcie rovnakej ...

(3)

Žiadosť o premiestnenie podľa odseku 2 môže podať profesionálny vojak do 31. januára. Z naliehavých ...

(4)

Na účely tohto zákona sa za naliehavé dôvody na premiestnenie profesionálneho vojaka podľa odseku 3 ...

(5)

Na účely tohto zákona sa za funkciu rovnakej úrovne považuje funkcia, na ktorú je plánovaná rovnaká ...

(6)

Profesionálneho vojaka premiestňuje vedúci služobného úradu.

(7)

Profesionálneho vojaka na plnenie úloh ministerstva premiestňuje minister alebo ním určený vedúci služobného ...

(8)

Profesionálneho vojaka, ktorý bude vymenovaný do funkcie náčelníka generálneho štábu alebo náčelníka ...

(9)

Profesionálnych vojakov, ktorí plnia úlohy podľa osobitných predpisov,19) vyslaných podľa § 66 ods. ...

(10)

Premiestnenie vojenského duchovného sa vykonáva na základe rozhodnutia príslušnej cirkevnej autority. ...

§ 58
Odvolanie z funkcie
(1)

Vedúci služobného úradu odvolá profesionálneho vojaka z funkcie odo dňa, ktorý predchádza dňu jeho

a)
ustanovenia alebo vymenovania do inej funkcie,
b)
zaradenia do personálnej zálohy.
(2)

Odvolanie vojenského duchovného z funkcie sa vykonáva na základe rozhodnutia príslušnej cirkevnej autority. ...

(3)

Minister alebo ním určený vedúci služobného úradu odvolá profesionálneho vojaka z funkcie odo dňa, ktorý ...

§ 59
Prerušenie výkonu funkcie
(1)

Vedúci služobného úradu preruší tehotnej profesionálnej vojačke výkon funkcie, ak činnosti vyplývajúce ...

(2)

Profesionálna vojačka počas prerušenia výkonu funkcie vykonáva podľa rozhodnutia veliteľa činnosti, ...

(3)

Za inú vhodnú funkciu podľa odseku 1 sa považuje funkcia v tom istom služobnom úrade, ktorá neohrozuje ...

(4)

Počas prerušenia výkonu funkcie patrí profesionálnej vojačke služobný plat, ktorý jej patril počas výkonu ...

(5)

Skončenie prerušenia výkonu funkcie uvedie vedúci služobného úradu v rozhodnutí.

§ 60
Dočasné vyčlenenie
(1)

Profesionálneho vojaka možno dočasne vyčleniť na plnenie úloh

a)
ministerstva,
b)
úradov a zariadení ministerstva,
c)
Vojenského spravodajstva a Vojenskej polície,
d)
rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie v pôsobnosti ministerstva,
e)
inej právnickej osoby na koordináciu činností orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy alebo ...
(2)

Minister rozhoduje o dočasnom vyčlenení profesionálneho vojaka a o skončení jeho dočasného vyčlenenia ...

a)
na ministerstvo, jeho úrady a zariadenia, na plnenie úloh Vojenského spravodajstva, Vojenskej polície, ...
b)
k inej právnickej osobe na koordináciu činností orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy alebo ...
(3)

Skončiť dočasné vyčlenenie profesionálneho vojaka možno

a)
v záujme služobného úradu,
b)
ak bude zaradený do personálnej zálohy podľa § 62 ods. 1 písm. a) až f), h) až j), § 64 alebo
c)
na žiadosť profesionálneho vojaka zo závažných osobných alebo rodinných dôvodov.
(4)

Za záujem služobného úradu sa považuje

a)
ustanovenie profesionálneho vojaka do inej funkcie v ozbrojených silách alebo v inej organizačnej zložke ...
b)
vyslanie profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky.

Siedmy oddiel
Personálna záloha a dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby

§ 61
Zaradenie do personálnej zálohy
(1)

Profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe zaradí vedúci služobného úradu do personálnej zálohy, ...

(2)

Druhy personálnej zálohy sú

a)
záloha pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov,
b)
neplatená záloha,
c)
záloha pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon ...
(3)

Počas zaradenia do personálnej zálohy podľa odseku 1 vedúci služobného úradu, rozhodne o

a)
ustanovení profesionálneho vojaka do funkcie alebo
b)
jeho prepustení zo služobného pomeru.
(4)

Zaradenie profesionálneho vojaka do personálnej zálohy skončí vedúci služobného úradu dňom uvedeným ...

§ 62
Záloha pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov
(1)

Do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov vedúci služobného úradu zaradí profesionálneho ...

a)
v dôsledku organizačnej zmeny nemôže naďalej vykonávať doterajšiu funkciu,
b)
podľa právoplatného rozhodnutia prieskumnej komisie je trvalo nespôsobilý vykonávať doterajšiu funkciu, ...
c)
podľa právoplatného rozhodnutia prieskumnej komisie je trvalo nespôsobilý vykonávať štátnu službu,
d)
vzdal sa funkcie, bol odvolaný alebo uvoľnený z funkcie podľa osobitných predpisov,2)
e)
je osobou blízkou veliteľovi v jeho priamej podriadenosti alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého pokladničnej ...
f)
skončilo jeho vyslanie na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
g)
skončilo jeho dočasné vyčlenenie a súčasne sa nerozhodlo o jeho ustanovení do inej funkcie alebo o prepustení ...
h)
nebol ustanovený do funkcie po skončení zaradenia do neplatenej zálohy, okrem skončenia zaradenia do ...
i)
nebol ustanovený do funkcie po skončení zaradenia do zálohy pre profesionálnych vojakov zaradených do ...
j)
príslušná cirkevná autorita rozhodla o odvolaní vojenského duchovného z funkcie a súčasne nerozhodla ...
(2)

Počas zaradenia profesionálneho vojaka do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov ...

(3)

Počas zaradenia do zálohy podľa odseku 1 písm. a), b), d) až j) profesionálny vojak plní služobné povinnosti ...

(4)

Lehota podľa odseku 1 sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorému sa zaradenie do personálnej zálohy ...

§ 63
Neplatená záloha

Do neplatenej zálohy vedúci služobného úradu zaradí profesionálneho vojaka,

a) ktorému je poskytnutá rodičovská dovolenka, počas ktorej nemá nárok na materské podľa osobitného ...

b)

ktorý je vyslaný do medzinárodnej organizácie na výkon funkcie, ktorá nie je súčasťou systemizácie podľa ...

c)

ktorý nasleduje manžela (manželku) vykonávajúceho štátnu službu podľa § 66 ods. 2 alebo 3 alebo manžela ...

§ 64
Záloha pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon ...
(1)

Profesionálneho vojaka vedúci služobného úradu zaradí do zálohy pre profesionálnych vojakov zaradených ...

(2)

Počas zaradenia do zálohy podľa odseku 1 profesionálny vojak plní služobné povinnosti podľa rozhodnutia ...

§ 65
Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby
(1)

Profesionálneho vojaka vedúci služobného úradu dočasne pozbaví výkonu štátnej služby, ak

a)
sa stal dôvodne podozrivým, že závažným spôsobom uvedeným v § 70 ods. 4 porušil základnú povinnosť, ...
b)
je trestne stíhaný.
(2)

Profesionálny vojak podľa odseku 1 písm. a) sa dočasne pozbaví výkonu štátnej služby na čas nevyhnutne ...

(3)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, sa poskytne 30 % zo služobného ...

(4)

Služobný plat podľa odseku 3 sa zvyšuje o 10 % zo služobného platu na každú vyživovanú osobu23a), najviac ...

(5)

Po dobu dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby sa profesionálnemu vojakovi zakazuje nosiť služobnú ...

(6)

Po dobu dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby musí byť profesionálny vojak dosiahnuteľný a na vyzvanie ...

(7)

Profesionálny vojak, ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, je povinný zdržiavať sa v mieste ...

(8)

Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby vojenského duchovného sa vykonáva na základe rozhodnutia príslušnej ...

(9)

Ak sa nepotvrdia dôvody, pre ktoré bol profesionálny vojak dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, ...

(10)

Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby zrušilo, doplatí sa profesionálnemu vojakovi rozdiel, ...

Ôsmy oddiel
Vysielanie profesionálnych vojakov na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky

§ 66
(1)

Na základe rozhodnutia príslušných ústavných orgánov22) vysiela vedúci služobného úradu profesionálneho ...

(2)

Na základe rozhodnutia príslušných ústavných orgánov22) vysiela minister profesionálneho vojaka mimo ...

(3)

Profesionálneho vojaka dočasne vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva môže minister vyslať ...

(4)

Profesionálnym vojakom, ktorí plnia úlohy podľa osobitných predpisov,19) ustanoveným do funkcie, na ...

(5)

Zapožičanie hodnosti sa uvedie v rozhodnutí o vyslaní mimo územia Slovenskej republiky.

(6)

Profesionálny vojak, ktorému bola zapožičaná vyššia hodnosť, má počas zapožičania hodnosti práva a povinnosti ...

(7)

Skončenie vyslania profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa odsekov ...

a)
uplynutia doby, na ktorú bolo vyslanie na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky ustanovené,
b)
pravidelnej rotácie jednotky vyslanej na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
c)
porušenia medzinárodných dohôd upravujúcich pôsobenie jednotky mimo územia Slovenskej republiky,
d)
zdravotného stavu profesionálneho vojaka, ktorý mu neumožňuje ďalej plniť úlohy mimo územia Slovenskej ...
e)
konania profesionálneho vojaka, ktoré je v rozpore s plnením úloh mimo územia Slovenskej republiky,
f)
porušenia základných povinností profesionálneho vojaka uvedených v § 119 ods. 1 písm. a) až u),
g)
požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných alebo psychotropných látok v rozpore so všeobecne ...
(8)

Skončiť vyslanie profesionálneho vojaka možno aj v záujme služobného úradu alebo na žiadosť profesionálneho ...

(9)

O skončení vyslania profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa odseku ...

(10)

Profesionálnych vojakov uvedených v odsekoch 1 až 3 možno vyslať na plnenie úloh mimo územia Slovenskej ...

(11)

Podrobnosti o uplatňovaní dôvodov uvedených v odsekoch 7 a 8 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister. ...

§ 67
(1)

Profesionálny vojak, ktorý bol vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 66 ods. ...

(2)

Podmienky, za ktorých možno uskutočniť telefonický hovor, frekvenciu a dĺžku trvania telefonického hovoru ...

Deviaty oddiel
Spoločné ustanovenia k zmenám v služobnom pomere

§ 68
(1)

Rozhodnutie o ustanovení do funkcie, rozhodnutie o zaradení do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych ...

(2)

Profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 1 do 30 dní odo dňa vykonateľnosti rozhodnutia doručí služobný ...

(3)

Ak by sa služobný pomer skončil do času uvedeného v odseku 2, písomné oznámenie sa doručí profesionálnemu ...

(4)

Za zmenu miesta výkonu štátnej služby sa považuje

a)
vyslanie do kurzu podľa § 26 ods. 4, ak je vyslanie do kurzu spojené s odvolaním profesionálneho vojaka ...
b)
premiestnenie podľa § 57,
c)
dočasné vyčlenenie podľa § 60 ods. 2,
d)
vyslanie profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 66 ods. 1 až ...
e)
stáž podľa § 103 ods. 1 a 2.

TRETIA HLAVA
SKONČENIE SLUŽOBNÉHO POMERU

§ 69
Skončenie služobného pomeru v prípravnej štátnej službe
(1)

Služobný pomer profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe skončí rozhodnutím vedúceho služobného ...

a)
bol vylúčený zo štúdia,
b)
neskončil štúdium v určenom termíne,
c)
prerušil štúdium alebo zanechal štúdium na vlastnú žiadosť,
d)
nebol po zrušení akreditovaného študijného programu prijatý do iného akreditovaného študijného programu, ...
e)
neskončil úspešne základný vojenský výcvik alebo dôstojnícky kurz pre absolventov civilných vysokých ...
(2)

Ustanovenie odseku 1 písm. b) a e) sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý v určenom termíne ...

(3)

Služobný pomer profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe sa skončí sa rozhodnutím vedúceho ...

(4)

Rozhodnutie o skončení služobného pomeru sa profesionálnemu vojakovi doručí najneskôr do 15 dní odo ...

Skončenie služobného pomeru prepustením
§ 70
(1)

Služobný pomer profesionálneho vojaka sa skončí prepustením, ak

a)
v dôsledku organizačnej zmeny nie je pre neho v štátnej službe iná funkcia, do ktorej by mohol byť ustanovený, ...
b)
podľa právoplatného rozhodnutia prieskumnej komisie je trvalo nespôsobilý vykonávať doterajšiu funkciu ...
c)
podľa právoplatného rozhodnutia prieskumnej komisie je trvalo nespôsobilý vykonávať štátnu službu,
d)
závažným spôsobom porušil základnú povinnosť ustanovenú týmto zákonom alebo porušil zákaz ustanovený ...
e)
podľa platného služobného hodnotenia je hodnotený ako nespôsobilý vykonávať štátnu službu,
f)
bol právoplatne odsúdený za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom,11) alebo za zločin,11a) aj keď ...
g)
prestal spĺňať niektorú z podmienok podľa § 13 ods. 1 písm. d), g), h) a l) alebo prestal spĺňať podmienku ...
h)
nie je pre neho v štátnej službe iná funkcia, do ktorej by mohol byť ustanovený, a ide o profesionálneho ...
i)

mu uplynula maximálna doba služby,

j)
mu uplynula doba výsluhy v hodnosti a nebol zaradený do programu udržiavania,
k)
mu uplynula dohodnutá doba na zotrvanie v dočasnej štátnej službe,
l)
dosiahol 55 rokov veku alebo vek podľa § 21 ods. 12, ak tento zákon alebo osobitné predpisy neustanovujú ...
m)
skončil výkon funkcie s plánovanou hodnosťou generál alebo výkon funkcie rektora vojenskej vysokej školy ...
n)
o odvolaní vojenského duchovného rozhodla príslušná cirkevná autorita,13)
o)
v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov nesplnil požadované normy z pohybovej výkonnosti v príslušnej ...
(2)

Služobný pomer profesionálneho vojaka možno skončiť prepustením, ak

a)
požiadal o skončenie služobného pomeru pred uplynutím doby uvedenej v odseku 1 písm. i) až k),
b)
bol právoplatne odsúdený pre trestný čin, ak nejde o prípad uvedený v odseku 1 písm. f),
c)
v priebehu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov opakovane porušil základnú povinnosť ustanovenú v § 119, ...
d)
viedol motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok, ak nejde ...
e)
stratil alebo neoprávnene manipuloval s písomnosťou, nákresom, výkresom, mapou, fotografiou, grafom ...
(3)

Ustanovenie odseku 1 písm. i) sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka

a)
dočasne vyčleneného podľa § 60 ods. 1 písm. c),
b)
ustanoveného do funkcie na inšpekcii ministra, na bezpečnostnom úrade, v štátnej správe na úseku leteckej ...
c)
ustanoveného do funkcie vojenského duchovného, vojenského športového trénera alebo vojenského hudobníka, ...
d)
ustanoveného do funkcie pilot, letovod, letovod lietadla - navigátor, palubný radista, palubný operátor, ...
e)
určeného v konkurenčnom výbere na vymenovanie do hodnosti alebo na povýšenie, ak do uplynutia doby výsluhy ...
(4)

Závažný spôsob porušenia základnej povinnosti podľa odseku 1 písm. d) je

a)
výkon štátnej služby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok,
b)
opakované užitie iných omamných alebo psychotropných látok mimo výkonu štátnej služby,
c)
spôsobenie dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok,
d)
prijatie úplatku,
e)
podplácanie,
f)
odmietnutie profesionálneho vojaka podrobiť sa počas výkonu štátnej služby vyšetreniu na zistenie prítomnosti ...
g)
úmyselné porušenie povinnosti podľa § 120 ods. 1, § 121 ods. 3, 4 alebo úmyselné uvedenie neúplných ...
h)
porušenie liečebného režimu počas dočasnej neschopnosti vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz23bc) ...
i)
neospravedlnená neprítomnosť profesionálneho vojaka vo výkone štátnej služby najmenej päť služobných ...
(5)

Žiadosť podľa odseku 2 písm. a) môže profesionálny vojak vziať späť len s písomným súhlasom vedúceho ...

(6)

Ak profesionálny vojak poruší základnú povinnosť alebo zákaz podľa odseku 1 písm. d) alebo neplní podmienky ...

§ 71
Služobný pomer profesionálneho vojaka sa skončí prepustením, ak bol zvolený, poverený alebo vymenovaný ...
a)

prezidenta Slovenskej republiky,

b)

poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,

c)

poslanca Európskeho parlamentu,

d)

člena vlády,

e)

vedúceho Úradu vlády,

f)

predsedu ostatných ústredných orgánov štátnej správy,

g)

sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,

h)

generálneho prokurátora Slovenskej republiky a námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ...

i)

predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,

j)

guvernéra alebo viceguvernéra Národnej banky Slovenska,

k)

verejného ochrancu práv,

l)

člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska,

m)

štátneho tajomníka,

n)

vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,

o)

vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky,

p)

člena komisie Európskej únie alebo pracovníka medzinárodného sekretariátu NATO,

r)

sudcu a prokurátora,

s)

rektora vysokej školy, okrem rektora vojenskej vysokej školy,

t)

poslanca samosprávneho kraja alebo predsedu samosprávneho kraja, ak ide o platenú funkciu,

u)

poslanca mestského zastupiteľstva alebo primátora mesta, ak ide o platenú funkciu,

v)

poslanca obecného zastupiteľstva alebo starostu obce, ak ide o platenú funkciu,

x)

inšpektora Organizácie Spojených národov,

y)

vedúceho diplomatickej misie, vedúceho stálej misie pri medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom ...

§ 72
(1)

O prepustení profesionálneho vojaka zo služobného pomeru podľa

a)
§ 70 ods. 1 písm. a) až h), n) a o), § 70 ods. 2 a § 71 vedúci služobného úradu rozhodne bezodkladne, ...
b)
§ 70 ods. 1 písm. i) až l) vedúci služobného úradu rozhodne počas tretieho mesiaca pred splnením dôvodu ...
(2)

V lehotách podľa odseku 1 sa musí rozhodnutie o prepustení profesionálnemu vojakovi doručiť, inak je ...

(3)

Ak bolo rozhodnuté o prepustení profesionálneho vojaka zo služobného pomeru z dôvodu uvedeného v § 70 ...

(4)

Lehota na prepustenie v trvaní dvoch kalendárnych mesiacov začína plynúť od prvého dňa kalendárneho ...

(5)

Ak bol profesionálny vojak prepustený z dôvodu uvedeného v § 70 ods. 1 písm. d) až g) a o) alebo § 70 ...

(6)

O prepustení zo služobného pomeru podľa § 70 ods. 1 písm. m) vedúci služobného úradu rozhodne súčasne ...

(7)

Počas lehoty na prepustenie patrí profesionálnemu vojakovi služobný plat z naposledy vykonávanej funkcie. ...

§ 73
Návrh na prepustenie profesionálneho vojaka zo služobného pomeru
(1)

Návrh na prepustenie profesionálneho vojaka zo služobného pomeru spracúva veliteľ ak vzniknú dôvody ...

(2)

Postup podľa odseku 1 sa považuje za

a)
oznámenie o začatí konania vo veci prepustenia profesionálneho vojaka zo služobného pomeru,
b)
poskytnutie možnosti profesionálnemu vojakovi vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladom, ...
(3)

Návrh na prepustenie vojenského duchovného spracúva vedúci služobného úradu na základe rozhodnutia príslušnej ...

(4)

Veliteľ podľa odseku 1 nemá v konaní postavenie účastníka konania.

Skončenie služobného pomeru zánikom
§ 74
Zánik služobného pomeru úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho

Služobný pomer profesionálneho vojaka zanikne úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho dňom uvedeným v úmrtnom ...

§ 75
Zánik služobného pomeru stratou vojenskej hodnosti

Služobný pomer profesionálneho vojaka zanikne dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým súd ...

Zákaz prepustenia v ochrannej dobe
§ 76
(1)

O prepustení profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe podľa § 70 ods. 1 písm. a) nemožno rozhodnúť ...

a)
keď je profesionálny vojak uznaný za dočasne neschopného vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo pre ...
b)
keď je profesionálna vojačka tehotná alebo na materskej dovolenke alebo keď sa profesionálny vojak stará ...
(2)

Zákaz prepustenia v ochrannej dobe z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. a) trvá najdlhšie do skončenia ...

(3)

Skutočnosť, ktorá podľa odseku 1 zakladá ochrannú dobu, je profesionálny vojak povinný preukázať a bezodkladne ...

§ 77
(1)

Ak sa rozhodnutie o prepustení oznámilo profesionálnemu vojakovi pred začiatkom ochrannej doby a služobný ...

(2)

Konanie o prepustení profesionálneho vojaka zo služobného pomeru sa nezačne alebo sa preruší, ak do ...

(3)

Doba prerušenia uvedená v odseku 2 sa do lehoty podľa § 72 ods. 1 nezapočítava. Po skončení dôvodov, ...

§ 78
Nároky po zrušení rozhodnutia o skončení služobného pomeru
(1)

Ak sa rozhodnutie o skončení služobného pomeru zruší, služobný pomer profesionálneho vojaka trvá.

(2)

Profesionálnemu vojakovi sa za čas neplatného skončenia služobného pomeru doplatí plat, ktorý by mu ...

(3)

Ak po zrušení rozhodnutia o skončení služobného pomeru nie je pôvodná funkcia voľná alebo bola zrušená, ...

§ 79
Služobný posudok a potvrdenie o štátnej službe
(1)

Prepustenému profesionálnemu vojakovi služobný úrad vydá služobný posudok najneskôr 14 kalendárnych ...

(2)

Pri skončení služobného pomeru služobný úrad vydá profesionálnemu vojakovi potvrdenie o štátnej službe, ...

a)
termín a dôvod skončenia služobného pomeru profesionálneho vojaka,
b)
čas trvania služobného pomeru,
c)
skutočnosti rozhodujúce na posúdenie nároku na dovolenku,
d)
záväzky profesionálneho vojaka,
e)
výšku, poradie a v čí prospech sa vykonávali zrážky z platu profesionálneho vojaka a
f)
skutočnosti rozhodujúce pre dávku v nezamestnanosti poskytovanú podľa osobitného predpisu.27)
§ 80
Rekvalifikácia
(1)

Rekvalifikáciou sa na účely tohto zákona rozumie príprava profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej ...

(2)

Služobný úrad môže umožniť rekvalifikáciu na náklady Slovenskej republiky profesionálnemu vojakovi v ...

a)
o ktorého prepustení zo služobného pomeru bolo rozhodnuté podľa § 70 ods. 1 písm. a) až c), i) až l), ...
b)
ak v služobnom pomere zotrval najmenej päť rokov a
c)
ak požiadal o rekvalifikáciu.
(3)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý nespĺňa podmienky podľa odseku 2 písm. a) alebo b), môže na jeho žiadosť ...

(4)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému sa umožnila rekvalifikácia, poskytne sa služobné voľno s nárokom na ...

(5)

Rekvalifikáciu profesionálnemu vojakovi umožní služobný úrad počas trvania lehoty na prepustenie zo ...

ŠTVRTÁ HLAVA
KONANIE VO VECIACH SLUŽOBNÉHO POMERU

§ 81

Na konanie vo veciach služobného pomeru profesionálneho vojaka sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom ...

§ 82
Rozhodnutie
(1)

Rozhodnutím na účely tohto zákona sa rozumie rozhodnutie

a)
príslušného orgánu, ktorým podľa osobitných predpisov28a) profesionálnych vojakov vymenúva do funkcie ...
b)
vedúceho služobného úradu alebo veliteľa vo veciach priestupkov profesionálnych vojakov,
c)
vedúceho služobného úradu alebo veliteľa vo veciach náhrady škody,
d)
vedúceho služobného úradu vo veci obnovy konania a preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania,
e)
prieskumnej komisie,
f)
odvolacieho orgánu,
g)
vedúceho služobného úradu o poskytnutí osobitného stabilizačného príspevku,
h)
o povinnosti profesionálneho vojaka
1.
uhradiť náklady spojené so štúdiom, prehlbovaním kvalifikácie alebo ich pomernú časť,
2.
vrátiť aktivačný príspevok alebo jeho pomernú časť.
(2)

Rozhodnutím je aj

a)
personálny rozkaz ministra alebo vedúceho služobného úradu,
b)
disciplinárny rozkaz vedúceho služobného úradu alebo veliteľa vo veciach disciplinárnych opatrení, vo ...
(3)

Vedúci služobného úradu podľa tohto zákona vydá personálny rozkaz v právnych vzťahoch profesionálneho ...

a)
v § 69 ods. 1, 3 a 4, § 70 ods. 1, 2 a 6, § 177 ods. 6, § 205 ods. 3,
b)
v § 17 ods. 2, § 20 ods. 2 až 4, § 21 ods. 1, 2, 7, 9, 10 a 12, § 22 ods. 2 a 3, § 26 ods. 4, § 27a ...
(4)

Právoplatný personálny rozkaz vydaný v právnych vzťahoch profesionálnych vojakov v prípadoch uvedených ...

(5)

Personálny rozkaz podľa odseku 3 písm. b) obsahuje

a)
označenie vedúceho služobného úradu, ktorý personálny rozkaz vydal,
b)
výrok vo veci s uvedením ustanovenia tohto zákona, podľa ktorého sa personálny rozkaz vydal,
c)
hodnosť, titul, meno a priezvisko profesionálneho vojaka,
d)
dátum a miesto narodenia profesionálneho vojaka,
e)
funkciu a miesto výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka,
f)
údaje potrebné na spracúvanie číselnej a menovitej evidencie,
g)
odôvodnenie,
h)
poučenie o tom, že personálny rozkaz je konečný a nemožno sa proti nemu odvolať (podať rozklad),
i)
poučenie o tom, že personálny rozkaz je preskúmateľný súdom na základe podanej žaloby,
j)
dátum vydania.
(6)

Personálny rozkaz podľa odseku 3 musí byť podpísaný vedúcim služobného úradu s uvedením jeho mena, priezviska, ...

(7)

Na právne vzťahy profesionálneho vojaka sa v prípadoch uvedených v odseku 3 písm. b) nevzťahujú všeobecné ...

(8)

S dôvodmi na vydanie personálneho rozkazu podľa odseku 3 písm. b) musí veliteľ profesionálneho vojaka ...

§ 83
Odvolacie konanie

Včas podané odvolanie nemá odkladný účinok okrem odvolania proti rozhodnutiu

a)

o prepustení zo služobného pomeru podľa § 70 ods. 1 písm. a) a h),

b)

o uložení disciplinárneho opatrenia,

c)

o náhrade škody,

d)

prieskumnej komisie, ktorým bola určená zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka,

e)

o obnove konania, ak sa napadnuté rozhodnutie nevykonalo,

f)

vydanému podľa § 82 ods. 1 písm. b) a h).

Prieskumné konanie
§ 84
(1)

Prieskumným konaním sa posudzuje zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby ...

(2)

Prieskumné konanie sa vykonáva na návrh vedúceho služobného úradu alebo veliteľa,

a)
ak dočasná neschopnosť profesionálneho vojaka vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz trvá nepretržite ...
b)
v odôvodnených prípadoch aj pred uplynutím doby uvedenej v písmene a).
(3)

Prieskumné konanie možno v odôvodnených prípadoch vykonať aj na žiadosť profesionálneho vojaka po dobu ...

(4)

Prieskumné konanie vykonáva v prvom stupni prieskumná komisia zriadená ministerstvom. Prieskumná komisia ...

§ 85
(1)

Na základe výsledkov lekárskej prehliadky prieskumná komisia vydá písomné rozhodnutie o

a)
spôsobilosti vykonávať štátnu službu s výrokom „Spôsobilý vykonávať štátnu službu“,
b)
dočasnej nespôsobilosti vykonávať štátnu službu s výrokom „Dočasne nespôsobilý vykonávať štátnu službu“, ...
c)
trvalej nespôsobilosti vykonávať štátnu službu s výrokom „Nespôsobilý vykonávať štátnu službu“,
d)
trvalej nespôsobilosti vykonávať funkciu, do ktorej je ustanovený, s výrokom „Nespôsobilý vykonávať ...
(2)

Ak prieskumná komisia vydá písomné rozhodnutie o dočasnej nespôsobilosti profesionálneho vojaka vykonávať ...

(3)

Ak prieskumná komisia vydá písomné rozhodnutie o trvalej nespôsobilosti profesionálneho vojaka vykonávať ...

§ 86

O odvolaní profesionálneho vojaka proti rozhodnutiu prieskumnej komisie rozhoduje v druhom stupni ústredná ...

§ 87
(1)

Zloženie, územnú pôsobnosť a rokovací poriadok ústrednej vojenskej lekárskej komisie a prieskumných ...

(2)

Podmienky posudzovania zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby alebo ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PODMIENKY VYKONÁVANIA ŠTÁTNEJ SLUŽBY

PRVÁ HLAVA
SLUŽOBNÝ ČAS A SLUŽOBNÁ POHOTOVOSŤ

§ 88
Služobný čas

Služobným časom je časový úsek, v ktorom je profesionálny vojak k dispozícii služobnému úradu, vykonáva ...

a)
funkcie, do ktorej je ustanovený alebo vymenovaný, alebo
b)
vojenského rozkazu vedúceho služobného úradu alebo veliteľa.
§ 89
Rozvrhnutie služobného času
(1)

Služobný čas sa rozvrhuje na päť dní služby tak, aby dni nepretržitého odpočinku v týždni pripadli podľa ...

(2)

Ak to povaha štátnej služby vyžaduje, vedúci služobného úradu alebo veliteľ môže služobný čas rozvrhnúť ...

(3)

O rozvrhnutí služobného času rozhoduje vedúci služobného úradu alebo veliteľ, ktorý určí aj začiatok ...

(4)

Služobný čas u profesionálneho vojaka vykonávajúceho činnosť, pri ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu ...

(5)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý nevykonával štátnu službu, pretože sviatok pripadol na jeho obvyklý ...

(6)

Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na profesionálnych vojakov, ktorí plnia úlohy podľa osobitných predpisov,19) ...

§ 90
Štátna služba nad určený služobný čas
(1)

Ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, profesionálny vojak je povinný vykonávať štátnu službu ...

(2)

Štátnou službou nadčas na účely tohto zákona je aj čas, ktorý počas služobnej cesty pripadol na sobotu, ...

(3)

Za štátnu službu nadčas, ktorá presiahne päť hodín v týždni, patrí profesionálnemu vojakovi náhradné ...

(4)

Ak sa za štátnu službu nadčas podľa odseku 3 neposkytne náhradne voľno, patrí profesionálnemu vojakovi ...

§ 91
Služobná pohotovosť
(1)

Ak vedúci služobného úradu alebo veliteľ v dôležitom záujme štátnej služby profesionálnemu vojakovi ...

a)
v mieste výkonu štátnej služby alebo
b)
v mieste pobytu alebo na inom dohodnutom mieste a bol pripravený na výkon štátnej služby, ide o služobnú ...
(2)

Služobnú pohotovosť podľa odseku 1 písm. a) môže vedúci služobného úradu alebo veliteľ profesionálnemu ...

(3)

Služobnú pohotovosť podľa odseku 1 písm. b) môže vedúci služobného úradu alebo veliteľ profesionálnemu ...

(4)

Služobná pohotovosť presahujúca rozsah uvedený v odsekoch 2 a 3 je prípustná len na základe písomnej ...

(5)

Pri nariadení služobnej pohotovosti podľa odseku 1 písm. a) musí byť vymedzený priestor na odpočinok; ...

§ 92
(1)

Ustanovenia § 89 ods. 4, § 90 a 91 sa na profesionálneho vojaka nevzťahujú počas

a)
plnenia úloh bojovej pohotovosti vrátane prípravy a nácviku bojovej pohotovosti,
b)
vojenského cvičenia,
c)
vyvedenia vojsk do vojenského priestoru,
d)
vykonávania záchranných prác po vyhlásení mimoriadnej udalosti28b) alebo keď bezprostredne hrozí, že ...
e)
plnenia mimoriadnych úloh na štátnej hranici a stráženom objekte, pri ochrane verejného poriadku alebo ...
f)
odstraňovania následkov mimoriadnej udalosti vzniknutej
1.
v pôsobnosti ministerstva, ktoré nariadil minister,
2.
v ozbrojených silách, ktoré nariadil náčelník generálneho štábu,
g)
plnenia úloh prípravnej štátnej služby,
h)
humanitárnej pomoci, mierovej pozorovateľskej misie, vojenskej operácie a plnenia záväzku z medzinárodnej ...
i)
zaradenia do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť alebo počas ...
j)
zaradenia do zálohy pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie osobitných predpokladov ...
k)
vyslania na služobnú cestu podľa § 101 ods. 4 písm. a).
(2)

Za mimoriadnu udalosť vzniknutú v pôsobnosti ministerstva alebo v ozbrojených silách sa považujú najmä ...

a)
trestné činy proti republike,
b)
trestné činy násilia voči nadriadenému,
c)
násilné útoky proti vojenským objektom a zariadeniam a napadnutie vojenských stráží,
d)
prípady porušovania povinností pri obrane vzdušného priestoru Slovenskej republiky,
e)
havárie vojenskej leteckej, automobilovej a raketovej techniky, pri ktorých dôjde k zničeniu techniky ...
f)
prípady nedovoleného ozbrojovania a obchodovania s vojenskými zbraňami, straty a krádeže vojenských ...
g)
porušovanie práv a chránených záujmov profesionálnych vojakov,
h)
trestné činy, ktoré boli spáchané profesionálnymi vojakmi v služobnom čase alebo vo vojenských útvaroch ...
i)
dezercia alebo zbehnutie profesionálneho vojaka od vojenského útvaru alebo zariadenia s vojenskou zbraňou, ...
j)
samovraždy a samovražedné pokusy profesionálnych vojakov v služobnom čase alebo vo vojenských útvaroch ...
k)
nehody a poškodenia vojenskej výzbroje a ostatnej vojenskej techniky, ktoré boli zavinené vojenskou ...
l)
požiare, ropné havárie a škody preukázateľne zavinené porušením služobných povinností profesionálnymi ...
m)
prípady usmrtenia, ťažkej ujmy na zdraví jednej osoby alebo viacerých osôb, ku ktorým došlo počas plnenia ...
(3)

Profesionálny vojak pri plnení úloh podľa odseku 1 má nárok na odpočinok v trvaní najmenej 8 po sebe ...

(4)

Odpočinok podľa odseku 3 možno v priebehu 24 hodín rozdeliť na dve časti, ak profesionálny vojak plní ...

(5)

Podrobnosti o vyhlásení mimoriadnej udalosti podľa odseku 2 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister. ...

DRUHÁ HLAVA
DOVOLENKA

§ 93
Základná výmera dovolenky
(1)

Základná výmera dovolenky je 42 kalendárnych dní v kalendárnom roku.

(2)

Do dovolenky sa započíta šesť sobôt a šesť nedieľ.

(3)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý v kalendárnom roku dovŕši aspoň 20 rokov služobného pomeru, sa základná ...

(4)

Do služobného pomeru podľa odseku 3 sa započítava čas trvania dočasnej štátnej služby podľa tohto zákona ...

(5)

Do služobného pomeru podľa odseku 3 sa nezapočítava čas trvania vstupného denného štúdia na vojenskej ...

(6)

Ak profesionálnemu vojakovi počas dovolenky pripadne sviatok alebo ďalší deň pracovného pokoja na deň, ...

§ 94
Vznik nároku na dovolenku
(1)

Profesionálny vojak má nárok na dovolenku, ak vykonával štátnu službu počas celého kalendárneho roka; ...

(2)

Pomerná časť dovolenky sa určí tak, že za každý kalendárny mesiac výkonu štátnej služby patrí profesionálnemu ...

(3)

Profesionálnemu vojakovi za čas dovolenky patrí plat.

Nástup, čerpanie a prerušenie dovolenky
§ 95
(1)

V záujme organizovaného čerpania dovoleniek profesionálnych vojakov veliteľ spracúva plán čerpania dovolenky ...

(2)

Dovolenku možno profesionálnemu vojakovi poskytnúť ešte pred splnením podmienky ustanovenej v § 94 ods. ...

(3)

Nástup na dovolenku sa určí tak, aby ju profesionálny vojak mohol vyčerpať spravidla do konca kalendárneho ...

(4)

Deň nástupu na dovolenku musí byť profesionálnemu vojakovi oznámený najmenej sedem kalendárnych dní ...

(5)

Veliteľ nemôže určiť profesionálnemu vojakovi čerpanie dovolenky v čase, keď je profesionálny vojak ...

(6)

Ak profesionálny vojak nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho ...

(7)

Ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, môže veliteľ zmeniť profesionálnemu vojakovi pôvodne ...

§ 96

Dovolenka sa preruší, ak je profesionálny vojak v čase čerpania dovolenky uznaný za dočasne neschopného ...

Náhrada za nevyčerpanú dovolenku
§ 97
(1)

Profesionálnemu vojakovi patrí náhrada za nevyčerpanú dovolenku len vtedy, ak ju nemohol vyčerpať z ...

(2)

Za dovolenku alebo jej časť, ktorú nemohol vyčerpať, patrí profesionálnemu vojakovi náhrada vo výške ...

(3)

Výška náhrady pripadajúca na jeden deň dovolenky sa určí ako podiel mesačného služobného platu profesionálneho ...

§ 98

Ak profesionálny vojak zomrie, vyplatí sa náhrada za nevyčerpanú dovolenku alebo za jej pomernú časť ...

§ 99
Krátenie dovolenky
(1)

Profesionálnemu vojakovi sa kráti dovolenka za prvých 100 dní jeho neprítomnosti vo výkone štátnej služby ...

a)
dočasnú neschopnosť vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz,
b)
poskytnutie služobného voľna bez nároku na služobný plat,
c)
dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby, ak mu nebol doplatený rozdiel, o ktorý bol jeho služobný plat ...
d)
výkon väzby, ak
1.
trestné stíhanie bolo podmienečne zastavené,
2.
trestné stíhanie bolo skončené právoplatným odsudzujúcim rozsudkom,
3.
bolo proti nemu trestné stíhanie zastavené len preto, že nie je za spáchaný trestný čin trestne zodpovedný, ...
4.
trestné stíhanie bolo skončené zmierom,
e)
poskytnutie služobného voľna na rekvalifikáciu.
(2)

Dovolenka sa podľa odseku 1 kráti aj v prípade, ak bola profesionálnemu vojakovi udelená rodičovská ...

(3)

Profesionálnemu vojakovi sa dovolenka kráti za každých 30 kalendárnych dní neprítomnosti vo výkone štátnej ...

(4)

Profesionálnemu vojakovi dovolenka nepatrí, ak bol celý kalendárny rok neprítomný vo výkone štátnej ...

(5)

Neprítomnosť profesionálneho vojaka vo výkone štátnej služby v príslušnom kalendárnom roku podľa odsekov ...

(6)

Dovolenka sa profesionálnemu vojakovi kráti o jeden týždeň, ak mu bola poskytnutá preventívna rehabilitácia ...

(7)

Za jeden deň neospravedlnenej neprítomnosti profesionálneho vojaka vo výkone štátnej služby sa dovolenka ...

(8)

Za neospravedlnenú neprítomnosť profesionálneho vojaka vo výkone štátnej služby sa považuje neprítomnosť ...

(9)

Ak nastane dôvod na krátenie dovolenky uvedený v odsekoch 1 až 3, 6 alebo 7 po vyčerpaní dovolenky alebo ...

(10)

Dovolenka sa podľa odseku 1 písm. a) nekráti, ak je profesionálny vojak uznaný za dočasne neschopného ...

(11)

Dovolenka, na ktorú profesionálnemu vojakovi vznikol nárok v príslušnom kalendárnom roku, sa kráti len ...

§ 100
Dodatková dovolenka
(1)

Profesionálny vojak má nárok na dodatkovú dovolenku v dĺžke šiestich služobných dní, ak po celý kalendárny ...

a)
činnosti v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí alebo v mimoriadne náročnom prostredí, alebo
b)
mimoriadne náročnú činnosť, pri ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia.
(2)

Ak profesionálny vojak vykonával činnosti podľa odseku 1 len časť roka, patrí mu pomerná časť dodatkovej ...

(3)

Pomerná časť dodatkovej dovolenky je jedna dvanástina dodatkovej dovolenky za každých 22 služobných ...

(4)

Dodatkovú dovolenku podľa odsekov 1 až 3 profesionálny vojak čerpá až po vyčerpaní dovolenky.

(5)

Profesionálnemu vojakovi patrí za čas dodatkovej dovolenky plat.

(6)

Pri skončení služobného pomeru profesionálny vojak uvedený v odsekoch 1 až 3 čerpá dodatkovú dovolenku ...

(7)

Činnosti vykonávané v mimoriadne náročnom prostredí alebo mimoriadne náročné činnosti na účely nároku ...

(8)

Na prerušenie dodatkovej dovolenky sa použije § 96.

TRETIA HLAVA
SLUŽOBNÁ CESTA A STÁŽ

Služobná cesta a zahraničná služobná cesta
§ 101
(1)

Služobná cesta na účely tohto zákona je čas od nástupu profesionálneho vojaka na cestu na výkon štátnej ...

(2)

Služobnou cestou na účely tohto zákona je aj zahraničná služobná cesta; je to časť služobnej cesty mimo ...

(3)

Za výkon štátnej služby v inom mieste výkonu štátnej služby sa považuje plnenie služobných povinností ...

a)
funkcie, do ktorej je ustanovený alebo vymenovaný,
b)
jeho zaradenia do pracovného tímu alebo
c)
písomného rozkazu vedúceho služobného úradu.
(4)

Na účely tohto zákona sa za služobnú cestu považuje aj vyslanie profesionálneho vojaka

a)
na vyšetrenie alebo ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia alebo na cestu na liečenie do zdravotníckeho ...
b)
na plnenie úloh k inej právnickej osobe pri zabezpečovaní úloh obrany štátu.
(5)

Profesionálnemu vojakovi za služobnú cestu vykonanú podľa odseku 4 písm. a) patrí len náhrada preukázaných ...

(6)

Náhrada podľa odseku 5 nepatrí profesionálnemu vojakovi, ktorý bol vyslaný na vyšetrenie alebo ošetrenie ...

§ 102
(1)

Profesionálneho vojaka vysiela na služobnú cestu do iného miesta výkonu štátnej služby vedúci služobného ...

(2)

Vedúci služobného úradu alebo veliteľ určí miesto a čas nástupu profesionálneho vojaka na služobnú cestu, ...

(3)

Ak služobná cesta trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní a profesionálny vojak počas ...

(4)

Profesionálny vojak je povinný nastúpiť na služobnú cestu aj v sobotu, v nedeľu, vo sviatok alebo v ...

(5)

Služobnou cestou na účely tohto zákona nie je plnenie úloh bojovej pohotovosti vrátane prípravy a nácviku ...

§ 103
Stáž
(1)

Profesionálneho vojaka môže vedúci služobného úradu vyslať na stáž na nevyhnutne potrebný čas, najviac ...

(2)

Ak si to situácia vyžaduje, vedúci služobného úradu môže profesionálneho vojaka vyslať na stáž, ak s ...

(3)

Profesionálny vojak, ktorý je ustanovený do funkcie vo vojenskom zdravotníctve, absolvuje stáž vo vzdelávacej ...

(4)

Podmienky na výkon stáže a jej rozsah podľa odseku 3 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

(5)

Na stáž sa primerane vzťahujú ustanovenia § 101 a 102.

ŠTVRTÁ HLAVA
SLUŽOBNÉ VOĽNO

§ 104
(1)

Profesionálny vojak má nárok na poskytnutie služobného voľna, ak nemôže vykonávať štátnu službu pre

a)
prekážky z dôvodu všeobecného záujmu,
b)
dôležité osobné prekážky,
c)
výkon rekvalifikácie podľa tohto zákona.
(2)

Ak profesionálny vojak nemôže vykonávať štátnu službu pre dôležité osobné prekážky z dôvodu

a)
ošetrovania chorého dieťaťa mladšieho ako desať rokov,
b)
starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov z toho dôvodu, že
1.
detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti dieťa inak je, alebo škola, do ktorej chodí, boli ...
2.
dieťa nemôže byť v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo dochádzať do školy pre nariadenú ...
3.
osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bola nariadená karanténa alebo karanténne opatrenie, ...
c)
ošetrovania iného chorého člena rodiny, ktorý žije s profesionálnym vojakom v domácnosti,31) ak jeho ...

poskytne sa mu služobné voľno najviac päť dní, pokiaľ táto prekážka trvá; osamelému profesionálnemu ...

(3)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo poskytnuté služobné voľno podľa odseku 2, patrí služobný plat ...

(4)

Profesionálnemu vojakovi sa počas lehoty na prepustenie poskytne na hľadanie nového zamestnania služobné ...

(5)

V tom istom prípade ošetrovania alebo starostlivosti sa služobné voľno poskytne len raz a len jednému ...

(6)

Prekážky a ich trvanie je profesionálny vojak povinný preukázať.

(7)

Služobné voľno sa poskytuje na nevyhnutne potrebný čas v dňoch, ktoré sú inak obvyklými dňami služobného ...

(8)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo poskytnuté služobné voľno podľa odseku 1 písm. a), patrí služobný ...

§ 104a
(1)

Profesionálny vojak má počas vyslania na vysokoškolské štúdium v externej forme na náklady služobného ...

a)
na nevyhnutne potrebný čas na účasť na štúdiu, študijné sústredenie alebo na konzultácie podľa schváleného ...
b)
dva dni na prípravu a vykonanie každej skúšky okrem skúšky podľa písmena c),c) 40 dní súhrnne na prípravu ...
d)
desať dní na vypracovanie záverečnej práce,
e)
na nevyhnutne potrebný čas na prepravu do príslušnej vysokej školy a späť, ak je táto škola v inom mieste ...
(2)

Služobné voľno možno čerpať po celý akademický rok.

(3)

Nevyčerpané služobné voľno nemožno čerpať v inom akademickom roku.

(4)

Čerpanie študijného voľna sa prerušuje uznaním dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu ...

(5)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo poskytnuté služobné voľno podľa odseku 1, patrí plat, ak ďalej ...

(6)

Za služobné voľno poskytnuté profesionálnemu vojakovi na prípravu a vykonanie opravnej skúšky alebo ...

(7)

Na účasť na prijímacích skúškach na vysokú školu možno profesionálnemu vojakovi na jeho žiadosť poskytnúť ...

(8)

Profesionálny vojak je povinný preukázať skutočnosti oprávňujúce nárok na poskytnutie služobného voľna. ...

§ 104b
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý má byť alebo ktorý je ustanovený do funkcie s miestom výkonu štátnej ...

(2)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo poskytnuté služobné voľno podľa odseku 1, patrí služobný plat; ...

PIATA HLAVA
STAROSTLIVOSŤ O PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV

§ 105

Vedúci služobného úradu a veliteľ vytvárajú profesionálnym vojakom podmienky na výkon štátnej služby ...

§ 106
(1)

Vedúci služobného úradu a veliteľ

a)
zabezpečujú písomné oboznámenie profesionálnych vojakov so služobnými predpismi a informáciami potrebnými ...
b)
zabezpečujú ďalšie vzdelávanie profesionálnych vojakov,
c)
zabezpečujú pre profesionálnych vojakov zdravotnú starostlivosť,
d)
starajú sa o vzhľad, úpravu a zlepšovanie pracovísk,
e)
vytvárajú podmienky na uspokojovanie kultúrnych, rekreačných a telovýchovných potrieb a záujmov profesionálnych ...
f)
vytvárajú podmienky na duchovný život a vykonávanie náboženských aktivít v spolupráci s vojenskými duchovnými, ...
g)
zabezpečujú profesionálnym vojakom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy ...
h)
zabezpečujú vybavenie pracoviska, na ktorom sa vykonáva štátna služba v noci, prostriedkami na poskytovanie ...
(2)

Stravovanie podľa odseku 1 písm. g) sa zabezpečuje podávaním jedného teplého hlavného jedla vrátane ...

(3)

Príspevok na stravovanie podľa odseku 1 písm. g) a odseku 2 sa poskytuje vo výške 65 % ceny teplého ...

(4)

Vedúci služobného úradu alebo veliteľ môže poskytovať profesionálnemu vojakovi príspevok v sume uvedenej ...

(5)

Na profesionálneho vojaka sa pri plnení úloh ozbrojených síl33a) vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu ...

§ 107
Úschova zvrškov

Vedúci služobného úradu a veliteľ sú povinní zabezpečiť úschovu zvrškov a iných osobných predmetov, ...

§ 108
Zdravotná starostlivosť
(1)

Na zdravotnú starostlivosť o profesionálnych vojakov sa vzťahujú osobitné predpisy,34) ak tento zákon ...

(2)

Profesionálneho vojaka dočasne neschopného vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz, ak nie je ...

a)
rozhodnutia vedúceho služobného úradu alebo veliteľa, ak je miesto trvalého pobytu profesionálneho vojaka ...
b)
vlastnej žiadosti.
§ 108a
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému sa skončila dočasná neschopnosť vykonávať štátnu službu pre chorobu ...

(2)

Podrobnosti o spôsobe povoľovania úľav a o ich rozsahu a dĺžke ustanoví služobný predpis, ktorý vydá ...

§ 109
(1)

Občianske združenia s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám môžu vedúcim služobných úradov predkladať ...

(2)

Na zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb profesionálnych vojakov, na zlepšenie podmienok výkonu ...

Preventívna rehabilitácia
§ 110
(1)

Preventívna rehabilitácia je činnosť, počas ktorej sa vykonáva súbor preventívno-liečebných a telovýchovno-športových ...

(2)

Preventívnu rehabilitáciu možno poskytnúť jedenkrát ročne

a)
profesionálnemu vojakovi v kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom dosiahol vek najmenej 35 ...
b)
profesionálnym vojakom, ktorí plnia úlohy podľa osobitných predpisov,19) výkonnému letcovi, výkonnému ...
c)
profesionálnemu vojakovi vo funkcii riadiaci letovej prevádzky (letovod), ktorý vykonáva službu riadenia ...
d)
profesionálnemu vojakovi s narušeným zdravotným stavom na základe rozhodnutia ošetrujúceho lekára.
(3)

Preventívna rehabilitácia sa vykonáva formou

a)
rekondičného pobytu v trvaní dvoch týždňov vo vojenských zotavovniach alebo v iných zariadeniach v pôsobnosti ...
b)
rekondičného pobytu s preventívno-liečebným režimom v trvaní dvoch týždňov v kúpeľných ústavoch alebo ...
(4)

Profesionálnemu vojakovi s narušeným zdravotným stavom sa na návrh ošetrujúceho lekára alebo odborného ...

(5)

Rekondičný pobyt s preventívno-liečebným režimom podľa odseku 3 písm. b) sa poskytuje špecialistovi, ...

(6)

Profesionálnemu vojakovi patrí za čas preventívnej rehabilitácie služobný plat.

§ 111
(1)

Preventívna rehabilitácia sa neposkytne profesionálnemu vojakovi

a)
v prípravnej štátnej službe,
b)
počas zaradenia do personálnej zálohy podľa tohto zákona,
c)
počas dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.
(2)

Preventívna rehabilitácia sa neposkytne ani profesionálnemu vojakovi,

a)
o ktorom bolo rozhodnuté o jeho prepustení zo služobného pomeru,
b)
u ktorého to vylučuje jeho zdravotný stav,
c)
ktorému sa v kalendárnom roku poskytla kúpeľná liečba.
(3)

Profesionálnemu vojakovi prijatému do dočasnej štátnej služby po účinnosti tohto zákona sa preventívna ...

(4)

Ak sa o poskytnutí preventívnej rehabilitácie rozhodlo pred vznikom dôvodov uvedených v odseku 1 alebo ...

(5)

Veliteľ je povinný umožniť profesionálnemu vojakovi nastúpiť na preventívnu rehabilitáciu v deň, ktorý ...

(6)

Profesionálny vojak je povinný nastúpiť na preventívnu rehabilitáciu v deň, ktorý je určený ako deň ...

(7)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý nemohol nastúpiť v pôvodne určenom termíne zo závažných osobných, rodinných ...

Osobitné podmienky výkonu štátnej služby
§ 112
(1)

Tehotná profesionálna vojačka a profesionálna vojačka starajúca sa o dieťa mladšie ako jeden rok a osamelý ...

(2)

Tehotnú profesionálnu vojačku a profesionálnu vojačku starajúcu sa o dieťa mladšie ako jeden rok a osamelého ...

(3)

Tehotnú profesionálnu vojačku a profesionálnu vojačku starajúcu sa o dieťa mladšie ako jeden rok a osamelého ...

(4)

Profesionálneho vojaka, ktorý bol zaradený do neplatenej zálohy z dôvodu poskytnutia rodičovskej dovolenky, ...

(5)

Tehotnú profesionálnu vojačku a profesionálnu vojačku starajúcu sa o dieťa mladšie ako jeden rok a osamelého ...

(6)

Profesionálny vojak musí mať po skončení rodičovskej dovolenky prospech z každého zlepšenia pracovných ...

(7)

Tehotnej profesionálnej vojačke a profesionálnej vojačke starajúcej sa o dieťa mladšie ako jeden rok ...

§ 113

Vedúci služobného úradu alebo veliteľ na žiadosť tehotnej profesionálnej vojačky alebo na žiadosť profesionálneho ...

§ 114
(1)

Ak by tehotná profesionálna vojačka vo výkone štátnej služby mala vykonávať činnosti, ktorých výkon ...

(2)

Ak nemožno prijať opatrenia podľa odseku 1, je vedúci služobného úradu povinný prerušiť profesionálnej ...

§ 115

Profesionálnou vojačkou krátko po pôrode sa rozumie profesionálna vojačka odo dňa pôrodu do uplynutia ...

§ 116
(1)

Materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku profesionálnej vojačke a rodičovskú dovolenku profesionálnemu ...

(2)

Ak profesionálna vojačka alebo profesionálny vojak požiada o určenie dovolenky tak, aby bezprostredne ...

(3)

Profesionálnu vojačku počas materskej dovolenky a profesionálneho vojaka počas rodičovskej dovolenky, ...

(4)

Profesionálna vojačka alebo profesionálny vojak podľa odseku 3 musia mať prospech z každého zlepšenia ...

ŠIESTA HLAVA
SLUŽOBNÁ DISCIPLÍNA

§ 117
(1)

Služobná disciplína je povinnosť dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, ďalšie ...

(2)

Vedúci služobných úradov a velitelia vydávajú ústne alebo písomné vojenské rozkazy, ktoré profesionálneho ...

(3)

Vojenský rozkaz nesmie byť vydaný v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, ...

(4)

Ak sa profesionálny vojak domnieva, že vojenský rozkaz, nariadenie, príkaz alebo pokyn jeho vedúceho ...

(5)

Profesionálny vojak je povinný odoprieť splnenie vojenského rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu ...

(6)

Proti vojenskému rozkazu nemožno podať riadny opravný prostriedok.

(7)

Etický kódex profesionálneho vojaka určí služobný predpis, ktorý vydá minister.

§ 118
Základné práva profesionálneho vojaka
(1)

Profesionálny vojak má právo na

a)
podmienky nevyhnutné na riadny výkon štátnej služby,
b)
peňažné náležitosti v štátnej službe podľa tohto zákona,
c)
naturálne náležitosti,
d)
ochranu zdravia pri výkone štátnej služby,
e)
ochranu ľudskej dôstojnosti v služobnom styku a v osobnom styku s vedúcim služobného úradu alebo veliteľom ...
f)
primeranú duchovnú starostlivosť a na účasť na náboženských aktivitách, ak to nie je v rozpore s potrebami ...
g)
získavanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť podľa tohto zákona.
(2)

Profesionálny vojak má právo na bezplatné ubytovanie v mieste výkonu

a)
štátnej služby alebo v mieste, ktoré je od takého miesta vzdialené najviac 30 km (ďalej len „blízke ...
b)
preventívnej rehabilitácie počas jej výkonu.
(3)

Vzdialenosť pre blízke okolie sa na účely tohto zákona určuje podľa kilometrov uvedených v cestovnom ...

§ 119
Základné povinnosti profesionálneho vojaka
(1)

Profesionálny vojak je povinný

a)
dodržiavať služobnú disciplínu,
b)
vykonávať štátnu službu osobne, nestranne, riadne, včas a v medziach svojho oprávnenia,
c)
vykonávať štátnu službu v mieste a vo funkcii podľa potrieb služobného úradu,
d)
oznámiť bezodkladne veliteľovi vznik havárií, porúch a nedostatkov, ktoré sťažujú výkon štátnej služby, ...
e)
zakročiť, ak pri výkone štátnej služby hrozí škoda a na jej odvrátenie je potrebný neodkladný zákrok; ...
f)
dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri výkone štátnej služby, s ktorými bol riadne ...
g)
pri výkone štátnej služby dodržiavať ustanovenia Etického kódexu profesionálneho vojaka,
h)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu verejného záujmu s osobnými záujmami, najmä nezneužívať ...
i)
vo výkone i mimo výkonu štátnej služby zdržať sa konania, ktoré by mohlo narušiť vážnosť ozbrojených ...
j)
poskytnúť služobnému úradu osobné údaje podľa § 13, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu práv a povinností ...
k)
dodržiavať určený týždenný služobný čas alebo kratší týždenný služobný čas, ak mu je povolený,
l)
byť pri výkone štátnej služby riadne ustrojený a dbať o náležitú úpravu svojho zovňajšku,
m)
oznámiť bezodkladne veliteľovi príbuzenské vzťahy podľa § 14, ktoré vznikli počas trvania služobného ...
n)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním štátnej služby ...
o)
oznámiť bezodkladne veliteľovi rozhodnutia zakladajúce stratu svojej bezúhonnosti a začatie a ukončenie ...
p)
udržiavať si potrebnú fyzickú zdatnosť a zúčastňovať sa každoročne na preskúšaní z pohybovej výkonnosti, ...
r)
preukazovať služobnému úradu svoje majetkové pomery v majetkovom priznaní,
s)
zabezpečiť účelné a hospodárne spravovanie a využívanie finančných zdrojov, zariadení a služieb, ktoré ...
t)
podrobiť sa
1.
lekárskej prehliadke a profylaktickým opatreniam,
2.
lekárskemu a psychologickému vyšetreniu na zistenie alebo potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon ...
3.
prieskumnému konaniu,
4.
úkonom súvisiacim s odobratím biologických vzoriek, odtlačkov prstov a panoramatických röntgenových ...
5.
počas výkonu štátnej služby úkonom súvisiacim so zisťovaním prítomnosti alkoholu, metabolitov omamných ...
u)
dodržiavať liečebný režim počas dočasnej neschopnosti vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz,23bc) ...
v)
zdržiavať sa na adrese v Slovenskej republike uvedenej na tlačive, ktorým sa potvrdzuje dočasná neschopnosť ...
x)
oznámiť bezodkladne veliteľovi zmenu adresy podľa písm. v),
y)
nastúpiť na výkon štátnej služby bezodkladne po zrušení rozhodnutia o skončení služobného pomeru a oboznámiť ...
z)
vyčerpať v kalendárnom roku najmenej tri týždne dovolenky, ak mu na ňu vznikol nárok a ak mu veliteľ ...
(2)

Kritériá na preskúšanie profesionálnych vojakov z pohybovej výkonnosti určí služobný predpis, ktorý ...

(3)

Profesionálny vojak nesmie

a)
sprostredkúvať pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu obchodný styk so
1.
štátom,
2.
obcou,
3.
vyšším územným celkom,
4.
štátnym podnikom, štátnym účelovým fondom, Fondom národného majetku Slovenskej republiky a s inou právnickou ...
5.
rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, inou právnickou osobou alebo zariadením obce, ...
6.
rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, inou právnickou osobou vyššieho územného celku ...
7.
inou právnickou osobou s majetkovou účasťou Slovenskej republiky, Fondu národného majetku Slovenskej ...
b)
požadovať dary alebo iné výhody alebo navádzať iného na poskytovanie darov alebo iných výhod v súvislosti ...
c)
prijímať dary alebo iné výhody v súvislosti s vykonávaním štátnej služby okrem darov alebo iných výhod ...
d)
nadobúdať majetok od Slovenskej republiky, obce, vyššieho územného celku alebo Fondu národného majetku ...
e)
používať symboly spojené s výkonom štátnej služby na osobný prospech,
f)
zneužívať výhody vyplývajúce z vykonávania štátnej služby, a to ani po skončení služobného pomeru,
g)
zvýhodňovať blízke osoby pri vykonávaní štátnej služby, poskytovať nepravdivé vyhlásenia, vyhotovovať ...
(4)

Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorému sprostredkúvanie obchodného styku ...

§ 120
Majetkové priznanie
(1)

Počas trvania služobného pomeru je profesionálny vojak povinný deklarovať svoje majetkové pomery

a)
do 30 dní odo dňa vzniku služobného pomeru podľa stavu ku dňu vzniku služobného pomeru,
b)
do 31. marca každého kalendárneho roka podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; ...
(2)

Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje na všetok majetok profesionálneho vojaka, pričom majetkové priznanie ...

a)
nehnuteľnom majetku,
b)
hnuteľných veciach,
c)
majetkových právach a iných majetkových hodnotách.
(3)

Majetok uvedený v odseku 2 písm. a) sa neoceňuje. Majetok uvedený v odseku 2 písm. b) a c) profesionálny ...

(4)

Súčasťou majetkového priznania profesionálneho vojaka je aj čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka, ...

(5)

Úmyselné porušenie povinnosti podľa odseku 1, § 121 ods. 3 alebo 4 alebo úmyselné uvedenie neúplných ...

§ 121
(1)

Údaje o majetkových pomeroch deklarovaných podľa § 120 ods. 1 a 2 sa oznamujú vedúcemu služobného úradu. ...

(2)

Vedúci služobného úradu podľa odseku 1 zabezpečí vyhodnotenie majetkových priznaní na účely zistenia ...

(3)

Na výzvu služobného úradu, najmä ak sú odôvodnené pochybnosti o pravdivosti deklarovaných údajov, profesionálny ...

(4)

Profesionálny vojak je povinný písomne oznámiť služobnému úradu do 31. marca kalendárneho roka príjem ...

§ 122
Disciplinárna právomoc
(1)

Počas výkonu štátnej služby profesionálny vojak podlieha disciplinárnej právomoci podľa tohto zákona. ...

(2)

Rozsah disciplinárnej právomoci a podrobnosti o udeľovaní disciplinárnych odmien a ukladaní disciplinárnych ...

(3)

Disciplinárnu právomoc podľa tohto zákona možno voči vojenskému duchovnému uplatniť len po predchádzajúcom ...

Disciplinárna zodpovednosť
§ 123
Disciplinárna zodpovednosť
(1)

Profesionálny vojak je disciplinárne zodpovedný za disciplinárne previnenie alebo za konanie, ktoré ...

(2)

Na prejednávanie priestupku sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,38) ak tento zákon neustanovuje ...

(3)

Priestupok prejedná vedúci služobného úradu alebo veliteľ podľa tohto zákona.

§ 124
Disciplinárne previnenie

Disciplinárnym previnením je zavinené porušenie alebo nesplnenie povinností profesionálneho vojaka, ...

§ 125
Disciplinárne opatrenie

Disciplinárnym opatrením je

a)

písomné pokarhanie,

b)

zníženie služobného platu až o 15 % najdlhšie na tri mesiace z posledného priznaného služobného platu. ...

Ukladanie disciplinárnych opatrení
§ 126
(1)

Disciplinárne opatrenie možno uložiť, ak sa preukázalo, že profesionálny vojak disciplinárne previnenie ...

(2)

Ak je profesionálnemu vojakovi uložených viac disciplinárnych opatrení, vykonávajú sa postupne až po ...

§ 127
(1)

Za disciplinárne previnenie môže vedúci služobného úradu alebo veliteľ uložiť profesionálnemu vojakovi ...

(2)

Za priestupok môže vedúci služobného úradu alebo veliteľ uložiť profesionálnemu vojakovi sankcie a ochranné ...

(3)

Sankčným opatrením zákazu činnosti nemožno uložiť zákaz výkonu funkcie profesionálneho vojaka.

(4)

Sankčné opatrenie sa vykoná aj vtedy, ak profesionálny vojak, ktorému bolo uložené, skončil služobný ...

(5)

Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie alebo pri ukladaní sankčného opatrenia ...

(6)

Priestupok možno prejednať a uložiť zaň sankčné opatrenie najneskôr do dvoch rokov odo dňa spáchania ...

(7)

Za priestupok ublíženia na cti alebo za priestupok na úseku práva na prístup k informáciám možno uložiť ...

(8)

Ak ten, komu bola priestupkom profesionálneho vojaka spôsobená majetková škoda, uplatnil nárok na jej ...

(9)

O spôsobe vybavenia priestupku upovedomí vedúci služobného úradu alebo veliteľ, ktorý vo veci konal, ...

(10)

Poškodený alebo navrhovateľ môže požiadať nadriadeného vedúceho služobného úradu alebo nadriadeného ...

§ 128
(1)

Pred uložením disciplinárneho opatrenia musí byť vždy objektívne zistený skutočný stav. Profesionálnemu ...

(2)

Pri rozhodovaní o uložení disciplinárneho opatrenia sa prihliada na povahu protiprávneho konania, na ...

(3)

Uložením disciplinárneho opatrenia profesionálny vojak nie je zbavený povinnosti nahradiť škodu, ktorú ...

(4)

Uloženie disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie alebo uloženie sankčného opatrenia za ...

§ 129
(1)

Za disciplinárne previnenie možno uložiť disciplinárne opatrenie do 30 dní odo dňa, keď sa vedúci služobného ...

(2)

Ak konanie profesionálneho vojaka, v ktorom možno vidieť naplnenie skutkovej podstaty disciplinárneho ...

(3)

Iným orgánom podľa odseku 2 sa rozumie orgán činný v trestnom konaní, správny orgán a orgán oprávnený ...

§ 130

Ak sa profesionálny vojak dopustil disciplinárneho previnenia mimo územia Slovenskej republiky, lehota ...

§ 131
(1)

Disciplinárne opatrenie nemožno uložiť, ak bol profesionálny vojak za ten istý skutok už odsúdený súdom; ...

(2)

Minister môže nariadiť, aby sa disciplinárne previnenia neprejednali, aby sa upustilo od výkonu disciplinárnych ...

§ 132
(1)

Disciplinárny rozkaz o uložení disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie a rozhodnutie o ...

(2)

Proti disciplinárnemu rozkazu o uložení disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie môže profesionálny ...

§ 133
Zahladenie disciplinárneho opatrenia
(1)

Po uplynutí jedného roka od právoplatne uloženého disciplinárneho opatrenia sa disciplinárne opatrenie ...

(2)

Vedúci služobného úradu alebo veliteľ, ktorý o disciplinárnom opatrení rozhodol, môže rozhodnúť o zahladení ...

(3)

Disciplinárny rozkaz o zahladení disciplinárneho opatrenia doručí profesionálnemu vojakovi vedúci služobného ...

(4)

Disciplinárne opatrenia, ktoré boli zahladené, sa neuvádzajú v služobnom hodnotení ani v posudku o služobnej ...

§ 134
Disciplinárne odmeny
(1)

Disciplinárnou odmenou je

a)
odpustenie výkonu disciplinárneho opatrenia alebo jeho časti s účinkami zahladenia,
b)
zahladenie skôr uloženého disciplinárneho opatrenia pred uplynutím jedného roka od jeho uloženia,
c)
písomná pochvala,
d)
zapísanie do vojenskej kroniky,
e)
vecný dar.
(2)

Disciplinárna odmena musí byť úmerná záslužnému činu alebo príkladnému plneniu služobných povinností, ...

(3)

Profesionálnemu vojakovi nemožno udeliť disciplinárnu odmenu podľa odseku 1 písm. c) až e) v čase, keď ...

(4)

Disciplinárny rozkaz o udelení disciplinárnej odmeny doručí profesionálnemu vojakovi vedúci služobného ...

§ 135
Mimoriadne vymenovanie, mimoriadne povýšenie a mimoriadne ocenenie in memoriam

Profesionálneho vojaka, ktorý zahynul pri plnení služobných povinností, môže minister mimoriadne vymenovať ...

§ 136
Evidencia disciplinárnych odmien a disciplinárnych opatrení

Právoplatné rozhodnutie o udelení disciplinárnej odmeny, o uložení disciplinárneho opatrenia a zahladenie ...

SIEDMA HLAVA
VOJENSKÉ MEDAILY A VOJENSKÉ ODZNAKY

§ 137
(1)

Na ocenenie výkonu štátnej služby alebo záslužného činu profesionálneho vojaka, obetavosti pri odstraňovaní ...

a)
vojenské medaily
1.
Za statočnosť,
2.
Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky,
3.
Za službu v mierových pozorovateľských misiách,
4.
Za humanitárnu pomoc,
5.
Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii,
6.
Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky,
7.
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky,
8.
Medaila Vojenského spravodajstva,
9.
Medaila Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
10.
Medaila Vojenskej polície,
b)
vojenské odznaky
1.
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky,
2.
Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky.
(2)

Vojenské medaily a vojenské odznaky podľa odseku 1 sa delia na stupne a triedy v závislosti od miery ...

(3)

Na ocenenie výkonu štátnej služby, záslužného činu alebo spolupráce s ozbrojenými silami Slovenskej ...

(4)

Vojenské medaily a vojenské odznaky podľa odsekov 1 a 3 možno udeliť aj občanovi alebo cudzincovi, ktorý ...

(5)

Vojenskú medailu Za statočnosť udeľuje hlavný veliteľ ozbrojených síl.

(6)

Vojenskú medailu Za humanitárnu pomoc, Pamätnú medailu za účasť vo vojenskej operácii, Pamätnú medailu ...

(7)

Vojenskú medailu Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky, Za službu v mierových pozorovateľských ...

(8)

Vojenské medaily a vojenské odznaky podľa odseku 3 udeľuje minister alebo vedúci služobného úradu.

(9)

Medailu Vojenského spravodajstva udeľuje riaditeľ Vojenského spravodajstva, Medailu Vojenskej kancelárie ...

(10)

Určenie stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania podľa odseku ...

ÔSMA HLAVA
ODMEŇOVANIE

§ 138
(1)

Plat profesionálneho vojaka je

a)
hodnostný plat,
b)
platová kompenzácia za sťažený výkon štátnej služby,
c)
príplatok výkonným letcom,
d)
príplatok výsadkárom,
e)
príplatok príslušníkom Vojenského spravodajstva,
f)
príplatok zdravotníckym pracovníkom,
g)
príplatok príslušníkom Vojenskej polície,
h)
príplatok za vyvedenie vojsk do výcvikového priestoru,
i)
príplatok vojenským vrcholovým športovcom,
j)
príplatok za zastupovanie,
k)
zahraničný príspevok,
l)
odmena.
(2)

Služobný plat na účely tohto zákona tvorí súčet zložiek platu určených mesačnou sumou podľa odseku 1 ...

(3)

Služobný plat profesionálneho vojaka je určený už s prihliadnutím na štátnu službu vykonanú v noci, ...

(4)

Služobný plat profesionálnemu vojakovi patrí odo dňa ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, ak tento ...

§ 139
Hodnostný plat
(1)

Hodnostný plat patrí profesionálnemu vojakovi v závislosti od hodnosti a platového stupňa podľa stupnice ...

(2)

Stupnica hodnostných platov je určená hodnosťami a platovými stupňami.

(3)

Platový stupeň vyjadruje výšku hodnostného platu v závislosti od času služby.

(4)

Termín účinnosti a percentuálne zvýšenie alebo iný spôsob zvýšenia hodnostných platov na príslušný rok ...

(5)

Hodnostné platy upravené podľa odseku 4 sa zaokrúhľujú na 50 eurocentov nahor.

(6)

Hodnostný plat patrí profesionálnemu vojakovi odo dňa jeho vymenovania do hodnosti, povýšenia, priznania ...

§ 140
Platový stupeň a čas služby
(1)

Platový stupeň sa určí podľa času služby.

(2)

Časom služby podľa odseku 1 je čas trvania

a)
dočasnej štátnej služby podľa tohto zákona a čas trvania služobného pomeru podľa predchádzajúcich právnych ...
b)
povinnej vojenskej služby.
(3)

Do času trvania služby podľa odseku 2 sa nezapočítava čas prerušenia výkonu profesionálnej služby podľa ...

(4)

Hodnostný plat vo vyššom platovom stupni patrí profesionálnemu vojakovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ...

§ 141
Platová kompenzácia za sťažený výkon štátnej služby
(1)

Profesionálnemu vojakovi patrí platová kompenzácia za sťažený výkon štátnej služby (ďalej len “platová ...

(2)

Platová kompenzácia patrí vo výške a za podmienok ustanovených osobitným predpisom41a) upravujúcim odmeňovanie ...

(3)

Platová kompenzácia podľa odseku 1 patrí profesionálnemu vojakovi v závislosti od zaradenia vykonávaných ...

(4)

Výšku platovej kompenzácie v rámci kategórií podľa miery rizika, intenzity a času pôsobenia sťažujúcich ...

(5)

Profesionálnemu vojakovi za vykonávanie činnosti pri používaní dýchacieho izolačného prístroja alebo ...

(6)

Profesionálnemu vojakovi za vykonávanie činnosti s výbušninami pod vodou patrí platová kompenzácia za ...

(7)

Profesionálnemu vojakovi za vykonávanie činnosti vo výške 10 m a viac nad zemou na nebezpečných pracoviskách ...

(8)

Platová kompenzácia podľa odsekov 5 až 7 patriaca za hodinu sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta. ...

§ 142
Príplatok výkonným letcom
(1)

Profesionálnemu vojakovi ustanovenému do funkcie výkonného letca možno v závislosti od dosiahnutého ...

(2)

Výkonným letcom sa na účely príplatku podľa odseku 1 rozumie pilot, letovod lietadla-navigátor, palubný ...

(3)

Výšku príplatku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

(4)

Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 143
Príplatok výsadkárom
(1)

Profesionálnemu vojakovi ustanovenému do funkcie výkonného výsadkára alebo do funkcie padákového odborníka ...

(2)

Výšku príplatku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

(3)

Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 144
Príplatok príslušníkom Vojenského spravodajstva
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý plní úlohy Vojenského spravodajstva spojené s vysokou mierou ohrozenia ...

(2)

Výšku príplatku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

(3)

Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 145
Príplatok zdravotníckym pracovníkom
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zdravotníckym pracovníkom podľa osobitného predpisu42) alebo vykonáva ...

(2)

Výšku príplatku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

(3)

Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 145a
Príplatok príslušníkom Vojenskej polície
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je príslušníkom Vojenskej polície a plní úlohy spojené s vysokou mierou ...

(2)

Výšku príplatku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

(3)

Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 145b
Príplatok za vyvedenie vojsk do výcvikového priestoru
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý sa bezprostredne zúčastňuje na sústredenom výcviku jednotiek a útvarov ...

(2)

Sústredený výcvik jednotiek a útvarov na účely tohto zákona je vyvedenie vojsk do vojenského výcvikového ...

(3)

Príplatok podľa odseku 1 profesionálnemu vojakovi nepatrí

a)
za dni, keď neplnil úlohy sústredeného výcviku jednotiek a útvarov alebo úlohy priamo súvisiace so sústredeným ...
b)
ak sa nezúčastnil na sústredenom výcviku jednotiek a útvarov alebo neriadil sústredený výcvik jednotiek ...
c)
ak sa zúčastnil na sústredenom výcviku jednotiek a útvarov počas zaradenia do prípravy na získanie osobitných ...
(4)

Čas prepravy vojsk do výcvikového priestoru alebo do iného poľného výcvikového zariadenia a späť sa ...

§ 145c
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je ustanovený do funkcie vojenského vrcholového športovca, možno v závislosti ...

(2)

Výšku príplatku podľa odseku l ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

(3)

Príplatok podľa odseku l sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 146
Príplatok za zastupovanie
(1)

Profesionálnemu vojakovi, na ktorého sa vzťahuje ustanovenie § 56, patrí príplatok vo výške rozdielu ...

(2)

Príplatok podľa odseku 1 patrí od prvého dňa zastupovania.

§ 147
Zahraničný príspevok
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyslaný mimo územia Slovenskej republiky na účely humanitárnej pomoci ...

(2)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyslaný mimo územia Slovenskej republiky na účely mierovej pozorovateľskej ...

(3)

Zahraničný príspevok podľa odseku 1 alebo 2 patrí profesionálnemu vojakovi odo dňa ustanovenia do funkcie, ...

(4)

Zahraničný príspevok podľa odseku 1 alebo 2 nepatrí profesionálnemu vojakovi za

a)
dni, počas ktorých sa bez udania dôvodu nezúčastnil na plnení služobných úloh,
b)
dni neschopnosti vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz strávené na území Slovenskej republiky. ...
(5)

Okruh funkcií a výšku zahraničného príspevku v rámci rozpätia podľa odsekov 1 alebo 2 ustanoví služobný ...

(6)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému patrí zahraničný príspevok, nepatrí plat pri vykonávaní štátnej služby ...

§ 148
Odmena
(1)

Profesionálnemu vojakovi možno udeliť odmenu za splnenie mimoriadnej služobnej úlohy alebo osobitne ...

(2)

Návrh na udelenie odmeny profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1 vrátane jej sumy písomne odôvodní vedúci ...

(3)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému sa poskytuje zahraničný plat podľa § 149, sa odmena udeľuje bez prepočtu ...

§ 149
Plat pri vykonávaní štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky a poskytovanie návratného preddavku ...
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je ustanovený do funkcie s miestom výkonu štátnej služby mimo územia ...

(2)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý vykonáva štátnu službu s miestom jej výkonu mimo územia Slovenskej republiky ...

(3)

Zahraničný plat podľa odsekov 1 a 2 sa profesionálnemu vojakovi poskytuje od ustanovenia do funkcie, ...

(4)

Ustanovenie odseku 1 neplatí pre profesionálneho vojaka, ktorého predpokladané vykonávanie štátnej služby ...

(5)

Profesionálnemu vojakovi sa poskytne návratný preddavok na zahraničný plat do výšky dvojnásobku zahraničného ...

(6)

Služobný úrad na písomnú žiadosť profesionálneho vojaka, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby podľa ...

§ 149a

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je ustanovený do funkcie s miestom výkonu štátnej služby mimo územia ...

§ 150
Platový koeficient
(1)

Platový koeficient príslušnej krajiny je určený ako súčin

a)
pomeru finančného ohodnotenia úradníka Európskej komisie v Bruseli zaradeného do funkčnej skupiny AD ...
b)
pomeru priemeru indexov životných nákladov príslušnej krajiny vyslania podľa štatistiky Organizácie ...
c)
koeficientu regulácie určeného v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu Ministerstvom financií ...
(2)

Do indexov životných nákladov podľa odseku 1 písm. b) sa nezapočítavajú životné náklady na ubytovanie. ...

(3)

Platový koeficient príslušnej krajiny vypočítaný podľa odseku 1 sa zaokrúhli na osem desatinných miest. ...

(4)

Podrobnosti výpočtu platového koeficientu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo ...

(5)

Platový koeficient príslušnej krajiny vypočítaný podľa odseku 4 vydá ministerstvo služobným predpisom. ...

§ 151
Plat počas väzby

Profesionálnemu vojakovi nepatrí plat odo dňa vzatia do väzby.

§ 151a

Profesionálnemu vojakovi nepatrí služobný plat za dni jeho neospravedlnenej neprítomnosti vo výkone ...

§ 152
Platové pomery profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe

Profesionálnemu vojakovi v prípravnej štátnej službe patrí 50 % hodnostného platu vojaka 2. stupňa v ...

§ 153
Služobný plat počas zaradenia do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na ...
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zaradený do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon ...

(2)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zaradený do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon ...

§ 154

Plat sa vypláca vo výplatných termínoch ustanovených ministrom. Medzi výplatnými termínmi sa preddavok ...

§ 155

Služobný úrad je povinný profesionálnemu vojakovi, ktorý vykonáva štátnu službu mimo územia Slovenskej ...

§ 156
(1)

Služobný úrad rozhodne o vykonaní zrážok z platu aj za

a)
cestovné náhrady a peňažnú náhradu za prepravné náležitosti, ktoré sa profesionálnemu vojakovi vyplatili ...
b)
plat za dovolenku a dodatkovú dovolenku a náhradu platu za dovolenku, na ktorú profesionálny vojak stratil ...
c)
preddavok poskytnutý pri vyslaní na štúdium alebo do kurzu mimo územia Slovenskej republiky, ktorý je ...
d)
príspevok na bývanie alebo jeho časť, na ktorú nárok nevznikol.
(2)

Ďalšie zrážky z platu, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených v odseku 1, môže služobný úrad vykonávať ...

§ 157

Ustanovenia § 154 až 156 sa vzťahujú rovnako aj na náhrady služobného platu, ak ide o ich splatnosť, ...

DEVIATA HLAVA
JEDNORAZOVÉ PEŇAŽNÉ NÁLEŽITOSTI

§ 158
Jednorazová nenávratná peňažná výpomoc
(1)

Minister môže v osobitne odôvodnených prípadoch profesionálnemu vojakovi na jeho žiadosť priznať jednorazovú ...

(2)

Žiadosť o jednorazovú nenávratnú peňažnú výpomoc obsahuje

a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, hodnosť, titul a adresu miesta pobytu,
b)
funkciu a miesto výkonu štátnej služby,
c)
dôvody podania žiadosti,
d)
potvrdenie o výške príjmu za rok pred vznikom ťaživej sociálnej situácie a potvrdenie o výške príjmu ...
e)
meno, priezvisko, rodné priezvisko a dátum narodenia manžela a ostatných osôb žijúcich s profesionálnym ...
f)
potvrdenie o príjme manžela a ostatných osôb žijúcich s profesionálnym vojakom v domácnosti za rok pred ...
g)
potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave profesionálneho vojaka, ak ťaživá sociálna situácia ...
h)
potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave manžela a ostatných osôb žijúcich s profesionálnym ...
(3)

Kritériá na priznanie jednorazovej nenávratnej peňažnej výpomoci v rámci rozpätia podľa odseku 1 určí ...

Osobitné jednorazové peňažné náležitosti
§ 159
Aktivačný príspevok
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý získal vzdelanie požadované na výkon štátnej služby štúdiom na inej ...

(2)

Aktivačný príspevok sa poskytuje v pomerných častiach pripadajúcich na jeden rok počas prvých troch ...

(3)

Pomerná časť aktivačného príspevku je splatná spolu s platom za kalendárny mesiac, ktorý je posledným ...

(4)

Pomerná časť aktivačného príspevku sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

(5)

Ak je profesionálny vojak premiestnený podľa § 57 ods. 1, vymenovaný alebo povýšený do vyššej hodnosti, ...

(6)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol premiestnený podľa § 57 ods. 2 na funkciu, pre ktorú aktivačný príspevok ...

(7)

Nárok na vyplatenie pomernej časti aktivačného príspevku zaniká v prípade dočasného pozbavenia výkonu ...

(8)

Pomerná časť aktivačného príspevku podľa odseku 2 sa profesionálnemu vojakovi neposkytne, ak bolo pred ...

(9)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému bol poskytnutý aktivačný príspevok podľa odseku 1 a jeho služobný ...

(10)

O povinnosti vrátiť aktivačný príspevok alebo jeho pomernú časť podľa odseku 9 rozhodne vedúci služobného ...

(11)

Povinnosť vrátiť aktivačný príspevok alebo jeho pomernú časť podľa odseku 9 nevznikne, ak sa služobný ...

§ 160
Stabilizačný príspevok
(1)

Profesionálnemu vojakovi možno za každý ukončený rok ponechania v dočasnej štátnej službe poskytnúť ...

(2)

Stabilizačný príspevok v rozsahu podľa odseku 1 sa za každý ukončený rok ponechania v dočasnej štátnej ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na profesionálnych vojakov zaradených do programu udržiavania podľa ...

(4)

Nárok na vyplatenie stabilizačného príspevku zaniká v prípade dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby ...

§ 161
(1)

Vedúci služobného úradu uvedie sumu aktivačného príspevku v rozhodnutí o prijatí alebo vymenovaní do ...

(2)

Pomerná časť aktivačného príspevku podľa § 159 ods. 2 alebo stabilizačný príspevok podľa § 160 sa profesionálnemu ...

(3)

Okruh funkcií a výšku príspevkov v rámci rozpätia podľa § 159 ods. 1 a § 160 ods. 1 ustanoví služobný ...

DESIATA HLAVA
CESTOVNÉ NÁHRADY

§ 162
(1)

Na poskytovanie cestovných náhrad, náhrad výdavkov a iných plnení pri služobných cestách, zahraničných ...

(2)

Profesionálnemu vojakovi, ktorého vyslanie podľa § 66 ods. 2 a 3 je dlhšie ako 30 dní a kratšie ako ...

(3)

Profesionálnemu vojakovi patrí náhrada cestovných výdavkov alebo náhrada za použitie súkromného cestného ...

a)
vymenovania do dočasnej štátnej služby,
b)
prijatia do dočasnej štátnej služby,
c)
premiestnenia,
d)
ustanovenia do funkcie,
e)
dočasného vyčlenenia alebo
f)
zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov.
(4)

Náhrada na návštevu rodiny podľa odseku 3 profesionálnemu vojakovi patrí aj odo dňa

a)
uzavretia manželstva,
b)
zverenia dieťaťa do trvalej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti alebo
c)
narodenia dieťaťa profesionálneho vojaka, ak nejde o prípady uvedené v písmene a) alebo b).
(5)

Náhrada na návštevu rodiny nepatrí profesionálnemu vojakovi, ktorého

a)
miesto trvalého pobytu je obec, v ktorej je sídlo pracoviska, v ktorom profesionálny vojak vykonáva ...
b)
miesto výkonu štátnej služby je mimo územia Slovenskej republiky,
c)
ošetrujúci lekár uznal dočasne neschopným vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz.
(6)

Náhrada na návštevu rodiny nepatrí profesionálnemu vojakovi aj počas trvania dovolenky, dodatkovej dovolenky, ...

(7)

Za rodinu sa na účely poskytovania náhrady na návštevu rodiny považujú osoby, s ktorými žije profesionálny ...

a)
manželka (manžel) profesionálneho vojaka,
b)
vlastné deti, osvojené deti alebo deti zverené profesionálnemu vojakovi do starostlivosti nahrádzajúcej ...
c)
vlastní rodičia, osvojitelia, opatrovníci alebo pestúni,
d)
súrodenci alebo
e)
iné osoby.
§ 162a

Profesionálnemu vojakovi, ktorému bola nariadená služobná pohotovosť v čase, keď sa nachádza mimo miesta ...

a)

náhrada preukázaných cestovných výdavkov,

b)

stravné za čas prepravy, ak trvala dlhšie ako päť hodín, a

c)

náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov.

§ 163
Stravné

Stravné počas služobnej cesty profesionálnemu vojakovi nepatrí, ak má nárok na bezplatné stravovanie ...

§ 164
Náhrady pri zahraničnej služobnej ceste

Profesionálnemu vojakovi počas zahraničnej služobnej cesty nepatrí náhrada výdavkov za cesty na návštevu ...

§ 165
Stravné pri zahraničnej služobnej ceste
(1)

Ak má profesionálny vojak na zahraničnej služobnej ceste preukázane zabezpečené celodenné bezplatné ...

(2)

Ak sú profesionálnemu vojakovi pri zahraničnej služobnej ceste spolu s ubytovaním poskytnuté raňajky, ...

§ 166
Vreckové

Výšku vreckového v rozsahu podľa osobitného predpisu32) ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister. ...

§ 166a
Náhrada výdavkov na zvyšovanie kvalifikácie

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyslaný na vysokoškolské štúdium v externej forme na náklady služobného ...

§ 167
Náhrada výdavkov v súvislosti so zaradením do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon ...

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zaradený do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon ...

§ 168
Náhrada výdavkov v súvislosti so zaradením do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon ...

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zaradený do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon ...

§ 168a
Náhrada cestovných výdavkov z dôvodu účasti na pohrebe

Náhradu preukázaných cestovných výdavkov za cestu do Slovenskej republiky a späť z dôvodu účasti na ...

JEDENÁSTA HLAVA
PRÍSPEVOK NA BÝVANIE A NA ÚPRAVU BYTU PRI PRESŤAHOVANÍ

Príspevok na bývanie
§ 169
Profesionálny vojak má odo dňa vymenovania alebo prijatia do dočasnej štátnej služby nárok na príspevok ...
§ 170
(1)

Príspevok na bývanie patrí profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe, ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Príspevok na bývanie vo výške jednej polovice sumy podľa odseku 1 patrí profesionálnemu vojakovi v dočasnej ...

a)
je nájomcom služobného bytu,50)
b)
je nájomcom alebo spoločným nájomcom bytu, ktorý bol služobným bytom,50) ak zmluva o nájme bytu je uzatvorená ...
c)
je nájomcom alebo spoločným nájomcom bytu v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie ministerstva, ...
d)
je nájomcom alebo spoločným nájomcom bytu, ktorý je vo vlastníctve obce, ak zmluva o nájme bytu je uzatvorená ...
e)
je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, ktorý bol služobným bytom,50) a takýto byt nadobudol do vlastníctva ...
f)
je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, ktorý bol bytom v správe rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej ...
g)
je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, ktorý bol bytom vo vlastníctve obce, a takýto byt nadobudol ...
h)
žije v domácnosti31) s nájomcom, spoločným nájomcom, vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu podľa písmen ...
(3)

Profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe, ktorý bol premiestnený (§ 57) alebo dočasne vyčlenený ...

(4)

Profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe, ktorý bol zaradený do prípravy na získanie osobitných ...

(5)

Ak profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe vznikne alebo zanikne nárok na príspevok na bývanie ...

(6)

Výška príspevku na bývanie sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 171
(1)

Výšku príspevku na bývanie priznáva vedúci služobného úradu alebo veliteľ. Služobný úrad vypláca príspevok ...

(2)

Profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe je povinný do 15 dní odo dňa vymenovania alebo prijatia ...

(3)

Čestné vyhlásenie podľa odseku 2 je povinný predložiť vedúcemu služobného úradu alebo veliteľovi aj ...

(4)

Profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe, ktorý nemohol z vážneho dôvodu predložiť vedúcemu služobného ...

(5)

Vážnym dôvodom podľa odsekov 2 až 4 je

a)
dočasná neschopnosť profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe vykonávať štátnu službu pre chorobu ...
b)
karanténa nariadená profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe počas lehoty uvedenej v odsekoch ...
§ 172
(1)

Nárok na príspevok na bývanie a jeho výplatu zanikne profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe ...

(2)

Nárok na výplatu príspevku na bývanie zaniká profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe

a)
počas dní neospravedlnenej neprítomnosti vo výkone štátnej služby; ak neospravedlnená neprítomnosť trvá ...
b)
odo dňa vznesenia obvinenia,
c)
odo dňa zaradenia do neplatenej zálohy podľa § 63 písm. b) alebo písm. c),
d)
odo dňa vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 66 ods. 2 a 3,
e)
nepredložením čestného vyhlásenia v lehote podľa § 171 ods. 2 až 4,
f)
odo dňa dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.
(3)

Nárok na výplatu príspevku na bývanie vznikne profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe opätovne ...

a)
vznesenia obvinenia profesionálneho vojaka, ak nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o jeho oslobodení ...
b)
nasledujúceho po dni splnenia podmienok uvedených v právoplatnom rozhodnutí o zastavení trestného stíhania ...
c)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o tom, že sa obvinený v skúšobnej dobe osvedčil, ak došlo k ...
d)
nasledujúceho po dni zahladenia odsúdenia, ku ktorému dochádza vykonaním trestu,51a)
e)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o tom, že sa obvinený v skúšobnej dobe osvedčil, ak došlo k ...
f)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa upustilo od potrestania,
g)
nasledujúceho po dni skončenia zaradenia do neplatenej zálohy podľa § 63,
h)
nasledujúceho po dni skončenia vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 66 ...
i)
predloženia čestného vyhlásenia podľa § 171 ods. 2 až 4,
j)
nasledujúceho po dni skončenia alebo zrušenia dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.
(4)

Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka zrušilo podľa § 65 ods. 9, patrí ...

(5)

Ak služobný úrad vyplácal príspevok na bývanie neoprávnene alebo vo vyššej sume, ako patril, hoci profesionálny ...

(6)

Ak služobný úrad vyplácal príspevok na bývanie v nižšej sume, ako patril, alebo príspevok na bývanie ...

(7)

Nárok na doplatenie alebo vyplatenie príspevku na bývanie podľa odseku 6 zaniká uplynutím jedného roka ...

(8)

Ak profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe spôsobil, že služobný úrad mu príspevok na bývanie ...

§ 173
Príspevok na úpravu bytu pri presťahovaní
(1)

Profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe, ktorý sa sťahuje do bytu v mieste výkonu štátnej ...

(2)

Bytom podľa odseku 1 sa rozumie služobný byt, družstevný byt alebo byt vo vlastníctve obce, ktorého ...

(3)

Ak sa profesionálny vojak, na ktorého sa vzťahuje odsek 1, sťahuje do bytu v novostavbe zabezpečenej ...

(4)

Príspevok na úpravu bytu pri presťahovaní neprizná vedúci služobného úradu alebo veliteľ profesionálnemu ...

(5)

Príspevok na úpravu bytu pri presťahovaní prizná vedúci služobného úradu alebo veliteľ na písomnú žiadosť ...

(6)

Nárok na príspevok na úpravu bytu v prípade profesionálnych vojakov, ktorí sú manželmi, má iba jeden ...

(7)

Príspevok na úpravu bytu neprizná vedúci služobného úradu alebo veliteľ v prípade ďalšieho sťahovania ...

DVANÁSTA HLAVA
NATURÁLNE NÁLEŽITOSTI

§ 174
Základné ustanovenie
(1)

Naturálne náležitosti na účely tohto zákona sú

a)
proviantné náležitosti,
b)
výstrojové náležitosti,
c)
prepravné náležitosti.
(2)

Právo na naturálne náležitosti profesionálnemu vojakovi

a)
vzniká odo dňa prijatia do štátnej služby,
b)
zaniká nasledujúcim dňom po skončení alebo zániku služobného pomeru.
§ 175
Proviantné náležitosti
(1)

Proviantné náležitosti sú

a)
naturálne stravovanie, ktorým je bezplatné zabezpečenie výživy v rozsahu dennej sadzby stravného, poskytované ...
b)
bezplatné stravovanie, ktorým je prechodné zabezpečenie výživy profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej ...
1.
plnení služobných povinností, ktoré trvá nepretržite najmenej 12 hodín,
2.
výcviku výkonného letca a výkonného výsadkára,
3.
preventívnej rehabilitácii alebo
4.
výkone vrcholového športu.
(2)

Plnenie služobných povinností na účely poskytovania bezplatného stravovania podľa odseku 1 písm. b) ...

a)
kontrolná činnosť, ktorá profesionálnemu vojakovi nevyplýva z jeho funkcie, a strážna služba alebo dozorná ...
b)
činnosť na pracovisku vyplývajúca zo zaradenia do pohotovostnej jednotky alebo pohotovostnej skupiny, ...
c)
vyvedenie vojsk do vojenského priestoru,
d)
výcvik,
e)
zabezpečovanie letovej akcie,
f)
zabezpečovanie kontroly preberacích letov lietadiel,
g)
zabezpečovanie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky a plnenie úloh v leteckej pátracej ...
h)
výcvik príslušníka útvaru špeciálneho určenia,
i)
výkon čestnej stráže v strážnej zmene,
j)
vykonávanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác v priestore postihnutom mimoriadnou udalosťou ...
k)
plnenie úloh podľa osobitného predpisu.52)
(3)

Naturálne stravovanie a bezplatné stravovanie sa zabezpečujú predovšetkým poskytovaním stravy v rozsahu ...

(4)

Ak nemožno poskytnúť naturálne stravovanie alebo bezplatné stravovanie, má profesionálny vojak nárok ...

§ 176
Výstrojové náležitosti
(1)

Výstrojové náležitosti sú vojenská rovnošata a výstrojové súčiastky bezplatne poskytované profesionálnemu ...

(2)

Výstrojové náležitosti sú aj služby bezplatne poskytované profesionálnemu vojakovi, ktorými sa zabezpečuje ...

a)
nosenie vojenskej rovnošaty, predpísaných výstrojových súčiastok a materiálu na osobné používanie,
b)
vybavenie pracovísk a jednotiek prostriedkami a predmetmi na kolektívne používanie.
(3)

Službami sa rozumie najmä pranie, chemické čistenie, oprava a úprava vojenskej rovnošaty a výstrojových ...

(4)

Ustanovenie odseku 2 sa vzťahuje aj na vojenskú rovnošatu a výstrojové súčiastky profesionálneho vojaka ...

a)
výcviku,
b)
vojenského cvičenia,
c)
vykonávania záchranných, lokalizačných a likvidačných prác v priestore postihnutom mimoriadnou udalosťou ...
d)
plnenia úloh bojovej pohotovosti,
e)
plnenia mimoriadnych úloh pri ochrane štátnej hranice, stráženého objektu, verejného poriadku alebo ...
(5)

Ak nie sú profesionálnemu vojakovi poskytnuté výstrojové náležitosti podľa odsekov 1 a 2 bezplatne, ...

(6)

Profesionálnemu vojakovi možno poskytnúť peňažnú náhradu výstrojových náležitostí až do výšky 100 % ...

(7)

Peňažnú hodnotu výstrojových náležitostí a podrobnosti o poskytovaní peňažnej náhrady výstrojových náležitostí ...

§ 177
(1)

Vojenská rovnošata je vojenský odev, ktorý má špecifické znaky vyjadrujúce príslušnosť profesionálneho ...

(2)

Profesionálny vojak počas výkonu štátnej služby je povinný nosiť vojenskú rovnošatu, predpísané výstrojové ...

(3)

Profesionálny vojak ustanovený do funkcie vojenského duchovného nenosí na vojenskej rovnošate hodnostné ...

(4)

Na služobnej rovnošate a jej súčastiach nosí profesionálny vojak štátny znak Slovenskej republiky.

(5)

Vedúci služobného úradu alebo veliteľ môže povoliť výnimky z povinnosti nosiť vojenskú rovnošatu a predpísané ...

a)
ktorý plní úlohy podľa osobitných predpisov,19)
b)
ktorý potrebuje vojenskú rovnošatu neštandardných veľkostí, a to len dovtedy, kým mu nebude vydaná vojenská ...
c)
dočasne na základe návrhu ošetrujúceho lekára, ak zdravotný stav profesionálneho vojaka mu nedovoľuje ...
(6)

Vedúci služobného úradu môže profesionálnemu vojakovi, ktorý spĺňa podmienky na výsluhový dôchodok podľa ...

(7)

Ministerstvo môže povoliť nosenie vojenskej rovnošaty

a)
poberateľovi výsluhového dôchodku,
b)
poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku zo sociálneho zabezpečenia vojakov,
c)
účastníkovi boja proti fašizmu podľa osobitného predpisu,53)
d)
rehabilitovanému vojakovi podľa osobitného predpisu.54)
§ 178
Prepravné náležitosti
(1)

Prepravnými náležitosťami sa rozumie bezplatné poskytovanie prepravy profesionálnemu vojakovi

a)
z miesta trvalého pobytu
1.
na preventívnu rehabilitáciu a späť,
2.
do miesta výkonu štátnej služby pri prijatí alebo vymenovaní do štátnej služby,
3.
do miesta výkonu štátnej služby pri premiestnení podľa § 57 ods. 1 a 10 do štátnej služby; to neplatí, ...
b)
do miesta výkonu štátnej služby pri vyslaní na služobnú cestu a späť.
(2)

Prepravnými náležitosťami sa rozumie aj bezplatné poskytovanie prepravy profesionálnemu vojakovi v dočasnej ...

(3)

Preprava podľa odsekov 1 a 2 sa uskutočňuje

a)
vojenským dopravným prostriedkom,
b)
dopravnými prostriedkami verejnej pravidelnej dopravy s poskytnutím peňažnej náhrady preukázaného cestovného, ...
c)
cestným motorovým vozidlom s poskytnutím peňažnej náhrady.
(4)

Ak nemožno poskytnúť prepravu podľa odseku 3 písm. a) alebo použitie takejto prepravy je nehospodárne, ...

(5)

O povolení použitia súkromného cestného motorového vozidla profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1 môže ...

(6)

Pri skončení služobného pomeru podľa § 69 ods. 1 písm. d) a § 70 ods. 1 písm. a) až c) sa profesionálnemu ...

(7)

Ak profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe odovzdal služobný byt alebo prestal poberať príspevok ...

§ 179
(1)

Poskytovanie výstrojových náležitostí, druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických ...

(2)

Poskytovanie proviantných náležitostí a prepravných náležitostí ustanoví služobný predpis, ktorý vydá ...

TRINÁSTA HLAVA
NÁHRADA ŠKODY

Všeobecné ustanovenia
§ 180
(1)

Na ochranu majetku Slovenskej republiky (ďalej len „majetok štátu“) vedúci služobného úradu a veliteľ ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na profesionálnych vojakov, ktorí plnia úlohy podľa osobitných predpisov.19) ...

§ 181
(1)

Za správcu majetku štátu vo veciach náhrady škody koná a rozhoduje vedúci služobného úradu alebo veliteľ ...

(2)

Vedúci služobného úradu alebo veliteľ je povinný vymáhať od profesionálneho vojaka náhradu škody, za ...

§ 182

Profesionálny vojak nezodpovedá za škodu, ktorá vyplýva z výcvikového rizika.

§ 183

Od uplatnenia náhrady škody možno v osobitne odôvodnených prípadoch upustiť celkom alebo čiastočne, ...

a)
výcviku,
b)
vojenskej akcii alebo bezprostredne po nej,
c)
vyslaní ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky alebo
d)
vážnej ujme na zdraví, ktorú profesionálny vojak utrpel v súvislosti so spôsobením škody.
§ 183a

Profesionálny vojak, ktorý je ustanovený do funkcie s miestom výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej ...

Konanie o náhrade škody
§ 184
(1)

Ak vedúci služobného úradu alebo veliteľ zistí, že bola spôsobená škoda, je povinný najneskôr do 24 ...

(2)

V prípade podozrenia, že za škodu zodpovedá aj vedúci služobného úradu alebo veliteľ, príslušným na ...

(3)

Výšku požadovanej náhrady škody a spôsob jej náhrady v medziach ustanovených týmto zákonom určuje vedúci ...

(4)

Pri určovaní výšky náhrady škody podľa odseku 3 sa prihliada najmä na doterajšie plnenie služobných ...

§ 185
Dohoda o náhrade škody a spôsobe jej náhrady
(1)

S profesionálnym vojakom, ktorý po skončení vyšetrovania škody písomne uzná svoju zodpovednosť za škodu ...

(2)

Súčasťou dohody o náhrade škody je aj dohoda o zrážkach z platu profesionálneho vojaka počas trvania ...

(3)

Dohoda o náhrade škody musí byť písomná, inak je neplatná.

§ 186
(1)

Ak profesionálny vojak riadne neplní dohodu uzavretú podľa § 185 alebo odmietne takúto dohodu uzavrieť ...

(2)

Oprávnenie vedúceho služobného úradu alebo veliteľa vydať rozhodnutie o povinnosti profesionálneho vojaka ...

§ 187
(1)

O náhrade škody, ktorú profesionálny vojak spôsobil trestným činom, rozhoduje súd.

(2)

Ak konanie, ktorým profesionálny vojak spôsobil škodu, nie je prejednávané súdom, o náhrade škody rozhoduje ...

§ 188
Vykonateľnosť rozhodnutia
(1)

Rozhodnutie vedúceho služobného úradu alebo veliteľa o povinnosti nahradiť škodu je vykonateľné, len ...

(2)

Právoplatné rozhodnutie vedúceho služobného úradu alebo veliteľa o povinnosti nahradiť škodu je v exekučnom ...

§ 189
Upustenie od vymáhania zostatku náhrady škody
(1)

Vedúci služobného úradu alebo veliteľ môže upustiť od vymáhania neuhradeného zostatku náhrady škody, ...

a)
vo výkone štátnej služby dosahuje výsledky podľa § 41 ods. 6 písm. a) alebo b) alebo
b)
sa dostane do ťaživej sociálnej situácie.
(2)

Vedúci služobného úradu alebo veliteľ nemôže upustiť od vymáhania náhrady škody podľa odseku 1, ktorú ...

§ 190
Zodpovednosť za škodu spôsobenú tretím osobám
(1)

Slovenská republika zodpovedá za škodu spôsobenú osobou alebo osobe, ktorá poskytla pomoc profesionálnemu ...

(2)

Ak poškodený utrpel ujmu na zdraví alebo zomrel, postupuje sa podľa osobitného predpisu.55)

(3)

Slovenská republika zodpovedá aj za škody, ktoré spôsobil profesionálny vojak pri plnení služobných ...

(4)

Za Slovenskú republiku podľa odsekov 1 až 3 koná a rozhoduje vedúci služobného úradu.

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 191
(1)

Na právne vzťahy profesionálnych vojakov pri vykonávaní štátnej služby sa primerane použijú ustanovenia ...

(2)

K zániku práva z dôvodu, že nebolo v ustanovenej lehote vykonané, dochádza len v prípadoch uvedených ...

§ 192
Osobitné spôsoby vykazovania údajov

Ak je to nevyhnutné na utajenie činnosti alebo totožnosti profesionálneho vojaka alebo plnenia úloh ...

§ 193
(1)

Vedúci služobného úradu a veliteľ sú oprávnení poveriť profesionálneho vojaka zaradeného do dozornej ...

(2)

Za osobu vstupujúcu do chráneného objektu podľa odseku 1 sa považuje aj osoba v dopravnom prostriedku, ...

(3)

Ak profesionálny vojak zistí, že osoba uvedená v odseku 1 má u seba zbraň alebo zbraň sa nachádza v ...

(4)

Profesionálny vojak je oprávnený vyviesť z chráneného objektu osobu, ktorá do tohto objektu neoprávnene ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na profesionálnych vojakov, ktorí plnia úlohy podľa osobitných ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na osobu a dopravný prostriedok vychádzajúci z chráneného objektu; ...

§ 194
Započítavanie doby trvania služobného pomeru

Na účely tohto zákona sa za čas trvania služobného pomeru podľa predchádzajúcich právnych predpisov ...

a)

čas trvania služobného pomeru

1.

v ozbrojených silách, ozbrojených bezpečnostných zboroch a ozbrojených zboroch Československej republiky, ...

2.

v ozbrojených bezpečnostných zboroch a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky, v Slovenskej informačnej ...

3.

v Armáde Slovenskej republiky od 1. januára 1993 do 30. júna 2002,

4.

v ozbrojených silách Slovenskej republiky od 1. júla 2002,

5.

v Armáde Českej republiky do 31. marca 1993,

6.

vo Vojskách ministerstva vnútra do 31. decembra 2002,

7.

v Železničnom vojsku do 31. decembra 2002,

b)

doba hodnotená ako doba služby podľa osobitných predpisov.54)

§ 195
(1)

Pre hodnosti, ktoré profesionálni vojaci dosiahli pred účinnosťou tohto zákona, sa ustanovujú tieto ...

vojak 2. stupňa sedem rokov slobodník šesť rokov desiatnik päť rokov čatár osem rokov ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý je dočasne vyčlenený podľa § 60 ...

§ 196
(1)

Vojak v prípravnej službe prijatý na výkon prípravnej služby podľa predchádzajúceho právneho predpisu ...

(2)

Služobný pomer, ktorý vznikol profesionálnemu vojakovi podľa predchádzajúceho právneho predpisu, sa ...

a)
uplynutia doby výsluhy v hodnosti, ak tá profesionálnemu vojakovi uplynie po 1. júli 2006, najdlhšie ...
b)
30. júna 2006, ak
1.
do 31. decembra 2005 presiahol profesionálny vojak dobu výsluhy v hodnosti o menej ako tri roky alebo ...
2.
do 30. júna 2006 uplynie profesionálnemu vojakovi doba výsluhy v hodnosti,
c)
uplynutia dohodnutej doby podľa tohto zákona, najdlhšie však do uplynutia maximálnej doby služby alebo ...
d)
31. decembra 2005, ak do 31. decembra 2005
1.
profesionálnemu vojakovi uplynie maximálna doba služby podľa tohto zákona alebo
2.
profesionálny vojak dosiahne 55 rokov veku, alebo
3.
profesionálny vojak presiahol dobu výsluhy v hodnosti o tri roky a viac.
(3)

Služobný pomer profesionálneho vojaka, na ktorého sa vzťahuje odsek 2 písm. a), ak dosiahol vyššiu hodnosť, ...

(4)

Trvanie dočasnej štátnej služby podľa odseku 3, ak tento zákon neustanovuje inak, sa zmení na dobu podľa ...

a)
bude profesionálny vojak ustanovený do funkcie s plánovanou hodnosťou, ktorú dosiahol ku dňu účinnosti ...
b)
bude mu podľa § 211 priznaná hodnosť plánovaná na funkcii, do ktorej bol ustanovený pred účinnosťou ...
(5)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému vznikol služobný pomer pred účinnosťou tohto zákona a

a)
plní záväzok na zotrvanie v dočasnom služobnom pomere alebo záväzok na zotrvanie v stálom služobnom ...
b)
neplní záväzok na zotrvanie v stálom služobnom pomere za zvyšovanie kvalifikácie, sa odo dňa účinnosti ...
(6)

Ustanovenie odseku 5 sa vzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý je

a)
dočasne vyčlenený podľa § 60 ods. 1 písm. c),
b)
ustanovený do funkcie na inšpekcii ministra, v štátnej správe na úseku leteckej prevádzky, v právnej ...
c)
ustanovený do funkcie vojenského duchovného, vojenského športového trénera alebo vojenského hudobníka. ...
(7)

Služobný pomer, ktorý vznikol profesionálnemu vojakovi podľa predchádzajúceho právneho predpisu a je ...

a)
plní záväzok na zotrvanie v dočasnom služobnom pomere alebo záväzok na zotrvanie v stálom služobnom ...
1.
30. júna 2006, ak do 30. júna 2006 profesionálnemu vojakovi uplynie maximálna doba služby podľa tohto ...
2.
uplynutia maximálnej doby služby alebo dosiahnutia 55 rokov veku, ak tie splní po 1. júli 2006.
b)
neplní záväzok na zotrvanie v stálom služobnom pomere za zvyšovanie kvalifikácie, sa mení odo dňa účinnosti ...
1.
31. decembra 2005, ak mu pred účinnosťou tohto zákona uplynula maximálna doba služby alebo dosiahol ...
2.
30. júna 2006, ak mu v čase od 1. augusta 2005 do 30. júna 2006 uplynie maximálna doba služby alebo ...
(8)

Do maximálnej doby služby ustanovenej podľa tohto zákona sa profesionálnemu vojakovi prijatému do služobného ...

(9)

Profesionálnemu vojakovi v dôstojníckej hodnosti alebo na ktorého sa vzťahuje § 199 ods. 3, ktorému ...

(10)

Služobný pomer profesionálneho vojaka, ktorému bol prerušený výkon profesionálnej služby podľa predchádzajúceho ...

(11)

Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý je pred účinnosťou tohto zákona ...

(12)

Služobný pomer profesionálnych vojakov uvedených v odseku 11 sa mení na dočasnú štátnu službu podľa ...

(13)

Profesionálneho vojaka, na ktorého sa vzťahuje odsek 2 písm. b), možno zaradiť do programu udržiavania, ...

(14)

Ak profesionálny vojak, ktorý splnil prevzaté záväzky podľa právnych predpisov platných pred účinnosťou ...

(15)

Vojak náhradnej služby alebo základnej služby, ktorý je pripravovaný na výkon profesionálnej služby, ...

(16)

Služobný pomer profesionálneho vojaka, na ktorého sa vzťahuje odsek 2 písm. c) alebo odsek 5 písm. b), ...

§ 197
(1)

Profesionálny vojak, na ktorého sa vzťahuje § 196 ods. 2 písm. a) a v roku 2006 alebo 2007 mu uplynie ...

(2)

Profesionálneho vojaka, na ktorého sa vzťahuje odsek 1, možno vymenovať do hodnosti alebo povýšiť podľa ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka s dosiahnutou hodnosťou generálporučík ...

§ 198
Mimoriadny konkurenčný výber
(1)

Mimoriadny konkurenčný výber je výber profesionálnych vojakov na vymenovanie do hodnosti alebo povýšenie ...

(2)

Mimoriadny konkurenčný výber sa vykonáva v súlade s potrebami ozbrojených síl súčasne s konkurenčným ...

(3)

Do mimoriadneho konkurenčného výberu sa profesionálni vojaci zaraďujú z dôvodu nedostatku profesionálnych ...

(4)

Do mimoriadneho konkurenčného výberu sa zaradia profesionálni vojaci podľa odsekov 1 až 3, ktorí splnia ...

(5)

Do mimoriadneho konkurenčného výberu sa nezaradí profesionálny vojak, ktorý bol zaradený do programu ...

(6)

Na mimoriadny konkurenčný výber sa vzťahujú ustanovenia § 31 ods. 2 a 3 a § 33.

§ 199
(1)

Hodnosti profesionálnych vojakov dosiahnuté podľa predchádzajúcich právnych predpisov sa považujú za ...

(2)

Zapožičaná hodnosť podľa predchádzajúcich právnych predpisov zaniká odo dňa účinnosti tohto zákona.

(3)

Profesionálneho vojaka, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona získal vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa ...

(4)

Do doby výsluhy v hodnosti podľa tohto zákona sa započítava aj doba od posledného vymenovania profesionálneho ...

(5)

Zmena hodnosti plánovanej na funkcii, do ktorej bol profesionálny vojak ustanovený pred účinnosťou tohto ...

§ 200

Profesionálnemu vojakovi sa výkon disciplinárneho trestu zníženia vojenskej hodnosti o jeden stupeň ...

§ 201
(1)

Profesionálneho vojaka, ktorému bolo umožnené podľa predchádzajúceho právneho predpisu získať alebo ...

(2)

Profesionálneho vojaka, ktorému bolo umožnené podľa predchádzajúceho právneho predpisu získať kvalifikačný ...

(3)

Možnosť ustanovenia profesionálneho vojaka do funkcie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje na čas jeho riadneho ...

§ 202
(1)

Profesionálny vojak, na ktorého sa nevzťahuje § 201 a ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona ustanovený ...

(2)

Ustanovenie § 54 ods. 5 sa do 90 dní odo dňa účinnosti tohto zákona vzťahuje aj na pilotov.

(3)

Ustanovenie § 57 ods. 8 sa do 90 dní odo dňa účinnosti tohto zákona vzťahuje aj na pilotov.

§ 203
(1)

Profesionálnemu vojakovi v inej hodnosti, než aká je plánovaná na funkciu, do ktorej bol ustanovený ...

(2)

Pilotovi ustanovenému do funkcie s nižšou plánovanou hodnosťou, než akú dosiahol (§ 202 ods. 2 a 3), ...

§ 204
(1)

Na konanie vo veciach služobného pomeru začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú predchádzajúce ...

(2)

Nároky, ktoré vznikli zo služobného pomeru pred účinnosťou tohto zákona, a právne úkony urobené pred ...

(3)

O podaní uplatnenom podľa odseku 1 rozhodne vedúci služobného úradu do dvoch mesiacov odo dňa jeho doručenia ...

§ 205
Osobitný stabilizačný príspevok
(1)

Pilotovi sa poskytuje osobitný stabilizačný príspevok (ďalej len „príspevok“) vo výške 1 660 eur, ak ...

(2)

Príspevok sa za každý ďalší rok zaradenia do výcvikovej skupiny pilot, počas ktorého plnil plán letovej ...

(3)

Rozhodnutie o poskytnutí príspevku po splnení podmienok podľa odseku 1 alebo 2 na návrh veliteľa vydá ...

(4)

Príspevok podľa odseku 1 alebo 2 sa vyplatí spolu so služobným platom za kalendárny mesiac, ktorý je ...

(5)

Pilotovi, ktorému sa príspevok poskytuje podľa odseku 1 alebo 2, sa stabilizačný príspevok podľa § 160 ...

(6)

Príspevok podľa odsekov 1 a 2 sa neposkytne, ak bolo pred termínom jeho splatnosti rozhodnuté o skončení ...

(7)

Príspevok podľa odsekov 1 a 2 sa po prvýkrát vyplatí v roku 2005

a)
do 60 dní odo dňa účinnosti tohto zákona pilotovi, ktorý v dobe od 1. januára 2005 do nadobudnutia účinnosti ...
b)
v termíne uvedenom v odseku 4 pilotovi, ktorý splní podmienky na jeho poskytnutie po nadobudnutí účinnosti ...
(8)

Pod pojmom pilot sa na účely príspevku podľa odsekov 1 a 2 rozumie profesionálny vojak zaradený do výcvikovej ...

§ 206
(1)

Ak odo dňa účinnosti tohto zákona je súčet funkčného platu, hodnostného príplatku, prídavku za výsluhu ...

(2)

Doplatok k služobnému platu sa poskytuje profesionálnemu vojakovi do času, kým sa rozdiel podľa odseku ...

§ 207
(1)

Ustanovenie profesionálneho vojaka do funkcie vykonané pred účinnosťou tohto zákona sa považuje za ustanovenie ...

(2)

Prerušenie výkonu funkcie vykonané podľa § 16 ods. 1 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení ...

(3)

Prerušenie výkonu funkcie vykonané podľa § 16 ods. 2 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení ...

(4)

Prerušenie výkonu funkcie vykonané podľa § 16 ods. 3 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení ...

(5)

Poverenie profesionálneho vojaka výkonom funkcie vykonané podľa § 17 ods. 1 alebo 2 zákona č. 370/1997 ...

(6)

Poverenie profesionálneho vojaka zastupovaním iného profesionálneho vojaka vo funkcii vykonané podľa ...

(7)

Dočasné pozbavenie profesionálneho vojaka výkonu funkcie vykonané podľa § 22 zákona č. 370/1997 Z. z. ...

(8)

Vyčlenenie profesionálneho vojaka vykonané podľa § 23 alebo § 24 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej ...

(9)

Prerušenie výkonu profesionálnej služby vykonané podľa § 25 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe ...

(10)

Zaradenie profesionálneho vojaka do personálnej zálohy vykonané podľa § 26 ods. 2 písm. a), b), d) až ...

(11)

Profesionálny vojak zaradený do personálnej zálohy podľa § 26 ods. 2 písm. c), h) a i) zákona č. 370/1997 ...

(12)

Profesionálny vojak zaradený do personálnej zálohy podľa § 26 ods. 3 písm. a) zákona č. 370/1997 Z. ...

(13)

Zaradenie profesionálneho vojaka do personálnej zálohy vykonané podľa § 26 ods. 3 písm. b) zákona č. ...

(14)

Zaradenie profesionálneho vojaka do personálnej zálohy vykonané podľa § 26 ods. 3 písm. c) zákona č. ...

(15)

Umožnenie zvýšenia kvalifikácie štúdiom v škole alebo v kurze vykonané podľa § 141 ods. 1 a 2 zákona ...

(16)

Dovolenka bez nároku na služobný príjem udelená podľa § 124 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe ...

(17)

Dohoda medzi služobným orgánom a profesionálnym vojakom uzavretá na zotrvanie v služobnom pomere za ...

(18)

Na profesionálneho vojaka, ktorý bude prepustený zo služobného pomeru podľa § 70 ods. 1 písm. a) až ...

(19)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo umožnené zvýšiť si kvalifikáciu podľa § 141 zákona č. 370/1997 ...

(20)

Náhradné voľno za zamestnanie nadčas, na ktoré profesionálnemu vojakovi vznikol nárok pred účinnosťou ...

(21)

Profesionálny vojak je povinný vrátiť služobný príjem, ktorý mu bol vyplatený za dni vyčerpanej riadnej ...

§ 208
(1)

Ak sa profesionálnemu vojakovi v dôsledku jeho ustanovenia do nižšej funkcie zachovával služobný príjem ...

(2)

Rozdiel podľa odseku 1 sa profesionálnemu vojakovi dopláca, ak je to pre neho výhodnejšie, najdlhšie ...

§ 209
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo pred účinnosťou tohto zákona poskytované odlučné a náhrady cestovných ...

(2)

Na profesionálneho vojaka podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia § 162 ods. 2 a 3 , najdlhšie však počas ...

§ 210
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo pred účinnosťou tohto zákona umožnené zvýšenie kvalifikácie štúdiom ...

(2)

Profesionálny vojak, ktorému bolo pred účinnosťou tohto zákona umožnené zvýšenie kvalifikácie štúdiom ...

(3)

Profesionálnemu vojakovi, na ktorého sa vzťahuje § 151 ods. 2, patrí od účinnosti tohto zákona plat ...

(4)

Profesionálnemu vojakovi sa až do skončenia služobného pomeru poskytuje služobný príjem podľa § 34 zákona ...

a)
bol pred účinnosťou tohto zákona zaradený do personálnej zálohy alebo
b)
bolo pred účinnosťou tohto zákona právoplatne rozhodnuté o jeho prepustení zo služobného pomeru a nie ...
§ 211
(1)

Vedúci služobného úradu môže profesionálnemu vojakovi s jeho písomným súhlasom priznať nižšiu hodnosť, ...

(2)

Profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 1 sa dňom ustanovenia do funkcie prizná hodnosť, ktorá je ...

(3)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol pred účinnosťou tohto zákona ustanovený do funkcie s nižšou plánovanou ...

(4)

Ustanovenie odsekov 1 až 3 sa nevzťahuje na profesionálnych vojakov v generálskych hodnostiach a na ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 možno uplatniť do 31. decembra 2010.

§ 213

Profesionálnemu vojakovi, ktorému bol priznaný príspevok na bývanie podľa predchádzajúceho právneho ...

§ 214
(1)

Ak sa v doterajších všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „profesionálna služba“, rozumie ...

(2)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „služobný príjem profesionálneho vojaka“, ...

(3)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „priemerný zárobok profesionálneho vojaka“, ...

(4)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „mzda" alebo „náhrada mzdy", rozumie ...

§ 215

Výnimku z ustanovení § 17 ods. 2, § 20 ods. 4 a § 31 ods. 7 písm. a) môže podľa potrieb ozbrojených ...

Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2007

§ 215a
(1)

Do dočasnej štátnej služby môže vedúci služobného úradu bez vykonania prípravnej štátnej služby prijať ...

(2)

Vojaka v zálohe podľa odseku 1 možno prijať do dočasnej štátnej služby v hodnosti vojak 2. stupňa, slobodník, ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 môže vedúci služobného úradu uplatniť do 31. decembra 2010.

(4)

Profesionálny vojak, na ktorého sa nevzťahuje § 201 a ktorý je k 1. júlu 2007 ustanovený do funkcie ...

§ 215b
(1)

Profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe, ktorému vznikol služobný pomer pred 1. júlom 2007, má ...

(2)

Profesionálny vojak uvedený v odseku 1 je povinný, ak mu v tom nebráni vážny dôvod, do 30 dní od 1. ...

(3)

Ak profesionálny vojak uvedený v odseku 1 nemohol z vážneho dôvodu predložiť požadované čestné vyhlásenie ...

(4)

Profesionálny vojak uvedený v odseku 1, ktorý bol na základe rozhodnutia súdu vzatý do väzby alebo bol ...

(5)

Profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 1 zaradenému do neplatenej zálohy pred 1. júlom 2007 nárok ...

(6)

Nárok na výplatu príspevku na bývanie profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 5 vznikne opätovne ...

(7)

Nárok na výplatu príspevku na bývanie vznikne profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 1, ktorý nepredložil ...

(8)

Profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 1 vyslanému na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky ...

(9)

Profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 1 dočasne pozbavenému výkonu štátnej služby pred 1. júlom ...

(10)

Nárok na výplatu príspevku na bývanie profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 9 vznikne opätovne ...

(11)

Vážnym dôvodom je

a)
dočasná neschopnosť profesionálneho vojaka uvedeného v odseku 1 vykonávať štátnu službu pre chorobu ...
b)
karanténa nariadená profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 1 pred 1. júlom 2007 alebo počas lehoty ...
c)
vyslanie profesionálneho vojaka uvedeného v odseku 1 na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky ...
d)
zaradenie profesionálneho vojaka uvedeného v odseku 1 do prípravy na získanie osobitných predpokladov ...
e)
vyslanie profesionálneho vojaka uvedeného v odseku 1 na stáž mimo územia Slovenskej republiky pred 1. ...
§ 215c
(1)

Profesionálni vojaci prijatí do

a)
prípravnej služby po 1. septembri 2005 podľa predchádzajúcich právnych predpisov (§ 204) sa považujú ...
b)
dočasného služobného pomeru alebo do stáleho služobného pomeru po 1. septembri 2005 podľa predchádzajúcich ...
(2)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému vznikol služobný pomer pred 1. júlom 2007, patria náhrady na návštevu ...

(3)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý vykonáva štátnu službu v obci, ktorá nie je miestom jeho trvalého pobytu, ...

(4)

Profesionálny vojak, ktorému vznikol služobný pomer pred 1. júlom 2007, je povinný podrobiť sa odberu ...

(5)

Kde sa v tomto zákone používa pojem „kalendárne dni" alebo pojem „dni", rozumejú sa tým kalendárne dni ...

(6)

Od 1. júla 2007 sa končí dočasné vyčlenenie profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Národnej ...

§ 215d
(1)

Profesionálneho vojaka vo funkciách s vojenskými odbornosťami inžiniersko-leteckej služby v hodnosti ...

(2)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý pred 1. júlom 2007 prevzal poddôstojnícku hodnosť a je ustanovený do ...

(3)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému bola priznaná hodnosť podľa odseku 2, sa do maximálnej doby služby ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 možno uplatniť do 31. decembra 2009.

§ 215e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. marca 2009
(1)

Služobný pomer profesionálneho vojaka, ktorý k 31. marcu 2009 vykonával funkciu sudcu vojenského súdu, ...

(2)

Služobný pomer profesionálneho vojaka, ktorý k 31. marcu 2009 vykonával činnosť justičného čakateľa ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010

§ 215f
(1)

Na profesionálneho vojaka, ktorému bol zmenený čas trvania dočasnej štátnej služby podľa § 21 ods. 9 ...

(2)

Profesionálny vojak, na ktorého sa nevzťahuje § 201 a ktorý je k 1. januáru 2010 ustanovený do funkcie ...

§ 215g
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol vymenovaný do hodnosti poručíka od 1. januára 2007 do 31. decembra ...

(2)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol povýšený do hodnosti nadporučíka od 1. januára 2007 do 31. decembra ...

(3)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol povýšený do hodnosti plukovníka od 1. septembra 2005 do 31. decembra ...

(4)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol vymenovaný do hodnosti brigádny generál alebo povýšený do hodnosti ...

(5)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol vymenovaný do hodnosti brigádny generál alebo povýšený do hodnosti ...

(6)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol povýšený do hodnosti čatára do 31. decembra 2009, sa ustanovuje ...

(7)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol vymenovaný do hodnosti poručíka do 31. decembra 2009, sa ustanovuje ...

(8)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol povýšený do hodnosti nadporučíka do 31. decembra 2009, sa ustanovuje ...

§ 215h

Odtlačky prstov a biologická vzorka odobratá profesionálnemu vojakovi a zubné záznamy stavu chrupu vrátane ...

§ 215i
(1)

Konanie vo veciach služobného pomeru, ktoré bolo začaté pred 31. decembrom 2009, sa dokončí podľa predpisov ...

(2)

Ak dôvod začatia konania vo veciach služobného pomeru vznikol do 31. decembra 2009, postupuje sa podľa ...

§ 215j
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2011

Profesionálnej vojačke, ktorá nastúpila na materskú dovolenku pred 1. januárom 2011 a profesionálnemu ...

§ 215k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. októbra 2011
(1)

Služobný pomer profesionálneho vojaka, ktorý k 31. októbru 2011 vykonával funkciu prokurátora vojenskej ...

(2)

Služobný pomer profesionálneho vojaka, ktorý k 31. októbru 2011 vykonával funkciu právneho čakateľa ...

§ 215l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému je poskytnutá rodičovská dovolenka a ktorému zanikol nárok na výplatu ...

(2)

Profesionálny vojak, ktorému vznikne nárok na výplatu príspevku na bývanie podľa odseku 1, je povinný ...

§ 215m
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013

Profesionálny vojak, ktorý je k 31. decembru 2012 dočasne vyčlenený na plnenie úloh organizačných zložiek ...

§ 216

Povolenie nosiť vojenskú rovnošatu vydané podľa predchádzajúcich právnych predpisov sa považuje za povolenie ...

§ 217

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

Čl. II

Zrušený od 1. 1. 2006.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 346/2005 Z. z.

  DOBY VÝSLUHY V HODNOSTI A MAXIMÁLNE DOBY SLUŽBY

  Hodnosť Doba výsluhy v hodnosti Maximálna doba služby vojak 2. stupňa 6 rokov 20 rokov slobodník ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 346/2005 Z. z.

  CHARAKTERISTIKY HODNOSTÍ PODĽA VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV

  VOJAK 1. STUPŇA

  Získavanie základných vojenských návykov, adaptačný proces a vykonávanie základného vojenského výcviku ...

  VOJAK 2. STUPŇA

  Jednoduché pomocné činnosti alebo prípravné činnosti podľa presných postupov a pokynov s bežnou zmyslovou ...

  Vykonávanie základných služobných úloh a povinností podľa presných postupov. Plnenie základných strážnych ...

  SLOBODNÍK

  Rutinné opakujúce sa činnosti podľa ustanovených postupov so zvýšenou zmyslovou záťažou alebo fyzickou ...

  Ovládanie a obsluha jednoduchých zbraňových systémov.

  DESIATNIK

  Rutinné činnosti s premenlivými informáciami, zvládnuteľné v rámci existujúcich štandardov alebo zaužívaného ...

  Zabezpečovanie funkčnosti zbraňových systémov.

  Riadenie a údržba špeciálnych bojových vozidiel a techniky.

  ČATÁR

  Samostatné rutinné činnosti. Riadenie a organizácia jednoduchých úsekov činností v rámci služobného ...

  Riadenie, velenie a organizovanie chodu základných vojenských skupín.

  Zabezpečovanie chodu subsystémov najnižších vojenských organizačných celkov.

  ROTNÝ

  Odborné činnosti spojené spravidla s hmotnou zodpovednosťou. Organizovanie alebo zabezpečovanie chodu ...

  Činnosti so zodpovednosťou za vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť ďalších osôb.

  Riadenie, velenie a organizovanie chodu najnižších vojenských organizačných celkov.

  ROTMAJSTER

  Samostatné odborné činnosti technického, administratívneho, hospodársko-správneho charakteru. Výkon ...

  Velenie v oblasti výcviku a odbornej prípravy príslušníkov nižšieho vojenského organizačného celku na ...

  NADROTMAJSTER

  Samostatné ucelené odborné činnosti. Analytická a hodnotiaca činnosť pri príprave podkladov na rozhodnutie, ...

  Velenie v oblasti výcviku a odbornej prípravy príslušníkov vojenského organizačného celku na bojové ...

  ŠTÁBNY NADROTMAJSTER

  Samostatné odborné činnosti so zvýšenou psychickou záťažou a stresovými situáciami. Riadenie, organizácia ...

  Velenie v oblasti výcviku a odbornej prípravy príslušníkov technicky a organizačne zložitých vojenských ...

  PODPRÁPORČÍK

  Špeciálne odborné činnosti s možnosťou samostatnej voľby technologického postupu, spravidla spojené ...

  Vykonávanie vysokošpecializovaných činností vo vybraných oblastiach vojenskej služby.

  PRÁPORČÍK

  Samostatné odborné činnosti technického a prevádzkového charakteru vyžadujúce spoluprácu s inými organizačnými ...

  Riadenie najnáročnejších technologických procesov alebo osobitne významných špeciálnych systémov alebo ...

  NADPRÁPORČÍK

  Riadenie a organizácia rámcových úsekov, ktoré sú dôležitou súčasťou širších procesov a javov. Činnosti ...

  Systémové činnosti so samostatným výberom postupov a spôsobov riešení majúce dôsledky na viaceré subjekty. ...

  Špecializované práce pri vykonávaní komplexných technických kontrol, zabezpečovanie stálej technickej ...

  PORUČÍK

  Odborné špecializované činnosti s vysokými nárokmi na myslenie a analytické schopnosti, s požiadavkou ...

  Riadenie, velenie a organizovanie chodu nižších vojenských organizačných celkov.

  NADPORUČÍK

  Samostatné odborné špecializované činnosti vykonávané podľa individuálne ustanovených postupov vopred ...

  Analytická a hodnotiaca činnosť pri príprave podkladov na rozhodovací proces.

  Zabezpečovanie chodu subsystémov vojenských organizačných celkov.

  KAPITÁN

  Samostatné odborné špecializované činnosti s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi úsekmi činností, riadenie ...

  Riadenie, velenie a zabezpečovanie chodu vojenských organizačných celkov s členením na nižšie organizačné ...

  MAJOR

  Výkon systémových činností spojených s komplexným zabezpečovaním zložitých úsekov a agend, zložitých ...

  Riadenie, organizácia a koordinácia zložitých procesov a systémov vykonávané spravidla v sťažených podmienkach. ...

  Zabezpečovanie chodu subsystémov technicky a organizačne zložitých vojenských útvarov.

  PODPLUKOVNÍK

  Výkon zložitých špecializovaných systémových a náročných tvorivých činností s rozsiahlymi väzbami medzi ...

  Koordinácia určených častí zložitých systémov vyžadujúca špeciálne konzultácie a osobitné podklady, ...

  Koncepčná a normotvorná činnosť v jednotlivých špecializovaných oblastiach.

  Riadenie, velenie a komplexné zabezpečovanie technicky a organizačne zložitých vojenských útvarov. ...

  PLUKOVNÍK

  Vysokošpecializované odborné činnosti alebo zložité analytické činnosti, ktorých výsledkom sú riešenia ...

  Tvorba podkladov do koncepcií a programov rozvoja na úrovni ústredného orgánu štátnej správy.

  Riadenie, velenie a všestranné zabezpečovanie veľmi zložitých vojenských útvarov alebo vojenských zariadení ...

  Velenie v oblasti výcviku a prípravy na bojové použitie vojenského organizačného celku. Riadenie, velenie ...

  BRIGÁDNY GENERÁL

  Riadenie a koordinácia komplexov veľmi zložitých systémov so značnými nárokmi na schopnosť riešiť v ...

  Zodpovednosť za bojovú a mobilizačnú pohotovosť, vycvičenosť, bojovú výkonnosť a všestrannú použiteľnosť ...

  Spracúvanie nových nekompletných informácií zamerané na vypracúvanie hypotéz a nových riešení s nešpecifikovanými ...

  GENERÁLMAJOR

  Riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov s rozsiahlymi väzbami na najvyššej celoštátnej ...

  Zodpovednosť za vznik možného všeobecného ohrozenia alebo za neodstrániteľné hmotné a morálne škody, ...

  GENERÁLPORUČÍK

  Koordinácia základných otázok velenia, riadenia a zabezpečenia ozbrojených síl Slovenskej republiky. ...

  Spracovanie nových nekompletných informácií originálnym spôsobom, riešenie národných a medzinárodných ...

  GENERÁL

  Riadenie najzložitejších systémov zameraných na obranu štátu a medzinárodnú bezpečnosť, rozhodovanie ...

  Zodpovednosť za plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republiky ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 346/2005 Z. z.

  STUPNICA HODNOSTNÝCH PLATOV PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV

  Platovýstupeň Početrokovslužby   vojak2. stupňa slobodník desiatnik čatár rotný rotmajster nadrotmajster ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 346/2005 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí ...

  2.

  Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany ...

  3.

  Smernica Rady 2000/78/ESz 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec rovnakého zaobchádzania ...

  4.

  Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorá ustanovuje zásadu rovnakého zaobchádzania s osobami ...

  5.

  Smernica Rady 96/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke, uzavretej medzi UNICE, ...

  6.

  Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach ...

  7.

  Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. ...
 • 2)  Napríklad § 3 ods. 4 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení ...
 • 3)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 4)  Čl. 12 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 4a)  § 10 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 4aa)  § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...
 • 4ab)  § 7 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti ...
 • 5)  § 7 zákona č. 321/2002 Z. z.
 • 5a)  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 6)  § 6 ods. 3 písm. d) zákona č. 321/2002 Z. z.
 • 7)  § 2 ods. 5 zákona č. 321/2002 Z. z.
 • 8)  § 2 ods. 6 zákona č. 321/2002 Z. z.
 • 9)  § 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 9a)  § 4 zákona č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu.
 • 10)  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11)  § 10 ods. 1 písm. b) Trestného zákona.
 • 11a)  § 11 Trestného zákona.
 • 11b)  § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
 • 11c)  § 80 ods. 4 až 9, § 86a a 87 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 13)  Napríklad Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou (oznámenie č. 326/2001 Z. z.), ...
 • 15)  Napríklad zákon č. 321/2002 Z. z. zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 15a)  § 7 ods. 5 a 6 zákona č. 321/2002 Z. z.
 • 17)  Zákon č. 215/2004 Z. z.
 • 17a)  § 65 ods. 1 a § 66 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17b)  § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 3 ods. 1 a § 18 ods. 3 zákona č. 321/2002 Z. z.
 • 19)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z.Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii ...
 • 20c)  Zákon č. 321/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20d)  Napríklad § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z., § 15, 16 a § 22 písm. ...
 • 21)  Napríklad § 12 ods. 1 písm. a) až c), e) a f) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády ...
 • 21a)  § 10 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  Čl. 86 písm. k) a čl. 119 písm. o) a p) Ústavy Slovenskej republiky.§ 12 zákona č. 321/2002 Z. z. ...
 • 22a)  § 27 písm. l) zákona č. 312/2001 Z. z. v znení zákona č. 551/2003 Z. z.
 • 23)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. ...
 • 23a)  Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 23b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23ba)  § 92 ods. 2 a § 93 ods. 1 Trestného zákona.
 • 23bb)  Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23bc)  § 80 ods. 4 až 9 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23c)  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 23d)  Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
 • 24)  § 195 Občianskeho súdneho poriadku.
 • 25)  § 64 Trestného zákona.
 • 26)  § 6 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 27)  § 104 až 108 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 28)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 28a)  Napríklad § 8 ods. 2 zákona č. 154/2001 Z. z., § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 28b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších ...
 • 28c)  § 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 29)  Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.
 • 29a)  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 29b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/ 1991 Zb. ...
 • 29c)  § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave.
 • 30)  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 30a)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych ...
 • 30b)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho ...
 • 30c)  Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
 • 31)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 32)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 33)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona ...
 • 33a)  § 4, 9 a § 12 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 321/2002 Z. z.
 • 33b)  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 34)  Napríklad zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného ...
 • 35)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových ...
 • 36)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty ...
 • 37)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ...
 • 38)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 40)  § 25 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.
 • 41)  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 41a)  § 11 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ...
 • 42)  § 27 zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 43a)  § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 321/2002 Z. z.
 • 44)  § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 321/2002 Z. z.
 • 45)  § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 321/2002 Z. z.
 • 46)  § 12 ods. 1 písm. c) zákona č. 321/2002 Z. z.
 • 47)  Zákon č. 328/2002 Z. z.
 • 47a)  Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky ...
 • 47aa)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení ...
 • 48)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok ...
 • 49)  § 12 zákona č. 283/2002 Z. z.
 • 49a)  § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 283/2002 Z. z.
 • 49b)  § 2 ods. 4 zákona č. 283/2002 Z. z.
 • 50)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov ...
 • 51)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 51a)  § 92 ods. 2 Trestného zákona.
 • 52)  § 4 ods. 4 zákona č. 321/2002 Z. z.
 • 53)  Zákon č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch ...
 • 54)  Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov.Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych ...
 • 55)  Zákon č. 461/2003 Z. z.
 • 56)  Zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov.
 • 57)  § 22 ods. 5 písm. a) zákona č. 570/2005 Z. z.
 • 58)  Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 14. októbra 2005 č. SELP/K-72/3-189 o požadovaných ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore