Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 346/2005 účinný od 01.01.2015 do 31.12.2015

Platnosť od: 03.08.2005
Účinnosť od: 01.01.2015
Účinnosť do: 31.12.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Vojenská služba
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST22JUD861DS19EU7PP2ČL0

Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 346/2005 účinný od 01.01.2015 do 31.12.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 346/2005 s účinnosťou od 01.01.2015 na základe 307/2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet zákona
(1)

Predmetom tohto zákona je úprava právnych vzťahov pri vykonávaní štátnej služby profesionálnych vojakov.

(2)

Na právne vzťahy profesionálneho vojaka pri vykonávaní štátnej služby sa Zákonník práce vzťahuje len vtedy, ak to ustanovuje tento zákon.

(3)

Právne vzťahy profesionálneho vojaka pri vykonávaní štátnej služby sú vzťahy profesionálneho vojaka k Slovenskej republike.

§ 2 - Štátna služba
(1)

Štátnu službu vykonáva profesionálny vojak v ozbrojených silách Slovenskej republiky1) (ďalej len „ozbrojené sily“), ak tento zákon alebo osobitné predpisy2) neustanovujú inak.

(2)

Štátna služba podľa tohto zákona sa vykonáva v služobnom pomere v prípravnej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe.

§ 3 - Zásada rovnakého zaobchádzania
(1)

Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako štátnemu občanovi Slovenskej republiky (ďalej len „občan“) pri vstupe do štátnej služby a profesionálnemu vojakovi pri vykonávaní štátnej služby v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahoch ustanovenou osobitným zákonom.3) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.4)

(2)

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo štátnej služby musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého. Profesionálny vojak nesmie byť v súvislosti s výkonom štátnej služby prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na vedúceho služobného úradu, veliteľa alebo na iného profesionálneho vojaka sťažnosť, žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti.

(3)

Občan pri prijímaní do štátnej služby alebo profesionálny vojak, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany.

(4)

Vedúci služobného úradu alebo veliteľ nesmie profesionálneho vojaka postihovať alebo znevýhodňovať preto, že profesionálny vojak uplatňuje svoje práva vyplývajúce zo štátnej služby.

(5)

Tam, kde sa v tomto zákone používa pojem profesionálny vojak, rozumie sa tým aj profesionálna vojačka.

§ 4 - Hlavný služobný úrad pre štátnu službu profesionálnych vojakov
(1)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na účely tohto zákona je hlavným služobným úradom pre štátnu službu profesionálnych vojakov (ďalej len „hlavný úrad“). Vedúcim hlavného úradu je minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister").

(2)

Hlavný úrad

a)

riadi služobné úrady,

b)

je odvolacím orgánom proti rozhodnutiu vedúceho služobného úradu podľa § 6 ods. 2 písm. a), c), d) až f) a proti rozhodnutiu vedúceho služobného úradu, ktorým je náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „náčelník generálneho štábu"),

c)

zabezpečuje jednotný postup pri uplatňovaní tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie,

d)

vydáva služobné predpisy,

e)

v rozsahu určenom týmto zákonom určuje systemizáciu v štátnej službe na základe návrhov služobných úradov a kontroluje jej dodržiavanie,

f)

kontroluje dodržiavanie tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a služobných predpisov,

g)

vypracúva koncepcie sociálnej starostlivosti o profesionálneho vojaka,

h)

vydáva Etický kódex profesionálneho vojaka.

(3)

Hlavný úrad je služobným úradom pre

a)

náčelníka generálneho štábu,

b)

riaditeľa Vojenského spravodajstva,

c)

riaditeľa Vojenskej polície,

d)

rektora vojenskej vysokej školy.

§ 5 - Služobné úrady
(1)

Služobný úrad na účely tohto zákona je

a)

ministerstvo,

b)

organizačná zložka ozbrojených síl určená ministrom pre profesionálnych vojakov ozbrojených síl, pre profesionálnych vojakov, ktorí majú byť dočasne vyčlenení podľa § 60 ods. 1, a pre profesionálnych vojakov, ktorým sa skončilo dočasné vyčlenenie podľa § 60 ods. 2; to neplatí, ak ide o profesionálnych vojakov dočasne vyčlenených na plnenie úloh Vojenského spravodajstva a Vojenskej polície,

c)

Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky pre profesionálnych vojakov Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky,

d)

Vojenské spravodajstvo pre profesionálnych vojakov dočasne vyčlenených na plnenie úloh Vojenského spravodajstva,

e)

Vojenská polícia pre profesionálnych vojakov dočasne vyčlenených na plnenie úloh Vojenskej polície,

f)

vojenská vysoká škola pre profesionálnych vojakov vojenskej vysokej školy.

(2)

Služobný úrad

a)

koná a rozhoduje vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru profesionálneho vojaka a právnych vzťahov s ním súvisiacich, ak tento zákon neustanovuje inak; ak ide o profesionálneho vojaka, ktorý je oznamovateľom kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti,4aa)služobný úrad vo veciach týkajúcich sa jeho služobného pomeru a právnych vzťahov s ním súvisiacich podľa § 70 ods. 1 písm. a), b), d), e), h) a o) a ods. 2 písm. b) až e) rozhoduje po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu podľa osobitného predpisu,4ab)

b)

vedie písomnosti týkajúce sa služobného pomeru profesionálneho vojaka v osobnom spise profesionálneho vojaka,

c)

vedie register profesionálnych vojakov a po skončení služobného pomeru odošle ich osobné spisy do vojenského archívu, ak tento zákon neustanovuje inak,

d)

zabezpečuje ochranu osobných údajov profesionálneho vojaka a jeho manželky (manžela), detí, rodičov a súrodencov (§ 13 ods. 5 až 7),

e)

plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje tento zákon.

(3)

Služobný úrad uvedený v odseku 1 písm. d) vedie osobné spisy profesionálnych vojakov dočasne vyčlenených na plnenie úloh Vojenského spravodajstva aj po skončení ich služobného pomeru.

§ 6 - Vedúci služobného úradu
(1)

V služobnom úrade rozhoduje vedúci služobného úradu v rozsahu, ktorý určí minister služobným predpisom v medziach tohto zákona.

(2)

Vedúcim služobného úradu, ktorým je

a)

ministerstvo, je vedúci služobného úradu ministerstva4a) pre profesionálnych vojakov dočasne vyčlenených podľa § 60 ods. 1 písm. a), b), d) a e),

b)

organizačná zložka ozbrojených síl určená podľa § 5 ods. 1 písm. b), je veliteľ organizačnej zložky,

c)

Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky, je náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,

d)

Vojenské spravodajstvo, je riaditeľ Vojenského spravodajstva,

e)

Vojenská polícia, je riaditeľ Vojenskej polície,

f)

vojenská vysoká škola, je rektor vojenskej vysokej školy.

(3)

Vo veciach služobného pomeru náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky koná a rozhoduje prezident Slovenskej republiky.

§ 7 - Veliteľ
(1)

Veliteľ na účely tohto zákona je profesionálny vojak, ktorý je oprávnený vydávať podriadenému profesionálnemu vojakovi vojenské rozkazy na vykonávanie štátnej služby a je povinný plniť voči podriadenému profesionálnemu vojakovi úlohy služobného úradu pri vykonávaní štátnej služby v určenom rozsahu.

(2)

Ak sa rozhoduje vo veciach právnych vzťahov podľa tohto zákona, veliteľ podľa odseku 1 je aj

a)

prezident Slovenskej republiky voči náčelníkovi Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,

b)

minister voči náčelníkovi generálneho štábu, riaditeľovi Vojenského spravodajstva, rektorovi vojenskej vysokej školy a riaditeľovi Vojenskej polície.

(3)

Veliteľom podľa odseku 1 je aj predstavený alebo vedúci zamestnanec.

(4)

Rozsah pôsobnosti veliteľa podľa odseku 1 určí služobný predpis, ktorý vydá minister.

(5)

Rozsah pôsobnosti veliteľa ustanovený osobitným predpisom5) nie je týmto zákonom dotknutý.

§ 8

Vedúci služobného úradu a veliteľ sú povinní

a)

riadiť, organizovať, kontrolovať a hodnotiť výkon štátnej služby podriadených profesionálnych vojakov,

b)

zabezpečovať, aby podriadení profesionálni vojaci boli na výkon štátnej služby náležite vycvičení a vyškolení,

c)

vytvárať priaznivé podmienky na riadny výkon štátnej služby a podriadených profesionálnych vojakov viesť k dodržiavaniu ustanovení Etického kódexu profesionálneho vojaka, služobných povinností a služobnej disciplíny,

d)

utvárať pracovné podmienky a zabezpečovať starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia podriadených profesionálnych vojakov pri výkone štátnej služby a kontrolovať dodržiavanie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby a v oblasti prevádzky technických zariadení,

e)

organizovať a zabezpečovať materiálne a technické podmienky vrátane osobných ochranných pracovných prostriedkov nevyhnutných na riadny a bezpečný výkon štátnej služby,

f)

vykonávať disciplinárnu právomoc podľa tohto zákona,

g)

navrhovať alebo vyvodzovať dôsledky z neplnenia ustanovení Etického kódexu profesionálneho vojaka, služobných povinností a z porušovania služobnej disciplíny,

h)

sledovať, či sa neskončili dôvody na zaradenie profesionálneho vojaka do personálnej zálohy,

i)

vytvoriť profesionálnemu vojakovi podmienky na vyčerpanie dovolenky,

j)

zabezpečovať profesionálnym vojakom podmienky na výkon štátnej služby tak, aby mohli riadne plniť služobné úlohy a aby to neohrozilo ich zdravie a majetok; ak zistia nedostatky, sú povinní urobiť opatrenia na ich odstránenie,

k)

kontrolovať, či profesionálny vojak plní svoje služobné povinnosti tak, aby nedochádzalo ku škodám,

l)

udeliť profesionálnemu vojakovi náhradné voľno do troch mesiacov od vzniku nároku na náhradné voľno, ak tento zákon neustanovuje inak,

m)

poučiť prepusteného profesionálneho vojaka o nárokoch súvisiacich so skončením služobného pomeru a o možnostiach prechodu na trh práce,

n)

utvárať podmienky na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania5a) profesionálneho vojaka pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo v priamej súvislosti s ním, viesť ich evidenciu a zabezpečiť vyšetrenie úrazu alebo choroby z povolania,

o)

zabezpečiť ochranu identifikačnej databázy profesionálnych vojakov pred odcudzením, stratou, poškodením, zničením, neoprávneným prístupom, zmenou alebo rozširovaním, ak je prevádzkovanie identifikačnej databázy v ich pôsobnosti.

§ 9 - Služobné predpisy
(1)

Služobnými predpismi hlavný služobný úrad určuje v medziach tohto zákona podrobnosti o výkone štátnej služby alebo podrobnosti súvisiace s jej vykonávaním.

(2)

So služobnými predpismi musí byť profesionálny vojak riadne oboznámený.

§ 10 - Systemizácia
(1)

Systemizácia na účely tohto zákona je počet miest profesionálnych vojakov v členení podľa jednotlivých hodností. Súčasťou systemizácie je určenie objemu finančných prostriedkov na platy profesionálnych vojakov.

(2)

Systemizáciu v rámci celkových početných stavov profesionálnych vojakov schválených vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) podľa osobitného predpisu6) určuje ministerstvo, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(3)

Podklady na systemizáciu predkladá ministerstvu náčelník generálneho štábu za Generálny štáb ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „generálny štáb“) a na základe schváleného vnútorného organizačného členenia za zväzky, útvary, jednotky, úrady a zariadenia ozbrojených síl podľa osobitného predpisu7) a pre profesionálnych vojakov dočasne vyčlenených podľa § 60 ods. 1 písm. a), b), d) a e).

(4)

Vojenské spravodajstvo a Vojenská polícia predkladajú podklady na systemizáciu ministrovi.

(5)

Systemizáciu Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky určuje prezident Slovenskej republiky ako hlavný veliteľ ozbrojených síl.8)

(6)

Zmeny v systemizácii po schválení zákona o štátnom rozpočte, ktorými sa nezvyšujú celkové početné stavy profesionálnych vojakov alebo nezakladajú nárok na štátny rozpočet, môže vykonať

a)

prezident Slovenskej republiky ako hlavný veliteľ ozbrojených síl vo Vojenskej kancelárii prezidenta Slovenskej republiky a v Čestnej stráži prezidenta Slovenskej republiky,

b)

minister na návrh

1.

náčelníka generálneho štábu za generálny štáb a v súlade so schváleným vnútorným organizačným členením za zväzky, útvary, jednotky, úrady a zariadenia ozbrojených síl a pre profesionálnych vojakov dočasne vyčlenených podľa § 60 ods. 1 písm. a), b), d) a e),

2.

riaditeľa Vojenského spravodajstva a riaditeľa Vojenskej polície.

Obmedzenie niektorých ústavných práv profesionálnych vojakov

§ 11
(1)

Petičné právo profesionálnych vojakov vo veciach súvisiacich s výkonom štátnej služby sa obmedzuje na individuálne žiadosti, návrhy a sťažnosti profesionálneho vojaka.

(2)

Profesionálny vojak nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia.

(3)

Profesionálny vojak sa nesmie aktívne zúčastňovať na zhromaždeniach organizovaných politickými stranami alebo politickými hnutiami.

(4)

Profesionálny vojak sa nesmie združovať v odborových organizáciách, ktoré pôsobia v ozbrojených silách a na pracoviskách, kde vykonáva štátnu službu.

§ 12
(1)

Profesionálny vojak nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť. Inou zárobkovou činnosťou sa na účely tohto zákona rozumie činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa osobitného predpisu.9)

(2)

Obmedzenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na

a)

poskytovanie zdravotnej starostlivosti v štátnych zdravotníckych zariadeniach, v neštátnych zdravotníckych zariadeniach,

b)

vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, publicistickú činnosť, prekladateľskú činnosť, prednášateľskú činnosť, literárnu činnosť, umeleckú činnosť, športovú činnosť,

c)

správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí, na správu majetku blízkej osoby, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, alebo na správu majetku blízkej osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, ak je správa majetku vykonávaná mimo služobného času,

d)

činnosť profesionálneho vojaka v poradnom orgáne vlády,

e)

činnosť člena rozkladovej komisie a na činnosť v komisii inej právnickej osoby vykonávanej so súhlasom ministra,

f)

činnosť znalca alebo tlmočníka, ak sa táto činnosť vykonáva pre súd, iný štátny orgán, pre obec, pre samosprávny kraj alebo pre Národnú banku Slovenska,

g)

profesionálneho vojaka, ktorý plní úlohy pod dočasnou legendou alebo trvalou legendou,

h)

poskytovanie veterinárnej starostlivosti v štátnych veterinárnych zariadeniach, neštátnych veterinárnych zariadeniach.

(3)

Profesionálny vojak nesmie byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb; to neplatí, ak

a)

je vyslaný do takého orgánu vládou alebo ministrom alebo

b)

plní úlohy pod dočasnou legendou alebo trvalou legendou.

(4)

Profesionálny vojak uvedený v odseku 3 písm. a) nesmie za členstvo v týchto orgánoch poberať odmenu alebo iné výhody.

DRUHÁ ČASŤ

ŠTÁTNA SLUŽBA

Podmienky prijatia do štátnej služby

§ 13
(1)

Do štátnej služby možno prijať občana, ktorý

a)

písomne požiadal o prijatie do štátnej služby,

b)

dosiahol vek 18 rokov,

c)

je bezúhonný,

d)

je spoľahlivý,

e)

ovláda štátny jazyk,

f)

nie je členom politickej strany alebo politického hnutia,

g)

má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo aj štátne občianstvo štátu, ktorý je

1.

štátom Európskej únie alebo

2.

členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej je Slovenská republika členom,

h)

má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

i)

spĺňa vzdelanie na prijatie do štátnej služby,

j)

ku dňu prijatia do štátnej služby nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu,9a)

k)

je zdravotne spôsobilý, psychicky spôsobilý a fyzicky zdatný,

l)

je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,

m)

spĺňa predpoklady ustanovené osobitnými predpismi,10)

n)

ku dňu prijatia do štátnej služby skončí činnosti, ktorých vykonávanie je obmedzené alebo zakázané podľa § 11 a 12,

o)

súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,

p)

úspešne absolvoval výberové konanie.

(2)

Podmienky ustanovené v odseku 1 písm. c) až h), k) až m) a o) profesionálny vojak musí spĺňať po celú dobu štátnej služby profesionálneho vojaka.

(3)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ak sa na neho nehľadí, akoby nebol odsúdený. Aj keď sa na občana hľadí, akoby nebol odsúdený, nepovažuje sa na účely tohto zákona za bezúhonného, ak bol právoplatne odsúdený za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom,11) alebo za zločin.11a) Bezúhonnosť v prijímacom konaní sa preukazuje odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

(4)

Za spoľahlivého sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ak

a)

bol liečený zo závislosti od alkoholu alebo iných omamných látok alebo psychotropných látok (ďalej len „omamné a psychotropné látky") alebo preukázateľne nadmerne požíva alkohol alebo požíva iné omamné alebo psychotropné látky,

b)

bol zo štátnej služby podľa tohto zákona alebo z predchádzajúceho služobného pomeru prepustený z dôvodu, že

1.

na základe záverov služobného hodnotenia bol hodnotený ako nespôsobilý vykonávať profesionálnu službu v ozbrojených silách alebo štátnu službu v služobnom pomere,

2.

závažným spôsobom porušil niektorú zo základných povinností profesionálneho vojaka alebo porušil niektorý zo zákazov ustanovených pre profesionálnych vojakov,

3.

bol právoplatne odsúdený na trest zákazu činnosti vykonávať funkciu profesionálneho vojaka alebo trest straty vojenskej hodnosti,

c)

jeho predchádzajúci štátnozamestnanecký pomer sa skončil z dôvodu

1.

odvolania zo štátnozamestnaneckého pomeru okrem odvolania z dôvodu zníženia počtu štátnozamestnaneckých miest v systemizácii,

2.

prepustenia zo štátnej služby na základe disciplinárneho opatrenia,

3.

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,

d)

jeho predchádzajúci pracovný pomer sa skončil z dôvodu výpovede pre závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

(5)

Služobný úrad je oprávnený na účely zistenia, či občan spĺňa podmienky prijatia do štátnej služby, spracúvať o jeho osobe tieto údaje:

a)

meno, priezvisko, titul, vedeckú hodnosť,

b)

dátum a miesto narodenia,

c)

adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,

d)

štátne občianstvo, prípadne ďalšie štátne občianstvo, zmeny štátneho občianstva,

e)

číslo občianskeho preukazu, miesto a dátum jeho vydania,

f)

vzdelanie, prehľad absolvovaných škôl, kurzov, získaných osvedčení a oprávnení,

g)

znalosť cudzieho jazyka,

h)

zamestnanie, sídlo zamestnávateľa,

i)

prehľad predchádzajúcich zamestnávateľov aj s pracovným zaradením,

j)

miesto a čas výkonu povinnej vojenskej služby, ďalšej služby v ozbrojených silách, v ozbrojených zboroch, v ozbrojených bezpečnostných zboroch, v Slovenskej informačnej službe alebo v Národnom bezpečnostnom úrade Slovenskej republiky, dosiahnutú hodnosť,

k)

závislosť od požívania alkoholu alebo požívania iných omamných alebo psychotropných látok,

l)

rodné číslo,11b)

m)

rodné priezvisko,

n)

meno, priezvisko a rodné priezvisko jeho rodičov.

(6)

Po prijatí občana do štátnej služby profesionálneho vojaka služobný úrad spracúva

a)

údaje na účely kontroly dodržiavania liečebného režimu, posudzovania dočasnej neschopnosti a posudzovania podľa osobitného predpisu,11c) a to

1.

príslušnosť k vojenskému útvaru,

2.

adresu uvedenú na potvrdení o dočasnej neschopnosti,

3.

začiatok, trvanie a koniec dočasnej neschopnosti,

b)

osobné údaje o jeho rodinnom stave a

c)

údaje uvedené v odseku 5 písm. a) až c) aj o jeho manželke (manželovi), deťoch, rodičoch alebo súrodencoch na účely zabezpečenia kontaktu alebo pri mimoriadnej udalosti podľa § 92 ods. 2.

(7)

Osobné údaje uvedené v odsekoch 5 a 6 služobný úrad spracúva po celý čas trvania štátnej služby profesionálneho vojaka.

§ 14
(1)

Občana, ktorý je blízkou osobou12) veliteľa alebo profesionálneho vojaka, nemožno prijať do štátnej služby tak, aby bol v jeho priamej podriadenosti alebo nadriadenosti, alebo tak, aby jeden podliehal pokladničnej alebo účtovnej kontrole druhého.

(2)

Občan, ktorý požiada o prijatie do štátnej služby, oznámi služobnému úradu skutočnosti podľa odseku 1.

Výberové konanie

§ 15
(1)

Funkcia, do ktorej sa občan ustanoví pri prijatí do prípravnej štátnej služby alebo do dočasnej štátnej služby, sa obsadzuje na základe výberového konania.

(2)

Výberovým konaním podľa odseku 1 sa overuje splnenie podmienok, ktoré sú potrebné vzhľadom na povahu činnosti, ktoré má profesionálny vojak vykonávať v štátnej službe.

(3)

Výberové konanie vyhlasuje služobný úrad v tlači, prípadne v iných verejnosti prístupných prostriedkoch masovej komunikácie najmenej tri týždne pred jeho začatím s uvedením údajov, ktorými sú

a)

názov funkcie,

b)

druh štátnej služby,

c)

podmienky prijatia do štátnej služby,

d)

zoznam požadovaných dokladov podľa odseku 5 písm. a), b), d), e), f) a g),

e)

dátum a miesto podania žiadosti.

(4)

Výberové konanie na funkcie pre profesionálnych vojakov v štátnej službe vo Vojenskom spravodajstve je neverejné.

(5)

Vo výberovom konaní občan predloží

a)

vyplnený osobný dotazník, ktorého súčasťou sú osobné údaje uvedené v § 13 ods. 4,

b)

životopis,

c)

občiansky preukaz a doklady o dosiahnutom vzdelaní alebo ich overené kópie,

d)

vojenskú knižku, ak vykonal základnú službu alebo náhradnú službu,

e)

čestné vyhlásenie, že

1.

má štátne občianstvo podľa § 13 ods. 1 písm. g),

2.

nevykonáva činnosti, ktorých vykonávanie je v štátnej službe obmedzené alebo zakázané, prípadne vyhlásenie o tom, že ku dňu prijatia do štátnej služby vykonávanie takých činností skončí,

3.

súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,

4.

bol oboznámený s podmienkami výkonu štátnej služby,

f)

písomné hodnotenie, pracovný posudok alebo služobný posudok z posledného zamestnania, ak bol zamestnaný.

(6)

Vo výberovom konaní na funkciu vojenského duchovného občan predloží aj písomné stanovisko príslušnej cirkevnej autority.13)

(7)

Služobný úrad, ktorý výberové konanie vyhlásil, pozve občana, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 13 ods. 1 písm. a) až j) a l) až o), na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím.

§ 16
(1)

Výberové konanie uskutočňujú výberové komisie zriadené služobným úradom, ktorý výberové konanie vyhlásil. Výberová komisia má najmenej troch členov. Predsedom komisie je profesionálny vojak s najvyššou hodnosťou.

(2)

Zdravotná spôsobilosť občana sa preukazuje v rámci výberového konania

a)

výsledkami lekárskej prehliadky, ktorú možno doplniť na náklady ministerstva odborným lekárskym vyšetrením,

b)

výsledkom vyšetrenia na prítomnosť metabolitov omamných alebo psychotropných látok v organizme.

(3)

Previerka psychickej spôsobilosti občana sa vykonáva v rámci výberového konania psychodiagnostickým vyšetrením, ktoré vykonáva psychológ spĺňajúci podmienky na vykonávanie psychologickej činnosti.

(4)

Previerka fyzickej zdatnosti občana sa vykonáva v rámci výberového konania.

(5)

Podmienky zdravotnej spôsobilosti, previerky psychickej spôsobilosti a fyzickej zdatnosti na posúdenie spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(6)

Ovládanie štátneho jazyka v rámci výberového konania občan preukazuje vysvedčením z posledného ročníka strednej školy.

(7)

Na základe výsledkov výberového konania služobný úrad zašle občanovi do desiatich dní odo dňa skončenia výberového konania písomné oznámenie o

a)

splnení podmienok prijatia do štátnej služby alebo

b)

nesplnení podmienok prijatia do štátnej služby.

Prípravná štátna služba

§ 17
(1)

Prípravná štátna služba je štátna služba, počas ktorej sa profesionálny vojak pripravuje na vykonávanie dočasnej štátnej služby. Príprava sa uskutočňuje vo funkcii

a)

čakateľ, ak je pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov,

b)

kadet, ak je pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov.

(2)

Do prípravnej štátnej služby môže vedúci služobného úradu prijať občana, ktorý spĺňa podmienky na prijatie do štátnej služby a v roku prijatia do štátnej služby neprekročil vek

a)

30 rokov, ak bude pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov,

b)

25 rokov, ak počas prípravnej štátnej služby absolvuje vysokú školu,

c)

30 rokov, ak bude pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov a dosiahol vysokoškolské vzdelanie na inej než vojenskej vysokej škole.

(3)

Obmedzenie veku podľa odseku 2 sa nevzťahuje na občana, ktorý má byť

a)

dočasne vyčlenený podľa § 60 ods. 1 písm. c),

b)

ustanovený do funkcie v právnej službe, v psychologickej službe alebo vo vojenskom zdravotníctve,

c)

ustanovený do funkcie vojenského duchovného, vojenského športového trénera alebo vojenského hudobníka.

§ 18
(1)

Ak je súčasťou prípravnej štátnej služby aj získanie vysokoškolského vzdelania, občan a vedúci služobného úradu uzatvoria písomnú dohodu o umožnení získania vysokoškolského vzdelania.

(2)

Dohoda podľa odseku 1 obsahuje

a)

sídlo vysokej školy,

b)

stupeň vysokoškolského vzdelania,

c)

študijný odbor a formu štúdia,

d)

dĺžku trvania štúdia,

e)

záväzok uhradiť náklady vynaložené na naturálne a finančné zabezpečenie vysokoškolského štúdia, ak služobný pomer skončí podľa § 69 alebo ak nezotrvá v dočasnej štátnej službe po dobu výsluhy v hodnosti poručík,

f)

podmienky odstúpenia od dohody a

g)

najvyššiu sumu úhrady nákladov podľa písmena e).

(3)

Povinnosť uhradiť náklady nevznikne, ak služobný pomer skončí podľa § 69 ods. 1 písm. d), § 70 ods. 1 písm. a) až c), h) a § 74.

(4)

Určenie sumy úhrady nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie vysokoškolského štúdia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 18a
(1)

Pri prijatí občana do prípravnej štátnej služby občan a vedúci služobného úradu uzatvoria písomnú dohodu o úhrade nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie výcviku profesionálneho vojaka vo vojenskom vzdelávacom a výcvikovom zariadení počas výkonu prípravnej štátnej služby.

(2)

Dohoda podľa odseku 1 obsahuje

a)

meno a priezvisko občana,

b)

názov a sídlo vojenského vzdelávacieho a výcvikového zariadenia,

c)

dĺžku trvania výcviku,

d)

záväzok občana uhradiť služobnému úradu náklady vynaložené na naturálne a finančné zabezpečenie jeho výcviku podľa odseku 1, ak sa služobný pomer profesionálneho vojaka skončí podľa § 70 ods. 1 písm. d) až g), alebo ak profesionálny vojak nezotrvá v dočasnej štátnej službe po dobu podľa § 21 ods. 1 písm. a) alebo § 21 ods. 2,

e)

podmienky odstúpenia od dohody a

f)

najvyššiu sumu úhrady vynaložených nákladov podľa písmena d).

(3)

Povinnosť uhradiť náklady podľa odseku 2 písm. d) nevznikne, ak sa služobný pomer profesionálneho vojaka skončí podľa § 74.

(4)

Určenie sumy úhrady nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie výcviku profesionálneho vojaka vo vojenskom vzdelávacom a výcvikovom zariadení počas výkonu prípravnej štátnej služby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 19
(1)

Profesionálny vojak absolvuje počas výkonu prípravnej štátnej služby základný vojenský výcvik v trvaní od štyroch týždňov do deviatich týždňov.

(2)

Profesionálny vojak, ktorý bude pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov, absolvuje počas výkonu prípravnej štátnej služby aj

a)

vysokú školu, ak nedosiahol vysokoškolské vzdelanie, alebo

b)

dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl, ak dosiahol vysokoškolské vzdelanie na inej než vojenskej vysokej škole.

(3)

Profesionálny vojak nevykoná základný vojenský výcvik, ak po prerušení štúdia na vojenskej vysokej škole pokračuje v štúdiu a základný vojenský výcvik v určenom rozsahu už vykonal.

(4)

Počas prípravnej štátnej služby môže byť profesionálny vojak podľa § 18 vyslaný na štúdium na zahraničnú vojenskú vysokú školu najdlhšie na dobu dvoch semestrov.

Dočasná štátna služba

§ 20
(1)

Dočasná štátna služba je štátna služba, ktorú profesionálny vojak vykonáva po dobu ustanovenú týmto zákonom, ak osobitné predpisy15) neustanovujú inak.

(2)

Do dočasnej štátnej služby po úspešnom skončení prípravnej štátnej služby vymenúva profesionálneho vojaka vedúci služobného úradu.

(3)

Do dočasnej štátnej služby bez vykonania prípravnej štátnej služby môže vedúci služobného úradu prijať občana, ak

a)

jeho predchádzajúca dočasná štátna služba trvala najviac 10 rokov a od jej skončenia neuplynuli viac ako tri roky,

b)

spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby,

c)

spĺňa hodnosť plánovanú na funkciu, do ktorej má byť ustanovený,

d)

do uplynutia doby výsluhy v hodnosti chýbajú najmenej tri roky a

e)

bol podľa predchádzajúceho právneho predpisu alebo podľa tohto zákona hodnotený ako spôsobilý vykonávať profesionálnu službu a funkciu, do ktorej bol naposledy ustanovený, alebo vyššiu funkciu.

(4)

Do dočasnej štátnej služby bez vykonania prípravnej štátnej služby môže vedúci služobného úradu prijať aj občana, ktorý bol v služobnom pomere k ozbrojeným zborom, k ozbrojeným bezpečnostným zborom, k Slovenskej informačnej službe alebo k Národnému bezpečnostnému úradu Slovenskej republiky, spĺňa podmienky na prijatie do štátnej služby a v roku prijatia do štátnej služby neprekročil vek

a)

35 rokov, ak bude prijatý do hodnostného zboru mužstva a poddôstojníkov,

b)

35 rokov, ak bude prijatý do hodnostného zboru dôstojníkov.

(5)

Ustanovenie odseku 3 písm. a), c) a d) a obmedzenie veku podľa odseku 4 sa nevzťahujú na občana, ktorý má byť

a)

dočasne vyčlenený podľa § 60 ods. 1 písm. c),

b)

ustanovený do funkcie v právnej službe, v psychologickej službe alebo vo vojenskom zdravotníctve,

c)

ustanovený do funkcie vojenského duchovného, vojenského vrcholového športovca, vojenského športového trénera alebo vojenského hudobníka.

(6)

Za predchádzajúcu dočasnú štátnu službu podľa odseku 3 písm. a) sa považuje dočasná štátna služba podľa tohto zákona a doba trvania služobného pomeru k ozbrojeným silám podľa predchádzajúcich právnych predpisov.

(7)

Do doby výsluhy v hodnosti podľa odseku 3 písm. d) sa započítava doba od vymenovania alebo povýšenia do tejto hodnosti v predchádzajúcom služobnom pomere k ozbrojeným silám alebo v služobnom pomere podľa tohto zákona.

§ 21
(1)

Do dočasnej štátnej služby sa

a)

vymenuje profesionálny vojak po skončení prípravnej štátnej služby na

1.

tri až šesť rokov pre hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov alebo

2.

dobu výsluhy v hodnosti poručík pre hodnostný zbor dôstojníkov,

b)

prijíma občan bez vykonania prípravnej štátnej služby na čas chýbajúci do uplynutia doby výsluhy v hodnosti, ktorá mu bude priznaná.

(2)

Čas trvania štátnej služby podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu sa určí na základe rozhodnutia vedúceho služobného úradu po predchádzajúcom písomnom súhlase profesionálneho vojaka. Ak je tento čas kratší ako šesť rokov, možno na žiadosť profesionálneho vojaka tento čas opätovne predlžovať, najviac však na šesť rokov odo dňa vymenovania do dočasnej štátnej služby.

(3)

Dočasná štátna služba, ak tento zákon alebo osobitné predpisy neustanovujú inak,15) trvá do

a)

uplynutia doby výsluhy v hodnosti,

b)

uplynutia maximálnej doby služby alebo

c)

dosiahnutia 55 rokov veku profesionálneho vojaka.

(4)

Dobou výsluhy v hodnosti je časový úsek, v ktorom profesionálny vojak môže zotrvať v dosiahnutej hodnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.

(5)

Maximálnou dobou služby je časový úsek, v ktorom profesionálny vojak môže zotrvať v dočasnej štátnej službe, ak tento zákon alebo osobitné predpisy15) neustanovujú inak. Do maximálnej doby služby sa započítava čas trvania dočasnej štátnej služby podľa tohto zákona a čas trvania služobného pomeru podľa predchádzajúcich právnych predpisov, ak tento zákon neustanovuje inak.

(6)

Doby výsluhy v hodnosti a maximálne doby služby sú ustanovené v prílohe č. 1, ak sa ďalej neustanovuje inak.

(7)

Výnimku na zotrvanie v dočasnej štátnej službe aj po uplynutí maximálnej doby služby môže povoliť vedúci služobného úradu po predchádzajúcom písomnom súhlase profesionálneho vojaka, spĺňajúceho požadované osobitné predpoklady na výkon funkcie a na hodnosť, zdravotnú spôsobilosť, psychickú spôsobilosť a fyzickú zdatnosť na výkon štátnej služby, najdlhšie však do dosiahnutia 55 rokov veku, ak sa v odsekoch 11 až 13 neustanovuje inak a ak je to v záujme služobného úradu.

(8)

Pri vymenovaní profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe do hodnosti podpráporčíka alebo pri povýšení profesionálneho vojaka sa čas trvania dočasnej štátnej služby zmení na čas do uplynutia doby výsluhy v hodnosti, ak tento zákon alebo osobitné predpisy15) neustanovujú inak.

(9)

Čas trvania dočasnej štátnej služby profesionálneho vojaka podľa odseku 8, ak tento zákon neustanovuje inak, sa na základe rozhodnutia vedúceho služobného úradu po predchádzajúcom písomnom súhlase profesionálneho vojaka zmení najdlhšie na čas do uplynutia maximálnej doby služby, ak nebude po uplynutí doby výsluhy v hodnosti vymenovaný do hodnosti alebo povýšený a

a)

bude zaradený do programu udržiavania alebo

b)

je ustanovený do funkcie plánovanej pre vojenského vrcholového športovca.

(10)

Čas trvania dočasnej štátnej služby profesionálneho vojaka, ktorý nebude po uplynutí doby výsluhy v hodnosti vymenovaný do hodnosti alebo povýšený, sa s jeho písomným súhlasom a podľa rozhodnutia vedúceho služobného úradu zmení najdlhšie na čas do dosiahnutia 55 rokov veku, ak tento zákon neustanovuje inak, ak je

a)

dočasne vyčlenený podľa § 60 ods. 1 písm. c),

b)

ustanovený do funkcie na inšpekcii ministra, na Bezpečnostnom úrade ministerstva (ďalej len „bezpečnostný úrad"), v štátnej správe na úseku leteckej prevádzky, v právnej službe, v psychologickej službe, vo finančno-ekonomickej službe alebo vo vojenskom zdravotníctve,

c)

ustanovený do funkcie vojenského duchovného, vojenského športového trénera alebo vojenského hudobníka,

d)

je ustanovený do funkcie pilot, letovod, letovod lietadla–navigátor, palubný radista, palubný operátor, palubný technik alebo padákový odborník letectva,

e)

príslušníkom útvaru špeciálneho určenia,

f)

v generálskej hodnosti.

(11)

Čas trvania dočasnej štátnej služby profesionálneho vojaka vymenovaného do funkcie rektora vojenskej vysokej školy a náčelníka generálneho štábu sa riadi podľa osobitných predpisov.15)

(12)

Výnimku na zotrvanie profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe po dosiahnutí 55 rokov veku môže povoliť minister.

(13)

Ustanovenie odseku 12 sa nevzťahuje na náčelníka generálneho štábu, ktorého zotrvanie v dočasnej štátnej službe ustanovuje osobitný predpis.15a)

(14)

Na vydanie rozhodnutia podľa odseku 10 a na povolenie výnimky podľa odseku 12 pre vojenského duchovného sa vyžaduje vyjadrenie príslušnej cirkevnej autority,13) ktoré je pre vedúceho služobného úradu a ministra záväzné.

(15)

Na profesionálneho vojaka podľa odsekov 12 a 13 sa nevzťahuje odsek 3 a § 70 ods. 1 písm. i) až k).

(16)

Rozhodnutie vedúceho služobného úradu o zmene času trvania dočasnej štátnej služby vydané podľa odseku 9 písm. b) alebo odseku 10 sa považuje za rozhodnutie o zaradení profesionálneho vojaka do programu udržiavania, ak čas trvania dočasnej štátnej služby nepresiahne maximálnu dobu služby.

(17)

Ak sa profesionálnemu vojakovi skončí zaradenie podľa odseku 10, pričom počas zaradenia mu už uplynula maximálna doba služby, dočasná štátna služba trvá do času uvedeného v rozhodnutí vedúceho služobného úradu vydaného podľa odseku 10.

(18)

Kritériá na povolenie výnimky podľa odsekov 7 a 12 ustanoví minister služobným predpisom.

§ 22
(1)

Za program udržiavania sa na účely tohto zákona považuje ponechanie profesionálneho vojaka s jeho písomným súhlasom v dočasnej štátnej službe nad dobu výsluhy v dosiahnutej hodnosti s možnosťou opakovaného zaradenia do programu udržiavania, najdlhšie však do uplynutia maximálnej doby služby.

(2)

Do programu udržiavania môže služobný úrad rozhodnutím vedúceho služobného úradu zaradiť profesionálneho vojaka, ak

a)

spĺňa požadované osobitné predpoklady na výkon funkcie a na hodnosť, zdravotnú spôsobilosť, psychickú spôsobilosť a fyzickú zdatnosť na výkon štátnej služby a ak je to v záujme služobného úradu,

b)

je nedostatok profesionálnych vojakov vo funkciách s príslušnou vojenskou odbornosťou a funkciu nemožno obsadiť na základe výsledkov konkurenčného výberu alebo

c)

doplňovanie ozbrojených síl nezodpovedá potrebám ozbrojených síl.

(3)

Do programu udržiavania podľa odseku 1 môže vedúci služobného úradu rozhodnutím zaradiť aj profesionálneho vojaka, ktorý dosiahol hodnosť štábny nadrotmajster alebo nadpráporčík.

(4)

Profesionálny vojak, ktorému bola udelená výnimka podľa § 21 ods. 7, sa z programu udržiavania nevyraďuje.

(5)

Do programu udržiavania sa nezaraďuje

a)

profesionálny vojak, ktorý bol dočasne vyčlenený podľa § 60 ods. 1 písm. c), príslušník útvaru špeciálneho určenia alebo

b)

profesionálny vojak, ktorý je ustanovený do funkcie

1.

na inšpekcii ministra, na bezpečnostnom úrade, v štátnej správe na úseku leteckej prevádzky, v právnej službe, v psychologickej službe, vo finančno-ekonomickej službe alebo vo vojenskom zdravotníctve,

2.

vojenského duchovného, vojenského vrcholového športovca, vojenského športového trénera alebo vojenského hudobníka,

3.

pilot, letovod, letovod lietadla–navigátor, palubný technik, palubný radista alebo palubný operátor, padákový odborník letectva.

Kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby

§ 24

Kvalifikačnými predpokladmi na výkon štátnej služby sú

a)

vzdelanie,

b)

osobitné predpoklady na výkon funkcie a na hodnosť.

§ 25
(1)

Podmienku vzdelania na výkon prípravnej štátnej služby spĺňa občan, ak získal

a)

najmenej stredné odborné vzdelanie a bude pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov,

b)

úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a bude pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov na vysokej škole alebo

c)

vysokoškolské vzdelanie a bude pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov.

(2)

Podmienku vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby spĺňa profesionálny vojak v hodnosti

a)

vojak 2. stupňa, slobodník a desiatnik, ak získal najmenej stredné odborné vzdelanie,

b)

čatár, rotný, rotmajster, nadrotmajster, štábny nadrotmajster, podpráporčík, práporčík a nadpráporčík, ak získal úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie, alebo vysokoškolské vzdelanie,

c)

poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník, plukovník, brigádny generál, generálmajor, generálporučík a generál, ak získal vysokoškolské vzdelanie.

§ 26
(1)

Osobitné predpoklady na výkon funkcie a na hodnosť sú na účely tohto zákona

a)

osobitný kvalifikačný predpoklad na funkciu,

b)

odborné predpoklady na hodnosť,

c)

stupeň znalosti cudzieho jazyka na funkciu.

(2)

Osobitné predpoklady podľa odseku 1 získava profesionálny vojak v príslušných vojenských odbornostiach

a)

bezprostredne po vymenovaní alebo prijatí do dočasnej štátnej služby

1.

v odbornom výcviku jednotlivca,

2.

vo vstupnom odbornom dôstojníckom kurze,

b)

počas trvania dočasnej štátnej služby v

1.

kariérových kurzoch na hodnosť,

2.

odborných kurzoch na funkciu, ktoré organizuje služobný úrad alebo iné vzdelávacie zariadenie,

3.

špecializačnom štúdiu.

(3)

Kariérovým kurzom na hodnosť sa na účely tohto zákona rozumie získavanie odborných predpokladov na vymenovanie do hodnosti alebo na povýšenie.

(4)

Do kurzu podľa odseku 2 na základe potrieb ozbrojených síl alebo výsledkov konkurenčného výberu vysiela profesionálneho vojaka a vyslanie ukončuje vedúci služobného úradu.

(5)

Profesionálny vojak môže byť vyslaný do kariérového kurzu na hodnosť alebo odborného kurzu na funkciu, ak spĺňa predpoklady ustanovené osobitným predpisom17) na funkciu, do ktorej má byť ustanovený.

§ 27
(1)

Požadované druhy, študijné odbory a učebné odbory stredoškolského vzdelania, požadované študijné odbory a stupne vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby a požadovanú odbornú spôsobilosť na výkon niektorých odborných činností vo vojenskom zdravotníctve na výkon dočasnej štátnej služby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(2)

Osobitné kvalifikačné predpoklady na funkciu a odborné predpoklady na hodnosť, spôsob ich získavania, stupne znalosti cudzieho jazyka na funkcie a podmienky uznávania osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť dosiahnuté pred účinnosťou tohto zákona ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

§ 27a
(1)

Profesionálny vojak v hodnostnom zbore dôstojníkov môže byť v súlade s potrebami ozbrojených síl a na základe výsledkov služobného hodnotenia alebo hodnotenia prípravnej štátnej služby vyslaný na vysokoškolské štúdium druhého stupňa v externej forme na náklady služobného úradu, ak o to požiada.

(2)

Profesionálny vojak v hodnostnom zbore mužstva a poddôstojníkov, ak o to požiada, môže byť v súlade s potrebami ozbrojených síl a na základe výsledkov služobného hodnotenia alebo hodnotenia prípravnej štátnej služby vyslaný na vysokoškolské štúdium prvého stupňa alebo vysokoškolské štúdium druhého stupňa v externej forme na náklady služobného úradu, ak má byť ustanovený do funkcie vo vojenskom zdravotníctve, na výkon ktorej sa podľa osobitného predpisu30b) vyžaduje vysokoškolské vzdelanie.

(3)

Počet profesionálnych vojakov vysielaných na vysokoškolské štúdium podľa odsekov 1 a 2 pre jednotlivé služobné úrady ustanoví každoročne hlavný úrad.

(4)

O vyslaní profesionálneho vojaka na vysokoškolské štúdium rozhodne a vyslanie ukončí vedúci služobného úradu na návrh veliteľa profesionálneho vojaka.

(5)

Podmienkou na vyslanie na vysokoškolské štúdium podľa odsekov 1 a 2 je prijatie profesionálneho vojaka na vysokoškolské štúdium.

§ 27b
(1)

Profesionálny vojak, ktorý bol vyslaný na vysokoškolské štúdium (ďalej len „štúdium“) podľa § 27a a jeho služobný pomer sa skončí pred uplynutím doby dvojnásobku dĺžky trvania štúdia od jeho skončenia,17a) je povinný uhradiť služobnému úradu náklady spojené so štúdiom alebo ich pomernú časť.

(2)

Profesionálny vojak, ktorý bol vyslaný do kurzu alebo do špecializačného štúdia (ďalej len „prehlbovanie kvalifikácie“) podľa § 26 ods. 2 a jeho služobný pomer sa skončí pred uplynutím doby štvornásobku dĺžky trvania prehlbovania kvalifikácie od jeho skončenia, je povinný uhradiť služobnému úradu náklady spojené s prehlbovaním kvalifikácie alebo ich pomernú časť. Profesionálny vojak je povinný uhradiť náklady spojené s prehlbovaním kvalifikácie alebo ich pomernú časť aj vtedy, ak prehlbovanie kvalifikácie neskončil.

(3)

Povinnosť uhradiť náklady spojené so štúdiom, prehlbovaním kvalifikácie alebo ich pomernú časť nevznikne, ak

a)

služobný úrad nesúhlasil s tým, aby po zrušení študijného programu pokračoval profesionálny vojak v štúdiu v inom študijnom programe alebo

b)

služobný pomer profesionálneho vojaka sa skončí podľa § 70 ods. 1 písm. a) až c), písm. h), písm. i) až n) alebo § 74.

(4)

Do nákladov spojených so štúdiom podľa odseku 1 sa započítavajú náklady, ktoré vznikli služobnému úradu

a)

poskytovaním služobného voľna s nárokom na plat,

b)

poskytovaním náhrad výdavkov na štúdium,

c)

úhradou školného a poplatkov spojených so štúdiom,17b)

d)

úhradou časti nákladov na štúdium na vojenskej vysokej škole.

(5)

Do nákladov spojených s prehlbovaním kvalifikácie podľa odseku 2 sa započítavajú náklady, ktoré vznikli služobnému úradu

a)

poskytovaním náhrady výdavkov v súvislosti so zaradením do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky,

b)

úhradou časti nákladov na prehlbovanie kvalifikácie.

(6)

O povinnosti uhradiť náklady spojené so štúdiom, prehlbovaním kvalifikácie alebo ich pomernú časť rozhodne vedúci služobného úradu. Rozhodnutie musí obsahovať aj výšku nákladov, ktorú je profesionálny vojak povinný uhradiť spolu s lehotou na ich úhradu.

(7)

Podrobnosti o úhrade nákladov podľa odseku 4 písm. d) a odseku 5 písm. b) ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

TRETIA ČASŤ

SLUŽOBNÝ POMER

PRVÁ HLAVA
VZNIK SLUŽOBNÉHO POMERU

§ 28
(1)

Služobný pomer vzniká odo dňa určeného v rozhodnutí vedúceho služobného úradu o prijatí občana do štátnej služby (ďalej len „rozhodnutie o prijatí“), ak občan v tento deň nastúpi na výkon funkcie, do ktorej bol ustanovený, a zloží vojenskú prísahu podľa osobitného predpisu;18) ak občan zložil vojenskú prísahu podľa osobitného predpisu18) pred prijatím do štátnej služby, vojenskú prísahu neskladá.

(2)

Rozhodnutie o prijatí musí obsahovať aj

a)

titul, meno a priezvisko,

b)

dátum a miesto narodenia,

c)

deň prijatia do štátnej služby,

d)

druh štátnej služby,

e)

čas trvania štátnej služby,

f)

funkciu, do ktorej je ustanovený,

g)

hodnosť, do ktorej je vymenovaný pri prijatí do prípravnej štátnej služby alebo ktorá mu je priznaná pri prijatí do dočasnej štátnej služby,

h)

miesto výkonu štátnej služby a služobný úrad,

i)

údaje potrebné na spracúvanie číselnej a menovitej evidencie.

(3)

Súčasne s rozhodnutím podľa odseku 1 vedúci služobného úradu alebo veliteľ odovzdá občanovi opis činností vyplývajúcich z funkcie a písomné oznámenie o

a)

výške a zložení platu,

b)

týždennom služobnom čase,

c)

dĺžke dovolenky,

d)

dni výplaty platu,

e)

lehotách na skončenie služobného pomeru podľa § 69 ods. 3 a § 72.

(4)

Rozhodnutie o prijatí profesionálnemu vojakovi odovzdá vedúci služobného úradu alebo veliteľ najneskôr v deň vzniku služobného pomeru.

(5)

Ustanovenie odseku 3 sa vzťahuje aj na zmeny v služobnom pomere profesionálneho vojaka.

(6)

Miestom výkonu štátnej služby sa na účely tohto zákona rozumie sídlo pracoviska, kde profesionálny vojak vykonáva štátnu službu.

§ 29
(1)

Ak občan nemôže nastúpiť na výkon funkcie, do ktorej bol ustanovený, pretože deň vzniku služobného pomeru pripadol na sobotu, nedeľu, sviatok alebo ďalší deň pracovného pokoja, podmienka vzniku služobného pomeru v určený deň sa považuje za splnenú, ak občan nastúpi na výkon funkcie v najbližší pracovný deň.

(2)

Služobný pomer nevznikne, ak občan nenastúpi na výkon štátnej služby v určený deň alebo ak občan odmietol zložiť vojenskú prísahu, alebo ju zložil s výhradou.

(3)

Ak občan nenastúpi na výkon štátnej služby z dôvodov uvedených v § 104 ods. 1 písm. a) alebo b) a túto prekážku včas oznámil služobnému úradu, služobný pomer vznikne odo dňa nasledujúceho po dni, keď prekážka odpadne. Vedúci služobného úradu v rozhodnutí uvedie skutočný deň vzniku služobného pomeru.

DRUHÁ HLAVA
ZMENY V SLUŽOBNOM POMERE

Prvý oddiel
Konkurenčný výber

§ 30
(1)

Konkurenčným výberom na účely tohto zákona je posúdenie výkonu dočasnej štátnej služby profesionálnych vojakov na základe ich služobných hodnotení, priebehu štátnej služby a určenie poradia profesionálnych vojakov, ktoré je záväzné na vydanie rozhodnutia na

a)

vymenovanie do hodnosti podpráporčíka,

b)

vymenovanie do hodnosti brigádneho generála alebo

c)

povýšenie.

(2)

Konkurenčný výber vykonávajú komisie zriadené náčelníkom generálneho štábu alebo komisie zriadené vedúcimi služobných úradov, ktorých určí náčelník generálneho štábu, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)

Konkurenčný výber na vymenovanie do hodnosti brigádny generál a povýšenie do hodnosti generálmajor a generálporučík vykonáva komisia zriadená ministrom, ktorej stálym členom je náčelník generálneho štábu.

(4)

Pôsobnosť komisií a rokovací poriadok komisií podľa odsekov 2 a 3 a kritériá na určenie poradia profesionálnych vojakov na základe zhodnotenia ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

§ 31
(1)

Konkurenčný výber pre profesionálnych vojakov v hodnosti plukovník, brigádny generál a generálmajor, ak sú v hodnosti najmenej jeden rok, sa vykonáva podľa potrieb ozbrojených síl.

(2)

Profesionálni vojaci v hodnosti desiatnik, čatár, rotný, rotmajster, nadrotmajster, podpráporčík, práporčík, poručík, nadporučík, kapitán, major a podplukovník sa prvý raz zaradia do konkurenčného výberu na vymenovanie do hodnosti a na povýšenie v kalendárnom roku, v ktorom splnia minimálnu dobu v hodnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)

Profesionálni vojaci podľa odseku 2, ktorí neboli komisiou pre konkurenčný výber určení na vymenovanie do hodnosti alebo na povýšenie, sa druhý raz zaradia do konkurenčného výberu, ktorý sa uskutoční v nasledujúcom kalendárnom roku.

(4)

Profesionálni vojaci, ktorí boli komisiou pre konkurenčný výber určení na vymenovanie do hodnosti alebo na povýšenie a nebudú do uplynutia doby výsluhy v hodnosti vymenovaní do hodnosti alebo povýšení, sa zaradia do programu udržiavania a vymenujú do hodnosti alebo povýšia súčasne s ustanovením do funkcie s plánovanou hodnosťou, pre ktorú boli určení.

(5)

Profesionálnych vojakov v hodnosti čatár, ktorí v kalendárnom roku splnia minimálnu dobu v hodnosti, a profesionálnych vojakov v hodnosti rotný, ktorým uplynie jeden rok v hodnosti, možno zaradiť do konkurenčného výberu na vymenovanie do hodnosti podpráporčík.

(6)

Profesionálny vojak, ktorého komisia v konkurenčnom výbere určí na vymenovanie do hodnosti alebo na povýšenie, sa zaradí do kariérového kurzu na hodnosť, ak sa odborný predpoklad na hodnosť požaduje.

(7)

Do konkurenčného výberu sa nezaradí profesionálny vojak,

a)

ktorý bol zaradený do programu udržiavania, ak tento zákon neustanovuje inak,

b)

o ktorého skončení služobného pomeru bolo právoplatne rozhodnuté,

c)

ktorý je v hodnosti vojak 1. stupňa, vojak 2. stupňa, slobodník, štábny nadrotmajster, nadpráporčík, generálporučík a generál.

§ 31a
(1)

Ak počet funkcií, na ktoré sa konkurenčný výber vykonáva, prevyšuje počet profesionálnych vojakov, ktorí spĺňajú podmienky na zaradenie do konkurenčného výberu, a tento rozdiel nemožno vyrovnať mimoriadnym konkurenčným výberom, do konkurenčného výberu možno zaradiť aj profesionálnych vojakov s príslušnou vojenskou odbornosťou, ak sú zaradení do programu udržiavania.

(2)

Profesionálneho vojaka možno zaradiť do konkurenčného výberu podľa odseku 1 len s jeho písomným súhlasom.

§ 32
(1)

Minimálna doba v hodnosti je doba, po ktorej uplynutí je profesionálny vojak zaradený do konkurenčného výberu.

(2)

Minimálna doba v hodnosti začína plynúť dňom vymenovania profesionálneho vojaka do hodnosti alebo jeho povýšenia a končí sa k 1. januáru v roku, ktorý predchádza 24 mesiacom uplynutia doby výsluhy v dosiahnutej hodnosti.

§ 33 - Ustanovenia § 30 až 32 sa nevzťahujú na profesionálneho vojaka, ktorý je
a)

dočasne vyčlenený podľa § 60 ods. 1 písm. c),

b)

ustanovený do funkcie na inšpekcii ministra, na bezpečnostnom úrade, v štátnej správe na úseku leteckej prevádzky, v právnej službe, v psychologickej službe, vo finančno-ekonomickej službe alebo vo vojenskom zdravotníctve,

c)

ustanovený do funkcie pilot, letovod, letovod lietadla – navigátor, palubný radista, palubný operátor, palubný technik, padákový odborník letectva alebo príslušník útvaru špeciálneho určenia,

d)

ustanovený do funkcie vojenského duchovného, vojenského vrcholového športovca, vojenského športového trénera alebo vojenského hudobníka.

Druhý oddiel
Vojenská hodnosť a hodnostné zbory

§ 34
(1)

Profesionálnemu vojakovi patrí vojenská hodnosť (ďalej len „hodnosť“).

(2)

Dosiahnutou hodnosťou sa vyjadruje pripravenosť profesionálneho vojaka na výkon činností zodpovedajúcich jednotlivým hodnostiam. Charakteristiky hodností podľa vykonávaných činností sú uvedené v prílohe č. 2.

(3)

Hodnosti tvoria hodnostné zbory

a)

mužstva a poddôstojníkov,

b)

práporčíkov a

c)

dôstojníkov.

(4)

V hodnostných zboroch sa ustanovujú hodnosti v stupňoch od najnižšej hodnosti po najvyššiu hodnosť takto:

1.

hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov

a)

vojak 1. stupňa,

b)

vojak 2. stupňa,

c)

slobodník,

d)

desiatnik,

e)

čatár,

f)

rotný,

g)

rotmajster,

h)

nadrotmajster,

i)

štábny nadrotmajster,

2.

hodnostný zbor práporčíkov

a)

podpráporčík,

b)

práporčík,

c)

nadpráporčík,

3.

hodnostný zbor dôstojníkov

a)

poručík,

b)

nadporučík,

c)

kapitán,

d)

major,

e)

podplukovník,

f)

plukovník,

g)

brigádny generál,

h)

generálmajor,

i)

generálporučík,

j)

generál.

Tretí oddiel
Vymenúvanie do hodností, povyšovanie a priznávanie hodností

Vymenúvanie do hodností a povyšovanie
§ 35
(1)

Dňom prijatia do prípravnej štátnej služby vedúci služobného úradu vymenuje profesionálneho vojaka do hodnosti vojak 1. stupňa.

(2)

Po úspešnom skončení prípravnej štátnej služby je profesionálny vojak vedúcim služobného úradu

a)

povýšený do hodnosti vojak 2. stupňa, ak je pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov,

b)

vymenovaný do hodnosti poručík, ak je pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov.

§ 36
(1)

Profesionálneho vojaka možno povýšiť len o jeden stupeň.

(2)

Profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe, ktorý uspel v konkurenčnom výbere, vedúci služobného úradu vymenuje do hodnosti podpráporčíka alebo povýši, ak na výkon funkcie spĺňa

a)

vzdelanie a osobitné predpoklady na výkon funkcie a na hodnosť, do ktorej má byť vymenovaný alebo povýšený, a

b)

predpoklady ustanovené osobitnými predpismi.10)

(3)

Ustanovenie odseku 2 sa použije aj na vymenovanie profesionálneho vojaka do hodnosti brigádny generál a na povýšenie do ďalších generálskych hodností.

(4)

Profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe v hodnosti vojak 2. stupňa a slobodník vedúci služobného úradu môže povýšiť, ak na výkon funkcie spĺňa podmienky uvedené v odseku 2, okrem podmienky konkurenčného výberu, a je v hodnosti najmenej jeden rok.

(5)

Vymenovanie do hodnosti a povýšenie sa vykoná súčasne s ustanovením do funkcie, na ktorú je táto hodnosť plánovaná.

(6)

Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na vymenovanie do hodnosti brigádneho generála a na povýšenie do ďalších generálskych hodností.

§ 37

Profesionálneho vojaka do hodnosti brigádneho generála vymenúva a do ďalších generálskych hodností povyšuje prezident Slovenskej republiky. Návrh na vymenovanie profesionálneho vojaka do hodnosti brigádny generál a na povýšenie profesionálneho vojaka do generálskej hodnosti prezidentovi Slovenskej republiky predkladá vláda na návrh ministra.

§ 38
(1)

Vedúci služobného úradu vymenuje do hodnosti alebo povýši profesionálneho vojaka, ktorý spĺňa podmienky na vymenovanie do hodnosti podpráporčíka alebo poručíka alebo na povýšenie, ak je alebo bude

a)

dočasne vyčlenený podľa § 60 ods. 1 písm. c),

b)

ustanovený do funkcie na inšpekcii ministra, na bezpečnostnom úrade, v štátnej správe na úseku leteckej prevádzky, v právnej službe, v psychologickej službe, vo finančno-ekonomickej službe alebo vo vojenskom zdravotníctve,

c)

ustanovený do funkcie pilot, letovod, letovod lietadla – navigátor, palubný radista, palubný operátor, palubný technik, padákový odborník letectva alebo príslušník útvaru špeciálneho určenia,

d)

ustanovený do funkcie vojenského duchovného, vojenského vrcholového športovca, vojenského športového trénera alebo vojenského hudobníka.

(2)

Profesionálny vojak uvedený v odseku 1 spĺňa podmienky na vymenovanie do hodnosti alebo na povýšenie, ak

a)

je ustanovený do funkcie s vyššou hodnosťou,

b)

spĺňa vzdelanie a odborné predpoklady na hodnosť, do ktorej má byť vymenovaný alebo povýšený, a

c)

od jeho posledného vymenovania do hodnosti alebo povýšenia uplynula doba výsluhy v hodnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)

Vedúci služobného úradu môže povýšiť profesionálneho vojaka v dôstojníckej hodnosti poručík až podplukovník dočasne vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva po splnení minimálnej doby výsluhy v hodnosti uvedenej v § 32 ods. 2 do uplynutia doby výsluhy v hodnosti.

(4)

Doba výsluhy v hodnosti podľa odseku 2 písm. c) pre hodnosť vojak 2. stupňa, slobodník a desiatnik je jeden rok.

§ 39 - Priznanie hodnosti
(1)

Profesionálnemu vojakovi pri prijatí do štátnej služby vedúci služobného úradu prizná hodnosť, ktorú predtým dosiahol, ak je taká alebo vyššia hodnosť plánovaná na funkciu, do ktorej bude ustanovený.

(2)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý bude dočasne vyčlenený podľa § 60 ods. 1 písm. c), možno priznať predtým dosiahnutú hodnosť aj v prípade, ak sa na neho vzťahuje § 54 ods. 5.

(3)

Ak nemožno hodnosť priznať podľa odseku 1, možno profesionálnemu vojakovi na základe jeho písomného súhlasu priznať nižšiu hodnosť, než akú dosiahol, ak je taká hodnosť plánovaná na funkciu, do ktorej bude ustanovený.

(4)

Priznaním nižšej hodnosti podľa odseku 3 predtým dosiahnutá hodnosť zaniká.

§ 39a - Zapožičanie hodnosti
(1)

Profesionálnemu vojakovi ustanovenému do funkcie, na ktorú je plánovaná vyššia hodnosť, než akú dosiahol, minister môže na dobu výkonu funkcie zapožičať vyššiu hodnosť.

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije na zapožičanie generálskej hodnosti.

(3)

Zapožičanie hodnosti sa uvedie v personálnom rozkaze.

(4)

Profesionálny vojak má počas zapožičania hodnosti práva a povinnosti spojené s touto hodnosťou.

Štvrtý oddiel
Hodnotenie a osobná identifikácia

§ 40

Počas trvania štátnej služby sa na profesionálneho vojaka spracúva hodnotenie formou

a)

služobného hodnotenia,

b)

priebežného hodnotenia,

c)

hodnotenia prípravnej štátnej služby.

Služobné hodnotenie
§ 41
(1)

Služobné hodnotenie je základným podkladom na rozhodovanie vedúceho služobného úradu a veliteľa vo veciach služobného pomeru profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe, na plánovanie jeho postupu v služobnej kariére v príslušnom hodnostnom zbore a jeho kariérového rozvoja.

(2)

Služobné hodnotenie za predchádzajúci kalendárny rok sa spracúva písomne do 15. februára, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)

Služobné hodnotenie spracúva veliteľ (ďalej len „hodnotiteľ“). Na vojenského duchovného služobné hodnotenie spracúva hodnotiteľ v súčinnosti s priamym cirkevným nadriadeným vojenského duchovného.

(4)

Ak bude profesionálny vojak počas kalendárneho roka ustanovený do inej funkcie alebo zaradený do personálnej zálohy iného hodnotiteľa, služobné hodnotenie sa spracuje pred vykonaním príslušnej zmeny len vtedy, ak od posledného hodnotenia uplynulo viac ako šesť mesiacov.

(5)

Ustanovenie odseku 4 sa vzťahuje aj na zmenu hodnotiteľov z iných dôvodov.

(6)

Služobné hodnotenie obsahuje

a)

údaje uvedené v § 28 ods. 2 písm. a), b), e), f), h), i) a dosiahnutú hodnosť,

b)

vyhodnotenie splnenia navrhovaných opatrení v služobnej kariére profesionálneho vojaka, úloh a cieľov odborného a osobného rozvoja z predchádzajúceho služobného hodnotenia,

c)

hodnotenie služobných schopností, zručností a vlastností,

d)

hodnotenie služobných výsledkov,

e)

hodnotenie

1.

odbornosti a pripravenosti na bojové nasadenie,

2.

bezúhonnosti,

3.

zdravotnej spôsobilosti,

4.

pohybovej výkonnosti,

5.

iných rozhodných skutočností súvisiacich s profesionálnym vojakom,

f)

záver.

(7)

Služobné hodnotenie profesionálneho vojaka vykonávajúceho riadiacu funkciu alebo veliteľskú funkciu namiesto hodnotenia uvedeného v odseku 6 písm. d) obsahuje hodnotenie štýlu riadiacej práce.

(8)

Časti služobného hodnotenia podľa odseku 6 písm. c), d) a e) prvého bodu a odseku 7 obsahujú okrem slovného zhodnotenia aj zodpovedajúce bodové hodnotenie. V závere služobného hodnotenia sa uvedie:

a)

vykazuje mimoriadne dobré výsledky - 86 až 100 bodov,

b)

vykazuje dobré výsledky - 64 až 85 bodov,

c)

vykazuje uspokojivé výsledky - 46 až 63 bodov,

d)

vykazuje čiastočne uspokojivé výsledky - 30 až 45 bodov,

e)

nevykazuje požadované výsledky a je nespôsobilý vykonávať štátnu službu - 0 až 29 bodov.

(9)

V závere služobného hodnotenia hodnotiteľ uvedie aj opatrenia, ktoré sa navrhujú v služobnej kariére profesionálneho vojaka.

(10)

Podrobnejšie podmienky o častiach služobného hodnotenia podľa odsekov 6 až 9 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

§ 42
(1)

So služobným hodnotením hodnotiteľ preukázateľne oboznámi profesionálneho vojaka najneskôr do siedmich dní odo dňa spracovania služobného hodnotenia.

(2)

Proti služobnému hodnoteniu môže profesionálny vojak podať písomné odvolanie do siedmich dní odo dňa oboznámenia sa so služobným hodnotením. Ak profesionálny vojak odmietne potvrdiť oboznámenie sa so služobným hodnotením, hodnotiteľ urobí o tom záznam do služobného hodnotenia; vykonanie záznamu má účinky oboznámenia.

(3)

Odvolanie proti služobnému hodnoteniu profesionálny vojak podáva hodnotiteľovi.

(4)

Podanie odvolania má odkladný účinok.

(5)

Hodnotiteľ môže odvolaniu vyhovieť sám. Ak odvolaniu do siedmich dní odo dňa prevzatia odvolania v celom rozsahu nevyhovie, predloží odvolanie spolu so služobným hodnotením a písomným odôvodnením svojho stanoviska k odvolaniu na prerokovanie odvolaciemu orgánu.

(6)

Profesionálny vojak je oprávnený robiť zo svojho služobného hodnotenia výpisky, poznámky alebo si vyžiadať jeho kópiu na vlastné náklady.

§ 43
(1)

Odvolacím orgánom je nadriadený veliteľ hodnotiteľa.

(2)

Odvolací orgán do siedmich dní odo dňa prevzatia odvolania zriadi komisiu na prerokovanie odvolania proti služobnému hodnoteniu a súčasne jej predloží na rokovanie odvolanie spolu s napadnutým služobným hodnotením.

(3)

Komisia podľa odseku 2 je poradný orgán odvolacieho orgánu. Členmi komisie sú najmenej traja profesionálni vojaci v dočasnej štátnej službe v rovnakej alebo vyššej hodnosti, než akú dosiahol profesionálny vojak, ktorý podal odvolanie.

(4)

Komisia prerokuje napadnuté služobné hodnotenie do siedmich dní odo dňa jej zriadenia a predloží svoje stanovisko odvolaciemu orgánu.

§ 44
(1)

O odvolaní profesionálneho vojaka proti služobnému hodnoteniu rozhodne odvolací orgán do siedmich dní odo dňa prevzatia stanoviska komisie.

(2)

Ak nie sú dôvody na zmenu alebo zrušenie služobného hodnotenia, odvolací orgán odvolanie zamietne a služobné hodnotenie potvrdí. Ak služobné hodnotenie zruší, vráti ho hodnotiteľovi na nové spracovanie; hodnotiteľ je rozhodnutím odvolacieho orgánu viazaný.

(3)

Hodnotiteľ do siedmich dní odo dňa prevzatia zrušeného služobného hodnotenia spracuje nové služobné hodnotenie.

(4)

Na základe výsledkov odvolacieho konania hodnotiteľ bez zbytočného odkladu oboznámi profesionálneho vojaka so zmeneným, potvrdeným alebo novým služobným hodnotením.

(5)

Proti rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno odvolať.

§ 45
(1)

Služobné hodnotenie je platné, ak bol profesionálny vojak so služobným hodnotením oboznámený a ak proti nemu už nemožno podať odvolanie.

(2)

Ak neboli hodnotiteľom alebo odvolacím orgánom dodržané lehoty podľa § 42 ods. 1 a 5, § 43 ods. 2 a 4 a § 44 ods. 1 a 3, služobné hodnotenie je neplatné.

(3)

Ak je služobné hodnotenie neplatné z dôvodov uvedených v odseku 2, hodnotiteľ spracuje bezodkladne nové služobné hodnotenie.

§ 46
(1)

Platné služobné hodnotenie sa zakladá do osobného spisu profesionálneho vojaka.

(2)

S platným služobným hodnotením sa môže oboznamovať aj vedúci služobného úradu, veliteľ, zamestnanci personálnych útvarov, členovia komisie vykonávajúcej konkurenčný výber a ďalšie orgány po predložení dokladu oprávňujúceho na oboznamovanie so služobným hodnotením.

§ 47 - Priebežné hodnotenie
(1)

Priebežné hodnotenie je podkladom na spracovanie služobného hodnotenia profesionálneho vojaka; obsahuje najmä vyhodnotenie plnenia služobných povinností a čiastkových úloh plnených profesionálnym vojakom v období medzi dvoma služobnými hodnoteniami.

(2)

Na priebežné hodnotenie sa nevzťahujú ustanovenia o služobnom hodnotení.

§ 48 - Hodnotenie prípravnej štátnej služby
(1)

Hodnotenie prípravnej štátnej služby sa vykonáva pri skončení prípravnej štátnej služby a obsahuje vyhodnotenie výsledkov dosiahnutých profesionálnym vojakom počas prípravnej štátnej služby.

(2)

Na hodnotenie prípravnej štátnej služby sa nevzťahujú ustanovenia o služobnom hodnotení a o priebežnom hodnotení.

Osobná identifikácia
§ 49 - Osobný spis
(1)

Písomnosti súvisiace so vznikom, zmenami a skončením služobného pomeru profesionálneho vojaka sa zakladajú do jeho osobného spisu. Osobný spis profesionálneho vojaka vedie služobný úrad.

(2)

Služobný úrad poskytne profesionálnemu vojakovi na jeho žiadosť odpisy písomností, ktoré sú uložené v jeho osobnom spise, a umožní mu robiť si výpisy z písomností a fotokópie písomností uložených v jeho osobnom spise.

(3)

Podrobnosti o obsahu osobného spisu ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

§ 50 - Osobná identifikačná karta
(1)

Profesionálnemu vojakovi pri prijatí do štátnej služby vydá služobný úrad osobnú identifikačnú kartu. Pri služobnom styku je profesionálny vojak povinný preukazovať svoju príslušnosť k ozbrojeným silám osobnou identifikačnou kartou.

(2)

Osobná identifikačná karta profesionálneho vojaka obsahuje

a)

hodnosť, meno, priezvisko, titul, vedeckú hodnosť,

b)

dátum a miesto narodenia,

c)

rodné číslo,

d)

miesto výkonu štátnej služby,

e)

fotografiu,

f)

evidenčné číslo.

(3)

Osobnú identifikačnú kartu nemožno pripojiť ako prílohu k podaniu ani odovzdať nepovolanej osobe. Zničenie, poškodenie, stratu, odcudzenie alebo zneužitie osobnej identifikačnej karty je profesionálny vojak povinný hlásiť veliteľovi.

(4)

Vzor osobnej identifikačnej karty ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

§ 51 - Kovový identifikačný štítok
(1)

Profesionálnemu vojakovi sa pri prijatí alebo vymenovaní do dočasnej štátnej služby vydajú dva kovové identifikačné štítky s kovovou retiazkou.

(2)

Kovový identifikačný štítok obsahuje meno, priezvisko, rodné číslo a krvnú skupinu profesionálneho vojaka.

(3)

Vzor kovového identifikačného štítku a kovovej retiazky a spôsob ich nosenia ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

§ 51a - Biologická identifikácia a biologická vzorka
(1)

Na účely identifikácie sa profesionálnemu vojakovi pri prijatí alebo vymenovaní do dočasnej štátnej služby odoberajú odtlačky prstov a biologická vzorka, ktorou je biologický materiál pochádzajúci z jeho tela a vyhotovuje sa panoramatická röntgenová snímka chrupu oboch čeľustí. Táto snímka sa vyhotovuje opakovane počas dočasnej štátnej služby v súvislosti s prirodzenou alebo chorobnou zmenou stavu chrupu.

(2)

Odobraté odtlačky prstov, výsledok analýzy deoxyribonukleovej kyseliny z odobratej biologickej vzorky vo forme alfanumerického kódu a panoramatická röntgenová snímka chrupu podľa odseku 1 tvoria identifikačnú databázu profesionálneho vojaka.

(3)

Biologická vzorka sa profesionálnemu vojakovi odoberá vždy pred jeho vyslaním na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky a po skončení jeho vyslania.

(4)

Odber biologickej vzorky sa vykonáva spôsobom, ktorý nesmie ohroziť zdravie profesionálneho vojaka a ani ponížiť jeho ľudskú dôstojnosť.

(5)

Záznamy z identifikačnej databázy profesionálneho vojaka možno použiť na identifikáciu profesionálneho vojaka len na základe rozhodnutia ministra.

(6)

Záznamy z identifikačnej databázy profesionálneho vojaka sa archivujú 100 rokov od jeho narodenia.

(7)

Záznamy z identifikačnej databázy profesionálneho vojaka dočasne vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva sa vedú samostatne.

(8)

Podrobnosti o spôsobe odberu odtlačkov prstov, biologickej vzorky, vyhotovenia panoramatickej röntgenovej snímky chrupu, o vytvorení, použití, uchovávaní a likvidácii identifikačnej databázy a o likvidácii biologickej vzorky profesionálneho vojaka ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

Piaty oddiel
Ustanovenie do funkcie a zastupovanie profesionálneho vojaka

Ustanovenie do funkcie
§ 52
(1)

Profesionálneho vojaka po prijatí do prípravnej štátnej služby ustanoví vedúci služobného úradu do funkcie

a)

čakateľ, ak bude pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov,

b)

kadet, ak bude pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov.

(2)

Profesionálneho vojaka po vymenovaní alebo po prijatí do dočasnej štátnej služby ustanoví vedúci služobného úradu do funkcie podľa dosiahnutej hodnosti.

§ 53
(1)

Profesionálneho vojaka počas trvania dočasnej štátnej služby vedúci služobného úradu môže ustanoviť do inej funkcie, ak spĺňa predpoklady ustanovené osobitnými predpismi10) a ak

a)

uspel v konkurenčnom výbere a spĺňa osobitné predpoklady na výkon funkcie a na hodnosť, ktorá je na funkcii plánovaná, alebo

b)

spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby a dosiahol hodnosť, ktorá je na funkcii plánovaná.

(2)

Profesionálneho vojaka v hodnosti vojak 2. stupňa a slobodník, ktorý spĺňa podmienky podľa § 36 ods. 4, môže vedúci služobného úradu počas trvania dočasnej štátnej služby ustanoviť do inej funkcie s plánovanou hodnosťou vyššou o jeden stupeň.

§ 54
(1)

Vedúci služobného úradu môže ustanoviť do funkcie profesionálneho vojaka, ktorý spĺňa podmienky na ustanovenie do funkcie, ak je alebo bude

a)

dočasne vyčlenený podľa § 60 ods. 1 písm. c) alebo vyslaný podľa § 66 ods. 1 až 3,

b)

ustanovený do funkcie na inšpekcii ministra, na bezpečnostnom úrade, v štátnej správe na úseku leteckej prevádzky, v právnej službe, v psychologickej službe, vo finančno-ekonomickej službe alebo vo vojenskom zdravotníctve,

c)

ustanovený do funkcie pilot, letovod, letovod lietadla – navigátor, palubný radista, palubný operátor, palubný technik, padákový odborník letectva alebo príslušník útvaru špeciálneho určenia,

d)

ustanovený do funkcie vojenského duchovného, vojenského vrcholového športovca, vojenského športového trénera alebo vojenského hudobníka.

(2)

Profesionálny vojak uvedený v odseku 1 spĺňa podmienky na ustanovenie do funkcie, ak

a)

spĺňa vzdelanie na funkciu, do ktorej má byť ustanovený,

b)

spĺňa vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad na funkciu, do ktorej má byť ustanovený,

c)

spĺňa predpoklady ustanovené osobitnými predpismi,10)

d)

je na funkcii plánovaná rovnaká alebo vyššia hodnosť, než akú dosiahol.

(3)

Ustanovenie odseku 2 písm. a) sa vzťahuje na profesionálneho vojaka uvedeného v odseku 1 písm. a) a d); ustanovenie odseku 2 písm. b) sa vzťahuje na profesionálneho vojaka uvedeného v odseku 1 písm. b) a c).

(4)

Ustanovenie vojenského duchovného do inej funkcie sa vykonáva na základe rozhodnutia príslušnej cirkevnej autority.

(5)

Ustanovenie odseku 2 písm. d) sa nevzťahuje na profesionálnych vojakov podľa odseku 1 písm. a) a na vojenského duchovného.

§ 54a

Profesionálneho vojaka do funkcie s plánovanou hodnosťou brigádny generál, generálmajor a generálporučík ustanovuje minister, ak osobitný predpis neustanovuje inak.20c)

§ 55
(1)

Profesionálneho vojaka vedúci služobného úradu ustanoví do inej funkcie, ak

a)

v dôsledku organizačnej zmeny nemôže naďalej vykonávať doterajšiu funkciu,

b)

podľa rozhodnutia správnej komisie, ktorou je prieskumná komisia podľa územnej pôsobnosti (ďalej len „prieskumná komisia“), je trvalo nespôsobilý vykonávať doterajšiu funkciu,

c)

vzdal sa funkcie, bol odvolaný alebo uvoľnený z funkcie podľa osobitných predpisov,20d)

d)

je blízkou osobou veliteľa alebo profesionálneho vojaka v jeho priamej podriadenosti alebo nadriadenosti, alebo ak jeden podlieha pokladničnej kontrole alebo účtovnej kontrole druhého.

(2)

Za organizačnú zmenu sa na účely tohto zákona považuje zrušenie funkcie alebo zmena hodnosti plánovanej na funkciu, do ktorej je profesionálny vojak ustanovený.

(3)

Ustanovenie vojenského duchovného do inej funkcie sa vykonáva na základe rozhodnutia príslušnej cirkevnej autority.

(4)

Za inú funkciu podľa odseku 1 sa nepovažuje funkcia, ktorá je určená vedúcim služobného úradu na ustanovenie profesionálneho vojaka po ukončení jeho vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 66 ods. 1.

(5)

Podrobnosti o určovaní funkcie na ustanovenie profesionálneho vojaka po ukončení jeho vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa odseku 4 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

§ 56 - Zastupovanie iného profesionálneho vojaka
(1)

Ak nemôže profesionálny vojak dlhšie ako 30 dní vykonávať funkciu, do ktorej je ustanovený, môže vedúci služobného úradu poveriť iného profesionálneho vojaka zastupovaním neprítomného profesionálneho vojaka.

(2)

Na profesionálneho vojaka, ktorému zastupovanie vyplýva z jeho funkcie, sa odsek 1 nevzťahuje.

(3)

Zastupovanie nesmie presiahnuť šesť mesiacov v kalendárnom roku.

Šiesty oddiel
Zmena miesta výkonu štátnej služby, odvolanie z funkcie, prerušenie výkonu funkcie a dočasné vyčlenenie

§ 57 - Zmena miesta výkonu štátnej služby
(1)

Profesionálnemu vojakovi možno, ak je to v záujme služobného úradu, zmeniť miesto výkonu štátnej služby (ďalej len „premiestnenie“).

(2)

Profesionálneho vojaka možno premiestniť podľa odseku 1 aj na vlastnú žiadosť na výkon funkcie rovnakej úrovne, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)

Žiadosť o premiestnenie podľa odseku 2 môže podať profesionálny vojak do 31. januára. Z naliehavých dôvodov môže profesionálny vojak požiadať o premiestnenie kedykoľvek.

(4)

Na účely tohto zákona sa za naliehavé dôvody na premiestnenie profesionálneho vojaka podľa odseku 3 považujú najmä rodinné, sociálne alebo osobné dôvody, ktoré si vyžadujú nevyhnutnú trvalú osobnú prítomnosť profesionálneho vojaka v mieste, do ktorého o premiestnenie žiada.

(5)

Na účely tohto zákona sa za funkciu rovnakej úrovne považuje funkcia, na ktorú je plánovaná rovnaká hodnosť ako na funkciu, do ktorej je profesionálny vojak ustanovený pred premiestnením.

(6)

Profesionálneho vojaka premiestňuje vedúci služobného úradu.

(7)

Profesionálneho vojaka na plnenie úloh ministerstva premiestňuje minister alebo ním určený vedúci služobného úradu.

(8)

Profesionálneho vojaka, ktorý bude vymenovaný do funkcie náčelníka generálneho štábu alebo náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, premiestni prezident Slovenskej republiky na návrh ministra.

(9)

Profesionálnych vojakov, ktorí plnia úlohy podľa osobitných predpisov,19) vyslaných podľa § 66 ods. 1 až 3 a vojenského duchovného možno podľa odsekov 1 a 2 premiestniť aj na výkon funkcie s plánovanou nižšou hodnosťou, než akú dosiahli.

(10)

Premiestnenie vojenského duchovného sa vykonáva na základe rozhodnutia príslušnej cirkevnej autority.

§ 58 - Odvolanie z funkcie
(1)

Vedúci služobného úradu odvolá profesionálneho vojaka z funkcie odo dňa, ktorý predchádza dňu jeho

a)

ustanovenia alebo vymenovania do inej funkcie,

b)

zaradenia do personálnej zálohy.

(2)

Odvolanie vojenského duchovného z funkcie sa vykonáva na základe rozhodnutia príslušnej cirkevnej autority.

(3)

Minister alebo ním určený vedúci služobného úradu odvolá profesionálneho vojaka z funkcie odo dňa, ktorý predchádza dňu jeho dočasného vyčlenenia na plnenie úloh podľa § 60 ods. 2.

§ 59 - Prerušenie výkonu funkcie
(1)

Vedúci služobného úradu preruší tehotnej profesionálnej vojačke výkon funkcie, ak činnosti vyplývajúce z funkcie sú tehotným profesionálnym vojačkám zakázané alebo ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú jej tehotenstvo, ak ju nemožno ustanoviť do inej vhodnej funkcie; to platí rovnako o matke do konca deviateho mesiaca po pôrode a o dojčiacej profesionálnej vojačke.

(2)

Profesionálna vojačka počas prerušenia výkonu funkcie vykonáva podľa rozhodnutia veliteľa činnosti, ktorých výkon nie je tehotným profesionálnym vojačkám zakázaný alebo ktoré neohrozujú jej tehotenstvo.

(3)

Za inú vhodnú funkciu podľa odseku 1 sa považuje funkcia v tom istom služobnom úrade, ktorá neohrozuje tehotnosť profesionálnej vojačky, ak je na takú funkciu plánovaná rovnaká alebo nižšia hodnosť, než akú profesionálna vojačka dosiahla.

(4)

Počas prerušenia výkonu funkcie patrí profesionálnej vojačke služobný plat, ktorý jej patril počas výkonu funkcie pred prerušením jej výkonu.

(5)

Skončenie prerušenia výkonu funkcie uvedie vedúci služobného úradu v rozhodnutí.

§ 60 - Dočasné vyčlenenie
(1)

Profesionálneho vojaka možno dočasne vyčleniť na plnenie úloh

a)

ministerstva,

b)

úradov a zariadení ministerstva,

c)

Vojenského spravodajstva a Vojenskej polície,

d)

rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie v pôsobnosti ministerstva,

e)

inej právnickej osoby na koordináciu činností orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy alebo iných právnických osôb pri príprave na obranu Slovenskej republiky alebo na úseku koordinácie a riadenia letovej prevádzky podľa osobitných predpisov.21)

(2)

Minister rozhoduje o dočasnom vyčlenení profesionálneho vojaka a o skončení jeho dočasného vyčlenenia

a)

na ministerstvo, jeho úrady a zariadenia, na plnenie úloh Vojenského spravodajstva, Vojenskej polície, rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie v pôsobnosti ministerstva,

b)

k inej právnickej osobe na koordináciu činností orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy alebo iných právnických osôb pri príprave na obranu Slovenskej republiky alebo na úseku koordinácie a riadenia letovej prevádzky podľa počtu funkcií určených vládou a po predchádzajúcom prerokovaní so štatutárnym orgánom príslušnej právnickej osoby.

(3)

Skončiť dočasné vyčlenenie profesionálneho vojaka možno

a)

v záujme služobného úradu,

b)

ak bude zaradený do personálnej zálohy podľa § 62 ods. 1 písm. a) až f), h) až j), § 64 alebo

c)

na žiadosť profesionálneho vojaka zo závažných osobných alebo rodinných dôvodov.

(4)

Za záujem služobného úradu sa považuje

a)

ustanovenie profesionálneho vojaka do inej funkcie v ozbrojených silách alebo v inej organizačnej zložke podľa odseku 1 alebo

b)

vyslanie profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky.

Siedmy oddiel
Personálna záloha a dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby

§ 61 - Zaradenie do personálnej zálohy
(1)

Profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe zaradí vedúci služobného úradu do personálnej zálohy, ak z dôvodov uvedených v § 62 až 64 nemôže vykonávať doterajšiu funkciu a nebolo rozhodnuté o jeho ustanovení do inej funkcie alebo o prepustení zo služobného pomeru.

(2)

Druhy personálnej zálohy sú

a)

záloha pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov,

b)

neplatená záloha,

c)

záloha pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť v trvaní viac ako šesť mesiacov.

(3)

Počas zaradenia do personálnej zálohy podľa odseku 1 vedúci služobného úradu, rozhodne o

a)

ustanovení profesionálneho vojaka do funkcie alebo

b)

jeho prepustení zo služobného pomeru.

(4)

Zaradenie profesionálneho vojaka do personálnej zálohy skončí vedúci služobného úradu dňom uvedeným v rozhodnutí, ktorý predchádza dňu ustanovenia alebo vymenovania do inej funkcie, alebo dňom skončenia služobného pomeru.

§ 62 - Záloha pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov
(1)

Do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov vedúci služobného úradu zaradí profesionálneho vojaka najviac na tri mesiace, ak

a)

v dôsledku organizačnej zmeny nemôže naďalej vykonávať doterajšiu funkciu,

b)

podľa právoplatného rozhodnutia prieskumnej komisie je trvalo nespôsobilý vykonávať doterajšiu funkciu,

c)

podľa právoplatného rozhodnutia prieskumnej komisie je trvalo nespôsobilý vykonávať štátnu službu,

d)

vzdal sa funkcie, bol odvolaný alebo uvoľnený z funkcie podľa osobitných predpisov,2)

e)

je osobou blízkou veliteľovi v jeho priamej podriadenosti alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého pokladničnej alebo účtovnej kontrole podlieha,

f)

skončilo jeho vyslanie na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,

g)

skončilo jeho dočasné vyčlenenie a súčasne sa nerozhodlo o jeho ustanovení do inej funkcie alebo o prepustení zo služobného pomeru,

h)

nebol ustanovený do funkcie po skončení zaradenia do neplatenej zálohy, okrem skončenia zaradenia do neplatenej zálohy z dôvodu skončenia rodičovskej dovolenky,

i)

nebol ustanovený do funkcie po skončení zaradenia do zálohy pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť alebo

j)

príslušná cirkevná autorita rozhodla o odvolaní vojenského duchovného z funkcie a súčasne nerozhodla o jeho ustanovení do inej funkcie alebo o prepustení zo služobného pomeru.

(2)

Počas zaradenia profesionálneho vojaka do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov patrí profesionálnemu vojakovi služobný plat z funkcie, do ktorej bol ustanovený alebo vymenovaný pred zaradením do personálnej zálohy podľa odseku 1.

(3)

Počas zaradenia do zálohy podľa odseku 1 písm. a), b), d) až j) profesionálny vojak plní služobné povinnosti podľa rozhodnutia veliteľa, ktorého určí vedúci služobného úradu.

(4)

Lehota podľa odseku 1 sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorému sa zaradenie do personálnej zálohy končí dňom skončenia služobného pomeru.

§ 63 - Neplatená záloha

Do neplatenej zálohy vedúci služobného úradu zaradí profesionálneho vojaka,

a) ktorému je poskytnutá rodičovská dovolenka, počas ktorej nemá nárok na materské podľa osobitného predpisu,21a)

b)

ktorý je vyslaný do medzinárodnej organizácie na výkon funkcie, ktorá nie je súčasťou systemizácie podľa tohto zákona a vyžaduje si jeho zotrvanie v služobnom pomere,

c)

ktorý nasleduje manžela (manželku) vykonávajúceho štátnu službu podľa § 66 ods. 2 alebo 3 alebo manžela (manželku) dočasne vyslaného na vykonávanie štátnej služby do cudziny podľa osobitného predpisu,22a) alebo ktorý nasleduje manžela (manželku), ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v cudzine alebo ktorý nasleduje zamestnanca, ktorý vykonáva zahraničnú službu.

§ 64 - Záloha pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť
(1)

Profesionálneho vojaka vedúci služobného úradu zaradí do zálohy pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť, ak jeho príprava bude trvať dlhšie ako šesť mesiacov.

(2)

Počas zaradenia do zálohy podľa odseku 1 profesionálny vojak plní služobné povinnosti podľa rozhodnutia veliteľa, ktorého určí vedúci služobného úradu.

§ 65 - Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby
(1)

Profesionálneho vojaka vedúci služobného úradu dočasne pozbaví výkonu štátnej služby, ak

a)

sa stal dôvodne podozrivým, že závažným spôsobom uvedeným v § 70 ods. 4 porušil základnú povinnosť, alebo

b)

je trestne stíhaný.

(2)

Profesionálny vojak podľa odseku 1 písm. a) sa dočasne pozbaví výkonu štátnej služby na čas nevyhnutne potrebný na objasnenie jeho konania, najviac na tri mesiace; ak v tejto lehote nedošlo k objasneniu jeho konania, možno tento čas výnimočne predĺžiť najviac o tri mesiace. Ak je profesionálny vojak trestne stíhaný, dočasne sa pozbaví výkonu štátnej služby do právoplatného skončenia trestného stíhania.

(3)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, sa poskytne 30 % zo služobného platu z funkcie, do ktorej je ustanovený alebo vymenovaný pred dočasným pozbavením výkonu štátnej služby, najmenej však vo výške minimálnej mzdy23).

(4)

Služobný plat podľa odseku 3 sa zvyšuje o 10 % zo služobného platu na každú vyživovanú osobu23a), najviac však do výšky 60 % zo služobného platu.

(5)

Po dobu dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby sa profesionálnemu vojakovi zakazuje nosiť služobnú rovnošatu a odoberie sa mu osobná identifikačná karta a služobná zbraň. Počas tejto doby sa na neho nevzťahuje povinnosť vykonávať štátnu službu.

(6)

Po dobu dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby musí byť profesionálny vojak dosiahnuteľný a na vyzvanie veliteľa alebo orgánu činného v trestnom konaní, ktorý vykonáva vyšetrovanie vo veci, musí sa dostaviť v určenom čase na určené miesto.

(7)

Profesionálny vojak, ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, je povinný zdržiavať sa v mieste trvalého pobytu alebo v mieste určenom veliteľom v čase zodpovedajúcom rozvrhnutiu služobného času; z miesta trvalého pobytu alebo z miesta určeného veliteľom sa môže dočasne vzdialiť z dôvodov uvedených v § 104 ods. 1 písm. a) alebo b) alebo odseku 2, o čom je povinný vopred informovať veliteľa.

(8)

Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby vojenského duchovného sa vykonáva na základe rozhodnutia príslušnej cirkevnej autority.13)

(9)

Ak sa nepotvrdia dôvody, pre ktoré bol profesionálny vojak dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby sa zruší; v ostatných prípadoch sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby skončí.

(10)

Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby zrušilo, doplatí sa profesionálnemu vojakovi rozdiel, o ktorý bol jeho služobný plat znížený.

Ôsmy oddiel
Vysielanie profesionálnych vojakov na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky

§ 66
(1)

Na základe rozhodnutia príslušných ústavných orgánov22) vysiela vedúci služobného úradu profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky.

(2)

Na základe rozhodnutia príslušných ústavných orgánov22) vysiela minister profesionálneho vojaka mimo územia Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v štruktúrach Severoatlantickej aliancie, Európskej únie, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a pri Organizácii Spojených národov.

(3)

Profesionálneho vojaka dočasne vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva môže minister vyslať mimo územia Slovenskej republiky v súlade s osobitným predpisom,23b) najmä ak to vyplýva z medzinárodných zmlúv alebo po dohode ministerstva s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky, k zastupiteľským úradom Slovenskej republiky alebo k medzinárodným organizáciám.

(4)

Profesionálnym vojakom, ktorí plnia úlohy podľa osobitných predpisov,19) ustanoveným do funkcie, na ktorú je plánovaná vyššia hodnosť, než akú dosiahli, pri vyslaní na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky minister môže na dobu vyslania zapožičať vyššiu hodnosť, než akú profesionálni vojaci dosiahli.

(5)

Zapožičanie hodnosti sa uvedie v rozhodnutí o vyslaní mimo územia Slovenskej republiky.

(6)

Profesionálny vojak, ktorému bola zapožičaná vyššia hodnosť, má počas zapožičania hodnosti práva a povinnosti spojené s touto hodnosťou.

(7)

Skončenie vyslania profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa odsekov 1 až 3 sa vykonáva z dôvodu

a)

uplynutia doby, na ktorú bolo vyslanie na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky ustanovené,

b)

pravidelnej rotácie jednotky vyslanej na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,

c)

porušenia medzinárodných dohôd upravujúcich pôsobenie jednotky mimo územia Slovenskej republiky,

d)

zdravotného stavu profesionálneho vojaka, ktorý mu neumožňuje ďalej plniť úlohy mimo územia Slovenskej republiky,

e)

konania profesionálneho vojaka, ktoré je v rozpore s plnením úloh mimo územia Slovenskej republiky,

f)

porušenia základných povinností profesionálneho vojaka uvedených v § 119 ods. 1 písm. a) až u),

g)

požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných alebo psychotropných látok v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo internými normatívnymi aktmi.

(8)

Skončiť vyslanie profesionálneho vojaka možno aj v záujme služobného úradu alebo na žiadosť profesionálneho vojaka zo závažných osobných alebo rodinných dôvodov.

(9)

O skončení vyslania profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa odseku 1 rozhodne vedúci služobného úradu a podľa odsekov 2 a 3 rozhodne minister.

(10)

Profesionálnych vojakov uvedených v odsekoch 1 až 3 možno vyslať na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky aj na výkon funkcie s plánovanou vyššou alebo nižšou hodnosťou, než akú dosiahli.

(11)

Podrobnosti o uplatňovaní dôvodov uvedených v odsekoch 7 a 8 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

§ 67
(1)

Profesionálny vojak, ktorý bol vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 66 ods. 1, má nárok na telefonický hovor s blízkou osobou na náklady ozbrojených síl.

(2)

Podmienky, za ktorých možno uskutočniť telefonický hovor, frekvenciu a dĺžku trvania telefonického hovoru ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

Deviaty oddiel
Spoločné ustanovenia k zmenám v služobnom pomere

§ 68
(1)

Rozhodnutie o ustanovení do funkcie, rozhodnutie o zaradení do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov a rozhodnutie o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby musí služobný úrad doručiť profesionálnemu vojakovi najneskôr deň pred jeho vykonateľnosťou.

(2)

Profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 1 do 30 dní odo dňa vykonateľnosti rozhodnutia doručí služobný úrad písomné oznámenie, ktoré musí obsahovať údaje uvedené v § 28 ods. 3.

(3)

Ak by sa služobný pomer skončil do času uvedeného v odseku 2, písomné oznámenie sa doručí profesionálnemu vojakovi najneskôr posledný deň trvania služobného pomeru.

(4)

Za zmenu miesta výkonu štátnej služby sa považuje

a)

vyslanie do kurzu podľa § 26 ods. 4, ak je vyslanie do kurzu spojené s odvolaním profesionálneho vojaka z doterajšej funkcie,

b)

premiestnenie podľa § 57,

c)

dočasné vyčlenenie podľa § 60 ods. 2,

d)

vyslanie profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 66 ods. 1 až 3,

e)

stáž podľa § 103 ods. 1 a 2.

TRETIA HLAVA
SKONČENIE SLUŽOBNÉHO POMERU

§ 69 - Skončenie služobného pomeru v prípravnej štátnej službe
(1)

Služobný pomer profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe skončí rozhodnutím vedúceho služobného úradu, ak

a)

bol vylúčený zo štúdia,

b)

neskončil štúdium v určenom termíne,

c)

prerušil štúdium alebo zanechal štúdium na vlastnú žiadosť,

d)

nebol po zrušení akreditovaného študijného programu prijatý do iného akreditovaného študijného programu,

e)

neskončil úspešne základný vojenský výcvik alebo dôstojnícky kurz pre absolventov civilných vysokých škôl v termíne určenom vzdelávacím a výcvikovým programom vojenského vzdelávacieho a výcvikového zariadenia.

(2)

Ustanovenie odseku 1 písm. b) a e) sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý v určenom termíne neskončil štúdium, základný vojenský výcvik alebo dôstojnícky kurz z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz.

(3)

Služobný pomer profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe sa skončí sa rozhodnutím vedúceho služobného úradu aj na základe žiadosti profesionálneho vojaka.

(4)

Rozhodnutie o skončení služobného pomeru sa profesionálnemu vojakovi doručí najneskôr do 15 dní odo dňa vzniku dôvodu na skončenie služobného pomeru v prípravnej štátnej službe. Služobný pomer skončí dňom doručenia rozhodnutia; deň doručenia sa vyznačí v rozhodnutí.

Skončenie služobného pomeru prepustením
§ 70
(1)

Služobný pomer profesionálneho vojaka sa skončí prepustením, ak

a)

v dôsledku organizačnej zmeny nie je pre neho v štátnej službe iná funkcia, do ktorej by mohol byť ustanovený,

b)

podľa právoplatného rozhodnutia prieskumnej komisie je trvalo nespôsobilý vykonávať doterajšiu funkciu a nie je pre neho iná funkcia, ktorej výkon by nebol na ujmu jeho zdravia,

c)

podľa právoplatného rozhodnutia prieskumnej komisie je trvalo nespôsobilý vykonávať štátnu službu,

d)

závažným spôsobom porušil základnú povinnosť ustanovenú týmto zákonom alebo porušil zákaz ustanovený týmto zákonom, ak tento zákon neustanovuje inak,

e)

podľa platného služobného hodnotenia je hodnotený ako nespôsobilý vykonávať štátnu službu,

f)

bol právoplatne odsúdený za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom,11) alebo za zločin,11a) aj keď sa na neho hľadí akoby nebol odsúdený, bez ohľadu na to, či bolo toto odsúdenie zahladené,23ba)

g)

prestal spĺňať niektorú z podmienok podľa § 13 ods. 1 písm. d), g), h) a l) alebo prestal spĺňať podmienku podľa § 13 ods. 1 písm. m) a nie je pre neho v štátnej službe iná funkcia, do ktorej by mohol byť ustanovený,

h)

nie je pre neho v štátnej službe iná funkcia, do ktorej by mohol byť ustanovený, a ide o profesionálneho vojaka, ktorý bol zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov podľa § 62 ods. 1 písm. g),

i)

mu uplynula maximálna doba služby,

j)

mu uplynula doba výsluhy v hodnosti a nebol zaradený do programu udržiavania,

k)

mu uplynula dohodnutá doba na zotrvanie v dočasnej štátnej službe,

l)

dosiahol 55 rokov veku alebo vek podľa § 21 ods. 12, ak tento zákon alebo osobitné predpisy neustanovujú inak,15)

m)

skončil výkon funkcie s plánovanou hodnosťou generál alebo výkon funkcie rektora vojenskej vysokej školy a nie je pre neho v štátnej službe iná funkcia, do ktorej by mohol byť ustanovený,

n)

o odvolaní vojenského duchovného rozhodla príslušná cirkevná autorita,13)

o)

v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov nesplnil požadované normy z pohybovej výkonnosti v príslušnej vekovej kategórii.

(2)

Služobný pomer profesionálneho vojaka možno skončiť prepustením, ak

a)

požiadal o skončenie služobného pomeru pred uplynutím doby uvedenej v odseku 1 písm. i) až k),

b)

bol právoplatne odsúdený pre trestný čin, ak nejde o prípad uvedený v odseku 1 písm. f),

c)

v priebehu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov opakovane porušil základnú povinnosť ustanovenú v § 119, ak nejde o prípad uvedený v odseku 4; nemusí ísť o porušenie tej istej základnej povinnosti,

d)

viedol motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok, ak nejde o prípad uvedený v odseku 4 písm. a) alebo c), alebo ak sa v súvislosti s vedením motorového vozidla odmietol podrobiť úkonom súvisiacim so zisťovaním prítomnosti alkoholu alebo metabolitov omamných alebo psychotropných látok v organizme,

e)

stratil alebo neoprávnene manipuloval s písomnosťou, nákresom, výkresom, mapou, fotografiou, grafom alebo iným záznamom elektrického, elektromagnetického, elektronického alebo iného fyzikálneho transportného média alebo hmotného nosiča so záznamom informácií, ktorých obsahom sú osobné údaje23bb) alebo utajované skutočnosti,17) v dôsledku čoho môže byť významným spôsobom ohrozená činnosť ozbrojených síl.

(3)

Ustanovenie odseku 1 písm. i) sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka

a)

dočasne vyčleneného podľa § 60 ods. 1 písm. c),

b)

ustanoveného do funkcie na inšpekcii ministra, na bezpečnostnom úrade, v štátnej správe na úseku leteckej prevádzky, v právnej službe, v psychologickej službe, vo finančno-ekonomickej službe alebo vo vojenskom zdravotníctve,

c)

ustanoveného do funkcie vojenského duchovného, vojenského športového trénera alebo vojenského hudobníka,

d)

ustanoveného do funkcie pilot, letovod, letovod lietadla - navigátor, palubný radista, palubný operátor, padákový odborník letectva, palubný technik alebo príslušník útvaru špeciálneho určenia,

e)

určeného v konkurenčnom výbere na vymenovanie do hodnosti alebo na povýšenie, ak do uplynutia doby výsluhy v hodnosti nebol do hodnosti vymenovaný alebo povýšený.

(4)

Závažný spôsob porušenia základnej povinnosti podľa odseku 1 písm. d) je

a)

výkon štátnej služby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok,

b)

opakované užitie iných omamných alebo psychotropných látok mimo výkonu štátnej služby,

c)

spôsobenie dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok,

d)

prijatie úplatku,

e)

podplácanie,

f)

odmietnutie profesionálneho vojaka podrobiť sa počas výkonu štátnej služby vyšetreniu na zistenie prítomnosti alkoholu alebo metabolitov omamných alebo psychotropných látok v organizme,

g)

úmyselné porušenie povinnosti podľa § 120 ods. 1, § 121 ods. 3, 4 alebo úmyselné uvedenie neúplných údajov alebo nepravdivých údajov v majetkovom priznaní alebo v čestnom vyhlásení profesionálneho vojaka,

h)

porušenie liečebného režimu počas dočasnej neschopnosti vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz23bc) alebo

i)

neospravedlnená neprítomnosť profesionálneho vojaka vo výkone štátnej služby najmenej päť služobných dní v kalendárnom roku.

(5)

Žiadosť podľa odseku 2 písm. a) môže profesionálny vojak vziať späť len s písomným súhlasom vedúceho služobného úradu, ktorý je oprávnený vo veci rozhodnúť.

(6)

Ak profesionálny vojak poruší základnú povinnosť alebo zákaz podľa odseku 1 písm. d) alebo neplní podmienky podľa § 13 ods. 1 písm. d) a f) až i) v čase, keď bezprostredne hrozí, že bude alebo už bola vyhlásená krízová situácia,23c) jeho služobný pomer sa skončí v stave bezpečnosti.23d)

§ 71 - Služobný pomer profesionálneho vojaka sa skončí prepustením, ak bol zvolený, poverený alebo vymenovaný do funkcie
a)

prezidenta Slovenskej republiky,

b)

poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,

c)

poslanca Európskeho parlamentu,

d)

člena vlády,

e)

vedúceho Úradu vlády,

f)

predsedu ostatných ústredných orgánov štátnej správy,

g)

sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,

h)

generálneho prokurátora Slovenskej republiky a námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky,

i)

predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,

j)

guvernéra alebo viceguvernéra Národnej banky Slovenska,

k)

verejného ochrancu práv,

l)

člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska,

m)

štátneho tajomníka,

n)

vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,

o)

vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky,

p)

člena komisie Európskej únie alebo pracovníka medzinárodného sekretariátu NATO,

r)

sudcu a prokurátora,

s)

rektora vysokej školy, okrem rektora vojenskej vysokej školy,

t)

poslanca samosprávneho kraja alebo predsedu samosprávneho kraja, ak ide o platenú funkciu,

u)

poslanca mestského zastupiteľstva alebo primátora mesta, ak ide o platenú funkciu,

v)

poslanca obecného zastupiteľstva alebo starostu obce, ak ide o platenú funkciu,

x)

inšpektora Organizácie Spojených národov,

y)

vedúceho diplomatickej misie, vedúceho stálej misie pri medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom zoskupení alebo vedúceho osobitnej misie.

§ 72
(1)

O prepustení profesionálneho vojaka zo služobného pomeru podľa

a)

§ 70 ods. 1 písm. a) až h), n) a o), § 70 ods. 2 a § 71 vedúci služobného úradu rozhodne bezodkladne, najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, keď zistil dôvod prepustenia, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol, alebo

b)

§ 70 ods. 1 písm. i) až l) vedúci služobného úradu rozhodne počas tretieho mesiaca pred splnením dôvodu na prepustenie zo služobného pomeru.

(2)

V lehotách podľa odseku 1 sa musí rozhodnutie o prepustení profesionálnemu vojakovi doručiť, inak je neplatné.

(3)

Ak bolo rozhodnuté o prepustení profesionálneho vojaka zo služobného pomeru z dôvodu uvedeného v § 70 ods. 1 písm. a) až c), h), i) až l) a n), služobný pomer sa skončí uplynutím lehoty na prepustenie.

(4)

Lehota na prepustenie v trvaní dvoch kalendárnych mesiacov začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia rozhodnutia profesionálnemu vojakovi a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak sa vedúci služobného úradu a profesionálny vojak nedohodnú na skoršom termíne; skorší termín na prepustenie nemožno dohodnúť, ak sa služobný pomer skončí podľa § 70 ods. 1 písm. i) až l).

(5)

Ak bol profesionálny vojak prepustený z dôvodu uvedeného v § 70 ods. 1 písm. d) až g) a o) alebo § 70 ods. 2, alebo § 71, služobný pomer sa skončí dňom doručenia rozhodnutia; deň doručenia sa vyznačí v rozhodnutí.

(6)

O prepustení zo služobného pomeru podľa § 70 ods. 1 písm. m) vedúci služobného úradu rozhodne súčasne s odvolaním profesionálneho vojaka z funkcie. Služobný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo rozhodnuté o prepustení, ak sa vedúci služobného úradu a profesionálny vojak nedohodnú na skoršom termíne.

(7)

Počas lehoty na prepustenie patrí profesionálnemu vojakovi služobný plat z naposledy vykonávanej funkcie.

§ 73 - Návrh na prepustenie profesionálneho vojaka zo služobného pomeru
(1)

Návrh na prepustenie profesionálneho vojaka zo služobného pomeru spracúva veliteľ ak vzniknú dôvody uvedené v § 70 ods. 1 a v § 70 ods. 2 písm. b) až e) alebo na základe žiadosti profesionálneho vojaka o prepustenie zo služobného pomeru podľa § 70 ods. 2 písm. a), alebo na základe písomného oznámenia profesionálneho vojaka o splnení podmienok podľa § 71. Po oboznámení profesionálneho vojaka s návrhom na jeho prepustenie veliteľ bezodkladne predloží návrh na prepustenie vedúcemu služobného úradu oprávnenému rozhodnúť o prepustení profesionálneho vojaka zo služobného pomeru.

(2)

Postup podľa odseku 1 sa považuje za

a)

oznámenie o začatí konania vo veci prepustenia profesionálneho vojaka zo služobného pomeru,

b)

poskytnutie možnosti profesionálnemu vojakovi vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladom, k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnutia ich doplnenia alebo ich zmeny.

(3)

Návrh na prepustenie vojenského duchovného spracúva vedúci služobného úradu na základe rozhodnutia príslušnej cirkevnej autority.

(4)

Veliteľ podľa odseku 1 nemá v konaní postavenie účastníka konania.

Skončenie služobného pomeru zánikom
§ 74 - Zánik služobného pomeru úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho

Služobný pomer profesionálneho vojaka zanikne úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho dňom uvedeným v úmrtnom liste profesionálneho vojaka alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol profesionálny vojak vyhlásený za mŕtveho podľa osobitného predpisu.24)

§ 75 - Zánik služobného pomeru stratou vojenskej hodnosti

Služobný pomer profesionálneho vojaka zanikne dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým súd profesionálnemu vojakovi uložil trest straty vojenskej hodnosti podľa osobitného predpisu.25)

Zákaz prepustenia v ochrannej dobe
§ 76
(1)

O prepustení profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe podľa § 70 ods. 1 písm. a) nemožno rozhodnúť v dobe,

a)

keď je profesionálny vojak uznaný za dočasne neschopného vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo pre úraz, ak si túto neschopnosť nespôsobil úmyselne alebo v dôsledku požitia alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu poskytnutú v dobe dočasnej neschopnosti vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo pre úraz až do jej skončenia,

b)

keď je profesionálna vojačka tehotná alebo na materskej dovolenke alebo keď sa profesionálny vojak stará o dieťa mladšie ako tri roky.

(2)

Zákaz prepustenia v ochrannej dobe z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. a) trvá najdlhšie do skončenia podpornej doby podľa osobitného predpisu.26)

(3)

Skutočnosť, ktorá podľa odseku 1 zakladá ochrannú dobu, je profesionálny vojak povinný preukázať a bezodkladne oznámiť veliteľovi. Veliteľ o tejto skutočnosti upovedomí vedúceho služobného úradu, ktorý o prepustení rozhoduje.

§ 77
(1)

Ak sa rozhodnutie o prepustení oznámilo profesionálnemu vojakovi pred začiatkom ochrannej doby a služobný pomer by sa mal skončiť v tejto dobe, služobný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, ak profesionálny vojak písomne vyhlási, že na predĺžení služobného pomeru netrvá.

(2)

Konanie o prepustení profesionálneho vojaka zo služobného pomeru sa nezačne alebo sa preruší, ak do doručenia rozhodnutia profesionálnemu vojakovi o jeho prepustení nastane skutočnosť, ktorá zakladá ochrannú dobu podľa § 76 ods. 1.

(3)

Doba prerušenia uvedená v odseku 2 sa do lehoty podľa § 72 ods. 1 nezapočítava. Po skončení dôvodov, ktoré zakladali prerušenie konania, sa v konaní o prepustení pokračuje.

§ 78 - Nároky po zrušení rozhodnutia o skončení služobného pomeru
(1)

Ak sa rozhodnutie o skončení služobného pomeru zruší, služobný pomer profesionálneho vojaka trvá.

(2)

Profesionálnemu vojakovi sa za čas neplatného skončenia služobného pomeru doplatí plat, ktorý by mu patril, ak by nedošlo k neplatnému skončeniu služobného pomeru. Rozhodnutie o doplatení platu vydá vedúci služobného úradu, ktorý rozhodol o skončení služobného pomeru profesionálneho vojaka.

(3)

Ak po zrušení rozhodnutia o skončení služobného pomeru nie je pôvodná funkcia voľná alebo bola zrušená, ustanoví sa do funkcie podľa tohto zákona.

§ 79 - Služobný posudok a potvrdenie o štátnej službe
(1)

Prepustenému profesionálnemu vojakovi služobný úrad vydá služobný posudok najneskôr 14 kalendárnych dní pred skončením služobného pomeru; profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer sa skončí dňom doručenia rozhodnutia, služobný posudok vydá najneskôr v deň skončenia služobného pomeru.

(2)

Pri skončení služobného pomeru služobný úrad vydá profesionálnemu vojakovi potvrdenie o štátnej službe, ktoré obsahuje

a)

termín a dôvod skončenia služobného pomeru profesionálneho vojaka,

b)

čas trvania služobného pomeru,

c)

skutočnosti rozhodujúce na posúdenie nároku na dovolenku,

d)

záväzky profesionálneho vojaka,

e)

výšku, poradie a v čí prospech sa vykonávali zrážky z platu profesionálneho vojaka a

f)

skutočnosti rozhodujúce pre dávku v nezamestnanosti poskytovanú podľa osobitného predpisu.27)

§ 80 - Rekvalifikácia
(1)

Rekvalifikáciou sa na účely tohto zákona rozumie príprava profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe na iné zamestnanie.

(2)

Služobný úrad môže umožniť rekvalifikáciu na náklady Slovenskej republiky profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe,

a)

o ktorého prepustení zo služobného pomeru bolo rozhodnuté podľa § 70 ods. 1 písm. a) až c), i) až l),

b)

ak v služobnom pomere zotrval najmenej päť rokov a

c)

ak požiadal o rekvalifikáciu.

(3)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý nespĺňa podmienky podľa odseku 2 písm. a) alebo b), môže na jeho žiadosť služobný úrad umožniť rekvalifikáciu na náklady profesionálneho vojaka.

(4)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému sa umožnila rekvalifikácia, poskytne sa služobné voľno s nárokom na služobný plat.

(5)

Rekvalifikáciu profesionálnemu vojakovi umožní služobný úrad počas trvania lehoty na prepustenie zo služobného pomeru. Rekvalifikáciu možno vykonávať len na území Slovenskej republiky. Podrobnosti upraví služobný predpis, ktorý vydá ministerstvo.

ŠTVRTÁ HLAVA
KONANIE VO VECIACH SLUŽOBNÉHO POMERU

§ 81

Na konanie vo veciach služobného pomeru profesionálneho vojaka sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,28) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 82 - Rozhodnutie
(1)

Rozhodnutím na účely tohto zákona sa rozumie rozhodnutie

a)

príslušného orgánu, ktorým podľa osobitných predpisov28a) profesionálnych vojakov vymenúva do funkcie a z funkcie odvoláva,

b)

vedúceho služobného úradu alebo veliteľa vo veciach priestupkov profesionálnych vojakov,

c)

vedúceho služobného úradu alebo veliteľa vo veciach náhrady škody,

d)

vedúceho služobného úradu vo veci obnovy konania a preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania,

e)

prieskumnej komisie,

f)

odvolacieho orgánu,

g)

vedúceho služobného úradu o poskytnutí osobitného stabilizačného príspevku,

h)

o povinnosti profesionálneho vojaka

1.

uhradiť náklady spojené so štúdiom, prehlbovaním kvalifikácie alebo ich pomernú časť,

2.

vrátiť aktivačný príspevok alebo jeho pomernú časť.

(2)

Rozhodnutím je aj

a)

personálny rozkaz ministra alebo vedúceho služobného úradu,

b)

disciplinárny rozkaz vedúceho služobného úradu alebo veliteľa vo veciach disciplinárnych opatrení, vo veciach zahladenia disciplinárneho opatrenia a vo veciach disciplinárnych odmien v prípadoch uvedených v § 125, 133 a § 134 ods. 1.

(3)

Vedúci služobného úradu podľa tohto zákona vydá personálny rozkaz v právnych vzťahoch profesionálneho vojaka v prípadoch uvedených

a)

v § 69 ods. 1, 3 a 4, § 70 ods. 1, 2 a 6, § 177 ods. 6, § 205 ods. 3,

b)

v § 17 ods. 2, § 20 ods. 2 až 4, § 21 ods. 1, 2, 7, 9, 10 a 12, § 22 ods. 2 a 3, § 26 ods. 4, § 27a ods. 1 a 2, § 28 ods. 1, § 29 ods. 3, § 35 ods. 1 a 2, § 36 ods. 2 až 4, § 38 ods. 1 až 3, § 39 ods. 1 až 3, § 39a, § 52 a 53, § 54 ods. 1, § 55 ods. 1, § 56 ods. 1, § 57 ods. 1 a 2, § 58 ods. 1 a 3, § 59, § 60 ods. 2, § 61 ods. 1 a 4, § 65 ods. 1, 9 a 10, § 66 ods. 1 až 4, 8 a 9, § 78 ods. 2 a 3, § 80 ods. 2 a 3, § 103 ods. 1 a 2, § 159 ods. 10, § 161 ods. 1, § 199 ods. 3, § 201 ods. 1 a 2, § 211 ods. 1 a 3 a § 215d ods. 2.

(4)

Právoplatný personálny rozkaz vydaný v právnych vzťahoch profesionálnych vojakov v prípadoch uvedených v odseku 3 je preskúmateľný súdom; v konaní pred súdom vykonateľnosť personálneho rozkazu nemožno odložiť.

(5)

Personálny rozkaz podľa odseku 3 písm. b) obsahuje

a)

označenie vedúceho služobného úradu, ktorý personálny rozkaz vydal,

b)

výrok vo veci s uvedením ustanovenia tohto zákona, podľa ktorého sa personálny rozkaz vydal,

c)

hodnosť, titul, meno a priezvisko profesionálneho vojaka,

d)

dátum a miesto narodenia profesionálneho vojaka,

e)

funkciu a miesto výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka,

f)

údaje potrebné na spracúvanie číselnej a menovitej evidencie,

g)

odôvodnenie,

h)

poučenie o tom, že personálny rozkaz je konečný a nemožno sa proti nemu odvolať (podať rozklad),

i)

poučenie o tom, že personálny rozkaz je preskúmateľný súdom na základe podanej žaloby,

j)

dátum vydania.

(6)

Personálny rozkaz podľa odseku 3 musí byť podpísaný vedúcim služobného úradu s uvedením jeho mena, priezviska, vojenskej hodnosti a funkcie a musí sa profesionálnemu vojakovi doručiť, inak je neplatný.

(7)

Na právne vzťahy profesionálneho vojaka sa v prípadoch uvedených v odseku 3 písm. b) nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,28) okrem § 14 až 17, § 47 ods. 6 a § 62 až 69.

(8)

S dôvodmi na vydanie personálneho rozkazu podľa odseku 3 písm. b) musí veliteľ profesionálneho vojaka vopred oboznámiť.

§ 83 - Odvolacie konanie

Včas podané odvolanie nemá odkladný účinok okrem odvolania proti rozhodnutiu

a)

o prepustení zo služobného pomeru podľa § 70 ods. 1 písm. a) a h),

b)

o uložení disciplinárneho opatrenia,

c)

o náhrade škody,

d)

prieskumnej komisie, ktorým bola určená zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka,

e)

o obnove konania, ak sa napadnuté rozhodnutie nevykonalo,

f)

vydanému podľa § 82 ods. 1 písm. b) a h).

Prieskumné konanie
§ 84
(1)

Prieskumným konaním sa posudzuje zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby alebo na výkon funkcie, do ktorej je ustanovený, z dôvodu zmeny jeho zdravotného stavu. Zdravotná spôsobilosť sa zisťuje na základe lekárskej prehliadky, ktorú možno doplniť odborným lekárskym vyšetrením.

(2)

Prieskumné konanie sa vykonáva na návrh vedúceho služobného úradu alebo veliteľa,

a)

ak dočasná neschopnosť profesionálneho vojaka vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz trvá nepretržite šesť mesiacov,

b)

v odôvodnených prípadoch aj pred uplynutím doby uvedenej v písmene a).

(3)

Prieskumné konanie možno v odôvodnených prípadoch vykonať aj na žiadosť profesionálneho vojaka po dobu trvania jeho dočasnej neschopnosti vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz.

(4)

Prieskumné konanie vykonáva v prvom stupni prieskumná komisia zriadená ministerstvom. Prieskumná komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou svojich členov.

§ 85
(1)

Na základe výsledkov lekárskej prehliadky prieskumná komisia vydá písomné rozhodnutie o

a)

spôsobilosti vykonávať štátnu službu s výrokom „Spôsobilý vykonávať štátnu službu“,

b)

dočasnej nespôsobilosti vykonávať štátnu službu s výrokom „Dočasne nespôsobilý vykonávať štátnu službu“,

c)

trvalej nespôsobilosti vykonávať štátnu službu s výrokom „Nespôsobilý vykonávať štátnu službu“,

d)

trvalej nespôsobilosti vykonávať funkciu, do ktorej je ustanovený, s výrokom „Nespôsobilý vykonávať funkciu“.

(2)

Ak prieskumná komisia vydá písomné rozhodnutie o dočasnej nespôsobilosti profesionálneho vojaka vykonávať štátnu službu, nové prieskumné konanie sa uskutoční tak, aby nebola prekročená podporná doba.

(3)

Ak prieskumná komisia vydá písomné rozhodnutie o trvalej nespôsobilosti profesionálneho vojaka vykonávať funkciu, do ktorej je ustanovený, súčasne určí okruh činností, ktoré sú z hľadiska zdravotnej spôsobilosti pre profesionálneho vojaka nevhodné.

§ 86

O odvolaní profesionálneho vojaka proti rozhodnutiu prieskumnej komisie rozhoduje v druhom stupni ústredná vojenská lekárska komisia, ktorú zriadi ministerstvo.

§ 87
(1)

Zloženie, územnú pôsobnosť a rokovací poriadok ústrednej vojenskej lekárskej komisie a prieskumných komisií upraví služobný predpis, ktorý vydá minister.

(2)

Podmienky posudzovania zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby alebo na výkon funkcie a jej kritériá ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

ŠTVRTÁ ČASŤ

PODMIENKY VYKONÁVANIA ŠTÁTNEJ SLUŽBY

PRVÁ HLAVA
SLUŽOBNÝ ČAS A SLUŽOBNÁ POHOTOVOSŤ

§ 88 - Služobný čas

Služobným časom je časový úsek, v ktorom je profesionálny vojak k dispozícii služobnému úradu, vykonáva štátnu službu a plní služobné povinnosti vyplývajúce z

a)

funkcie, do ktorej je ustanovený alebo vymenovaný, alebo

b)

vojenského rozkazu vedúceho služobného úradu alebo veliteľa.

§ 89 - Rozvrhnutie služobného času
(1)

Služobný čas sa rozvrhuje na päť dní služby tak, aby dni nepretržitého odpočinku v týždni pripadli podľa možnosti na sobotu a nedeľu.

(2)

Ak to povaha štátnej služby vyžaduje, vedúci služobného úradu alebo veliteľ môže služobný čas rozvrhnúť nerovnomerne, pričom priemerný týždenný služobný čas nesmie presiahnuť v období najviac štyroch mesiacov ustanovený týždenný služobný čas, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)

O rozvrhnutí služobného času rozhoduje vedúci služobného úradu alebo veliteľ, ktorý určí aj začiatok a koniec služobného času v jednotlivých dňoch. Dĺžka jednej nepretržitej zmeny v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín. Výnimku nad rámec určeného služobného času v prípadoch špecifických činností ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

(4)

Služobný čas u profesionálneho vojaka vykonávajúceho činnosť, pri ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, nesmie presiahnuť 8 hodín v priebehu 24 hodín.

(5)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý nevykonával štátnu službu, pretože sviatok pripadol na jeho obvyklý deň služby, patrí za tento deň plat.

(6)

Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na profesionálnych vojakov, ktorí plnia úlohy podľa osobitných predpisov,19) a v prípadoch špecifických činností, ak tak ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

§ 90 - Štátna služba nad určený služobný čas
(1)

Ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, profesionálny vojak je povinný vykonávať štátnu službu nad určený služobný čas (ďalej len „štátna služba nadčas“). Štátna služba nadčas zahŕňa plnenie služobných povinností, ktoré vzhľadom na dôležitý záujem štátnej služby, rozsah služobných povinností alebo ich neodkladnosť nemožno zabezpečiť v určenom služobnom čase. Štátnu službu nadčas vykonáva profesionálny vojak na príkaz alebo so súhlasom vedúceho služobného úradu alebo veliteľa.

(2)

Štátnou službou nadčas na účely tohto zákona je aj čas, ktorý počas služobnej cesty pripadol na sobotu, na nedeľu, na sviatok alebo na ďalší deň pracovného pokoja na prepravu do miesta plnenia služobných povinností a pri návrate z miesta plnenia služobných povinností.

(3)

Za štátnu službu nadčas, ktorá presiahne päť hodín v týždni, patrí profesionálnemu vojakovi náhradné voľno, ak tento zákon neustanovuje inak.

(4)

Ak sa za štátnu službu nadčas podľa odseku 3 neposkytne náhradne voľno, patrí profesionálnemu vojakovi za každú hodinu takej služby hodinová sadzba jeho služobného platu.

§ 91 - Služobná pohotovosť
(1)

Ak vedúci služobného úradu alebo veliteľ v dôležitom záujme štátnej služby profesionálnemu vojakovi písomne nariadi, aby sa mimo rámca rozvrhu služobného času zdržiaval po určený čas

a)

v mieste výkonu štátnej služby alebo

b)

v mieste pobytu alebo na inom dohodnutom mieste a bol pripravený na výkon štátnej služby, ide o služobnú pohotovosť.

(2)

Služobnú pohotovosť podľa odseku 1 písm. a) môže vedúci služobného úradu alebo veliteľ profesionálnemu vojakovi nariadiť najviac 15 hodín v týždni alebo 50 hodín v mesiaci a najviac 250 hodín v kalendárnom roku, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)

Služobnú pohotovosť podľa odseku 1 písm. b) môže vedúci služobného úradu alebo veliteľ profesionálnemu vojakovi nariadiť najviac na 7 po sebe nasledujúcich dní, pričom služobná pohotovosť môže byť v mesiaci najviac 14 dní, ak tento zákon neustanovuje inak.

(4)

Služobná pohotovosť presahujúca rozsah uvedený v odsekoch 2 a 3 je prípustná len na základe písomnej dohody s profesionálnym vojakom.

(5)

Pri nariadení služobnej pohotovosti podľa odseku 1 písm. a) musí byť vymedzený priestor na odpočinok; ak služobná pohotovosť trvá viac ako 12 hodín, musí byť zabezpečené stravovanie profesionálnych vojakov.

§ 92
(1)

Ustanovenia § 89 ods. 4, § 90 a 91 sa na profesionálneho vojaka nevzťahujú počas

a)

plnenia úloh bojovej pohotovosti vrátane prípravy a nácviku bojovej pohotovosti,

b)

vojenského cvičenia,

c)

vyvedenia vojsk do vojenského priestoru,

d)

vykonávania záchranných prác po vyhlásení mimoriadnej udalosti28b) alebo keď bezprostredne hrozí, že bude alebo už bola vyhlásená krízová situácia,23c)

e)

plnenia mimoriadnych úloh na štátnej hranici a stráženom objekte, pri ochrane verejného poriadku alebo v boji proti terorizmu a organizovanému zločinu podľa rozhodnutia vlády,28c)

f)

odstraňovania následkov mimoriadnej udalosti vzniknutej

1.

v pôsobnosti ministerstva, ktoré nariadil minister,

2.

v ozbrojených silách, ktoré nariadil náčelník generálneho štábu,

g)

plnenia úloh prípravnej štátnej služby,

h)

humanitárnej pomoci, mierovej pozorovateľskej misie, vojenskej operácie a plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu,

i)

zaradenia do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť alebo počas vyslania na zahraničnú služobnú cestu a na stáž,

j)

zaradenia do zálohy pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť podľa § 64,

k)

vyslania na služobnú cestu podľa § 101 ods. 4 písm. a).

(2)

Za mimoriadnu udalosť vzniknutú v pôsobnosti ministerstva alebo v ozbrojených silách sa považujú najmä

a)

trestné činy proti republike,

b)

trestné činy násilia voči nadriadenému,

c)

násilné útoky proti vojenským objektom a zariadeniam a napadnutie vojenských stráží,

d)

prípady porušovania povinností pri obrane vzdušného priestoru Slovenskej republiky,

e)

havárie vojenskej leteckej, automobilovej a raketovej techniky, pri ktorých dôjde k zničeniu techniky alebo v dôsledku vážneho poškodenia k ich vyradeniu z prevádzky,

f)

prípady nedovoleného ozbrojovania a obchodovania s vojenskými zbraňami, straty a krádeže vojenských zbraní, munície, výbušnín, rádioaktívnych látok a látok špeciálnej chémie, jedov a bojovej techniky,

g)

porušovanie práv a chránených záujmov profesionálnych vojakov,

h)

trestné činy, ktoré boli spáchané profesionálnymi vojakmi v služobnom čase alebo vo vojenských útvaroch a zariadeniach, pri ktorých došlo k usmrteniu osôb alebo ťažkej ujme na zdraví, alebo k škode veľkého rozsahu na vojenskej technike a inom majetku v pôsobnosti ministerstva,

i)

dezercia alebo zbehnutie profesionálneho vojaka od vojenského útvaru alebo zariadenia s vojenskou zbraňou, vojenským zbraňovým systémom, strelivom a výbušninami,

j)

samovraždy a samovražedné pokusy profesionálnych vojakov v služobnom čase alebo vo vojenských útvaroch a zariadeniach,

k)

nehody a poškodenia vojenskej výzbroje a ostatnej vojenskej techniky, ktoré boli zavinené vojenskou obsluhou alebo vojenským vodičom, alebo keď sú tieto osoby spolupáchateľmi, pri ktorých došlo k usmrteniu osôb alebo k ťažkej ujme na zdraví alebo k škode veľkého rozsahu na vojenskej technike a inom majetku v pôsobnosti ministerstva,

l)

požiare, ropné havárie a škody preukázateľne zavinené porušením služobných povinností profesionálnymi vojakmi alebo civilným personálom ozbrojených síl, ak vznikne značná škoda na majetku štátu v pôsobnosti ministerstva,

m)

prípady usmrtenia, ťažkej ujmy na zdraví jednej osoby alebo viacerých osôb, ku ktorým došlo počas plnenia služobných povinností profesionálnymi vojakmi.

(3)

Profesionálny vojak pri plnení úloh podľa odseku 1 má nárok na odpočinok v trvaní najmenej 8 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín, ak tento zákon neustanovuje inak.

(4)

Odpočinok podľa odseku 3 možno v priebehu 24 hodín rozdeliť na dve časti, ak profesionálny vojak plní úlohy podľa odseku 1 písm. a), d) až f).

(5)

Podrobnosti o vyhlásení mimoriadnej udalosti podľa odseku 2 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

DRUHÁ HLAVA
DOVOLENKA

§ 93 - Základná výmera dovolenky
(1)

Základná výmera dovolenky je 42 kalendárnych dní v kalendárnom roku.

(2)

Do dovolenky sa započíta šesť sobôt a šesť nedieľ.

(3)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý v kalendárnom roku dovŕši aspoň 20 rokov služobného pomeru, sa základná výmera dovolenky zvyšuje o sedem kalendárnych dní, do ktorých sa započítava jedna sobota a jedna nedeľa.

(4)

Do služobného pomeru podľa odseku 3 sa započítava čas trvania dočasnej štátnej služby podľa tohto zákona a čas trvania služobného pomeru podľa predchádzajúcich právnych predpisov.

(5)

Do služobného pomeru podľa odseku 3 sa nezapočítava čas trvania vstupného denného štúdia na vojenskej škole podľa predchádzajúcich právnych predpisov.

(6)

Ak profesionálnemu vojakovi počas dovolenky pripadne sviatok alebo ďalší deň pracovného pokoja na deň, ktorý je inak obvyklým dňom štátnej služby, nezapočítava sa tento deň do času dovolenky.

§ 94 - Vznik nároku na dovolenku
(1)

Profesionálny vojak má nárok na dovolenku, ak vykonával štátnu službu počas celého kalendárneho roka; ak vykonával štátnu službu len časť kalendárneho roka, patrí mu pomerná časť dovolenky, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Pomerná časť dovolenky sa určí tak, že za každý kalendárny mesiac výkonu štátnej služby patrí profesionálnemu vojakovi jedna dvanástina dovolenky.

(3)

Profesionálnemu vojakovi za čas dovolenky patrí plat.

Nástup, čerpanie a prerušenie dovolenky
§ 95
(1)

V záujme organizovaného čerpania dovoleniek profesionálnych vojakov veliteľ spracúva plán čerpania dovolenky na rok s prihliadnutím na potreby služby a oprávnené záujmy profesionálneho vojaka. Čerpanie dovolenky profesionálnemu vojakovi určuje veliteľ spravidla po častiach, pričom jedna časť musí trvať najmenej tri týždne.

(2)

Dovolenku možno profesionálnemu vojakovi poskytnúť ešte pred splnením podmienky ustanovenej v § 94 ods. 1. Ak profesionálny vojak do konca kalendárneho roka túto podmienku nesplní, je povinný vrátiť plat, ktorý mu bol vyplatený za časť dovolenky, na ktorú mu nevznikol nárok.

(3)

Nástup na dovolenku sa určí tak, aby ju profesionálny vojak mohol vyčerpať spravidla do konca kalendárneho roka; ak ju nemohol vyčerpať, je veliteľ povinný určiť nástup dovolenky tak, aby ju profesionálny vojak vyčerpal najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka.

(4)

Deň nástupu na dovolenku musí byť profesionálnemu vojakovi oznámený najmenej sedem kalendárnych dní vopred; túto lehotu možno so súhlasom profesionálneho vojaka skrátiť.

(5)

Veliteľ nemôže určiť profesionálnemu vojakovi čerpanie dovolenky v čase, keď je profesionálny vojak uznaný za neschopného vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo pre úraz, v čase materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky a v čase, keď profesionálny vojak čerpá náhradné voľno.

(6)

Ak profesionálny vojak nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, veliteľ mu určí jej vyčerpanie po skončení rodičovskej dovolenky.

(7)

Ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, môže veliteľ zmeniť profesionálnemu vojakovi pôvodne určený nástup na dovolenku alebo ho odvolať z dovolenky; profesionálny vojak má nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu tým bez jeho zavinenia vznikli.

§ 96

Dovolenka sa preruší, ak je profesionálny vojak v čase čerpania dovolenky uznaný za dočasne neschopného vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo pre úraz alebo ak sa mu poskytlo služobné voľno pre dôležité osobné prekážky vo výkone štátnej služby. Dovolenka sa prerušuje aj dočasným pozbavením výkonu štátnej služby a nástupom na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku.

Náhrada za nevyčerpanú dovolenku
§ 97
(1)

Profesionálnemu vojakovi patrí náhrada za nevyčerpanú dovolenku len vtedy, ak ju nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia služobného pomeru.

(2)

Za dovolenku alebo jej časť, ktorú nemohol vyčerpať, patrí profesionálnemu vojakovi náhrada vo výške služobného platu z funkcie, do ktorej bol naposledy ustanovený alebo vymenovaný.

(3)

Výška náhrady pripadajúca na jeden deň dovolenky sa určí ako podiel mesačného služobného platu profesionálneho vojaka podľa odseku 2 a koeficienta 30,417. Výšku náhrady zaokrúhlenú na 50 eurocentov nahor uvedie veliteľ vo vojenskom rozkaze.

§ 98

Ak profesionálny vojak zomrie, vyplatí sa náhrada za nevyčerpanú dovolenku alebo za jej pomernú časť pozostalému manželovi, a ak ho niet, náhrada za nevyčerpanú dovolenku alebo za jej pomernú časť sa stane súčasťou dedičstva.

§ 99 - Krátenie dovolenky
(1)

Profesionálnemu vojakovi sa kráti dovolenka za prvých 100 dní jeho neprítomnosti vo výkone štátnej služby o jednu dvanástinu a za každých takých ďalších 30 dní o jednu dvanástinu, ak ide o

a)

dočasnú neschopnosť vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz,

b)

poskytnutie služobného voľna bez nároku na služobný plat,

c)

dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby, ak mu nebol doplatený rozdiel, o ktorý bol jeho služobný plat znížený,

d)

výkon väzby, ak

1.

trestné stíhanie bolo podmienečne zastavené,

2.

trestné stíhanie bolo skončené právoplatným odsudzujúcim rozsudkom,

3.

bolo proti nemu trestné stíhanie zastavené len preto, že nie je za spáchaný trestný čin trestne zodpovedný,

4.

trestné stíhanie bolo skončené zmierom,

e)

poskytnutie služobného voľna na rekvalifikáciu.

(2)

Dovolenka sa podľa odseku 1 kráti aj v prípade, ak bola profesionálnemu vojakovi udelená rodičovská dovolenka, počas ktorej má nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu.29)

(3)

Profesionálnemu vojakovi sa dovolenka kráti za každých 30 kalendárnych dní neprítomnosti vo výkone štátnej služby z dôvodu výkonu väzby o jednu dvanástinu, ak výkon väzby skončil z iných dôvodov, než aké sú uvedené v odseku 1 písm. d).

(4)

Profesionálnemu vojakovi dovolenka nepatrí, ak bol celý kalendárny rok neprítomný vo výkone štátnej služby z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a), c) alebo d) alebo v odseku 2.

(5)

Neprítomnosť profesionálneho vojaka vo výkone štátnej služby v príslušnom kalendárnom roku podľa odsekov 1 až 3 sa sčítava.

(6)

Dovolenka sa profesionálnemu vojakovi kráti o jeden týždeň, ak mu bola poskytnutá preventívna rehabilitácia podľa § 110 ods. 4 a ak ju profesionálny vojak vykonal; ak zo závažných osobných, rodinných alebo zdravotných dôvodov profesionálny vojak nevykonal preventívnu rehabilitáciu podľa § 110 ods. 4 v plnom rozsahu, dovolenka sa mu kráti až po vykonaní dvoch týždňov preventívnej rehabilitácie v pomere jeden deň dovolenky za jeden deň preventívnej rehabilitácie, ktorá presiahla dva týždne.

(7)

Za jeden deň neospravedlnenej neprítomnosti profesionálneho vojaka vo výkone štátnej služby sa dovolenka kráti o dva dni.

(8)

Za neospravedlnenú neprítomnosť profesionálneho vojaka vo výkone štátnej služby sa považuje neprítomnosť profesionálneho vojaka vo výkone štátnej služby, ktorú nemožno ospravedlniť z dôvodov uvedených v tomto zákone alebo v osobitnom predpise29a).

(9)

Ak nastane dôvod na krátenie dovolenky uvedený v odsekoch 1 až 3, 6 alebo 7 po vyčerpaní dovolenky alebo jej pomernej časti, na ktorú profesionálnemu vojakovi vznikol nárok, zníži sa mu plat vyplatený za dovolenku, na ktorú mu nárok nevznikol.

(10)

Dovolenka sa podľa odseku 1 písm. a) nekráti, ak je profesionálny vojak uznaný za dočasne neschopného vykonávať štátnu službu z dôvodu choroby alebo úrazu v priamej súvislosti s výkonom štátnej služby alebo choroby z povolania.

(11)

Dovolenka, na ktorú profesionálnemu vojakovi vznikol nárok v príslušnom kalendárnom roku, sa kráti len z dôvodov, ktoré vznikli v tom roku.

§ 100 - Dodatková dovolenka
(1)

Profesionálny vojak má nárok na dodatkovú dovolenku v dĺžke šiestich služobných dní, ak po celý kalendárny rok vykonával

a)

činnosti v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí alebo v mimoriadne náročnom prostredí, alebo

b)

mimoriadne náročnú činnosť, pri ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia.

(2)

Ak profesionálny vojak vykonával činnosti podľa odseku 1 len časť roka, patrí mu pomerná časť dodatkovej dovolenky.

(3)

Pomerná časť dodatkovej dovolenky je jedna dvanástina dodatkovej dovolenky za každých 22 služobných dní, v ktorých profesionálny vojak vykonával v štátnej službe činnosti uvedené v odseku 1.

(4)

Dodatkovú dovolenku podľa odsekov 1 až 3 profesionálny vojak čerpá až po vyčerpaní dovolenky.

(5)

Profesionálnemu vojakovi patrí za čas dodatkovej dovolenky plat.

(6)

Pri skončení služobného pomeru profesionálny vojak uvedený v odsekoch 1 až 3 čerpá dodatkovú dovolenku tak, aby ju vyčerpal do skončenia služobného pomeru; na dodatkovú dovolenku sa nevzťahujú § 97 a 98.

(7)

Činnosti vykonávané v mimoriadne náročnom prostredí alebo mimoriadne náročné činnosti na účely nároku na dodatkovú dovolenku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

(8)

Na prerušenie dodatkovej dovolenky sa použije § 96.

TRETIA HLAVA
SLUŽOBNÁ CESTA A STÁŽ

Služobná cesta a zahraničná služobná cesta
§ 101
(1)

Služobná cesta na účely tohto zákona je čas od nástupu profesionálneho vojaka na cestu na výkon štátnej služby do iného miesta výkonu štátnej služby vrátane výkonu štátnej služby v tomto mieste do skončenia tejto cesty.

(2)

Služobnou cestou na účely tohto zákona je aj zahraničná služobná cesta; je to časť služobnej cesty mimo územia Slovenskej republiky vrátane výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky do skončenia zahraničnej služobnej cesty.

(3)

Za výkon štátnej služby v inom mieste výkonu štátnej služby sa považuje plnenie služobných povinností vyplývajúcich profesionálnemu vojakovi z

a)

funkcie, do ktorej je ustanovený alebo vymenovaný,

b)

jeho zaradenia do pracovného tímu alebo

c)

písomného rozkazu vedúceho služobného úradu.

(4)

Na účely tohto zákona sa za služobnú cestu považuje aj vyslanie profesionálneho vojaka

a)

na vyšetrenie alebo ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia alebo na cestu na liečenie do zdravotníckeho zariadenia a späť, ktoré sa vykonáva na základe odporučenia ošetrujúceho lekára zdravotníckeho zariadenia alebo služobného lekára,

b)

na plnenie úloh k inej právnickej osobe pri zabezpečovaní úloh obrany štátu.

(5)

Profesionálnemu vojakovi za služobnú cestu vykonanú podľa odseku 4 písm. a) patrí len náhrada preukázaných cestovných výdavkov alebo náhrada za použitie súkromného cestného motorového vozidla, ak sa na jeho použití písomne dohodol s vedúcim služobného úradu alebo veliteľom, a to v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka verejnej osobnej dopravy na dráhe29b) alebo verejnej pravidelnej autobusovej dopravy29c) za cesty do zdravotníckeho zariadenia a späť.

(6)

Náhrada podľa odseku 5 nepatrí profesionálnemu vojakovi, ktorý bol vyslaný na vyšetrenie alebo ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia v obci, v ktorej je miesto výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka.

§ 102
(1)

Profesionálneho vojaka vysiela na služobnú cestu do iného miesta výkonu štátnej služby vedúci služobného úradu alebo veliteľ.

(2)

Vedúci služobného úradu alebo veliteľ určí miesto a čas nástupu profesionálneho vojaka na služobnú cestu, miesto výkonu štátnej služby, spôsob prepravy, miesto a čas skončenia služobnej cesty. Vedúci služobného úradu alebo veliteľ určí aj ďalšie podmienky služobnej cesty, pričom prihliada na oprávnené záujmy profesionálneho vojaka.

(3)

Ak služobná cesta trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní a profesionálny vojak počas nej neplní služobné povinnosti podľa § 101 ods. 3 v sobotu, v nedeľu, vo sviatok alebo v ďalších dňoch pracovného pokoja, môže vedúci služobného úradu alebo veliteľ na tieto dni povoliť profesionálnemu vojakovi prerušenie služobnej cesty z dôvodu návštevy rodiny.

(4)

Profesionálny vojak je povinný nastúpiť na služobnú cestu aj v sobotu, v nedeľu, vo sviatok alebo v ďalší deň pracovného pokoja, ak je to potrebné na výkon štátnej služby; osobitné podmienky na výkon štátnej služby profesionálnych vojačiek tým nie sú dotknuté.

(5)

Služobnou cestou na účely tohto zákona nie je plnenie úloh bojovej pohotovosti vrátane prípravy a nácviku bojovej pohotovosti, vojenské cvičenie, vyvedenie vojsk do vojenského priestoru a plnenie úloh ozbrojených síl podľa osobitných predpisov.30)

§ 103 - Stáž
(1)

Profesionálneho vojaka môže vedúci služobného úradu vyslať na stáž na nevyhnutne potrebný čas, najviac na šesť mesiacov za obdobie 12 mesiacov na získanie potrebných skúseností v mieste výkonu štátnej služby alebo do iného miesta výkonu štátnej služby, a to aj na také činnosti, ktoré nevyplývajú z funkcie, do ktorej je ustanovený alebo vymenovaný.

(2)

Ak si to situácia vyžaduje, vedúci služobného úradu môže profesionálneho vojaka vyslať na stáž, ak s tým profesionálny vojak súhlasí, aj na čas dlhší ako šesť mesiacov, najdlhšie však na jeden rok.

(3)

Profesionálny vojak, ktorý je ustanovený do funkcie vo vojenskom zdravotníctve, absolvuje stáž vo vzdelávacej ustanovizni alebo u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo veterinárnej starostlivosti s cieľom ďalšieho vzdelávania podľa osobitného predpisu30a) alebo s cieľom udržiavania odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníctve30b) alebo na výkon odborných veterinárnych činností.30c) Stáž sa vykonáva formou teoretickej prípravy alebo formou odbornej praxe.

(4)

Podmienky na výkon stáže a jej rozsah podľa odseku 3 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

(5)

Na stáž sa primerane vzťahujú ustanovenia § 101 a 102.

ŠTVRTÁ HLAVA
SLUŽOBNÉ VOĽNO

§ 104
(1)

Profesionálny vojak má nárok na poskytnutie služobného voľna, ak nemôže vykonávať štátnu službu pre

a)

prekážky z dôvodu všeobecného záujmu,

b)

dôležité osobné prekážky,

c)

výkon rekvalifikácie podľa tohto zákona.

(2)

Ak profesionálny vojak nemôže vykonávať štátnu službu pre dôležité osobné prekážky z dôvodu

a)

ošetrovania chorého dieťaťa mladšieho ako desať rokov,

b)

starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov z toho dôvodu, že

1.

detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti dieťa inak je, alebo škola, do ktorej chodí, boli uzatvorené podľa nariadenia príslušných orgánov alebo

2.

dieťa nemôže byť v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo dochádzať do školy pre nariadenú karanténu, alebo

3.

osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bola nariadená karanténa alebo karanténne opatrenie, alebo sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo času služby, a preto sa nemôže o dieťa starať,

c)

ošetrovania iného chorého člena rodiny, ktorý žije s profesionálnym vojakom v domácnosti,31) ak jeho zdravotný stav nevyhnutne vyžaduje ošetrenie inou osobou a chorého nie je možné alebo vhodné umiestniť v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti,

poskytne sa mu služobné voľno najviac päť dní, pokiaľ táto prekážka trvá; osamelému profesionálnemu vojakovi, ktorý má v trvalej starostlivosti aspoň jedno dieťa vo veku do skončenia povinnej školskej dochádzky, sa poskytne služobné voľno najviac sedem dní, pokiaľ potreba ošetrovania alebo starostlivosti v nich trvá.

(3)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo poskytnuté služobné voľno podľa odseku 2, patrí služobný plat za 15 pracovných dní v kalendárnom roku; osamelému profesionálnemu vojakovi podľa odseku 2 patrí služobný plat za 21 pracovných dní v kalendárnom roku.

(4)

Profesionálnemu vojakovi sa počas lehoty na prepustenie poskytne na hľadanie nového zamestnania služobné voľno s nárokom na služobný plat na jeden poldeň v týždni.

(5)

V tom istom prípade ošetrovania alebo starostlivosti sa služobné voľno poskytne len raz a len jednému z oprávnených.

(6)

Prekážky a ich trvanie je profesionálny vojak povinný preukázať.

(7)

Služobné voľno sa poskytuje na nevyhnutne potrebný čas v dňoch, ktoré sú inak obvyklými dňami služobného času profesionálneho vojaka.

(8)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo poskytnuté služobné voľno podľa odseku 1 písm. a), patrí služobný plat.

§ 104a
(1)

Profesionálny vojak má počas vyslania na vysokoškolské štúdium v externej forme na náklady služobného úradu nárok na poskytnutie služobného voľna

a)

na nevyhnutne potrebný čas na účasť na štúdiu, študijné sústredenie alebo na konzultácie podľa schváleného študijného programu,

b)

dva dni na prípravu a vykonanie každej skúšky okrem skúšky podľa písmena c),c) 40 dní súhrnne na prípravu a vykonanie štátnych skúšok,

d)

desať dní na vypracovanie záverečnej práce,

e)

na nevyhnutne potrebný čas na prepravu do príslušnej vysokej školy a späť, ak je táto škola v inom mieste ako je miesto výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka.

(2)

Služobné voľno možno čerpať po celý akademický rok.

(3)

Nevyčerpané služobné voľno nemožno čerpať v inom akademickom roku.

(4)

Čerpanie študijného voľna sa prerušuje uznaním dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz alebo nariadením karantény.

(5)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo poskytnuté služobné voľno podľa odseku 1, patrí plat, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(6)

Za služobné voľno poskytnuté profesionálnemu vojakovi na prípravu a vykonanie opravnej skúšky alebo opravnej štátnej skúšky nepatrí plat a náhrady výdavkov podľa § 166a.

(7)

Na účasť na prijímacích skúškach na vysokú školu možno profesionálnemu vojakovi na jeho žiadosť poskytnúť služobné voľno s nárokom na plat v nevyhnutne potrebnom rozsahu.

(8)

Profesionálny vojak je povinný preukázať skutočnosti oprávňujúce nárok na poskytnutie služobného voľna.

§ 104b
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý má byť alebo ktorý je ustanovený do funkcie s miestom výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky (§ 66 ods. 2 a 3), môže vedúci služobného úradu udeliť služobné voľno bezprostredne pred vyslaním alebo bezprostredne pred ukončením vyslania v rozsahu najviac troch služobných dní.

(2)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo poskytnuté služobné voľno podľa odseku 1, patrí služobný plat; ak bolo služobné voľno poskytnuté bezprostredne pred ukončením vyslania, služobný plat sa prepočíta platovým koeficientom.

PIATA HLAVA
STAROSTLIVOSŤ O PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV

§ 105

Vedúci služobného úradu a veliteľ vytvárajú profesionálnym vojakom podmienky na výkon štátnej služby podľa tohto zákona.

§ 106
(1)

Vedúci služobného úradu a veliteľ

a)

zabezpečujú písomné oboznámenie profesionálnych vojakov so služobnými predpismi a informáciami potrebnými na riadny výkon štátnej služby,

b)

zabezpečujú ďalšie vzdelávanie profesionálnych vojakov,

c)

zabezpečujú pre profesionálnych vojakov zdravotnú starostlivosť,

d)

starajú sa o vzhľad, úpravu a zlepšovanie pracovísk,

e)

vytvárajú podmienky na uspokojovanie kultúrnych, rekreačných a telovýchovných potrieb a záujmov profesionálnych vojakov,

f)

vytvárajú podmienky na duchovný život a vykonávanie náboženských aktivít v spolupráci s vojenskými duchovnými,

g)

zabezpečujú profesionálnym vojakom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo v mieste, kde profesionálny vojak vykonáva štátnu službu, alebo v jeho blízkosti. Túto povinnosť nemajú voči profesionálnym vojakom vyslaným na služobnú cestu alebo vykonávajúcim štátnu službu mimo územia Slovenskej republiky a ďalej v prípadoch, ak to vylučujú podmienky výkonu štátnej služby,

h)

zabezpečujú vybavenie pracoviska, na ktorom sa vykonáva štátna služba v noci, prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci vrátane zabezpečenia prostriedkov umožňujúcich privolať rýchlu lekársku pomoc.

(2)

Stravovanie podľa odseku 1 písm. g) sa zabezpečuje podávaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja profesionálnemu vojakovi v priebehu štátnej služby. Na účely stravovania sa za čas trvania štátnej služby považuje výkon štátnej služby dlhší ako 4 hodiny. Ak štátna služba trvá viac ako 11 hodín, vedúci služobného úradu alebo veliteľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla; pri štátnej službe trvajúcej viac ako 12 hodín je však povinný poskytnutie jedla zabezpečiť. Ak výkon štátnej služby trvá viac ako 17 hodín, vedúci služobného úradu alebo veliteľ môže zabezpečiť poskytnutie tretieho teplého hlavného jedla.

(3)

Príspevok na stravovanie podľa odseku 1 písm. g) a odseku 2 sa poskytuje vo výške 65 % ceny teplého hlavného jedla, najviac však 65 % stravného poskytovaného pri služobnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu,32) rovnako tak sa príspevok poskytuje podľa osobitného predpisu,33) ak tento zákon neustanovuje inak.

(4)

Vedúci služobného úradu alebo veliteľ môže poskytovať profesionálnemu vojakovi príspevok v sume uvedenej v odseku 3 iba vtedy, ak povinnosť zabezpečiť profesionálnemu vojakovi stravovanie vylučujú podmienky výkonu štátnej služby alebo vedúci služobného úradu alebo veliteľ nemôže zabezpečiť stravovanie podľa odseku 2.

(5)

Na profesionálneho vojaka sa pri plnení úloh ozbrojených síl33a) vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu upravujúceho bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,33b) len ak to technické možnosti zbraní, zbraňových systémov, výzbroje a vojenskej techniky používanej v ozbrojených silách umožňujú; ak to technické možnosti neumožňujú, veliteľ zabezpečí najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia.

§ 107 - Úschova zvrškov

Vedúci služobného úradu a veliteľ sú povinní zabezpečiť úschovu zvrškov a iných osobných predmetov, ktoré profesionálni vojaci obvykle nosia pri výkone štátnej služby.

§ 108 - Zdravotná starostlivosť
(1)

Na zdravotnú starostlivosť o profesionálnych vojakov sa vzťahujú osobitné predpisy,34) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Profesionálneho vojaka dočasne neschopného vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz, ak nie je liečený v lôžkovej časti vojenskej nemocnice alebo jej polikliniky, možno liečiť v lôžkovej časti obväziska vojenského útvaru na základe odporúčania ošetrujúceho lekára a

a)

rozhodnutia vedúceho služobného úradu alebo veliteľa, ak je miesto trvalého pobytu profesionálneho vojaka iné, ako je jeho miesto výkonu štátnej služby, alebo

b)

vlastnej žiadosti.

§ 108a
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému sa skončila dočasná neschopnosť vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz, veliteľ na návrh ošetrujúceho lekára alebo služobného lekára povolí úľavy v službe.

(2)

Podrobnosti o spôsobe povoľovania úľav a o ich rozsahu a dĺžke ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

§ 109
(1)

Občianske združenia s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám môžu vedúcim služobných úradov predkladať návrhy súvisiace s finančnými náležitosťami, sociálnym a zdravotným zabezpečením profesionálnych vojakov.

(2)

Na zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb profesionálnych vojakov, na zlepšenie podmienok výkonu štátnej služby, zdravotných, sociálnych a kultúrnych podmienok vrátane podmienok na využívanie voľného času uzatvára vedúci služobného úradu a štatutárny orgán občianskeho združenia podľa odseku 1 dohody.

Preventívna rehabilitácia
§ 110
(1)

Preventívna rehabilitácia je činnosť, počas ktorej sa vykonáva súbor preventívno-liečebných a telovýchovno-športových opatrení zameraných predovšetkým na posilnenie a upevnenie telesného a duševného zdravia profesionálneho vojaka.

(2)

Preventívnu rehabilitáciu možno poskytnúť jedenkrát ročne

a)

profesionálnemu vojakovi v kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom dosiahol vek najmenej 35 rokov alebo vykonával dočasnú štátnu službu najmenej 10 rokov,

b)

profesionálnym vojakom, ktorí plnia úlohy podľa osobitných predpisov,19) výkonnému letcovi, výkonnému výsadkárovi, padákovému odborníkovi letectva, palubnému personálu, pyrotechnikovi, potápačovi, špecialistovi, ktorý vykonáva štátnu službu mimo územia Slovenskej republiky pri poskytovaní humanitárnej pomoci, v mierových pozorovateľských misiách, vo vojenských operáciách a pri plnení záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu, profesionálnemu vojakovi zaradenému v silách vysokej pripravenosti, ak túto činnosť vykonáva v dĺžke najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov,

c)

profesionálnemu vojakovi vo funkcii riadiaci letovej prevádzky (letovod), ktorý vykonáva službu riadenia letovej prevádzky po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného ministerstvom,

d)

profesionálnemu vojakovi s narušeným zdravotným stavom na základe rozhodnutia ošetrujúceho lekára.

(3)

Preventívna rehabilitácia sa vykonáva formou

a)

rekondičného pobytu v trvaní dvoch týždňov vo vojenských zotavovniach alebo v iných zariadeniach v pôsobnosti ministerstva,

b)

rekondičného pobytu s preventívno-liečebným režimom v trvaní dvoch týždňov v kúpeľných ústavoch alebo zariadeniach určených ministerstvom na návrh ošetrujúceho lekára alebo odborného lekára.

(4)

Profesionálnemu vojakovi s narušeným zdravotným stavom sa na návrh ošetrujúceho lekára alebo odborného lekára poskytne preventívna rehabilitácia formou liečebného pobytu s kúpeľným režimom v trvaní troch týždňov v kúpeľných ústavoch alebo v ozdravovniach určených ministerstvom.

(5)

Rekondičný pobyt s preventívno-liečebným režimom podľa odseku 3 písm. b) sa poskytuje špecialistovi, ktorý vykonáva štátnu službu mimo územia Slovenskej republiky pri poskytovaní humanitárnej pomoci, v mierových pozorovateľských misiách, vo vojenských operáciách a pri plnení záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu, výkonnému letcovi, výkonnému výsadkárovi, padákovému špecialistovi letectva, potápačovi a profesionálnym vojakom, ktorí plnia úlohy podľa osobitných predpisov.19)

(6)

Profesionálnemu vojakovi patrí za čas preventívnej rehabilitácie služobný plat.

§ 111
(1)

Preventívna rehabilitácia sa neposkytne profesionálnemu vojakovi

a)

v prípravnej štátnej službe,

b)

počas zaradenia do personálnej zálohy podľa tohto zákona,

c)

počas dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.

(2)

Preventívna rehabilitácia sa neposkytne ani profesionálnemu vojakovi,

a)

o ktorom bolo rozhodnuté o jeho prepustení zo služobného pomeru,

b)

u ktorého to vylučuje jeho zdravotný stav,

c)

ktorému sa v kalendárnom roku poskytla kúpeľná liečba.

(3)

Profesionálnemu vojakovi prijatému do dočasnej štátnej služby po účinnosti tohto zákona sa preventívna rehabilitácia neposkytne počas prvého roka výkonu dočasnej štátnej služby.

(4)

Ak sa o poskytnutí preventívnej rehabilitácie rozhodlo pred vznikom dôvodov uvedených v odseku 1 alebo 2, poskytnutie preventívnej rehabilitácie sa zruší odo dňa vzniku takého dôvodu.

(5)

Veliteľ je povinný umožniť profesionálnemu vojakovi nastúpiť na preventívnu rehabilitáciu v deň, ktorý je určený ako deň nástupu.

(6)

Profesionálny vojak je povinný nastúpiť na preventívnu rehabilitáciu v deň, ktorý je určený ako deň nástupu.

(7)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý nemohol nastúpiť v pôvodne určenom termíne zo závažných osobných, rodinných alebo zdravotných dôvodov, možno určiť náhradný termín nástupu na preventívnu rehabilitáciu.

Osobitné podmienky výkonu štátnej služby
§ 112
(1)

Tehotná profesionálna vojačka a profesionálna vojačka starajúca sa o dieťa mladšie ako jeden rok a osamelý profesionálny vojak trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako osem rokov sa môžu zaraďovať na výkon štátnej služby v noci, na výkon štátnej služby nadčas, na vojenské cvičenia, do služobnej pohotovosti, vysielať na služobnú cestu alebo premiestniť do iného miesta výkonu štátnej služby, ako je ich miesto výkonu štátnej služby alebo trvalého pobytu, a na vyvedenie vojsk do vojenského priestoru len s ich písomným súhlasom.

(2)

Tehotnú profesionálnu vojačku a profesionálnu vojačku starajúcu sa o dieťa mladšie ako jeden rok a osamelého profesionálneho vojaka trvale sa starajúceho o dieťa mladšie ako osem rokov možno premiestniť do iného miesta výkonu štátnej služby, ako je ich miesto výkonu štátnej služby, bez ich písomného súhlasu, ak v dôsledku organizačnej zmeny nemôžu naďalej vykonávať doterajšiu funkciu a v mieste výkonu štátnej služby alebo v mieste trvalého pobytu nie je vojenský útvar, v ktorom by mohli vykonávať štátnu službu.

(3)

Tehotnú profesionálnu vojačku a profesionálnu vojačku starajúcu sa o dieťa mladšie ako jeden rok a osamelého profesionálneho vojaka trvale sa starajúceho o dieťa mladšie ako osem rokov, ktorí sú zaradení do neplatenej zálohy z dôvodu poskytnutia rodičovskej dovolenky, možno premiestniť do iného miesta výkonu štátnej služby, ako je ich miesto, v ktorom vykonávali štátnu službu pred zaradením do neplatenej zálohy, bez ich písomného súhlasu, ak po zrušení vojenského útvaru, v ktorom naposledy vykonávali štátnu službu, nie je v mieste ich výkonu štátnej služby alebo v mieste trvalého pobytu iný vojenský útvar, v ktorom by mohli vykonávať štátnu službu.

(4)

Profesionálneho vojaka, ktorý bol zaradený do neplatenej zálohy z dôvodu poskytnutia rodičovskej dovolenky, vedúci služobného úradu po skončení zaradenia do neplatenej zálohy ustanoví do funkcie, do ktorej bol ustanovený pred odchodom na rodičovskú dovolenku; ak táto funkcia nie je voľná, ustanoví ho do inej vhodnej funkcie podľa tohto zákona za podmienok, ktoré pre neho nie sú menej priaznivé.

(5)

Tehotnú profesionálnu vojačku a profesionálnu vojačku starajúcu sa o dieťa mladšie ako jeden rok a osamelého profesionálneho vojaka trvale sa starajúceho o dieťa mladšie ako osem rokov za podmienok podľa odsekov 2 a 3 vedúci služobného úradu môže premiestniť do iného miesta výkonu štátnej služby, ktoré je najbližšie k miestu, v ktorom naposledy vykonávali štátnu službu alebo k miestu trvalého pobytu, ak sa nedohodnú inak.

(6)

Profesionálny vojak musí mať po skončení rodičovskej dovolenky prospech z každého zlepšenia pracovných podmienok, ktoré nastali počas poskytnutej rodičovskej dovolenky, na ktoré by mal nárok podľa tohto zákona, ak by vykonával funkciu, do ktorej bol ustanovený pred odchodom na rodičovskú dovolenku.

(7)

Tehotnej profesionálnej vojačke a profesionálnej vojačke starajúcej sa o dieťa mladšie ako jeden rok a osamelému profesionálnemu vojakovi trvale sa starajúcemu o dieťa mladšie ako osem rokov možno rozvrhnúť služobný čas v týždni nerovnomerne len s ich písomným súhlasom.

§ 113

Vedúci služobného úradu alebo veliteľ na žiadosť tehotnej profesionálnej vojačky alebo na žiadosť profesionálneho vojaka trvale sa starajúceho o dieťa mladšie ako osem rokov určí kratší služobný čas alebo ho inak rozvrhne, ak tomu nebráni dôležitý záujem štátnej služby.

§ 114
(1)

Ak by tehotná profesionálna vojačka vo výkone štátnej služby mala vykonávať činnosti, ktorých výkon sa tehotným profesionálnym vojačkám zakazuje alebo ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú jej tehotenstvo, vedúci služobného úradu a veliteľ sú povinní prijať opatrenia na zabezpečenie dočasného prispôsobenia pracovných podmienok alebo dočasne upraviť služobný čas; to platí rovnako o matke do konca deviateho mesiaca po pôrode.

(2)

Ak nemožno prijať opatrenia podľa odseku 1, je vedúci služobného úradu povinný prerušiť profesionálnej vojačke výkon funkcie.

§ 115

Profesionálnou vojačkou krátko po pôrode sa rozumie profesionálna vojačka odo dňa pôrodu do uplynutia najviac šiestich týždňov, ktorá o tejto skutočnosti písomne informovala vedúceho služobného úradu alebo veliteľa.

§ 116
(1)

Materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku profesionálnej vojačke a rodičovskú dovolenku profesionálnemu vojakovi poskytuje vedúci služobného úradu alebo veliteľ.

(2)

Ak profesionálna vojačka alebo profesionálny vojak požiada o určenie dovolenky tak, aby bezprostredne nadväzovala na skončenie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, vedúci služobného úradu alebo veliteľ je povinný žiadosti vyhovieť.

(3)

Profesionálnu vojačku počas materskej dovolenky a profesionálneho vojaka počas rodičovskej dovolenky, počas ktorej majú nárok na materské podľa osobitného predpisu,21a) nemožno odvolať z funkcií, do ktorých boli ustanovení pred materskou dovolenkou alebo rodičovskou dovolenkou. Ak počas tejto materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky dôjde k organizačnej zmene, v dôsledku ktorej profesionálna vojačka alebo profesionálny vojak nebudú môcť vykonávať funkcie, ktoré vykonávali pred materskou dovolenkou alebo rodičovskou dovolenkou, ustanovia sa do inej vhodnej funkcie podľa tohto zákona za podmienok, ktoré pre nich nie sú menej priaznivé.

(4)

Profesionálna vojačka alebo profesionálny vojak podľa odseku 3 musia mať prospech z každého zlepšenia pracovných podmienok podľa tohto zákona, na ktoré by mali nárok, ak by vykonávali funkcie, do ktorých boli ustanovení pred odchodom na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku.

ŠIESTA HLAVA
SLUŽOBNÁ DISCIPLÍNA

§ 117
(1)

Služobná disciplína je povinnosť dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, vojenskú prísahu, Etický kódex profesionálneho vojaka, služobné predpisy, vojenské rozkazy, nariadenia, príkazy a pokyny vedúcich služobných úradov a veliteľov.

(2)

Vedúci služobných úradov a velitelia vydávajú ústne alebo písomné vojenské rozkazy, ktoré profesionálneho vojaka zaväzujú podľa nich konať alebo sa konania zdržať.

(3)

Vojenský rozkaz nesmie byť vydaný v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, služobnými predpismi, vojenskou prísahou a Etickým kódexom profesionálneho vojaka.

(4)

Ak sa profesionálny vojak domnieva, že vojenský rozkaz, nariadenie, príkaz alebo pokyn jeho vedúceho služobného úradu alebo veliteľa je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, je povinný na to vedúceho služobného úradu alebo veliteľa upozorniť. Ak vedúci služobného úradu alebo veliteľ trvá na splnení vojenského rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu, musí ho profesionálnemu vojakovi písomne potvrdiť a profesionálny vojak je povinný ho splniť.

(5)

Profesionálny vojak je povinný odoprieť splnenie vojenského rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu vedúceho služobného úradu alebo veliteľa, ak by jeho splnením spáchal trestný čin; túto skutočnosť oznámi bezodkladne najbližšiemu nadriadenému toho vedúceho služobného úradu alebo veliteľa, ktorý vojenský rozkaz, nariadenie, príkaz alebo pokyn vydal.

(6)

Proti vojenskému rozkazu nemožno podať riadny opravný prostriedok.

(7)

Etický kódex profesionálneho vojaka určí služobný predpis, ktorý vydá minister.

§ 118 - Základné práva profesionálneho vojaka
(1)

Profesionálny vojak má právo na

a)

podmienky nevyhnutné na riadny výkon štátnej služby,

b)

peňažné náležitosti v štátnej službe podľa tohto zákona,

c)

naturálne náležitosti,

d)

ochranu zdravia pri výkone štátnej služby,

e)

ochranu ľudskej dôstojnosti v služobnom styku a v osobnom styku s vedúcim služobného úradu alebo veliteľom a ostatnými profesionálnymi vojakmi,

f)

primeranú duchovnú starostlivosť a na účasť na náboženských aktivitách, ak to nie je v rozpore s potrebami ozbrojených síl a výkonom štátnej služby,

g)

získavanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť podľa tohto zákona.

(2)

Profesionálny vojak má právo na bezplatné ubytovanie v mieste výkonu

a)

štátnej služby alebo v mieste, ktoré je od takého miesta vzdialené najviac 30 km (ďalej len „blízke okolie“), ak je v hodnosti vojak 1. stupňa,

b)

preventívnej rehabilitácie počas jej výkonu.

(3)

Vzdialenosť pre blízke okolie sa na účely tohto zákona určuje podľa kilometrov uvedených v cestovnom poriadku verejnej osobnej dopravy na dráhe29b) od najbližšej stanice (zastávky) miesta výkonu štátnej služby k bytu alebo rodinnému domu alebo k inému miestu pobytu profesionálneho vojaka, s výnimkou pravidelnej dopravy na území obce. Ak nemožno určiť vzdialenosť pre blízke okolie podľa prvej vety, alebo ak je to pre profesionálneho vojaka výhodnejšie, určí sa vzdialenosť pre blízke okolie podľa kilometrov uvedených v cestovnom poriadku verejnej pravidelnej autobusovej dopravy29c) od najbližšej zastávky miesta výkonu štátnej služby k bytu alebo rodinnému domu alebo k inému miestu pobytu profesionálneho vojaka, s výnimkou pravidelnej dopravy na území obce.

§ 119 - Základné povinnosti profesionálneho vojaka
(1)

Profesionálny vojak je povinný

a)

dodržiavať služobnú disciplínu,

b)

vykonávať štátnu službu osobne, nestranne, riadne, včas a v medziach svojho oprávnenia,

c)

vykonávať štátnu službu v mieste a vo funkcii podľa potrieb služobného úradu,

d)

oznámiť bezodkladne veliteľovi vznik havárií, porúch a nedostatkov, ktoré sťažujú výkon štátnej služby, ohrozujú život, zdravie alebo bezpečnosť, a hroziacu škodu,

e)

zakročiť, ak pri výkone štátnej služby hrozí škoda a na jej odvrátenie je potrebný neodkladný zákrok; nemusí tak urobiť, ak mu v tom bráni dôležitá okolnosť alebo ak by tým seba alebo iné osoby vystavil vážnemu ohrozeniu,

f)

dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri výkone štátnej služby, s ktorými bol riadne oboznámený,

g)

pri výkone štátnej služby dodržiavať ustanovenia Etického kódexu profesionálneho vojaka,

h)

zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu verejného záujmu s osobnými záujmami, najmä nezneužívať informácie nadobudnuté pri vykonávaní štátnej služby na vlastný prospech alebo v prospech blízkych osôb, alebo iných fyzických osôb alebo právnických osôb; táto povinnosť platí aj po skončení alebo zániku služobného pomeru,

i)

vo výkone i mimo výkonu štátnej služby zdržať sa konania, ktoré by mohlo narušiť vážnosť ozbrojených síl alebo ohroziť dôveru v ozbrojené sily,

j)

poskytnúť služobnému úradu osobné údaje podľa § 13, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru, a bezodkladne hlásiť zmeny týchto údajov,

k)

dodržiavať určený týždenný služobný čas alebo kratší týždenný služobný čas, ak mu je povolený,

l)

byť pri výkone štátnej služby riadne ustrojený a dbať o náležitú úpravu svojho zovňajšku,

m)

oznámiť bezodkladne veliteľovi príbuzenské vzťahy podľa § 14, ktoré vznikli počas trvania služobného pomeru,

n)

zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním štátnej služby a ktoré v záujme ozbrojených síl nemožno oznamovať iným osobám, a to aj po skončení služobného pomeru, ak ho tejto povinnosti nezbaví vedúci služobného úradu; povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti,4aa)

o)

oznámiť bezodkladne veliteľovi rozhodnutia zakladajúce stratu svojej bezúhonnosti a začatie a ukončenie trestného stíhania alebo vznesenie obvinenia proti svojej osobe,

p)

udržiavať si potrebnú fyzickú zdatnosť a zúčastňovať sa každoročne na preskúšaní z pohybovej výkonnosti, ak to výkon štátnej služby umožňuje,

r)

preukazovať služobnému úradu svoje majetkové pomery v majetkovom priznaní,

s)

zabezpečiť účelné a hospodárne spravovanie a využívanie finančných zdrojov, zariadení a služieb, ktoré mu boli zverené,

t)

podrobiť sa

1.

lekárskej prehliadke a profylaktickým opatreniam,

2.

lekárskemu a psychologickému vyšetreniu na zistenie alebo potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby,

3.

prieskumnému konaniu,

4.

úkonom súvisiacim s odobratím biologických vzoriek, odtlačkov prstov a panoramatických röntgenových snímok chrupu podľa § 51a,

5.

počas výkonu štátnej služby úkonom súvisiacim so zisťovaním prítomnosti alkoholu, metabolitov omamných alebo psychotropných látok v organizme,

u)

dodržiavať liečebný režim počas dočasnej neschopnosti vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz,23bc)

v)

zdržiavať sa na adrese v Slovenskej republike uvedenej na tlačive, ktorým sa potvrdzuje dočasná neschopnosť vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz, ak jeho miesto výkonu štátnej služby je na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak je tomuto profesionálnemu vojakovi poskytovaná zdravotná starostlivosť mimo územia Slovenskej republiky,

x)

oznámiť bezodkladne veliteľovi zmenu adresy podľa písm. v),

y)

nastúpiť na výkon štátnej služby bezodkladne po zrušení rozhodnutia o skončení služobného pomeru a oboznámiť s týmto rozhodnutím veliteľa,

z)

vyčerpať v kalendárnom roku najmenej tri týždne dovolenky, ak mu na ňu vznikol nárok a ak mu veliteľ vytvorí na jej vyčerpanie podmienky.

(2)

Kritériá na preskúšanie profesionálnych vojakov z pohybovej výkonnosti určí služobný predpis, ktorý vydá minister.

(3)

Profesionálny vojak nesmie

a)

sprostredkúvať pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu obchodný styk so

1.

štátom,

2.

obcou,

3.

vyšším územným celkom,

4.

štátnym podnikom, štátnym účelovým fondom, Fondom národného majetku Slovenskej republiky a s inou právnickou osobou zriadenou štátom,

5.

rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, inou právnickou osobou alebo zariadením obce,

6.

rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, inou právnickou osobou vyššieho územného celku alebo

7.

inou právnickou osobou s majetkovou účasťou Slovenskej republiky, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, obce alebo vyššieho územného celku,

b)

požadovať dary alebo iné výhody alebo navádzať iného na poskytovanie darov alebo iných výhod v súvislosti s vykonávaním štátnej služby,

c)

prijímať dary alebo iné výhody v súvislosti s vykonávaním štátnej služby okrem darov alebo iných výhod poskytovaných vedúcimi služobných úradov alebo veliteľmi,

d)

nadobúdať majetok od Slovenskej republiky, obce, vyššieho územného celku alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky inak ako vo verejnej súťaži alebo vo verejnej dražbe, ak osobitný predpis35) neustanovuje inak, s výnimkou, ak obec alebo vyšší územný celok zverejní podmienky nadobudnutia majetku; to sa vzťahuje aj na blízke osoby profesionálneho vojaka,

e)

používať symboly spojené s výkonom štátnej služby na osobný prospech,

f)

zneužívať výhody vyplývajúce z vykonávania štátnej služby, a to ani po skončení služobného pomeru,

g)

zvýhodňovať blízke osoby pri vykonávaní štátnej služby, poskytovať nepravdivé vyhlásenia, vyhotovovať falzifikáty a nepravdivé dokumenty súvisiace s vykonávaním štátnej služby.

(4)

Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorému sprostredkúvanie obchodného styku vyplýva z jeho funkcie alebo ak je na takú činnosť splnomocnený vedúcim služobného úradu.

§ 120 - Majetkové priznanie
(1)

Počas trvania služobného pomeru je profesionálny vojak povinný deklarovať svoje majetkové pomery

a)

do 30 dní odo dňa vzniku služobného pomeru podľa stavu ku dňu vzniku služobného pomeru,

b)

do 31. marca každého kalendárneho roka podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; to neplatí, ak v čase podávania majetkového priznania je profesionálny vojak vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 66 ods. 1.

(2)

Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje na všetok majetok profesionálneho vojaka, pričom majetkové priznanie musí obsahovať údaje o

a)

nehnuteľnom majetku,

b)

hnuteľných veciach,

c)

majetkových právach a iných majetkových hodnotách.

(3)

Majetok uvedený v odseku 2 písm. a) sa neoceňuje. Majetok uvedený v odseku 2 písm. b) a c) profesionálny vojak na účely majetkového priznania ocení obvyklou cenou podľa osobitného predpisu.36) Tento majetok sa v majetkovom priznaní uvedie len vtedy, ak je jeho súhrnná hodnota vyššia ako 16 597 eur. Majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov sa na tieto účely delí rovnakým dielom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(4)

Súčasťou majetkového priznania profesionálneho vojaka je aj čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka, že nemá vedomosť o takých príjmoch osôb žijúcich s ním v domácnosti, ktoré možno považovať za nezdanené príjmy alebo za príjmy z nestatočných zdrojov.

(5)

Úmyselné porušenie povinnosti podľa odseku 1, § 121 ods. 3 alebo 4 alebo úmyselné uvedenie neúplných údajov alebo nepravdivých údajov v majetkovom priznaní alebo v čestnom vyhlásení profesionálneho vojaka sa považuje za závažné porušenie základných povinností profesionálneho vojaka.

§ 121
(1)

Údaje o majetkových pomeroch deklarovaných podľa § 120 ods. 1 a 2 sa oznamujú vedúcemu služobného úradu.

(2)

Vedúci služobného úradu podľa odseku 1 zabezpečí vyhodnotenie majetkových priznaní na účely zistenia prírastku majetku profesionálneho vojaka a ich uchovávanie. Majetkové priznanie sa zakladá do osobného spisu profesionálneho vojaka v zalepenej obálke.

(3)

Na výzvu služobného úradu, najmä ak sú odôvodnené pochybnosti o pravdivosti deklarovaných údajov, profesionálny vojak je povinný predložiť v majetkovom priznaní, ak ide o majetok podľa § 120 ods. 2 písm. a), aj údaje o právnom dôvode a dátume jeho nadobudnutia, o cene jeho obstarania, pri vlastnej výstavbe výdavky na jeho obstaranie, pri bezodplatnom nadobudnutí cenu podľa osobitného predpisu36) a aj údaje o majetku podľa § 120 ods. 2 písm. b) a c), ktorého súhrnná hodnota je nižšia ako 16 597 eur.

(4)

Profesionálny vojak je povinný písomne oznámiť služobnému úradu do 31. marca kalendárneho roka príjem z vykonávania činností uvedených v § 12 ods. 2, ak príjem profesionálneho vojaka z týchto činností presiahol v uplynulom kalendárnom roku sumu 1 659 eur.

§ 122 - Disciplinárna právomoc
(1)

Počas výkonu štátnej služby profesionálny vojak podlieha disciplinárnej právomoci podľa tohto zákona.

(2)

Rozsah disciplinárnej právomoci a podrobnosti o udeľovaní disciplinárnych odmien a ukladaní disciplinárnych opatrení ustanoví služobný predpis, ktorý vydá hlavný veliteľ ozbrojených síl.

(3)

Disciplinárnu právomoc podľa tohto zákona možno voči vojenskému duchovnému uplatniť len po predchádzajúcom prerokovaní s príslušnou cirkevnou autoritou.

Disciplinárna zodpovednosť
§ 123 - Disciplinárna zodpovednosť
(1)

Profesionálny vojak je disciplinárne zodpovedný za disciplinárne previnenie alebo za konanie, ktoré má znaky priestupku37) (ďalej len „priestupok“).

(2)

Na prejednávanie priestupku sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,38) ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)

Priestupok prejedná vedúci služobného úradu alebo veliteľ podľa tohto zákona.

§ 124 - Disciplinárne previnenie

Disciplinárnym previnením je zavinené porušenie alebo nesplnenie povinností profesionálneho vojaka, pokiaľ nie je trestným činom alebo priestupkom; zavineným porušením alebo nesplnením povinnosti sa rozumie úmyselné alebo nedbalostné konanie profesionálneho vojaka.

§ 125 - Disciplinárne opatrenie

Disciplinárnym opatrením je

a)

písomné pokarhanie,

b)

zníženie služobného platu až o 15 % najdlhšie na tri mesiace z posledného priznaného služobného platu.

Ukladanie disciplinárnych opatrení
§ 126
(1)

Disciplinárne opatrenie možno uložiť, ak sa preukázalo, že profesionálny vojak disciplinárne previnenie spáchal a ak na nápravu a obnovenie služobnej disciplíny za menej závažné konanie nepostačuje prerokovanie disciplinárneho previnenia.

(2)

Ak je profesionálnemu vojakovi uložených viac disciplinárnych opatrení, vykonávajú sa postupne až po vykonaní predchádzajúceho disciplinárneho opatrenia.

§ 127
(1)

Za disciplinárne previnenie môže vedúci služobného úradu alebo veliteľ uložiť profesionálnemu vojakovi len jedno z disciplinárnych opatrení uvedených v § 125.

(2)

Za priestupok môže vedúci služobného úradu alebo veliteľ uložiť profesionálnemu vojakovi sankcie a ochranné opatrenia (ďalej len „sankčné opatrenie“) v rozsahu a za podmienok podľa osobitných predpisov.37)

(3)

Sankčným opatrením zákazu činnosti nemožno uložiť zákaz výkonu funkcie profesionálneho vojaka.

(4)

Sankčné opatrenie sa vykoná aj vtedy, ak profesionálny vojak, ktorému bolo uložené, skončil služobný pomer. O upustení od výkonu zvyšku sankčného opatrenia zákazu činnosti rozhoduje vedúci služobného úradu alebo veliteľ, ktorý sankčné opatrenie uložil.

(5)

Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie alebo pri ukladaní sankčného opatrenia za priestupok, o ktorých sa rozhoduje v jednom konaní, sa postupuje podľa odseku 1; tým nie je dotknutá možnosť uložiť aj sankčné opatrenie za prejednávaný priestupok, ak sú splnené podmienky ustanovené vo všeobecnom predpise o priestupkoch.38)

(6)

Priestupok možno prejednať a uložiť zaň sankčné opatrenie najneskôr do dvoch rokov odo dňa spáchania priestupku.

(7)

Za priestupok ublíženia na cti alebo za priestupok na úseku práva na prístup k informáciám možno uložiť sankčné opatrenie len vtedy, ak návrh podala postihnutá osoba alebo jej zákonný zástupca alebo opatrovník; ak ide o priestupok ublíženia na cti, sankčné opatrenie možno uložiť len po neúspešnom pokuse o zmierenie urazeného na cti a profesionálneho vojaka.

(8)

Ak ten, komu bola priestupkom profesionálneho vojaka spôsobená majetková škoda, uplatnil nárok na jej náhradu, vedúci služobného úradu alebo veliteľ, ktorý vo veci koná, prijme opatrenia, aby bola škoda dobrovoľne uhradená. Ak škoda nebude dobrovoľne uhradená, odkáže poškodeného s jeho nárokom na náhradu škody na súd.

(9)

O spôsobe vybavenia priestupku upovedomí vedúci služobného úradu alebo veliteľ, ktorý vo veci konal, poškodeného a navrhovateľa, ak o to požiadali.

(10)

Poškodený alebo navrhovateľ môže požiadať nadriadeného vedúceho služobného úradu alebo nadriadeného veliteľa o preskúmanie vybavenia priestupku; o tomto oprávnení musia byť poškodený a navrhovateľ poučení.

§ 128
(1)

Pred uložením disciplinárneho opatrenia musí byť vždy objektívne zistený skutočný stav. Profesionálnemu vojakovi musí byť pred uložením disciplinárneho opatrenia daná možnosť vyjadriť sa k veci, navrhovať dôkazy a obhajovať sa.

(2)

Pri rozhodovaní o uložení disciplinárneho opatrenia sa prihliada na povahu protiprávneho konania, na okolnosti, za ktorých bolo spáchané, jeho následky, mieru zavinenia a na doterajší postoj profesionálneho vojaka k plneniu služobných povinností.

(3)

Uložením disciplinárneho opatrenia profesionálny vojak nie je zbavený povinnosti nahradiť škodu, ktorú spôsobil disciplinárnym previnením alebo priestupkom.

(4)

Uloženie disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie alebo uloženie sankčného opatrenia za priestupok nevylučuje skončenie služobného pomeru profesionálneho vojaka za takéto konanie, ak po uložení disciplinárneho opatrenia alebo sankčného opatrenia vyšli najavo nové skutočnosti odôvodňujúce skončenie služobného pomeru profesionálneho vojaka prepustením.

§ 129
(1)

Za disciplinárne previnenie možno uložiť disciplinárne opatrenie do 30 dní odo dňa, keď sa vedúci služobného úradu alebo veliteľ o spáchaní disciplinárneho previnenia dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa spáchania disciplinárneho previnenia.

(2)

Ak konanie profesionálneho vojaka, v ktorom možno vidieť naplnenie skutkovej podstaty disciplinárneho previnenia, bolo predmetom prešetrovania iného orgánu, lehota 30 dní na uloženie disciplinárneho opatrenia sa začína odo dňa, keď sa oprávnený vedúci služobného úradu alebo oprávnený veliteľ dozvedel o výsledku tohto prešetrovania; táto lehota platí aj v prípade, ak prvostupňové rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia bolo zrušené a ak vec bola vrátená na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

(3)

Iným orgánom podľa odseku 2 sa rozumie orgán činný v trestnom konaní, správny orgán a orgán oprávnený vykonávať príslušné prešetrovanie alebo kontrolnú činnosť podľa osobitných predpisov.39)

§ 130

Ak sa profesionálny vojak dopustil disciplinárneho previnenia mimo územia Slovenskej republiky, lehota 30 dní na uloženie disciplinárneho opatrenia podľa § 129 ods. 1 začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni návratu profesionálneho vojaka na územie Slovenskej republiky, ak sa vedúci služobného úradu alebo veliteľ o tomto konaní dozvedel v čase, keď sa profesionálny vojak zdržiaval v cudzine.

§ 131
(1)

Disciplinárne opatrenie nemožno uložiť, ak bol profesionálny vojak za ten istý skutok už odsúdený súdom; ak bolo disciplinárne opatrenie uložené skôr, zruší sa s účinnosťou odo dňa uloženia.

(2)

Minister môže nariadiť, aby sa disciplinárne previnenia neprejednali, aby sa upustilo od výkonu disciplinárnych opatrení uložených za disciplinárne previnenia alebo od výkonu zvyšku takýchto disciplinárnych opatrení alebo aby sa hromadne zahladili disciplinárne opatrenia uložené za disciplinárne previnenia.

§ 132
(1)

Disciplinárny rozkaz o uložení disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie a rozhodnutie o uložení sankčného opatrenia za priestupok doručí profesionálnemu vojakovi vedúci služobného úradu alebo ním poverený profesionálny vojak.

(2)

Proti disciplinárnemu rozkazu o uložení disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie môže profesionálny vojak podať do ôsmich dní odo dňa doručenia disciplinárneho rozkazu odvolanie (rozklad).

§ 133 - Zahladenie disciplinárneho opatrenia
(1)

Po uplynutí jedného roka od právoplatne uloženého disciplinárneho opatrenia sa disciplinárne opatrenie zahladzuje a profesionálny vojak sa posudzuje, akoby mu disciplinárne opatrenie nebolo uložené.

(2)

Vedúci služobného úradu alebo veliteľ, ktorý o disciplinárnom opatrení rozhodol, môže rozhodnúť o zahladení vykonaného disciplinárneho opatrenia pred uplynutím doby uvedenej v odseku 1.

(3)

Disciplinárny rozkaz o zahladení disciplinárneho opatrenia doručí profesionálnemu vojakovi vedúci služobného úradu alebo veliteľ.

(4)

Disciplinárne opatrenia, ktoré boli zahladené, sa neuvádzajú v služobnom hodnotení ani v posudku o služobnej činnosti.

§ 134 - Disciplinárne odmeny
(1)

Disciplinárnou odmenou je

a)

odpustenie výkonu disciplinárneho opatrenia alebo jeho časti s účinkami zahladenia,

b)

zahladenie skôr uloženého disciplinárneho opatrenia pred uplynutím jedného roka od jeho uloženia,

c)

písomná pochvala,

d)

zapísanie do vojenskej kroniky,

e)

vecný dar.

(2)

Disciplinárna odmena musí byť úmerná záslužnému činu alebo príkladnému plneniu služobných povinností, za ktoré sa udeľuje. Za to isté konanie podľa predchádzajúcej vety možno udeliť len jednu disciplinárnu odmenu.

(3)

Profesionálnemu vojakovi nemožno udeliť disciplinárnu odmenu podľa odseku 1 písm. c) až e) v čase, keď mu bolo uložené disciplinárne opatrenie, ktoré ešte nebolo zahladené.

(4)

Disciplinárny rozkaz o udelení disciplinárnej odmeny doručí profesionálnemu vojakovi vedúci služobného úradu alebo veliteľ.

§ 135 - Mimoriadne vymenovanie, mimoriadne povýšenie a mimoriadne ocenenie in memoriam

Profesionálneho vojaka, ktorý zahynul pri plnení služobných povinností, môže minister mimoriadne vymenovať alebo mimoriadne povýšiť in memoriam alebo mu môže priznať mimoriadne ocenenie Čestný príslušník útvaru in memoriam.

§ 136 - Evidencia disciplinárnych odmien a disciplinárnych opatrení

Právoplatné rozhodnutie o udelení disciplinárnej odmeny, o uložení disciplinárneho opatrenia a zahladenie disciplinárneho opatrenia sa evidujú v zázname o disciplinárnych odmenách a disciplinárnych opatreniach.

SIEDMA HLAVA
VOJENSKÉ MEDAILY A VOJENSKÉ ODZNAKY

§ 137
(1)

Na ocenenie výkonu štátnej služby alebo záslužného činu profesionálneho vojaka, obetavosti pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm, technologických havárií, pri záchrane životov alebo majetku veľkého rozsahu alebo plnenia úloh podľa osobitných predpisov sa zriaďujú

a)

vojenské medaily

1.

Za statočnosť,

2.

Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky,

3.

Za službu v mierových pozorovateľských misiách,

4.

Za humanitárnu pomoc,

5.

Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii,

6.

Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky,

7.

Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky,

8.

Medaila Vojenského spravodajstva,

9.

Medaila Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,

10.

Medaila Vojenskej polície,

b)

vojenské odznaky

1.

Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky,

2.

Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky.

(2)

Vojenské medaily a vojenské odznaky podľa odseku 1 sa delia na stupne a triedy v závislosti od miery zásluh; možno ich udeliť aj vojakom cudzích ozbrojených síl.

(3)

Na ocenenie výkonu štátnej služby, záslužného činu alebo spolupráce s ozbrojenými silami Slovenskej republiky môže minister služobným predpisom zriadiť aj ďalšie vojenské medaily a vojenské odznaky.

(4)

Vojenské medaily a vojenské odznaky podľa odsekov 1 a 3 možno udeliť aj občanovi alebo cudzincovi, ktorý sa významným spôsobom podieľal na spolupráci s ozbrojenými silami Slovenskej republiky.

(5)

Vojenskú medailu Za statočnosť udeľuje hlavný veliteľ ozbrojených síl.

(6)

Vojenskú medailu Za humanitárnu pomoc, Pamätnú medailu za účasť vo vojenskej operácii, Pamätnú medailu ministra obrany Slovenskej republiky udeľuje minister.

(7)

Vojenskú medailu Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky, Za službu v mierových pozorovateľských misiách, Pamätnú medailu náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojenské odznaky Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky a Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky udeľuje náčelník generálneho štábu.

(8)

Vojenské medaily a vojenské odznaky podľa odseku 3 udeľuje minister alebo vedúci služobného úradu.

(9)

Medailu Vojenského spravodajstva udeľuje riaditeľ Vojenského spravodajstva, Medailu Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky udeľuje náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a Medailu Vojenskej polície udeľuje riaditeľ Vojenskej polície.

(10)

Určenie stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

ÔSMA HLAVA
ODMEŇOVANIE

§ 138
(1)

Plat profesionálneho vojaka je

a)

hodnostný plat,

b)

platová kompenzácia za sťažený výkon štátnej služby,

c)

príplatok výkonným letcom,

d)

príplatok výsadkárom,

e)

príplatok príslušníkom Vojenského spravodajstva,

f)

príplatok zdravotníckym pracovníkom,

g)

príplatok príslušníkom Vojenskej polície,

h)

príplatok za vyvedenie vojsk do výcvikového priestoru,

i)

príplatok vojenským vrcholovým športovcom,

j)

príplatok za zastupovanie,

k)

zahraničný príspevok,

l)

odmena.

(2)

Služobný plat na účely tohto zákona tvorí súčet zložiek platu určených mesačnou sumou podľa odseku 1 písm. a) až g), i) a j). Služobný plat je aj doplatok k služobnému platu podľa § 206.

(3)

Služobný plat profesionálneho vojaka je určený už s prihliadnutím na štátnu službu vykonanú v noci, v sobotu a v nedeľu, vo sviatok a na štátnu službu nadčas nepresahujúcu päť hodín v týždni. Služobný plat profesionálneho vojaka je tiež určený už s prihliadnutím na služobnú pohotovosť.

(4)

Služobný plat profesionálnemu vojakovi patrí odo dňa ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 139 - Hodnostný plat
(1)

Hodnostný plat patrí profesionálnemu vojakovi v závislosti od hodnosti a platového stupňa podľa stupnice hodnostných platov, ktorá je uvedená v prílohe č. 3.

(2)

Stupnica hodnostných platov je určená hodnosťami a platovými stupňami.

(3)

Platový stupeň vyjadruje výšku hodnostného platu v závislosti od času služby.

(4)

Termín účinnosti a percentuálne zvýšenie alebo iný spôsob zvýšenia hodnostných platov na príslušný rok ustanoví zákon o štátnom rozpočte.

(5)

Hodnostné platy upravené podľa odseku 4 sa zaokrúhľujú na 50 eurocentov nahor.

(6)

Hodnostný plat patrí profesionálnemu vojakovi odo dňa jeho vymenovania do hodnosti, povýšenia, priznania hodnosti alebo zapožičania hodnosti.

§ 140 - Platový stupeň a čas služby
(1)

Platový stupeň sa určí podľa času služby.

(2)

Časom služby podľa odseku 1 je čas trvania

a)

dočasnej štátnej služby podľa tohto zákona a čas trvania služobného pomeru podľa predchádzajúcich právnych predpisov,

b)

povinnej vojenskej služby.

(3)

Do času trvania služby podľa odseku 2 sa nezapočítava čas prerušenia výkonu profesionálnej služby podľa osobitného predpisu.40)

(4)

Hodnostný plat vo vyššom platovom stupni patrí profesionálnemu vojakovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dosiahol počet rokov času služby potrebný na postup do vyššieho platového stupňa.

§ 141 - Platová kompenzácia za sťažený výkon štátnej služby
(1)

Profesionálnemu vojakovi patrí platová kompenzácia za sťažený výkon štátnej služby (ďalej len “platová kompenzácia„) pri vykonávaní činností podľa osobitného predpisu.41)

(2)

Platová kompenzácia patrí vo výške a za podmienok ustanovených osobitným predpisom41a) upravujúcim odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

(3)

Platová kompenzácia podľa odseku 1 patrí profesionálnemu vojakovi v závislosti od zaradenia vykonávaných činností príslušným orgánom verejného zdravotníctva do tretej alebo štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu.41) Profesionálnemu vojakovi možno poskytnúť platovú kompenzáciu aj pri vykonávaní činností zaradených do druhej kategórie podľa osobitného predpisu.41)

(4)

Výšku platovej kompenzácie v rámci kategórií podľa miery rizika, intenzity a času pôsobenia sťažujúcich a škodlivých vplyvov v priebehu vykonávania činností v rámci rozpätia príslušnej kategórie, zaokrúhlenú na 50 eurocentov nahor, ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

(5)

Profesionálnemu vojakovi za vykonávanie činnosti pri používaní dýchacieho izolačného prístroja alebo pri činnosti pod vodou alebo pri používaní odevu proti sálavému teplu alebo pri ničení alebo pri výskumných skúškach výbušných predmetov patrí platová kompenzácia za každú hodinu tejto činnosti vo výške 0,3 % z hodnostného platu profesionálneho vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni.

(6)

Profesionálnemu vojakovi za vykonávanie činnosti s výbušninami pod vodou patrí platová kompenzácia za každú hodinu tejto činnosti vo výške 0,45 % z hodnostného platu profesionálneho vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni, ak mu nepatrí platová kompenzácia podľa odseku 5.

(7)

Profesionálnemu vojakovi za vykonávanie činnosti vo výške 10 m a viac nad zemou na nebezpečných pracoviskách patrí platová kompenzácia za každú hodinu tejto činnosti vo výške 0,15 % z hodnostného platu profesionálneho vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni.

(8)

Platová kompenzácia podľa odsekov 5 až 7 patriaca za hodinu sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta. Platová kompenzácia patriaca za mesiac sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 142 - Príplatok výkonným letcom
(1)

Profesionálnemu vojakovi ustanovenému do funkcie výkonného letca možno v závislosti od dosiahnutého stupňa vycvičenosti a od charakteru vykonávanej funkcie poskytnúť príplatok až 30 % jeho hodnostného platu.

(2)

Výkonným letcom sa na účely príplatku podľa odseku 1 rozumie pilot, letovod lietadla-navigátor, palubný radista, palubný operátor, palubný technik a palubný sprievodca.

(3)

Výšku príplatku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

(4)

Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 143 - Príplatok výsadkárom
(1)

Profesionálnemu vojakovi ustanovenému do funkcie výkonného výsadkára alebo do funkcie padákového odborníka letectva, ktorý vykonáva pozemný výcvik a vzdušný výcvik a plní určený počet zoskokov, možno v závislosti od dosiahnutej operačnej použiteľnosti a od charakteru vykonávanej funkcie poskytnúť príplatok až 30 % jeho hodnostného platu.

(2)

Výšku príplatku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

(3)

Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 144 - Príplatok príslušníkom Vojenského spravodajstva
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý plní úlohy Vojenského spravodajstva spojené s vysokou mierou ohrozenia zdravia alebo života alebo s inými závažnými rizikami, alebo mimoriadnou psychickou záťažou, možno v závislosti od charakteru vykonávanej funkcie alebo miesta výkonu štátnej služby poskytnúť príplatok až 30 % jeho hodnostného platu.

(2)

Výšku príplatku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

(3)

Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 145 - Príplatok zdravotníckym pracovníkom
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zdravotníckym pracovníkom podľa osobitného predpisu42) alebo vykonáva funkciu, na ktorej výkon je potrebná odborná spôsobilosť podľa osobitného predpisu,30b) možno v závislosti od stupňa zodpovednosti za zdravotný stav príslušníkov ozbrojených síl alebo za hygienický a epidemiologický stav útvarov a zariadení ozbrojených síl, alebo za organizáciu, pripravenosť a výcvik personálu vojenského zdravotníctva na plnenie úloh v zdravotne rizikových oblastiach poskytnúť príplatok až 30 % jeho hodnostného platu.

(2)

Výšku príplatku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

(3)

Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 145a - Príplatok príslušníkom Vojenskej polície
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je príslušníkom Vojenskej polície a plní úlohy spojené s vysokou mierou ohrozenia života alebo zdravia alebo s inými závažnými rizikami alebo mimoriadnou psychickou záťažou, možno v závislosti od charakteru vykonávanej funkcie poskytnúť príplatok až 30 % jeho hodnostného platu.

(2)

Výšku príplatku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

(3)

Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 145b - Príplatok za vyvedenie vojsk do výcvikového priestoru
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý sa bezprostredne zúčastňuje na sústredenom výcviku jednotiek a útvarov počas vyvedenia vojsk do vojenského výcvikového priestoru alebo počas sústredeného výcviku v inom poľnom výcvikovom zariadení alebo takýto sústredený výcvik vo výcvikovom priestore alebo v inom poľnom výcvikovom zariadení bezprostredne riadi, patrí príplatok vo výške 10 eur za každý deň vyvedenia.

(2)

Sústredený výcvik jednotiek a útvarov na účely tohto zákona je vyvedenie vojsk do vojenského výcvikového priestoru alebo iného poľného výcvikového zariadenia.

(3)

Príplatok podľa odseku 1 profesionálnemu vojakovi nepatrí

a)

za dni, keď neplnil úlohy sústredeného výcviku jednotiek a útvarov alebo úlohy priamo súvisiace so sústredeným výcvikom jednotiek a útvarov alebo bezprostredným riadením sústredeného výcviku jednotiek a útvarov,

b)

ak sa nezúčastnil na sústredenom výcviku jednotiek a útvarov alebo neriadil sústredený výcvik jednotiek a útvarov počas celého dňa,

c)

ak sa zúčastnil na sústredenom výcviku jednotiek a útvarov počas zaradenia do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť.

(4)

Čas prepravy vojsk do výcvikového priestoru alebo do iného poľného výcvikového zariadenia a späť sa považuje za sústredený výcvik podľa odseku 1, ak je súčasťou sústredeného výcviku jednotiek a útvarov.

§ 145c
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je ustanovený do funkcie vojenského vrcholového športovca, možno v závislosti od dosiahnutých športových výsledkov a od charakteru súťaže, v ktorej pôsobí, poskytnúť príplatok až 30 % jeho hodnostného platu.

(2)

Výšku príplatku podľa odseku l ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

(3)

Príplatok podľa odseku l sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 146 - Príplatok za zastupovanie
(1)

Profesionálnemu vojakovi, na ktorého sa vzťahuje ustanovenie § 56, patrí príplatok vo výške rozdielu medzi jeho hodnostným platom a hodnostným platom, ktorý by mu patril, ak by bol do tejto funkcie ustanovený.

(2)

Príplatok podľa odseku 1 patrí od prvého dňa zastupovania.

§ 147 - Zahraničný príspevok
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyslaný mimo územia Slovenskej republiky na účely humanitárnej pomoci podľa osobitného predpisu43a) vojenskej operácie podľa osobitného predpisu44) alebo na účely plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu podľa osobitného predpisu,45) patrí zahraničný príspevok 400 až 4 000 EUR mesačne.

(2)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyslaný mimo územia Slovenskej republiky na účely mierovej pozorovateľskej misie podľa osobitného predpisu46) a ktorému patria náhrady denných výdavkov poskytované zo zdrojov medzinárodnej organizácie, možno priznať zahraničný príspevok až 800 EUR mesačne.

(3)

Zahraničný príspevok podľa odseku 1 alebo 2 patrí profesionálnemu vojakovi odo dňa ustanovenia do funkcie, najskôr však odo dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky, až do dňa odvolania z funkcie, najdlhšie však do dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky po skončení jeho pôsobenia mimo územia Slovenskej republiky.

(4)

Zahraničný príspevok podľa odseku 1 alebo 2 nepatrí profesionálnemu vojakovi za

a)

dni, počas ktorých sa bez udania dôvodu nezúčastnil na plnení služobných úloh,

b)

dni neschopnosti vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz strávené na území Slovenskej republiky.

(5)

Okruh funkcií a výšku zahraničného príspevku v rámci rozpätia podľa odsekov 1 alebo 2 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

(6)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému patrí zahraničný príspevok, nepatrí plat pri vykonávaní štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky podľa § 149.

§ 148 - Odmena
(1)

Profesionálnemu vojakovi možno udeliť odmenu za splnenie mimoriadnej služobnej úlohy alebo osobitne významnej služobnej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy, alebo pri dosiahnutí 50 rokov veku najviac v sume rovnajúcej sa výške jeho hodnostného platu.

(2)

Návrh na udelenie odmeny profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1 vrátane jej sumy písomne odôvodní vedúci služobného úradu alebo veliteľ.

(3)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému sa poskytuje zahraničný plat podľa § 149, sa odmena udeľuje bez prepočtu platovým koeficientom.

§ 149 - Plat pri vykonávaní štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky a poskytovanie návratného preddavku
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je ustanovený do funkcie s miestom výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky (§ 66 ods. 2 a 3), sa poskytuje zahraničný plat, ktorým je služobný plat (§ 138 ods. 2) vynásobený platovým koeficientom. Zahraničný plat sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor.

(2)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý vykonáva štátnu službu s miestom jej výkonu mimo územia Slovenskej republiky a ktorému patrí plat podľa § 89 ods. 5, § 94 ods. 3, § 100 ods. 5 a služobný plat podľa § 104 ods. 3, 4 a 8, sa poskytuje zahraničný plat. Rovnako sa postupuje pri určení a poskytovaní náhrady služobného príjmu podľa osobitného predpisu.47) Služobný plat podľa § 90 ods. 4 a § 110 ods. 6 sa poskytuje bez prepočtu platovým koeficientom.

(3)

Zahraničný plat podľa odsekov 1 a 2 sa profesionálnemu vojakovi poskytuje od ustanovenia do funkcie, najskôr však odo dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky, do dňa odvolania z tejto funkcie.

(4)

Ustanovenie odseku 1 neplatí pre profesionálneho vojaka, ktorého predpokladané vykonávanie štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky je najviac 30 dní. Vykonávanie tejto štátnej služby sa považuje za zahraničnú služobnú cestu a profesionálnemu vojakovi patria cestovné náhrady ako pri zahraničnej služobnej ceste.

(5)

Profesionálnemu vojakovi sa poskytne návratný preddavok na zahraničný plat do výšky dvojnásobku zahraničného platu. Poskytnutý návratný preddavok je profesionálny vojak povinný vrátiť najneskôr do šiestich mesiacov od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol preddavok poskytnutý. Pri skončení výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky pred uplynutím času uvedeného v druhej vete profesionálny vojak vráti poskytnutý návratný preddavok alebo jeho časť, na ktorý mu nevznikol nárok, najneskôr do desiatich pracovných dní po skončení vyslania.

(6)

Služobný úrad na písomnú žiadosť profesionálneho vojaka, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby podľa § 66 ods. 2 a 3 do krajiny, ktorá nie je členským štátom eurozóny, môže po vykonaní zrážok z platu vyplácať zahraničný plat alebo jeho časť, služobný plat podľa § 110 ods. 6, zložky platu podľa § 90 ods. 4, § 138 ods. 1 písm. h) a l) a podľa § 141 ods. 3, 4 a 5, plnenia poskytované profesionálnemu vojakovi podľa osobitných predpisov47aa) alebo ich časť v cudzej mene. Na prepočet sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,47a) ktorý je platný k prvému dňu mesiaca, za ktorý patrí profesionálnemu vojakovi zahraničný plat. Na určenie sumy návratného preddavku podľa odseku 5 v cudzej mene sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,47a) ktorý je platný k prvému dňu mesiaca, v ktorom sa tento návratný preddavok poskytne. Zahraničný plat a plnenia alebo ich časť podľa prvej vety a návratný preddavok v inej mene sa zaokrúhli na najbližšiu čiastkovú menovú jednotku bežne prijímanú alebo vydávanú bankami alebo pobočkami zahraničných bánk nahor.

§ 149a

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je ustanovený do funkcie s miestom výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky (§ 66 ods. 2 a 3), patrí počas evakuácie zahraničný plat najdlhšie však po dobu piatich mesiacov v rozsahu a za podmienok ako pred evakuáciou, a to bez ohľadu na to, do akého štátu je evakuovaný. Pri výpočte zahraničného platu sa použije platový koeficient určený pre krajinu, z ktorej bol profesionálny vojak evakuovaný.

§ 150 - Platový koeficient
(1)

Platový koeficient príslušnej krajiny je určený ako súčin

a)

pomeru finančného ohodnotenia úradníka Európskej komisie v Bruseli zaradeného do funkčnej skupiny AD v triede 5 v prvom stupni48) k hodnostnému platu profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti kapitán v prvom platovom stupni,

b)

pomeru priemeru indexov životných nákladov príslušnej krajiny vyslania podľa štatistiky Organizácie Spojených národov k priemeru indexov životných nákladov Belgicka podľa štatistiky Organizácie Spojených národov a

c)

koeficientu regulácie určeného v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu Ministerstvom financií Slovenskej republiky v spolupráci s ministerstvom.

(2)

Do indexov životných nákladov podľa odseku 1 písm. b) sa nezapočítavajú životné náklady na ubytovanie.

(3)

Platový koeficient príslušnej krajiny vypočítaný podľa odseku 1 sa zaokrúhli na osem desatinných miest.

(4)

Podrobnosti výpočtu platového koeficientu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

(5)

Platový koeficient príslušnej krajiny vypočítaný podľa odseku 4 vydá ministerstvo služobným predpisom.

§ 151 - Plat počas väzby

Profesionálnemu vojakovi nepatrí plat odo dňa vzatia do väzby.

§ 151a

Profesionálnemu vojakovi nepatrí služobný plat za dni jeho neospravedlnenej neprítomnosti vo výkone štátnej služby; ak neospravedlnená neprítomnosť trvá menej ako jeden deň, čas neprítomnosti sa sčítava za obdobie jedného kalendárneho mesiaca.

§ 152 - Platové pomery profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe

Profesionálnemu vojakovi v prípravnej štátnej službe patrí 50 % hodnostného platu vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni. Ustanovenia upravujúce odmeňovanie podľa tohto zákona okrem § 151, § 154 až 157, § 162 ods. 1 a § 163 až 166 sa na profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe nevzťahujú.

§ 153 - Služobný plat počas zaradenia do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť alebo počas vyslania na stáž
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zaradený do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť alebo počas vyslania na stáž na čas kratší ako šesť mesiacov, patrí počas tejto prípravy alebo stáže služobný plat.

(2)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zaradený do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť alebo počas vyslania na stáž na čas dlhší ako šesť mesiacov, patrí služobný plat z funkcie, do ktorej bol ustanovený alebo vymenovaný pred zaradením do tejto prípravy alebo pred vyslaním na stáž.

§ 154

Plat sa vypláca vo výplatných termínoch ustanovených ministrom. Medzi výplatnými termínmi sa preddavok na plat neposkytuje.

§ 155

Služobný úrad je povinný profesionálnemu vojakovi, ktorý vykonáva štátnu službu mimo územia Slovenskej republiky, poukázať jeho plat alebo časť platu na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky mimo územia Slovenskej republiky, ak o to profesionálny vojak požiada.

§ 156
(1)

Služobný úrad rozhodne o vykonaní zrážok z platu aj za

a)

cestovné náhrady a peňažnú náhradu za prepravné náležitosti, ktoré sa profesionálnemu vojakovi vyplatili a na ktoré mu nevznikol nárok,

b)

plat za dovolenku a dodatkovú dovolenku a náhradu platu za dovolenku, na ktorú profesionálny vojak stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol,

c)

preddavok poskytnutý pri vyslaní na štúdium alebo do kurzu mimo územia Slovenskej republiky, ktorý je profesionálny vojak povinný vrátiť, ak neboli splnené podmienky, ktorých plnenie sa predpokladalo pri jeho priznaní; ak bol preddavok poskytnutý v cudzej mene, prepočet cudzej meny na eurá sa vykoná podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska47a) k prvému dňu v mesiaci, v ktorom sa preddavok zrazí,

d)

príspevok na bývanie alebo jeho časť, na ktorú nárok nevznikol.

(2)

Ďalšie zrážky z platu, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených v odseku 1, môže služobný úrad vykonávať len na základe písomnej dohody s profesionálnym vojakom o zrážkach z platu.

§ 157

Ustanovenia § 154 až 156 sa vzťahujú rovnako aj na náhrady služobného platu, ak ide o ich splatnosť, výplatu a vykonávanie zrážok.

DEVIATA HLAVA
JEDNORAZOVÉ PEŇAŽNÉ NÁLEŽITOSTI

§ 158 - Jednorazová nenávratná peňažná výpomoc
(1)

Minister môže v osobitne odôvodnených prípadoch profesionálnemu vojakovi na jeho žiadosť priznať jednorazovú nenávratnú peňažnú výpomoc až 3 320 eur na prekonanie prechodnej, ním nezavinenej ťaživej sociálnej situácie.

(2)

Žiadosť o jednorazovú nenávratnú peňažnú výpomoc obsahuje

a)

meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, hodnosť, titul a adresu miesta pobytu,

b)

funkciu a miesto výkonu štátnej služby,

c)

dôvody podania žiadosti,

d)

potvrdenie o výške príjmu za rok pred vznikom ťaživej sociálnej situácie a potvrdenie o výške príjmu po vzniku ťaživej sociálnej situácie,

e)

meno, priezvisko, rodné priezvisko a dátum narodenia manžela a ostatných osôb žijúcich s profesionálnym vojakom v domácnosti,31)

f)

potvrdenie o príjme manžela a ostatných osôb žijúcich s profesionálnym vojakom v domácnosti za rok pred vznikom ťaživej sociálnej situácie a potvrdenie o výške príjmu po vzniku ťaživej sociálnej situácie,

g)

potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave profesionálneho vojaka, ak ťaživá sociálna situácia vznikla ako dôsledok jeho choroby alebo úrazu,

h)

potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave manžela a ostatných osôb žijúcich s profesionálnym vojakom v domácnosti, ak ťaživá sociálna situácia vznikla ako dôsledok choroby alebo úrazu rodinného príslušníka.

(3)

Kritériá na priznanie jednorazovej nenávratnej peňažnej výpomoci v rámci rozpätia podľa odseku 1 určí služobný predpis, ktorý vydá minister.

Osobitné jednorazové peňažné náležitosti
§ 159 - Aktivačný príspevok
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý získal vzdelanie požadované na výkon štátnej služby štúdiom na inej ako vojenskej škole alebo na inej ako policajnej škole alebo získal takéto vzdelanie štúdiom na vojenskej škole alebo policajnej škole bez poskytovania pracovných úľav a hmotného zabezpečenia zamestnávateľom, možno poskytnúť pri prvom prijatí alebo vymenovaní do dočasnej štátnej služby aktivačný príspevok až do výšky 9 959 eur.

(2)

Aktivačný príspevok sa poskytuje v pomerných častiach pripadajúcich na jeden rok počas prvých troch rokov trvania dočasnej štátnej služby.

(3)

Pomerná časť aktivačného príspevku je splatná spolu s platom za kalendárny mesiac, ktorý je posledným mesiacom prvého, druhého a tretieho roka trvania dočasnej štátnej služby.

(4)

Pomerná časť aktivačného príspevku sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

(5)

Ak je profesionálny vojak premiestnený podľa § 57 ods. 1, vymenovaný alebo povýšený do vyššej hodnosti, nárok na vyplatenie pomerných častí aktivačného príspevku sa zachováva.

(6)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol premiestnený podľa § 57 ods. 2 na funkciu, pre ktorú aktivačný príspevok podľa § 161 ods. 3 nepatrí, dňom premiestnenia zaniká nárok na vyplatenie pomernej časti aktivačného príspevku. Zánik nároku na vyplatenie vedúci služobného úradu uvedie v rozhodnutí.

(7)

Nárok na vyplatenie pomernej časti aktivačného príspevku zaniká v prípade dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby podľa § 65 ods. 1. Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby zruší, doplatí sa profesionálnemu vojakovi nevyplatený aktivačný príspevok alebo jeho pomerná časť.

(8)

Pomerná časť aktivačného príspevku podľa odseku 2 sa profesionálnemu vojakovi neposkytne, ak bolo pred termínom jeho splatnosti právoplatne rozhodnuté o skončení jeho služobného pomeru prepustením podľa § 70 ods. 1 písm. d) až g), ods. 2 alebo ak jeho služobný pomer zanikol podľa § 74 alebo 75.

(9)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému bol poskytnutý aktivačný príspevok podľa odseku 1 a jeho služobný pomer sa skončí pred uplynutím doby určenej podľa § 21 ods. 1, je povinný vrátiť služobnému úradu poskytnutý aktivačný príspevok alebo jeho pomernú časť.

(10)

O povinnosti vrátiť aktivačný príspevok alebo jeho pomernú časť podľa odseku 9 rozhodne vedúci služobného úradu. Rozhodnutie musí obsahovať výšku poskytnutého aktivačného príspevku, ktorú je profesionálny vojak povinný vrátiť spolu s lehotou na jeho úhradu.

(11)

Povinnosť vrátiť aktivačný príspevok alebo jeho pomernú časť podľa odseku 9 nevznikne, ak sa služobný pomer profesionálneho vojaka skončí prepustením podľa § 70 ods. 1 písm. a) až c), písm. h), písm. i) až n) alebo zanikne podľa § 74.

§ 160 - Stabilizačný príspevok
(1)

Profesionálnemu vojakovi možno za každý ukončený rok ponechania v dočasnej štátnej službe poskytnúť stabilizačný príspevok do výšky 399 eur; stabilizačný príspevok možno poskytnúť najviac počas piatich rokov.

(2)

Stabilizačný príspevok v rozsahu podľa odseku 1 sa za každý ukončený rok ponechania v dočasnej štátnej službe vyplatí spolu s platom za kalendárny mesiac, ktorý je posledným mesiacom ukončeného roka.

(3)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na profesionálnych vojakov zaradených do programu udržiavania podľa § 31 ods. 4.

(4)

Nárok na vyplatenie stabilizačného príspevku zaniká v prípade dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby podľa § 65. Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby zruší, doplatí sa profesionálnemu vojakovi nevyplatený stabilizačný príspevok.

§ 161
(1)

Vedúci služobného úradu uvedie sumu aktivačného príspevku v rozhodnutí o prijatí alebo vymenovaní do dočasnej štátnej služby a sumu stabilizačného príspevku v rozhodnutí podľa § 21 ods. 9 alebo 10.

(2)

Pomerná časť aktivačného príspevku podľa § 159 ods. 2 alebo stabilizačný príspevok podľa § 160 sa profesionálnemu vojakovi neposkytne, ak bolo pred termínom ich splatnosti rozhodnuté o skončení jeho služobného pomeru podľa § 70 ods. 1 písm. d) až g) alebo odseku 2, alebo o zániku služobného pomeru podľa § 74 alebo § 75.

(3)

Okruh funkcií a výšku príspevkov v rámci rozpätia podľa § 159 ods. 1 a § 160 ods. 1 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

DESIATA HLAVA
CESTOVNÉ NÁHRADY

§ 162
(1)

Na poskytovanie cestovných náhrad, náhrad výdavkov a iných plnení pri služobných cestách, zahraničných služobných cestách a pri vykonávaní štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu,32) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Profesionálnemu vojakovi, ktorého vyslanie podľa § 66 ods. 2 a 3 je dlhšie ako 30 dní a kratšie ako 6 mesiacov, patria náhrady ako pri zahraničnej služobnej ceste okrem stravného, vreckového, cestovného na prepravu verejnou mestskou dopravou a cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny.

(3)

Profesionálnemu vojakovi patrí náhrada cestovných výdavkov alebo náhrada za použitie súkromného cestného motorového vozidla (ďalej len „náhrada na návštevu rodiny"), ak sa na jeho použití písomne dohodol s vedúcim služobného úradu alebo veliteľom, a to v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka verejnej osobnej dopravy na dráhe29b) alebo verejnej pravidelnej autobusovej dopravy29c) za cesty na návštevu jeho rodiny do vopred dohodnutého miesta na území Slovenskej republiky a späť jedenkrát za každý kalendárny týždeň odo dňa

a)

vymenovania do dočasnej štátnej služby,

b)

prijatia do dočasnej štátnej služby,

c)

premiestnenia,

d)

ustanovenia do funkcie,

e)

dočasného vyčlenenia alebo

f)

zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov.

(4)

Náhrada na návštevu rodiny podľa odseku 3 profesionálnemu vojakovi patrí aj odo dňa

a)

uzavretia manželstva,

b)

zverenia dieťaťa do trvalej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti alebo

c)

narodenia dieťaťa profesionálneho vojaka, ak nejde o prípady uvedené v písmene a) alebo b).

(5)

Náhrada na návštevu rodiny nepatrí profesionálnemu vojakovi, ktorého

a)

miesto trvalého pobytu je obec, v ktorej je sídlo pracoviska, v ktorom profesionálny vojak vykonáva štátnu službu, alebo jej blízke okolie,

b)

miesto výkonu štátnej služby je mimo územia Slovenskej republiky,

c)

ošetrujúci lekár uznal dočasne neschopným vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz.

(6)

Náhrada na návštevu rodiny nepatrí profesionálnemu vojakovi aj počas trvania dovolenky, dodatkovej dovolenky, náhradného voľna, služobného voľna, preventívnej rehabilitácie, okrem dní nástupu a ukončenia návštevy rodiny spojených s dovolenkou, dodatkovou dovolenkou, náhradným voľnom alebo služobným voľnom.

(7)

Za rodinu sa na účely poskytovania náhrady na návštevu rodiny považujú osoby, s ktorými žije profesionálny vojak v domácnosti,31) a to

a)

manželka (manžel) profesionálneho vojaka,

b)

vlastné deti, osvojené deti alebo deti zverené profesionálnemu vojakovi do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu,

c)

vlastní rodičia, osvojitelia, opatrovníci alebo pestúni,

d)

súrodenci alebo

e)

iné osoby.

§ 162a

Profesionálnemu vojakovi, ktorému bola nariadená služobná pohotovosť v čase, keď sa nachádza mimo miesta výkonu štátnej služby, a v súvislosti s týmto nariadením mu vzniknú zvýšené výdavky, patrí

a)

náhrada preukázaných cestovných výdavkov,

b)

stravné za čas prepravy, ak trvala dlhšie ako päť hodín, a

c)

náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov.

§ 163 - Stravné

Stravné počas služobnej cesty profesionálnemu vojakovi nepatrí, ak má nárok na bezplatné stravovanie alebo naturálne stravovanie, za dni neoprávneného predĺženia služobnej cesty a za čas neospravedlnenej neprítomnosti v štátnej službe.

§ 164 - Náhrady pri zahraničnej služobnej ceste

Profesionálnemu vojakovi počas zahraničnej služobnej cesty nepatrí náhrada výdavkov za cesty na návštevu rodiny podľa osobitného predpisu.49)

§ 165 - Stravné pri zahraničnej služobnej ceste
(1)

Ak má profesionálny vojak na zahraničnej služobnej ceste preukázane zabezpečené celodenné bezplatné stravovanie, stravné mu nepatrí; ak má bezplatné stravovanie zabezpečené čiastočne, stravné sa znižuje o 20 % za poskytnuté raňajky, o 40 % za poskytnutý obed a o 40 % za poskytnutú večeru.

(2)

Ak sú profesionálnemu vojakovi pri zahraničnej služobnej ceste spolu s ubytovaním poskytnuté raňajky, stravné sa zníži o preukázanú sumu za poskytnuté raňajky, najviac však o 20 % stravného. Stravné sa zníži o 20 % aj v prípade, že suma výdavku za poskytnuté raňajky nie je vyčíslená.

§ 166 - Vreckové

Výšku vreckového v rozsahu podľa osobitného predpisu32) ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

§ 166a - Náhrada výdavkov na zvyšovanie kvalifikácie

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyslaný na vysokoškolské štúdium v externej forme na náklady služobného úradu, patria náhrady výdavkov ako pri služobnej ceste, ak ďalej nie je ustanovené inak.

§ 167 - Náhrada výdavkov v súvislosti so zaradením do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť alebo s vyslaním na stáž na území Slovenskej republiky

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zaradený do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť alebo je vyslaný na stáž na území Slovenskej republiky, patria náhrady výdavkov v súvislosti so zaradením do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť ako pri služobnej ceste.

§ 168 - Náhrada výdavkov v súvislosti so zaradením do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť alebo s vyslaním na stáž mimo územia Slovenskej republiky

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zaradený do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť alebo je vyslaný na stáž mimo územia Slovenskej republiky, patria náhrady ako pri zahraničnej služobnej ceste okrem náhrady preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny.49a)

§ 168a - Náhrada cestovných výdavkov z dôvodu účasti na pohrebe

Náhradu preukázaných cestovných výdavkov za cestu do Slovenskej republiky a späť z dôvodu účasti na pohrebe člena rodiny49b) možno poskytnúť profesionálnemu vojakovi, ktorý je zaradený do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť alebo je vyslaný na stáž mimo územia Slovenskej republiky, profesionálnemu vojakovi vyslanému na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 66 ods. 1 a profesionálnemu vojakovi vyslanému na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 66 ods. 2 a 3, ak jeho vyslanie je dlhšie ako 30 dní a kratšie ako 6 mesiacov.

JEDENÁSTA HLAVA
PRÍSPEVOK NA BÝVANIE A NA ÚPRAVU BYTU PRI PRESŤAHOVANÍ

Príspevok na bývanie
§ 169 - Profesionálny vojak má odo dňa vymenovania alebo prijatia do dočasnej štátnej služby nárok na príspevok na bývanie.
§ 170
(1)

Príspevok na bývanie patrí profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe, ak tento zákon neustanovuje inak, mesačne vo výške 17 % rozdielu medzi hodnostným platom prvého platového stupňa hodnosti generál a hodnostným platom prvého platového stupňa hodnosti vojak 2. stupňa, pričom sa táto suma vynásobí koeficientom 1,20 pre Bratislavu.

(2)

Príspevok na bývanie vo výške jednej polovice sumy podľa odseku 1 patrí profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe, ktorý v mieste výkonu štátnej služby alebo v jeho blízkom okolí

a)

je nájomcom služobného bytu,50)

b)

je nájomcom alebo spoločným nájomcom bytu, ktorý bol služobným bytom,50) ak zmluva o nájme bytu je uzatvorená s právnickou osobou, v ktorej vlastníctve alebo v správe je takýto byt,

c)

je nájomcom alebo spoločným nájomcom bytu v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie ministerstva, alebo bytu, ktorý bol bytom v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie ministerstva a ktorý prešiel do vlastníctva akciovej spoločnosti s majetkovou účasťou štátu, v ktorej za štát úlohy akcionára vykonáva ministerstvo, ak zmluva o nájme bytu je uzatvorená s týmito právnickými osobami,

d)

je nájomcom alebo spoločným nájomcom bytu, ktorý je vo vlastníctve obce, ak zmluva o nájme bytu je uzatvorená s obcou alebo právnickou osobou v jej zriaďovateľskej pôsobnosti,

e)

je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, ktorý bol služobným bytom,50) a takýto byt nadobudol do vlastníctva alebo spoluvlastníctva na základe zmluvy o prevode vlastníctva podľa osobitného predpisu,51) alebo ak takýto byt ako vlastník alebo spoluvlastník previedol do vlastníctva alebo spoluvlastníctva inej osoby,

f)

je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, ktorý bol bytom v správe rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie ministerstva alebo bytom vo vlastníctve akciovej spoločnosti s majetkovou účasťou štátu, v ktorej za štát úlohy akcionára vykonávalo ministerstvo, a takýto byt nadobudol do vlastníctva alebo spoluvlastníctva od týchto organizácií na základe zmluvy o prevode vlastníctva podľa osobitného predpisu,51) alebo ak takýto byt ako vlastník alebo spoluvlastník previedol do vlastníctva alebo spoluvlastníctva inej osoby,

g)

je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, ktorý bol bytom vo vlastníctve obce, a takýto byt nadobudol do vlastníctva alebo spoluvlastníctva na základe zmluvy o prevode vlastníctva bytu od obce podľa osobitného predpisu,51) alebo ak takýto byt ako vlastník alebo spoluvlastník previedol do vlastníctva alebo spoluvlastníctva inej osoby,

h)

žije v domácnosti31) s nájomcom, spoločným nájomcom, vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu podľa písmen a) až g).

(3)

Profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe, ktorý bol premiestnený (§ 57) alebo dočasne vyčlenený (§ 60), patrí odo dňa premiestnenia alebo dočasného vyčlenenia príspevok na bývanie vo výške určenej podľa odseku 1 alebo 2.

(4)

Profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe, ktorý bol zaradený do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť (§ 26), zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov (§ 62), vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky na účely humanitárnej pomoci, vojenského cvičenia, mierovej pozorovateľskej misie, vojenskej operácie a plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane (§ 66 ods. 1), vyslaný na služobnú cestu alebo stáž (§ 101 až 103), alebo ktorému bola poskytnutá preventívna rehabilitácia (§ 110 a 111), patrí odo dňa takéhoto zaradenia alebo vyslania alebo odo dňa poskytnutia preventívnej rehabilitácie príspevok na bývanie vo výške, ktorá mu bola vyplácaná pred takýmto zaradením, vyslaním alebo pred poskytnutím preventívnej rehabilitácie.

(5)

Ak profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe vznikne alebo zanikne nárok na príspevok na bývanie v priebehu mesiaca, alebo ak nemá v priebehu mesiaca nárok na výplatu príspevku na bývanie, patrí mu príspevok na bývanie v pomernej časti zodpovedajúcej počtu dní trvania služobného pomeru alebo počtu dní, za ktoré mal nárok na príspevok na bývanie v kalendárnom mesiaci. Výška príspevku na bývanie na jeden deň sa určí ako podiel mesačného príspevku na bývanie a koeficientu 30,417. Rovnako sa postupuje aj v prípadoch uvedených v odseku 3.

(6)

Výška príspevku na bývanie sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 171
(1)

Výšku príspevku na bývanie priznáva vedúci služobného úradu alebo veliteľ. Služobný úrad vypláca príspevok na bývanie mesačne pozadu.

(2)

Profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe je povinný do 15 dní odo dňa vymenovania alebo prijatia do dočasnej štátnej služby predložiť, ak mu v tom nebráni vážny dôvod, vedúcemu služobného úradu alebo veliteľovi čestné vyhlásenie, že je alebo nie je v mieste výkonu štátnej služby alebo v jeho blízkom okolí nájomcom bytu podľa § 170 ods. 2 písm. a), nájomcom alebo spoločným nájomcom bytu podľa § 170 ods. 2 písm. b) až d), vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu podľa § 170 ods. 2 písm. e) až g) a takýto byt ako vlastník alebo spoluvlastník nepreviedol na inú osobu a žije alebo nežije v domácnosti s nájomcom, spoločným nájomcom, vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu podľa § 170 ods. 2 písm. a) až g).

(3)

Čestné vyhlásenie podľa odseku 2 je povinný predložiť vedúcemu služobného úradu alebo veliteľovi aj profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe, ktorý bol premiestnený alebo dočasne vyčlenený, ak mu v tom nebráni vážny dôvod, a to do 15 dní odo dňa jeho premiestnenia alebo dočasného vyčlenenia.

(4)

Profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe, ktorý nemohol z vážneho dôvodu predložiť vedúcemu služobného úradu alebo veliteľovi čestné vyhlásenie podľa odsekov 2 a 3, je povinný ho predložiť najneskôr do 15 dní od zaniknutia takéhoto dôvodu.

(5)

Vážnym dôvodom podľa odsekov 2 až 4 je

a)

dočasná neschopnosť profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz vzniknutá počas lehoty uvedenej v odsekoch 2 až 4 a trvajúca dlhšie ako 15 dní,

b)

karanténa nariadená profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe počas lehoty uvedenej v odsekoch 2 až 4 a trvajúca dlhšie ako 15 dní.

§ 172
(1)

Nárok na príspevok na bývanie a jeho výplatu zanikne profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe skončením služobného pomeru.

(2)

Nárok na výplatu príspevku na bývanie zaniká profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe

a)

počas dní neospravedlnenej neprítomnosti vo výkone štátnej služby; ak neospravedlnená neprítomnosť trvá menej ako jeden deň, čas neprítomnosti sa sčítava za obdobie jedného kalendárneho mesiaca,

b)

odo dňa vznesenia obvinenia,

c)

odo dňa zaradenia do neplatenej zálohy podľa § 63 písm. b) alebo písm. c),

d)

odo dňa vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 66 ods. 2 a 3,

e)

nepredložením čestného vyhlásenia v lehote podľa § 171 ods. 2 až 4,

f)

odo dňa dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.

(3)

Nárok na výplatu príspevku na bývanie vznikne profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe opätovne odo dňa

a)

vznesenia obvinenia profesionálneho vojaka, ak nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o jeho oslobodení spod obžaloby, o zastavení trestného stíhania alebo postúpení veci inému orgánu,

b)

nasledujúceho po dni splnenia podmienok uvedených v právoplatnom rozhodnutí o zastavení trestného stíhania profesionálneho vojaka, ak došlo k vydaniu rozhodnutia o schválení zmieru,

c)

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o tom, že sa obvinený v skúšobnej dobe osvedčil, ak došlo k podmienečnému zastaveniu trestného stíhania profesionálneho vojaka alebo k podmienečnému zastaveniu trestného stíhania spolupracujúceho obvineného,

d)

nasledujúceho po dni zahladenia odsúdenia, ku ktorému dochádza vykonaním trestu,51a)

e)

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o tom, že sa obvinený v skúšobnej dobe osvedčil, ak došlo k podmienečnému odkladu trestu odňatia slobody alebo ak došlo k podmienečnému odkladu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom,

f)

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa upustilo od potrestania,

g)

nasledujúceho po dni skončenia zaradenia do neplatenej zálohy podľa § 63,

h)

nasledujúceho po dni skončenia vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 66 ods. 2 a 3,

i)

predloženia čestného vyhlásenia podľa § 171 ods. 2 až 4,

j)

nasledujúceho po dni skončenia alebo zrušenia dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.

(4)

Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka zrušilo podľa § 65 ods. 9, patrí mu odo dňa dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby príspevok na bývanie vo výške, ktorá mu patrila pred týmto pozbavením.

(5)

Ak služobný úrad vyplácal príspevok na bývanie neoprávnene alebo vo vyššej sume, ako patril, hoci profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe splnil povinnosti podľa tohto zákona, vedúci služobného úradu alebo veliteľ príspevok na bývanie odníme alebo jeho sumu zníži od nasledujúceho dňa po zistení tejto skutočnosti.

(6)

Ak služobný úrad vyplácal príspevok na bývanie v nižšej sume, ako patril, alebo príspevok na bývanie nevyplácal, hoci profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe splnil povinnosti podľa tohto zákona, vedúci služobného úradu alebo veliteľ príspevok na bývanie zvýši alebo vyplatí vo výške podľa § 170. Služobný úrad doplatí príspevok na bývanie za čas, za ktorý ho vyplácal v nižšej sume, alebo príspevok na bývanie vyplatí za čas, za ktorý ho nevyplácal.

(7)

Nárok na doplatenie alebo vyplatenie príspevku na bývanie podľa odseku 6 zaniká uplynutím jedného roka od poslednej výplaty príspevku na bývanie v nižšej sume, ako patril, alebo od posledného kalendárneho mesiaca, za ktorý služobný úrad mal príspevok na bývanie vyplatiť.

(8)

Ak profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe spôsobil, že služobný úrad mu príspevok na bývanie vyplatil neoprávnene, je povinný príspevok na bývanie alebo jeho časť vrátiť. Nárok na vrátenie príspevku na bývanie vyplateného neoprávnene alebo na vrátenie jeho časti zaniká uplynutím dvoch rokov odo dňa, keď služobný úrad túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty príspevku na bývanie.

§ 173 - Príspevok na úpravu bytu pri presťahovaní
(1)

Profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe, ktorý sa sťahuje do bytu v mieste výkonu štátnej služby alebo v jeho blízkom okolí v dôsledku jeho vymenovania alebo prijatia do dočasnej štátnej služby alebo v dôsledku jeho premiestnenia, patrí na úhradu výdavkov spojených s úpravou bytu príspevok v sume 44 eur na každú izbu, kuchyňu a príslušenstvo pre jeden byt a v ňom najviac na päť izieb, jednu kuchyňu a jedno príslušenstvo.

(2)

Bytom podľa odseku 1 sa rozumie služobný byt, družstevný byt alebo byt vo vlastníctve obce, ktorého je profesionálny vojak nájomcom, alebo iný byt, ktorého je profesionálny vojak vlastníkom alebo nájomcom. Bytom podľa odseku 1 sa rozumie aj rodinný dom, ktorého je profesionálny vojak vlastníkom alebo nájomcom.

(3)

Ak sa profesionálny vojak, na ktorého sa vzťahuje odsek 1, sťahuje do bytu v novostavbe zabezpečenej na náklady ozbrojených síl alebo do bytu, ktorý bol rekonštruovaný alebo opravený na náklady ozbrojených síl, patrí mu príspevok na úpravu bytu pri presťahovaní v polovičnej výške podľa odseku 1.

(4)

Príspevok na úpravu bytu pri presťahovaní neprizná vedúci služobného úradu alebo veliteľ profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe, ktorý sa sťahuje do bytu v mieste výkonu štátnej služby alebo v jeho blízkom okolí v dôsledku jeho premiestnenia na vlastnú žiadosť bez naliehavých dôvodov.

(5)

Príspevok na úpravu bytu pri presťahovaní prizná vedúci služobného úradu alebo veliteľ na písomnú žiadosť doloženú osvedčenou kópiou nájomnej zmluvy alebo listu vlastníctva a dokladom, z ktorého je zrejmý počet izieb, kuchyňa a príslušenstvo.

(6)

Nárok na príspevok na úpravu bytu v prípade profesionálnych vojakov, ktorí sú manželmi, má iba jeden z manželov.

(7)

Príspevok na úpravu bytu neprizná vedúci služobného úradu alebo veliteľ v prípade ďalšieho sťahovania do bytu v tom istom mieste výkonu štátnej služby alebo v jeho blízkom okolí.

DVANÁSTA HLAVA
NATURÁLNE NÁLEŽITOSTI

§ 174 - Základné ustanovenie
(1)

Naturálne náležitosti na účely tohto zákona sú

a)

proviantné náležitosti,

b)

výstrojové náležitosti,

c)

prepravné náležitosti.

(2)

Právo na naturálne náležitosti profesionálnemu vojakovi

a)

vzniká odo dňa prijatia do štátnej služby,

b)

zaniká nasledujúcim dňom po skončení alebo zániku služobného pomeru.

§ 175 - Proviantné náležitosti
(1)

Proviantné náležitosti sú

a)

naturálne stravovanie, ktorým je bezplatné zabezpečenie výživy v rozsahu dennej sadzby stravného, poskytované profesionálnemu vojakovi v prípravnej štátnej službe,

b)

bezplatné stravovanie, ktorým je prechodné zabezpečenie výživy profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe v rozsahu dennej sadzby stravného alebo jej časti, poskytované pri

1.

plnení služobných povinností, ktoré trvá nepretržite najmenej 12 hodín,

2.

výcviku výkonného letca a výkonného výsadkára,

3.

preventívnej rehabilitácii alebo

4.

výkone vrcholového športu.

(2)

Plnenie služobných povinností na účely poskytovania bezplatného stravovania podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu je

a)

kontrolná činnosť, ktorá profesionálnemu vojakovi nevyplýva z jeho funkcie, a strážna služba alebo dozorná služba,

b)

činnosť na pracovisku vyplývajúca zo zaradenia do pohotovostnej jednotky alebo pohotovostnej skupiny,

c)

vyvedenie vojsk do vojenského priestoru,

d)

výcvik,

e)

zabezpečovanie letovej akcie,

f)

zabezpečovanie kontroly preberacích letov lietadiel,

g)

zabezpečovanie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky a plnenie úloh v leteckej pátracej záchrannej službe,

h)

výcvik príslušníka útvaru špeciálneho určenia,

i)

výkon čestnej stráže v strážnej zmene,

j)

vykonávanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác v priestore postihnutom mimoriadnou udalosťou alebo tam, kde je vyhlásená krízová situácia, alebo

k)

plnenie úloh podľa osobitného predpisu.52)

(3)

Naturálne stravovanie a bezplatné stravovanie sa zabezpečujú predovšetkým poskytovaním stravy v rozsahu dennej sadzby stravného k stravným dávkam a prídavkom potravín. Stravné dávky vyjadrujú obsah priemerných energetických a výživových hodnôt stravy na osobu a deň. Prídavky potravín predstavujú dočasné alebo trvalé zvýšenie poskytovaných stravných dávok.

(4)

Ak nemožno poskytnúť naturálne stravovanie alebo bezplatné stravovanie, má profesionálny vojak nárok na peňažnú náhradu v rozsahu ustanovenej sadzby stravného príslušnej stravnej dávky, prípadne prídavku potravín. Peňažná náhrada sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka vyslaného na preventívnu rehabilitáciu.

§ 176 - Výstrojové náležitosti
(1)

Výstrojové náležitosti sú vojenská rovnošata a výstrojové súčiastky bezplatne poskytované profesionálnemu vojakovi na zabezpečenie výkonu štátnej služby.

(2)

Výstrojové náležitosti sú aj služby bezplatne poskytované profesionálnemu vojakovi, ktorými sa zabezpečuje

a)

nosenie vojenskej rovnošaty, predpísaných výstrojových súčiastok a materiálu na osobné používanie,

b)

vybavenie pracovísk a jednotiek prostriedkami a predmetmi na kolektívne používanie.

(3)

Službami sa rozumie najmä pranie, chemické čistenie, oprava a úprava vojenskej rovnošaty a výstrojových súčiastok, ako aj služby súvisiace so zabezpečením osobnej hygieny profesionálneho vojaka.

(4)

Ustanovenie odseku 2 sa vzťahuje aj na vojenskú rovnošatu a výstrojové súčiastky profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe vydané na výkon štátnej služby počas

a)

výcviku,

b)

vojenského cvičenia,

c)

vykonávania záchranných, lokalizačných a likvidačných prác v priestore postihnutom mimoriadnou udalosťou alebo v priestore, kde je vyhlásená krízová situácia,

d)

plnenia úloh bojovej pohotovosti,

e)

plnenia mimoriadnych úloh pri ochrane štátnej hranice, stráženého objektu, verejného poriadku alebo v boji proti terorizmu a organizovanému zločinu podľa rozhodnutia vlády.

(5)

Ak nie sú profesionálnemu vojakovi poskytnuté výstrojové náležitosti podľa odsekov 1 a 2 bezplatne, patrí mu peňažná náhrada vo výške peňažnej hodnoty výstrojových náležitostí.

(6)

Profesionálnemu vojakovi možno poskytnúť peňažnú náhradu výstrojových náležitostí až do výšky 100 % ich peňažnej hodnoty v prípadoch uvedených v § 177 ods. 5.

(7)

Peňažnú hodnotu výstrojových náležitostí a podrobnosti o poskytovaní peňažnej náhrady výstrojových náležitostí profesionálnym vojakom a spôsoby jej poskytnutia ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

§ 177
(1)

Vojenská rovnošata je vojenský odev, ktorý má špecifické znaky vyjadrujúce príslušnosť profesionálneho vojaka k ozbrojeným silám.

(2)

Profesionálny vojak počas výkonu štátnej služby je povinný nosiť vojenskú rovnošatu, predpísané výstrojové súčiastky a špecifické znaky vojenskej rovnošaty, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)

Profesionálny vojak ustanovený do funkcie vojenského duchovného nenosí na vojenskej rovnošate hodnostné označenie.

(4)

Na služobnej rovnošate a jej súčastiach nosí profesionálny vojak štátny znak Slovenskej republiky.

(5)

Vedúci služobného úradu alebo veliteľ môže povoliť výnimky z povinnosti nosiť vojenskú rovnošatu a predpísané výstrojové súčiastky počas výkonu štátnej služby profesionálnej vojačke počas tehotenstva a profesionálnemu vojakovi,

a)

ktorý plní úlohy podľa osobitných predpisov,19)

b)

ktorý potrebuje vojenskú rovnošatu neštandardných veľkostí, a to len dovtedy, kým mu nebude vydaná vojenská rovnošata potrebnej veľkosti,

c)

dočasne na základe návrhu ošetrujúceho lekára, ak zdravotný stav profesionálneho vojaka mu nedovoľuje nosenie vojenskej rovnošaty.

(6)

Vedúci služobného úradu môže profesionálnemu vojakovi, ktorý spĺňa podmienky na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu,47) na jeho písomnú žiadosť povoliť nosenie vojenskej rovnošaty po skončení služobného pomeru.

(7)

Ministerstvo môže povoliť nosenie vojenskej rovnošaty

a)

poberateľovi výsluhového dôchodku,

b)

poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku zo sociálneho zabezpečenia vojakov,

c)

účastníkovi boja proti fašizmu podľa osobitného predpisu,53)

d)

rehabilitovanému vojakovi podľa osobitného predpisu.54)

§ 178 - Prepravné náležitosti
(1)

Prepravnými náležitosťami sa rozumie bezplatné poskytovanie prepravy profesionálnemu vojakovi

a)

z miesta trvalého pobytu

1.

na preventívnu rehabilitáciu a späť,

2.

do miesta výkonu štátnej služby pri prijatí alebo vymenovaní do štátnej služby,

3.

do miesta výkonu štátnej služby pri premiestnení podľa § 57 ods. 1 a 10 do štátnej služby; to neplatí, ak ide o premiestnenie podľa § 57 ods. 10 na žiadosť profesionálneho vojaka,

b)

do miesta výkonu štátnej služby pri vyslaní na služobnú cestu a späť.

(2)

Prepravnými náležitosťami sa rozumie aj bezplatné poskytovanie prepravy profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe na presťahovanie bytového zariadenia a príslušníkov jeho domácnosti, ak sa sťahujú spolu s ním do miesta výkonu štátnej služby alebo jeho blízkeho okolia, ak bol premiestnený podľa § 57 ods. 1 a 10; to neplatí, ak ide o premiestnenie podľa § 57 ods. 10 na žiadosť profesionálneho vojaka.

(3)

Preprava podľa odsekov 1 a 2 sa uskutočňuje

a)

vojenským dopravným prostriedkom,

b)

dopravnými prostriedkami verejnej pravidelnej dopravy s poskytnutím peňažnej náhrady preukázaného cestovného,

c)

cestným motorovým vozidlom s poskytnutím peňažnej náhrady.

(4)

Ak nemožno poskytnúť prepravu podľa odseku 3 písm. a) alebo použitie takejto prepravy je nehospodárne, vedúci služobného úradu alebo veliteľ rozhodne o možnosti poskytnutia peňažnej náhrady preukázaného cestovného s výnimkou leteckej prepravy alebo o nároku na náhradu za použitie súkromného cestného motorového vozidla.

(5)

O povolení použitia súkromného cestného motorového vozidla profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1 môže vedúci služobného úradu alebo veliteľ rozhodnúť až po predložení dokladu o zaplatení havarijného poistenia tohto vozidla.

(6)

Pri skončení služobného pomeru podľa § 69 ods. 1 písm. d) a § 70 ods. 1 písm. a) až c) sa profesionálnemu vojakovi poskytne bezplatná preprava pri ceste do zvoleného miesta pobytu na území Slovenskej republiky.

(7)

Ak profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe odovzdal služobný byt alebo prestal poberať príspevok na bývanie, poskytne sa mu bezplatná preprava bytového zariadenia pri ceste do zvoleného miesta pobytu na území Slovenskej republiky vrátane prepravy príslušníkov jeho domácnosti.

§ 179
(1)

Poskytovanie výstrojových náležitostí, druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(2)

Poskytovanie proviantných náležitostí a prepravných náležitostí ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

TRINÁSTA HLAVA
NÁHRADA ŠKODY

Všeobecné ustanovenia
§ 180
(1)

Na ochranu majetku Slovenskej republiky (ďalej len „majetok štátu“) vedúci služobného úradu a veliteľ v rámci svojej pôsobnosti sú oprávnení poveriť profesionálneho vojaka vykonávaním kontroly vecí, ktoré profesionálny vojak vnáša na pracovisko, do vojenského útvaru alebo vojenského zariadenia alebo ktoré z nich odnáša, prípadne vykonať aj osobnú prehliadku profesionálneho vojaka. Podrobnejšie podmienky ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister. Pri kontrole sa musia dodržať predpisy o ochrane osobnej slobody a nesmie byť porušovaná ľudská dôstojnosť.

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na profesionálnych vojakov, ktorí plnia úlohy podľa osobitných predpisov.19)

§ 181
(1)

Za správcu majetku štátu vo veciach náhrady škody koná a rozhoduje vedúci služobného úradu alebo veliteľ v rozsahu ustanovenom služobným predpisom, ktorý vydá minister.

(2)

Vedúci služobného úradu alebo veliteľ je povinný vymáhať od profesionálneho vojaka náhradu škody, za ktorú profesionálny vojak zodpovedá.

§ 182

Profesionálny vojak nezodpovedá za škodu, ktorá vyplýva z výcvikového rizika.

§ 183

Od uplatnenia náhrady škody možno v osobitne odôvodnených prípadoch upustiť celkom alebo čiastočne, ak došlo ku škode za mimoriadne sťažených podmienok, najmä pri

a)

výcviku,

b)

vojenskej akcii alebo bezprostredne po nej,

c)

vyslaní ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky alebo

d)

vážnej ujme na zdraví, ktorú profesionálny vojak utrpel v súvislosti so spôsobením škody.

§ 183a

Profesionálny vojak, ktorý je ustanovený do funkcie s miestom výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky (§ 66 ods. 2 a 3), zodpovedá za škodu spôsobenú z nedbanlivosti podľa Zákonníka práce najviac do sumy štvornásobku služobného platu priznaného v čase vzniku škody. Ak profesionálnemu vojakovi patril počas vzniku škody plat prepočítaný platovým koeficientom, zodpovednosť za škodu sa určí z takto prepočítaného platu.

Konanie o náhrade škody
§ 184
(1)

Ak vedúci služobného úradu alebo veliteľ zistí, že bola spôsobená škoda, je povinný najneskôr do 24 hodín nariadiť vyšetrenie škody.

(2)

V prípade podozrenia, že za škodu zodpovedá aj vedúci služobného úradu alebo veliteľ, príslušným na úkony podľa odseku 1 je jeho najbližší nadriadený vedúci služobného úradu alebo najbližší nadriadený veliteľ.

(3)

Výšku požadovanej náhrady škody a spôsob jej náhrady v medziach ustanovených týmto zákonom určuje vedúci služobného úradu alebo veliteľ, ktorý ju prejedná so zodpovedným profesionálnym vojakom.

(4)

Pri určovaní výšky náhrady škody podľa odseku 3 sa prihliada najmä na doterajšie plnenie služobných povinností profesionálneho vojaka, na výšku spôsobenej škody, na okolnosti jej vzniku a na osobné a majetkové pomery profesionálneho vojaka.

§ 185 - Dohoda o náhrade škody a spôsobe jej náhrady
(1)

S profesionálnym vojakom, ktorý po skončení vyšetrovania škody písomne uzná svoju zodpovednosť za škodu čo do výšky a dôvodov a povinnosť túto škodu nahradiť vo výške určenej vedúcim služobného úradu alebo veliteľom, možno uzavrieť dohodu o náhrade škody a spôsobe jej náhrady (ďalej len „dohoda o náhrade škody“).

(2)

Súčasťou dohody o náhrade škody je aj dohoda o zrážkach z platu profesionálneho vojaka počas trvania služobného pomeru a po jeho skončení.

(3)

Dohoda o náhrade škody musí byť písomná, inak je neplatná.

§ 186
(1)

Ak profesionálny vojak riadne neplní dohodu uzavretú podľa § 185 alebo odmietne takúto dohodu uzavrieť aj napriek tomu, že za škodu spôsobenú inak ako trestným činom zodpovedá, vedúci služobného úradu alebo veliteľ je povinný rozhodnúť o náhrade škody vydaním rozhodnutia o povinnosti profesionálneho vojaka nahradiť škodu.

(2)

Oprávnenie vedúceho služobného úradu alebo veliteľa vydať rozhodnutie o povinnosti profesionálneho vojaka nahradiť škodu sa vzťahuje aj na dohody o náhrade škody uzavreté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona. Rozhodnutie o povinnosti profesionálneho vojaka nahradiť škodu môže vedúci služobného úradu alebo veliteľ vydať aj po skončení služobného pomeru profesionálneho vojaka.

§ 187
(1)

O náhrade škody, ktorú profesionálny vojak spôsobil trestným činom, rozhoduje súd.

(2)

Ak konanie, ktorým profesionálny vojak spôsobil škodu, nie je prejednávané súdom, o náhrade škody rozhoduje vedúci služobného úradu alebo veliteľ.

§ 188 - Vykonateľnosť rozhodnutia
(1)

Rozhodnutie vedúceho služobného úradu alebo veliteľa o povinnosti nahradiť škodu je vykonateľné, len čo uplynie lehota na plnenie. Ak nie je v rozhodnutí uložená povinnosť na plnenie, je rozhodnutie vykonateľné, len čo nadobudne právoplatnosť.

(2)

Právoplatné rozhodnutie vedúceho služobného úradu alebo veliteľa o povinnosti nahradiť škodu je v exekučnom konaní vykonateľné v lehote desiatich rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

§ 189 - Upustenie od vymáhania zostatku náhrady škody
(1)

Vedúci služobného úradu alebo veliteľ môže upustiť od vymáhania neuhradeného zostatku náhrady škody, ak profesionálny vojak riadne a včas uhradil aspoň dve tretiny sumy z určenej náhrady škody a ak

a)

vo výkone štátnej služby dosahuje výsledky podľa § 41 ods. 6 písm. a) alebo b) alebo

b)

sa dostane do ťaživej sociálnej situácie.

(2)

Vedúci služobného úradu alebo veliteľ nemôže upustiť od vymáhania náhrady škody podľa odseku 1, ktorú profesionálny vojak spôsobil úmyselne, pod vplyvom alkoholu alebo po použití omamných látok alebo psychotropných látok na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať, alebo stratou zverených predmetov.

§ 190 - Zodpovednosť za škodu spôsobenú tretím osobám
(1)

Slovenská republika zodpovedá za škodu spôsobenú osobou alebo osobe, ktorá poskytla pomoc profesionálnemu vojakovi pri výkone štátnej služby za mimoriadne sťažených podmienok na jeho žiadosť alebo s jeho vedomím; tejto zodpovednosti sa môže zbaviť len vtedy, ak preukáže, že osoba škodu spôsobila úmyselne.

(2)

Ak poškodený utrpel ujmu na zdraví alebo zomrel, postupuje sa podľa osobitného predpisu.55)

(3)

Slovenská republika zodpovedá aj za škody, ktoré spôsobil profesionálny vojak pri plnení služobných povinností alebo v priamej súvislosti s ním.

(4)

Za Slovenskú republiku podľa odsekov 1 až 3 koná a rozhoduje vedúci služobného úradu.

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 191
(1)

Na právne vzťahy profesionálnych vojakov pri vykonávaní štátnej služby sa primerane použijú ustanovenia § 1 ods. 4, § 15 až 18, § 20, § 32 až 35, § 37 a 38, § 39 ods. 1, § 40 ods. 1, 2, 5 až 7, § 49 ods. 4, § 75 ods. 3, § 79 ods. 2, § 85 ods. 2, 3 a 5, § 86 ods. 2 a 3, § 90 ods. 1, 7 až 9 a 11, § 91 ods. 1, 3 až 6, § 92 a 93, § 94 ods. 1, § 99, § 104, § 106 ods. 2, § 117, § 118, § 122 ods. 4, § 129 až 131, § 136 ods. 1, § 137 ods. 1, 4 a 5 písm. a), b), i), j) a l), § 138, § 141 ods. 1, ods. 2 písm. a) až h), ods. 3 a 5, § 144 ods. 1 a 2, § 146 ods. 1, 2 a 4, § 147, 148, 150, 160, 161, § 166 až 170, § 178 až 180, § 181 ods. 1 a 2, § 182 až 189, § 192 až 194, § 195 ods. 2 a 6, § 196, 197, § 198 ods. 1 písm. d), § 217 až 219, § 220 ods. 1 a 2, § 221 a 222 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

(2)

K zániku práva z dôvodu, že nebolo v ustanovenej lehote vykonané, dochádza len v prípadoch uvedených v § 72, 129 a 130; na zánik práva sa prihliadne, aj keď sa to v konaní nenamieta.

§ 192 - Osobitné spôsoby vykazovania údajov

Ak je to nevyhnutné na utajenie činnosti alebo totožnosti profesionálneho vojaka alebo plnenia úloh Vojenského spravodajstva, môže služobný úrad používať osobitné spôsoby vykazovania údajov pri hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu vrátane devízového hospodárstva, pri priznávaní daní z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb a pri vykazovaní poistného zdravotným poisťovniam a poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie.

§ 193
(1)

Vedúci služobného úradu a veliteľ sú oprávnení poveriť profesionálneho vojaka zaradeného do dozornej alebo strážnej služby vykonávaním prehliadky osôb vstupujúcich do objektu ozbrojených síl alebo do stráženého uzavretého priestoru (ďalej len „chránený objekt“) a vykonať prehliadku dopravných prostriedkov vchádzajúcich do chráneného objektu na zabránenie vnesenia zbrane alebo veci, ktorou by mohol byť ohrozený život, zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo majetku. Profesionálny vojak je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do chráneného objektu vydanie takejto zbrane alebo veci do úschovy.

(2)

Za osobu vstupujúcu do chráneného objektu podľa odseku 1 sa považuje aj osoba v dopravnom prostriedku, ktorý vchádza do chráneného objektu.

(3)

Ak profesionálny vojak zistí, že osoba uvedená v odseku 1 má u seba zbraň alebo zbraň sa nachádza v dopravnom prostriedku, je oprávnený zbraň odňať. O odňatí zbrane vydá profesionálny vojak potvrdenie. Odňatú zbraň je profesionálny vojak povinný vrátiť osobe pri odchode z chráneného objektu, ak tomu nebránia zákonné dôvody. Prevzatie zbrane osoba potvrdí svojím podpisom. Ak zákonné dôvody nedovoľujú odňatú zbraň vrátiť, profesionálny vojak vydá osobe potvrdenie o odňatí zbrane a zbraň odovzdá vedúcemu služobného úradu alebo veliteľovi, ktorý ju odovzdá príslušnému útvaru Policajného zboru.

(4)

Profesionálny vojak je oprávnený vyviesť z chráneného objektu osobu, ktorá do tohto objektu neoprávnene vnikla alebo sa tam neoprávnene zdržuje. Ak sú na to zákonné dôvody, profesionálny vojak odovzdá takúto osobu príslušnému útvaru Vojenskej polície alebo Policajného zboru.

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na profesionálnych vojakov, ktorí plnia úlohy podľa osobitných predpisov.19)

(6)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na osobu a dopravný prostriedok vychádzajúci z chráneného objektu; to sa nevzťahuje na profesionálnych vojakov, ktorí plnia úlohy podľa osobitných predpisov.19)

§ 194 - Započítavanie doby trvania služobného pomeru

Na účely tohto zákona sa za čas trvania služobného pomeru podľa predchádzajúcich právnych predpisov považuje

a)

čas trvania služobného pomeru

1.

v ozbrojených silách, ozbrojených bezpečnostných zboroch a ozbrojených zboroch Československej republiky, Československej socialistickej republiky a Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pred 1. januárom 1993,

2.

v ozbrojených bezpečnostných zboroch a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky, v Slovenskej informačnej službe a v Národnom bezpečnostnom úrade od 1. januára 1993,

3.

v Armáde Slovenskej republiky od 1. januára 1993 do 30. júna 2002,

4.

v ozbrojených silách Slovenskej republiky od 1. júla 2002,

5.

v Armáde Českej republiky do 31. marca 1993,

6.

vo Vojskách ministerstva vnútra do 31. decembra 2002,

7.

v Železničnom vojsku do 31. decembra 2002,

b)

doba hodnotená ako doba služby podľa osobitných predpisov.54)

§ 195
(1)

Pre hodnosti, ktoré profesionálni vojaci dosiahli pred účinnosťou tohto zákona, sa ustanovujú tieto doby výsluhy v hodnosti:

vojak 2. stupňa sedem rokov slobodník šesť rokov desiatnik päť rokov čatár osem rokov rotný deväť rokov rotmajster desať rokov nadrotmajster jedenásť rokov štábny nadrotmajster sedem rokov podpráporčík desať rokov práporčík jedenásť rokov nadpráporčík osem rokov poručík sedem rokov nadporučík osem rokov kapitán jedenásť rokov major osem rokov podplukovník sedem rokov plukovník sedem rokov brigádny generál neustanovuje sa generálmajor neustanovuje sa generálporučík neustanovuje sa generál neustanovuje sa

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý je dočasne vyčlenený podľa § 60 ods. 1 písm. c).

§ 196
(1)

Vojak v prípravnej službe prijatý na výkon prípravnej služby podľa predchádzajúceho právneho predpisu sa odo dňa účinnosti tohto zákona považuje za profesionálneho vojaka prijatého do prípravnej štátnej služby podľa tohto zákona. Prípravnú štátnu službu vykoná v služobnom pomere vo funkcii kadet alebo čakateľ v hodnosti, ktorú dosiahol podľa predchádzajúceho právneho predpisu.

(2)

Služobný pomer, ktorý vznikol profesionálnemu vojakovi podľa predchádzajúceho právneho predpisu, sa mení odo dňa účinnosti tohto zákona na dočasnú štátnu službu podľa tohto zákona do

a)

uplynutia doby výsluhy v hodnosti, ak tá profesionálnemu vojakovi uplynie po 1. júli 2006, najdlhšie však do uplynutia maximálnej doby služby alebo dosiahnutia 55 rokov veku,

b)

30. júna 2006, ak

1.

do 31. decembra 2005 presiahol profesionálny vojak dobu výsluhy v hodnosti o menej ako tri roky alebo

2.

do 30. júna 2006 uplynie profesionálnemu vojakovi doba výsluhy v hodnosti,

c)

uplynutia dohodnutej doby podľa tohto zákona, najdlhšie však do uplynutia maximálnej doby služby alebo dosiahnutia 55 rokov veku, ak pred účinnosťou tohto zákona dosiahol generálsku hodnosť,

d)

31. decembra 2005, ak do 31. decembra 2005

1.

profesionálnemu vojakovi uplynie maximálna doba služby podľa tohto zákona alebo

2.

profesionálny vojak dosiahne 55 rokov veku, alebo

3.

profesionálny vojak presiahol dobu výsluhy v hodnosti o tri roky a viac.

(3)

Služobný pomer profesionálneho vojaka, na ktorého sa vzťahuje odsek 2 písm. a), ak dosiahol vyššiu hodnosť, než aká je plánovaná na funkcii, do ktorej bol ustanovený podľa predchádzajúceho právneho predpisu, sa mení na dočasnú štátnu službu podľa tohto zákona do 30. júna 2006.

(4)

Trvanie dočasnej štátnej služby podľa odseku 3, ak tento zákon neustanovuje inak, sa zmení na dobu podľa § 21 ods. 3, ak do 30. júna 2006

a)

bude profesionálny vojak ustanovený do funkcie s plánovanou hodnosťou, ktorú dosiahol ku dňu účinnosti tohto zákona, alebo

b)

bude mu podľa § 211 priznaná hodnosť plánovaná na funkcii, do ktorej bol ustanovený pred účinnosťou tohto zákona.

(5)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému vznikol služobný pomer pred účinnosťou tohto zákona a

a)

plní záväzok na zotrvanie v dočasnom služobnom pomere alebo záväzok na zotrvanie v stálom služobnom pomere za zvyšovanie kvalifikácie, sa odo dňa účinnosti tohto zákona služobný pomer mení na dočasnú štátnu službu podľa tohto zákona do uplynutia ním prevzatého záväzku, najdlhšie však do 31. decembra 2005, ak pred účinnosťou tohto zákona dosiahol 55 rokov veku a viac,

b)

neplní záväzok na zotrvanie v stálom služobnom pomere za zvyšovanie kvalifikácie, sa odo dňa účinnosti tohto zákona služobný pomer mení na dočasnú štátnu službu na dohodnutú dobu podľa tohto zákona, najdlhšie však do 31. decembra 2005, ak do 31. decembra 2005 dosiahne 55 rokov veku a viac.

(6)

Ustanovenie odseku 5 sa vzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý je

a)

dočasne vyčlenený podľa § 60 ods. 1 písm. c),

b)

ustanovený do funkcie na inšpekcii ministra, v štátnej správe na úseku leteckej prevádzky, v právnej službe alebo vo vojenskom zdravotníctve alebo

c)

ustanovený do funkcie vojenského duchovného, vojenského športového trénera alebo vojenského hudobníka.

(7)

Služobný pomer, ktorý vznikol profesionálnemu vojakovi podľa predchádzajúceho právneho predpisu a je ustanovený do funkcie vojenského vrcholového športovca alebo letovoda a

a)

plní záväzok na zotrvanie v dočasnom služobnom pomere alebo záväzok na zotrvanie v stálom služobnom pomere za zvyšovanie kvalifikácie, sa mení odo dňa účinnosti tohto zákona na dočasnú štátnu službu podľa tohto zákona do uplynutia ním prevzatého záväzku, najdlhšie však do

1.

30. júna 2006, ak do 30. júna 2006 profesionálnemu vojakovi uplynie maximálna doba služby podľa tohto zákona alebo profesionálny vojak dosiahne 55 rokov veku a viac, alebo

2.

uplynutia maximálnej doby služby alebo dosiahnutia 55 rokov veku, ak tie splní po 1. júli 2006.

b)

neplní záväzok na zotrvanie v stálom služobnom pomere za zvyšovanie kvalifikácie, sa mení odo dňa účinnosti tohto zákona na dočasnú štátnu službu na dohodnutú dobu podľa tohto zákona, najdlhšie však do

1.

31. decembra 2005, ak mu pred účinnosťou tohto zákona uplynula maximálna doba služby alebo dosiahol 55 rokov veku a viac,

2.

30. júna 2006, ak mu v čase od 1. augusta 2005 do 30. júna 2006 uplynie maximálna doba služby alebo dosiahne 55 rokov veku.

(8)

Do maximálnej doby služby ustanovenej podľa tohto zákona sa profesionálnemu vojakovi prijatému do služobného pomeru pred účinnosťou tohto zákona nezapočítava čas služobného pomeru pripadajúci na dobu denného štúdia na vojenskej vysokej škole, ktorým profesionálny vojak získal kvalifikačný predpoklad vzdelania.

(9)

Profesionálnemu vojakovi v dôstojníckej hodnosti alebo na ktorého sa vzťahuje § 199 ods. 3, ktorému bolo pred účinnosťou tohto zákona umožnené získať vysokoškolské vzdelanie, sa do maximálnej doby služby ustanovenej podľa tohto zákona nezapočítava doba služobného pomeru v predtým dosiahnutých poddôstojníckych hodnostiach alebo práporčíckych hodnostiach.

(10)

Služobný pomer profesionálneho vojaka, ktorému bol prerušený výkon profesionálnej služby podľa predchádzajúceho právneho predpisu, sa skončí prepustením podľa tohto zákona, najneskôr 31. decembra 2005, ak do 30. septembra 2005 nenastúpi na výkon dočasnej štátnej služby podľa tohto zákona.

(11)

Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý je pred účinnosťou tohto zákona vymenovaný do funkcie náčelníka generálneho štábu.

(12)

Služobný pomer profesionálnych vojakov uvedených v odseku 11 sa mení na dočasnú štátnu službu podľa tohto zákona, pričom čas trvania ich dočasnej štátnej služby sa riadi osobitnými predpismi.15)

(13)

Profesionálneho vojaka, na ktorého sa vzťahuje odsek 2 písm. b), možno zaradiť do programu udržiavania, aj keď nespĺňa podmienky uvedené v § 22 ods. 2.

(14)

Ak profesionálny vojak, ktorý splnil prevzaté záväzky podľa právnych predpisov platných pred účinnosťou tohto zákona, do jedného mesiaca od jeho účinnosti vyjadrí nesúhlas s ponechaním v dočasnej štátnej službe, prepustí sa zo služobného pomeru podľa § 70 ods. 2 písm. a).

(15)

Vojak náhradnej služby alebo základnej služby, ktorý je pripravovaný na výkon profesionálnej služby, sa dňom účinnosti tohto zákona prijme do prípravnej štátnej služby podľa tohto zákona; ak nespĺňa podmienky na prijatie do prípravnej štátnej služby, výkon náhradnej služby alebo základnej služby dokončí v rozsahu podľa osobitného predpisu.56)

(16)

Služobný pomer profesionálneho vojaka, na ktorého sa vzťahuje odsek 2 písm. c) alebo odsek 5 písm. b), alebo odsek 7 písm. b), skončí do 31. decembra 2005 prepustením podľa § 70 ods. 1 písm. k), ak nedôjde do 30 dní odo dňa účinnosti zákona k dohode o zotrvaní v dočasnej štátnej službe na dohodnutú dobu.

§ 197
(1)

Profesionálny vojak, na ktorého sa vzťahuje § 196 ods. 2 písm. a) a v roku 2006 alebo 2007 mu uplynie doba výsluhy v hodnosti a na ktorého sa vzťahuje § 196 ods. 2 písm. b), sa v roku 2006 zaradí do konkurenčného výberu v súlade s ustanovením § 31 ods. 2.

(2)

Profesionálneho vojaka, na ktorého sa vzťahuje odsek 1, možno vymenovať do hodnosti alebo povýšiť podľa § 36 ods. 2 a ustanoviť do funkcie podľa § 53 písm. a) do 30. júna 2006 aj bez vykonania konkurenčného výberu.

(3)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka s dosiahnutou hodnosťou generálporučík a generál.

§ 198 - Mimoriadny konkurenčný výber
(1)

Mimoriadny konkurenčný výber je výber profesionálnych vojakov na vymenovanie do hodnosti alebo povýšenie v čase, keď ešte nedosiahli minimálnu dobu v hodnosti podľa tohto zákona.

(2)

Mimoriadny konkurenčný výber sa vykonáva v súlade s potrebami ozbrojených síl súčasne s konkurenčným výberom uskutočňovaným podľa § 30 a 31 vtedy, ak počet funkcií, pre ktoré sa konkurenčný výber vykonáva, prevyšuje počet profesionálnych vojakov, ktorí spĺňajú podmienky na zaradenie do konkurenčného výberu.

(3)

Do mimoriadneho konkurenčného výberu sa profesionálni vojaci zaraďujú z dôvodu nedostatku profesionálnych vojakov, ktorí síce dosiahli minimálnu dobu v hodnosti na zaradenie do konkurenčného výberu podľa § 30 a 31, ale ich získaná vojenská odbornosť nezodpovedá potrebám ozbrojených síl.

(4)

Do mimoriadneho konkurenčného výberu sa zaradia profesionálni vojaci podľa odsekov 1 až 3, ktorí splnia najmenej jednu tretinu doby výsluhy v hodnosti.

(5)

Do mimoriadneho konkurenčného výberu sa nezaradí profesionálny vojak, ktorý bol zaradený do programu udržiavania.

(6)

Na mimoriadny konkurenčný výber sa vzťahujú ustanovenia § 31 ods. 2 a 3 a § 33.

§ 199
(1)

Hodnosti profesionálnych vojakov dosiahnuté podľa predchádzajúcich právnych predpisov sa považujú za hodnosti profesionálnych vojakov podľa tohto zákona; hodnosť vojak sa u vojaka v prípravnej službe mení na hodnosť vojak 1. stupňa a hodnosť vojak sa u profesionálneho vojaka mení na hodnosť vojak 2. stupňa.

(2)

Zapožičaná hodnosť podľa predchádzajúcich právnych predpisov zaniká odo dňa účinnosti tohto zákona.

(3)

Profesionálneho vojaka, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona získal vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a nedosiahol dôstojnícku hodnosť, vymenuje vedúci služobného úradu do hodnosti poručík, ak je ustanovený do funkcie s plánovanou dôstojníckou hodnosťou.

(4)

Do doby výsluhy v hodnosti podľa tohto zákona sa započítava aj doba od posledného vymenovania profesionálneho vojaka do hodnosti alebo posledného povýšenia alebo od posledného nahradenia vojenskej hodnosti pred účinnosťou tohto zákona.

(5)

Zmena hodnosti plánovanej na funkcii, do ktorej bol profesionálny vojak ustanovený pred účinnosťou tohto zákona, sa nepovažuje za organizačnú zmenu podľa tohto zákona, ak bola vykonaná do 90 dní od účinnosti tohto zákona.

§ 200

Profesionálnemu vojakovi sa výkon disciplinárneho trestu zníženia vojenskej hodnosti o jeden stupeň na jeden rok odo dňa účinnosti tohto zákona zrušuje.

§ 201
(1)

Profesionálneho vojaka, ktorému bolo umožnené podľa predchádzajúceho právneho predpisu získať alebo zvýšiť si kvalifikačný predpoklad vysokoškolského vzdelania, môže vedúci služobného úradu ustanoviť do funkcie s plánovanou dôstojníckou hodnosťou a po úspešnom skončení štúdia ho môže vymenovať do hodnosti poručík.

(2)

Profesionálneho vojaka, ktorému bolo umožnené podľa predchádzajúceho právneho predpisu získať kvalifikačný predpoklad úplného stredného vzdelania, môže vedúci služobného úradu ustanoviť do funkcie, na ktorej je plánovaná hodnosť čatár.

(3)

Možnosť ustanovenia profesionálneho vojaka do funkcie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje na čas jeho riadneho zvyšovania kvalifikácie a možno ho vykonať opakovane. Profesionálny vojak, ktorý si prestane zvyšovať kvalifikačný predpoklad vzdelania podľa odsekov 1 a 2, sa prepustí zo služobného pomeru podľa § 70 ods. 1 písm. g), ak ho nemožno ustanoviť do inej voľnej funkcie.

§ 202
(1)

Profesionálny vojak, na ktorého sa nevzťahuje § 201 a ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona ustanovený do funkcie, pre ktorej výkon nespĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby podľa tohto zákona, sa do 31. decembra 2005 prepustí zo služobného pomeru podľa § 70 ods. 1 písm. g), ak ho nemožno ustanoviť do inej voľnej funkcie.

(2)

Ustanovenie § 54 ods. 5 sa do 90 dní odo dňa účinnosti tohto zákona vzťahuje aj na pilotov.

(3)

Ustanovenie § 57 ods. 8 sa do 90 dní odo dňa účinnosti tohto zákona vzťahuje aj na pilotov.

§ 203
(1)

Profesionálnemu vojakovi v inej hodnosti, než aká je plánovaná na funkciu, do ktorej bol ustanovený pred účinnosťou tohto zákona, patrí hodnostný plat podľa plánovanej hodnosti.

(2)

Pilotovi ustanovenému do funkcie s nižšou plánovanou hodnosťou, než akú dosiahol (§ 202 ods. 2 a 3), patrí hodnostný plat podľa dosiahnutej hodnosti, najdlhšie však do 31. decembra 2010.

§ 204
(1)

Na konanie vo veciach služobného pomeru začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú predchádzajúce právne predpisy.

(2)

Nároky, ktoré vznikli zo služobného pomeru pred účinnosťou tohto zákona, a právne úkony urobené pred účinnosťou tohto zákona sa posudzujú podľa predchádzajúcich právnych predpisov; to platí aj o lehotách, ktoré začali plynúť pred týmto dňom.

(3)

O podaní uplatnenom podľa odseku 1 rozhodne vedúci služobného úradu do dvoch mesiacov odo dňa jeho doručenia služobnému úradu.

§ 205 - Osobitný stabilizačný príspevok
(1)

Pilotovi sa poskytuje osobitný stabilizačný príspevok (ďalej len „príspevok“) vo výške 1 660 eur, ak počas trvania štátnej služby profesionálneho vojaka plnil plán letovej prípravy po dobu 15 rokov od prvého zaradenia do výcvikovej skupiny pilot.

(2)

Príspevok sa za každý ďalší rok zaradenia do výcvikovej skupiny pilot, počas ktorého plnil plán letovej prípravy, zvyšuje o 5 % zo sumy 1 660 eur.

(3)

Rozhodnutie o poskytnutí príspevku po splnení podmienok podľa odseku 1 alebo 2 na návrh veliteľa vydá vedúci služobného úradu.

(4)

Príspevok podľa odseku 1 alebo 2 sa vyplatí spolu so služobným platom za kalendárny mesiac, ktorý je posledným mesiacom trvania príslušného roka zaradenia do výcvikovej skupiny pilot.

(5)

Pilotovi, ktorému sa príspevok poskytuje podľa odseku 1 alebo 2, sa stabilizačný príspevok podľa § 160 neposkytuje.

(6)

Príspevok podľa odsekov 1 a 2 sa neposkytne, ak bolo pred termínom jeho splatnosti rozhodnuté o skončení služobného pomeru pilota podľa § 70 ods. 1 písm. d) až g) alebo odseku 2 alebo o zániku služobného pomeru podľa § 74 alebo § 75.

(7)

Príspevok podľa odsekov 1 a 2 sa po prvýkrát vyplatí v roku 2005

a)

do 60 dní odo dňa účinnosti tohto zákona pilotovi, ktorý v dobe od 1. januára 2005 do nadobudnutia účinnosti tohto zákona splnil podmienky na jeho poskytnutie,

b)

v termíne uvedenom v odseku 4 pilotovi, ktorý splní podmienky na jeho poskytnutie po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

(8)

Pod pojmom pilot sa na účely príspevku podľa odsekov 1 a 2 rozumie profesionálny vojak zaradený do výcvikovej skupiny pilot, ak plní plán letovej prípravy.

§ 206
(1)

Ak odo dňa účinnosti tohto zákona je súčet funkčného platu, hodnostného príplatku, prídavku za výsluhu rokov, príplatku za riadenie a príplatkov určených mesačnou sumou podľa predchádzajúceho právneho predpisu vyšší ako služobný plat podľa tohto zákona, poskytne sa profesionálnemu vojakovi doplatok k služobnému platu vo výške vzniknutého rozdielu.

(2)

Doplatok k služobnému platu sa poskytuje profesionálnemu vojakovi do času, kým sa rozdiel podľa odseku 1 neodstráni, najdlhšie však do skončenia výkonu funkcie, do ktorej bol ustanovený pred účinnosťou tohto zákona.

§ 207
(1)

Ustanovenie profesionálneho vojaka do funkcie vykonané pred účinnosťou tohto zákona sa považuje za ustanovenie do funkcie podľa tohto zákona.

(2)

Prerušenie výkonu funkcie vykonané podľa § 16 ods. 1 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov sa považuje za prerušenie výkonu funkcie podľa tohto zákona.

(3)

Prerušenie výkonu funkcie vykonané podľa § 16 ods. 2 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov skončí dňom účinnosti tohto zákona.

(4)

Prerušenie výkonu funkcie vykonané podľa § 16 ods. 3 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov z dôvodu udelenia rodičovskej dovolenky skončí dňom účinnosti tohto zákona a profesionálny vojak sa zaradí do neplatenej zálohy.

(5)

Poverenie profesionálneho vojaka výkonom funkcie vykonané podľa § 17 ods. 1 alebo 2 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov skončí dňom účinnosti tohto zákona.

(6)

Poverenie profesionálneho vojaka zastupovaním iného profesionálneho vojaka vo funkcii vykonané podľa § 18 ods. 1 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov skončí dňom účinnosti tohto zákona.

(7)

Dočasné pozbavenie profesionálneho vojaka výkonu funkcie vykonané podľa § 22 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov sa dňom účinnosti tohto zákona považuje za dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby podľa tohto zákona.

(8)

Vyčlenenie profesionálneho vojaka vykonané podľa § 23 alebo § 24 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov sa dňom účinnosti tohto zákona považuje za dočasné vyčlenenie podľa tohto zákona.

(9)

Prerušenie výkonu profesionálnej služby vykonané podľa § 25 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov trvá najdlhšie do 31. decembra 2005.

(10)

Zaradenie profesionálneho vojaka do personálnej zálohy vykonané podľa § 26 ods. 2 písm. a), b), d) až g), j) a k) zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov sa dňom účinnosti tohto zákona považuje za zaradenie do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov podľa tohto zákona.

(11)

Profesionálny vojak zaradený do personálnej zálohy podľa § 26 ods. 2 písm. c), h) a i) zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov sa dňom účinnosti tohto zákona ustanoví do vhodnej funkcie alebo sa prepustí zo služobného pomeru podľa tohto zákona.

(12)

Profesionálny vojak zaradený do personálnej zálohy podľa § 26 ods. 3 písm. a) zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov sa dňom účinnosti tohto zákona považuje za zaradeného do neplatenej zálohy podľa tohto zákona.

(13)

Zaradenie profesionálneho vojaka do personálnej zálohy vykonané podľa § 26 ods. 3 písm. b) zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov sa dňom účinnosti tohto zákona považuje za služobné voľno bez nároku na plat podľa tohto zákona, najdlhšie však do 31. októbra 2005.

(14)

Zaradenie profesionálneho vojaka do personálnej zálohy vykonané podľa § 26 ods. 3 písm. c) zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov skončí dňom účinnosti tohto zákona a profesionálny vojak sa ustanoví do vhodnej funkcie alebo sa prepustí zo služobného pomeru podľa tohto zákona.

(15)

Umožnenie zvýšenia kvalifikácie štúdiom v škole alebo v kurze vykonané podľa § 141 ods. 1 a 2 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov trvá do času uvedeného v dohode o umožnení zvýšenia kvalifikácie, ak štúdium neskončí skôr.

(16)

Dovolenka bez nároku na služobný príjem udelená podľa § 124 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov sa dňom účinnosti tohto zákona považuje za služobné voľno bez nároku na plat podľa tohto zákona, najdlhšie však do 31. októbra 2005.

(17)

Dohoda medzi služobným orgánom a profesionálnym vojakom uzavretá na zotrvanie v služobnom pomere za umožnenie zvýšiť si kvalifikáciu podľa predchádzajúcich právnych predpisov zostáva zachovaná.

(18)

Na profesionálneho vojaka, ktorý bude prepustený zo služobného pomeru podľa § 70 ods. 1 písm. a) až c), h), i) až n) pred splnením prevzatého záväzku, sa povinnosť nahradiť náklady spojené so zvyšovaním kvalifikácie nevzťahuje.

(19)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo umožnené zvýšiť si kvalifikáciu podľa § 141 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov, sa služobné voľno naďalej poskytuje podľa predchádzajúceho právneho predpisu.

(20)

Náhradné voľno za zamestnanie nadčas, na ktoré profesionálnemu vojakovi vznikol nárok pred účinnosťou tohto zákona, sa posudzuje podľa predchádzajúcich predpisov.

(21)

Profesionálny vojak je povinný vrátiť služobný príjem, ktorý mu bol vyplatený za dni vyčerpanej riadnej dovolenky podľa predchádzajúcich právnych predpisov, na ktoré mu nevznikol nárok podľa tohto zákona.

§ 208
(1)

Ak sa profesionálnemu vojakovi v dôsledku jeho ustanovenia do nižšej funkcie zachovával služobný príjem z predchádzajúcej funkcie podľa predchádzajúceho právneho predpisu a jeho služobný príjem z predchádzajúcej funkcie je vyšší ako služobný plat podľa tohto zákona, dopláca sa profesionálnemu vojakovi takto určený rozdiel.

(2)

Rozdiel podľa odseku 1 sa profesionálnemu vojakovi dopláca, ak je to pre neho výhodnejšie, najdlhšie 12 mesiacov odo dňa jeho ustanovenia do nižšej funkcie. Rozdiel medzi služobným príjmom z predchádzajúcej funkcie a služobným platom netvorí súčasť služobného platu.

§ 209
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo pred účinnosťou tohto zákona poskytované odlučné a náhrady cestovných výdavkov podľa § 52, 52a a 53 zákona č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení neskorších predpisov, nárok na ich poskytovanie dňom účinnosti tohto zákona zaniká.

(2)

Na profesionálneho vojaka podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia § 162 ods. 2 a 3 , najdlhšie však počas 12 mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.

§ 210
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo pred účinnosťou tohto zákona umožnené zvýšenie kvalifikácie štúdiom v škole alebo v kurze, patrí od účinnosti tohto zákona služobný plat podľa § 153 a náhrada výdavkov podľa § 167 alebo § 168.

(2)

Profesionálny vojak, ktorému bolo pred účinnosťou tohto zákona umožnené zvýšenie kvalifikácie štúdiom v škole alebo v kurze mimo územia Slovenskej republiky a poskytol sa mu preddavok na služobný príjem, je povinný preddavok v cudzej mene zúčtovať do 10 dní po ukončení štúdia.

(3)

Profesionálnemu vojakovi, na ktorého sa vzťahuje § 151 ods. 2, patrí od účinnosti tohto zákona plat podľa tohto zákona.

(4)

Profesionálnemu vojakovi sa až do skončenia služobného pomeru poskytuje služobný príjem podľa § 34 zákona č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení neskorších predpisov, ak

a)

bol pred účinnosťou tohto zákona zaradený do personálnej zálohy alebo

b)

bolo pred účinnosťou tohto zákona právoplatne rozhodnuté o jeho prepustení zo služobného pomeru a nie je ustanovený do funkcie.

§ 211
(1)

Vedúci služobného úradu môže profesionálnemu vojakovi s jeho písomným súhlasom priznať nižšiu hodnosť, než akú dosiahol, ak pre priznanú hodnosť nepresiahne maximálnu dobu služby.

(2)

Profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 1 sa dňom ustanovenia do funkcie prizná hodnosť, ktorá je plánovaná na funkciu, do ktorej bol ustanovený.

(3)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol pred účinnosťou tohto zákona ustanovený do funkcie s nižšou plánovanou hodnosťou, než akú dosiahol, môže vedúci služobného úradu podľa odseku 1 priznať takúto hodnosť aj bez splnenia podmienky uvedenej v odseku 2.

(4)

Ustanovenie odsekov 1 až 3 sa nevzťahuje na profesionálnych vojakov v generálskych hodnostiach a na profesionálnych vojakov v hodnosti vojak 2. stupňa.

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 možno uplatniť do 31. decembra 2010.

§ 213

Profesionálnemu vojakovi, ktorému bol priznaný príspevok na bývanie podľa predchádzajúceho právneho predpisu, sa príspevok poskytuje vo výške a za podmienok podľa § 169 až 172.

§ 214
(1)

Ak sa v doterajších všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „profesionálna služba“, rozumie sa tým „štátna služba profesionálneho vojaka“.

(2)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „služobný príjem profesionálneho vojaka“, rozumie sa tým „služobný plat profesionálneho vojaka“.

(3)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „priemerný zárobok profesionálneho vojaka“, rozumie sa tým „služobný plat“ priznaný profesionálnemu vojakovi v čase, keď vznikol dôvod na jeho použitie.

(4)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „mzda" alebo „náhrada mzdy", rozumie sa tým „plat" priznaný profesionálnemu vojakovi v čase, keď vznikol dôvod na jeho použitie.

§ 215

Výnimku z ustanovení § 17 ods. 2, § 20 ods. 4 a § 31 ods. 7 písm. a) môže podľa potrieb ozbrojených síl v odôvodnených prípadoch povoliť minister do 31. decembra 2010.

Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2007

§ 215a
(1)

Do dočasnej štátnej služby môže vedúci služobného úradu bez vykonania prípravnej štátnej služby prijať občana, ktorý vykonal základnú službu alebo náhradnú službu v čase od 1. januára 2002 do 31. decembra 2005 a je zaradený ako vojak v zálohe podľa osobitného predpisu.57)

(2)

Vojaka v zálohe podľa odseku 1 možno prijať do dočasnej štátnej služby v hodnosti vojak 2. stupňa, slobodník, desiatnik a čatár, ak takúto hodnosť dosiahol počas výkonu základnej služby alebo náhradnej služby a spĺňa predpoklady na jej výkon podľa ustanovenia § 20 ods. 3 písm. b) a c) a ak je takáto hodnosť plánovaná na funkciu, do ktorej bude ustanovený.

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 môže vedúci služobného úradu uplatniť do 31. decembra 2010.

(4)

Profesionálny vojak, na ktorého sa nevzťahuje § 201 a ktorý je k 1. júlu 2007 ustanovený do funkcie vo vojenskom zdravotníctve, pre ktorej výkon nespĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu,58) sa do 31. decembra 2007 prepustí zo služobného pomeru profesionálneho vojaka v súlade s ustanovením § 70 ods. 1 písm. g), ak ho nemožno ustanoviť do inej voľnej funkcie.

§ 215b
(1)

Profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe, ktorému vznikol služobný pomer pred 1. júlom 2007, má nárok na príspevok na bývanie vo výške podľa § 170 od 1. júla 2007, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Profesionálny vojak uvedený v odseku 1 je povinný, ak mu v tom nebráni vážny dôvod, do 30 dní od 1. júla 2007 predložiť vedúcemu služobného úradu alebo veliteľovi čestné vyhlásenie podľa § 171 ods. 2, inak mu nárok na výplatu príspevku na bývanie zaniká.

(3)

Ak profesionálny vojak uvedený v odseku 1 nemohol z vážneho dôvodu predložiť požadované čestné vyhlásenie v lehote uvedenej v odseku 2, je povinný predložiť ho najneskôr do 15 dní od zaniknutia takéhoto dôvodu, inak mu nárok na výplatu príspevku na bývanie zaniká.

(4)

Profesionálny vojak uvedený v odseku 1, ktorý bol na základe rozhodnutia súdu vzatý do väzby alebo bol trestne stíhaný pred 1. júlom 2007 a voči ktorému bolo zastavené trestné stíhanie alebo bol prepustený z väzby na základe rozhodnutia súdu po 1. júli 2007, je povinný do 15 dní odo dňa zastavenia trestného stíhania alebo odo dňa skončenia väzby predložiť čestné vyhlásenie podľa § 171 ods. 2, inak mu nárok na výplatu príspevku na bývanie zaniká.

(5)

Profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 1 zaradenému do neplatenej zálohy pred 1. júlom 2007 nárok na výplatu príspevku na bývanie zaniká od l. júla 2007.

(6)

Nárok na výplatu príspevku na bývanie profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 5 vznikne opätovne odo dňa nasledujúceho po dni skončenia zaradenia do neplatenej zálohy, ak do 15 dní od skončenia zaradenia do neplatenej zálohy predloží vedúcemu služobného úradu alebo veliteľovi čestné vyhlásenie podľa § 171 ods. 2.

(7)

Nárok na výplatu príspevku na bývanie vznikne profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 1, ktorý nepredložil čestné vyhlásenie v lehotách uvedených v odsekoch 2 až 4 a 6 opätovne odo dňa podania čestného vyhlásenia.

(8)

Profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 1 vyslanému na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 66 ods. 2 a 3 pred 1. júlom 2007 vznikne nárok na príspevok na bývanie odo dňa nasledujúceho po dni skončenia tohto vyslania, ak do 15 dní od skončenia tohto vyslania predloží vedúcemu služobného úradu alebo veliteľovi čestné vyhlásenie podľa § 171 ods. 2, inak mu nárok na príspevok na bývanie a jeho výplatu vznikne odo dňa predloženia čestného vyhlásenia podľa § 171 ods. 2.

(9)

Profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 1 dočasne pozbavenému výkonu štátnej služby pred 1. júlom 2007 nárok na výplatu príspevku na bývanie zaniká od 1. júla 2007.

(10)

Nárok na výplatu príspevku na bývanie profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 9 vznikne opätovne odo dňa nasledujúceho po dni skončenia dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby; ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka zrušilo podľa § 65 ods. 9, patrí mu od 1. júla 2007 príspevok na bývanie vo výške podľa § 170 a doplatí sa mu rozdiel, o ktorý bol príspevok na bývanie znížený.

(11)

Vážnym dôvodom je

a)

dočasná neschopnosť profesionálneho vojaka uvedeného v odseku 1 vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz vzniknutá pred 1. júlom 2007 alebo počas lehoty uvedenej v odseku 2 a trvajúca dlhšie ako 30 dní od 1. júla 2007,

b)

karanténa nariadená profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 1 pred 1. júlom 2007 alebo počas lehoty uvedenej v odseku 2 a trvajúca dlhšie ako 30 dní od 1. júla 2007,

c)

vyslanie profesionálneho vojaka uvedeného v odseku 1 na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 66 ods. 1 pred 1. júlom 2007,

d)

zaradenie profesionálneho vojaka uvedeného v odseku 1 do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť mimo územia Slovenskej republiky pred 1. júlom 2007,

e)

vyslanie profesionálneho vojaka uvedeného v odseku 1 na stáž mimo územia Slovenskej republiky pred 1. júlom 2007.

§ 215c
(1)

Profesionálni vojaci prijatí do

a)

prípravnej služby po 1. septembri 2005 podľa predchádzajúcich právnych predpisov (§ 204) sa považujú za profesionálnych vojakov prípravnej štátnej služby podľa tohto zákona,

b)

dočasného služobného pomeru alebo do stáleho služobného pomeru po 1. septembri 2005 podľa predchádzajúcich právnych predpisov (§ 204) sa považujú za profesionálnych vojakov v dočasnej štátnej službe podľa tohto zákona.

(2)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému vznikol služobný pomer pred 1. júlom 2007, patria náhrady na návštevu rodiny podľa § 162 ods. 3 až 5 od 1. júla 2007.

(3)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý vykonáva štátnu službu v obci, ktorá nie je miestom jeho trvalého pobytu, a miesto výkonu štátnej služby nie je ani v jej blízkom okolí, patria náhrady na návštevu rodiny podľa § 162 ods. 3 až 5 od 1. júla 2007.

(4)

Profesionálny vojak, ktorému vznikol služobný pomer pred 1. júlom 2007, je povinný podrobiť sa odberu biologickej vzorky podľa § 51a do 31. decembra 2012.

(5)

Kde sa v tomto zákone používa pojem „kalendárne dni" alebo pojem „dni", rozumejú sa tým kalendárne dni bezprostredne po sebe nasledujúce vrátane sobôt, nedieľ a sviatkov, ak tento zákon neustanovuje inak.

(6)

Od 1. júla 2007 sa končí dočasné vyčlenenie profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika.

§ 215d
(1)

Profesionálneho vojaka vo funkciách s vojenskými odbornosťami inžiniersko-leteckej služby v hodnosti rotmajster alebo nadrotmajster možno zaradiť do konkurenčného výberu na vymenovanie do hodnosti podpráporčík, ak je v hodnosti rotmajster alebo nadrotmajster najmenej dva roky.

(2)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý pred 1. júlom 2007 prevzal poddôstojnícku hodnosť a je ustanovený do funkcie s plánovanou práporčíckou hodnosťou, možno priznať práporčícku hodnosť, ktorá nemôže byť vyššia, než ktorú profesionálny vojak dosiahol, alebo ktorá je plánovaná na funkciu, do ktorej je ustanovený.

(3)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému bola priznaná hodnosť podľa odseku 2, sa do maximálnej doby služby ustanovenej podľa tohto zákona nezapočítava doba služobného pomeru v poddôstojníckych hodnostiach.

(4)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 možno uplatniť do 31. decembra 2009.

§ 215e - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. marca 2009
(1)

Služobný pomer profesionálneho vojaka, ktorý k 31. marcu 2009 vykonával funkciu sudcu vojenského súdu, skončí 31. marca 2009.

(2)

Služobný pomer profesionálneho vojaka, ktorý k 31. marcu 2009 vykonával činnosť justičného čakateľa vojenského súdu, skončí 31. marca 2009.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010

§ 215f
(1)

Na profesionálneho vojaka, ktorému bol zmenený čas trvania dočasnej štátnej služby podľa § 21 ods. 9 alebo 10 pred 1. januárom 2010, sa vzťahuje § 21 ods. 16.

(2)

Profesionálny vojak, na ktorého sa nevzťahuje § 201 a ktorý je k 1. januáru 2010 ustanovený do funkcie vo vojenskom zdravotníctve, pre výkon ktorej do 31. decembra 2013 nesplní kvalifikačné predpoklady podľa § 27 ods. 1, sa prepustí zo služobného pomeru profesionálneho vojaka v súlade s ustanovením § 70 ods. 1 písm. g), ak ho nemožno ustanoviť do inej voľnej funkcie.

§ 215g
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol vymenovaný do hodnosti poručíka od 1. januára 2007 do 31. decembra 2009, sa ustanovuje doba výsluhy v hodnosti na päť rokov, ak do 31. januára 2010 písomne nevyjadrí súhlas s dobou výsluhy v hodnosti podľa prílohy č. 1.

(2)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol povýšený do hodnosti nadporučíka od 1. januára 2007 do 31. decembra 2009, sa ustanovuje doba výsluhy v hodnosti na päť rokov, ak do 31. januára 2010 písomne nevyjadrí súhlas s dobou výsluhy v hodnosti podľa prílohy č. 1.

(3)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol povýšený do hodnosti plukovníka od 1. septembra 2005 do 31. decembra 2009, sa ustanovuje doba výsluhy v hodnosti na šesť rokov, ak do 31. januára 2010 písomne nevyjadrí súhlas s dobou výsluhy v hodnosti podľa prílohy č. 1.

(4)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol vymenovaný do hodnosti brigádny generál alebo povýšený do hodnosti generálmajor alebo generálporučík od 1. januára 2005 do 31. decembra 2009, sa doba služobného pomeru v dosiahnutej hodnosti započítava do doby výsluhy v hodnosti podľa prílohy č. 1.

(5)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol vymenovaný do hodnosti brigádny generál alebo povýšený do hodnosti generálmajor alebo generálporučík do 31. decembra 2004, sa ustanovuje doba výsluhy v hodnosti, ktorá uplynie 31. decembra 2010.

(6)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol povýšený do hodnosti čatára do 31. decembra 2009, sa ustanovuje maximálna doba služby na šestnásť rokov, ak do 31. januára 2010 písomne nevyjadrí súhlas s maximálnou dobou služby podľa prílohy č. 1.

(7)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol vymenovaný do hodnosti poručíka do 31. decembra 2009, sa ustanovuje maximálna doba služby na desať rokov, ak do 31. januára 2010 písomne nevyjadrí súhlas s maximálnou dobou služby podľa prílohy č. 1.

(8)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol povýšený do hodnosti nadporučíka do 31. decembra 2009, sa ustanovuje maximálna doba služby na štrnásť rokov, ak do 31. januára 2010 písomne nevyjadrí súhlas s maximálnou dobou služby podľa prílohy č. 1.

§ 215h

Odtlačky prstov a biologická vzorka odobratá profesionálnemu vojakovi a zubné záznamy stavu chrupu vrátane panoramatickej röntgenovej snímky chrupu oboch čeľustí spracované do 31. decembra 2009 sa považujú za identifikačnú databázu profesionálneho vojaka podľa tohto zákona.

§ 215i
(1)

Konanie vo veciach služobného pomeru, ktoré bolo začaté pred 31. decembrom 2009, sa dokončí podľa predpisov platných do 31. decembra 2009.

(2)

Ak dôvod začatia konania vo veciach služobného pomeru vznikol do 31. decembra 2009, postupuje sa podľa predpisov platných do 31. decembra 2009.

§ 215j - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2011

Profesionálnej vojačke, ktorá nastúpila na materskú dovolenku pred 1. januárom 2011 a profesionálnemu vojakovi, ktorý nastúpil na rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce pred 1. januárom 2011, ktorým nárok na túto dovolenku trvá k 1. januáru 2011, patrí táto dovolenka podľa § 166 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce účinného od 1. januára 2011; ak ide o profesionálnu vojačku a profesionálneho vojaka podľa § 169 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce patrí táto dovolenka podľa § 169 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce účinného od 1. januára 2011.

§ 215k - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. októbra 2011
(1)

Služobný pomer profesionálneho vojaka, ktorý k 31. októbru 2011 vykonával funkciu prokurátora vojenskej prokuratúry, sa skončí 31. októbra 2011.

(2)

Služobný pomer profesionálneho vojaka, ktorý k 31. októbru 2011 vykonával funkciu právneho čakateľa vojenskej prokuratúry, sa skončí 31. októbra 2011.

§ 215l - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému je poskytnutá rodičovská dovolenka a ktorému zanikol nárok na výplatu príspevku na bývanie odo dňa zaradenia do neplatenej zálohy z dôvodu poskytnutia rodičovskej dovolenky podľa predpisov platných do 31. decembra 2011, patrí príspevok na bývanie podľa tohto zákona.

(2)

Profesionálny vojak, ktorému vznikne nárok na výplatu príspevku na bývanie podľa odseku 1, je povinný do 15. februára 2012 predložiť čestné vyhlásenie podľa § 171 ods. 2.

§ 215m - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013

Profesionálny vojak, ktorý je k 31. decembru 2012 dočasne vyčlenený na plnenie úloh organizačných zložiek Vojenského spravodajstva sa od 1. januára 2013 považuje za profesionálneho vojaka dočasne vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva.

§ 216

Povolenie nosiť vojenskú rovnošatu vydané podľa predchádzajúcich právnych predpisov sa považuje za povolenie podľa tohto zákona.

§ 217

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

Čl. II

Zrušený od 1. 1. 2006.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 346/2005 Z. z.

  DOBY VÝSLUHY V HODNOSTI A MAXIMÁLNE DOBY SLUŽBY

  Hodnosť Doba výsluhy v hodnosti Maximálna doba služby
  vojak 2. stupňa 6 rokov 20 rokov
  slobodník 5 rokov 20 rokov
  desiatnik 5 rokov 20 rokov
  čatár 5 rokov 20 rokov
  rotný 6 rokov 21 rokov
  rotmajster 6 rokov 24 rokov
  nadrotmajster 6 rokov 29 rokov
  štábny nadrotmajster 6 rokov 32 rokov
  podpráporčík 8 rokov 22 rokov
  práporčík 8 rokov 29 rokov
  nadpráporčík 8 rokov 32 rokov
  poručík 6 rokov 11 rokov
  nadporučík 6 rokov 17 rokov
  kapitán 7 rokov 20 rokov
  major 7 rokov 24 rokov
  podplukovník 7 rokov 29 rokov
  plukovník 7 rokov 32 rokov
  brigádny generál 6 rokov neustanovuje sa
  generálmajor 6 rokov neustanovuje sa
  generálporučík 6 rokov neustanovuje sa
  generál neustanovuje sa neustanovuje sa

  Príloha č. 2 k zákonu č. 346/2005 Z. z.

  CHARAKTERISTIKY HODNOSTÍ PODĽA VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV

  VOJAK 1. STUPŇA

  Získavanie základných vojenských návykov, adaptačný proces a vykonávanie základného vojenského výcviku pod dohľadom veliteľa. Príprava na vykonávanie dočasnej štátnej služby.

  VOJAK 2. STUPŇA

  Jednoduché pomocné činnosti alebo prípravné činnosti podľa presných postupov a pokynov s bežnou zmyslovou záťažou alebo so zvýšenou fyzickou námahou. Obslužné opakujúce sa činnosti pri obsluhe iných osôb.

  Vykonávanie základných služobných úloh a povinností podľa presných postupov. Plnenie základných strážnych alebo dozorných úloh.

  SLOBODNÍK

  Rutinné opakujúce sa činnosti podľa ustanovených postupov so zvýšenou zmyslovou záťažou alebo fyzickou námahou, so zodpovednosťou za vlastnú, jednoduchú, úplne kontrolovanú činnosť.

  Ovládanie a obsluha jednoduchých zbraňových systémov.

  DESIATNIK

  Rutinné činnosti s premenlivými informáciami, zvládnuteľné v rámci existujúcich štandardov alebo zaužívaného postupu s presne určenými výstupmi, so zodpovednosťou za výsledky ovplyvňujúce činnosť základného kolektívu.

  Zabezpečovanie funkčnosti zbraňových systémov.

  Riadenie a údržba špeciálnych bojových vozidiel a techniky.

  ČATÁR

  Samostatné rutinné činnosti. Riadenie a organizácia jednoduchých úsekov činností v rámci služobného úradu. Vykonávanie činností vyžadujúce spoluprácu v rámci služobného úradu alebo mimo neho a ovplyvňujúce činnosť jednotlivcov a základných kolektívov.

  Riadenie, velenie a organizovanie chodu základných vojenských skupín.

  Zabezpečovanie chodu subsystémov najnižších vojenských organizačných celkov.

  ROTNÝ

  Odborné činnosti spojené spravidla s hmotnou zodpovednosťou. Organizovanie alebo zabezpečovanie chodu čiastkových úsekov, prevádzkových procesov alebo zložitých zariadení, ktorých vykonávanie vyžaduje voľbu správneho postupu z viacerých možných riešení.

  Činnosti so zodpovednosťou za vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť ďalších osôb.

  Riadenie, velenie a organizovanie chodu najnižších vojenských organizačných celkov.

  ROTMAJSTER

  Samostatné odborné činnosti technického, administratívneho, hospodársko-správneho charakteru. Výkon ucelených agend s rozhodovacou právomocou, činnosti spojené s požiadavkou voľby správneho postupu z viacerých možných riešení. Činnosti s novými premenlivými informáciami, ktoré sú spracúvané podľa metodických predpisov s presne určenými výstupmi, zodpovednosť za rozhodnutia a výsledky činnosti s dôsledkami na organizačné útvary služobného úradu.

  Velenie v oblasti výcviku a odbornej prípravy príslušníkov nižšieho vojenského organizačného celku na bojové použitie.

  NADROTMAJSTER

  Samostatné ucelené odborné činnosti. Analytická a hodnotiaca činnosť pri príprave podkladov na rozhodnutie, činnosti vyžadujúce spoluprácu pri riešení rôznorodých úloh vnútri celej organizácie s dôsledkami na organizačné útvary služobného úradu.

  Velenie v oblasti výcviku a odbornej prípravy príslušníkov vojenského organizačného celku na bojové použitie.

  ŠTÁBNY NADROTMAJSTER

  Samostatné odborné činnosti so zvýšenou psychickou záťažou a stresovými situáciami. Riadenie, organizácia alebo operatívne zabezpečovanie chodu súboru zložitých zariadení a prevádzkových procesov podľa všeobecných postupov spojené so zodpovednosťou za zdravie a životy širšieho okruhu osôb a činnosti spojené s hmotnou zodpovednosťou a s vplyvom na organizačné útvary vlastného služobného úradu aj mimo vlastného služobného úradu.

  Velenie v oblasti výcviku a odbornej prípravy príslušníkov technicky a organizačne zložitých vojenských útvarov alebo ostatných organizačne vyšších vojenských štruktúr na bojové použitie.

  PODPRÁPORČÍK

  Špeciálne odborné činnosti s možnosťou samostatnej voľby technologického postupu, spravidla spojené s vysokou hmotnou zodpovednosťou a zodpovednosťou za zdravie a životy širšieho okruhu osôb a s väzbami na činnosť iných kolektívov.

  Vykonávanie vysokošpecializovaných činností vo vybraných oblastiach vojenskej služby.

  PRÁPORČÍK

  Samostatné odborné činnosti technického a prevádzkového charakteru vyžadujúce spoluprácu s inými organizačnými útvarmi v rámci služobného úradu aj mimo služobného úradu, so zodpovednosťou za výsledky činnosti iných kolektívov v rámci služobného úradu i mimo neho.

  Riadenie najnáročnejších technologických procesov alebo osobitne významných špeciálnych systémov alebo nebezpečných vojenských systémov.

  NADPRÁPORČÍK

  Riadenie a organizácia rámcových úsekov, ktoré sú dôležitou súčasťou širších procesov a javov. Činnosti spojené s vysokou hmotnou zodpovednosťou vykonávané podľa individuálne ustanovených postupov vopred neurčeným spôsobom, koordinácia a riadenie určených častí zložitých systémov vyžadujúce špeciálne konzultácie a podklady.

  Systémové činnosti so samostatným výberom postupov a spôsobov riešení majúce dôsledky na viaceré subjekty.

  Špecializované práce pri vykonávaní komplexných technických kontrol, zabezpečovanie stálej technickej spôsobilosti síl a prostriedkov vojenskej výzbroje a materiálu.

  PORUČÍK

  Odborné špecializované činnosti s vysokými nárokmi na myslenie a analytické schopnosti, s požiadavkou na rozhodovanie o voľbe správneho postupu z viacerých možných riešení, vyžadujúce spoluprácu s viacerými subjektmi (organizáciami).

  Riadenie, velenie a organizovanie chodu nižších vojenských organizačných celkov.

  NADPORUČÍK

  Samostatné odborné špecializované činnosti vykonávané podľa individuálne ustanovených postupov vopred neurčeným spôsobom, koordinácia a riadenie určených častí zložitých systémov vyžadujúce špeciálne konzultácie a osobitné podklady, systémové činnosti so samostatným výberom postupov a spôsobov riešení s dôsledkami na viaceré organizácie.

  Analytická a hodnotiaca činnosť pri príprave podkladov na rozhodovací proces.

  Zabezpečovanie chodu subsystémov vojenských organizačných celkov.

  KAPITÁN

  Samostatné odborné špecializované činnosti s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi úsekmi činností, riadenie a koordinácia nosných častí komplexu zložitých systémov s nárokmi najmä na tvorivé a komunikačné schopnosti, výkon individuálnych agend, technických a technologických vysokoodborných činností.

  Riadenie, velenie a zabezpečovanie chodu vojenských organizačných celkov s členením na nižšie organizačné celky.

  MAJOR

  Výkon systémových činností spojených s komplexným zabezpečovaním zložitých úsekov a agend, zložitých metodických a tvorivých činností spojených so zodpovednosťou za vzniknuté škody, vyžadujúcich schopnosť analýzy veľmi zložitých problémov, nápaditosť, iniciatívu a syntetické myslenie.

  Riadenie, organizácia a koordinácia zložitých procesov a systémov vykonávané spravidla v sťažených podmienkach.

  Zabezpečovanie chodu subsystémov technicky a organizačne zložitých vojenských útvarov.

  PODPLUKOVNÍK

  Výkon zložitých špecializovaných systémových a náročných tvorivých činností s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi odbormi činnosti vykonávaných podľa individuálne ustanovených postupov vopred neurčeným spôsobom a vyžadujúcich ich zovšeobecňovanie.

  Koordinácia určených častí zložitých systémov vyžadujúca špeciálne konzultácie a osobitné podklady, systémové alebo metodické činnosti so samostatným výberom postupov a spôsobov riešení vykonávané vopred bližšie nešpecifikovaným spôsobom.

  Koncepčná a normotvorná činnosť v jednotlivých špecializovaných oblastiach.

  Riadenie, velenie a komplexné zabezpečovanie technicky a organizačne zložitých vojenských útvarov.

  PLUKOVNÍK

  Vysokošpecializované odborné činnosti alebo zložité analytické činnosti, ktorých výsledkom sú riešenia zásadného charakteru, koordinácia komplexov systémov s nárokmi najmä na mimoriadne tvorivé, riadiace, komunikačné a podobné schopnosti. Riadenie a koordinácia komplexu zložitých systémov s rozsiahlymi vnútornými aj vonkajšími väzbami.

  Tvorba podkladov do koncepcií a programov rozvoja na úrovni ústredného orgánu štátnej správy.

  Riadenie, velenie a všestranné zabezpečovanie veľmi zložitých vojenských útvarov alebo vojenských zariadení s rozsiahlou územnou pôsobnosťou.

  Velenie v oblasti výcviku a prípravy na bojové použitie vojenského organizačného celku. Riadenie, velenie a všestranné zabezpečovanie ústredných vojenských zariadení.

  BRIGÁDNY GENERÁL

  Riadenie a koordinácia komplexov veľmi zložitých systémov so značnými nárokmi na schopnosť riešiť v najsťaženejších podmienkach zložité a konfliktné situácie spojené s hmotnou a morálnou zodpovednosťou.

  Zodpovednosť za bojovú a mobilizačnú pohotovosť, vycvičenosť, bojovú výkonnosť a všestrannú použiteľnosť brigády.

  Spracúvanie nových nekompletných informácií zamerané na vypracúvanie hypotéz a nových riešení s nešpecifikovanými výstupmi.

  GENERÁLMAJOR

  Riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov s rozsiahlymi väzbami na najvyššej celoštátnej a medzinárodnej úrovni.

  Zodpovednosť za vznik možného všeobecného ohrozenia alebo za neodstrániteľné hmotné a morálne škody, ktoré môžu vzniknúť činnosťou priamo riadených aj nadväzujúcich systémov.

  GENERÁLPORUČÍK

  Koordinácia základných otázok velenia, riadenia a zabezpečenia ozbrojených síl Slovenskej republiky.

  Spracovanie nových nekompletných informácií originálnym spôsobom, riešenie národných a medzinárodných otázok obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky s medzinárodnými väzbami v organizácii vzájomnej kolektívnej bezpečnosti.

  GENERÁL

  Riadenie najzložitejších systémov zameraných na obranu štátu a medzinárodnú bezpečnosť, rozhodovanie o najzložitejších národných systémoch s medzinárodnými bezpečnostnými väzbami.

  Zodpovednosť za plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republiky viazaná. Velenie ozbrojeným silám Slovenskej republiky v rozsahu ustanovenom zákonom.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 346/2005 Z. z.

  STUPNICA HODNOSTNÝCH PLATOV PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV

  Platový
  stupeň
  Počet
  rokov
  služby
   
  vojak
  2. stupňa
  slobodník desiatnik čatár rotný rotmajster nadrotmajster štábny
  nadrotmajster
  podpráporčík práporčík nadpráporčík poručík nadporučík kapitán major podplukovník plukovník brigádny
  generál
  generálmajor generálporučík generál
  1 do 1 558,00 599,50 641,00 688,00 750,50 813,00 875,50 938,00 755,50 844,50 933,00 854,50 943,50 1032,00 1120,00 1208,50 1297,00 1427,50 1563,00 1693,00 1833,50
  2 do 2 577,50 620,50 663,50 712,50 777,00 841,50 906,00 971,00 782,00 874,00 966,00 884,50 977,00 1068,00 1159,50 1251,00 1343,00 1477,50 1618,00 1752,00 1897,50
  3 do 3 597,50 641,50 686,00 736,50 803,00 869,50 937,00 1004,00 808,50 903,50 998,50 914,50 1009,50 1104,50 1199,00 1293,50 1388,00 1527,50 1672,00 1811,50 1962,00
  4 do 4 616,50 662,50 708,50 760,50 830,00 898,50 968,00 1036,50 835,00 933,50 1031,50 944,50 1042,50 1140,50 1238,00 1335,50 1433,50 1577,50 1727,50 1870,50 2026,00
  5 do 5 636,00 683,50 731,00 784,50 855,50 926,50 998,00 1069,50 861,50 962,50 1064,00 974,00 1075,50 1176,50 1277,00 1378,00 1478,50 1627,50 1782,00 1930,00 2090,50
  6 do 6 656,00 704,50 753,50 808,50 882,00 955,00 1029,00 1102,00 888,00 992,00 1096,50 974,00 1108,50 1212,50 1316,50 1420,50 1524,00 1677,50 1836,50 1989,50 2154,50
  7 do 7 656,00 725,00 775,50 833,00 908,50 983,50 1059,50 1135,00 914,50 1021,50 1129,00 974,00 1142,00 1248,50 1355,00 1462,50 1569,50 1727,50 1891,50 2048,50 2218,50
  8 do 8 656,00 746,00 798,00 857,00 934,50 1012,50 1090,50 1167,50 940,50 1051,00 1161,50 974,00 1174,50 1285,00 1394,50 1505,00 1615,00 1777,50 1945,50 2107,50 2282,50
  9 do 9 656,00 767,00 821,00 881,00 961,00 1040,50 1120,50 1201,00 967,50 1080,50 1194,00 974,00 1207,50 1320,50 1434,00 1547,50 1660,50 1827,00 2000,00 2167,00 2346,50
  10 do 11 656,00 791,50 846,00 909,00 991,00 1073,00 1155,50 1238,00 997,50 1114,50 1231,50 974,00 1207,50 1362,00 1478,50 1595,00 1712,50 1884,50 2063,00 2235,00 2420,50
  11 do 13 656,00 791,50 872,00 935,50 1020,50 1105,50 1191,00 1275,00 1027,50 1149,00 1268,50 974,00 1207,50 1403,50 1524,00 1643,50 1764,00 1941,50 2125,50 2302,00 2493,50
  12 do 15 656,00 791,50 872,00 963,00 1050,50 1138,00 1225,50 1313,50 1058,00 1182,00 1306,00 974,00 1207,50 1444,50 1568,50 1692,50 1816,00 1998,50 2187,50 2370,00 2567,00
  13 do 18 656,00 791,50 872,00 991,00 1080,50 1170,50 1261,00 1350,50 1087,50 1216,00 1343,50 974,00 1207,50 1444,50 1613,00 1740,50 1867,50 2056,00 2250,50 2438,00 2640,50
  14 do 21 656,00 791,50 872,00 991,00 1111,00 1203,00 1296,00 1388,00 1087,50 1249,50 1380,50 974,00 1207,50 1444,50 1658,00 1788,50 1919,50 2112,50 2312,50 2505,50 2714,00
  15 do 24 656,00 791,50 872,00 991,00 1111,00 1235,50 1331,00 1425,50 1087,50 1283,00 1418,00 974,00 1207,50 1444,50 1658,00 1837,00 1971,50 2170,00 2375,50 2573,00 2787,00
  16 do 27 656,00 791,50 872,00 991,00 1111,00 1235,50 1366,00 1463,00 1087,50 1317,00 1455,00 974,00 1207,50 1444,50 1658,00 1837,00 2024,00 2227,00 2438,00 2641,00 2860,00
  17 nad 27 656,00 791,50 872,00 991,00 1111,00 1235,50 1366,00 1500,50 1087,50 1317,00 1492,50 974,00 1207,50 1444,50 1658,00 1837,00 2075,50 2284,00 2500,00 2708,50 2933,50

  Príloha č. 4 k zákonu č. 346/2005 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 204, 26. 7. 2006).

  2.

  Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok, pracovníčok krátko po pôrode a dojčiacich pracovníčok [desiata individuálna smernica v zmysle článku 16 (1) smernice 89/391/EHS] (Ú. v. ES L 348, 28. 11. 1992).

  3.

  Smernica Rady 2000/78/ESz 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec rovnakého zaobchádzania v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, 2. 12. 2000).

  4.

  Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorá ustanovuje zásadu rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000).

  5.

  Smernica Rady 96/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke, uzavretej medzi UNICE, CEEP a ETUC (Ú. v. ES L 145, 19. 6. 1996) v znení smernice Rady 97/75/ES z 15. decembra 1997 (Ú. v. ES L 010, 16. 1. 1998).

  6.

  Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovnoprávny vzťah (Ú. v. ES L 288, 18. 12. 1991).

  7.

  Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje sa smernica 96/34/ES (Ú. v. EÚ L 68, 18. 3. 2010).

Poznámky

 • 1)

  Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  Napríklad § 3 ods. 4 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov, § 1 ods. 1 a § 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  Čl. 12 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

 • 4a)

  § 10 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 4aa)

  § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 4ab)

  § 7 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 5)

  § 7 zákona č. 321/2002 Z. z.

 • 5a)

  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  § 6 ods. 3 písm. d) zákona č. 321/2002 Z. z.

 • 7)

  § 2 ods. 5 zákona č. 321/2002 Z. z.

 • 8)

  § 2 ods. 6 zákona č. 321/2002 Z. z.

 • 9)

  § 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 • 9a)

  § 4 zákona č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu.

 • 10)

  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov.

 • 11)

  § 10 ods. 1 písm. b) Trestného zákona.

 • 11a)

  § 11 Trestného zákona.

 • 11b)

  § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z. z.

 • 11c)

  § 80 ods. 4 až 9, § 86a a 87 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 12)

  § 116 Občianskeho zákonníka.

 • 13)

  Napríklad Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou (oznámenie č. 326/2001 Z. z.), Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (oznámenie č. 648/2002 Z. z.), Zmluva č. 250/2002 Z. z. medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami.

 • 15)

  Napríklad zákon č. 321/2002 Z. z. zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 15a)

  § 7 ods. 5 a 6 zákona č. 321/2002 Z. z.

 • 17)

  Zákon č. 215/2004 Z. z.

 • 17a)

  § 65 ods. 1 a § 66 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 17b)

  § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 18)

  § 3 ods. 1 a § 18 ods. 3 zákona č. 321/2002 Z. z.

 • 19)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z.Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov.

 • 20c)

  Zákon č. 321/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 20d)

  Napríklad § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z., § 15, 16 a § 22 písm. b) zákona č. 154/2001 Z. z.

 • 21)

  Napríklad § 12 ods. 1 písm. a) až c), e) a f) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 21a)

  § 10 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 22)

  Čl. 86 písm. k) a čl. 119 písm. o) a p) Ústavy Slovenskej republiky.§ 12 zákona č. 321/2002 Z. z.

 • 22a)

  § 27 písm. l) zákona č. 312/2001 Z. z. v znení zákona č. 551/2003 Z. z.

 • 23)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.

 • 23a)

  Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 23b)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 23ba)

  § 92 ods. 2 a § 93 ods. 1 Trestného zákona.

 • 23bb)

  Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 23bc)

  § 80 ods. 4 až 9 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 23c)

  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

 • 23d)

  Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.

 • 24)

  § 195 Občianskeho súdneho poriadku.

 • 25)

  § 64 Trestného zákona.

 • 26)

  § 6 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 27)

  § 104 až 108 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

 • 28)

  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 • 28a)

  Napríklad § 8 ods. 2 zákona č. 154/2001 Z. z., § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z.

 • 28b)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

 • 28c)

  § 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

 • 29)

  Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.

 • 29a)

  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

 • 29b)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/ 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 29c)

  § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave.

 • 30)

  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.§ 4 ods. 1 až 5 a 7 zákona č. 321/2002 Z. z.

 • 30a)

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 691/2002 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť a ďalšie vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich potravinový dozor.

 • 30b)

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení neskorších predpisov.

 • 30c)

  Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

 • 31)

  § 115 Občianskeho zákonníka.

 • 32)

  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

 • 33)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

 • 33a)

  § 4, 9 a § 12 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 321/2002 Z. z.

 • 33b)

  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.

 • 34)

  Napríklad zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z.

 • 35)

  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

 • 36)

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

 • 37)

  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z.

 • 38)

  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 39)

  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, zákon č. 124/1992 Zb., zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.

 • 40)

  § 25 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.

 • 41)

  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 41a)

  § 11 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 42)

  § 27 zákona č. 578/2004 Z. z.

 • 43a)

  § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 321/2002 Z. z.

 • 44)

  § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 321/2002 Z. z.

 • 45)

  § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 321/2002 Z. z.

 • 46)

  § 12 ods. 1 písm. c) zákona č. 321/2002 Z. z.

 • 47)

  Zákon č. 328/2002 Z. z.

 • 47a)

  Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12. 2006).§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.

 • 47aa)

  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 48)

  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Služobný poriadok) (Mimoriadne vydanie Ú. V. EÚ, kap. 01/zv. 02) v platnom znení.

 • 49)

  § 12 zákona č. 283/2002 Z. z.

 • 49a)

  § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 283/2002 Z. z.

 • 49b)

  § 2 ods. 4 zákona č. 283/2002 Z. z.

 • 50)

  Zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov.

 • 51)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 51a)

  § 92 ods. 2 Trestného zákona.

 • 52)

  § 4 ods. 4 zákona č. 321/2002 Z. z.

 • 53)

  Zákon č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie v znení zákona č. 101/1964 Zb.

 • 54)

  Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov.Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.

 • 55)

  Zákon č. 461/2003 Z. z.

 • 56)

  Zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov.

 • 57)

  § 22 ods. 5 písm. a) zákona č. 570/2005 Z. z.

 • 58)

  Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 14. októbra 2005 č. SELP/K-72/3-189 o požadovaných druhoch stredoškolského vzdelania, študijných odboroch a stupňoch vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky (oznámenie č. 461/2005 Z. z.).

Načítavam znenie...
Hore