Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 344/2017 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 28.12.2017
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správa daní, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 344/2017 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 344/2017 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 344/2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 ...

1.

V § 2 písm. d) prvý bod znie:

„1. fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,1a) bydlisko alebo sa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...

2.

V § 2 písmená n) a o) znejú:

„n) závislou osobou 1. blízka osoba,2) 2. ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:

„2aa) § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3.

V § 2 písmeno r) znie:

„r) zahraničnou závislou osobou vzájomne prepojená tuzemská fyzická osoba, tuzemská právnická ...

4.

§ 2 sa dopĺňa písmenami ad) až ah), ktoré znejú:

„ad) subjektom právne usporiadanie majetku alebo právne usporiadanie osôb, ktoré nemá právnu ...

5.

V § 4 ods. 8 sa za slová „§ 8,“ vkladajú slová „ak § 8 ods. 16 neustanovuje inak,“.

6.

V § 4 ods. 9 sa za slovom „konkurz“ vypúšťa čiarka a slová „povolené vyrovnanie alebo povolená ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) § 166 až 171c zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 377/2016 Z. z.“.

7.

V § 5 sa odsek 7 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi od zamestnávateľa za účelom zabezpečenia dopravy ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24c znie:

„24c) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva ...

8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:

„27) Napríklad zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z.“.

9.

V § 6 ods. 4 sa nad slovom „výkonu“ odkaz „29b“ nahrádza odkazom „27“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29b sa vypúšťa.

10.

V § 8 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „za ...

11.

V § 8 ods. 1 písm. j) sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.

12.

V § 8 ods. 3 písm. c) sa za slovom „starostlivosti“ vypúšťa čiarka a slová „jeho zamestnancom ...

13.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Príjmy podľa odseku 1 plynúce manželom z prevodu majetku alebo práva v bezpodielovom spoluvlastníctve ...

14.

V § 9 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty38) a z odpisu záväzkov pri konkurze alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38b znie:

„38b) § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 377/2016 Z. z.“.

15.

V § 9 ods. 2 písmeno y) znie:

„y) nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom vo forme hodnoty stravy poskytnutej poskytovateľovi ...

16.

V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom ac), ktoré znie:

„ac) peňažné plnenie a nepeňažné plnenie poskytnuté z prostriedkov štátneho rozpočtu pri ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 59je znie:

„59je) Napríklad zákon č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky v znení zákona ...

17.

V § 11 ods. 1 a § 35 ods. 1 písm. b) sa slová „8 a 10“ nahrádzajú slovami „8, 10 a 14“. ...

18.

V § 11 ods. 6 sa za slová „výsluhového dôchodku22)“ vkladajú slová „alebo obdobného dôchodku ...

19.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Nezdaniteľnou časťou základu dane sú aj preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 65a znie:

„65a) § 33 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných ...

20.

V § 12 odsek 3 znie:

„(3) Daňovníkmi podľa odseku 2 sú a) občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové ...

21.

V § 13 ods. 1 písm. a) sa slová „až f)“ nahrádzajú slovami „až g)“.

22.

V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely, daňovníkov uvedených v § 12 ods. ...

23.

V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) prijaté náhrady škôd a náhrady nemajetkovej ujmy na základe rozhodnutia Európskeho súdu ...

24.

Za § 13 sa vkladajú § 13a až 13c, ktoré znejú:

„§ 13a (1) Od dane sú oslobodené príjmy (výnosy) daňovníka uvedeného v § 2 písm. d) druhom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 74ba až 74bj znejú:

„74ba) Napríklad Zmluva o patentovej spolupráci (Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných ...

25.

V § 15 písm. a) treťom a štvrtom bode sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“ a ...

26.

V § 15 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
21 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 17f ods. 1 a 2.“.

27.

V § 16 ods. 1 písm. e) piatom bode sa vypúšťajú slová „príjmy z prevodu účasti alebo podielu ...

28.

V § 16 ods. 1 sa písmeno e) dopĺňa desiatym a jedenástym bodom, ktoré znejú:

„10. odplaty za poskytnutie služieb obchodného, technického alebo iného poradenstva, za spracovanie ...

29.

V § 16 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „okrem takýchto príjmov plynúcich daňovníkovi ...

30.

V § 16 odsek 2 znie:

„(2) Stálou prevádzkarňou sa na účely tohto zákona rozumie trvalé miesto alebo zariadenie na ...

31.

V § 17 sa odsek 3 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) príjem (výnos) z reklám plynúci daňovníkovi podľa § 12 ods. 3 písm. a), ktorý účtuje ...

32.

V § 17 ods. 6 prvej a druhej vete a ods. 7 a § 18 ods. 4, 5 a 7 až 10 sa slová „správca dane“ ...

33.

V § 17 ods. 7 poslednej vete sa slová „a 5“ nahrádzajú slovami „až 10“.

34.

V § 17 sa odsek 19 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) výdavky (náklady) na reklamu poskytnuté daňovníkovi podľa § 12 ods. 3 písm. a).“. ...

35.

V § 17 odsek 26 znie:

„(26) Ak pri zmene sídla alebo miesta skutočného vedenia obchodnej spoločnosti alebo družstva ...

36.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 42, ktorý znie:

„(42) Pri uplatňovaní oslobodenia podľa § 13a alebo § 13b, nie sú výdavky (náklady) vynaložené ...

37.

V § 17b ods. 8 sa vypúšťa druhá veta a na konci sa pripája táto veta: „Vkladateľ nepeňažného ...

38.

V § 17b ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Ak vkladateľom nepeňažného vkladu, ktorým je ...

39.

V § 17b ods. 11 sa slová „1 a 2“ nahrádzajú slovami „1, 2, 8 a 9“.

40.

§ 17b sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Ak predmetom nepeňažného vkladu je podnik alebo jeho časť, ktorého vkladateľom je daňovník ...

41.

V § 17c ods. 3 písm. a) sa slová „deň;77c)“ nahrádzajú slovami „deň,77c) ak odsek 11 neustanovuje ...

42.

§ 17c sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:

„(9) Ak majetok a záväzky daňovníka zrušeného bez likvidácie nie sú funkčne spojené so stálou ...

43.

V § 17d odsek 7 znie:

„(7) Odseky 1 až 6 sa uplatnia, ak predmetom nepeňažného vkladu je individuálne vložený majetok, ...

44.

V § 17d ods. 8 úvodnej vete sa za slová „podnik alebo jeho časť“ vkladajú slová „alebo ...

45.

V § 17d sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Ak predmetom nepeňažného vkladu je podnik alebo jeho časť, ktorého vkladateľom je daňovník ...

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.

46.

V § 17d ods. 11 sa slová „1 a 4“ nahrádzajú slovami „1, 4 a 7“.

47.

§ 17d sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Odseky 1 až 12 sa neuplatnia, a uplatní sa postup podľa § 17b, ak hlavným účelom alebo ...

48.

V § 17e sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Odseky 1 až 7 sa uplatnia, ak a) právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie ...

Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 11.

49.

V § 17e ods. 9 úvodnej vete sa za slová „stála prevádzkareň“ vkladajú slová „a sú splnené ...

50.

V § 17e odsek 10 znie:

„(10) Ak pri zrušení daňovníka bez likvidácie so sídlom v zahraničí, ktorého právnym nástupcom ...

51.

§ 17e sa dopĺňa odsekmi 12 až 14, ktoré znejú:

„(12) Ak právnemu nástupcovi daňovníka zrušeného bez likvidácie so sídlom v zahraničí vznikne ...

52.

Za § 17e sa vkladajú § 17f až 17h, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 17f Zdanenie pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníkaalebo presune podnikateľskej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 80ca až 80cd znejú:

„80ca) § 27 ods. 2 a 3 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 80cb) § 81 zákona ...

53.

V § 18 ods. 6 písm. a) sa slová „posudzovaných kontrolovaných transakciách“ nahrádzajú slovami ...

54.

V § 18 ods. 11 sa slová „Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky81) (ďalej len „finančné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 81 sa vypúšťa.

55.

V § 19 ods. 2 písm. f) sa vypúšťa prvý bod.

Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 1 a 2.

56.

V § 19 ods. 2 písm. h) prvom bode sa za slová „z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje ani ...

57.

V § 19 ods. 2 písm. h) druhý bod znie:

„2. to vyplýva z výsledku konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo z výsledku ...

58.

V § 19 ods. 2 písm. h) štvrtý a piaty bod znejú:

„4. exekúciu alebo výkon rozhodnutia súd alebo exekútor zastaví z dôvodu, že po vzniku exekučného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 88aaa znie:

„88aaa) § 61n ods. 1 písm. a), c) a d) zákona č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. 2/2017 Z. ...

59.

V § 19 ods. 2 písmeno s) znie:

„s) výdavky zamestnávateľa na dopravu zamestnanca na miesto výkonu práce a späť z dôvodu, ...

60.

V § 19 sa odsek 3 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:

„u) úroky platené z úverov a pôžičiek použitých na obstaranie akcií akciovej spoločnosti ...

61.

V § 20 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní a pohľadávkam ...

62.

V § 20 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto vety: „Tvorba opravných položiek k pohľadávkam voči ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 102aa znie:

„102aa) § 168d zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 377/2016 Z. z.“.

63.

V § 20 ods. 11 prvá veta znie: „Opravné položky k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom ...

64.

V § 20 ods. 12 druhej vete sa za slovo „konkurz“ vkladá čiarka a slová „a reštrukturalizáciu“ ...

65.

V § 20 ods. 22 sa za slová „1 080 dní“ vkladajú slová „alebo ak od splatnosti príslušenstva ...

66.

V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) výdavky (náklady) u závislej osoby podľa § 2 písm. n) až r) v rozsahu, v akom 1. dochádza ...

67.

V § 22 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) úhrn technického zhodnotenia a opráv vykonaných na budove, v ktorej sa poskytuje kúpeľná ...

68.

V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) reálna hodnota presunutého hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorou bol majetok ocenený ...

69.

§ 25a sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) reálna hodnota presunutého finančného majetku, ktorou bol finančný majetok ocenený na účely ...

70.

V § 26 ods. 11 sa za slovo „kontroly“ vkladajú slová „a vo vyrubovacom konaní“.

71.

§ 26 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Ročný odpis budovy, v ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť a s ňou spojené služby ...

72.

V § 30a odseky 8 a 9 znejú:

„(8) Ak daňovník nedodrží niektorú zo všeobecných podmienok ustanovených osobitným predpisom120a) ...

73.

§ 30a sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Dodatočné daňové priznanie podľa odseku 9 je daňovník povinný podať v lehote podľa ...

74.

V § 30b odseky 8 a 9 znejú:

„(8) Ak daňovník nedodrží niektorú zo všeobecných podmienok ustanovených osobitným predpisom120d) ...

75.

§ 30b sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Dodatočné daňové priznanie podľa odseku 9 je daňovník povinný podať v lehote podľa ...

76.

V § 30c odsek 1 znie:

„(1) Od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je právnickou ...

77.

V § 30c sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Odpočet podľa odseku 1 možno v zdaňovacom období zvýšiť o 100 % kladného rozdielu medzi ...

Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.

78.

V § 30c ods. 3 a 5 až 10 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.

79.

V § 30c ods. 4 sa slová „odseku 1 písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.

80.

V § 30c ods. 5 písm. b) sa za slovo „licencie1)“ vkladá čiarka a slová „okrem licencií1) ...

81.

V § 30c ods. 8 písm. a) sa slová „identifikačné číslo daňovníka“ nahrádzajú slovami „daňové ...

82.

V § 30c ods. 10 posledná veta znie:

„Daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie v lehote podľa osobitného predpisu;128) ...

83.

V § 32 ods. 6 písm. c) sa za slovo „pobytu“ vkladá čiarka a slová „alebo adresa bydliska“ ...

84.

V § 32 ods. 6 písm. d) sa slová „[§ 11 ods. 3]“ nahrádzajú slovami „(§ 11 ods. 3 a 14)“. ...

85.

V § 33 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Za vyživované dieťa daňovníka sa považuje aj ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 125a znie:

„125a) § 2 ods. 1 písm. d) tretí bod zákona č. 600/2003 Z. z.“.

86.

V § 37 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti ...

87.

V § 38 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a tiež o uplatnenie postupu podľa § 50“.

88.

V § 38 ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „vrátane uplatnenia postupu podľa § 50“.

89.

V § 38 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a uplatní postup podľa § 50“.

90.

V § 38 ods. 4 sa slová „na daňovníka uvedeného v § 11 ods. 6, 8 a 10“ nahrádzajú slovami ...

91.

V § 38 ods. 6 tretej vete sa slová „§ 35 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 8“ a vypúšťa ...

92.

§ 38 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Ak je to nevyhnutné na utajenie činnosti alebo totožnosti príslušníka Vojenského spravodajstva ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 132c znie:

„132c) § 13 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení ...

93.

V § 39 odsek 7 znie:

„(7) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie ...

94.

V § 39 ods. 9 písm. b) sa vypúšťajú slová „a vyhlásenie na účely postupu podľa § 50 obsahujúce ...

95.

V § 40 ods. 12 písm. a) sa vypúšťa druhý bod.

Doterajšie body 3 a 4 sa označujú ako body 2 a 3.

96.

V § 40 ods. 12 písm. b) sa vypúšťa prvý bod.

Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 1 a 2.

97.

§ 41 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

„(12) Ak pri zmene sídla alebo miesta skutočného vedenia obchodnej spoločnosti alebo družstva ...

98.

V § 43 ods. 1 písm. a) a ods. 5 písm. d) sa za slová „písm. r)“ vkladajú slová „a s)“. ...

99.

V § 43 ods. 2 sa za slová „(§ 16 ods. 2)“ vkladá čiarka a slová „ktorá je zaregistrovaná ...

100.

V § 43 ods. 3 písm. o) sa za slovom „starostlivosti“ vypúšťa čiarka a slová „jeho zamestnancovi ...

101.

V § 43 sa odsek 3 dopĺňa písmenami s) a t), ktoré znejú:

„s) príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. f) a § 12 ods. 7 písm. c) druhého bodu plynúce daňovníkovi ...

102.

V § 43 ods. 5 písm. d) sa za slová „písm. c) až f)“ vkladajú slová „a v ostatných prípadoch ...

103.

V § 43 ods. 6 písm. b) sa za slovo „druhého“ vkladá čiarka a slová „a štvrtého“ sa nahrádzajú ...

104.

V § 43 odsek 10 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Za pripísanie úhrady ...

105.

V § 43 ods. 13 sa slová „pätnásteho dňa“ nahrádzajú slovami „konca kalendárneho mesiaca ...

106.

V § 43 odsek 14 znie:

„(14) Z príjmov podľa odseku 3 písm. h) sa daň nevyberie, len ak sa daňovník vopred písomne ...

107.

V § 43 ods. 15 sa slová „tridsiateho dňa“ nahrádzajú slovami „konca kalendárneho mesiaca ...

108.

V § 43 ods. 17 druhej vete a v písmene a) sa slová „konca kalendárneho mesiaca“ nahrádzajú ...

109.

V § 43 ods. 18 prvej vete sa slová „konca kalendárneho mesiaca“ nahrádzajú slovami „pätnástich ...

110.

V § 43 ods. 19 prvej vete sa slová „pätnásteho dňa“ nahrádzajú slovami „konca kalendárneho ...

111.

V § 43 ods. 23 druhej vete sa slová „15. dňa“ nahrádzajú slovami „konca kalendárneho mesiaca“. ...

112.

§ 43 sa dopĺňa odsekmi 24 a 25, ktoré znejú:

„(24) Platiteľom dane z príjmov podľa odseku 3 písm. s) je a) vyplácajúca verejná obchodná ...

113.

§ 44 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak platiteľ dane nevie preukázať konečného príjemcu vyplácaného príjmu podľa § 16 ...

114.

V § 45 ods. 1 štvrtej vete sa slová „§ 7 a 8 a základ dane vyčíslený podľa § 17 ods. 14“ ...

115.

§ 45 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Podrobnejšie postupy uplatňovania zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia vo vzťahu k daňovníkovi ...

116.

V § 49 ods. 3 písm. a) a b) sa za slová „v oznámení“ vkladá čiarka a slová „podanom na ...

117.

V § 49a ods. 8 sa slová „s trvalým pobytom alebo so sídlom na území Slovenskej republiky a daňovník“ ...

118.

V § 50 ods. 1 písm. a) sa slová „vo vyhlásení“ nahrádzajú slovami „na tlačive, ktorého ...

119.

V § 50 odsek 3 znie:

„(3) Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov za zdaňovacie obdobie, za ktoré ...

120.

V § 50 ods. 6 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1 (ďalej len „správca dane“)“. ...

121.

V § 50 ods. 6 písmeno a) znie:

„a) daňovník nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok ...

122.

V § 50 ods. 6 písmeno f) znie:

„f) prijímateľ nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok ...

123.

V § 50 ods. 7 druhá veta znie:

„Notár, ktorý toto osvedčenie vykonal, je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť identifikačné ...

124.

V § 50 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Za použitie podielu zaplatenej dane sa považuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 146aaa znie:

„146aaa) § 3 ods. 2 zákona č. 34/2002 Z. z. v znení zákona č. 445/2008 Z. z.“.

125.

V § 51e sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Do osobitného základu dane sa zahŕňajú príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. f) a § 12 ods. ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

126.

V § 51e ods. 3 úvodnej vete sa slová „e) a g)“ nahrádzajú slovami „e) až g)“, v písmene ...

127.

V § 51e ods. 4 sa za slová „odseku 1 písm. c)“ vkladajú slová „a príjmy (výnosy) podľa ...

128.

Za § 52zm sa vkladajú § 52zn a 52zo, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 52zn Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018 (1) Ustanovenia § 2 písm. ...

129.

V prílohe č. 1 sa na konci odpisovej skupiny 2 pripájajú tieto slová:

„2-41 Úhrn technického zhodnotenia a opráv vykonaných na budovách, v ktorých sa poskytuje kúpeľná ...

130.

Príloha č. 2 sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9. Smernica Rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám ...

Čl. II

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 52 odsek 10 znie:

„(10) Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam daňových subjektov, ktoré ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 37ab a 37ac znejú:

„37ab) § 13a, 13b a 30c zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 37ac) § 13a ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. I § 2 písm. ah) v bode 4, § 17h v ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore