Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 03.12.2015 do 31.12.2015


Platnosť od: 03.12.2015
Účinnosť od: 03.12.2015
Účinnosť do: 31.12.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Obchodné právo, Verejné obstarávanie, Národné hospodárstvo, Kontrolné orgány, Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST18 JUD39 DS9 EU PP ČL6
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 03.12.2015 do 31.12.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 343/2015 s účinnosťou od 03.12.2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. IV

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

2.

V § 51 ods. 6 sa dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) lehota na predkladanie ponúk je najmenej 15 dní, ak sú súčasne splnené podmienky podľa ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, okrem prvého bodu v čl. IV, ktorý nadobúda ...

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 343/2015 Z. z.

  SOCIÁLNE SLUŽBY A INÉ OSOBITNÉ SLUŽBY

  Kód CPV Opis 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Zabezpečovanie pomocného ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 343/2015 Z. z.

  PRÁVNE PREDPISY PODĽA § 9 ods. 2

  Postupy, ktorými je zaistená primeraná ex ante transparentnosť pri udeľovaní povolení a ktoré ...

  1.

  vydanie povolenia na vykonávanie činností v energetike a vydanie osvedčenia na výstavbu energetického ...

  2.

  výberové konanie na nové elektroenergetické zariadenia podľa osobitného predpisu,77)

  3.

  vydanie všeobecného povolenia na poskytovanie poštových služieb a udelenie alebo uloženie poštovej ...

  4.

  určenie prieskumného územia na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu podľa osobitného ...

  5.

  zmluvy o službách vo verejnom záujme týkajúce sa poskytovania služieb verejnej osobnej dopravy ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 343/2015 Z. z.

  TECHNICKÉ POŽIADAVKY

  1.

  Technické požiadavky na stavebné práce na účely tohto zákona vychádzajú z technických špecifikácií, ...

  2.

  Technické požiadavky na tovar a služby na účely tohto zákona vychádzajú z technických špecifikácií, ...

  3.

  Norma na účely tohto zákona je technická norma podľa osobitného predpisu.83)

  4.

  Medzinárodná norma na účely tohto zákona je norma podľa osobitného predpisu.83)

  5.

  Európska norma na účely tohto zákona je norma podľa osobitného predpisu.83)

  6.

  Slovenská technická norma na účely tohto zákona je norma podľa osobitného predpisu.83)

  7.

  Norma pre oblasť obrany na účely tohto zákona je technická špecifikácia, ktorej dodržanie nie ...

  8.

  Európske technické osvedčenie na účely tohto zákona je kladné technické hodnotenie vhodnosti ...

  9.

  Spoločná technická špecifikácia na účely tohto zákona je technická špecifikácia v oblasti ...

  10.

  Technický odkaz na účely tohto zákona je akýkoľvek výstup vytvorený európskymi normalizačnými ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 343/2015 Z. z.

  PRIORITNÉ SLUŽBY (Zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti)

  Kategória číslo Predmet Referenčné číslo CPV 1. Opravy a údržba 50000000–5, od 50100000–6 ...

  Príloha č. 5 k zákonu č. 343/2015 Z. z.

  NEPRIORITNÉ SLUŽBY(ZÁKAZKY V OBLASTI OBRANY A BEZPEČNOSTI)

  Kategória číslo Predmet obstarávania Referenčné číslo CPV 21. Hotelové a reštauračné služby ...

  Príloha č. 6 k zákonu č. 343/2015 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych ...

  2.

  Smernica Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 346 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 2)  Príloha č. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o spoločnom ...
 • 3)  Napríklad § 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 4)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v ...
 • 5)  Napríklad čl. 127 až čl. 141 a čl. 282 až čl. 284 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Protokol ...
 • 6)  Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 2 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 8)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení ...
 • 9)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách ...
 • 11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom ...
 • 12)  § 10 ods. 5 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 13 ods. 4 a § 36 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ...
 • 14)  § 52 ods. 1 a § 53 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej ...
 • 15)  § 3 ods.1 a 2 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej ...
 • 16)  § 2 ods. 2 zákona č. 206/2009 Z. z.
 • 17)  Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
 • 18)  § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 4/1958 Sb. n. SNR o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých ...
 • 19)  § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 4/1958 Sb. n. SNR.
 • 20)  § 3 ods. 2 zákona č. 324/2011 Z.z.
 • 21)  § 2 písm. b) bod 28 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 22)  § 16 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 23)  Napríklad § 9a zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej ...
 • 24)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
 • 25)  Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
 • 26)  Napríklad zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších ...
 • 27)  § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení ...
 • 28)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore ...
 • 29)  Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ...
 • 30)  Napríklad § 36 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, § ...
 • 31)  § 2 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 32)  § 5 zákona č. 324/2011 Z. z.
 • 33)  § 9 písm. f) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ...
 • 34)  Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 35)  § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 36)  § 7 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 37)  § 3 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 38)  § 3a zákona č. 215/2002 Z. z. v znení zákona č. 305/2013 Z. z.
 • 39)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom ...
 • 40)  Napríklad Zmluva o Európskej únii, Zmluva o fungovaní Európskej únie.
 • 41)  Čl. 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 42)  Napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník.
 • 43)  Rozhodnutie Komisie zo 16. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na uľahčenie postupov elektronickými ...
 • 44)  Rozhodnutie Komisie z 25. februára 2011, ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na cezhraničné ...
 • 45)  Čl. 1 ods. 2 rozhodnutia 2011/130/EÚ v platnom znení.
 • 46)  Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 47)  Napríklad Zákonník práce, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní ...
 • 48)  Napríklad § 27 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 ...
 • 49)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti ...
 • 50)  Napríklad § 829 Občianskeho zákonníka, § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 51)  Napríklad zákon č. 182/2011 Z. z. o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a ...
 • 52)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky ...
 • 53)  Zákon č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel ...
 • 54)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 55)  Napríklad zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších ...
 • 56)  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej ...
 • 57)  Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ...
 • 58)  Napríklad § 14 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o ...
 • 59)  § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 60)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje ...
 • 61)  § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
 • 62)  § 13f ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. ...
 • 63)  § 55 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 64)  § 24 ods. 2 písm. j) a § 31 ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o ...
 • 65)  Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 66)  Čl. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných ...
 • 67)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 68)  § 63 ods. 1 a § 69 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení ...
 • 69)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 70)  Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií ...
 • 71)  § 5 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 72)  Napríklad čl. 7 ods. 2 a 4 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 339 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ...
 • 73)  § 9 písm. e) zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 74)  Zákon č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 214/2014 Z. z.
 • 75)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 76)  § 7 a 12 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 321/2014 Z. z.
 • 77)  § 25 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 78)  § 17 a 44 zákona č. 324/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 79)  § 21 až 28 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších ...
 • 80)  Čl. 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1370/2007.
 • 81)  Čl. 4 ods. 3 alebo 4 nariadenia (ES) č. 1370/2007.
 • 82)  § 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní ...
 • 83)  § 5 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 84)  Čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore