Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 01.08.2019 do 31.08.2019

Platnosť od: 03.12.2015
Účinnosť od: 01.08.2019
Účinnosť do: 31.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Obchodné právo, Verejné obstarávanie, Národné hospodárstvo, Kontrolné orgány, Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19JUD39DS10EUPPČL6

Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 01.08.2019 do 31.08.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 343/2015 s účinnosťou od 01.08.2019 na základe 215/2019


§ 154

(1)
Ak žiadosť o zápis nespĺňa všetky požadované náležitosti alebo k nej neboli priložené všetky prílohy, úrad vyzve hospodársky subjekt, aby ich v určenej lehote doplnil. Ak hospodársky subjekt v určenej lehote nedoplní požadované náležitosti a prílohy, úrad konanie zastaví a žiadosť o zápis mu s prílohami vráti.
(2)
Úrad zapíše hospodársky subjekt do zoznamu hospodárskych subjektov do 15 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti o zápis vrátane všetkých príloh.
(3)
Úrad nezapíše do zoznamu hospodársky subjekt, ktorý nespĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5.
(4)
Ak hospodársky subjekt v žiadosti o zápis súhlasí s registráciou na elektronickom trhovisku, úrad to spolu so zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov oznámi ministerstvu vnútra.
(5)
Úrad spolu so zápisom hospodárskeho subjektu do zoznamu hospodárskych subjektov poskytne Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje o hospodárskom subjekte potrebné na zriadenie osobného profilu v informačnom systéme elektronickej fakturácie podľa osobitného predpisu;70a) na tento účel mu Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytne súčinnosť.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 187f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2019


Úrad je povinný do 31. januára 2021 poskytnúť Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje potrebné na zriadenie osobného profilu v informačnom systéme elektronickej fakturácie70a) o každom verejnom obstarávateľovi a obstarávateľovi, ktorí majú do 31. decembra 2020 zriadený profil, ako aj o každom hospodárskom subjekte zapísanom do 31. decembra 2020 v zozname hospodárskych subjektov; na tento účel mu Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytne súčinnosť. Ministerstvo financií Slovenskej republiky zabezpečí vydanie identifikačných údajov a autentifikačných údajov, ktoré vydáva za podmienok podľa osobitného predpisu,75a) všetkým osobám oznámeným podľa prvej vety, ktoré tieto podmienky spĺňajú.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore