Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 01.08.2019 do 31.08.2019


Platnosť od: 03.12.2015
Účinnosť od: 01.08.2019
Účinnosť do: 31.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Obchodné právo, Verejné obstarávanie, Národné hospodárstvo, Kontrolné orgány, Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST15 JUD26 DS8 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 01.08.2019 do 31.08.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 343/2015 s účinnosťou od 01.08.2019 na základe 215/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných ...

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu, pri ktorej plnení sa musia použiť osobitné bezpečnostné ...
b)
rozhodcovské konanie a zmierovacie konanie,
c)
nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom existujúcich stavieb a iných nehnuteľností alebo ...
d)
výskumné a vývojové služby okrem výskumných a vývojových služieb zodpovedajúcich kódom Spoločného ...
e)
uzavretie pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného ...
f)
zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitného postupu ...
g)
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je služba civilnej ochrany a prevencie nebezpečenstva, ...
h)
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom sú finančné služby súvisiace s emisiou, predajom, ...
i)
civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu, ktorej hlavným účelom je umožniť verejnému ...
j)
civilnú zákazku alebo koncesiu na vysielací čas alebo zaradenie, poskytnutie alebo odvysielanie ...
k)
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorou vysielateľ programovej služby, poskytovateľ audiovizuálnej ...
l)
civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo civilnú koncesiu, ktorá je úplne financovaná medzinárodnou ...
m)
civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo civilnú koncesiu, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa ...
n)
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je
1.
právne zastupovanie klienta advokátom v rozhodcovskom konaní, zmierovacom konaní, súdnom konaní, ...
2.
právne poradenstvo poskytované advokátom pri príprave konania podľa prvého bodu, alebo ak existuje ...
3.
osvedčovanie listín notárom alebo oprávnenou osobou,
4.
poskytovanie právnych služieb osobou ustanovenou súdom,
5.
poskytovanie iných právnych služieb spojených s výkonom úradnej moci,
o)
civilnú zákazku na služby zadávanú verejnému obstarávateľovi alebo združeniu verejných obstarávateľov ...
p)
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je úver alebo pôžička bez ohľadu na to, či ...
q)
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je služba týkajúca sa politickej kampane zodpovedajúca ...
r)
civilnú zákazku na dodanie tovaru určeného na ďalší predaj alebo nájom tretím osobám, ak obstarávateľ ...
s)
civilnú zákazku, ktorej predmetom je poskytnutie centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní ...
t)
civilnú zákazku, ktorej predmetom je služba verejnej osobnej dopravy na železničných dráhach ...
u)
zákazku alebo súťaž návrhov určenú na iné účely ako vykonávanie činností uvedených v § ...
v)
civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu určenú na vykonávanie činností uvedených v ...
w)
zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti na účely spravodajských činností vykonávaných spravodajskými ...
x)
zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti, ak sa pri jej zadávaní ...
y)
zákazku alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú v treťom štáte, ktorá sa zadáva ...
z)
zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti, ak sa pri jej ...
aa)
zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú v ...
ab)
zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú ústredným ...
ac)
zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom sú finančné služby okrem poisťovacích ...
ad)
koncesiu na služby zadávanú na základe výlučného práva, ktoré bolo udelené v súlade so Zmluvou ...
ae)
koncesiu na letecké dopravné služby na základe udelenia prevádzkovej licencie podľa osobitného ...
af)
koncesiu na služby, ktorá sa týka lotérií zodpovedajúca kódu slovníka obstarávania 92351100-7, ...
ag)
koncesiu, ktorá sa zadáva na činnosť podľa § 9 ods. 4,
ah)
koncesiu, ak je spojená s činnosťou podľa § 9 ods. 4 a ktorej predmetom je aj niektorá z činností ...
ai)
koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitného postupu ...
(3)

Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku zadávanú verejným obstarávateľom vykonávajúcim činnosť ...

a)
služby s pridanou hodnotou súvisiacej s elektronickými prostriedkami a realizovanej výlučne elektronicky, ...
b)
finančných služieb zodpovedajúcich kódom slovníka obstarávania 66100000-1 až 66720000-3 a finančných ...
c)
filatelistických služieb,
d)
logistických služieb spojených s fyzickým doručovaním poštových zásielok alebo ich uložením ...
(4)

Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu zadávanú verejným obstarávateľom ...

a)
verejný obstarávateľ vykonáva nad právnickou osobou kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva ...
b)
viac ako 80% činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju ...
c)
v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu.
(5)

Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú verejným obstarávateľom ...

a)
verejný obstarávateľ vykonáva nad právnickou osobou kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva ...
b)
viac ako 80% činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju ...
c)
v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu.
(6)

Verejný obstarávateľ sa považuje za osobu vykonávajúcu kontrolu nad právnickou osobou obdobnú ...

(7)

Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ak kontrolovaná právnická osoba, ...

(8)

Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorú verejný obstarávateľ zadáva ...

a)
verejný obstarávateľ vykonáva spoločne s inými verejnými obstarávateľmi kontrolu nad touto ...
b)
viac ako 80% činností danej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poverili ...
c)
v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu.
(9)

O spoločnú kontrolu podľa odseku 8 písm. a) ide, ak sú splnené tieto podmienky:

a)
orgány kontrolovanej právnickej osoby s rozhodovacími právomocami pozostávajú zo zástupcov všetkých ...
b)
zúčastnení verejní obstarávatelia môžu spoločne vykonávať rozhodujúci vplyv na strategické ...
c)
kontrolovaná právnická osoba nesleduje žiadne záujmy, ktoré sú v rozpore so záujmami kontrolujúcich ...
(10)

Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ak je zmluva alebo koncesná zmluva ...

a)
touto zmluvou sa ustanovuje alebo vykonáva spolupráca medzi zúčastnenými verejnými obstarávateľmi ...
b)
vykonávanie spolupráce sa riadi výlučne aspektmi týkajúcimi sa verejného záujmu a
c)
zúčastnení verejní obstarávatelia vykonávajú na otvorenom trhu menej ako 20% činností, ktorých ...
(11)

Na určenie percentuálneho podielu činností podľa odseku 4 písm. b), odseku 5 písm. b), odseku ...

(12)

Tento zákon sa nevzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom ...

a)
činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, odborná činnosť právnickej osoby alebo fyzickej ...
b)
nadobúdanie knižničných fondov alebo zbierkových predmetov,
c)
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorú zadáva zastupiteľský ...
d)
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je ...
1.
Zbor väzenskej a justičnej stráže, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby zabezpečované ...
2.
stredná odborná škola, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby zabezpečované žiakmi strednej ...
e)
dodanie tovaru alebo poskytnutie služby na zabezpečenie úhrady výdavkov na deti a mladých dospelých ...
f)
tvorba, výroba, oprava alebo údržba scénických a kostýmových výprav, dodanie tovaru alebo poskytnutie ...
g)
tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy pre verejného obstarávateľa, ktorým ...
h)
vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duševnej činnosti, ktorej výsledkom je divadelné ...
i)
tvorba, výroba, oprava alebo údržba ľudových umeleckých výrobkov na účely ľudovoumeleckej ...
j)
poskytnutie služby, ktorou je poštová služba z rozsahu univerzálnej služby podľa osobitného ...
k)
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb, ktorých výsledkom je dodávka ...
l)
dodanie tovaru alebo poskytnutie služby súvisiacej so zabezpečením prípravy a výkonom predsedníctva ...
m)
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je ...
n)
poradenská činnosť alebo konzultačná činnosť fyzickej osoby pre prezidenta Slovenskej republiky, ...
o)
ochraňovanie štátnych hmotných rezerv zverených Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej ...
p)
poskytnutie služby v oblasti informačných technológií, ktorú verejný obstarávateľ v rámci ...
1.
pri jej získaní nebolo použité priame rokovacie konanie,
2.
poskytuje ju verejnému obstarávateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) alebo právnickej ...
3.
ak je výsledkom služby dielo, súhlas na jeho použitie je udelený v neobmedzenom vecnom rozsahu ...
4.
s poskytnutím služby podľa druhého bodu verejný obstarávateľ počítal už pri verejnom obstaraní ...
q)
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je ...
r)
dodanie liekov uvedených v aktuálnom zozname kategorizovaných liekov na webovom sídle Ministerstva ...
s)
služba v ťažbovej činnosti alebo pestovateľskej činnosti spojená s hospodárením v lesoch podľa ...
t)
tvorba, vydanie a nákup učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre odborné a umelecké ...
u)
poskytnutie služby, ktorú priamo poskytuje verejná vysoká škola a ktorej odberateľom je verejný ...
v)
dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb pre verejného obstarávateľa,
1.
ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik,25b)
2.
ktorých dodávateľom je fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva ...
3.
ktoré sú dodávané chránenou dielňou25c) alebo v rámci programov chránených pracovných miest, ...
w)
letecká preprava osôb poskytovaná priamo leteckým dopravcom25e) v rámci pravidelných leteckých ...
x)
dodanie živých zvierat,
y)
dodanie krmív určených pre zvieratá v zoologických záhradách,
z)
dodanie tovaru alebo poskytnutie služby pre zákazky určené výlučne na výskumné, experimentálne, ...
aa)
príprava a zabezpečenie medzinárodného podujatia významného charakteru na úrovni prezidenta Slovenskej ...
(13)

Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných ...

a)
ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik,25b)
b)
ktorých dodávateľom je fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva ...
c)
ktoré sú dodávané chránenou dielňou25c) alebo v rámci programov chránených pracovných miest, ...
(14)

Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 eur v priebehu ...

(15)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú zadať zákazku, koncesiu alebo použiť súťaž návrhov ...

§ 2
Základné pojmy
(1)

Verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky, ...

(2)

Informácie potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti ...

(3)

Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti ...

(4)

Podporná činnosť vo verejnom obstarávaní je najmä

a)
poskytovanie technickej infraštruktúry pri zadávaní zákazky, uzavretí rámcovej dohody, zadávaní ...
b)
poskytovanie poradenstva vo verejnom obstarávaní,
c)
príprava a riadenie postupov verejného obstarávania v mene a na účet verejného obstarávateľa ...
(5)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
hospodárskym subjektom fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh ...
b)
záujemcom hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní,
c)
uchádzačom hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku,
d)
koncesionárom hospodársky subjekt, s ktorým verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzavrel ...
e)
subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú ...
f)
stavbou výsledok stavebných prác alebo stavebných prác a inžinierskych služieb ako celku, ktorý ...
g)
rámcovou dohodou písomná dohoda medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo ...
h)
písomnou formou akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo čísiel, ktoré možno čítať, ...
i)
elektronickými prostriedkami elektronické nástroje a elektronické zariadenia na spracovanie údajov ...
j)
žiadosťou o účasť
1.
písomná žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov alebo koncesnej dokumentácie, ak ide o verejnú ...
2.
písomná žiadosť o zaradenie do procesu verejného obstarávania, ak ide o užšiu súťaž, rokovacie ...
3.
predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní ...
k)
životným cyklom všetky postupné fázy výrobku, stavby alebo poskytovania služby ako výskum a ...
l)
výskumom a vývojom všetky činnosti zahŕňajúce základný výskum, aplikovaný výskum a experimentálny ...
m)
inováciou zavedenie nového alebo významne zlepšeného výrobku, služby alebo procesu, ktorý môže ...
n)
značkou akýkoľvek dokument, osvedčenie alebo potvrdenie, ktoré potvrdzuje, že stavebné práce, ...
o)
bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na trhu tovary, stavebné práce alebo ...
1.
nie sú vyrábané, dodávané, uskutočňované alebo poskytované na základe špecifických a pre ...
2.
sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, ...
3.
sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, uskutočňované alebo poskytované pre verejného obstarávateľa ...
p)
sociálnym hľadiskom taký aspekt súvisiaci s predmetom zákazky, ktorý môže viesť k pozitívnemu ...
(6)

Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami podľa odseku 5 písm. o) sú najmä ...

(7)

Bežne dostupnými tovarmi alebo službami podľa odseku 5 písm. o) sú najmä tovary a služby spotrebného ...

§ 3
Zákazka
(1)

Zákazka na účely tohto zákona je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými ...

(2)

Zákazka na dodanie tovaru na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je kúpa, lízing, ...

(3)

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je ...

a)
uskutočnenie stavebných prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných ...
b)
uskutočnenie stavby alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby alebo
c)
uskutočnenie stavby akýmkoľvek spôsobom podľa požiadaviek, ktoré určil verejný obstarávateľ ...
(4)

Zákazka na poskytnutie služby na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je poskytnutie ...

(5)

Civilná zákazka na účely tohto zákona je zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných ...

(6)

Zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti na účely tohto zákona je zákazka na dodanie tovaru, na ...

a)
dodanie vojenského vybavenia vrátane jeho častí, zložiek alebo montážnych celkov,
b)
dodanie citlivého vybavenia vrátane jeho častí, zložiek alebo montážnych celkov,
c)
uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré priamo súvisia s ...
d)
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb na osobitné vojenské účely alebo
e)
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb, ktoré majú citlivý charakter.
(7)

Vojenské vybavenie na účely tohto zákona je vybavenie osobitne navrhnuté alebo prispôsobené na ...

(8)

Citlivé vybavenie, stavebné práce citlivého charakteru a služba citlivého charakteru na účely ...

§ 4
Koncesia
(1)

Koncesia na stavebné práce je zákazka rovnakého typu ako zákazka na uskutočnenie stavebných prác ...

(2)

Koncesia na služby je zákazka rovnakého typu ako zákazka na poskytnutie služby s tým rozdielom, ...

(3)

Zadaním koncesie prechádza prevádzkové riziko na koncesionára pri využívaní stavby alebo poskytovaní ...

(4)

Civilná koncesia na účely tohto zákona je koncesia, ktorá nie je koncesiou v oblasti obrany a bezpečnosti. ...

(5)

Koncesia v oblasti obrany a bezpečnosti na účely tohto zákona je koncesia, ktorá sa týka činností ...

(6)

Koncesná lehota je lehota určená v koncesnej zmluve, počas ktorej má koncesionár právo užívať ...

(7)

Dĺžka koncesnej lehoty závisí od predmetu koncesnej zmluvy, výšky peňažného plnenia za stavebné ...

(8)

Ak ide o koncesie, pri ktorých koncesná lehota je viac ako päť rokov, nesmie maximálna koncesná ...

§ 5
Finančné limity
(1)

Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty. ...

(2)

Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný ...

(3)

Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná ...

a)
70 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem ...
b)
260 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
c)
180 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
(4)

Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je

a)
zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie ...
b)
zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný ...
(5)

Podlimitná zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ...

a)
260 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru a zákazku na poskytnutie služby,
b)
800 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
(6)

Koncesia je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.

(7)

Nadlimitná koncesia je koncesia, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný ...

(8)

Podlimitná koncesia je koncesia zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota ...

§ 6
Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty
(1)

Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty s cieľom ustanovenia ...

(2)

Do predpokladanej hodnoty zákazky verejný obstarávateľ a obstarávateľ zahrnú aj

a)
hodnotu opakovaných plnení, ak sa plánujú zabezpečiť,
b)
všetky formy opcií a všetky obnovenia zákazky,
c)
ceny a odmeny, ktoré sa poskytnú uchádzačom alebo účastníkom súťaže návrhov (ďalej len „účastník“), ...
d)
predpokladanú hodnotu tovaru alebo služieb, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytnú ...
(3)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pozostáva zo samostatných prevádzkových jednotiek, ...

(4)

Ak je stavebná práca alebo služba rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, ...

(5)

Ak je dodávka tovaru rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých ...

(6)

Ak ide o lízing, kúpu tovaru na splátky alebo o prenájom tovaru s možnosťou odkúpenia alebo bez ...

a)
celková hodnota zákazky, ak ide o zmluvu uzavieranú na určitý čas rovnaký alebo kratší ako ...
b)
celková hodnota zákazky vrátane odhadovanej zostatkovej hodnoty, ak ide o zmluvu uzavieranú na určitý ...
c)
48-násobok mesačnej platby, ak ide o zmluvu, ktorej lehota platnosti nie je pevne určená alebo sa ...
(7)

Ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, ktorá sa pravidelne opakuje, ...

a)
celkových skutočných nákladov rovnakého alebo porovnateľného tovaru alebo služieb, ktoré boli ...
b)
celkovej predpokladanej hodnoty tovaru alebo služieb obstarávaných v priebehu 12 mesiacov po prvom ...
(8)

Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby sa zahrnie, ak ide o

a)
poisťovacie služby, aj splatné poistné a ostatné formy odmien,
b)
bankové služby a iné finančné služby, aj poplatky, provízie, úroky a iné výdavky súvisiace ...
c)
súťaž návrhov, aj udelené ceny za návrhy a udelené odmeny účastníkom.
(9)

Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby, ktorá neudáva celkovú cenu, ak ide o

a)
zmluvu uzavretú na určitý čas rovnaký alebo kratší ako 48 mesiacov, sa zahrnie celková predpokladaná ...
b)
zmluvu uzavretú na určitý čas dlhší ako 48 mesiacov alebo ak ide o zmluvu uzavretú na neurčitý ...
(10)

Predpokladaná hodnota rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému sa určí ako maximálna ...

(11)

Ak ide o inovatívne partnerstvo, predpokladaná hodnota sa určí ako najvyššia predpokladaná hodnota ...

(12)

Predpokladaná hodnota koncesie na účely tohto zákona je verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom ...

(13)

Ak je hodnota koncesie v čase zadania o 20% vyššia ako jej predpokladaná hodnota, na účely finančného ...

(14)

Predpokladaná hodnota koncesie sa určí použitím objektívnej metódy určenej v koncesnej dokumentácii. ...

a)
všetky formy opcií a všetky prípadné predĺženia koncesnej zmluvy,
b)
poplatky a pokuty od užívateľov stavby alebo služby, okrem príjmov vybraných v mene verejného ...
c)
platby alebo iné finančné výhody v akejkoľvek forme poskytnuté verejným obstarávateľom alebo ...
d)
granty alebo iné finančné výhody v akejkoľvek forme od tretích strán za plnenie koncesnej zmluvy, ...
e)
príjmy z predaja aktív, ktoré sú súčasťou koncesie,
f)
hodnota tovaru a služieb, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ poskytne koncesionárovi, ...
g)
akékoľvek odmeny alebo platby záujemcom alebo uchádzačom.
(15)

Ak je stavebná práca alebo služba rozdelená na niekoľko častí, z ktorých každá bude predmetom ...

(16)

Zákazku, koncesiu alebo súťaž návrhov nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej ...

(17)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ...

(18)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchovávajú aj ...

§ 7
Verejný obstarávateľ
(1)

Verejný obstarávateľ na účely tohto zákona je

a)
Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,
b)
obec,
c)
vyšší územný celok,
d)
právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2,
e)
združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne verejní obstarávatelia uvedení v písmenách ...
(2)

Právnická osoba podľa odseku 1 písm. d) je osoba založená alebo zriadená na osobitný účel ...

a)
je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) ...
b)
je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo
c)
verejný obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov ...
§ 8
(1)

Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, ...

a)
ako tento verejný obstarávateľ, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako ...
b)
podľa § 108 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný ...
1.
100 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem ...
2.
250 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
3.
550 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
c)
podľa § 117, ak ide o
1.
zákazku na dodanie tovaru okrem potravín, zákazku na poskytnutie služby alebo o zákazku na uskutočnenie ...
2.
zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný ...
(2)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ ...

a)
ktorá získala finančné prostriedky v rámci opatrení spoločnej organizácie poľnohospodárskych ...
b)
ktorej boli poskytnuté finančné prostriedky určené na tvorbu, vývoj, prípravu realizácie, výrobu, ...
(3)

Ak verejný obstarávateľ poskytne obstarávateľovi finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie ...

§ 9
Obstarávateľ
(1)

Obstarávateľ na účely tohto zákona je

a)
právnická osoba, na ktorú má verejný obstarávateľ priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv na ...
1.
vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel,
2.
ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach alebo
3.
vymenúva viac ako polovicu členov správneho orgánu alebo iného výkonného orgánu, alebo kontrolného ...
b)
právnická osoba vykonávajúca aspoň jednu z činností uvedených v odsekoch 3 až 9 na základe ...
(2)

Osobitným právom alebo výlučným právom sa rozumie právo vyplývajúce zo zákona, rozhodnutia ...

(3)

Činnosťou v odvetví energetiky a tepelnej energetiky na účely tohto zákona je

a)
v elektroenergetike
1.
prevádzkovanie prenosovej sústavy určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo prevádzkovanie ...
2.
výroba elektriny na účely poskytovania služieb verejnosti,
b)
v plynárenstve
1.
prevádzkovanie ťažobnej siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti, prevádzkovanie prepravnej ...
2.
prevádzkovanie zásobníkov na účely zabezpečenia ťažobnej činnosti, zabezpečenia činnosti ...
3.
výroba plynu na účely poskytovania služieb verejnosti,
c)
v tepelnej energetike
1.
prevádzkovanie verejného rozvodu tepla určeného na poskytovanie služieb verejnosti alebo poskytovanie ...
2.
výroba tepla na účely poskytovania služieb verejnosti.
(4)

Činnosťou v odvetví vôd na účely tohto zákona je

a)
prevádzkovanie verejných vodovodov určených na poskytovanie služieb verejnosti v súvislosti s ...
b)
zásobovanie verejných vodovodov pitnou vodou.
(5)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákazky alebo pri súťaži návrhov ...

a)
vodnými stavbami, zavlažovaním pôdy alebo odvodňovaním pôdy za predpokladu, že objem vody určenej ...
b)
čistením, odvedením odpadovej vody alebo likvidáciou odpadovej vody.
(6)

Činnosť v odvetví dopravy na účely tohto zákona je poskytovanie prístupu do siete alebo prevádzkovanie ...

(7)

Ak ide o dopravné služby, sieť dopravných služieb sa považuje za existujúcu, ak poskytovaná ...

(8)

Činnosť v odvetví poštových služieb na účely tohto zákona je poskytovanie poštových služieb31) ...

a)
služby riadenia poštovej služby; služby predchádzajúce odoslaniu alebo nasledujúce po odoslaní ...
b)
služby zásielok iných ako poštové zásielky, najmä reklamné neadresované zásielky.
(9)

Tento zákon sa vzťahuje aj na činnosti súvisiace s využívaním geograficky vymedzeného územia ...

a)
ťažby ropy a zemného plynu,
b)
prieskumu ložísk uhlia alebo ostatných tuhých palív alebo ťažby uhlia alebo ostatných tuhých ...
c)
prevádzkovania verejných letísk, námorných prístavov, vnútrozemských prístavov alebo iných ...
(10)

Za činnosť podľa odseku 3, ak túto činnosť nevykonáva verejný obstarávateľ, sa nepovažuje ...

a)
elektriny,
1.
ak sa elektrina vyrába na účely vykonávania iných činností, ako sú činnosti uvedené v odsekoch ...
2.
dodanie elektriny do sústavy určenej na poskytovanie služieb verejnosti závisí len od vlastnej ...
b)
plynu,
1.
ak výroba plynu je nevyhnutným výsledkom vykonávania iných činností, ako sú činnosti uvedené ...
2.
dodanie plynu do siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti je zamerané len na ekonomické ...
c)
tepla,
1.
ak výroba tepla je nevyhnutným výsledkom vykonávania iných činností, ako sú činnosti uvedené ...
2.
dodanie tepla do verejného rozvodu tepla určeného na poskytovanie služieb verejnosti je zamerané ...
(11)

Za činnosť podľa odseku 4, ak túto činnosť nevykonáva verejný obstarávateľ, sa nepovažuje ...

a)
výroba pitnej vody sa využíva na vykonávanie iných činností, ako sú činnosti uvedené v odsekoch ...
b)
zásobovanie verejných vodovodov závisí iba od vlastnej spotreby a nepresiahne 30% priemernej celkovej ...
§ 10
Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži ...

(2)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp ...

(3)

Príprava a zadávanie zákaziek, koncesií a súťaže návrhov vrátane ich klasifikácie podľa § ...

(4)

Voči hospodárskym subjektom z členských štátov sa uplatnia rovnako výhodné podmienky pri zadávaní ...

(5)

Ak verejný obstarávateľ vykonáva niektorú z činností podľa § 9 ods. 3 až 9, postupuje pri ...

(6)

Ak verejný obstarávateľ vykonáva niektorú z činností podľa § 9 ods. 3, 6 až 9, postupuje pri ...

(7)

Zmluva, rámcová dohoda a koncesná zmluva musia mať písomnú formu, ak tento zákon neustanovuje ...

(10)

Ak to nevylučujú osobitné predpisy,32b) verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní do ...

(11)

Povinnosť podľa odseku 10 sa nevzťahuje na

a)
podlimitnú zákazku, zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazku podľa § 1 ods. 14, ktorú zadáva ...
b)
zákazku alebo súťaž návrhov podľa § 1 ods. 2 písm. u),
c)
zmluvu podľa § 1 ods. 2 písm. e),
d)
zmluvu, ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou podľa osobitného predpisu.32c)
§ 11
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu ...

(2)

Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s verejným obstarávateľom ...

§ 12
Evidencia referencií
(1)

Evidencia referencií je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a v ktorom ...

(2)

Referenciou na účely tohto zákona je elektronický dokument, ktorý obsahuje potvrdenie o dodaní ...

a)
meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné ...
b)
názov verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,
c)
označenie verejného obstarávania,
d)
číslo zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
e)
stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
f)
množstvo, objem alebo rozsah plnenia,
g)
miesto, cenu a lehotu plnenia zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
h)
hodnotenie plnenia, najmä hodnotenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa ...
i)
informáciu, či došlo k odstúpeniu od zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zo strany verejného ...
j)
ďalšie informácie, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za dôležité,
k)
dátum vyhotovenia referencie.
(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní vyhotoviť referenciu do

a)
30 dní odo dňa skončenia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo jej časti, ktorá spĺňa ...
b)
10 dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa o vyhotovenie referencie, ak
1.
ide o zákazku s nízkou hodnotou,
2.
ide o zákazku, na ktorú sa nevzťahuje tento zákon, alebo
3.
ide o opakované plnenia a ak nebola vyhotovená referencia podľa písmena a).
(4)

Vzor referencie zverejní úrad na svojom webovom sídle vo forme elektronického formulára.

(5)

Povinnosť podľa odseku 3 plnia verejný obstarávateľ a obstarávateľ v elektronickej podobe a spôsobom, ...

(6)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nesplní povinnosť podľa odseku 3, dodávateľ je ...

(7)

Ak počas záručnej doby k dodanému plneniu dôjde k zmene skutočností podľa odseku 2 vo vzťahu ...

(8)

Dodávateľ je oprávnený požiadať verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa o úpravu referencie, ...

(9)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyhovie žiadosti dodávateľa podľa odseku 8, je ...

a)
30 dní odo dňa zápisu opravenej referencie do údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov, ...
b)
30 dní odo dňa uplynutia lehoty na úpravu referencie verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom ...
(10)

Po predložení návrhu a dôkazov podľa odseku 9 si rada vyžiada stanovisko od verejného obstarávateľa ...

Elektronické trhovisko

§ 13
(1)

Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky ...

(2)

Ministerstvo vnútra zabezpečuje, aby elektronické trhovisko obsahovalo funkcie, potrebné na postup ...

a)
bolo verejne prístupné prostredníctvom jednotného prístupového miesta na webovom sídle ministerstva ...
b)
bolo vnútorne členené na časti, obsahujúce ponuku tovarov alebo služieb a v rámci jednotlivých ...
c)
bolo možné pri každom verejnom obstarávateľovi a obstarávateľovi automatizovaným spôsobom evidovať ...
d)
boli verejne a bezodplatne dostupné údaje o vývoji cien tovarov a služieb ponúkaných prostredníctvom ...
e)
každému registrovanému záujemcovi alebo uchádzačovi bolo umožnené kedykoľvek a bezodplatne ...
f)
bolo možné získavať informácie z elektronického trhoviska aj v štruktúrovanej podobe; na tento ...
g)
na účely prístupu na elektronické trhovisko a do osobného profilu záujemcu bola vyžadovaná úspešná ...
h)
bola zabezpečená možnosť registrovaným uchádzačom alebo záujemcom zvoliť si možnosť zasielania ...
i)
bola bezodplatne uchovávaná a verejne prístupná evidencia o všetkých zmluvách, ktoré uchádzač ...
j)
bolo možné automatické zverejnenie zmlúv uzatvorených s verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ...
k)
boli najmenej po dobu piatich rokov uchovávané údaje o každej systémovej udalosti,
l)
bolo každému umožnené zaslať ministerstvu vnútra upozornenie v prípadoch zneužitia elektronického ...
m)
obsahovalo osobitnú funkciu, prístupnú verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi, prostredníctvom ...
n)
umožňovalo vytvorenie referencie podľa § 12 a zabezpečilo jej zaslanie na uverejnenie v Evidencii ...
(3)

Elektronické odpisy a výstupy podľa osobitného predpisu36) sa z elektronického trhoviska nevydávajú. ...

(4)

Elektronické trhovisko, vrátane informácií na ňom zverejnených, je verejne prístupné aj osobám, ...

(5)

Ministerstvo vnútra je pri vytváraní jednotlivých častí elektronického trhoviska, ktoré slúžia ...

(6)

Ministerstvo vnútra môže sprístupniť elektronické trhovisko, na účely obchodovania s tovarmi ...

(7)

Ministerstvo vnútra vypracúva, mení a zverejňuje na elektronickom trhovisku obchodné podmienky ...

(8)

Obchodné podmienky elektronického trhoviska upravujú, tieto oblasti vzťahov:

a)
podmienky používania elektronického trhoviska, z hľadiska
1.
bezpečnosti,
2.
ochrany osobných údajov a iných údajov,
3.
postupu registrácie na elektronickom trhovisku a podrobností o spôsobe preukazovania splnenia podmienok ...
4.
postupu zverejňovania ponuky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby,
5.
rozsahu denného času, kedy verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže elektronické trhovisko ...
6.
komunikácie medzi uchádzačmi alebo záujemcami a verejným obstarávateľom a obstarávateľom,
b)
okrem náležitostí musí zmluva, uzatvorená medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom ...
1.
moment a spôsob vzniku zmluvy,
2.
komunikáciu zmluvných strán,
3.
možnosti skončenia zmluvy,
4.
sankcie za neplnenie zmluvných podmienok,
5.
rozhodné právo a spôsob riešenia sporov zo zmluvy,
6.
moment nadobudnutia účinnosti zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu podľa osobitného predpisu.35) ...
(9)

Zmluva uzatvorená v elektronickej podobe s použitím technických a programových prostriedkov elektronického ...

(10)

Rozsah denného času, kedy verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu elektronické trhovisko ...

(11)

Obchodné podmienky elektronického trhoviska sú pre registrovaných uchádzačov a záujemcov záväzné ...

(12)

Zmena obchodných podmienok elektronického trhoviska, nemá vplyv na už zverejnené ponuky alebo zadané ...

§ 14
(1)

Registráciu na elektronickom trhovisku je možné vykonať bezodplatne prostredníctvom funkcie elektronického ...

(2)

Na účely identifikácie a autentifikácie osoby pri používaní elektronického trhoviska je možné ...

a)
občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom,
b)
doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom, alebo
c)
identifikačné údaje a autentifikačné údaje, ktoré vydá ministerstvo vnútra.
(3)

Ministerstvo vnútra vydáva identifikačné údaje a autentifikačné údaje bezodplatne každému, ...

(4)

Identifikačné údaje a autentifikačné údaje doručuje ministerstvo vnútra do vlastných rúk alebo ...

(5)

Ministerstvo vnútra zruší registráciu na elektronickom trhovisku, ak dôjde k vyčiarknutiu osoby ...

(6)

Ministerstvo vnútra zriadi každému registrovanému záujemcovi alebo uchádzačovi na elektronickom ...

a)
údaje podľa § 155 písm. a) až e) a kontaktné údaje na účely elektronickej komunikácie,
b)
údaje o osobnom postavení v rozsahu podľa § 32 ods. 2,
c)
ďalšie údaje, ak ich záujemca uvedie, najmä klasifikáciu tovarov alebo služieb, v ktorých zverejnil ...
(7)

Údaje podľa § 155 písm. a) až e) a údaje podľa odseku 6 písm. b) v osobnom profile vedie a aktualizuje ...

(8)

Ak záujemca alebo uchádzač zverejní ponuku na elektronickom trhovisku, ministerstvo vnútra zabezpečí ...

§ 15
Centralizovaná činnosť vo verejnom obstarávaní
(1)

Centralizovaná činnosť vo verejnom obstarávaní na účely tohto zákona je nepretržite vykonávaná ...

a)
nadobúdanie tovarov alebo služieb určených pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov ...
b)
zadávanie zákaziek alebo uzatváranie rámcových dohôd určených pre verejných obstarávateľov ...
(2)

Centrálna obstarávacia organizácia na účely tohto zákona je

a)
verejný obstarávateľ, ktorý poskytuje centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní a ktorý ...
b)
obstarávateľ, ktorý poskytuje centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní a ktorý môže ...
c)
európsky orgán verejnej moci, ktorý
1.
nadobúda tovary alebo služby v oblasti obrany a bezpečnosti určené pre verejných obstarávateľov ...
2.
zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody v oblasti obrany a bezpečnosti určené pre verejných ...
(3)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže

a)
nadobúdať tovary alebo služby od centrálnej obstarávacej organizácie,
b)
nadobúdať tovary, služby alebo stavebné práce na základe zákaziek zadaných centrálnou obstarávacou ...
c)
zadávať zákazky na základe dynamického nákupného systému prevádzkovaného centrálnou obstarávacou ...
d)
zadávať zákazky na základe rámcovej dohody uzavretej centrálnou obstarávacou organizáciou.
(4)

Centrálna obstarávacia organizácia je zodpovedná za centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní. ...

a)
zadanie zákazky v rámci dynamického nákupného systému, ktorý prevádzkuje centrálna obstarávacia ...
b)
vykonanie opätovného otvorenia súťaže na základe rámcovej dohody, ktorú uzavrela centrálna ...
c)
postup podľa § 83 ods. 4 alebo ods. 5 písm. a) na základe rámcovej dohody, ktorú uzavrela centrálna ...
(5)

Centrálna obstarávacia organizácia vykonáva všetky postupy verejného obstarávania prostredníctvom ...

(6)

Centrálna obstarávacia organizácia splní povinnosť identifikácie verejných obstarávateľov alebo ...

§ 16
Príležitostné spoločné obstarávanie
(1)

Viacerí verejní obstarávatelia môžu na základe písomnej dohody uskutočniť verejné obstarávanie ...

(2)

Ak sa verejné obstarávanie uskutoční spoločne v mene a na účet všetkých zúčastnených verejných ...

(3)

Ak sa verejné obstarávanie neuskutoční v mene a na účet zúčastnených verejných obstarávateľov ...

§ 17
Cezhraničné obstarávanie
(1)

Cezhraničné obstarávanie sa uskutočňuje prostredníctvom

a)
centralizovanej činnosti vo verejnom obstarávaní podľa § 15 ods. 1 písm. b) poskytovaných centrálnou ...
b)
spolupráce verejných obstarávateľov z rôznych členských štátov alebo obstarávateľov z rôznych ...
c)
spoločného subjektu, ktorý zriadili verejní obstarávatelia z rôznych členských štátov alebo ...
(2)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže zadávať zákazky na základe dynamického nákupného ...

(3)

Verejný obstarávateľ spoločne s verejnými obstarávateľmi z iných členských štátov alebo ...

a)
určenie zodpovednosti zmluvných strán a príslušných právnych predpisov, ktoré sa na tento účel ...
b)
vnútornú organizáciu verejného obstarávania, popis jeho riadenia, rozdelenie obstarávaných tovarov, ...
(4)

Zodpovednosť zmluvných strán a príslušné právne predpisy podľa odseku 3 písm. a) verejný obstarávateľ ...

(5)

Ak ide o verejné obstarávanie podľa odseku 1 písm. c) verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia ...

a)
má spoločný subjekt svoje sídlo alebo
b)
spoločný subjekt vykonáva svoje činnosti.
(6)

Dohoda uvedená v odseku 5 môže byť uzavretá na dobu neurčitú, ak sa tak ustanoví v zakladateľskom ...

(7)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu využiť cezhraničné obstarávanie podľa odsekov ...

§ 18
Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania
(1)

Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného ...

a)
pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky ...
b)
ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté ...
1.
nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku ...
2.
spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú ...
c)
potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri ...
d)
ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom alebo pôvodného koncesionára novým ...
1.
uplatnenia podmienky podľa písmena a),
2.
skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je ...
3.
skutočnosti, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa ...
e)
nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu ...
(2)

Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ...

a)
mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,
b)
dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky ...
c)
mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva, rámcová dohoda ...
d)
nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom alebo pôvodný koncesionár novým koncesionárom ...
(3)

Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného ...

a)
15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných ...
b)
10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie ...
c)
10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.
(4)

Zmenou podľa odseku 3 sa nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

(5)

Ak ide o verejného obstarávateľa, zmenou podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c), nemôže dôjsť ...

(6)

Ak zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva upravuje indexáciu ceny podľa odseku 1 písm. a), ...

(7)

Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy musí byť písomná.

(8)

Ak ide o zmenu zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku ...

§ 19
Odstúpenie od zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy
(1)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže odstúpiť od

a)
zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie ...
b)
zmluvy alebo rámcovej dohody, ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným ...
c)
koncesnej zmluvy, ak Slovenská republika porušila povinnosť vyplývajúcu z právne záväzného ...
(2)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, rámcovej dohody alebo ...

(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže odstúpiť od zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej ...

(4)

Týmto ustanovením nie je dotknuté právo verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa odstúpiť ...

§ 20
Komunikácia
(1)

Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom ...

(2)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení ...

(3)

Elektronická komunikácia vrátane doručovania sa uskutočňuje spôsobom určeným funkcionalitou ...

(4)

Informačný systém zabezpečuje riadenie prístupu prostredníctvom identifikácie a autentifikácie ...

(5)

Identifikácia v informačnom systéme je proces používania osobných identifikačných údajov v ...

(6)

Autentifikácia v informačnom systéme je elektronický proces, ktorý umožňuje potvrdiť elektronickú ...

(7)

Použitie elektronických prostriedkov podľa odseku 1 nie je povinné, ak

a)
by si osobitná povaha verejného obstarávania vyžadovala špeciálne nástroje, zariadenia alebo ...
b)
počítačové programy podporujúce formáty súborov vhodné na vypracovanie ponuky používajú také ...
c)
je potrebné špeciálne kancelárske zariadenie, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ ...
d)
sa vyžaduje predloženie vzorky, fyzického modelu alebo modelu v pomernej veľkosti, ktorý nemožno ...
(8)

Ak ide o situáciu podľa odseku 7, komunikáciu možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, ...

(9)

Použitie elektronických prostriedkov podľa odseku 1 nie je povinné ani vtedy, ak použitie iných ...

(10)

Komunikácia sa môže uskutočniť prostredníctvom nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne ...

a)
poskytuje neobmedzený a úplný priamy bezodplatný prístup k alternatívnym nástrojom a zariadeniam ...
b)
zabezpečí, aby hospodársky subjekt, ktorý nemá prístup k príslušným nástrojom a zariadeniam, ...
c)
podporuje alternatívne kanály elektronického predkladania ponúk alebo návrhov.
(11)

Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, najmä elektronický prenos a prijímanie ...

a)
bolo možné určiť presný čas a dátum prijatia ponuky, návrhu a žiadosti o účasť,
b)
bolo možné primerane zabezpečiť, že pred uplynutím určenej lehoty nikto nebude mať prístup ...
c)
výlučne oprávnené osoby mohli určiť alebo zmeniť termín na sprístupnenie doručených informácií, ...
d)
bol prístup ku všetkým odovzdaným informáciám alebo k časti odovzdaných informácií možný ...
e)
bol prístup výlučne pre oprávnené osoby k odovzdaným informáciám možný až po vopred určenom ...
f)
informácie doručené a sprístupnené v súlade s týmito požiadavkami boli prístupné výlučne ...
g)
bolo možné primerane zabezpečiť, ak sa poruší zákaz prístupu alebo podmienky prístupu podľa ...
(12)

Okrem požiadaviek podľa odseku 11 sa pre nástroje a zariadenia na elektronický prenos a elektronické ...

a)
informácie, ktoré sa týkajú špecifikácií elektronického predkladania ponúk a žiadostí o účasť ...
b)
verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu ...
(13)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vzhľadom na úroveň možného rizika podľa odseku ...

a)
elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte alebo kvalifikovaný elektronický podpis ...
b)
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí disponovať technickými prostriedkami na spracovanie ...
(14)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ požaduje iný formát elektronického podpisu, ako ...

(15)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní oznámiť úradu informácie o poskytovateľovi ...

(16)

Ak je ponuka podpísaná elektronickým podpisom založeným na kvalifikovanom certifikáte, ktorý ...

(17)

Ak ide o dokumenty použité v súvislosti s postupom verejného obstarávania, ktoré podpísal príslušný ...

(18)

Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu ...

§ 21
Určenie lehôt
(1)

Na účely tohto zákona sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti ...

(2)

Pri určení lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na predloženie žiadostí o účasť verejný obstarávateľ ...

(3)

Ak sa na vypracovanie ponuky vyžaduje obhliadka miesta dodania predmetu zákazky alebo koncesie, alebo ...

(4)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ primerane predĺžia lehotu na predkladanie ponúk, lehotu ...

a)
vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia ...
b)
v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti ...
(5)

Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia ...

(6)

Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom ...

§ 22
Dôvernosť informácií
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ...

(2)

Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, ...

(3)

Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona, ukladajúce povinnosť verejného ...

(4)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu hospodárskym subjektom uložiť povinnosti zamerané ...

§ 23
Konflikt záujmov
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ...

(2)

Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok ...

(3)

Zainteresovanou osobou je najmä

a)
zamestnanec verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorý sa podieľa na príprave alebo ...
b)
osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorá môže ...
(4)

Zainteresovaná osoba oznámi verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi akýkoľvek konflikt ...

(5)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní prijať primerané opatrenia a vykonať nápravu, ...

§ 24
Dokumentácia
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania ...

(2)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracujú písomnú správu o každej zákazke, rámcovej ...

(3)

Správa obsahuje najmä

a)
identifikáciu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, predmet a hodnotu zákazky, koncesie, ...
b)
použitý postup zadávania zákazky, koncesie alebo súťaže návrhov,
c)
dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva ...
d)
identifikáciu vybraných záujemcov spolu s odôvodnením ich výberu a identifikáciu záujemcov, ...
e)
identifikáciu vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia,
f)
odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,
g)
identifikáciu úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej ...
h)
odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, priameho rokovacieho ...
i)
odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § ...
j)
odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2,
k)
dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, súťaže návrhov alebo dôvody ...
l)
odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie,
m)
zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia,
n)
opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely ...
(4)

Obstarávateľ je povinný uchovávať písomné odôvodnenie zadania zákazky, na ktorú sa nevzťahuje ...

(5)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ na požiadanie predložia správu podľa odseku 3 alebo kompletnú ...

(6)

Úrad je oprávnený kedykoľvek vyzvať verejného obstarávateľa, obstarávateľa a osobu podľa ...

§ 25
Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov
(1)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže pred začatím postupu verejného obstarávania ...

(2)

Ak záujemca, uchádzač alebo hospodársky subjekt so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi poskytol ...

(3)

Medzi opatrenia podľa odseku 2 patrí najmä oznámenie príslušných informácií ostatným záujemcom ...

DRUHÁ ČASŤ

POSTUPY ZADÁVANIA NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK A NADLIMITNÝCH KONCESIÍ

PRVÁ HLAVA
SPOLOČNÉ PROCESNÉ USTANOVENIA

Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní
§ 26
(1)

Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ posielajú ...

(2)

Predbežné oznámenie a pravidelné informatívne oznámenie možno uverejniť v profile verejného ...

(3)

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pošlú verejný obstarávateľ a obstarávateľ

a)
do 30 dní po uzavretí zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy,
b)
bezodkladne po rozhodnutí o zrušení verejného obstarávania, ktoré bolo predmetom oznámenia o ...
(4)

Oznámenie o zmene zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) pošlú ...

(5)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní posielať publikačnému úradu oznámenia ...

(6)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pošlú oznámenie o výsledku verejného obstarávania do ...

(7)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje zákazku alebo koncesiu za takú, pri ktorej ...

a)
názov, adresu a kontaktné údaje verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,
b)
opis predmetu a celkovú hodnotu zákazky alebo koncesie,
c)
odôvodnenie zámeru uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu bez uverejnenia oznámenia ...
d)
názov, adresu a kontaktné údaje dodávateľa alebo záujemcu, s ktorým uzavrie zmluvu, rámcovú ...
e)
ďalšie potrebné informácie.
(8)

V oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní, v profile verejného obstarávateľa a v profile ...

(9)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nemusia uverejniť určité informácie o výsledku verejného ...

§ 27
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracujú a pošlú oznámenie používané vo verejnom obstarávaní ...

(2)

Oznámenie používané vo verejnom obstarávaní možno uverejniť vo vestníku pred jeho uverejnením ...

(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní oznámiť úradu na účely uverejnenia oznámenia ...

(4)

Oznámenie používané vo verejnom obstarávaní odoslané úradu nesmie obsahovať iné informácie ...

(5)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uverejňovať rovnakým spôsobom ako oznámenia používané ...

(6)

Publikačný úrad zabezpečuje v európskom vestníku a úrad zabezpečuje vo vestníku trvalé uverejnenie ...

§ 28
Rozdelenie zákaziek na časti
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu rozdeliť zákazku alebo koncesiu na samostatné časti, ...

(2)

Ak verejný obstarávateľ nerozdelí zákazku na časti, odôvodnenie uvedie v oznámení o vyhlásení ...

(3)

Ak ponuky možno predložiť na niekoľko častí alebo všetky časti, verejný obstarávateľ a obstarávateľ ...

(4)

Ak jednému uchádzačovi možno zadať niekoľko častí, verejný obstarávateľ a obstarávateľ ...

§ 29
Postupy vo verejnom obstarávaní pri nadlimitných zákazkách

Postupy vo verejnom obstarávaní pri nadlimitných zákazkách sú

a)
verejná súťaž,
b)
užšia súťaž,
c)
rokovacie konanie so zverejnením,
d)
súťažný dialóg,
e)
inovatívne partnerstvo,
f)
priame rokovacie konanie.
§ 30
Zmiešané zákazky
(1)

Zákazka, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác a dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných ...

(2)

Zákazka zahŕňajúca službu uvedenú v prílohe č. 1 a inú službu a zákazka zahŕňajúca službu ...

(3)

Zákazka zahŕňajúca časti, ktoré sú neoddeliteľne spojené a objektívne tvoria nedeliteľný ...

(4)

Ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozhodne samostatne zadávať časti zákazky, ktoré ...

(5)

Ak sa obstarávateľ rozhodne samostatne zadávať zákazky na účely každej samostatnej činnosti, ...

(6)

Zákazka, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné, zahŕňajúca časť, na ktorú sa vzťahuje ...

(7)

Zákazka týkajúca sa činnosti podľa § 9 ods. 3 až 9, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné, ...

(8)

Pri zákazke, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné a ktorá zahŕňa časť týkajúcu sa činnosti ...

(9)

Pri zákazke, ktorá zahŕňa prvok civilnej zákazky a prvok koncesie a ktorej časti sú objektívne ...

(10)

Pri zákazke, ktorá zahŕňa prvok civilnej zákazky a prvok koncesie a ktorej časti sú objektívne ...

(11)

Ak sa verejný obstarávateľ rozhodne zadať zákazku, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné ...

(12)

Ak sa obstarávateľ rozhodne zadať zákazku, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné a ktorej ...

(13)

Zákazka sa riadi postupom pre zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti, ak jej predmetom ...

(14)

Zákazka sa neriadi postupmi podľa tohto zákona, ak jej predmetom je tovar, stavebné práce alebo ...

(15)

Zákazka, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné a ktorej predmetom je aj časť, na ktorú sa ...

(16)

Zákazka, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné a ktorej predmetom je tovar, stavebné práce ...

(17)

Zákazka zahŕňajúca niekoľko činností podľa § 9 ods. 3 až 9 alebo zákazka zahŕňajúca činnosť ...

(18)

Zákazka zahŕňajúca niekoľko činností podľa § 9 ods. 3 až 9 alebo zmiešaná zákazka zahŕňajúca ...

a)
verejným obstarávateľom, ak sa na jednu z činností, na ktorú je zákazka určená, vzťahuje postup ...
b)
obstarávateľom, ak sa na jednu z činností, na ktorú je zákazka určená, vzťahuje tento postup ...
c)
obstarávateľom, ak sa na jednu z činností, na ktorú je zákazka určená, vzťahuje tento postup ...
(19)

Zákazka zahŕňajúca činnosť podľa § 9 ods. 3 až 9 a činnosť, na ktorú sa vzťahuje zadávanie ...

(20)

Zákazka sa neriadi postupmi podľa tohto zákona, ak zahŕňa činnosť podľa § 9 ods. 3 až 9 a ...

(21)

Zákazka sa neriadi postupmi podľa tohto zákona, ak zahŕňa činnosť podľa § 9 ods. 3 až 9 a ...

(22)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú zadať zmiešanú zákazku s cieľom vyhnúť sa použitiu ...

§ 31
Zmiešané koncesie
(1)

Zadávanie koncesie, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby, sa riadi ...

(2)

Zadávanie koncesie, ktorej predmetom je služba uvedená v prílohe č. 1 a iná služba, sa riadi ...

(3)

Zadávanie koncesie, ktorej časti sú neoddeliteľne spojené a objektívne tvoria nedeliteľný celok, ...

(4)

Ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozhodne samostatne zadávať časti koncesie, ktoré ...

(5)

Pri koncesii, ktorá zahŕňa prvok koncesie a prvok zákazky a ktorej časti sú objektívne oddeliteľné, ...

(6)

Ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozhodne samostatne zadávať koncesiu na účely ...

(7)

Koncesia zahŕňajúca niekoľko činností podľa § 9 ods. 3, 6 až 9 alebo zmiešaná koncesia zahŕňajúca ...

(8)

Koncesia zahŕňajúca niekoľko činností, pri ktorej nie je objektívne možné určiť činnosť, ...

a)
pravidiel zadávania koncesie platných pre verejného obstarávateľa, ak sa na jednu z činností, ...
b)
postupu zadávania nadlimitných zákaziek verejným obstarávateľom, ak sa na jednu z činností, ...
c)
pravidiel zadávania koncesie, ak sa na jednu z činností, na ktorú je koncesia určená, vzťahujú ...
(9)

Koncesia, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné a ktorej predmetom je aj časť, na ktorú sa ...

(10)

Koncesia, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné a ktorej časť sa riadi postupom pre zadávanie ...

(11)

Koncesia, ktorej časti sú neoddeliteľne spojené a objektívne tvoria nedeliteľný celok a ktorej ...

(12)

Koncesia, ktorej časti sú neoddeliteľne spojené a objektívne tvoria nedeliteľný celok, sa neriadi ...

(13)

Koncesia zahŕňajúca činnosť podľa § 9 ods. 3, 6 až 9 a činnosť, na ktorú sa vzťahuje zadávanie ...

(14)

Koncesia sa neriadi postupmi podľa tohto zákona, ak zahŕňa činnosť podľa § 9 ods. 3, 6 až 9 ...

(15)

Koncesia sa neriadi postupmi podľa tohto zákona, ak zahŕňa činnosť podľa § 9 ods. 3,6 až 9, ...

(16)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú zadať zmiešanú koncesiu s cieľom vyhnúť sa použitiu ...

Podmienky účasti
§ 32
Osobné postavenie
(1)

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce ...

a)
nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ...
b)
nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné ...
c)
nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého ...
d)
nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani ...
e)
je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej ...
g)
nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného ...
h)
nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného ...
(2)

Ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti ...

a)
písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)
písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri ...
c)
písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, ...
d)
písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)
písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo ...
f)
písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
(3)

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 2, ak verejný obstarávateľ ...

(4)

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej ...

(5)

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom ...

(6)

Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie

a)
právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, ...
b)
právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c)
právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu ...
d)
iný právoplatný rozsudok súdu.
(7)

Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného ...

(8)

Ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti, verejný ...

§ 33
Finančné a ekonomické postavenie
(1)

Finančné a ekonomické postavenie sa preukazuje spravidla predložením

a)
vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky,
b)
potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenia o ...
c)
súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch alebo údajov z nich alebo
d)
prehľadu o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa ...
(2)

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné ...

(3)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požadovať, aby uchádzač alebo záujemca a iná ...

(4)

Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného ...

§ 34
Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
(1)

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti ...

a)
zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného ...
b)
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného ...
1.
bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení ...
c)
údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu ...
d)
opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom ...
e)
ak ide o zložité tovary, ktoré sa majú dodať, alebo tovary určené na osobitné účely, kontrolou ...
f)
ak ide o zložité služby alebo služby určené na osobitné účely, kontrolou technickej spôsobilosti ...
g)
ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií ...
h)
uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri ...
i)
ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte ...
j)
údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca ...
k)
údajmi o riadení dodávateľského reťazca a systému sledovania, ktorý uchádzač alebo záujemca ...
l)
uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v ...
m)
ak ide o tovar, ktorý sa má dodať,
1.
vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ ...
2.
certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo ...
(2)

Ak je to potrebné na zaistenie primeranej úrovne hospodárskej súťaže, verejný obstarávateľ ...

(3)

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti ...

(4)

Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením, montážou ...

§ 35
Systém manažérstva kvality

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu systému manažérstva ...

§ 36
Systém environmentálneho manažérstva

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu vydaného nezávislou ...

§ 36a
Vyhradené zákazky
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní ...

(2)

Ak sa uplatňuje výhrada podľa odseku 1, uvedie sa to v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ...

§ 37
Skupina dodávateľov
(1)

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov.

(2)

Verejný obstarávateľ ani obstarávateľ nesmie vyžadovať od skupiny dodávateľov, aby vytvorila ...

(3)

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich ...

(4)

Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb ...

(5)

Podmienky plnenia zmluvy alebo koncesnej zmluvy určené pre skupinu dodávateľov, ktoré sú odlišné ...

§ 38
Určenie podmienok účasti
(1)

Verejný obstarávateľ uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných ...

a)
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32,
b)
podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie ...
c)
podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ...
d)
podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g), ak sa uplatňuje.
(2)

Obstarávateľ môže určiť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a doklady, ktorými ich možno ...

a)
osobného postavenia podľa § 32,
b)
finančného a ekonomického postavenia podľa § 33,
c)
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 až 36.
(3)

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky súvisiacej s vykonávaním niektorej z činností podľa ...

(4)

Pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky ...

(5)

Podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia na preukázanie splnenia ...

(6)

Požiadavka na výšku obratu za hospodársky rok nesmie presiahnuť

a)
dvojnásobok predpokladanej hodnoty vypočítanej na obdobie 12 mesiacov, ak je trvanie zmluvy, rámcovej ...
b)
dvojnásobok predpokladanej hodnoty, ak je trvanie zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy rovnaké ...
(7)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže vyžadovať minimálny obrat vyšší, ako je ustanovené ...

(8)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje obrat za viac ako jeden hospodársky rok, ...

(9)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže určiť transparentné, objektívne a nediskriminačné ...

(10)

Ak je zákazka alebo koncesia rozdelená na niekoľko častí, z ktorých každá bude predmetom samostatnej ...

(11)

Ak ide o zákazky zadávané na základe rámcovej dohody s opätovným otvorením súťaže, požiadavka ...

(12)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ využívajú vo verejnom obstarávaní elektronickú databázu ...

(13)

Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením alebo montážou ...

§ 39
Jednotný európsky dokument
(1)

Jednotný európsky dokument na účely tohto zákona je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže ...

(2)

Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že

a)
neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,
b)
spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ...
c)
poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil ...
(3)

Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť ...

(4)

Hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie ďalšie relevantné informácie podľa ...

(5)

Hospodársky subjekt môže jednotný európsky dokument použitý v konkrétnom verejnom obstarávaní ...

(6)

Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ ...

(7)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má k dokladom prístup podľa odseku 4 druhej vety, ...

(8)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyžaduje ani predloženie dokladu alebo dokladov, ktoré ...

§ 40
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
(1)

Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s ...

(2)

Obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti v súlade s pravidlami, ktoré určil. Pri určení ...

(3)

Pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti verejný obstarávateľ a obstarávateľ posudzujú ...

(4)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie ...

a)
dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom ...
b)
piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak, ako podľa ...
(5)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní

a)
pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov, ktoré sa týkajú technickej ...
b)
pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti uchádzačov alebo záujemcov týkajúcej sa technickej ...
c)
písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť ...
(6)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ...

a)
nesplnil podmienky účasti,
b)
predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti,
c)
poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú ...
d)
pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,
e)
pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,
f)
konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,
g)
na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel ...
h)
pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy záujemcu ...
i)
nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote, ...
j)
nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej lehote, ...
k)
nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ...
l)
nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom ...
m)
nenahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ...
(7)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania aj uchádzača alebo záujemcu, ...

(8)

Záujemca alebo uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. ...

(9)

Záujemca alebo uchádzač, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený ...

(10)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ posúdia opatrenia na vykonanie nápravy podľa odseku 8 druhej ...

(11)

Uchádzača alebo záujemcu z členského štátu, ak je v štáte svojho sídla, miesta podnikania ...

(12)

Po posúdení splnenia podmienok účasti sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä zoznam

a)
všetkých uchádzačov alebo záujemcov,
b)
vybraných záujemcov a dôvody ich výberu v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením, ...
c)
vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
d)
záujemcov, ktorí nebudú vyzvaní na predloženie ponuky, na rokovanie alebo na dialóg s uvedením ...
(13)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomia uchádzača alebo záujemcu, ...

a)
bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka,
b)
nebude vyzvaný na predloženie ponuky, na rokovanie alebo na dialóg s uvedením dôvodu a lehoty, ...
(14)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zriadiť na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti ...

§ 41
Využitie subdodávateľov
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v súťažných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii ...

a)
uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných ...
b)
navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali ...
(2)

Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa odseku 1 písm. b), verejný obstarávateľ ...

(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súťažných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii ...

(4)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní v návrhu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej ...

a)
povinnosť dodávateľa oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi,
b)
pravidlá zmeny subdodávateľa a povinnosť dodávateľa oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje podľa ...
(5)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch alebo v koncesnej ...

(6)

Ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, zákazku na poskytnutie služby alebo koncesiu, ...

(7)

Ak to povaha zákazky umožňuje, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže v návrhu zmluvy ...

(8)

Ustanoveniami odsekov 1 až 7 nie je dotknutá zodpovednosť dodávateľa za plnenie zmluvy ani zodpovednosť ...

§ 42
Súťažné podklady
(1)

Súťažné podklady sú písomné, grafické alebo iné podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu ...

a)
zohľadnia požiadavky dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a riešenia vhodné pre všetkých ...
b)
musia byť určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov ...
(2)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracujú opis predmetu zákazky

a)
na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek, ktoré môžu zahŕňať environmentálne charakteristiky; ...
b)
odkazom na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske ...
c)
na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek uvedených v písmene a) s odkazom na technické ...
d)
odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene b) pre niektoré charakteristiky a odkazom ...
(3)

Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, ...

(4)

Verejný obstarávateľ ani obstarávateľ nemôže vylúčiť ponuku, ak opis predmetu zákazky vypracoval ...

a)
odkazom na technické špecifikácie podľa odseku 2 písm. b) a uchádzačom ponúkané tovary, stavebné ...
b)
na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek podľa odseku 2 písm. a) a uchádzačom ponúkané ...
(5)

Ak ide o obstaranie energeticky významného výrobku, verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky ...

(6)

Povinnosť podľa odseku 5 sa na verejného obstarávateľa nevzťahuje, ak

a)
ide o zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, alebo ...
b)
obstaranie výrobku podľa odseku 5 v najvyššej triede energetickej účinnosti a najvyššej výkonnosti ...
(7)

Ak ide o obstaranie tovaru, stavebných prác alebo služieb s osobitnými environmentálnymi, sociálnymi ...

a)
podmienky na udelenie značky sa vzťahujú len na kritériá, ktoré súvisia s predmetom zákazky ...
b)
podmienky na udelenie značky sú založené na objektívne overiteľných a nediskriminačných kritériách, ...
c)
značka je výsledkom otvoreného, transparentného procesu, na ktorom sa môžu zúčastniť všetky ...
d)
udelenie značky je dostupné všetkým subjektom, ktoré o jej udelenie majú záujem a
e)
podmienky na udelenie značky určila osoba, nad ktorou hospodársky subjekt, ktorý žiada o udelenie ...
(8)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyžaduje, aby tovar, stavebné práce alebo služby ...

(9)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje konkrétnu značku, musí prijať aj inú ...

(10)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v opise predmetu zákazky, v kritériách na vyhodnotenie ...

(11)

Súťažné podklady obsahujú dokumentáciu, plány, modely alebo fotografie, ak sú potrebné na vypracovanie ...

(12)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu určiť osobitné podmienky plnenia zmluvy, ak ich uvedú ...

(13)

Náležitosťou rámcovej dohody, ako aj zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania a ktorej ...

(14)

Spôsob, akým zmluvné strany budú zisťovať ceny na účely odseku 13 je na dohode zmluvných strán, ...

a)
je obdobím, za ktoré sa ceny porovnávajú, obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich ...
b)
musia vziať do úvahy aspoň tri cenové ponuky na identické tovary alebo zastupiteľné tovary, ak ...
(15)

Náležitosťou rámcovej dohody alebo zmluvy podľa odseku 13 môže byť aj dojednanie možnosti výpovede ...

(16)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v súťažných podkladoch uviesť inštitúcie, od ...

(17)

Verejný obstarávateľ môže vytvoriť súťažné podklady aj prostredníctvom funkcie elektronického ...

§ 43
Dostupnosť dokumentov k verejnému obstarávaniu
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejňujú dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu ...

(2)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejnia súťažné podklady, informatívny dokument, súťažné ...

(3)

Ak prístup k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok ...

(4)

Ak prístup k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok ...

(5)

Ak sa vyžaduje úhrada za súťažné podklady, koncesnú dokumentáciu alebo súťažné podmienky, ...

§ 44
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnocujú ponuky na základe objektívnych kritérií na ...

(2)

Kritérium na vyhodnotenie ponúk sa považuje za súvisiace s predmetom zákazky, ak sa z akéhokoľvek ...

(3)

Ponuky sa vyhodnocujú na základe

a)
najlepšieho pomeru ceny a kvality,
b)
nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu alebo ...
c)
najnižšej ceny.
(4)

Najlepší pomer ceny a kvality sa posúdi na základe ceny alebo nákladov a ďalších kritérií, ...

(5)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia kvalitatívne kritériá na vyhodnocovanie ponúk, ak ...

(6)

Náklady počas životného cyklu výrobku, stavby alebo služby zahŕňajú všetky náklady, ktoré ...

a)
znáša verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo iný používateľ, ako sú náklady
1.
súvisiace s nadobudnutím,
2.
na používanie, ako je spotreba energie a iných zdrojov,
3.
na údržbu,
4.
na ukončenie životnosti, ako sú náklady na zber a recykláciu,
b)
sa pripisujú k environmentálnym externalitám spojené s výrobkom, stavbou alebo službou počas ...
(7)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ použije na vyhodnotenie ponúk náklady počas životného ...

(8)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ použije na vyhodnotenie ponúk náklady, ktoré sa ...

a)
je založená na objektívne overiteľných a nediskriminačných kritériách; ak nebola určená na ...
b)
je dostupná všetkým zainteresovaným stranám,
c)
požadované údaje na výpočet nákladov môžu poskytnúť s vynaložením primeraného úsilia hospodárske ...
(9)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk uvedie

a)
verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
b)
obstarávateľ v oznámení použitom ako výzva na súťaž, vo výzve na potvrdenie opätovného záujmu ...
(10)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia každému z kritérií, okrem kritériá podľa odseku ...

a)
verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch ...
b)
obstarávateľ v oznámení použitom ako výzva na súťaž, vo výzve na potvrdenie opätovného záujmu ...
(11)

Ak nemožno z preukázateľných dôvodov určiť relatívnu váhu jednotlivých kritérií, verejný ...

(12)

Kritériom na vyhodnotenie ponúk nesmie byť najmä dĺžka záruky, podiel subdodávok a inštitúty ...

§ 45

Ak ide o nadlimitnú zákazku na dodanie motorových vozidiel kategórie M1, M2, M3, N1, N2 a N3, verejný ...

§ 46
Zábezpeka
(1)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môžu vyžadovať, aby uchádzač zabezpečil viazanosť ...

(2)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadujú zábezpeku, určia lehotu viazanosti ponúk, ...

(3)

Výška zábezpeky nesmie presiahnuť 5 % z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako ...

(4)

Dĺžku lehoty viazanosti ponúk, výšku zábezpeky, podmienky jej zloženia a vrátenia alebo uvoľnenia ...

(5)

Ak bola zábezpeka zložená na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, verejný obstarávateľ ...

(6)

Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ak uchádzač v lehote ...

a)
odstúpi od svojej ponuky alebo
b)
neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 8 až ...
(7)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich ...

a)
uplynutia lehoty viazanosti ponúk,
b)
márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčil ...
c)
uzavretia zmluvy.
(8)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uchováva v dokumentácii k verejnému obstarávaniu kópiu ...

(9)

Dôkaz o bankovej záruke alebo o poistení záruky môže uchádzač predložiť v listinnej podobe. ...

§ 47
Variantné riešenia
(1)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže uchádzačom povoliť predloženie variantných ...

(2)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v súťažných podkladoch uvedie minimálne požiadavky, ...

(3)

Vyhodnocujú sa len variantné riešenia, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky určené verejným ...

§ 48
Vysvetlenie

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne poskytnú vysvetlenie informácií potrebných ...

§ 49
Predkladanie ponúk
(1)

Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Ak sa ponuka

a)
predkladá elektronicky, tak s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo ...
b)
doručuje prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, tak v uzavretom obale s uvedením ...
(2)

Ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ a obstarávateľ vydajú potvrdenie o jej prevzatí, ...

(3)

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa

a)
nesprístupní, ak je predložená v elektronickej podobe,
b)
vráti uchádzačovi neotvorená, ak je doručená v listinnej podobe.
(4)

Elektronická ponuka musí byť predložená v určených komunikačných formátoch a určeným spôsobom ...

a)
nedodržal určený spôsob komunikácie,
b)
obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť alebo
c)
nepredložil ponuku vo vyžadovanom formáte kódovania, ak je potrebný na ďalšie spracovanie pri ...
(5)

Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej ...

(6)

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania ...

§ 50
Elektronický katalóg
(1)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže vyžadovať, aby sa ponuky predkladali vo forme ...

(2)

Uchádzač alebo záujemca vypracuje a predloží elektronický katalóg podľa požiadaviek verejného ...

(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú

a)
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, ...
b)
v súťažných podkladoch všetky potrebné informácie podľa § 20 ods. 11 a 12 týkajúce sa formátu ...
§ 51
Komisia
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní na vyhodnotenie ponúk zriadiť najmenej trojčlennú ...

(2)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu na zabezpečenie transparentnosti vymenovať do komisie ...

(3)

Člen komisie musí byť bezúhonný. Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený ...

(4)

Členom komisie nesmie byť osoba, ktorá je alebo v čase jedného roka pred vymenovaním za člena ...

a)
uchádzačom, ktorým je fyzická osoba,
b)
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo iného orgánu ...
c)
spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je uchádzačom alebo tichým spoločníkom uchádzača, ...
d)
zamestnancom uchádzača, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je uchádzač ...
(5)

Členom komisie nesmie byť ani

a)
blízka osoba54) osobe uvedenej v odseku 4 a
b)
osoba, u ktorej možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti vo vzťahu k uchádzačovi alebo záujemcovi, ...
(6)

Člen komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdí čestným vyhlásením verejnému ...

(7)

Člen komisie je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, ...

(8)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu spolu so zriadením komisie určiť náhradníkov; náhradník ...

§ 52
Otváranie ponúk
(1)

Komisia otvára ponuky na mieste a v čase uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ...

(2)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým ...

(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ...

§ 53
Vyhodnocovanie ponúk
(1)

Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek ...

(2)

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam ...

a)
hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných ...
b)
technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na ...
c)
osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
d)
dodržiavania povinností v oblasti pracovného práva, najmä s ohľadom na dodržiavanie minimálnych ...
e)
dodržiavania povinností voči subdodávateľom,
f)
možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
(3)

Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré ...

a)
15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou cenou a
b)
10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia.
(4)

Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa odseku 1 alebo odôvodnenie ...

(5)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia ponuku, ak

a)
uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok,
b)
ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky alebo koncesie uvedené v dokumentoch potrebných na ...
c)
uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa odseku 1 do
1.
dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu ...
2.
piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu ...
d)
uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou podľa odseku ...
e)
uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo ...
f)
uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú ...
g)
uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ...
h)
uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.
(6)

Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný ...

(7)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní písomne oznámiť uchádzačovi vylúčenie s ...

a)
dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými ...
b)
dôvodov vyplývajúcich z nesúladu predloženej ponuky s požiadavkami na bezpečnosť a ochranu utajovaných ...
c)
lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.
(8)

Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení ...

(9)

O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia komisie. ...

a)
zoznam členov komisie,
b)
zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky,
c)
zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
d)
dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,
e)
poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením ...
f)
dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou. ...
(10)

Zápisnica o vyhodnotení ponúk sa odovzdá verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi.

(11)

Členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk počas vyhodnocovania ponúk. Na člena ...

§ 54
Elektronická aukcia
(1)

Elektronická aukcia na účely tohto zákona je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické ...

a)
nových cien upravených smerom nadol,
b)
nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk, ...
c)
nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.
(2)

Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa ...

(3)

Vo verejnej súťaži, v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením môžu verejný ...

(4)

Ak je kritériom na vyhodnotenie ponúk najnižšia cena, východiskom elektronickej aukcie sú ceny. ...

a)
ceny,
b)
ceny a nové hodnoty prvkov ponúk, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch, alebo
c)
nové hodnoty prvkov ponúk, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.
(5)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ použije elektronickú aukciu, uvedie túto skutočnosť ...

a)
prvky, ktorých hodnoty budú predmetom elektronickej aukcie, za predpokladu, že sú kvantifikovateľné ...
b)
limity hodnôt, ktoré možno predložiť, vyplývajúce z technických požiadaviek týkajúcich sa ...
c)
informácie, ktoré budú uchádzačom sprístupnené v priebehu elektronickej aukcie, a ak to prichádza ...
d)
príslušné informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie,
e)
podmienky, za ktorých uchádzači môžu predkladať ponuky, najmä minimálne rozdiely, ktoré sa ...
f)
príslušné informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, podmienky a špecifikácie ...
(6)

Pred začatím elektronickej aukcie verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotia ponuky podľa ...

(7)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyzvú elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ...

a)
všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému ...
b)
dátum a čas začatia elektronickej aukcie,
c)
spôsob skončenia elektronickej aukcie,
d)
vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových cien alebo ...
e)
osobitný vzorec pre každé variantné riešenie, ak je povolené.
(8)

Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality alebo nákladov použitím ...

(9)

Elektronickú aukciu možno uskutočniť v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách. Elektronickú ...

(10)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ počas každej etapy elektronickej aukcie bezodkladne oznamujú ...

(11)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončia elektronickú aukciu jedným alebo viacerými uvedenými ...

a)
vo výzve na účasť v elektronickej aukcii sa vopred uvedie dátum a čas jej skončenia,
b)
ak nedostanú žiadne ďalšie nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce ...
c)
ak sa dokončil počet etáp v elektronickej aukcii, ktorý bol pevne určený vo výzve na účasť ...
(12)

Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončia elektronickú aukciu podľa odseku 11 písm. c), ...

(13)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ po skončení elektronickej aukcie uzavrú zmluvu alebo rámcovú ...

(14)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú používať elektronickú aukciu spôsobom, ktorý by ...

(15)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní použiť elektronickú aukciu, ak by sa aukcie ...

§ 55
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
(1)

Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr alebo ak sa vyhodnotenie ...

(2)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu ...

(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ neposkytnú informácie týkajúce sa zadávania zákazky alebo ...

§ 56
Uzavretie zmluvy
(1)

Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi ...

(2)

Ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty ...

a)
priame rokovacie konanie, v ktorom možno vyzvať na rokovanie jedného záujemcu,
b)
uzavretie zmluvy na základe rámcovej dohody uzavretej s jedným hospodárskym subjektom,
c)
uzavretie zmluvy verejným obstarávateľom na základe rámcovej dohody uzavretej s viacerými hospodárskymi ...
d)
uzavretie zmluvy v rámci dynamického nákupného systému.
(3)

Ak bola doručená žiadosť o nápravu v lehote podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6, verejný obstarávateľ ...

(4)

Ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu ...

(5)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nekonal v žiadosti o nápravu a ak neboli doručené ...

(6)

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 2 až 5, ak boli doručené námietky, verejný obstarávateľ ...

a)
doručenie rozhodnutia úradu podľa § 174 ods. 1 verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi,
b)
márne uplynutie lehoty na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, dňom právoplatnosti rozhodnutia ...
c)
doručenie rozhodnutia úradu o odvolaní verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi.
(7)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu ...

(8)

Ak nie je potrebné podľa odseku 12 určiť dlhšiu lehotu, úspešný uchádzač alebo uchádzači ...

(9)

Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú ...

(10)

Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu, ...

(11)

Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, sú povinní poskytnúť verejnému ...

(12)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy, koncesnej ...

(13)

Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači neposkytnú súčinnosť podľa odseku 12, verejný obstarávateľ ...

(14)

Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí neposkytnú súčinnosť ...

(15)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ...

§ 57
Zrušenie verejného obstarávania
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ zrušia verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak

a)
ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač ...
b)
nedostal ani jednu ponuku,
c)
ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo § 45 a uchádzač ...
d)
jeho zrušenie nariadil úrad.
(2)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj ...

(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov ...

(4)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedú, či ...

Dynamický nákupný systém
§ 58
(1)

Dynamický nákupný systém na účely tohto zákona je elektronický proces určený na obstarávanie ...

(2)

Dynamický nákupný systém môže byť rozdelený do kategórií tovarov, stavebných prác alebo ...

(3)

Pri obstarávaní v rámci dynamického nákupného systému sa použije postup užšej súťaže. Využitím ...

(4)

Pri dynamickom nákupnom systéme sa používajú výhradne elektronické prostriedky a elektronická ...

§ 59
(1)

Zámer zriadiť dynamický nákupný systém oznámi

a)
verejný obstarávateľ zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
b)
obstarávateľ zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo pravidelného informatívneho ...
(2)

V oznámení podľa odseku 1 verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedie najmä

a)
použitie dynamického nákupného systému, jeho predpokladanú hodnotu a trvanie,
b)
webové sídlo, na ktorom možno od uverejnenia oznámenia až do ukončenia používania dynamického ...
(3)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ najneskôr v deň zverejnenia oznámenia podľa odseku ...

(4)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozhodne, že zadávanie zákaziek v dynamickom nákupnom ...

(5)

Zmenu doby trvania dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oznamuje ...

(6)

Ak ide o ukončenie dynamického nákupného systému, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ ...

§ 60
(1)

Do dynamického nákupného systému musí byť zaradený každý záujemca, ktorý požiadal o zaradenie ...

(2)

Hospodárskemu subjektu, ktorý má záujem o zaradenie do dynamického nákupného systému, ani záujemcovi ...

(3)

Lehota na predloženie žiadosti o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania

a)
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, alebo
b)
výzvy na opätovné potvrdenie záujmu, ak obstarávateľ uverejnil pravidelné informatívne oznámenie ...
(4)

Dynamický nákupný systém zabezpečí sprístupnenie predložených žiadostí o účasť až po ...

(5)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ po uplynutí lehoty podľa odseku 3 vyhodnotí splnenie ...

(6)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyhotoví zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok ...

(7)

Záujemcu, ktorý splnil podmienky účasti, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ bezodkladne ...

(8)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ bezodkladne informuje záujemcu o zaradení alebo nezaradení ...

(9)

Dynamický nákupný systém sa považuje za zriadený doručením informácie podľa odseku 8 všetkým ...

(10)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ bezodkladne po zriadení dynamického nákupného systému ...

(11)

Po zriadení dynamického nákupného systému sa neuplatňujú ďalšie lehoty na predloženie žiadostí ...

(12)

Pri zaraďovaní záujemcov do zriadeného dynamického nákupného systému sa postupuje podľa odsekov ...

(13)

Ak bola žiadosť o účasť predložená po uplynutí lehoty podľa odseku 3, verejný obstarávateľ ...

(14)

Lehotu podľa odseku 13 možno pred odoslaním prvej výzvy na predkladanie ponúk predĺžiť, ak verejný ...

(15)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže počas trvania dynamického nákupného systému ...

(16)

Ak počas trvania dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zistí, ...

§ 61
(1)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemôže odoslať výzvu na predkladanie ponúk pred zriadením ...

a)
počas plynutia predĺženej lehoty podľa § 60 ods. 14, alebo
b)
ak neboli žiadosti o účasť vyhodnotené v lehotách podľa § 60 ods. 13 a 14.
(2)

Výzva na predkladanie ponúk obsahuje náležitosti podľa § 68 ods. 2, ak ide o verejného obstarávateľa, ...

(3)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pri zadávaní zákazky pošle výzvu na predkladanie ponúk ...

(4)

Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ...

(5)

Ponuka predložená v lehote na predkladanie ponúk sa vyhodnocuje podľa kritérií uvedených v oznámení ...

(6)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže vyžadovať, aby sa ponuka predkladala vo forme ...

(7)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže zadávať zákazku v rámci dynamického nákupného ...

(8)

Ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozhodne zadávať zákazku výberom z predložených ...

a)
oznámi, že ide o výber z predložených elektronických katalógov prispôsobených požiadavkám ...
b)
uvedie konkrétne požiadavky zákazky,
c)
oznámi dátum a čas konečného výberu z predložených elektronických katalógov na zadanie zákazky; ...
d)
umožní zaradenému záujemcovi zamietnuť použitie ním predloženého katalógu v žiadosti o účasť; ...
e)
umožní aktualizovať elektronický katalóg predložený v žiadosti o účasť.
(9)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ postupuje podľa odseku 8, vyhodnotí výber z predložených ...

(10)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pred zadaním zákazky skompletizuje a predloží elektronický ...

§ 62
Povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa voči Európskej komisii
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní bezodkladne poslať Európskej komisii správu ...

(2)

Verejný obstarávateľ je povinný poskytnúť na žiadosť Európskej komisie správu alebo jej časť ...

a)
o každej zákazke, koncesii, rámcovej dohode a o každom zriadení dynamického nákupného systému, ...
b)
o použití priameho rokovacieho konania podľa § 81 písm. a) a § 135 ods. 1 písm. a).
(3)

Obstarávateľ je povinný poskytnúť na žiadosť Európskej komisie

a)
informáciu o všetkých kategóriách tovarov alebo činností, ktoré považuje za vyňaté podľa ...
b)
informáciu o činnostiach, ktoré považuje za vyňaté podľa § 1 ods. 2 písm. u) alebo písm. v), ...
c)
informácie týkajúce sa zákaziek podľa § 85 ods. 2, 3 a 6 a koncesií podľa § 100 ods. 2 až ...
d)
správu alebo jej časť podľa § 24 ods. 3 o použití priameho rokovacieho konania podľa § 135 ...
e)
správu alebo jej časť podľa § 24 ods. 3.
§ 63
Povinnosti verejného obstarávateľa, obstarávateľa a kontrolných orgánov voči úradu
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní poslať úradu na požiadanie údaje alebo informácie ...

(2)

Obstarávateľ je povinný poskytnúť úradu na požiadanie údaje a informácie o zmluvách, na ktoré ...

(3)

Kontrolné orgány podľa osobitných predpisov55) môžu pri identifikovaní systémových nedostatkov ...

§ 64
Povinnosti uverejniť informácie a dokumenty v profile
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejnia v profile v členení podľa jednotlivých verejných ...

a)
dokumenty podľa § 43 ods. 1 a 2, to neplatí vo vzťahu k dokumentom alebo ich častiam, ktoré obsahujú ...
b)
zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti okrem zápisnice podľa § 60 ods. 6, ponuky všetkých ...
c)
zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu a každú ich zmenu, a to do siedmich pracovných dní odo ...
d)
sumu skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, vrátane ich ...
e)
informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje tento zákon.
(2)

Úrad uverejní v profile verejného obstarávateľa a obstarávateľa v členení podľa jednotlivých ...

a)
oznámenia používané vo verejnom obstarávaní,
b)
právoplatné rozhodnutie vydané úradom pri výkone dohľadu.
(3)

Dokumenty a informácie podľa odsekov 1 a 2 sa uverejňujú v profile po dobu desiatich rokov odo dňa ...

(4)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu splniť povinnosť uverejniť dokumenty alebo informácie ...

(5)

Osobné údaje možno v profile zverejniť v rozsahu meno a priezvisko, adresu pobytu, dátum narodenia, ...

(6)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú zodpovední za prijatie opatrení na nesprístupnenie tých ...

DRUHÁ HLAVA
ZADÁVANIE NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM

§ 65
Uverejňovanie oznámení
(1)

Verejný obstarávateľ môže oznámiť svoj zámer uskutočniť verejné obstarávanie uverejnením ...

(2)

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného ...

(3)

Verejný obstarávateľ môže vytvoriť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania aj prostredníctvom ...

§ 66
Verejná súťaž
(1)

Verejná súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť ...

(2)

Lehota na predkladanie ponúk je najmenej

a)
35 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu,
b)
15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, ...
(3)

Lehota na predkladanie ponúk je najmenej 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného ...

(4)

Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný obstarávateľ riadne odôvodniť a nemožno ...

(5)

Ak verejný obstarávateľ neponúka prístup k súťažným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov ...

a)
40 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu,
b)
20 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, ...
(6)

Verejný obstarávateľ alebo ním zriadená komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § ...

(7)

Verejný obstarávateľ môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ...

(8)

Ak ide o tovary a služby bežne dostupné na trhu, verejný obstarávateľ môže verejnú súťaž ...

a)
vyberie najvhodnejšiu ponuku zverejnenú na elektronickom trhovisku, ak pre rovnaký alebo ekvivalentný ...
b)
z vybranej ponuky vytvorí oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a súťažné podklady ...
c)
použije len podmienky účasti podľa § 32,
d)
nepoužije ustanovenia § 44 ods. 3 písm. a) a b), § 46 a 47 a nepoužije ani ustanovenie § 39, ak ...
e)
ponuka, vybraná podľa písmena a), je po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania ...
f)
po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania sa § 109 ods. 4 použije rovnako,
g)
súťažné podklady, ako aj všetky ďalšie dokumenty podľa tohto zákona sa doručujú a oznamujú ...
h)
ponuka sa predkladá s použitím funkcionality elektronického trhoviska,
i)
otváranie ponúk podľa § 52 je neverejné, údaje podľa § 52 ods. 2 komisia nezverejňuje a zápisnica ...
j)
na zostavenie poradia ponúk sa použije elektronická aukcia podľa § 54,
k)
zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe len, ak ju všetky strany zmluvy podpíšu kvalifikovaným ...
l)
ministerstvo vnútra zabezpečí, aby vo verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického trhoviska ...
m)
ak záujemca nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, môže sa zaregistrovať na elektronickom ...
Užšia súťaž
§ 67
(1)

Užšia súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť ...

(2)

V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania verejný obstarávateľ okrem iného určí lehotu ...

(3)

Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia ...

(4)

Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný obstarávateľ riadne odôvodniť a nemožno ...

§ 68
(1)

Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ súčasne pošle len vybraným záujemcom, ktorí ...

(2)

Výzva na predkladanie ponúk obsahuje

a)
odkaz na internetovú adresu, na ktorej sú súťažné podklady dostupné podľa § 43 ods. 1,
b)
odkaz na uverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania,
c)
lehotu na predkladanie ponúk, adresu, na ktorú sa ponuky predkladajú, jazyk alebo jazyky, v ktorých ...
d)
odkaz na dokument, v ktorom sú uvedené doklady vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti, ...
e)
relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti ...
f)
ďalšie potrebné informácie.
(3)

Ak verejný obstarávateľ neponúka prístup k súťažným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov ...

§ 69
(1)

Lehota na predkladanie ponúk je najmenej

a)
30 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk,
b)
10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné ...
(2)

Lehota na predkladanie ponúk je najmenej 25 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ...

(3)

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) môže určiť lehotu na predkladanie ponúk ...

(4)

Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný obstarávateľ riadne odôvodniť a nemožno ...

(5)

Ak verejný obstarávateľ neponúka prístup k súťažným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov ...

a)
35 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk,
b)
15 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné ...
Rokovacie konanie so zverejnením
§ 70
(1)

Rokovacie konanie so zverejnením môže verejný obstarávateľ použiť, ak ide o tovar, stavebné ...

a)
potreby verejného obstarávateľa nemožno uspokojiť bez prispôsobenia už dostupných riešení,
b)
ich súčasťou je návrh riešenia alebo inovačné riešenie,
c)
v dôsledku osobitných okolností, ktoré sa týkajú povahy alebo zložitosti predmetu zákazky, právnych ...
d)
verejný obstarávateľ nemôže dostatočne presne určiť technické špecifikácie podľa § 42 ods. ...
e)
v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži boli všetky ponuky neregulárne alebo ...
(2)

Neregulárne sú najmä ponuky, ktoré

a)
nie sú v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, so súťažnými podkladmi alebo ...
b)
boli predložené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk alebo
c)
považuje verejný obstarávateľ za mimoriadne nízke.
(3)

Neregulárne sú aj ponuky, pri ktorých existujú dôkazy o dohode obmedzujúcej súťaž alebo o korupcii. ...

(4)

Neprijateľné ponuky sú najmä ponuky predložené uchádzačmi, ktorí nespĺňajú podmienky účasti ...

§ 71
(1)

Rokovacie konanie so zverejnením sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré ...

(2)

V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania verejný obstarávateľ uvedie najmä

a)
predmet zákazky opisom svojich potrieb, charakteristiky vyžadovaného predmetu zákazky,
b)
lehotu na predloženie žiadostí o účasť,
c)
objektívne a nediskriminačné pravidlá na obmedzenie počtu záujemcov, ich minimálny počet, a ...
d)
výhradu uskutočniť viacetapové rokovacie konanie so znížením počtu prerokovávaných ponúk, ...
(3)

V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ spresní opis predmetu zákazky vymedzený v oznámení ...

(4)

Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia ...

(5)

Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný obstarávateľ riadne odôvodniť a nemožno ...

§ 72
(1)

Výzvu na predkladanie základných ponúk, ktoré sú východiskom pre následné rokovania, verejný ...

(2)

Výzva na predkladanie základných ponúk obsahuje náležitosti podľa § 68 ods. 2.

(3)

Ak verejný obstarávateľ neponúka prístup k súťažným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov ...

(4)

Lehota na predkladanie základných ponúk je najmenej

a)
30 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie základných ponúk,
b)
10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie základných ponúk, ak verejný obstarávateľ uverejnil ...
(5)

Lehota na predkladanie základných ponúk je najmenej 25 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ...

(6)

Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný obstarávateľ riadne odôvodniť a nemožno ...

(7)

Ak verejný obstarávateľ neponúka prístup k súťažným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov ...

a)
35 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie základných ponúk,
b)
15 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie základných ponúk, ak verejný obstarávateľ uverejnil ...
§ 73
(1)

Verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi o základných ponukách a všetkých následne predložených ...

(2)

Verejný obstarávateľ je povinný v priebehu rokovania zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými ...

(3)

Verejný obstarávateľ môže určiť, že sa rokovacie konanie uskutoční v niekoľkých po sebe ...

(4)

Verejný obstarávateľ je povinný písomne informovať všetkých uchádzačov, ktorých ponuky neboli ...

(5)

Verejný obstarávateľ vyhotoví z každého rokovania zápisnicu.

(6)

Verejný obstarávateľ poskytne uchádzačovi, ktorý sa zúčastňuje rokovania, informáciu o jeho ...

(7)

Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené, ukončenie ...

(8)

Verejný obstarávateľ môže zadať zákazku na základe základných ponúk bez uskutočnenia rokovania, ...

Súťažný dialóg
§ 74
(1)

Súťažný dialóg môže verejný obstarávateľ použiť, ak ide o tovar, stavebné práce alebo ...

(2)

Cieľom súťažného dialógu je nájsť a definovať najvhodnejší spôsob na uspokojenie potrieb ...

(3)

Súťažný dialóg sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť ...

(4)

V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania verejný obstarávateľ uvedie najmä

a)
svoje potreby a požiadavky, ktoré upresní v informatívnom dokumente,
b)
lehotu na predloženie žiadostí o účasť,
c)
objektívne a nediskriminačné pravidlá na obmedzenie počtu záujemcov, ich minimálny počet a ak ...
d)
výhradu uskutočniť viacetapový súťažný dialóg so znížením počtu prerokovávaných riešení, ...
e)
plánovaný časový rámec súťažného dialógu, ak nie je uvedený v informatívnom dokumente.
(5)

Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia ...

§ 75
(1)

Výzvu na účasť na dialógu verejný obstarávateľ súčasne pošle len vybraným záujemcom, ktorí ...

(2)

Výzva na účasť na dialógu obsahuje

a)
odkaz na internetovú adresu, na ktorej je informatívny dokument dostupný podľa § 43 ods. 1,
b)
dátum a adresu určené na začiatok konzultácií a používaný jazyky alebo jazyky,
c)
odkaz na dokument, v ktorom sú uvedené doklady vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti, ...
d)
odkaz na uverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania,
e)
relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti ...
f)
ďalšie potrebné informácie.
(3)

Ak verejný obstarávateľ neponúka prístup k informatívnemu dokumentu podľa § 43 ods. 1 z dôvodov ...

(4)

Verejný obstarávateľ začne dialóg s vybranými záujemcami, ktorí spĺňajú podmienky účasti. ...

(5)

Verejný obstarávateľ je povinný počas dialógu zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými ...

(6)

Verejný obstarávateľ môže určiť, že súťažný dialóg sa uskutoční v niekoľkých po sebe ...

(7)

Verejný obstarávateľ pokračuje v dialógu dovtedy, kým nenájde riešenie alebo riešenia spĺňajúce ...

(8)

Verejný obstarávateľ poskytne záujemcovi alebo uchádzačovi, ktorý sa zúčastňuje dialógu, ...

§ 76
(1)

Verejný obstarávateľ písomne oznámi zostávajúcim uchádzačom ukončenie dialógu a vyzve ich ...

(2)

Výzva na predkladanie konečných ponúk, ktorú verejný obstarávateľ súčasne písomne pošle ...

§ 77
(1)

Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie, spresnenie alebo optimalizáciu ...

(2)

Ponuky sa vyhodnocujú na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk určených v oznámení o vyhlásení ...

(3)

Verejný obstarávateľ môže vyzvať úspešného uchádzača na rokovanie s cieľom potvrdenia finančných ...

Inovatívne partnerstvo
§ 78
(1)

Inovatívne partnerstvo sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu ...

(2)

V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania verejný obstarávateľ uvedie najmä

a)
potrebu inovačného výrobku, stavebných prác alebo služieb, ktorú nemožno uspokojiť dodaním ...
b)
lehotu na predloženie žiadostí o účasť, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania ...
c)
objektívne a nediskriminačné pravidlá na obmedzenie počtu záujemcov, ich minimálny počet a ak ...
d)
výhradu uskutočniť viacetapové rokovanie so znížením počtu prerokovávaných ponúk, ak sa uplatňuje. ...
(3)

V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ spresní opis potreby inovačného výrobku, stavebných ...

(4)

Verejný obstarávateľ môže rozhodnúť o zriadení inovatívneho partnerstva s jedným partnerom ...

(5)

Verejný obstarávateľ môže vyzvať na účasť aj nižší počet záujemcov, ktorí spĺňajú ...

(6)

Cieľom inovatívneho partnerstva je vývoj a následný nákup tovaru, stavebných prác alebo služieb, ...

(7)

Inovatívne partnerstvo sa uskutočňuje vo viacerých po sebe nasledujúcich fázach, ktoré zodpovedajú ...

(8)

Verejný obstarávateľ môže na základe určených cieľov po každej fáze rozhodnúť o ukončení ...

§ 79
(1)

Verejný obstarávateľ vyzve záujemcov na predkladanie základných ponúk. Výzva na predkladanie ...

(2)

Ak verejný obstarávateľ neponúka prístup k súťažným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov ...

(3)

Verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi o základných ponukách a všetkých následne predložených ...

(4)

Verejný obstarávateľ je povinný v priebehu rokovania zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými ...

(5)

Verejný obstarávateľ môže určiť, že sa rokovanie uskutoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich ...

(6)

Verejný obstarávateľ je povinný písomne informovať všetkých uchádzačov, ktorých ponuky neboli ...

(7)

Verejný obstarávateľ vyhotoví z každého rokovania zápisnicu.

(8)

Verejný obstarávateľ poskytne uchádzačovi, ktorý sa zúčastňuje rokovania, informáciu o jeho ...

§ 80
(1)

Verejný obstarávateľ použije pri výbere záujemcov kritériá týkajúce sa schopností záujemcov ...

(2)

Výskumné a inovačné projekty zamerané na uspokojenie potrieb určených verejným obstarávateľom, ...

(3)

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch určí pravidlá vzťahujúce sa na práva duševného ...

(4)

Verejný obstarávateľ zabezpečí, aby štruktúra partnerstva najmä trvanie a hodnota jeho jednotlivých ...

Priame rokovacie konanie
§ 81

Priame rokovacie konanie môže verejný obstarávateľ použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna ...

a)

v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži žiadny hospodársky subjekt nepredložil ...

b)

tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak

1.

predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého ...

2.

z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna ...

3.

ide o výhradné práva58) a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada ...

c)

zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva ...

d)

požadované tovary sa vyrábajú výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové ...

e)

ide o dodávku doplňujúceho tovaru od pôvodného dodávateľa určeného na čiastočné nahradenie ...

f)

ide o obstaranie tovaru, ktorého ceny sú kótované a ktorý sa priamo kupuje na komoditnej burze,

g)

ide o obstaranie tovaru ponúkaného za obzvlášť výhodných podmienok od likvidátora, od správcu ...

h)

ide o zákazku na poskytnutie služby nasledujúcu po súťaži návrhov uskutočnenej podľa tohto ...

i)

ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných ...

1.

sú v súlade so základným projektom, v ktorom sa uvádza rozsah možných dodatočných stavebných ...

2.

pôvodná zákazka bola zadávaná verejnou súťažou, užšou súťažou, rokovacím konaním so zverejnením, ...

3.

predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola určená podľa § 6 ods. 2 písm. a) a

4.

opakovaná zákazka sa zadáva do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy.

§ 82
(1)

Verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybraných záujemcov v závislosti ...

(2)

Verejný obstarávateľ môže požiadať záujemcu alebo záujemcov o predloženie dokladov preukazujúcich ...

(3)

Ak verejný obstarávateľ rokuje s viacerými vybranými záujemcami, je povinný v priebehu rokovania ...

(4)

Ak verejný obstarávateľ použije priame rokovacie konanie z dôvodu mimoriadnej udalosti, je povinný ...

§ 83
Rámcová dohoda
(1)

Na uzavretie rámcovej dohody sa použijú postupy vo verejnom obstarávaní podľa tejto časti zákona. ...

(2)

Rámcovú dohodu možno uzavrieť najviac na štyri roky okrem výnimočných prípadov odôvodnených ...

(3)

Na základe rámcovej dohody môže verejný obstarávateľ alebo viacerí verejní obstarávatelia, ...

(4)

Ak je rámcová dohoda uzavretá s jedným hospodárskym subjektom, zákazky sa zadávajú v rámci ...

(5)

Ak je rámcová dohoda uzavretá s viacerými hospodárskymi subjektmi, zákazky sa zadávajú jedným ...

a)
na základe podmienok upravených v rámcovej dohode bez opätovného otvárania súťaže, ak rámcová ...
b)
opätovným otvorením súťaže, ak rámcová dohoda neobsahuje všetky podmienky upravujúce plnenie ...
c)
ak rámcová dohoda obsahuje všetky podmienky upravujúce plnenie zákaziek, zákazky sa zadávajú ...
(6)

Spôsob zadávania zákaziek na základe rámcovej dohody podľa odseku 5 písm. c) sa vzťahuje na ...

(7)

Pri súťažiach, ktoré sa opätovne otvárajú, sa postupuje na základe rovnakých podmienok, a ak ...

a)
zadávaniu každej zákazky predchádza písomná konzultácia s hospodárskymi subjektmi, ktoré sú ...
b)
verejný obstarávateľ určí dostatočne dlhú lehotu na predkladanie ponúk; pri určení lehoty ...
c)
ponuky sa predkladajú písomne a ich obsah verejný obstarávateľ sprístupní až po uplynutí lehoty ...
d)
verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených ...
(8)

Ak sa v postupe verejného obstarávania použitého na uzavretie rámcovej dohody predkladali ponuky ...

a)
verejný obstarávateľ vyzve uchádzačov na predloženie elektronických katalógov prispôsobených ...
b)
oznámi uchádzačom, že má v úmysle vybrať informácie potrebné na vytvorenie ponúk prispôsobených ...
(9)

Pri zadávaní zákazky na základe rámcovej dohody verejný obstarávateľ nevyžaduje od hospodárskeho ...

(10)

Zákazky na základe rámcovej dohody je možné zadať počas trvania rámcovej dohody, pričom trvanie ...

TRETIA HLAVA
ZADÁVANIE NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK OBSTARÁVATEĽOM

§ 84

Obstarávateľ je povinný použiť na zadávanie nadlimitnej zákazky postup podľa druhej hlavy, ak ...

§ 85
(1)

Postupy zadávania nadlimitných zákaziek sa nepoužijú

a)
na nákup vody, ak ich zadáva obstarávateľ, ktorý vykonáva aspoň jednu z činností podľa § ...
b)
na dodávku energie alebo palív na výrobu energie, ak ich zadáva obstarávateľ, ktorý vykonáva ...
(2)

Postupy zadávania nadlimitných zákaziek sa nepoužijú ani na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, ...

a)
obstarávateľ prepojenému podniku,
b)
právnická osoba založená viacerými obstarávateľmi na vykonávanie niektorej z činností podľa ...
(3)

Prepojený podnik na účely zadávania zákaziek obstarávateľom je právnická osoba, ktorej účtovná ...

(4)

Ak priemerný ročný obrat prepojeného podniku za predchádzajúce tri roky nemožno preukázať podľa ...

(5)

Ak tie isté alebo porovnateľné dodávky tovaru, stavebné práce alebo služby poskytuje viac ako ...

(6)

Ak ide o právnickú osobu, ktorá bola založená výlučne obstarávateľmi na vykonávanie niektorej ...

a)
zadáva táto právnická osoba jednému z týchto obstarávateľov alebo
b)
zadáva obstarávateľ ako jeden zo zakladateľov tejto právnickej osobe.
§ 86
Hodnotenie niektorých ponúk na dodanie tovaru
(1)

Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa vzťahujú na ponuky, v ktorých podiel výrobkov podľa odseku 2 pochádza ...

(2)

Obstarávateľ môže vylúčiť ponuku, ak podiel výrobkov pochádzajúcich z tretieho štátu podľa ...

(3)

Ak sú pri vyhodnocovaní ponúk podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk dve alebo viaceré ponuky ...

(4)

Ustanovenie odseku 3 sa nepoužije, ak by bol obstarávateľ v dôsledku toho povinný obstarať tovar ...

(5)

Do podielu výrobkov podľa odseku 2 sa nezapočítavajú výrobky pochádzajúce zo štátu, s ktorým ...

Uverejňovanie oznámení
§ 87
(1)

Obstarávateľ môže oznámiť svoj zámer uskutočniť plánované verejné obstarávanie uverejnením ...

(2)

Výzva na súťaž sa realizuje prostredníctvom

a)
pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na súťaž, ak sa zákazka zadáva užšou súťažou ...
b)
oznámenia o existencii kvalifikačného systému, ak sa zákazka zadáva užšou súťažou, rokovacím ...
c)
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
(3)

Obstarávateľ poskytne na žiadosť záujemcu, ktorý prejaví záujem získať zákazku, bezodplatne ...

(4)

Ak ide o zákazky na výskumné a vývojové služby, informácie týkajúce sa povahy a množstva služieb ...

a)
odkaz na výskumné a vývojové služby, ak zákazka bola zadaná podľa § 98 ods. 1 písm. d),
b)
rozsah, v akom sa uverejnili v oznámení použitom ako výzva na súťaž.
(5)

V oznámení o výsledku verejného obstarávania môže obstarávateľ označiť informácie, ktoré ...

§ 88
(1)

Ak výzvu na súťaž obstarávateľ realizuje prostredníctvom pravidelného informatívneho oznámenia ...

a)
vymedzenie tovaru, stavebných prác alebo služieb, ktoré budú predmetom zákazky,
b)
informáciu o zadávaní zákazky užšou súťažou alebo rokovacím konaním so zverejnením bez ďalšieho ...
c)
lehotu na doručenie písomného vyjadrenia záujmu o účasť,
d)
všetky ďalšie údaje a informácie vyžadované v pravidelnom informatívnom oznámení s výzvou ...
(2)

Pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž obstarávateľ pošle na uverejnenie najskôr ...

(3)

Obstarávateľ pred vyhodnotením splnenia podmienok účasti súčasne pošle všetkým záujemcom, ...

a)
povahu a množstvo predmetu zákazky vrátane uplatnenia možnosti opakovaných zákaziek, a ak je to ...
b)
označenie, či ide o užšiu súťaž alebo rokovacie konanie so zverejnením,
c)
dátum začatia alebo dátum skončenia dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia ...
d)
odkaz na internetovú adresu, na ktorej sú súťažné podklady dostupné podľa § 43 ods. 1,
e)
adresu určenú na vyžiadanie súťažných podkladov, ako aj jazyk alebo jazyky, v ktorých má byť ...
f)
adresu a lehotu na predloženie žiadostí o účasť v súťaži, ako aj jazyk alebo jazyky, v ktorých ...
g)
adresu obstarávateľa,
h)
uvedenie podmienok účasti a dokladov určených na ich preukázanie a ďalších informácií a dokumentov ...
i)
označenie zákazky; kúpa, lízing, prenájom alebo kúpa tovaru na splátky alebo akákoľvek ich ...
j)
relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti ...
k)
ďalšie potrebné informácie.
(4)

Obstarávateľ uverejní súťažné podklady v profile najneskôr v deň odoslania výzvy podľa odseku ...

(5)

Obstarávateľ súčasne písomne vyzve na predkladanie ponúk záujemcov, ktorí na základe výzvy ...

(6)

Obstarávateľ sa riadi postupom ustanoveným pre užšiu súťaž alebo postupom ustanoveným pre rokovacie ...

(7)

Ak sa obstarávateľ rozhodne, že ďalšie zákazky už nebude zadávať počas obdobia, na ktoré ...

Kvalifikačný systém
§ 89
(1)

Obstarávateľ môže zriadiť a prevádzkovať kvalifikačný systém dodávateľov. Obstarávateľ, ...

(2)

Kvalifikačný systém, ktorý môže zahŕňať rôzne kvalifikačné stupne, musí byť vedený na ...

(3)

Prístup ku kritériám a pravidlám kvalifikačného systému podľa odseku 2 vrátane ich aktualizácie ...

(4)

Obstarávateľ vedie písomný register kvalifikovaných dodávateľov, ktorý môže byť rozdelený ...

(5)

Obstarávateľ informuje hospodársky subjekt, ktorý požiadal o kvalifikáciu, o svojom rozhodnutí ...

(6)

Obstarávateľ informuje hospodársky subjekt, ktorý požiadal o kvalifikáciu, o zamietnutí jeho ...

(7)

Obstarávateľ, ktorý zriadi a prevádzkuje kvalifikačný systém, môže ukončiť kvalifikáciu ...

(8)

Ak obstarávateľ vyžaduje v súvislosti so žiadosťou o kvalifikáciu, aktualizáciou kvalifikácie ...

§ 90
(1)

Zriadenie kvalifikačného systému musí byť predmetom oznámenia o existencii kvalifikačného systému. ...

(2)

Zmenu doby platnosti kvalifikačného systému obstarávateľ oznamuje publikačnému úradu a úradu ...

(3)

Na účely výberu záujemcov pri zadávaní konkrétnych zákaziek, ktoré sú predmetom oznámenia ...

(4)

Ak oznámenie o existencii kvalifikačného systému je výzvou na súťaž, konkrétne zákazky, ktoré ...

§ 91
Verejná súťaž
(1)

Obstarávateľ postupuje pri verejnej súťaži podľa § 66 okrem § 66 ods. 2 písm. b) a ods. 5 písm. ...

(2)

Ak obstarávateľ uverejnil pravidelné informatívne oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 ...

(3)

Ak obstarávateľ neponúka prístup k súťažným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených ...

(4)

Ak obstarávateľ určí podmienky účasti, ich splnenie posúdi podľa § 40. Ponuky uchádzačov, ...

Užšia súťaž
§ 92
(1)

Užšia súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť ...

(2)

V oznámení použitom ako výzva na súťaž obstarávateľ okrem iného určí lehotu na predloženie ...

(3)

Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia ...

§ 93
(1)

Pri výzve na predkladanie ponúk obstarávateľ postupuje podľa § 68 ods. 1.

(2)

Výzva na predkladanie ponúk obsahuje

a)
odkaz na internetovú adresu, na ktorej sú súťažné podklady dostupné podľa § 43 ods. 1,
b)
lehotu na predkladanie ponúk, adresu, na ktorú sa ponuky predkladajú, jazyk alebo jazyky, v ktorých ...
c)
uvedenie všetkých dokumentov, ktoré sa majú predložiť,
d)
odkaz na uverejnené oznámenie použité ako výzva na súťaž,
e)
relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti ...
f)
ďalšie potrebné informácie.
(3)

Ak obstarávateľ neponúka prístup k súťažným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených ...

(4)

Obstarávateľ môže určiť lehotu na predkladanie ponúk dohodou s vybranými záujemcami len vtedy, ...

(5)

Ak nemožno dosiahnuť dohodu o lehote na predkladanie ponúk podľa odseku 4, obstarávateľ určí ...

(6)

Ponuku môže predložiť len záujemca, ktorého obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky.

Rokovacie konanie so zverejnením
§ 94
(1)

Pri rokovacom konaní so zverejnením obstarávateľ nie je povinný použiť § 70.

(2)

Rokovacie konanie so zverejnením sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré ...

(3)

V oznámení použitom ako výzva na súťaž obstarávateľ okrem iného určí lehotu na predloženie ...

(4)

Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia ...

§ 95
(1)

Pri výzve na predkladanie základných ponúk obstarávateľ postupuje podľa § 72 ods. 1.

(2)

Výzva na predkladanie základných ponúk obsahuje náležitosti podľa § 93 ods. 2 a 3, miesto a ...

(3)

Lehotu na predkladanie základných ponúk obstarávateľ určí podľa § 93 ods. 4 a 5.

(4)

Ponuku môže predložiť a rokovaní sa môže zúčastniť len ten, koho obstarávateľ vyzval na ...

(5)

Obstarávateľ rokuje s uchádzačmi o predložených ponukách, o podmienkach zákazky, najmä o technických, ...

(6)

Obstarávateľ môže postupovať podľa § 73 ods. 3 a 4, ak túto možnosť uviedol v oznámení použitom ...

(7)

Obstarávateľ vyhotoví z každého rokovania zápisnicu.

(8)

Obstarávateľ poskytne uchádzačovi, ktorý sa zúčastňuje rokovania, informáciu o jeho priebehu ...

(9)

Obstarávateľ písomne oznámi uchádzačom ukončenie rokovania a vyzve ich na predkladanie konečných ...

Súťažný dialóg
§ 96
(1)

Obstarávateľ postupuje pri súťažnom dialógu podľa § 74 až 77 okrem § 74 ods. 1, 3 a 5 a § ...

(2)

Súťažný dialóg sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť ...

(3)

V oznámení použitom ako výzva na súťaž obstarávateľ uvedie najmä informácie podľa § 74 ...

(4)

Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia ...

(5)

Výzva na účasť na dialógu obsahuje najmä náležitosti podľa § 75 ods. 2 písm. a) až d), odkaz ...

(6)

Ak sa súťažný dialóg uskutoční podľa § 75 ods. 6, použijú sa kritériá na vyhodnotenie ponúk ...

(7)

Obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie, spresnenie alebo optimalizáciu konečnej ...

(8)

Ponuky sa vyhodnocujú na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk určených v oznámení použitom ...

Inovatívne partnerstvo
§ 97
(1)

Obstarávateľ postupuje pri inovatívnom partnerstve podľa § 78 až 80 okrem § 78 ods. 1 a 2.

(2)

Inovatívne partnerstvo sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu ...

(3)

V oznámení použitom ako výzva na súťaž obstarávateľ uvedie najmä

a)
potrebu inovačného výrobku, stavebných prác alebo služieb, ktorú nemožno uspokojiť dodaním ...
b)
objektívne a nediskriminačné pravidlá na obmedzenie počtu záujemcov, ich minimálny počet a ak ...
c)
výhradu uskutočniť viacetapové rokovanie so znížením počtu prerokovávaných ponúk, ak sa uplatňuje. ...
(4)

Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia ...

(5)

Výzva na predkladanie základných ponúk podľa § 79 ods. 1 obsahuje náležitosti podľa § 93 ods. ...

(6)

Ak sa inovatívne partnerstvo uskutoční podľa § 79 ods. 5, použijú sa kritériá na vyhodnotenie ...

Priame rokovacie konanie
§ 98
(1)

Priame rokovacie konanie môže obstarávateľ použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto ...

a)
na základe oznámenia použitého ako výzva na súťaž žiadny hospodársky subjekt nepredložil ...
b)
tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak
1.
predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného diela alebo umeleckého výkonu,17) ...
2.
z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna ...
3.
ide o výhradné práva58) a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada ...
c)
zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva ...
d)
zákazka je určená výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely a ...
e)
ide o dodávku doplňujúceho tovaru od pôvodného dodávateľa určeného na čiastočné nahradenie ...
f)
ide o obstaranie tovaru, ktorého ceny sú kótované a ktorý sa priamo kupuje na komoditnej burze,
g)
ide o obstaranie tovaru ponúkaného za obzvlášť výhodných podmienok od likvidátora, od správcu ...
h)
ide o obstaranie tovaru za mimoriadne výhodnú cenu, ktorá je nižšia ako trhová cena a je ponúkaná ...
i)
ide o zákazku na poskytnutie služby nasledujúcu po súťaži návrhov uskutočnenej podľa tohto ...
j)
ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných ...
1.
sú v súlade so základným projektom, v ktorom sa uvádza rozsah možných dodatočných stavebných ...
2.
pôvodná zákazka bola zadávaná na základe oznámenia použitého ako výzva na súťaž a informácia ...
3.
predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola určená podľa § 6 ods. 2 písm. a).
(2)

Obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybraných záujemcov v závislosti od podmienky ...

§ 99
Rámcová dohoda
(1)

Na uzavretie rámcovej dohody sa použijú postupy vo verejnom obstarávaní podľa tejto časti zákona. ...

(2)

Rámcovú dohodu možno uzavrieť najviac na osem rokov okrem výnimočných prípadov odôvodnených ...

(3)

Na základe rámcovej dohody môže obstarávateľ alebo viacerí obstarávatelia, ktorí boli jasne ...

(4)

Určenými objektívnymi pravidlami a kritériami podľa odseku 3 musí obstarávateľ zabezpečiť ...

(5)

Ak sa na základe určených objektívnych pravidiel a kritérií podľa odseku 3 pri zadávaní zákaziek ...

(6)

Ak sa v postupe verejného obstarávania použitého na uzavretie rámcovej dohody predkladali ponuky ...

a)
obstarávateľ vyzve uchádzačov na predloženie elektronických katalógov prispôsobených požiadavkám ...
b)
oznámi uchádzačom, že má v úmysle vybrať informácie potrebné na vytvorenie ponúk prispôsobených ...
(7)

Pri zadávaní zákazky na základe rámcovej dohody obstarávateľ nevyžaduje od hospodárskeho subjektu ...

ŠTVRTÁ HLAVA
ZADÁVANIE NADLIMITNÝCH KONCESIÍ

§ 100
(1)

Pri zadávaní koncesie verejný obstarávateľ a obstarávateľ postupujú podľa prvej časti a prvej ...

(2)

Postupy zadávania koncesie sa nepoužijú pri koncesii na služby alebo koncesii na stavebné práce ...

a)
obstarávateľ prepojenému podniku,
b)
právnická osoba založená viacerými obstarávateľmi na vykonávanie niektorej z činností podľa ...
(3)

Prepojený podnik na účely zadávania koncesie obstarávateľom je právnická osoba, ktorá spĺňa ...

(4)

Ak ide o právnickú osobu, ktorá bola založená výlučne obstarávateľmi na vykonávanie niektorej ...

a)
zadáva táto právnická osoba jednému z týchto obstarávateľov alebo
b)
zadáva obstarávateľ ako jeden zo zakladateľov tejto právnickej osobe.
§ 101
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhlasujú koncesiu uverejnením oznámenia o koncesii; ak ...

(2)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní uverejniť oznámenie podľa odseku 1, ak ...

a)
cieľom koncesie je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého ...
b)
z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž,
c)
existencia výlučného práva,
d)
ide o ochranu výhradných práv podľa osobitných predpisov,58)
e)
v predchádzajúcom postupe zadávania koncesie žiadny hospodársky subjekt nepredložil ponuku alebo ...
(3)

Výnimky ustanovené v odseku 2 písm. b), c) a d) sa uplatňujú len za predpokladu, že neexistuje ...

(4)

Výlučným právom podľa odseku 2 sa rozumie právo vyplývajúce zo zákona, rozhodnutia súdu alebo ...

(5)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú zároveň s vyhlásením koncesie povinní zverejniť v ...

Postupy zadávania koncesie
§ 102
Spoločné ustanovenia
(1)

Postupy zadávania koncesie sú

a)
verejná súťaž,
b)
užšia súťaž,
c)
rokovacie konanie so zverejnením,
d)
súťažný dialóg,
e)
koncesný dialóg,
f)
obchodná verejná súťaž.
(2)

Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia ...

(3)

Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania

a)
oznámenia o koncesii publikačnému úradu, ak ide o verejnú súťaž alebo obchodnú verejnú súťaž, ...
b)
výzvy na predkladanie ponúk záujemcom, ak ide o iný postup ako podľa písmena a).
(4)

Lehota na predkladanie ponúk je najmenej 25 dní odo dňa odoslania oznámenia o koncesii podľa odseku ...

(5)

Ak sa postup uskutočňuje v nadväzujúcich etapách, lehota na predkladanie základných ponúk nesmie ...

(6)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia podmienky účasti podľa § 32. Verejný obstarávateľ ...

(7)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vymedzia predmet koncesie, vrátane technických požiadaviek ...

(8)

Ak si to nevyžaduje predmet koncesie, technické požiadavky a funkčné požiadavky nesmú odkazovať ...

(9)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ oznámia všetkým záujemcom opis plánovaného organizovania ...

(10)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií ...

(11)

Koncesie sa udeľujú na základe objektívnych kritérií, ktoré sú v súlade so zásadami rovnakého ...

(12)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú kritériá v zostupnom poradí dôležitosti. Bez ohľadu ...

(13)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ informuje všetkých uchádzačov o zmene poradia dôležitosti ...

(14)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytnú neobmedzený a úplný priamy bezodplatný prístup ...

(15)

Ak za náležite odôvodnených okolností a v dôsledku výnimočných bezpečnostných dôvodov alebo ...

§ 103
Koncesný dialóg
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v postupe zadávania koncesie určiť, že sa použije ...

(2)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní postup podľa tohto paragrafu podrobne špecifikovať ...

a)
spôsob a formu realizácie koncesného dialógu,
b)
informáciu, či sa bude koncesný dialóg viesť naraz so všetkými záujemcami súčasne alebo oddelene, ...
c)
spôsob výberu záujemcov pre ďalšiu etapu rokovaní v rámci koncesného dialógu, ak má byť v ...
(3)

Písomná výzva k účasti na koncesnom dialógu obsahuje najmä

a)
popis predmetu koncesného dialógu,
b)
špecifikáciu požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet koncesnej zmluvy, ...
c)
informáciu o mieste konania koncesného dialógu,
d)
harmonogram koncesného dialógu,
e)
informáciu o jazyku rokovania.
(4)

Počas koncesného dialógu sa nesmie meniť predmet koncesie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a minimálne ...

(5)

Po vyhodnotení účasti v koncesnom dialógu vyzvú verejný obstarávateľ a obstarávateľ záujemcov ...

§ 104
Obchodná verejná súťaž
(1)

Ak sa zadáva koncesia postupom obchodnej verejnej súťaže, postupujú verejný obstarávateľ a obstarávateľ ...

(2)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ použijú pri vyhlásení obchodnej verejnej súťaže primerane ...

(3)

Ak sa uplatňujú revízne postupy, použijú sa ustanovenia štvrtej hlavy šiestej časti zákona.

§ 105
Pravidlá pre koncesie na sociálne služby a iné osobitné služby
(1)

Pri zadávaní koncesie na službu uvedenú v prílohe č. 1 verejný obstarávateľ a obstarávateľ ...

(2)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejnia predbežné oznámenie o koncesii na sociálne služby ...

(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pošlú úradu oznámenie o výsledku verejného obstarávania ...

§ 106
Pravidlá pre koncesionára, ktorý je verejným obstarávateľom

Koncesionár, ktorý je verejným obstarávateľom, je povinný použiť pri zadávaní zákaziek na ...

§ 107
Spoločný podnik
(1)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže pri zadávaní koncesie vyžadovať vytvorenie spoločného ...

(2)

V oznámení o koncesii verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú najmä

a)
že súčasťou zadávania koncesie je vytvorenie spoločného podniku,
b)
predpokladanú právnu formu spoločného podniku,
c)
predpokladané základné imanie spoločného podniku.
(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzavrú koncesnú zmluvu s právnickou osobou, ktorá je spoločným ...

TRETIA ČASŤ

ZADÁVANIE PODLIMITNÝCH ZÁKAZIEK, ZADÁVANIE ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU A ZADÁVANIE PODLIMITNÝCH <span class="shorten">...</span>

Zadávanie podlimitných zákaziek

§ 108
Úvodné ustanovenia
(1)

Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje

a)
podľa § 109 až 111 alebo podľa § 112 až 116, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby ...
b)
podľa § 112 až 116, ak ide o stavebné práce a o iné tovary alebo služby, ako podľa písmena ...
(2)

Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre

a)
registrovaný sociálny podnik,25b)
b)
fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú ...
c)
chránené dielne25c) alebo na realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest, ...
(3)

Pri použití postupu podľa § 109 až 111 nie je možné zadať koncesiu a je možné uzavrieť rámcovú ...

Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska

§ 109
(1)

Podmienkou na zverejnenie ponuky na elektronickom trhovisku je registrácia podľa tohto zákona.

(2)

Registrovaný uchádzač alebo záujemca je oprávnený kedykoľvek zverejniť na elektronickom trhovisku ...

(3)

Verejný obstarávateľ môže predbežne akceptovať ponuku s najnižšou cenou, zverejnenú na elektronickom ...

(4)

Po predbežnom akceptovaní ponuky podľa odseku 3 je všetkým registrovaným uchádzačom alebo záujemcom, ...

(5)

Po predbežnom akceptovaní ponuky podľa odseku 3 je v lehote, ktorú určí verejný obstarávateľ ...

(6)

Po uplynutí lehoty podľa odseku 5 verejný obstarávateľ akceptuje ponuku s najnižšou cenou z ponúk, ...

(7)

Akceptovanie ponuky podľa odseku 6 je prejavom vôle verejného obstarávateľa uzatvoriť zmluvu na ...

(8)

Ministerstvo vnútra zabezpečí, aby vo verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického trhoviska ...

§ 110
(1)

Verejný obstarávateľ nemusí použiť postup podľa § 109, v takom prípade

a)
zadá zákazku jej zverejnením na elektronickom trhovisku v časti, zodpovedajúcej klasifikácii tovaru ...
b)
registrovaní uchádzači a záujemcovia predkladajú ponuky prostredníctvom elektronického trhoviska. ...
(2)

Pri postupe podľa odseku 1 sa ustanovenia § 109 ods. 4 až 8 použijú primerane.

§ 111
(1)

Verejný obstarávateľ pri postupe podľa § 109 a 110 postupuje podľa prvej časti, ak nie je v § ...

(2)

Verejný obstarávateľ je povinný zverejňovať štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách ...

a)
hodnotu zákazky,
b)
predmet zákazky,
c)
identifikáciu úspešného uchádzača.
(3)

Pri zákazke podľa § 109 a 110 sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to ...

(4)

Ministerstvo vnútra zabezpečí prostredníctvom funkcionality elektronického trhoviska uverejnenie ...

(5)

Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich 10 rokov po uzavretí zmluvy, ...

Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska

§ 112
(1)

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie uverejnením výzvy na predkladanie ponúk; ...

(2)

Verejný obstarávateľ môže rozdeliť zákazku na samostatné časti. Vo výzve na predkladanie ponúk ...

(3)

Na zmiešané zákazky sa vzťahujú pravidlá podľa § 30 ods. 1 až 4.

(4)

Verejný obstarávateľ uvedie vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, ak ...

a)
vyžaduje podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) a
b)
môže vyžadovať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) až d), g) a h) a § 33 až 36.
(5)

Pri určení podmienok účasti verejný obstarávateľ postupuje podľa § 38 ods. 4 až 13. Ak sú ...

(6)

Verejný obstarávateľ môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční ...

(7)

Na skupinu dodávateľov sa uplatnia pravidlá podľa § 37.

(8)

Pri využití subdodávateľov sa postupuje podľa § 41.

(9)

Verejný obstarávateľ uvedie vo výzve na predkladanie ponúk kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktoré ...

(10)

Verejný obstarávateľ môže uchádzačom povoliť predloženie variantných riešení, pričom túto ...

(11)

Ak verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu, uvedie to vo výzve na predkladanie ponúk. ...

(12)

Verejný obstarávateľ určí lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako

a)
12 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie vo vestníku, ak ide o zákazku ...
b)
20 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie vo vestníku, ak ide o zákazku ...
(13)

Verejný obstarávateľ môže vyžadovať od uchádzačov zábezpeku podľa § 46. Výška zábezpeky ...

§ 113
(1)

Verejný obstarávateľ vypracuje a pošle úradu výzvu na predkladanie ponúk elektronicky vo formáte ...

(2)

Vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ uvedie najmä

a)
informácie týkajúce sa častí, ak je zákazka rozdelená na samostatné časti,
b)
predpokladanú hodnotu, množstvo alebo rozsah obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb; ...
c)
podmienky účasti, doklady, ktorými ich možno preukázať, podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g), ...
d)
informácie o prístupe k súťažným podkladom a k inej sprievodnej dokumentácii,
e)
výhradu podľa § 108 ods. 2, ak sa uplatňuje,
f)
kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívnu váhu,
g)
informáciu, či sa povoľujú variantné riešenia,
h)
lehotu na predkladanie ponúk a adresu, na ktorú sa ponuky predkladajú,
i)
dátum, čas a miesto otvárania ponúk,
j)
informáciu, či sa použije elektronická aukcia,
k)
informáciu, či sa vyžaduje predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu, alebo aby ponuky ...
l)
dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk,
m)
výšku zábezpeky, ak sa vyžaduje.
(3)

Úrad uverejní výzvu na predkladanie ponúk vo vestníku do troch pracovných dní odo dňa jej odoslania. ...

(4)

Vo výzve na predkladanie ponúk možno osobné údaje uvádzať v rozsahu

a)
meno a priezvisko,
b)
adresa pobytu,
c)
dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo,
d)
e-mailová adresa a telefónne číslo.
(5)

Verejný obstarávateľ vypracuje súťažné podklady podľa § 42 a uverejní ich spolu so sprievodnou ...

(6)

Ak prístup k súťažným podkladom alebo ich časti verejný obstarávateľ nemôže poskytnúť podľa ...

a)
v § 20 ods. 7, vo výzve na predkladanie ponúk uvedie, že príslušný dokument poskytne inak ako ...
b)
v § 22 ods. 4, vo výzve na predkladanie ponúk uvedie opatrenia, ktoré vyžaduje na ochranu dôverných ...
(7)

Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo ...

§ 114
(1)

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie ...

(2)

Uchádzač môže pri preukazovaní finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej ...

(3)

Pri predkladaní ponúk sa postupuje podľa § 49. Verejný obstarávateľ môže vyžadovať predloženie ...

(4)

Ponuky sa otvárajú na mieste a v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ ...

(5)

Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou na predkladanie ...

(6)

Verejný obstarávateľ a komisia na vyhodnotenie ponúk, ak bola verejným obstarávateľom zriadená ...

(7)

Verejný obstarávateľ postupuje po vyhodnotení ponúk podľa § 55 a pri uzatvorení zmluvy podľa ...

(8)

Verejný obstarávateľ pri zrušení verejného obstarávania postupuje podľa § 57.

§ 114a
(1)

Verejný obstarávateľ môže uzavrieť rámcovú dohodu. Pri zadávaní zákazky na základe rámcovej ...

(2)

Verejný obstarávateľ môže zadávať zákazky použitím podlimitného dynamického nákupného ...

§ 115
Priame rokovacie konanie
(1)

Verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného vybraného záujemcu alebo viacerých vybraných ...

a)
spĺňa najmenej jednu z podmienok uvedených v § 81 písm. b), d) až h),
b)
v postupe podľa § 112 až 114 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ...
c)
zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva ...
d)
ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných ...
1.
sú v súlade so základným projektom, v ktorom sa uvádza rozsah možných dodatočných stavebných ...
2.
pôvodná zákazka bola zadávaná postupom podľa § 112 až 114 a informácia o zadávaní zákazky ...
3.
predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola určená podľa § 6 ods. 2 písm. a) a
4.
opakovaná zákazka sa zadáva do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy.
(2)

Verejný obstarávateľ môže požiadať záujemcu alebo záujemcov o predloženie dokladov preukazujúcich ...

(3)

Na rokovanie sa vzťahuje povinnosť podľa § 82 ods. 3.

(4)

Verejný obstarávateľ je povinný poslať úradu najneskôr päť pracovných dní predo dňom odoslania ...

§ 116
(1)

Verejný obstarávateľ vypracuje a pošle úradu oznámenia používané pri podlimitných zákazkách ...

(2)

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pošle verejný obstarávateľ

a)
do 14 dní po uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody alebo
b)
bezodkladne po rozhodnutí o zrušení verejného obstarávania, ktoré bolo predmetom výzvy na predkladanie ...
(3)

Ak ide o zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody alebo podlimitného dynamického nákupného ...

(4)

Oznámenie o zmene zmluvy alebo rámcovej dohody podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) pošle verejný ...

(5)

Úrad uverejní oznámenia používané pri podlimitných zákazkách bez využitia elektronického ...

(6)

V oznámeniach používaných pri podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhoviska ...

(7)

Úrad a verejný obstarávateľ uverejňujú v profile informácie a dokumenty podľa § 64.

§ 117
Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
(1)

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady ...

(2)

Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa nepoužijú ustanovenia § 4, § 20, § 24 a § 25 ods. ...

(3)

Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 108 ods. ...

(4)

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou môže postupovať podľa § 109 ...

(5)

Ak nejde o postup podľa odseku 4, verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý ...

(6)

Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi ...

(7)

Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ...

(8)

Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich počas desiatich rokov od ...

Zadávanie podlimitných koncesií

§ 118
(1)

Verejný obstarávateľ je povinný pri zadávaní podlimitnej koncesie dodržiavať princíp rovnakého ...

(2)

Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť vo vestníku, na svojom profile a webovom sídle informáciu ...

(3)

Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov na primeranú úroveň, ak to urobí transparentným ...

(4)

Verejný obstarávateľ je povinný uverejňovať štvrťročne v profile súhrnnú správu o podlimitných ...

(5)

Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich päť rokov po uzavretí ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SÚŤAŽ NÁVRHOV

§ 119
Úvodné ustanovenia
(1)

Súťaž návrhov na účely tohto zákona je postup, ktorý umožňuje vyhlasovateľovi súťaže návrhov ...

(2)

Návrh na účely tohto zákona je písomne alebo graficky vyjadrený výsledok vlastnej intelektuálnej ...

(3)

Vyhlasovateľ je každý, kto použije súťaž návrhov dobrovoľne, alebo ak tak ustanovuje tento ...

(4)

Účastníkom je každý, kto má záujem zúčastniť sa súťaže návrhov.

§ 120
(1)

Súťaž návrhov sa použije, ak

a)
na súťaž návrhov nadväzuje postup zadávania zákazky na poskytnutie služby alebo
b)
ide o súťaž návrhov s udeľovaním cien a odmien účastníkom.
(2)

Súťaž návrhov sú verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní použiť, ak predpokladaná ...

(3)

Predpokladaná hodnota pri súťaži návrhov podľa

a)
odseku 1 písm. a) zahŕňa predpokladanú hodnotu zákazky na poskytnutie služby vrátane cien a odmien ...
b)
odseku 1 písm. b) zahŕňa ceny a odmeny pre účastníkov vrátane predpokladanej hodnoty zákazky ...
(4)

Na výpočet predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby sa použije § 6.

§ 121
(1)

Pri súťaži návrhov verejný obstarávateľ a obstarávateľ postupujú primerane podľa prvej časti. ...

(2)

Ak ide o súťaž návrhov podľa § 120, na oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov sa vzťahuje ...

(3)

Ak na súťaž návrhov nadväzuje postup zadávania zákazky na poskytnutie služby podľa § 81 písm. ...

(4)

Účasť v súťaži návrhov nesmie byť obmedzená požiadavkou na sídlo, miesto podnikania alebo ...

§ 122
(1)

Súťaž návrhov sa organizuje ako verejná súťaž návrhov alebo užšia súťaž návrhov.

(2)

Verejná súťaž návrhov sa vyhlasuje pre neobmedzený počet účastníkov, ktorí môžu predložiť ...

(3)

Užšia súťaž návrhov sa vyhlasuje pre neobmedzený počet účastníkov, ktorí môžu predložiť ...

(4)

Kritériá výberu účastníkov musia byť určené jednoznačne, zrozumiteľne a nediskriminačne, ...

(5)

Predložené návrhy sa hodnotia na základe kritérií na hodnotenie návrhov určených v oznámení ...

(6)

Ak ide o verejnú súťaž návrhov, lehota na predkladanie návrhov je najmenej 35 dní odo dňa odoslania ...

(7)

Ak ide o užšiu súťaž návrhov, lehota na

a)
predloženie žiadostí o účasť je najmenej 20 dní odo odoslania oznámenia o vyhlásení súťaže ...
b)
predkladanie návrhov je najmenej 30 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie návrhov.
(8)

Pri určení lehoty na predkladanie návrhov a lehoty na predloženie žiadostí o účasť sa prihliada ...

(9)

Účastníkom v konkrétnej súťaži návrhov nemôže byť ten, kto vypracoval kritériá výberu ...

(10)

Za účasť v súťaži návrhov nemožno požadovať zábezpeku.

§ 122a
(1)

Vyhlasovateľ môže v súťažných podmienkach určiť, že sa súťaž návrhov uskutoční v niekoľkých ...

(2)

Kritériá na zníženie počtu návrhov podľa odseku 1 vyhlasovateľ uvedie v súťažných podmienkach. ...

(3)

Ak tak ustanovili súťažné podmienky, porota môže do ďalšej etapy spresniť požiadavky na rozsah, ...

§ 123
Súťažné podmienky
(1)

Súťaž návrhov sa uskutočňuje podľa súťažných podmienok. Na dostupnosť súťažných podmienok ...

(2)

Súťažné podmienky musia obsahovať

a)
identifikáciu vyhlasovateľa,
b)
opis predmetu súťaže návrhov a požiadavky na rozsah, obsah a formu návrhu,
c)
druh súťaže návrhov,
d)
okruh účastníkov,
e)
zloženie poroty s uvedením mena a priezviska členov a náhradníkov poroty,
f)
kritériá výberu účastníkov, ak sa výber uplatňuje,
g)
kritériá hodnotenia predložených návrhov a relatívnu váhu jednotlivých kritérií,
h)
počet a hodnotu cien udeľovaných účastníkom, ktorých návrhy sa umiestnili na určených miestach ...
i)
celkovú hodnotu odmien účastníkom, ktorým nebola udelená cena, ale ktoré navrhne porota odmeniť ...
j)
spôsob a formu komunikácie s účastníkmi,
k)
údaj, či súťažné podmienky boli pred uverejnením overené podľa osobitného predpisu,64) ak ...
l)
ďalšie údaje, ktoré vyhlasovateľ považuje za potrebné.
(3)

Súťažné podmienky nemožno po vyhlásení súťaže návrhov meniť a do podpísania zápisnice ...

§ 124
Porota
(1)

Vyhlasovateľ je povinný zostaviť najmenej päťčlennú porotu zloženú z fyzických osôb, ktoré ...

(2)

Členom poroty, ani náhradníkom člena poroty v súťaži návrhov nemôže byť ten, kto je účastníkom, ...

(3)

Úlohou poroty je

a)
posúdiť súťažné podmienky pred vyhlásením súťaže návrhov,
b)
kontrolovať dodržiavanie súťažných podmienok počas súťaže návrhov,
c)
skontrolovať úplnosť predložených návrhov podľa súťažných podmienok,
d)
vylúčiť návrhy predložené po lehote alebo podané na nepríslušnom mieste a návrhy, pri ktorých ...
e)
vyhodnotiť predložené návrhy a zostaviť poradie predložených návrhov podľa kritérií určených ...
f)
rozhodnúť o udelení cien za návrhy a odmien účastníkom podľa súťažných podmienok,
g)
vyhotoviť zápisnicu.
(4)

V zostavenom poradí predložených návrhov je návrh umiestnený na prvom mieste víťazný. Ak sa ...

(5)

Porota je pri prijímaní rozhodnutí nezávislá a hodnotí návrhy pri zachovaní ich anonymity a ...

(6)

Ak je to potrebné, môžu byť účastníci vyzvaní na vysvetlenie otázok týkajúcich sa predložených ...

(7)

O každom zasadnutí poroty sa vyhotovuje podrobná zápisnica, ktorú podpisujú všetci členovia ...

§ 125
Výsledok súťaže návrhov
(1)

Výsledok súťaže návrhov sa zverejňuje rovnakým spôsobom ako vyhlásenie súťaže návrhov. ...

(2)

Ak ide o súťaž návrhov podľa § 120, na oznámenie o výsledku súťaže návrhov sa vzťahuje ...

(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nemusia uverejniť informácie o výsledku verejného obstarávania, ...

(4)

Návrhy, za ktoré bola udelená a vyplatená cena alebo odmena, sú vlastníctvom vyhlasovateľa. Ostatné ...

(5)

Návrhy chránené podľa osobitného predpisu17) môže vyhlasovateľ použiť len so súhlasom autora. ...

(6)

Informácie a dokumenty sa uverejňujú v profile podľa § 64 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 až 5.

PIATA ČASŤ

ZADÁVANIE ZÁKAZIEK v OBLASTI OBRANY A BEZPEČNOSTI

§ 126
(1)

Pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti verejný obstarávateľ a obstarávateľ postupujú ...

(2)

Subdodávkou na účely tejto časti sa rozumie určitá časť hlavnej zákazky v oblasti obrany a ...

§ 127
Uverejňovanie oznámení
(1)

Ak ide o nadlimitnú zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, verejný obstarávateľ a obstarávateľ ...

a)
predpokladanú hodnotu zákaziek na dodanie tovarov alebo rámcových dohôd na tovary podľa skupín ...
b)
predpokladanú hodnotu zákaziek na poskytnutie služieb alebo rámcových dohôd na služby v každej ...
c)
hlavné charakteristiky zákaziek na uskutočnenie stavebných prác alebo rámcových dohôd na stavebné ...
(2)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejnia predbežné oznámenie podľa odseku 1 čo najskôr ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na priame rokovacie konanie.

(4)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhlasujú verejné obstarávanie uverejnením oznámenia o ...

(5)

Ak ide o podlimitnú zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, verejný obstarávateľ pošle úradu ...

(6)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nepošlú na uverejnenie informácie o výsledku verejného ...

§ 128
(1)

Postupy pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti sú

a)
užšia súťaž,
b)
rokovacie konanie so zverejnením,
c)
súťažný dialóg,
d)
priame rokovacie konanie.
(2)

Súťažný dialóg možno použiť, ak ide o obzvlášť zložitú zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti ...

§ 129
Bezpečnosť a ochrana utajovaných skutočností
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia požiadavky a opatrenia na ochranu utajovaných skutočností, ...

(2)

Ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorá je spojená s utajovanou skutočnosťou, vyžaduje ...

(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyžadovať na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany ...

a)
záväzok uchádzača a už vybraného subdodávateľa dodržiavať povinnosti na zabezpečenie bezpečnosti ...
b)
záväzok uchádzača získať od osoby, ktorá sa stane jeho subdodávateľom, záväzok podľa písmena ...
c)
údaje o už vybranom subdodávateľovi, ktoré umožnia verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi ...
d)
záväzok uchádzača poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi údaje podľa písmena ...
(4)

Oprávnenie vydané príslušným orgánom členského štátu verejný obstarávateľ a obstarávateľ ...

§ 130
Bezpečnosť dodávok
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia požiadavky na bezpečnosť dodávok pri zadávaní ...

(2)

Dôkazy, ktorými uchádzač preukáže svoju schopnosť splniť požiadavky na bezpečnosť dodávok, ...

a)
potvrdením alebo dokumentáciou, že uchádzač je schopný splniť požiadavky verejného obstarávateľa ...
b)
deklarovaním schopnosti plniť dodávky aj v prípade obmedzení verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ...
c)
potvrdením alebo dokumentáciou o organizácii a umiestnení dodávateľského reťazca uchádzača, ...
d)
záväzkom uchádzača vytvoriť alebo zachovať kapacity požadované verejným obstarávateľom alebo ...
e)
podpornou dokumentáciou získanou od príslušného vnútroštátneho orgánu uchádzača týkajúcou ...
f)
záväzkom uchádzača zabezpečiť údržbu, modernizáciu alebo úpravu dodávky tovaru, ktorý je ...
g)
záväzkom uchádzača bezodkladne informovať verejného obstarávateľa a obstarávateľa o každej ...
h)
záväzkom uchádzača poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi podľa dohodnutých ...
(3)

Od uchádzača nemožno požadovať, aby od členského štátu získal záväzok, ktorým sa poruší ...

§ 131
Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
(1)

Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť možno preukázať podľa druhu, množstva, dôležitosti ...

a)
zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúcich päť rokov s uvedením ...
1.
bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, ...
2.
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, ...
b)
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami ...
1.
bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, ...
2.
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, ...
c)
údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu ...
d)
opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie ...
e)
kontrolou výrobnej kapacity uchádzača alebo záujemcu vykonanou verejným obstarávateľom alebo ...
f)
údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne ...
g)
uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri ...
h)
ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte ...
i)
údajmi o strojovom vybavení, technickom vybavení, materiálovom vybavení, údajmi o počte zamestnancov, ...
j)
ak ide o tovar, ktorý sa má dodať
1.
vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ ...
2.
vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami ...
k)
oprávnením zabezpečiť požadovanú bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností, ak ide o zákazku, ...
(2)

Oprávnenie vydané príslušným orgánom členského štátu verejný obstarávateľ a obstarávateľ ...

(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v prípade potreby poskytnúť záujemcovi, ktorý ešte ...

(4)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika ...

(5)

Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať technickú spôsobilosť ...

§ 132
(1)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedú ...

a)
osobného postavenia podľa § 32,
b)
finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie podľa § 33,
c)
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie podľa § 35, 36 ...
(2)

Podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia, musia byť primerané a ...

(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu požadovať, aby uchádzač alebo záujemca preukázal, ...

(4)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú kritériá na vyhodnotenie ponúk v oznámení o vyhlásení ...

§ 133
Rámcová dohoda
(1)

Na uzavretie rámcovej dohody verejný obstarávateľ a obstarávateľ použijú postupy podľa § 128 ...

(2)

Rámcovú dohodu možno uzavrieť najviac na sedem rokov okrem výnimočných prípadov odôvodnených ...

(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedú dôvody ...

(4)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ postupujú pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti ...

(5)

Ak je rámcová dohoda uzavretá s viacerými hospodárskymi subjektmi, ich počet nesmie byť nižší ...

§ 134
(1)

Ak ide o užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením, lehota na predloženie žiadostí o účasť ...

(2)

Ak ide o užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením, lehota na predkladanie ponúk je najmenej ...

a)
40 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk,
b)
36 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ ...
(3)

Lehotu na predkladanie ponúk podľa odseku 2 písm. a) možno skrátiť o päť dní, ak verejný obstarávateľ ...

(4)

Ak ide o časovú tieseň preukázateľne nezavinenú verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom ...

(5)

V užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením a v súťažnom dialógu môžu verejný obstarávateľ ...

(6)

Ak počet vybraných záujemcov podľa odseku 5 nie je podľa verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa ...

(7)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyzvú záujemcov vybraných na základe pôvodného oznámenia ...

(8)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neponúka prístup k súťažným podkladom podľa § ...

§ 135
Priame rokovacie konanie
(1)

Priame rokovacie konanie môžu verejný obstarávateľ a obstarávateľ pri zadávaní zákazky v oblasti ...

a)
v predchádzajúcej užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením alebo v súťažnom dialógu ...
b)
v predchádzajúcej užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením alebo v súťažnom dialógu ...
c)
ak z naliehavých dôvodov spôsobených krízou nemožno uskutočniť užšiu súťaž ani rokovacie ...
d)
ak z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ktorú ...
e)
tovar, stavebné práce alebo služby z technických dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných ...
f)
ide o výskumné a vývojové služby okrem výskumných a vývojových služieb podľa § 1 ods. 2 ...
g)
ide o tovary vyrobené výlučne na výskumné a vývojové účely; nevzťahuje sa to na veľkovýrobu ...
h)
ide o dodávku doplňujúceho tovaru od pôvodného dodávateľa určeného na čiastočné nahradenie ...
i)
ide o dodávku tovaru, ktorého ceny sú kótované a ktorý sa priamo kupuje na komoditnej burze,
j)
ide o tovar ponúkaný za obzvlášť výhodných podmienok od likvidátora, od správcu alebo od exekútora, ...
k)
ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté v pôvodnom projekte alebo nezahrnuté ...
1.
nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému ...
2.
sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na splnenie ...
l)
ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných ...
1.
sú v súlade so základným projektom a pôvodná zákazka bola zadávaná na základe užšej súťaže, ...
2.
predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola určená podľa § 6 ods. 2 písm. a),
3.
informácia o zadávaní zákazky priamym rokovacím konaním bola už súčasťou oznámenia o vyhlásení ...
4.
opakovaná zákazka sa zadáva do piatich rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy okrem výnimočných prípadov ...
m)
ide o zákazku súvisiacu so zabezpečením služby leteckej alebo námornej dopravy pre ozbrojené ...
(2)

Neregulárna alebo inak neprijateľná ponuka je najmä ponuka, ktorá

a)
nespĺňa podmienky určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z iného hľadiska, ako ...
b)
je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky,
c)
obsahuje zjavne nevýhodné podmienky.
(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyzvú na rokovanie jedného alebo viacerých vybraných záujemcov ...

(4)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rokuje s viacerými vybranými záujemcami, je povinný ...

(5)

Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nevzťahujú na obstaranie tovaru na komoditnej burze.

Subdodávky

§ 136
(1)

Úspešný uchádzač môže zadať časť alebo časti zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti ním ...

(2)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyžadovať, aby uchádzači uviedli vo svojich ponukách ...

(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu určiť minimálny percentuálny podiel z celkovej hodnoty ...

(4)

Minimálny podiel podľa odseku 3 sa vyjadrí ako rozpätie minimálneho a maximálneho percentuálneho ...

(5)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ určí požiadavky na zadávanie subdodávok podľa ...

(6)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu odmietnuť subdodávateľa navrhovaného v procese zadávania ...

(7)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zaviazať úspešného uchádzača, aby oznamoval každú ...

(8)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia požiadavky podľa odsekov 1 až 7 v oznámení o vyhlásení ...

(9)

Za tretie osoby sa nepovažujú skupiny osôb, ktoré boli vytvorené s cieľom získať zákazku v ...

(10)

Prepojeným podnikom na účely zadávania subdodávky sa rozumie právnická osoba, na ktorú má priamy ...

(11)

Rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak právnická osoba vo vzťahu k inej právnickej osobe priamo alebo ...

a)
vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel,
b)
ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach alebo
c)
vymenúva viac ako polovicu členov správneho orgánu, výkonného orgánu alebo kontrolného orgánu. ...
(12)

Uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, uvedie úplný zoznam subdodávateľov ...

§ 137
Zadávanie subdodávok
(1)

Úspešný uchádzač, ktorý je verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, je povinný použiť ...

(2)

Úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, postupuje pri ...

a)
predpokladaná hodnota subdodávky sa rovná alebo je vyššia ako finančné limity podľa § 5 ods. ...
b)
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zaviazal úspešného uchádzača, aby pri zadávaní určených ...
(3)

Predpokladaná hodnota subdodávky sa určí podľa § 6.

(4)

Pri zadávaní subdodávky vrátane subdodávky, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančné ...

§ 138
(1)

Úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, pri zadávaní ...

a)
identifikačné údaje a kontaktné údaje úspešného uchádzača,
b)
miesto dodania tovaru, miesto uskutočnenia stavebných prác alebo miesto poskytovania služieb, opis ...
c)
trvanie zmluvy alebo lehotu určenú na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie ...
d)
názov a adresa organizácie, kde možno získať špecifikácie a doplňujúce podklady,
e)
miesto a lehotu určenú na predloženie žiadostí o účasť alebo miesto a lehotu určenú na predkladanie ...
f)
požadované zábezpeky alebo záruky,
g)
kvalitatívne kritériá výberu subdodávateľov týkajúce sa ich postavenia a kritériá na vyhodnotenie ...
h)
ďalšie informácie, ak sú potrebné,
i)
dátum odoslania oznámenia.
(2)

Úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, vypracuje a pošle ...

(3)

Úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, nie je povinný ...

(4)

Úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, môže uverejňovať ...

(5)

V oznámení o subdodávke úspešný uchádzač uvedie kvalitatívne kritériá výberu subdodávateľov, ...

(6)

Úspešný uchádzač nie je povinný postupovať podľa § 137 ods. 2, ak verejnému obstarávateľovi ...

§ 139
(1)

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predpokladaná ...

(2)

Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich desať rokov od uzavretia ...

ŠIESTA ČASŤ

SPRÁVA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

PRVÁ HLAVA
ÚRAD

§ 140
(1)

Úrad je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie. Sídlom úradu je Bratislava. ...

(2)

Úrad môže zriaďovať mimo svojho sídla stále pracoviská alebo dočasné pracoviská. Pracoviská ...

(3)

Orgánmi úradu sú

a)
predseda úradu,
b)
dvaja podpredsedovia úradu,
c)
rada.
§ 141
(1)

Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. ...

(2)

Predsedu úradu zastupujú podpredsedovia úradu; predseda úradu určí, v ktorých otázkach a v akom ...

(3)

Funkčné obdobie predsedu úradu a podpredsedov úradu je päťročné. Tá istá osoba môže vykonávať ...

(4)

Funkčné obdobie predsedu úradu podľa odseku 3 končí až vymenovaním nového predsedu úradu.

§ 142
(1)

Výkon funkcie predsedu úradu a podpredsedu úradu sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia podľa §141 ods. 3 a 4,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)

Predsedu úradu odvolá Národná rada Slovenskej republiky, ak

a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo bola jeho spôsobilosť ...
c)
vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou predsedu alebo podpredsedu,66)
d)
nevykonáva funkciu dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(3)

Vláda odvolá podpredsedu úradu z dôvodov uvedených v odseku 2.

(4)

Národná rada Slovenskej republiky môže pozastaviť výkon funkcie predsedovi úradu a vláda podpredsedovi ...

Rada
§ 143
(1)

Rada má deväť členov. Členmi rady sú predseda úradu, podpredsedovia úradu a šesť osôb, ktoré ...

a)
v dostatočnom časovom predstihu bola zverejnená výzva na predkladanie návrhov na kandidátov na ...
b)
najmenej 15 pracovných dní pred dňom vymenovania boli na webovom sídle úradu vlády zverejnené ...
c)
po vymenovaní bola na webovom sídle úradu vlády zverejnená informácia o členoch rady vymenovaných ...
(2)

Ak ide o skončenie funkcie člena rady menovaného vládou z dôvodu uplynutia funkčného obdobia, ...

(3)

Členom rady nesmie byť iný zamestnanec úradu ako podľa odseku 1 druhej vety.

(4)

Predsedom rady je predseda úradu a podpredsedami rady sú podpredsedovia úradu.

(5)

Členstvo v rade je nezastupiteľné. Člen rady menovaný vládou má nárok na odmenu a na úhradu ...

(6)

Funkčné obdobie člena rady menovaného vládou je päťročné, ak v odseku 7 nie je ustanovené ...

(7)

Ak sa výkon funkcie člena rady menovaného vládou skončí pred uplynutím funkčného obdobia, nového ...

(8)

Podrobnosti o organizácii činnosti rady, rokovaní a vydávaní rozhodnutí rady, podrobnosti o finančných ...

§ 144
(1)

Za člena rady menovaného vládou môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá

a)
je občanom Slovenskej republiky,
b)
má spôsobilosť na právne úkony a je bezúhonná,
c)
má vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa a najmenej päť rokov odbornej praxe vo verejnom ...
(2)

Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ...

§ 145
(1)

Výkon funkcie člena rady menovaného vládou sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)

Vzdanie sa funkcie člena rady menovaného vládou je účinné doručením písomného oznámenia o ...

(3)

Vláda odvolá člena rady menovaného vládou, ak

a)
bol právoplatne odsúdený za
1.
úmyselný trestný čin,
2.
trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, alebo
3.
trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie člena rady,
b)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo bola jeho spôsobilosť ...
c)
sa nezúčastní na viac ako šiestich po sebe nasledujúcich rokovaniach rady alebo sa nezúčastní ...
§ 146
(1)

Rada rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu podľa § 175 a o proteste prokurátora v prípadoch, v ...

(2)

Rada rozhoduje aj o preskúmaní rozhodnutia podľa § 174 a 175 mimo odvolacieho konania a o návrhu ...

(3)

Rokovanie rady zvoláva a vedie predseda rady. V jeho neprítomnosti ho zastupuje ním určený podpredseda ...

(4)

Rada rozhoduje hlasovaním. Na prijatie rozhodnutia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny ...

(5)

Rokovania rady sú neverejné.

(6)

O hlasovaní rady sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedie hlasovanie jednotlivých členov rady. ...

(7)

Rozhodnutia rady podpisuje predseda rady alebo ním poverený podpredseda rady alebo iný člen rady. ...

(8)

Člen rady je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, ...

§ 147
Pôsobnosť úradu

Úrad

a)
vypracúva koncepcie verejného obstarávania,
b)
vykonáva štátnu správu v oblasti verejného obstarávania,
c)
vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním,
d)
spolupracuje s Európskou komisiou a zabezpečuje plnenie informačných povinností voči Európskej ...
e)
predkladá najmenej raz ročne správu o výsledkoch verejného obstarávania a fungovaní verejného ...
f)
vedie zoznam hospodárskych subjektov a register hospodárskych subjektov so zákazom účasti vo verejnom ...
g)
certifikuje systémy na uskutočnenie elektronickej aukcie,
h)
usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania,
i)
zverejňuje na svojom webovom sídle všetky svoje metodické usmernenia pre účastníkov procesu verejného ...
j)
ukladá pokuty za správne delikty,
k)
vedie a verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi sprístupňuje na svojom webovom sídle vzory ...
l)
zverejňuje na svojom webovom sídle oznámenia podľa § 115 ods. 4,
m)
poskytuje Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky bezodkladne informácie nasvedčujúce porušeniu ...
n)
poskytuje v konaní podľa § 181 na požiadanie súdu stanovisko k právnym alebo skutkovým veciam, ...
o)
sprístupňuje a aktualizuje úplný zoznam databáz, ktoré obsahujú informácie o hospodárskych ...
p)
poskytuje na požiadanie ostatným členským štátom akékoľvek informácie súvisiace s § 42 ods. ...
q)
vypracúva na žiadosť Európskej komisie a zverejňuje na svojom webovom sídle monitorovaciu správu ...
r)
vydáva neperiodické publikácie,
s)
vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona.
§ 148
Vestník
(1)

Úrad vydáva v elektronickej podobe vestník, v ktorom sa uverejňujú oznámenia používané vo verejnom ...

(2)

Za obsahovú a jazykovú správnosť podkladov na uverejnenie zodpovedá ten, kto podklady na uverejnenie ...

(3)

Osobitnou časťou vestníku je elektronické úložisko, na ktorom sú verejný obstarávateľ a obstarávateľ ...

(4)

Úrad je povinný, na účely podľa odseku 3, umožniť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi ...

(5)

Úrad zabezpečí prostredníctvom verejnej prístupnej funkcie vestníka každému možnosť aktivovať ...

(6)

Úrad zabezpečí

a)
dostupnosť každého profilu verejného obstarávateľa a obstarávateľa na rovnakom mieste a rovnakým ...
b)
zaslanie informácie na adresy a v rozsahu podľa odseku 5, s priamym odkazom na informácie a dokumenty ...
c)
možnosť získať informácie z vestníka v štruktúrovanej podobe a na tento účel bezodplatne zverejní ...
§ 149
Povinnosti úradu voči Európskej komisii
(1)

Úrad

a)
pravidelne oznamuje Európskej komisii všetky zmeny v zozname verejných obstarávateľov a v zozname ...
b)
zabezpečuje aktualizáciu údajov v systéme e-Certis,
c)
oznamuje Európskej komisii znenie platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejného ...
d)
na základe oznámení právnických osôb alebo fyzických osôb informuje Európsku komisiu o všeobecných ...
e)
každoročne oznamuje Európskej komisii znenie všetkých rozhodnutí podľa § 181 ods. 10,
f)
poskytuje Európskej komisii na požiadanie informácie o uplatňovaní revíznych postupov podľa tohto ...
g)
oznamuje Európskej komisii a členským štátom adresu, na ktorej možno požiadať o zápis do zoznamu ...
h)
predkladá Európskej komisii každé tri roky správu podľa § 147 písm. q),
i)
predkladá Európskej komisii na požiadanie informácie o uskutočňovaní strategickej politiky vo ...
j)
úrad oznamuje Európskej komisii informáciu o poskytovateľovi služieb overenia na základe informácie ...
(2)

Ak ide o zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, úrad vypracúva a predkladá Európskej komisii ...

§ 150
Opravný mechanizmus
(1)

Ak Európska komisia oznámi Slovenskej republike pred uzavretím zmluvy dôvody, ktoré ju viedli k ...

(2)

Úrad oznámi Európskej komisii v lehote 21 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1

a)
informáciu, že porušenie podľa odseku 1 bolo napravené, a pripojí dôkaz o tejto skutočnosti,
b)
odôvodnené vysvetlenie, prečo nedošlo k náprave porušenia podľa odseku 1 alebo
c)
informáciu, že postup zadávania zákazky je pozastavený v dôsledku uplatnenia revíznych postupov. ...
(3)

V odôvodnenom vysvetlení podľa odseku 2 písm. b) sa uvedie, či údajné porušenie podľa odseku ...

(4)

Úrad je povinný po oznámení informácií podľa odseku 2 písm. c) bezodkladne informovať Európsku ...

DRUHÁ HLAVA
CERTIFIKÁCIA SYSTÉMU NA USKUTOČNENIE ELEKTRONICKEJ AUKCIE

§ 151
(1)

Certifikáciou systému na uskutočnenie elektronickej aukcie (ďalej len „certifikácia systému“) ...

(2)

Certifikáciu systému vykonáva úrad na žiadosť. Žiadosť o certifikáciu systému obsahuje

a)
obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
b)
právnu formu žiadateľa,
c)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak je pridelené,
d)
označenie systému, ktorého certifikácia sa žiada.
(3)

Prílohou k žiadosti o certifikáciu systému je znalecký posudok.

(4)

Certifikáciu systému úrad vykoná len na základe odborného posúdenia systému znalcom alebo znaleckým ...

(5)

Znalec alebo znalecký ústav pri odbornom posudzovaní systému overí a osvedčí, že systém má ...

a)
je spôsobilý na uskutočnenie elektronickej aukcie,
b)
je bezpečný z hľadiska ochrany údajov, ktoré budú prostredníctvom neho prijímané, odosielané ...
c)
spĺňa požiadavky na uskutočnenie elektronickej aukcie v súlade s týmto zákonom pri dodržaní ...
d)
je spôsobilý úplne, presne a neodstrániteľne zaznamenať celý priebeh elektronickej aukcie.
(6)

Úrad rozhodne o žiadosti o certifikáciu systému do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak žiadosť ...

(7)

Rozhodnutie o certifikácii systému obsahuje označenie systému na uskutočnenie elektronickej aukcie, ...

(8)

Úrad certifikáciu systému zruší z vlastnej iniciatívy, ak zistí nesúlad medzi certifikovaným ...

(9)

Pred zmenami systému, ktoré majú vplyv na jeho vlastnosti podľa odseku 5 je osoba, ktorá prevádzkuje ...

TRETIA HLAVA
ZOZNAM HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV

§ 152
(1)

Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného ...

(2)

Zoznam hospodárskych subjektov je verejne prístupný zoznam na webovom sídle úradu obsahujúci údaje ...

(3)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uznajú rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané ...

(4)

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi ...

(5)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú bez ohľadu na odsek 4 oprávnení od uchádzača alebo ...

(6)

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov sa vykonáva s platnosťou na tri roky.

(7)

Zoznam hospodárskych subjektov je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom je úrad. ...

Žiadosť o zápis
§ 153
(1)

Žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej len „žiadosť o zápis“) obsahuje ...

a)
obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu,
b)
adresu sídla, miesto podnikania alebo adresu pobytu hospodárskeho subjektu,
c)
predmet činnosti,
d)
právnu formu hospodárskeho subjektu,
e)
identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
f)
meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom, ...
g)
kontaktné údaje na účely elektronickej komunikácie,
h)
ak má hospodársky subjekt záujem o registráciu na elektronickom trhovisku, súhlas s registráciou ...
i)
pri fyzickej osobe údaje fyzickej osoby potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov67a) a pri ...
j)
dátum a kvalifikovaný elektronický podpis alebo vlastnoručný podpis osoby, oprávnenej konať v ...
(2)

Prílohou k žiadosti o zápis sú doklady podľa § 32 ods. 2,4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo ...

(3)

Žiadosť o zápis je možné podať aj elektronickými prostriedkami, podpísanú kvalifikovaným elektronickým ...

(4)

Vzor žiadosti o zápis zverejňuje úrad na svojom webovom sídle vo forme elektronického formuláru. ...

(5)

Na účel podľa odseku 1 písm. h) je úrad povinný zverejniť obchodné podmienky elektronického ...

§ 154
(1)

Ak žiadosť o zápis nespĺňa všetky požadované náležitosti alebo k nej neboli priložené všetky ...

(2)

Úrad zapíše hospodársky subjekt do zoznamu hospodárskych subjektov do 15 dní odo dňa doručenia ...

(3)

Úrad nezapíše do zoznamu hospodársky subjekt, ktorý nespĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní ...

(4)

Ak hospodársky subjekt v žiadosti o zápis súhlasí s registráciou na elektronickom trhovisku, úrad ...

(5)

Úrad spolu so zápisom hospodárskeho subjektu do zoznamu hospodárskych subjektov poskytne Ministerstvu ...

§ 155
Obsah zoznamu hospodárskych subjektov

Zoznam hospodárskych subjektov obsahuje

a)
obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu,
b)
adresu sídla, miesto podnikania alebo adresu pobytu hospodárskeho subjektu,
c)
predmet činnosti,
d)
identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
e)
registračné číslo,
f)
zoznam dokladov podľa § 153 ods. 2,
g)
zoznam osôb oprávnených konať za hospodársky subjekt a spôsob ich konania.
§ 156
Zmena údajov
(1)

Ak dôjde k zmene údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov, hospodársky subjekt je povinný ...

(2)

Oznámenie podľa odseku 1 hospodársky subjekt vykoná prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ...

(3)

Oznámenie o zmene údajov je možné podať aj elektronickými prostriedkami, podpísané kvalifikovaným ...

(4)

Na vybavenie oznámenia o zmene údajov a lehotu na zápis zmeny údajov sa použijú ustanovenia o ...

(5)

Úrad aktualizuje údaje v zozname hospodárskych subjektov na základe oznámených zmien, podnetov ...

(6)

Úrad predĺži platnosť zápisu v zozname hospodárskych subjektov, ak hospodársky subjekt najskôr ...

§ 157

Úrad vydá hospodárskemu subjektu výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov, a to vo forme elektronického ...

§ 158
Vyčiarknutie zo zoznamu hospodárskych subjektov
(1)

Úrad vyčiarkne zo zoznamu hospodárskych subjektov

a)
fyzickú osobu, ktorá zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
b)
právnickú osobu, ktorá zanikla,
c)
toho, kto o to písomne požiadal,
d)
hospodársky subjekt, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným ...
(2)

Úrad rozhodne o vyčiarknutí zo zoznamu hospodárskych subjektov toho, kto prestal spĺňať podmienky ...

(3)

Ak bol hospodársky subjekt vyčiarknutý zo zoznamu hospodárskych subjektov, opätovne ho možno zapísať ...

(4)

Ak ide o hospodársky subjekt, ktorý je registrovaný na elektronickom trhovisku, úrad oznámi ministerstvu ...

ŠTVRTÁ HLAVA
REVÍZNE POSTUPY

§ 163

Revízne postupy podľa tohto zákona sú

a)
žiadosť o nápravu podaná verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 8 ...
b)
dohľad nad verejným obstarávaním.
§ 164
Žiadosť o nápravu
(1)

Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli ...

a)
oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným v oznámení ...
b)
podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo ...
(2)

Žiadosť o nápravu sa doručuje verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
identifikačné údaje verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8,
c)
označenie verejného obstarávania, proti ktorému žiadosť o nápravu smeruje,
d)
opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov,
e)
návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu,
f)
podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať za žiadateľa.
(3)

Žiadosť o nápravu sa doručuje

a)
v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné ...
b)
v listinnej podobe, ak informačný systém podľa písmena a) doručenie žiadosti o nápravu neumožňuje ...
(4)

Žiadosť o nápravu doručovaná v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ...

(5)

Ak v odseku 6 nie je ustanovené inak, žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným

a)
v oznámení podľa odseku 1 písm. a) musí byť doručená do desiatich dní odo dňa uverejnenia ...
b)
vo výzve podľa odseku 1 písm. a) musí byť doručená do desiatich dní odo dňa uverejnenia výzvy ...
c)
v dokumentoch podľa odseku 1 písm. b) v postupe zadávania nadlimitnej zákazky, nadlimitnej koncesie ...
d)
v dokumentoch podľa odseku 1 písm. b) v postupe zadávania podlimitnej zákazky alebo podlimitnej ...
(6)

Ak je vo verejnom obstarávaní určená lehota na predloženie žiadostí o účasť, žiadosť o nápravu ...

§ 165
Vybavenie žiadosti o nápravu
(1)

Ak žiadosť o nápravu neobsahuje náležitosti podľa § 164 ods. 2 alebo ak nie je doručená v podobe ...

(2)

Ak žiadateľ žiadosť o nápravu nedoručí v lehote podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6 alebo ak žiadosť ...

(3)

Verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 doručí do siedmich dní od doručenia ...

a)
žiadateľovi a všetkým známym uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom písomné oznámenie ...
b)
žiadateľovi písomné oznámenie o zamietnutí žiadosti o nápravu s odôvodnením.
(4)

Verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 sa nebude zaoberať žiadosťou o nápravu ...

(5)

Doručenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu, písomného oznámenia ...

a)
nebola doručená verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 8 v lehote uvedenej ...
b)
neobsahuje náležitosti podľa § 164 ods. 2 alebo nebola doručená v podobe podľa § 164 ods. 3 ...
§ 167
Dohľad nad verejným obstarávaním
(1)

Úrad vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo ...

(2)

Úrad pri výkone dohľadu

a)
vydáva oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov s týmto zákonom podľa § 168, ...
b)
vydáva rozhodnutia podľa tejto hlavy,
c)
ukladá pokuty za správne delikty podľa § 182,
d)
vykonáva iné činnosti podľa tejto hlavy.
(3)

Úrad je povinný vykonať opatrenia, ktorými sa zamedzí prístupu tretích osôb k utajovaným skutočnostiam65) ...

a)
využitie takýchto informácií na účely dohľadu; tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať ...
b)
sprístupnenie takýchto informácií orgánom činným v trestnom konaní alebo súdu; tým nie je ...
(4)

Pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním je úrad oprávnený vyžiadať si od orgánov Policajného ...

(5)

Na základe žiadosti úradu finančná správa oznámi alebo sprístupní úradu daňové tajomstvo, ...

(6)

Pri doručovaní elektronických úradných správ74) úradom pri výkone dohľadu je úložná lehota ...

§ 168
Ex ante posúdenie
(1)

Ak ide o nadlimitnú zákazku alebo nadlimitnú koncesiu, úplne alebo sčasti financovanú z prostriedkov ...

(2)

Výsledkom ex ante posúdenia je oznámenie úradu obsahujúce konštatovanie o súlade alebo nesúlade ...

(3)

Úrad zverejňuje oznámenie podľa odseku 2 a dokumenty, na základe ktorých bolo vydané, na svojom ...

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného
§ 169
(1)

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej ...

a)
z vlastného podnetu úradu,
b)
na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo koncesie,
c)
na základe podnetu úradu vlády alebo riadiaceho orgánu podľa osobitného predpisu74a) alebo
d)
na základe námietok.
(2)

Kontrolovaný je okrem zadania zákazky na základe rámcovej dohody alebo v rámci dynamického nákupného ...

a)
ide o postup zadávania nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, nadlimitnej koncesie ...
b)
ide o postup zadávania nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, okrem služby ...
c)
ide o postup zadávania nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1, ktorá ...
(3)

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej ...

a)
z vlastného podnetu úradu,
b)
na základe podnetu osoby, ktorá nebola oprávnená podať námietky alebo
c)
na základe podnetu orgánu štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli ...
(4)

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy úrad začne aj z vlastného podnetu ...

(5)

Preskúmanie úkonov kontrolovaného pri zákazkách podľa § 117 vykonáva orgán vnútornej kontroly ...

§ 170
Námietky
(1)

Námietky je oprávnený podať

a)
uchádzač,
b)
záujemca,
c)
účastník,
d)
osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného ...
e)
orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté ...
(2)

Podaniu námietok musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu kontrolovanému. Táto povinnosť ...

(3)

Osoba podľa odseku 1 môže pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením ...

a)
oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným v oznámení ...
b)
podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo ...
c)
výberu záujemcov v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením, v súťažnom dialógu, ...
d)
vylúčeniu,
e)
nezaradeniu do dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného systému,
f)
vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov,
g)
úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f).
(4)

Námietky musia byť doručené úradu a kontrolovanému najneskôr do 10 dní odo dňa

a)
doručenia písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo písomného oznámenia ...
b)
uplynutia lehoty na doručenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo ...
c)
prevzatia oznámenia o výsledku výberu záujemcov, ak námietky smerujú proti výberu podľa odseku ...
d)
prevzatia oznámenia o vylúčení, ak námietky smerujú proti vylúčeniu,
e)
prevzatia oznámenia o nezaradení do dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného systému, ...
f)
prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov, ak námietky smerujú proti vyhodnoteniu ...
g)
vykonania úkonu kontrolovaného, ak námietky smerujú proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému ...
(5)

Námietky doručené úradu a kontrolovanému musia obsahovať

a)
identifikačné údaje navrhovateľa,
b)
identifikačné údaje kontrolovaného,
c)
označenie verejného obstarávania, proti ktorému námietky smerujú,
d)
označenie skutočností, proti ktorým námietky podľa odseku 3 smerujú, pričom ak podaniu námietok ...
e)
opis rozhodujúcich skutočností a dôkazy, ak nie sú súčasťou dokumentácie,
f)
návrh na rozhodnutie o námietkach podľa § 175 ods. 1 alebo ods. 2,
g)
podpis navrhovateľa alebo osoby oprávnenej konať za navrhovateľa.
(6)

Ak námietky podáva osoba podľa odseku 1 písm. d), v námietkach musí uviesť, ktoré jej práva ...

(7)

Námietky nie je možné podať pri

a)
podlimitných zákazkách, pri ktorých verejný obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 postupovala ...
b)
postupe podľa § 117,
c)
podlimitných koncesiách,
d)
zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti, ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná alebo ...
(8)

Námietky sa doručujú

a)
kontrolovanému
1.
v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné ...
2.
v listinnej podobe, ak informačný systém podľa bodu 1 doručenie námietok neumožňuje alebo ak ...
b)
úradu v listinnej podobe, v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu74) alebo v elektronickej ...
(9)

Námietky doručované v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ...

(10)

Navrhovateľ môže predložiť dôkazy a opis rozhodujúcich skutočností, ktoré neboli obsahom námietok, ...

§ 171
Začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
(1)

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok sa začína dňom doručenia námietok ...

(2)

Kontrolovaný môže po tom, ako sú mu doručené námietky podľa § 170 ods. 3 písm. c) až g), ...

(3)

Účastníkmi konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok sú navrhovateľ ...

(4)

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3 a 4 sa ...

(5)

Účastníkom konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a ...

(6)

Úrad zverejní informáciu o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného v profile kontrolovaného ...

(7)

V záujme hospodárnosti konania môže úrad spojiť na spoločné konanie konania o preskúmanie úkonov ...

§ 172
Kaucia
(1)

S podaním námietok je navrhovateľ povinný zložiť na účet úradu kauciu; táto povinnosť sa ...

(2)

Výška kaucie pri podaní námietok je 0,1 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, najmenej ...

a)
10 000 eur, ak ide o námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b),
b)
50 000 eur, ak ide o iné námietky, ako uvedené v písmene a).
(3)

Ak je zákazka alebo koncesia rozdelená na časti a námietky sa týkajú len jednej časti alebo len ...

(4)

Ak predpokladaná hodnota zákazky alebo koncesie alebo jej časti nie je zverejnená, ak nemožno určiť ...

(5)

Kaucia vo výške podľa odsekov 2 až 4 je príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti ...

§ 173
(1)

Kontrolovaný je povinný doručiť úradu

a)
písomné vyjadrenie k podaným námietkam a kompletnú dokumentáciu podľa § 24 v origináli do siedmich ...
b)
kompletnú dokumentáciu podľa § 24 v origináli do štyroch pracovných dní odo dňa doručenia ...
c)
kompletnú dokumentáciu podľa § 24 v origináli spolu s podnetom na začatie konania podľa § 169 ...
(2)

Doručením kompletnej dokumentácie v origináli úradu, ak ide o elektronickú komunikáciu, sa rozumie ...

(3)

V konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3 a 4 ...

(4)

Ak kontrolovaný nedoručí úradu kompletnú dokumentáciu v origináli podľa odseku 1, úrad vydá ...

(5)

Ak v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy kontrolovaný nedoručí ...

a)
proti ktorému smerujú námietky, a ak je to potrebné, nariadi zrušiť aj všetky súvisiace úkony ...
b)
ktorý je v dôsledku nedoručenia kompletnej dokumentácie nepreskúmateľný, alebo rozhodnutím podľa ...
(6)

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nedoručí úradu kompletnú dokumentáciu v origináli ...

a)
od 500 eur do 30 000 eur, ak ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy, ...
b)
do 5 % zmluvnej ceny, ak ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy.
(7)

Úrad nepostupuje podľa odsekov 4 až 6, ak

a)
ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok a dôvod na zastavenie konania ...
b)
kontrolovaný nedoručí kompletnú dokumentáciu úradu z dôvodu, že bola predložená orgánu podľa ...
(8)

Úrad môže prerušiť konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného s cieľom získať odborné stanovisko ...

(9)

Počas prerušenia konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa odsekov 3, 4 alebo odseku 8 ...

(10)

Doručenie námietok a začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného nemá odkladný účinok ...

(11)

Úrad môže vydať predbežné opatrenie, ktorým pozastaví konanie kontrolovaného od doručenia ...

(12)

Úrad pred vydaním rozhodnutia podľa § 175 v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe ...

(13)

Úrad pred vydaním rozhodnutia podľa § 175 v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa ...

(14)

Ak ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 3, úrad vo výzve podľa ...

(15)

Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného nariadi ústne pojednávanie, účastníci ...

§ 174
Zastavenie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
(1)

Úrad zastaví rozhodnutím konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného, ak

a)
námietky neboli podané oprávnenou osobou podľa § 170 ods. 1 písm. a) až e),
b)
námietky boli doručené po lehote podľa § 170 ods. 4, alebo ak námietky neboli doručené v podobe ...
c)
námietky neobsahujú všetky náležitosti podľa § 170 ods. 5,
d)
navrhovateľ vzal späť podané námietky po začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného ...
e)
kontrolovaný zrušil použitý postup zadávania zákazky, koncesie, jej časť alebo súťaž návrhov ...
f)
námietky neboli doručené kontrolovanému,
g)
v tej istej veci boli podané námietky proti tej istej skutočnosti uvedenej v § 170 ods. 3 písm. ...
h)
kaucia nebola pripísaná na účet úradu v lehote alebo vo výške ustanovenej v § 172,
i)
úrad nie je vecne príslušný rozhodnúť o námietkach,
j)
žiadosť o nápravu nebola doručená kontrolovanému v lehote podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6 alebo ...
k)
námietky neboli doručené podľa § 170 ods. 3,
l)
námietky boli podané v rozpore s § 170 ods. 7,
m)
vo veci, ktorá je obsahom námietok, bola vykonaná náprava podľa § 171 ods. 2 a odpadol tak dôvod ...
n)
osoba podľa § 169 ods. 1 písm. b) vzala späť podnet po začatí konania o preskúmanie úkonov ...
o)
v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) alebo ods. 3 ...
p)
odpadol dôvod konania.
(2)

Rozhodnutie podľa odseku 1 je preskúmateľné súdom. Žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa ...

§ 175
Rozhodnutie
(1)

Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy zistí, že postupom ...

a)
odstrániť protiprávny stav alebo
b)
zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo koncesie, postup zadávania časti zákazky alebo ...
(2)

Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok zistí porušenie tohto ...

(3)

Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok nezistí porušenie ...

(4)

Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy zistí, že postupom kontrolovaného ...

(5)

V konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného, ktoré sa začína na základe námietok alebo doručením ...

(6)

Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok nevydá rozhodnutie ...

(7)

Ak úrad spojí na spoločné konanie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 171 ods. ...

(8)

Úrad je povinný v odôvodnení rozhodnutia, v ktorom konštatuje porušenie tohto zákona kontrolovaným, ...

a)
všetky zistené porušenia tohto zákona, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného ...
b)
stručný návod pre kontrolovaného, ako v druhovo rovnakej veci v budúcnosti predísť porušeniu ...
(9)

Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného zistí porušenie tohto zákona vo vzťahu ...

(10)

Úrad môže vydať rozhodnutie aj vo forme elektronického dokumentu podpísaného kvalifikovaným ...

(11)

Rozhodnutie podľa odseku 1 sa zároveň doručuje všetkým úradu známym uchádzačom, záujemcom ...

§ 176
Niektoré ustanovenia o náhrade trov konania
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, trovy konania, ktoré vznikli úradu, znáša úrad a trovy konania, ...

(2)

Úrad môže účastníkovi konania, ktorý nemal v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na ...

§ 177
Odvolanie
(1)

Proti rozhodnutiu podľa § 175 okrem rozhodnutia podľa § 175 ods. 4, ktorým úrad uložil kontrolovanému ...

(2)

Odvolanie musí obsahovať

a)
identifikačné údaje osoby, ktorá odvolanie podáva,
b)
označenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje,
c)
opis rozhodujúcich skutočností a dôkazy; na dôkazy a opis rozhodujúcich skutočností predložených ...
d)
návrh na rozhodnutie o odvolaní,
e)
podpis osoby, ktorá odvolanie podáva alebo osoby oprávnenej za ňu konať.
(3)

Účastníkmi konania o odvolaní proti rozhodnutiu, ktoré úrad vydal v konaní o preskúmanie úkonov ...

(4)

Účastníkmi konania o odvolaní proti rozhodnutiu, ktoré úrad vydal v konaní o preskúmanie úkonov ...

(5)

Účastníkom konania o odvolaní proti rozhodnutiu, ktoré úrad vydal v konaní o preskúmanie úkonov ...

(6)

S podaním odvolania je osoba, ktorá odvolanie podáva, povinná zložiť na účet úradu kauciu; ...

(7)

Kaucia musí byť pripísaná na účet úradu najneskôr pracovný deň nasledujúci po uplynutí lehoty ...

(8)

Výška kaucie pri podaní odvolania

a)
proti rozhodnutiu vydanému v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok je ...
1.
6 000 eur, ak ide o zadávanie nadlimitnej zákazky, koncesie a pri súťaži návrhov,
2.
3 000 eur, ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky,
b)
proti rozhodnutiu vydanému v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. ...
1.
1 000 eur, ak ide o zadávania nadlimitnej zákazky, koncesie a pri súťaži návrhov,
2.
500 eur, ak ide o zadávanie inej zákazky alebo koncesie, ako uvedenej v prvom bode,
c)
proti rozhodnutiu vydanému v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 3 alebo ...
1.
600 eur, ak ide o zadávanie nadlimitnej zákazky, koncesie a pri súťaži návrhov,
2.
300 eur, ak ide o zadávanie inej zákazky alebo koncesie, ako uvedenej v prvom bode.
(9)

Ak nie je ustanovené inak, na konanie o odvolaní sa primerane použijú ustanovenia § 170 až 176; ...

(10)

Rada zastaví rozhodnutím odvolacie konanie, ak

a)
odvolanie nebolo podané oprávnenou osobou podľa odseku 1,
b)
odvolanie bolo doručené po uplynutí lehoty podľa odseku 1,
c)
odvolanie neobsahuje všetky náležitosti podľa odseku 2,
d)
osoba, ktorá odvolanie podala, vzala späť podané odvolanie pred vydaním rozhodnutia o odvolaní, ...
e)
kaucia nebola pripísaná na účet úradu v lehote podľa odseku 7 alebo vo výške podľa odseku 8, ...
f)
bolo podané odvolanie proti tomu istému rozhodnutiu a rada o odvolaní rozhodla podľa odseku 12,
g)
rada nie je vecne príslušná rozhodnúť o odvolaní,
h)
odpadol dôvod konania.
(11)

Rada je viazaná obsahom podaného odvolania; to neplatí, ak bolo napadnuté rozhodnutie vydané na ...

(12)

Rada v odvolacom konaní rozhodne vždy vo veci samej, pričom ak sú pre to dôvody, rada rozhodnutie ...

(13)

Rada rozhodne o odvolaní do 45 dní odo dňa doručenia odvolania. Rozhodnutie rady o odvolaní podpisuje ...

(14)

V záujme hospodárnosti konania môže rada spojiť na spoločné konanie konania o odvolaní, ktoré ...

(15)

Rada je povinná preskúmať i oneskorené odvolanie, či neodôvodňuje zmenu alebo zrušenie rozhodnutia ...

§ 178
(1)

Rozhodnutie podľa § 175 je právoplatné márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania alebo dňom ...

(2)

Ak sa osoby podľa § 177 ods. 1 vzdajú odvolania alebo vezmú svoje odvolanie späť, rozhodnutie ...

(3)

Proti rozhodnutiu rady o odvolaní nemožno podať opravný prostriedok.

(4)

Rozhodnutie rady o odvolaní je preskúmateľné súdom. Žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa ...

§ 179
Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
(1)

Rozhodnutie podľa § 174 a rozhodnutie podľa § 175, ktoré je právoplatné, môže z vlastného ...

(2)

Rada mimo odvolacieho konania nepreskúmava rozhodnutie rady o odvolaní a rozhodnutie rady o proteste ...

(3)

Rada pri preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania rozhodnutie zruší alebo zmení, ak bolo ...

(4)

Pri preskúmavaní rozhodnutia vychádza rada z právneho stavu a skutkových okolností v čase vydania ...

(5)

Rada nemôže mimo odvolacieho konania rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť po uplynutí troch rokov odo ...

(6)

Na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa primerane použijú ustanovenia § 170 až 178. ...

§ 179a
Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na základe podnetu oprávneného orgánu
(1)

Rada na základe podnetu riadiaceho orgánu podľa osobitného predpisu,74a) orgánu auditu podľa osobitného ...

a)
nebolo podané odvolanie a ktoré je právoplatné,
b)
bolo podané odvolanie, pričom konanie o tomto odvolaní bolo zastavené,
c)
bol podaný podnet podľa tohto odseku, pričom konanie o tomto podnete bolo zastavené z dôvodu podľa ...
(2)

Podnet podľa odseku 1 je možné podať po uzavretí zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, ...

a)
identifikačné údaje orgánu, ktorý podnet podáva,
b)
označenie rozhodnutia, proti ktorému podnet smeruje,
c)
opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov,
d)
návrh na rozhodnutie,
e)
podpis oprávnenej osoby.
(3)

Konanie podľa odseku 1 sa začína dňom doručenia podnetu. Rada rozhodne do 45 dní odo dňa doručenia ...

(4)

Pri preskúmavaní rozhodnutia vychádza rada z právneho stavu a skutkových okolností v čase vydania ...

(5)

Rada pri preskúmaní rozhodnutia na základe podnetu podľa odseku 1 rozhodnutie zruší alebo zmení, ...

(6)

Proti rozhodnutiu rady o podnete podľa odseku 1 nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie rady ...

(7)

Na preskúmanie rozhodnutia na základe podnetu podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia § ...

§ 180

Ak úrad pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním zistí, že verejný obstarávateľ, obstarávateľ ...

§ 181
Návrh na určenie neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
(1)

Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorá mohla mať záujem o získanie konkrétnej nadlimitnej ...

(2)

Osoba, ktorá podá na súde žalobu podľa odseku 1, je povinná túto skutočnosť oznámiť úradu. ...

(3)

Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody podľa ...

(4)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytnú súdu kompletnú dokumentáciu podľa § 24.

(5)

Súd rozhodne o neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak verejný obstarávateľ ...

a)
neuverejnil oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž, ...
b)
pri uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody nedodržal lehoty podľa § 56 ods. 2 ...
1.
tým oprávnenej osobe zmaril použitie revíznych postupov pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy ...
2.
porušil tento zákon spôsobom, ktorým ovplyvnil možnosť oprávnenej osoby získať zákazku, alebo ...
c)
nepredložil súdu kompletnú dokumentáciu podľa odseku 4.
(6)

Súd rozhodne o neplatnosti zmluvy, ak

a)
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzavrel zmluvu v rámci dynamického nákupného systému ...
b)
verejný obstarávateľ uzavrel zmluvu na základe rámcovej dohody v rozpore s § 83 ods. 5 písm. ...
(7)

Neplatnosť zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody podľa odseku 5 písm. a) nie je možné ...

(8)

Ekonomický záujem na plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy môže byť považovaný za dôvod týkajúci ...

(9)

Obranné záujmy alebo bezpečnostné záujmy sa považujú za dôvody týkajúce sa všeobecného záujmu, ...

(10)

Ak súd svojim rozhodnutím ponechá zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu v platnosti, pretože ...

(11)

Právo domáhať sa určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zaniká, ak ...

a)
do 30 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o výsledku verejného obstarávania v európskom vestníku ...
b)
v lehote šiestich mesiacov
1.
odo dňa uverejnenia oznámenia o výsledku verejného obstarávania v európskom vestníku, ak oznámenie ...
2.
odo dňa uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody v iných prípadoch ako ...
(12)

Právo oprávnenej osoby domáhať sa neplatnosti časti zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, ...

(13)

Rozhodnutie súdu sa doručuje účastníkom konania. Právoplatné rozhodnutie súdu sa doručuje úradu. ...

(14)

Konanie o uložení pokuty podľa odseku 10 možno začať do jedného roka odo dňa doručenia právoplatného ...

§ 182
Správne delikty
(1)

Úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu vo výške

a)
5% zmluvnej ceny, ak sa vyhol povinnosti uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa ...
b)
5% zmluvnej ceny, ak nedodržal kritériá na vyhodnotenie ponúk, ak to malo vplyv na výsledok verejného ...
c)
5% súčtu zmluvných cien, ak rozdelil predmet zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu pri ...
d)
5 % zmluvnej ceny, ak uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu napriek zákazu podľa ...
(2)

Úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu od 500 eur do 30 000 eur, ...

a)
porušil niektorú z povinností podľa § 6 ods. 17, 18 alebo § 10 ods. 3,
b)
porušil povinnosť podľa § 10 ods. 10 najmenej v dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokoch, ...
c)
porušil povinnosť podľa § 12 ods. 3,
d)
zmenil zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu počas jej trvania v rozpore s týmto zákonom, ...
e)
porušil povinnosť podľa § 23 ods. 5,
f)
porušil niektorú z povinností podľa § 24 ods. 1, 2, 4, 5 alebo ods. 6,
g)
porušil niektorú z povinností podľa § 26 ods. 3 až 6 alebo ods. 7 druhej vety,
h)
nesplnil povinnosť uloženú rozhodnutím úradu,
i)
porušil niektorú z povinností podľa § 41 ods. 3 až 5,
j)
porušil povinnosť podľa § 43 ods. 2 druhej vety,
k)
porušil niektorú z povinností podľa § 46 ods. 5 alebo ods. 7,
l)
porušil povinnosť podľa § 63 ods. 1,
m)
porušil povinnosť podľa § 113 ods. 2 písm. b),
n)
porušil povinnosť podľa § 116 ods. 2 alebo ods. 4,
o)
porušil povinnosť podľa § 117 ods. 8,
p)
porušil niektorú z povinností podľa § 118 ods. 2 alebo ods. 4,
q)
v postupe verejného obstarávania porušil pravidlá ustanovené týmto zákonom okrem správnych deliktov ...
(3)

Úrad uloží

a)
uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur a zákaz ...
b)
uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na ...
1.
jedného roka, ak bola hospodárskemu subjektu právoplatným rozhodnutím orgánu aplikácie práva ...
2.
troch rokov, ak došlo k odstúpeniu od zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zo strany verejného ...
c)
uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na ...
d)
uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu pokutu do 5 000 eur, ak v postupe zadávania ...
e)
hospodárskemu subjektu pokutu do 500 eur, ak poruší povinnosť podľa § 156 ods. 1,
f)
uchádzačovi pokutu do 5 000 eur, ak porušil povinnosť podľa § 49 ods. 5,
g)
zainteresovanej osobe podľa § 23 ods. 3, ktorá je právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou ...
(4)

Pri ukladaní pokuty podľa odsekov 2 a 3 úrad prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob a ...

(5)

Za zmluvnú cenu sa na účely výpočtu výšky pokuty považuje cena určená v zmluve, v rámcovej ...

(6)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa úrad dozvedel o porušení ...

(7)

Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.

(8)

Žaloba proti rozhodnutiu úradu podľa odseku 3 písm. a), b) alebo písm. c) musí byť podaná do ...

(9)

Doba zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa odseku 3 písm. a) až c) začína plynúť právoplatnosťou ...

§ 182a
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá ako zainteresovaná osoba podľa § 23 ods. 3 poruší ...

(2)

Priestupok podľa odseku 1 prejednáva úrad.

(3)

Za priestupok podľa odseku 1 úrad uloží pokutu do 15 000 eur.

(4)

Na priestupok podľa odseku 1 a jeho prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.74d) ...

§ 183
Register osôb so zákazom
(1)

Register osôb so zákazom je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad.

(2)

Register osôb so zákazom obsahuje údaje o osobe, ktorej bol konečným rozhodnutím uložený zákaz ...

a)
identifikačné údaje osoby v rozsahu podľa § 153 ods. 1 písm. a) až e),
b)
začiatok a koniec doby, na ktorú je uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
c)
porušenie, za ktoré sa uložil zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
(3)

Register osôb so zákazom je verejne prístupný na webovom sídle úradu.

(4)

Úrad vyčiarkne osobu z registra osôb so zákazom deň nasledujúci po dni uplynutia doby, na ktorú ...

PIATA HLAVA
ČINNOSŤ VYSTAVENÁ HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽI

§ 184
Postup pri posudzovaní činnosti podľa § 9 ods. 3 až 9
(1)

Ak existuje odôvodnený predpoklad, že niektorá z činností uvedených v § 9 ods. 3 až 9 je priamo ...

(2)

V žiadosti o rozhodnutie podľa odseku 1 sa uvedú všetky podstatné skutočnosti týkajúce sa najmä ...

(3)

Vecne príslušný orgán štátnej správy je povinný v prípade požiadavky obstarávateľa vykonávajúceho ...

(4)

Ak žiadosť o rozhodnutie podáva obstarávateľ, zašle bezodkladne kópiu žiadosti úradu a vecne ...

(5)

Obstarávateľ nepostupuje podľa tohto zákona pri zadávaní zákazky, súťaže návrhov a koncesie ...

SIEDMA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 185
Konanie
(1)

Všeobecný predpis o správnom konaní75) sa nevzťahuje na konania podľa tohto zákona, okrem konania ...

(2)

Na konanie podľa § 169 ods. 1 až 4, § 177 až 179a sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom ...

§ 186
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a posielaných publikačnému úradu ...

(2)

Podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

(3)

Podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného ...

(4)

Podrobnosti o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie ustanoví ...

(5)

Podrobnosti o postupe certifikácie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie ustanoví všeobecne ...

(6)

Podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú ...

§ 186a

Ak súd po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody právoplatným rozsudkom zruší ...

§ 187
Prechodné ustanovenia
(1)

Postup zadávania zákazky a postup zadávania koncesie, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení ...

(2)

Postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 17. apríla 2016, pri ktorom sa podľa predpisov ...

(3)

V konaní, ktoré začal úrad do 17. apríla 2016, sa postupuje podľa predpisov účinných do 17. ...

(4)

V konaní, ktoré začne úrad po 17. apríli 2016 a vzťahuje sa na verejné obstarávanie podľa odsekov ...

(5)

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v revíznom postupe pri verejnom obstarávaní podľa odsekov ...

(6)

Ak bola referencia vyhotovená do 1. marca 2014, splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. ...

(7)

Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016 je zápisom ...

(8)

Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa do 18. októbra 2018 môže uskutočňovať ...

(9)

Predseda úradu zvolený do funkcie podľa zákona účinného do 17. apríla 2016 je predsedom úradu ...

(10)

Podpredseda úradu vymenovaný do funkcie podľa zákona účinného do 17. apríla 2016 je podpredsedom ...

(11)

Člen rady vymenovaný do funkcie podľa zákona účinného do 17. apríla 2016 je členom rady podľa ...

§ 187a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2017
(1)

Vo verejných obstarávaniach, pri ktorých nebola do 31. januára 2017 uzavretá zmluva, rámcová ...

(2)

V konaní začatom pred 1. februárom 2017, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa ...

§ 187b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2017
(1)

V konaní začatom pred 1. júnom 2017, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa postupuje podľa predpisov ...

(2)

V konaní, ktoré začne úrad po 31. máji 2017 a vzťahuje sa na verejné obstarávanie, pri ktorom ...

(3)

Postup zadávania zákazky, pri ktorom bola výzva na predkladanie ponúk odoslaná na uverejnenie alebo ...

§ 187c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)

Postup zadávania zákazky, pri ktorom bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie ...

(2)

Postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 31. októbra 2017, pri ktorom sa podľa predpisov ...

§ 187d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)

Osoba podľa § 8 ods. 2 podľa predpisov účinných predo dňom účinnosti tohto zákona je oprávnená ...

(2)

Konanie, ktoré sa vzťahuje na osobu a verejné obstarávanie podľa odseku 1, úrad zastaví.

§ 187e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Postup zadávania zákazky a postup zadávania koncesie, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení ...

(2)

Postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 31. decembra 2018, pri ktorom sa podľa predpisov ...

(3)

Súťaž návrhov, pri ktorej bolo oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov odoslané na uverejnenie ...

(4)

Zadávanie zákaziek v rámci dynamického nákupného systému, ktoré bolo preukázateľne začaté ...

(5)

V konaní začatom do 31. decembra 2018 sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018; ...

(6)

V konaní začatom po 31. decembri 2018, ktoré sa vzťahuje na verejné obstarávanie podľa odsekov ...

(7)

Za konanie, ku ktorému došlo do 31. decembra 2018, je možné uložiť sankciu podľa predpisov účinných ...

(8)

Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ nevyhotovil referenciu do 31. decembra 2018, postupuje pri ...

(9)

Ak hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov porušil povinnosť podľa § ...

a)
zastaví konanie o uložení pokuty podľa § 182 ods. 3 písm. e), ktoré bolo začaté a o ktorom ...
b)
nezačne konanie o uložení pokuty podľa § 182 ods. 3 písm. e).
§ 187f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2019

Úrad je povinný do 31. januára 2021 poskytnúť Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje ...

§ 188

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.

§ 189
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

Čl. I zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

2.

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 158/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ...

3.

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 407/2011 Z. z. o podrobnostiach o podobe štruktúrovaných ...

4.

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 171/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ...

5.

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 173/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ...

6.

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 174/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ...

7.

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 11/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit ...

8.

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 51/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ...

§ 190
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2019

Zrušuje sa:

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 156/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ...

Čl. II

Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...

1.

V § 38 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
porušenie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní“.

2.

Za § 38g sa vkladá § 38h, ktorý znie:

„§ 38h (1) Ak tento zákon neustanovuje inak, úrad uloží podnikateľovi zákaz účasti vo verejnom ...

3.

Za § 44d sa vkladá § 44e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 44e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 18. apríla 2016 Úrad uloží zákaz podľa ...

Čl. III

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 ...

V § 14b ods. 1 sa vypúšťajú slová „na práce“.

Čl. IV

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 1 ods. 3 písm. c) sa slová „oficiálnu rozvojovú pomoc“ nahrádzajú slovami „rozvojovú ...

2.

V § 51 ods. 6 sa dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) lehota na predkladanie ponúk je najmenej 15 dní, ak sú súčasne splnené podmienky podľa ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, okrem prvého bodu v čl. IV, ktorý nadobúda ...

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 343/2015 Z. z.

  SOCIÁLNE SLUŽBY A INÉ OSOBITNÉ SLUŽBY

  Kód CPV Opis 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Zabezpečovanie pomocného ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 343/2015 Z. z.

  PRÁVNE PREDPISY PODĽA § 9 ods. 2

  Postupy, ktorými je zaistená primeraná ex ante transparentnosť pri udeľovaní povolení a ktoré ...

  1.

  vydanie povolenia na vykonávanie činností v energetike a vydanie osvedčenia na výstavbu energetického ...

  2.

  výberové konanie na nové elektroenergetické zariadenia podľa osobitného predpisu,77)

  3.

  vydanie všeobecného povolenia na poskytovanie poštových služieb a udelenie alebo uloženie poštovej ...

  4.

  určenie prieskumného územia na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu podľa osobitného ...

  5.

  zmluvy o službách vo verejnom záujme týkajúce sa poskytovania služieb verejnej osobnej dopravy ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 343/2015 Z. z.

  TECHNICKÉ POŽIADAVKY

  1.

  Technické požiadavky na stavebné práce na účely tohto zákona vychádzajú z technických špecifikácií, ...

  2.

  Technické požiadavky na tovar a služby na účely tohto zákona vychádzajú z technických špecifikácií, ...

  3.

  Norma na účely tohto zákona je technická norma podľa osobitného predpisu.83)

  4.

  Medzinárodná norma na účely tohto zákona je norma podľa osobitného predpisu.83)

  5.

  Európska norma na účely tohto zákona je norma podľa osobitného predpisu.83)

  6.

  Slovenská technická norma na účely tohto zákona je norma podľa osobitného predpisu.83)

  7.

  Norma pre oblasť obrany na účely tohto zákona je technická špecifikácia, ktorej dodržanie nie ...

  8.

  Európske technické osvedčenie na účely tohto zákona je kladné technické hodnotenie vhodnosti ...

  9.

  Spoločná technická špecifikácia na účely tohto zákona je technická špecifikácia v oblasti ...

  10.

  Technický odkaz na účely tohto zákona je akýkoľvek výstup vytvorený európskymi normalizačnými ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 343/2015 Z. z.

  PRIORITNÉ SLUŽBY (Zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti)

  Kategória číslo Predmet Referenčné číslo CPV 1. Opravy a údržba 50000000–5, od 50100000–6 ...

  Príloha č. 5 k zákonu č. 343/2015 Z. z.

  NEPRIORITNÉ SLUŽBY(ZÁKAZKY V OBLASTI OBRANY A BEZPEČNOSTI)

  Kategória číslo Predmet obstarávania Referenčné číslo CPV 21. Hotelové a reštauračné služby ...

  Príloha č. 6 k zákonu č. 343/2015 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych ...

  2.

  Smernica Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 346 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 2)  Príloha č. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o spoločnom ...
 • 3)  Napríklad § 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 4)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v ...
 • 5)  Napríklad čl. 127 až čl. 141 a čl. 282 až čl. 284 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Protokol ...
 • 6)  Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 2 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 8)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení ...
 • 9)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách ...
 • 11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom ...
 • 12)  § 10 ods. 5 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 13 ods. 4 a § 36 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ...
 • 14)  § 52 ods. 1 a § 53 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej ...
 • 15)  § 3 ods.1 a 2 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej ...
 • 16)  § 2 ods. 2 zákona č. 206/2009 Z. z.
 • 17)  Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
 • 18)  § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 4/1958 Sb. n. SNR o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých ...
 • 19)  § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 4/1958 Sb. n. SNR.
 • 20)  § 3 ods. 2 zákona č. 324/2011 Z.z.
 • 21)  § 2 písm. b) bod 28 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 22)  § 16 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 23)  Napríklad § 9a zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej ...
 • 24)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
 • 25)  Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
 • 25a)  § 27 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 25b)  § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení ...
 • 25c)  § 55 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 25d)  Napríklad § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 112/2018 Z. z.
 • 25e)  § 2 písm. g) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 25f)  § 7 písm. a) až c) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja ...
 • 26)  Napríklad zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších ...
 • 26a)  § 2 ods. 1 zákona č. 112/2018 Z. z.
 • 27)  § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení ...
 • 27a)  Piata hlava prvý diel zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona ...
 • 28)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore ...
 • 29)  Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ...
 • 29a)  § 6 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene doplnení niektorých zákonov.
 • 30)  Napríklad § 36 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, § ...
 • 31)  § 2 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 32)  § 5 zákona č. 324/2011 Z. z.
 • 32a)  Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 32b)  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z., zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene ...
 • 32c)  § 5a ods. 5 písm. e) a o) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene ...
 • 33)  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 34)  § 18 zákona č. 315/2016 Z. z.
 • 35)  § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 36)  § 7 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 37)  § 3 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 38)  § 3a zákona č. 215/2002 Z. z. v znení zákona č. 305/2013 Z. z.
 • 39)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom ...
 • 40)  Napríklad Zmluva o Európskej únii, Zmluva o fungovaní Európskej únie.
 • 41)  Čl. 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 42)  Napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník.
 • 43)  Rozhodnutie Komisie zo 16. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na uľahčenie postupov elektronickými ...
 • 44)  Rozhodnutie Komisie z 25. februára 2011, ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na cezhraničné ...
 • 45)  Čl. 1 ods. 2 rozhodnutia 2011/130/EÚ v platnom znení.
 • 46)  Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 46a)  § 39 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných ...
 • 47)  Napríklad Zákonník práce, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní ...
 • 47a)  § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...
 • 47b)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 48)  Napríklad § 27 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 ...
 • 48a)  § 2 písm. c) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení ...
 • 49)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti ...
 • 49a)  § 12 zákona č. 112/2018 Z. z.
 • 50)  Napríklad § 829 Občianskeho zákonníka, § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 51)  Napríklad zákon č. 182/2011 Z. z. o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a ...
 • 52)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky ...
 • 53)  Zákon č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel ...
 • 54)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 55)  Napríklad zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších ...
 • 56)  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej ...
 • 57)  Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ...
 • 58)  Napríklad § 14 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o ...
 • 59)  § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 60)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje ...
 • 61)  § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
 • 62)  § 13f ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. ...
 • 64)  § 24 ods. 2 písm. j) a § 31 ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o ...
 • 65)  Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 66)  Čl. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných ...
 • 67)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 67a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 68)  § 63 ods. 1 a § 69 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení ...
 • 69)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 70)  Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním ...
 • 70a)  Zákon č. 215/2019 Z. z. o elektronickej fakturácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 71)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. v znení ...
 • 72)  § 69 ods. 4 Trestného poriadku.
 • 74)  Zákon č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 214/2014 Z. z.
 • 74a)  § 7 zákona č. 292/2014 Z. z.
 • 74b)  § 10 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z.
 • 74c)  § 9 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z.
 • 74d)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 75)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 75a)  § 6 ods. 5 písm. b) zákona č. 215/2019 Z. z.
 • 76)  § 7 a 12 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 321/2014 Z. z.
 • 77)  § 25 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 78)  § 17 a 44 zákona č. 324/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 79)  § 21 až 28 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších ...
 • 80)  Čl. 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1370/2007.
 • 81)  Čl. 4 ods. 3 alebo 4 nariadenia (ES) č. 1370/2007.
 • 82)  § 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní ...
 • 83)  § 5 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 84)  Čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore