Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2012 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 15.11.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daňové právo, Odpadové hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD4DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2012 účinný od 01.01.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 343/2012 s účinnosťou od 01.01.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 1 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1až 3.

2.

V § 1 ods. 1 sa za slovom „hospodárstva“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú ...

3.

V § 1 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) hnoj,1) slamu alebo iný prírodný poľnohospodársky alebo lesnícky materiál, ktorý nevykazuje ...

„1) Čl. 3 bod 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ...

4.

V §1 sa odsek 2 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:

„i) pôdu (in situ) vrátane nevykopanej kontaminovanej zeminy a budovy trvalo spojené so zemou, j) nekontaminovanú ...

5.

V § 1 odsek 3 znie:

„(3) Ak osobitné predpisy7) neustanovujú inak, vzťahuje sa tento zákon na a) nakladanie s ťažobným ...

„7) Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších ...

6.

V § 2 ods.1 sa vypúšťajú slová „uvedená v prílohe č. 1“.

7.

V § 2 odseky 5 až 8 znejú:

„(5) Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu ...

8.

V § 2 ods. 16 sa vypúšťa posledná veta.

9.

§ 2 sa dopĺňa odsekmi 23 až 34, ktoré znejú:

„(23) Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky ...

10.

Za § 2 sa vkladajú § 2a a 2b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 2a Vedľajší produkt Látka alebo vec, ktorá je výsledkom výrobného procesu, ktorého primárnym ...

„10c) Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní ...

11.

§ 3 vrátane nadpisu znie:

„§ 3 Hierarchia a ciele odpadového hospodárstva (1) V odpadovom hospodárstve so záväznosťou ...

12.

Názov druhej časti a názov prvého oddielu znejú:

„DRUHÁ ČASŤ PROGRAMY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A PROGRAM PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU Prvý oddiel Programy ...

13.

§ 4 vrátane nadpisu znie:

„§ 4 Základné ustanovenia (1) Program odpadového hospodárstva (ďalej len „program“) sa vypracúva ...

14.

§ 5 vrátane nadpisu znie:

„§ 5 Program Slovenskej republiky a program kraja (1) Program Slovenskej republiky vypracúva Ministerstvo ...

„11) Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení ...

15.

V § 6 ods. 1 sa slová „jednu tonu“ nahrádzajú slovami „desať ton“ a číslica „10“ ...

16.

V § 6 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Obec môže vypracovať program v spolupráci s jednou ...

„14b) Napríklad § 20 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“. ...

17.

Za § 6a sa vkladá názov druhého oddielu a § 6b, ktorý znie:

„Druhý oddiel Program predchádzania vzniku odpadu § 6b (1) Program predchádzania vzniku odpadu ...

18.

V § 7 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo zmenšovania objemu komunálnych odpadov v ...

19.

V § 7 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „zariadenia, ktorého ročná produkcia ...

20.

V § 7 ods. 1 písm. p) slová v zátvorke znejú: „§ 19 ods. 8“.

21.

V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenami s) až u), ktoré znejú:

„s) to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, t) vykonávanie ...

22.

V § 7 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „dekontamináciu“ vkladajú slová „a súhlasu podľa ...

23.

V § 7 ods. 2 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „r)“ sa vkladajú slová ...

24.

V § 7 ods. 3 úvodnej vete sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „r)“ sa vkladajú slová ...

25.

V § 7 odsek 7 znie:

„(7) Súhlas podľa odseku 1 možno udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov, s výnimkou ...

26.

§ 7 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

„(12) Súhlas podľa odseku 1 písm. s) obsahuje a) opis vedľajšieho produktu a popis činnosti, ...

27.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Najlepšie dostupné techniky sú najlepšie dostupné techniky vymedzené v osobitnom predpise.18b)“. ...

„18b) § 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného ...

28.

V § 15 odsek 2 znie:

„(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje rovnako aj na obchodníka a sprostredkovateľa, ak svoju ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.

29.

V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) udeleniu súhlasu na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, ...

„25c)
Zákon č. 245/2003 Z. z.“.

30.

V § 18 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

31.

V § 18 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý ...

„25e) Napríklad zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, ...

Doterajšie odseky 2 až 12 sa označujú ako odseky 3 až 13.

32.

V § 18 ods. 4 písm. o) sa za slovo „vykupovať“ vkladajú slová „odpad z farebných kovov alebo ...

33.

V § 18 ods. 4 písm. o) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.

34.

V § 18 ods. 6 sa číslica „4“ nahrádza číslicou „5“.

35.

V § 18 ods. 8 sa číslica „6“ nahrádza číslicou „7“ a slová „§ 39 ods. 7“ sa nahrádzajú ...

36.

V § 18 ods. 9 úvodnej vete sa číslica „7“ nahrádza číslicou „8“.

37.

V § 18 ods. 10 celom texte sa číslica „8“ nahrádza číslicou „9“ a číslica „7“ sa ...

38.

V § 18 ods. 11 sa číslica „7“ nahrádza číslicou „8“ a číslica „8“ v celom texte ...

39.

V § 18 ods. 12 sa slová „9 alebo 10“ nahrádzajú slovami „10 alebo 11“.

40.

V § 19 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) recyklovať odpad pri svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,“. ...

Doterajšie písmena d) až n) sa označujú ako písmená e) až o).

41.

V § 19 ods. 1 písm. e) sa za slovo „činnosti“ vkladá čiarka a slová „ak nie je možné alebo ...

42.

V § 19 ods. 1 písm. f) sa slová „ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich zhodnotenie“ ...

43.

V § 19 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nie je v tomto zákone ustanovené ...

44.

V § 19 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak sa odpad prepravuje od pôvodcu odpadu alebo držiteľa odpadu k obchodníkovi, do zariadenia ...

Doterajšie odseky 2 až 14 sa označujú ako odseky 3 až 15.

45.

V § 19 ods. 4 písm. e) sa vypúšťajú slová „z kanalizačných poklopov, krytov kanalizačných ...

46.

V § 19 ods. 5 sa slová „písmen b), f), k) a m) a primerane ustanovenie odseku 1 písm. i)“ nahrádzajú ...

47.

V § 19 ods. 6 sa číslica „3“ nahrádza číslicou „4“ a číslica „4“ sa nahrádza číslicou ...

48.

V § 19 ods. 7 sa slová „písm. i), j) a k)“ nahrádzajú slovami „písm. j) až l)“.

49.

V § 19 ods. 8 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“ a slová „písm. d) ...

„29a) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej ...

50.

V § 19 ods. 9 celom texte sa číslica „7“ nahrádza číslicou „8“.

51.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Odsek 1 písm. a), g) až k) a o) a odsek 4 sa vzťahujú rovnako aj na obchodníka a sprostredkovateľa.“. ...

52.

V § 21 ods. 1 písm. i) sa slová „§ 19 ods. 1 písm. i)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 ...

53.

§ 21 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Spaľovanie odpadu v spaľovniach odpadov,35a) ktoré sú určené na spaľovanie komunálnych ...

„35a) § 2 písm. h) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. 35b) Zákon č. 245/2003 Z. z. v znení ...

54.

V § 22 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosť vytvárať účelovú finančnú rezervu ...

55.

V § 23 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

56.

V § 23 ods. 4 sa slová „z cieľov“ nahrádzajú slovami „zo záväznej časti“.

57.

§ 23 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ten, kto vykonáva cezhraničnú prepravu odpadov z iného členského štátu do Slovenskej ...

58.

§ 39 vrátane nadpisu znie:

„§ 39 Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi (1) Zložka komunálnych ...

„48f) § 2 ods. 4 písm. i) zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení ...

59.

V § 40 odsek 2 znie:

„(2) Zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo zmiešavať nebezpečné odpady s ...

60.

V 40 odsek 3 znie:

„(3) Ak v rozpore s odsekmi 1 a 2 došlo k zmiešaniu odpadov, príslušný obvodný úrad životného ...

61.

V § 42 ods. 1 sa za slová „všetky minerálne mazacie“ vkladá čiarka a slová „syntetické ...

62.

V § 42 odsek 2 znie:

„(2) Regenerácia odpadových olejov je každá činnosť recyklácie, pri ktorej možno rafináciou ...

63.

V § 42 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak zmiešavanie odpadových olejov bráni ich spracovaniu, ...

64.

V § 48c ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová: „ktorému bola udelená autorizácia podľa § ...

65.

V § 48c ods. 8 sa vypúšťajú slová: „ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. ...

66.

V § 54c ods. 1 sa slová „§ 19 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 písm. g)“. ...

67.

V § 54e ods. 4 sa slová „§ 39 okrem odsekov 4 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 39 okrem odsekov ...

68.

V § 58 ods. 6 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a 64“.

69.

V § 64 odsek 9 znie:

„(9) Ak správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu žiadateľovi, riaditeľ ...

70.

V § 64 ods. 10 sa za slová „správnej rady“ vkladajú slová „a po jeho podpísaní ministrom ...

71.

V § 68 ods. 3 písm. a) za slovom „bifenylov“ sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „obce“ ...

72.

V § 68 ods. 3 písm. h) sa na konci dopĺňajú slová: „podrobné požiadavky na spracovanie a recykláciu ...

73.

V § 68 ods. 3 písm. p) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.

74.

V § 68 sa odsek 3 dopĺňa písmenami aa) a ab), ktoré znejú:

„aa) podrobnosti o prevádzkovaní úložiska kovovej ortuti, podrobnosti a náležitosti prevádzkového ...

75.

V § 68 ods. 4 písmeno b) znie:

„b) každý tretí rok správy podľa dotazníka, návodu alebo osnovy Európskej komisie a každé ...

76.

V § 70 sa dopĺňajú písmená s) až u), ktoré znejú:

„s) udeľuje súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, ...

77.

V § 71 písm. f) prvom bode sa slová „§ 19 ods. 1 písm. h)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods.1 ...

78.

V § 74 ods. 2 písm. j) sa slová „ods. 10 až 14“ nahrádzajú slovami „ods. 11 až 15“.

79.

V § 74 ods. 4 sa za písmenom „n)“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za písmeno „p)“ sa vkladajú ...

80.

V § 78 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 39 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 12“.

81.

V § 78 ods. 1 písm. f) sa slová „§ 18 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 7“.

82.

V § 78 ods. 1 písm. g) sa slová „§ 19 ods. 1 písm. h)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 ...

83.

V § 78 ods. 1 písm. h) sa slová „§ 19 ods. 3 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 4 ...

84.

V § 78 ods. 1 písm. l) sa slová „§ 39 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 5“.

85.

V § 78 ods. 1 písm. m) sa slová „§ 39 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 10“.

86.

V § 78 ods. 1 písm. n) sa slová „§ 18 ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 13“.

87.

V § 78 ods. 1 písm. t) sa slová „§ 19 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 9“.

88.

V § 78 ods. 2 písm. b) sa za slová „§ 18 ods. 1“ vkladajú slová „alebo ods. 2“.

89.

V § 78 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 18 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 4“.

90.

V § 78 ods. 2 písm. f) sa za písmenom „e)“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za písmeno f) ...

91.

V § 78 ods. 2 písm. g) sa slová „§ 19 ods. 1 písm. g)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 ...

92.

V § 78 ods. 2 písm. h) sa slová „§ 19 ods. 1 písm. i)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 ...

93.

V § 78 ods. 2 písm. i) sa slová „§ 19 ods. 1 písm. j)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 ...

94.

V § 78 ods. 2 písm. j) sa slová „§ 19 ods. 1 písm. k)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 ...

95.

V § 78 ods. 2 písm. k) sa slová „§ 19 ods. 1 písm. l)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 ...

96.

V § 78 ods. 2 písm. l) sa slová „§ 19 ods. 1 písm. m)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 ...

97.

V § 78 ods. 2 písm. v) sa slová „§ 39 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 7“.

98.

V § 78 ods. 2 písm. zi) sa slová „§ 18 ods. 7 alebo ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. ...

99.

V § 78 ods. 2 písm. zj) sa slová „§ 39 ods. 6, 12 a 14“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 9, ...

100.

V § 78 ods. 2 písm. zm) sa slová „§ 18 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 4“.

101.

V § 78 ods. 3 písm. a) sa slová v zátvorke „§ 18 ods. 3 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ ...

102.

V § 78 ods. 3 písm. g) sa slová „§ 18 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 4“.

103.

V § 78 ods. 3 písm. m) a n) sa slová „§ 18 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 4“.

104.

V § 78 ods. 4 sa slová „§ 18 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 4“ a slová „§ 19 ...

105.

V § 79 ods. 4 sa slová „§ 19 ods. 3 písm. b) až g)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 4 písm. ...

106.

V § 80 ods. 1 písm. a) sa slová v zátvorke „§ 18 ods. 3 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ ...

107.

V § 80 ods. 1 písm. b) sa slová v zátvorke „§ 18 ods. 3 písm. a) a § 39 ods. 5 písm. c)“ ...

108.

V § 80 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 18 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 7“.

109.

V § 80 ods. 1 písm. d) sa slová „§ 19 ods. 1 písm. b), f) a k)“ nahrádzajú slovami „§ ...

110.

V § 80 ods. 1 písm. e) sa slová v zátvorke „§ 18 ods. 3 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ ...

111.

V § 80 ods. 1 písm. f) sa slová „§ 39 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 12“.

112.

V § 80 ods. 1 písm. o) sa slová „§ 18 ods. 7 alebo ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. ...

113.

V § 80 ods. 1 písm. p) sa slová „§ 19 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 9“.

114.

Za § 81i sa vkladá § 81j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 81j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013 (1) Kto nakladá s odpadom ...

115.

Za § 83 sa vkladá § 83a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 83a Záverečné ustanovenie Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej ...

116.

Príloha č. 1 sa vypúšťa.

117.

Príloha č. 1a znie:

„Príloha č. 1a k zákonu č. 223/2001 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ...

118.

V prílohe č. 2 sa k činnosti R3 na konci vety dopĺňa symbol „(*)“.

Poznámka k symbolu (*) znie:

„(*) Patrí sem aj splyňovanie a pyrolýza využívajúce zložky ako chemické látky.“.

119.

V prílohe č. 2 sa k činnosti R5 na konci vety dopĺňa symbol „(**)“.

Poznámka k symbolu (**) znie:

„(**) Patrí sem aj čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova, a recyklácia anorganických ...

120.

V prílohe č. 2 sa k činnosti R12 na konci vety dopĺňa symbol „(***)“.

Poznámka k symbolu (***) znie:

„(***) Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním ...

121.

V prílohe č. 2 sa v činnosti R13 za slová „dočasného uloženia“ dopĺňa symbol „(****)“. ...

Poznámka k symbolu (****) znie:

„(****) § 2 ods. 8.“.

122.

V prílohe č. 3 bode D4 sa slová „rybníkov alebo lagún“ nahrádzajú slovom „odkalísk“.

123.

V prílohe č. 3 sa k činnosti D11 na konci vety dopĺňa symbol „(*)“.

Poznámka k symbolu (*) znie:

„(*) Táto činnosť je zakázaná právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými ...

124.

V prílohe č. 3 sa k činnosti D13 na konci vety dopĺňa symbol „(**)“.

Poznámka k symbolu (**) znie:

„(**) Ak sa nehodí iný D-kód, môže to zahŕňať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane ...

125.

V prílohe č. 3 bode D14 sa slová „D1 až D12“ nahrádzajú slovami „D1 až D13“.

126.

V prílohe č. 3 sa v činnosti D15 za slová „dočasného uloženia“ dopĺňa symbol „(***)“. ...

Poznámka k symbolu (***) znie:

„(***) § 2 ods. 8.“.

127.

V prílohe č. 4 kód H13 znie:

„H13 (*) Senzibilita: látky a prípravky, ktoré môžu pri vdýchnutí alebo prieniku pokožkou ...

Poznámka k symbolu (*) znie:

„(*) ak sú dostupné testovacie metódy.“.

128.

V prílohe č. 4 sa za kód H14 dopĺňa kód H15, ktorý znie:

„H15 Odpad, z ktorého sa po zneškodnení akýmkoľvek spôsobom môže uvoľňovať iná látka, ...

129.

Za prílohu č. 4 sa vkladá príloha č. 4a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4a k zákonu č. 223/2001 Z. z. PRÍKLADY OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADU Opatrenia, ...

130.

Zákon sa dopĺňa prílohou č. 8, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 8 k zákonu č. 223/2001 Z. z. VZOREC NA VÝPOČET ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI Energetická ...

131.

Slová „Európske spoločenstvá“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

Čl. II

Zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení ...

1.

V § 2 písm. m) sa za slová „vrátane organickej recyklácie“ vkladá čiarka a slová „ale ...

2.

§ 2 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) energetické zhodnocovanie použitia spaľovateľných odpadov z obalov s cieľom vyrábať energiu ...

3.

V § 4 ods. 10 sa na konci vety pripájajú tieto slová:

„a spĺňali požiadavky ustanovené harmonizovanými normami.5a)“.

„5a) § 5 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní ...

4.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Pri ustanovení záväzných limitov [§ 21 písm. f)] sa zohľadní podpora energetického ...

5.

V § 21 písm. f) sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri ustanovení ...

Čl. III

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...

1.

V § 77 ods. 1 sa za slová „elektroodpadov26a)“ vkladajú slová „a biologicky rozložiteľného ...

„26b) § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore