Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 341/2005 účinný od 01.01.2006

Platnosť od: 30.07.2005
Účinnosť od: 01.01.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Občianske súdne konanie, Exekučné konanie, Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD375DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 341/2005 účinný od 01.01.2006
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 341/2005 s účinnosťou od 01.01.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

V celom texte zákona sa zrušujú všetky doterajšie odkazy a poznámky pod čiarou k nim.

2.

V § 9 ods. 2 písm. c) sa nad slovo „výsady“ umiestňuje odkaz 1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych ...

3.

V § 9 sa vypúšťa odsek 3.

4.

V § 15 sa v tretej vete vypúšťajú slová „náhodným výberom pomocou technických prostriedkov ...

5.

V § 15 sa v tretej vete nad slová „osobitného predpisu“ umiestňuje odkaz 2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2)
Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

6.

V § 15a ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

7.

V § 15a ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

8.

V § 15a odsek 3 znie:

„(3) V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca ...

9.

V § 15a v odseku 5 sa za slovom „neprihliada“ dopĺňa bodkočiarka a pripájajú sa slová „v ...

10.

V § 16 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

11.

V § 17 ods. 2 druhá veta znie:

„O vylúčení rozhoduje súd, ktorý notára poveril vykonaním úkonov súdneho komisára.“.

12.

V § 18 sa na konci druhej vety pripájajú slová „alebo v úradnom jazyku toho štátu, ktorému ...

13.

V § 26 odsek 1 znie:

„(1) Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže3) môže na základe plnomocenstva ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) § 71 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o ...

14.

§ 26 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Iná právnická osoba môže na základe plnomocenstva v konaní zastupovať účastníka, len ...

15.

V § 35 ods. 1 písm. a) sa nad slovo „zákon“ umiestňuje odkaz 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Čl. IV zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ...

16.

V § 35 ods. 1 písm. c) sa nad slovo „zákona“ umiestňuje odkaz 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5)
Napríklad § 456 Občianskeho zákonníka.“.

17.

V § 35a ods. 1 sa nad slová „osobitného predpisu“ umiestňuje odkaz 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) Čl. 81 a 82 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES C 325, 24.12. 2002).“.

18.

V § 40 ods. 3 sa na konci pripája veta:

„Každá námietka účastníka konania proti zneniu zápisnice, vedeniu konania alebo správania ...

19.

V § 45 sa v druhej vete za prvé slovo „prostredníctvom“ vkladajú slová „súdneho exekútora,“. ...

20.

§ 53 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Poriadkové opatrenie § 53 (1) Tomu, kto marí uplatnenie základného práva iného účastníka ...

21.

V § 75 odsek 4 znie:

„(4) O návrhu na vydanie predbežného opatrenia, ktorý má náležitosti podľa odseku 2, rozhodne ...

22.

V § 75 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak súd rozhoduje o návrhu na vydanie predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. b) ...

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

23.

V § 75 ods. 6 sa slová „podľa odseku 4“ dopĺňajú slovami „alebo 5“.

24.

V § 78a ods. 1 sa nad slová „osobitných predpisov“ umiestňuje odkaz 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...

25.

V § 78a ods. 3 sa nad slová „osobitným predpisom“ umiestňuje odkaz 8 a nad slovo „podnikateľa“ ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 9 znejú:

„8) Čl. 21 ods. 3 Nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (Ú. v. EÚ L 001, 4.1. 2003). 9) § 3 ods. 2 zákona ...

26.

V § 78a ods. 6 sa nad slovo „vykoná“ umiestňuje odkaz 10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10)
§ 22 ods. 6 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení zákona č. 204/2004 Z. z.“.

27.

V § 82a sa nad slová „osobitného predpisu“ umiestňuje odkaz 6.

28.

V § 108 sa nad slová „osobitného predpisu“ umiestňuje odkaz 11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) § 108 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

29.

V § 109 ods. 1 písm. c) sa nad slovo „zmluvy“ umiestňuje odkaz 12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) Čl. 234 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES C 325, 24.12. 2002).“.

30.

V § 114 ods. 1 sa nad slová „osobitného predpisu“ umiestňuje odkaz 13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku ...

31.

V § 114 ods. 2 sa slová „o ich procesných právach a povinnostiach vyplývajúcich z tohto zákona“ ...

32.

V § 114 ods. 3 sa vypúšťa čiarka a slová „ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní od doručenia ...

33.

V § 114 ods. 5 sa za slová „môže súd“ vkladajú slová „bez nariadenia pojednávania“.

34.

V § 115 odsek 1 znie:

„(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, súd nariadi na prejednanie veci samej pojednávanie, na ktoré ...

35.

V § 117 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo samosudcu“.

36.

V § 120 odsek 4 znie:

„(4) Súd je povinný okrem vecí podľa odseku 2 poučiť účastníkov, že všetky dôkazy musia ...

37.

V § 135 ods. 1 sa nad slová „základného imania“ umiestňuje odkaz 14.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14)
§ 161 ods. 5 Obchodného zákonníka.“.

38.

V § 149 ods. 2 sa nad slová „osobitného predpisu“ umiestňuje odkaz 15.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a ...

39.

V § 151 odsek 1 znie:

„(1) O povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým ...

40.

V § 151a ods. 2 sa nad slová „osobitný predpis“ umiestňuje odkaz 16.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) § 12 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách ...

41.

V § 153b ods. 2 písm. a) sa slová „§ 79 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 4“.

42.

V § 155 odsek 3 znie:

„(3) Účastník konania má právo uverejniť právoplatné rozhodnutie súdu okrem rozhodnutí týkajúcich ...

43.

V § 157 ods. 1 sa slová „o odvolaní“ nahrádzajú slovami „o lehote na podanie odvolania“. ...

44.

V § 157 ods. 1 sa za slová „náležitostiach odvolania“ vkladajú slová „podľa § 205 ods. ...

45.

V § 157 odsek 3 znie:

„(3) Ak je na pojednávaní vyhlásený rozsudok za prítomnosti všetkých účastníkov alebo ich ...

46.

V § 157 sa vypúšťa odsek 4.

47.

V § 158 ods. 3 sa nad slová „osobitného predpisu“ umiestňuje odkaz 6.

48.

§ 171 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Uznesenie, ktorým bolo nariadené predbežné opatrenie podľa § 75a, je vykonateľné vyhlásením; ...

49.

V § 175 ods. 4 sa nad druhé slovo „list“ umiestňuje odkaz 17.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení ...

50.

V § 175l ods. 1 sa nad slová „osobitného predpisu“ umiestňuje odkaz 18.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

„18)
§ 150 Občianskeho zákonníka.“.

51.

V § 175zca ods. 1 úvodná veta znie:

„Notár poverený súdom (§ 38 ods. 1) vydá so súhlasom účastníkov osvedčenie o dedičstve, ...

52.

V § 175zca ods. 2 písm. g) znie:

„g) ďalšie údaje, najmä údaje potrebné na zápis práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností,19)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) § 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...

53.

V § 175zca ods. 6 sa nad slová „osobitného predpisu“ umiestňuje odkaz 20.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) § 43 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ...

54.

V § 175zd ods. 1 sa nad slovo „výdavky“ umiestňuje odkaz 21.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21) Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej ...

55.

V § 180 ods. 4 sa nad slová „osobitného predpisu“ umiestňuje odkaz 22.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22)
§ 33 a 58 zákona č. 36/2005 Z. z.“.

56.

V § 180a ods. 1 sa nad slová „osobitného predpisu“ umiestňuje odkaz 23.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

„23)
§ 52 ods. 6, § 55 ods. 2, § 98 až 104 zákona č. 36/2005 Z. z.“.

57.

V § 181 ods. 3 sa nad slová „osobitného predpisu“ umiestňuje odkaz 24.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

„24)
§ 102 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z.“.

58.

V § 200a ods. 1 sa nad slová „osobitného zákona“ umiestňuje odkaz 25.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

59.

V § 200b ods. 1 sa nad slová „osobitného zákona“ umiestňuje odkaz 25.

60.

V § 200b ods. 2 sa nad slová „osobitného zákona“ umiestňuje odkaz 26.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

„26)
§ 6 a 7 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

61.

V § 200b ods. 2 sa slová „sudca registrového súdu“ nahrádzajú slovami „registrový súd“. ...

62.

V § 200b ods. 5 sa slová „v celom rozsahu odstránil nedostatky, pre ktoré bolo vykonanie zápisu ...

63.

V § 200c ods. 1 sa nad slovo „súd“ umiestňuje odkaz 27.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:

„27) § 8 zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona ...

64.

V § 200e ods. 1 písm. d) sa nad slová „obchodnej spoločnosti“ umiestňuje odkaz 28.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

„28)
§ 68a Obchodného zákonníka.“.

65.

V § 200e ods. 1 písm. e) sa nad slová „osobitného zákona“ umiestňuje odkaz 29.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

„29)
§ 218a ods. 2 Obchodného zákonníka.“.

66.

V § 200e ods. 1 písm. f) sa nad slová „osobitného zákona“ umiestňuje odkaz 30.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:

„30)
§ 181 Obchodného zákonníka.“.

67.

V § 202 ods. 2 sa nad slová „osobitného zákona,“ umiestňuje odkaz 31 a nad slová „osobitného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 31 a 32 znejú:

„31) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...

68.

V § 202 ods. 3 písm. n) sa nad slová „osobitného zákona“ umiestňuje odkaz 30.

69.

V § 204 ods. 1 prvá veta znie: „Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, ...

70.

V § 204 ods. 2 sa v prvej vete a druhej vete slová „o odvolaní“ nahrádzajú slovami „o lehote ...

71.

V § 205 odsek 2 znie:

„(2) Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť ...

72.

V § 208 sa v druhej vete vypúšťajú slová „z vážnych dôvodov“.

73.

§ 209 znie:

„§ 209 Súd prvého stupňa predloží vec odvolaciemu súdu na ďalšie konanie a rozhodnutie o ...

74.

§ 210 sa vypúšťa.

75.

V § 210a sa vypúšťa čiarka a slová „alebo uznesenie o odmietnutí odvolania podľa § 209“. ...

76.

§ 211 znie:

„§ 211 (1) Po predložení veci odvolaciemu súdu odvolací súd doručí odvolanie proti rozhodnutiu ...

77.

§ 213 znie:

„§ 213 (1) Odvolací súd je viazaný skutkovým stavom, tak ako ho zistil súd prvého stupňa s ...

78.

V § 214 ods. 2 sa vypúšťa písmeno h).

79.

Doterajší text § 217 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Súd rozhodne o odvolaní proti uzneseniu o odmietnutí odporu podľa § 174 ods. 3 do troch ...

80.

§ 220 znie:

„§ 220 Odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmení, ak nie sú splnené podmienky na ...

81.

§ 221 znie:

„§ 221 (1) Súd rozhodnutie zruší, len ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci ...

82.

V § 228 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) ak Európsky súd pre ľudské práva dospel vo svojom rozsudku k záveru, že rozhodnutím súdu ...

83.

V § 230 odsek 2 znie:

„(2) Po troch rokoch od právoplatnosti rozsudku možno návrh podať len z dôvodu uvedeného v a) § ...

84.

V § 238 odsek 3 znie:

„(3) Dovolanie je prípustné tiež proti rozsudku odvolacieho súdu, ktorým bol potvrdený rozsudok ...

85.

V § 239 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

86.

V § 241 odsek 3 znie:

„(3)
Ustanovenie § 209 platí obdobne.“.

87.

V § 243a odsek 1 znie:

„(1) Dovolací súd rozhodne o dovolaní spravidla bez pojednávania; pojednávanie môže nariadiť, ...

88.

V § 243b ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „v prípade podľa ...

89.

V § 244 ods. 5 v druhej vete sa slová „združovania v politických stranách a v politických hnutiach“ ...

90.

V § 250a sa za slová „zdravotnej starostlivosti“ vkladá čiarka a slová „vo veciach priestupkov“. ...

91.

V § 250z sa v nadpise slová „oprávnených osôb“ nahrádzajú slovami „oprávnených občanov“. ...

92.

V § 250z ods. 1 sa slová „oprávnených osôb“ nahrádzajú slovami „oprávnených občanov“. ...

93.

V § 250za ods. 1 v predvetí sa nad slová „osobitného zákona“ umiestňuje odkaz 33.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

„33) § 15 ods. 3 písm. a) zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.§ ...

94.

V § 250za ods. 1 v písmenách a) až c) sa za slová „môže sa“ vkladajú slová „dotknutá ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:

„34)
§ 20 ods. 4 zákona č. 333/2004 Z. z.§ 15 ods. 4 zákona č. 331/2003 Z. z.“.

95.

V § 250za odsek 2 znie:

„(2) Účastníkmi konania sú politická strana alebo koalícia, ktorá podala návrh podľa odseku ...

96.

V § 250zb ods. 1 sa slová „o registrácii“ nahrádzajú slovami „o zaregistrovaní“ a za slová ...

97.

V § 250zb ods. 2 sa slová „ktorí návrh podali, miestna“ nahrádzajú slovami „ktorí podali ...

98.

V § 250zd ods. 1 sa nad slová „osobitného zákona“ umiestňuje odkaz 35.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:

„35) § 15 ods. 3 a § 20 ods. 2 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych ...

99.

V § 250zd ods. 1 sa slová „podľa osobitného zákona35) rozhodla o vyčiarknutí kandidáta“ ...

100.

Nadpis pod § 250ze znie:

„Konanie vo veciach registrácie politických strán a politických hnutí“.

101.

V § 250ze ods. 1 sa nad slovo „zákonom“ umiestňuje odkaz 36.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:

„36)
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach.“.

102.

Nadpis šiestej časti znie:

„ŠIESTA ČASŤ
Výkon rozhodnutia“.

103.

V šiestej časti sa vypúšťa označenie prvej hlavy.

104.

§ 251 znie:

„§ 251 (1) Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 37 a 38 znejú:

„37) Zákon č. 65/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 38) Napríklad § 68d zákona č. 97/1963 ...

105.

§ 252 až 254 sa vypúšťajú.

106.

V § 258 sa vypúšťa odsek 2.

107.

§ 259 až 267 vrátane nadpisu sa vypúšťajú.

108.

V § 268 ods. 1 znie:

„(1) Výkon rozhodnutia sa zastaví, ak a) bol nariadený, hoci sa rozhodnutie dosiaľ nestalo vykonateľným, b) rozhodnutie, ...

109.

§ 269 sa vypúšťa.

110.

V § 272 odsek 1 znie:

„(1) Ustanovenia § 251 ods. 2 až 4, § 255 až 258, § 268, § 270 a 271 sa nepoužijú, ak ide ...

111.

§ 274 sa vypúšťa.

112.

§ 275a znie:

„§ 275a Vykonateľnosť rozhodnutí orgánov Európskej únie a Európskeho spoločenstva (1) Ustanovenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:

„39) Čl. 110 ods. 2, čl. 225a, čl. 244 a čl. 256 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva ...

113.

Za § 320 sa vkladá § 320a, ktorý znie:

„§ 320a Ustanovenia § 276 až 320 sa použijú len na výkon rozhodnutí, ktorými vznikla poplatková ...

114.

§ 321 až 351 sa vypúšťajú.

115.

V § 352a sa nad slová „osobitného zákona“ umiestňuje odkaz 25.

116.

Za § 352a sa vkladá § 352b, ktorý znie:

㤠352b
(1)

Súd na základe žiadosti vydá osvedčenie o európskom exekučnom titule podľa osobitného predpisu40) ...

(2)

Na vydanie a zrušenie osvedčenia o európskom exekučnom titule podľa osobitného predpisu40) je ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 40 a 41 znejú:

„40) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 (Ú. v. EÚ L 143, 30. 4. 2004). 41) § ...

117.

Za § 372k sa vkladajú § 372l až 372n, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenia účinné od 1. septembra 2005 § 372l (1) Ustanovenie § 372k ods. 1 sa nepoužije ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

1.

Slová „okresný úrad odbor katastra" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

2.

Slová „výkon exekútorského úradu" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

3.

Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Ak tak ustanoví tento zákon, exekútor môže vykonávať aj ďalšiu činnosť.“.

4.

V § 3 sa za slovom „republiky" vkladá čiarka a slová „ústavnými zákonmi, medzinárodnými ...

5.

V § 4 sa za slovo „vzťahom" vkladá čiarka a slová „podnikaním, členstvom v štatutárnom ...

6.

Doterajší text § 5 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci.“.

7.

V § 10 ods. 1 písm. a) sa za slovom „úkony" dopĺňajú slová „v plnom rozsahu".

8.

V § 10 ods. 1 písm. d) sa slovo „dva" nahrádza slovom „tri".

9.

V § 10 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu ...

10.

V § 10 ods. 2 sa vypúšťajú slová „komerčného právnika," a slová „a koncipienta u komerčného ...

„Komora môže do exekučnej praxe započítať aj inú právnu prax, maximálne však v trvaní jedného ...

11.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3a sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. ...

12.

V § 11 ods. 1 sa v prvej vete slová „exekútorského úradu" nahrádzajú slovami „funkcie exekútora". ...

13.

§ 12 znie:

„§ 12 (1) Exekútor môže vykonávať exekučnú činnosť a ďalšiu činnosť podľa tohto zákona, ...

14.

V § 13 sa na konci vety slová „exekučnej činnosti" nahrádzajú slovami „činnosti podľa Exekučného ...

15.

V § 15 ods. 3 prvá veta znie:

„Exekútor si môže so súhlasom komory dočasne určiť úradné dni na vykonávanie svojej činnosti ...

16.

§ 16 znie:

„§ 16 (1) Výkon funkcie exekútora zaniká a) smrťou exekútora, b) vyhlásením exekútora za ...

17.

V § 16a ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Náhradník exekútora je oprávnený disponovať s osobitným bankovým účtom exekútora, ktorému ...

18.

V § 16a odsek 8 znie:

„(8) Náhradník exekútora nezodpovedá za škodu spôsobenú exekútorom, ktorému výkon funkcie ...

19.

Za § 16a sa vkladá § 16b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠16b
(1)

Exekútorovi, ktorému výkon funkcie zanikol, komora zabezpečí vykonanie auditu jeho účtovníctva ...

(2)

Komora zabezpečí vykonanie auditu aj v prípade, ak sa exekútor, ktorý požiadal o odvolanie z funkcie ...

(3)

Správa o audite musí obsahovať

a)

uvedenie všetkých účtov, na ktorých sa nachádzajú peňažné prostriedky z exekučných konaní, ...

b)

súpis všetkých vymožených a nepoukázaných pohľadávok s uvedením výšky a spisovej značky ...

c)

súpis všetkých zložených a nespotrebovaných preddavkov s uvedením výšky a spisovej značky ...

d)

súpis všetkých zložených dražobných zábezpiek s uvedením výšky a spisovej značky exekučného ...

e)

súpis všetkých nerozdelených rozvrhov výťažku s uvedením výšky a spisovej značky exekučného ...

f)

súpis všetkých vecí a peňažných prostriedkov prijatých do úschovy s uvedením spisovej značky, ...

g)

súpis všetkých doterajších trov exekúcie v neskončených exekučných konaniach.

(4)

Audit účtovníctva a exekučných konaní sa vykoná prostredníctvom osoby, ktorá je na to oprávnená ...

(5)

Komora je oprávnená vyžiadať si od banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len „banka“) ...

(6)

Ak zanikol exekútorovi výkon funkcie, je osoba, ktorá mu viedla účtovníctvo, povinná odovzdať ...

(7)

Trovy súvisiace so zabezpečením vykonania auditu hradí komora. Trovy súvisiace so zabezpečením ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3d a 3e znejú:

„3d) Zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov. 3e) Zákon č. 431/2002 ...

20.

V § 17 odsek 1 znie:

„(1) Po vymenovaní do funkcie exekútora komora určí exekútorovi na jeho návrh zástupcu pre ...

21.

V § 17 odsek 5 znie:

„(5) Zástupca exekútora je oprávnený disponovať s osobitným bankovým účtom exekútora, ktorého ...

22.

V § 21 ods. 1 písm. a) sa za slovom „úkony" dopĺňajú slová „v plnom rozsahu".

23.

V § 22 ods. 1 sa slová „exekučnej činnosti" nahrádzajú slovami „činnosti podľa tohto zákona." ...

24.

V § 23 ods. 1 písm. d) sa slová „s exekučnou činnosťou" nahrádzajú slovami „s činnosťou ...

25.

V § 28 odsek 2 znie:

„(2) Exekútor môže zamestnancov podľa odseku 1 písomne poveriť vykonávaním jednoduchých úkonov ...

26.

V § 29 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:

„ak osobitný predpis3f) neustanovuje inak.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3f znie:

„3f) § 7 ods. 2 zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších ...

27.

§ 30 znie:

„§ 30 (1) Exekútor je vylúčený z vykonávania exekúcie, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, ...

28.

§ 31 znie:

„§ 31 (1) Ak oprávnený nezloží preddavok na odmenu exekútora a na náhradu jeho hotových výdavkov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3g znie:

„3g) Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z ...

29.

§ 32 znie:

„§ 32 (1) Exekútor a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3h znie:

„3h) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...

30.

V § 34 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Súdy, orgány štátnej správy, obce a vyššie územné celky, notári, iné fyzické osoby ...

31.

V § 34 ods. 3 sa slová „Štátne a iné orgány“ nahrádzajú slovami „Orgány podľa odseku ...

32.

V § 34 ods. 5 sa slová „Banky a pobočky zahraničných bánk (ďalej len „banka")“ nahrádzajú ...

33.

Doterajší text § 35 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Zhodu kópií poverenia na vykonanie exekúcie s jeho originálom môže vyznačiť na týchto ...

34.

V § 36 ods. 3 sa slová „sa exekúcia zastaví“ nahrádzajú slovami „sa exekučné konanie zastaví“. ...

35.

§ 36 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak exekútora poverila vykonaním exekúcie justičná pokladnica podľa osobitného predpisu,3f) ...

36.

§ 37 vrátane nadpisu znie:

„§ 37 Účastníci konania (1) Účastníkmi konania sú oprávnený a povinný; iné osoby sú účastníkmi ...

37.

§ 38 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak oprávnený vezme späť návrh na začatie exekučného konania skôr, ako súd poverí exekútora ...

38.

V § 39 odsek 1 znie:

„(1) Z návrhu na vykonanie exekúcie musí byť zjavné, ktorému exekútorovi je určený, kto ho ...

39.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4d znie:

„4d) Napríklad § 68c zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení ...

40.

V § 40 odsek 1 znie:

„(1) Exekútor vyzve toho, kto podal návrh, aby nesprávny, neúplný alebo nezrozumiteľný návrh ...

41.

Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý znie:

„§ 40a Ustanovenia § 38 až 40 sa nepoužijú pri výkone rozhodnutia, pri ktorom vznikla poplatková ...

42.

V § 41 odsek 2 znie:

„(2) Podľa tohto zákona možno vykonať exekúciu aj na podklade a) rozhodnutí orgánov Európskej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4e a 4ea znejú:

„4e) Čl. 110 ods. 2, čl. 225a, čl. 244 a 256 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. ...

43.

V § 42 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Rozhodnutia Rady, Komisie a Európskej centrálnej banky opatrí potvrdením o vykonateľnosti Ministerstvo ...

44.

V § 44 ods. 1 sa za slová „do 15 dní“ vkladajú slová „od doručenia alebo odstránenia vád ...

45.

V § 44 ods. 3 sa slovo „exekúciu“ nahrádza slovami „exekučné konanie“.

46.

V § 44 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Odseky 1 až 3 sa nepoužijú v konaní o výkon rozhodnutia, pri ktorom vznikla poplatková ...

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

47.

V § 44 odsek 7 znie:

„(7) Oprávnený môže kedykoľvek v priebehu exekučného konania aj bez uvedenia dôvodu podať ...

48.

§ 44 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Súd v rozhodnutí o zmene exekútora podľa odseku 7 zároveň vykonaním exekúcie poverí ...

49.

V § 45 odsek 1 znie:

„(1) Poveriť exekútora vykonaním exekúcie a konať ďalej ako exekučný súd je príslušný ...

50.

V § 46 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Exekútor je povinný začať vykonávať exekúcie v poradí, v akom mu boli doručené návrhy ...

51.

§ 47 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak povinný uhradí pohľadávku po začatí exekučného konania skôr, ako mu uplynie lehota ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4f znie:

„4f) § 5 ods. 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o ...

52.

V § 50 odsek 2 znie:

„(2) Námietky proti exekúcii je exekútor povinný doručiť súdu najneskôr do piatich dní od ...

53.

V § 50 ods. 3 sa za slová „povinnému a“ vkladajú slová „po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia“. ...

54.

§ 52 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Proti exekučnému príkazu nie je prípustný opravný prostriedok.“.

55.

V § 54 ods. 2 sa v prvej vete vypúšťa slovo „dobrovoľné“.

56.

§ 54 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Exekútor môže dať návrh príslušnému súdu na predvedenie povinného Policajným zborom, ...

57.

V § 56 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:

„(5) Do rozhodnutia súdu o odklade exekúcie môže exekútor vykonávať len úkony smerujúce k ...

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 8 a 9.

58.

§ 57 ods. 1 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) pri exekúcii predajom zálohu zaniklo záložné právo a oprávnený bol záložným veriteľom.“. ...

59.

§ 58 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Proti výroku o náhrade trov konania v rozhodnutí podľa § 57 je odvolanie prípustné.“. ...

60.

Doterajší text § 61a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Exekučné konanie na záloh možno viesť iba vtedy, ak oprávneným je záložný veriteľ ...

61.

§ 67 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Ak dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca trvá viac ako desať dní, platiteľ mzdy je ...

62.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) Napríklad Zákonník práce, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov ...

63.

V § 69 ods. 1 sa slová „odvody zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.Zákon č. 580/2004 ...

64.

V § 69 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a príplatok k prídavkom na deti“.

65.

V § 71 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) pohľadávky daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:

„8b)
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9, 10 a 10a sa vypúšťajú.

66.

V § 83 ods. 3 sa slová „peňažnú dávku nemocenského poistenia nahrádzajúcu mzdu a ak mu dávku ...

67.

§ 89 znie:

„§ 89 (1) Ustanovenia o exekúcii zrážkami zo mzdy sa použijú aj na exekúciu zrážkami z pracovnej ...

68.

§ 111 znie:

„§ 111 (1) Pohľadávka na príspevku pri narodení dieťaťa a pohľadávka na príspevku na pohreb ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11aa znejú:

„11a) Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Doterajší odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 11a sa označujú ako odkaz a poznámka pod čiarou ...

69.

§ 113b vrátane nadpisu znie:

„§ 113b Exekúcia na obchodný podiel (1) Exekúciou možno postihnúť aj obchodný podiel v obchodnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11ac až 11b znejú:

„11ac) § 48 Občianskeho súdneho poriadku. 11ad) § 148 ods. 3 Obchodného zákonníka. 11b) § ...

70.

V § 115 ods. 2 písm. f) sa slová „dávky sociálnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „dávky ...

71.

§ 115 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Z exekúcie je vylúčený podiel sporiteľa na majetku v dôchodkovom fonde.11bc)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11bc znie:

„11bc)
Zákon č. 43/2004 Z. z.“.

72.

V § 119 ods. 1 sa v prvej vete slová „miestností povinného“ nahrádzajú slovom „priestorov“ ...

73.

V § 122 druhej vete text za bodkočiarkou znie:

„v jednoduchých prípadoch, keď predpokladaná cena veci neprevyšuje sumu 20 000 Sk, stačí odhad ...

74.

V § 125 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak exekútor, ktorý spísal hnuteľné veci, nevykonal dražbu do šiestich mesiacov od ich ...

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.

75.

V § 125 odsek 3 znie:

„(3) Exekútor oznámi termín dražby povinnému, oprávnenému a spoluvlastníkovi veci. Termín ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11bd znie:

„11bd) § 6 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku.“. ...

76.

V § 125 odsek 7 znie:

„(7) Prechodom vlastníctva na vydražiteľa zanikajú závady viaznuce na veci; ustanovenia osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11be znie:

„11be)
§ 151ma Občianskeho zákonníka.“.

77.

V § 126 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta a na konci sa pripájajú tieto vety:

„Ak oprávnený tieto veci neprevezme v ustanovenej lehote a ani povinný nereaguje na výzvu exekútora ...

78.

§ 126 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak nie je možné uskutočniť predaj vecí žiadnym zo spôsobov uvedených v odseku 3, súd ...

79.

V § 131 ods. 2 sa slová „Stredisku cenných papierov Slovenskej republiky, a. s.“ nahrádzajú ...

80.

V § 131a odsek 2 znie:

„(2) Na exekúciu cenných papierov, ktoré nie sú prijaté na trh kótovaných cenných papierov13a) ...

81.

V § 131a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak povaha cenného papiera neumožňuje postup podľa odseku 2, exekútor vyzve toho, kto má ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

82.

V § 134 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Exekúciu predajom nehnuteľnosti nemožno vykonať, ak je povinnému v konaní o určenie vlastníctva ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13ba znie:

„13ba)
§ 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

83.

V § 135 ods. 2 sa slová „ako aj okresnému úradu“ nahrádzajú slovami „ako aj obvodnému úradu“. ...

84.

V § 136 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Na základe písomného súhlasu exekútora, ktorého upovedomenie o začatí exekúcie predajom ...

85.

V § 136 odsek 2 znie:

„(2) Pre poradie oprávneného na uspokojenie z výťažku exekúcie je rozhodujúci čas, keď bol ...

86.

§ 136 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Súhlas s predajom nehnuteľnosti môže oprávnený odvolať alebo podať návrh na zastavenie ...

87.

V §137 ods. 2 sa slová „ako aj okresnému úradu“ nahrádzajú slovami „ako aj obvodnému úradu“. ...

88.

V § 138 odsek 2 znie:

„(2) Povinný umožní exekútorovi alebo jeho zamestnancovi a znalcovi prístup na oceňovanú nehnuteľnosť. ...

89.

V § 139 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Znalecký posudok musí obsahovať všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti a odhad závad, ktoré ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13c znie:

„13c) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení ...

90.

§ 139 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Exekútor môže so súhlasom oprávneného zaobstarať nový znalecký posudok, ak sa mu nepodarilo ...

91.

V § 140 odsek 1 znie:

„(1) Po určení najnižšieho podania podľa § 142 ods. 2 určí exekútor vyhláškou termín dražby; ...

92.

V § 140 ods. 2 písmená c) a e) znejú:

„c) všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti určenú znaleckým posudkom, e) najnižšie podanie podľa ...

93.

V § 140 sa odsek 2 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:

„n) čas a miesto obhliadky nehnuteľnosti, o) výzvu povinnému, aby v určenom čase umožnil záujemcom ...

94.

V § 141 odsek 3 znie:

„(3) Exekútor vyvesí dražobnú vyhlášku na svojej úradnej tabuli a požiada obec, v ktorej obvode ...

95.

§ 141 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Povinný umožní obhliadku draženej nehnuteľnosti v termíne určenom v dražobnej vyhláške, ...

96.

§ 142 znie:

„§ 142 (1) Záujemcovia o kúpu draženej nehnuteľnosti sú povinní ako zábezpeku zložiť polovicu ...

97.

V § 143 ods. 2 sa slová „trhovej ceny nehnuteľnosti určenej znaleckým posudkom“ nahrádzajú ...

98.

V § 144 ods. 3 sa za slovo „povinný,“ vkladajú slová „manžel povinného, ak ide o nehnuteľnosť ...

99.

V § 145 ods. 1 sa slová „dve tretiny trhovej ceny určenej znaleckým posudkom“ nahrádzajú slovom ...

100.

V § 147 ods. 1 sa slová „okresného úradu (§ 137 ods. 2)“ nahrádzajú slovami „orgánov štátnej ...

101.

V § 148 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Súd rozhodne o schválení príklepu do 60 dní od doručenia žiadosti exekútora na schválenie ...

102.

V § 148 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Správe katastra doručí exekútor aj zápisnicu o udelení príklepu.“.

103.

§ 153 znie:

„§ 153 (1) Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13d znie:

„13d)
§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka.“.

104.

V § 157 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) pohľadávky oprávneného, dane, poplatky, clá a pohľadávky na poistnom na zdravotné poistenie, ...

105.

§ 159 sa vypúšťa.

106.

V § 164 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Súd rozhodne o schválení rozvrhu výťažku najneskôr do 60 dní.“.

107.

V § 166 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora sumu v hotovosti alebo šekom, alebo prevodom ...

108.

§ 166 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom.“.

109.

V § 171 odsek 1 znie:

„(1) Pre poradie exekučného záložného práva je rozhodujúci čas jeho zápisu do katastra nehnuteľností ...

110.

V § 178 sa vypúšťa odsek 1 a zároveň sa ruší označenie odseku 2.

111.

Za § 192 sa vkladá nová piata časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„PIATA ČASŤ ĎALŠIA ČINNOSŤ EXEKÚTORA § 193 Exekútor môže v rámci ďalšej činnosti a) spisovať ...

112.

V § 196 sa pripája druhá veta, ktorá znie:

„Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona,17ba) zvyšuje sa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17ba znie:

„17ba) § 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 651/2004 Z. ...

113.

V § 200 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak súd rozhodne o zastavení exekúcie, rozhodne aj o tom, kto a v akej výške platí trovy ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

114.

V § 217 ods. 1 sa slovo „päť“ nahrádza číslicou „11“.

115.

V § 222 ods. 1 a 2 sa slová „s exekučnou činnosťou“ nahrádzajú slovami „s činnosťou podľa ...

116.

V § 222 ods. 3 sa slová „svoju činnosť“ nahrádzajú slovami „činnosť podľa tohto zákona“. ...

117.

V § 226 písm. b) sa slová „výkon jeho úradu zanikol“ nahrádzajú slovami „mu zanikol výkon ...

118.

V § 228 ods. 2 sa v druhej vete za slová „súdni exekútori,“ vkladajú slová „ktorí sú členmi ...

119.

V § 237 sa vypúšťajú odseky 2, 3, 5 a 6.

120.

Za § 237 sa dopĺňajú § 238 a 239, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné a záverečné ustanovenia účinné od 1. septembra 2005 § 238 (1) Konania začaté ...

Čl. III

Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení zákona č. 608/2004 ...

1.

§ 4 vrátane nadpisu znie:

„§ 4 Justičná pokladnica (1) Funkciu justičnej pokladnice vykonáva Krajský súd v Bratislave. (2) Justičná ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1b až 1d znejú:

„1b) § 13 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. 1c) § ...

2.

V § 7 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Justičná pokladnica nariaďuje a uskutočňuje výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy a prikázaním ...

3.

V § 11 odsek 2 znie:

„(2) Justičná pokladnica vo svojom rozhodnutí uvedie vždy číslo účtu justičnej pokladnice, ...

4.

V § 11 ods. 3 sa vypúšťajú písmená e) a f).

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno e).

5.

V § 11 odsek 4 znie:

„(4) Ak ide o vykonávanie exekúcie na základe poverenia exekútora alebo platbu podľa odseku 3 ...

6.

V § 12 odsek 2 znie:

„(2) Súdny exekútor poverený na vykonanie exekúcie justičnou pokladnicou podľa § 7 ods. 2 zo ...

7.

V § 13 sa za slovo „rozhodnutia" vkladá bodkočiarka a slová „to platí aj pre súdneho exekútora ...

8.

§ 14 znie:

„§ 14 (1) Na výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy a prikázaním pohľadávky sa použijú ustanovenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...

9.

§ 16 sa vypúšťa.

ČI. IV

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 91 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo Slovenskej komory exekútorov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 82a znie:

„82a) § 16b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. 341/2005 ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, notári pri výkone ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:

„1a) § 38 Občianskeho súdneho poriadku. 1b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

2.

V sadzobníku správnych poplatkov I. časti sa položka 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) Vydávanie potvrdení o rovnosti získaných špecializácií lekárov a zubných lekárov získaných ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov I. časti položke 2 v texte pod názvom „Oslobodenie” posledná ...

„Od poplatkov podľa písmena e) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:

„8b) Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

Čl. VI

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...

1.

V § 9 odsek 3 znie:

„(3) V odvolacom konaní sa poplatok platí na účet súdu, ktorý rozhoduje o odvolaní.“. ...

2.

V § 10 odsek 1 znie:

„(1) Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, odvolania alebo dovolania, ...

3.

V § 11 ods. 1 sa vypúšťa tretia veta.

4.

V § 11 odsek 6 znie:

„(6) Ak sa má vrátiť poplatok alebo preplatok poplatku, súd alebo orgán štátnej správy súdov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých ...

5.

V sadzobníku súdnych poplatkov položke 26 sa vypúšťa písmeno b) a zároveň sa zrušuje označenie ...

Čl. VII - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie

1.

zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom ...

2.

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2005 okrem ustanovenia čl. I tretieho bodu, ktoré ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore