Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 340/2020 účinný od 28.06.2021 do 31.12.2021

Platnosť od: 28.11.2020
Účinnosť od: 28.06.2021
Účinnosť do: 31.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 340/2020 účinný od 28.06.2021 do 31.12.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 340/2020 s účinnosťou od 28.06.2021

Legislatívny proces k zákonu 340/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 ...

1.

V § 5 písm. af) sa slová „dcérska spoločnosť“ nahrádzajú slovami „jej dcérske spoločnosti“.

2.

§ 5 sa dopĺňa písmenami ai) až ak), ktoré znejú:

„ai) tlmiacou rezervou (ďalej len „vankúš“) na zachovanie kapitálu vlastné zdroje, ktoré banka udržiava ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13na znie:

„13na) Čl. 4 ods. 1 bod 138 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

3.

V § 6 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Pri preskúmaní a hodnotení v rámci výkonu dohľadu podľa prvej vety Národná banka Slovenska uplatňuje ...

4.

V § 6 ods. 11 sa vypúšťajú slová „alebo banka kontrolovaná materskou finančnou holdingovou spoločnosťou ...

5.

V § 6 ods. 13 sa za slová „systémov9)“ vkladá čiarka a slová „s osobitným útvarom služby finančnej polície ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) § 10 ods. 3 a § 26 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

6.

V § 6 ods. 20 písm. c) sa za slovo „metodiku“ vkladajú slová „vrátane kritérií uplatňovania zásady proporcionality“. ...

7.

V § 6 ods. 21 sa slovo „dohliadok“ nahrádza slovom „dohľadov“ a za slová „na mieste,“ sa vkladajú slová ...

8.

V § 6 ods. 22 a 23 sa slovo „dohliadok“ nahrádza slovom „dohľadov“.

9.

V § 6 ods. 23 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

„20a) Čl. 92, 93 až 386 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

11.

V § 6 ods. 30 sa vypúšťa písmeno i).

12.

V § 6 ods. 31 písmeno e) znie:

„e) expozície banky voči riziku nadmerného využívania finančnej páky,20g) ktoré je identifikované na ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 20g a 20h znejú:

„20g) Čl. 4 ods. 1 bod 94 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení. 20h) Čl. 429 nariadenia (EÚ) ...

13.

§ 6 sa dopĺňa odsekmi 32 až 37, ktoré znejú:

„(32) Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad pobočkou zahraničnej banky so sídlom mimo územia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13o znie:

„13o) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje ...

14.

§ 7 sa dopĺňa odsekmi 23 a 24, ktoré znejú:

„(23) Ak je žiadateľ súčasťou skupiny, predloží aj informácie o materskej spoločnosti, finančnej holdingovej ...

15.

Za § 20 sa vkladajú § 20a až 20c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 20a Súhlas na vykonávanie činnosti finančnej holdingovej spoločnosti a zmiešanej finančnej holdingovej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 24f až 24i znejú:

„24f) § 143a až 143o zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 124 až 138 zákona č. 39/2015 ...

16.

V § 23 ods.1 druhej vete sa slová „banky a podporujú ho,“ nahrádzajú slovami „banky, podporujú ho a ...

17.

V § 23 ods. 1 písm. d) sa slovo „banka“ nahrádza slovami „alebo by mohla byť banka“.

18.

V § 23 ods. 6 písm. a) siedmom bode sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu25ab)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25ab sa vypúšťa.

19.

§ 23 ods. 6 písm. a) sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8. úrokové riziko vyplývajúce z činností, ktoré nie sú zaznamenané v obchodnej knihe, je súčasné alebo ...

20.

V § 23 ods. 9 písmeno f) znie:

„f)
podrobnosti týkajúce sa uplatňovania zásad odmeňovania podľa § 23a a 23b,“.

21.

V § 23 ods. 9 sa vypúšťa písmeno g).

22.

§ 23 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Na účely zabezpečenia riadneho a bezpečného výkonu povolených bankových činností a zabraňovania ...

23.

§ 23a a 23b znejú:

„§ 23a (1) Banka je povinná uplatňovať zásady odmeňovania podľa tohto zákona pri osobách, ktorých profesionálne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25ag znie:

„25ag) Čl. 4 ods. 1 bod 146 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25aea sa vypúšťa.

24.

§ 23c sa vypúšťa.

25.

V § 23d ods. 1 prvá veta znie: „Banka podľa § 23a ods. 8 je povinná zriadiť výbor pre odmeňovanie v ...

26.

V § 23d ods. 1 písm. d) sa slová „osôb podľa § 23a ods. 1 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „všetkých ...

27.

V § 23e ods. 1 sa za slovo „Slovenska“ vkladajú slová „o rozdieloch v odmeňovaní mužov a žien a“.

28.

V § 23e ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a podľa osobitného predpisu.25ah)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25ah znie:

„25ah) Čl. 450 ods. 1 písm. g), h), i) a k) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

29.

V § 23e ods. 3 sa slová „odseku 1 a informácie zverejňované podľa § 37 ods. 9 písm. h)“ nahrádzajú slovami ...

30.

V § 24 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zloženie štatutárneho orgánu a dozornej rady musí byť ...

31.

V § 24 ods. 4 druhá veta znie: „Členovia dozornej rady banky prijímajú a pravidelne skúmajú všeobecné ...

32.

V § 25 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „skutočnosť, že člen ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26da znie:

„26da) Medzinárodný účtovný štandard 28 Prílohy nariadenia Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ...

33.

V § 25 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska používa tieto informácie na porovnávanie ...

34.

V § 27 odsek 3 znie:

„(3) Na účely odsekov 2 a 4 banka, ktorá je G-SII podľa § 33a ods. 1 písm. b), alebo banka, ktorá je ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26ga znie:

„26ga) § 34 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. ...

35.

V § 28 ods. 2 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na vydanie ...

36.

V § 28 ods. 22 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak odsek 24 ...

37.

§ 28 sa dopĺňa odsekom 24, ktorý znie:

„(24) Národná banka Slovenska bezodkladne posúdi žiadosť rezolučnej rady podľa osobitného predpisu30aa) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30aa znie:

„30aa) § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 371/2014 Z. z.“.

38.

Za § 29 sa vkladajú § 29a až 29c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 29a Odporúčania týkajúce sa dodatočných vlastných zdrojov (1) Národná banka Slovenska v rámci preskúmania ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 30ba až 30bg znejú:

„30ba) Tretia, štvrtá a siedma časť nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení. Kapitola 2 nariadenia ...

39.

Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 31a Úrokové riziko vyplývajúce z činností, ktoré nie sú zaznamenané v obchodnej knihe (1) Banka je ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30ka znie:

„30ka) Čl. 4 ods. 1 bod 145 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

40.

V § 33 odsek 1 znie:

„(1) Národná banka Slovenska uloží banke opatrenie na nápravu podľa § 50 ods. 1 alebo určí iné modelovacie ...

41.

§ 33 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak na základe preskúmania a hodnotenia podľa § 6 ods. 2 Národná banka Slovenska dospeje k záveru, ...

42.

V § 33a písmená b) až d) znejú:

„b) G-SII globálne systémovo významná banka, ktorou je systémovo významná banka určená Národnou bankou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30la znie:

„30la) Čl. 4 ods. 1 bod 134 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

43.

V § 33a písm. f) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

44.

V § 33a písm. g) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

45.

V § 33a písm. i) sa slová „§ 33d ods. 15 až 17 a § 33e ods. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „odsekmi 2 a 3 ...

46.

Doterajší text § 33a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Vlastný kapitál Tier 1 podľa osobitného predpisu,30m) ktorý banka drží na splnenie požiadavky na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30td znie:

„30td) Čl. 92a a 92b nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení. Zákon č. 371/2014 Z. z. v znení neskorších ...

47.

V § 33b ods. 1 a 2 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „30u)“ nahrádza odkazom „30bc)“.

48.

§ 33d a 33e znejú:

„§ 33d (1) Národná banka Slovenska rozhodne o určení G-SII podľa odseku 2 na konsolidovanom základe ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 30wa, 30wb a 30y znejú:

„30wa) Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/ 2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30z sa vypúšťa.

49.

V § 33f ods. 2 sa vypúšťajú slová „Komisii,“ a slová „a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu ...

50.

V § 33f ods. 3 sa slová „ods. 11, 12 alebo ods. 13“ nahrádzajú slovami „ods. 5, 6 a 10“.

51.

§ 33f sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak Národná banka Slovenska uzná mieru vankúša na krytie systémového rizika pre banku podľa odseku ...

52.

V § 33g ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „Slovenska“ vkladajú slová „štvrťročne posúdi mieru cyklického ...

53.

V § 33g odsek 6 znie:

„(6) Národná banka Slovenska štvrťročne uverejní na svojom webovom sídle a) platnú mieru proticyklického ...

54.

§ 33g sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Národná banka Slovenska oznámi Európskemu výboru pre systémové riziká každú zmenu miery proticyklického ...

55.

V § 33k ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Maximálna rozdeliteľná suma sa musí znížiť o sumu vyplývajúcu ...

56.

V § 33k odsek 5 znie:

„(5) Suma, ktorá sa má podľa odseku 4 vynásobiť, je súčtom predbežného zisku nezahrnutého do vlastného ...

57.

V § 33k ods. 6 sa slová „predpisu,30zi)“ nahrádzajú slovami „predpisu30bc) a opatrenia na nápravu podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30zi sa vypúšťa.

58.

§ 33k sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Banka nespĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš, ak nemá vlastné zdroje vo výške a kvalite potrebnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 30zka až 30zkc znejú:

„30zka) Čl. 92 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení. 30zkb) Čl. 92 ods. 1 písm. ...

61.

V § 33n sa slová „všeobecné predpisy o správnom konaní“ nahrádzajú slovami „správny poriadok“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 30zt sa vypúšťa citácia „Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.“. ...

62.

V § 33p ods. 4 sa slová „Rade pre riešenie krízových situácií30zx) (ďalej len „rezolučná rada“)“ nahrádzajú ...

63.

V § 37 ods. 6 písm. a) sa slová „označenie povahy“ nahrádzajú slovami „názov, povahu“.

64.

V § 38a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „,a aktualizovať túto analýzu v termínoch podľa odseku ...

65.

V § 38a ods. 5 sa za slovom „obsah“ čiarka nahrádza slovom „a“, vypúšťajú sa slová „a termíny“ a za ...

66.

V § 40 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Ak si audítor neplní povinnosti podľa odsekov 5 a 7, Národná banka Slovenska je oprávnená nariadiť ...

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.

67.

V § 42 ods. 4 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

68.

§ 42 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Pobočka zahraničnej banky so sídlom mimo Európskej únie je povinná raz ročne vypracovať a predkladať ...

69.

V § 44 ods. 3 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

70.

V § 44 ods. 8 sa slová „ods. 5 až 7“ nahrádzajú slovami „ods. 3 až 5“.

71.

§ 44 sa dopĺňa odsekmi 14 a 15, ktoré znejú:

„(14) Ak Národná banka Slovenska vykonáva dohľad na konsolidovanom základe a súčasťou skupiny je materská ...

72.

V § 45 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 6.

73.

V § 45 ods. 6 sa slová „5 a 6“ nahrádzajú slovami „3 a 4“.

74.

V § 46 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Dcérske spoločnosti, ktoré sú súčasťou konsolidovaného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 44b znie:

„44b) Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 492/2009 Z. z. v znení ...

75.

§ 46 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Požiadavky podľa § 23a až 23d sa nevzťahujú na konsolidovanom základe na dcérsku spoločnosť, ak ...

76.

V § 47 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Národná banka Slovenska vykonáva dohľad podľa odseku 2, len ak aspoň jedna z dcérskych spoločností ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 45aaa znie:

„45aaa) § 138 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

77.

V § 47 ods. 5 prvej vete sa za slovom „krajinách“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „alebo ak je potrebné ...

78.

V § 47 ods. 8 sa za slovo „Slovenska“ vkladá slovo „bezodkladne“.

79.

V § 47 ods. 9 písm. b) sa vypúšťajú slová „až 3“.

80.

V § 47 ods. 15 písm. a) prvom bode sa slová „ods. 13“ nahrádzajú slovami „ods. 1 písm. m)“.

81.

V § 47 ods. 15 písm. a) druhom bode sa slovo „podstatných“ nahrádza slovom „významných“.

82.

V § 47 ods. 15 sa písmeno a) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
všetkých odporúčaniach týkajúcich sa dodatočných vlastných zdrojov podľa § 29a ods. 2,“.

83.

V § 47 ods. 15 písm. b) prvom bode sa slová „§ 6 ods. 2 a § 27 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 29b“.

84.

V § 47 ods. 15 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. na účely písmena a) tretieho bodu rizika skupiny inštitúcií na konsolidovanom základe podľa § 29a,“. ...

85.

V § 47 ods. 15 písmeno c) znie:

„c) dosiahne spoločné rozhodnutie podľa písmena a) do štyroch mesiacov po predložení správy podľa písmena ...

86.

V § 47 ods. 15 písm. d) sa slová „ods. 2 a § 27 ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 2, § 27 ods. 7, § 29a ...

87.

V § 47 ods. 15 písm. h) a l) sa slová „ods. 13“ nahrádzajú slovami „ods. 1 písm. m) a § 29a“.

88.

§ 47 sa dopĺňa odsekmi 17 a 18, ktoré znejú:

„(17) Ak sa vyžaduje konsolidácia podľa osobitného predpisu,45aaaa) Národná banka Slovenska vykonáva ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 45aaaa znie:

„45aaaa) Čl. 18 ods. 3 alebo 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

89.

V § 48 ods. 10 sa slová „únii a príslušné orgány členského štátu, v ktorom sú zriadené významné pobočky ...

90.

§ 48 sa dopĺňa odsekmi 12 až 15, ktoré znejú:

„(12) Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 45aca až 45acc znejú:

„45aca) Zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 v platnom ...

91.

V § 49b písm. c) sa za slovo „skupinou“ vkladajú slová „na účely tejto časti zákona“.

92.

V § 50 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a určiť lehotu na ich uskutočnenie vrátane ...

93.

V § 50 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane správ o vlastných zdrojoch, likvidite ...

94.

V § 50 ods. 1 písmeno m) znie:

„m)
uložiť banke osobitnú požiadavku na vlastné zdroje podľa § 29b,“.

95.

V § 50 ods. 1 písm. o) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane činností zabezpečovaných dodávateľským ...

96.

V § 50 ods. 1 písm. r) sa slová „§ 29 ods. 4,“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu,46a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:

„46a) Čl. 25 až 61 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

97.

V § 50 ods. 1 písm. v) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane obmedzení nesúladu splatnosti medzi ...

98.

V § 50 sa odsek 1 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:

„x) uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky povinnosť zverejniť dodatočné informácie určené Národnou ...

99.

V § 50 ods. 4 sa slová „§ 23 a 30“ nahrádzajú slovami „§ 23, § 27 ods. 7 a § 30“.

100.

V § 50 ods. 5 sa slová „§ 23 alebo 30“ nahrádzajú slovami „§ 23, § 27 ods. 7 alebo § 30“.

101.

V § 50 ods. 7 písmeno a) znie:

„a) do 10 % celkového čistého ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku vrátane hrubého príjmu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 48aaaa znie:

„48aaaa) Čl. 316 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

102.

V § 50 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12) Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty ...

Doterajšie odseky 12 až 19 sa označujú ako odseky 13 až 20.

103.

V § 50 sa vypúšťa odsek 14.

Doterajšie odseky 15 až 20 sa označujú ako odseky 14 až 19.

104.

§ 50 sa dopĺňa odsekmi 20 až 22, ktoré znejú:

„(20) Národná banka Slovenska je oprávnená overiť, či členovia štatutárneho orgánu banky alebo členovia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 48i znie:

„48i) Čl. 92 až 403, čl. 411 až 429b alebo čl. 430 až 430c nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“. ...

105.

V § 53 ods. 1 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

106.

V § 65a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Národná banka Slovenska bezodkladne informuje rezolučnú radu o nedostatkoch zistených podľa odseku ...

Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 12.

107.

V § 65a ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Vymenovanie nového člena predstavenstva, člena dozornej ...

108.

V § 65a ods. 8, 9 a 11 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

109.

V § 66 ods. 6 sa slová „všeobecné predpisy o správnom konaní83)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok“. ...

110.

V § 70 ods. 1 sa slovo „s“ nahrádza slovami „so zostatkovou“.

111.

V § 88d ods. 6 sa slová „vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní“ nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 72a sa vypúšťa.

112.

V § 91 ods. 5 sa slová „o), s)“ nahrádzajú slovami „o), p), s)“.

113.

V § 92 ods. 9 druhej vete sa za slová „rokuje o uzavretí takej zmluvy“ vkladajú slová „a osobe, ktorá ...

114.

V § 93a ods. 7 sa slová „g) a o)“ nahrádzajú slovami „g), o) a p)“.

115.

V § 93b odsek 2 znie:

„(2) Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné klientovi, ktorým je spotrebiteľ, poskytnúť alebo ...

116.

V § 93b ods. 3 druhej vete sa slovo „druhej“ nahrádza slovom „tretej“.

117.

§ 94 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Žiadosť podľa tohto zákona môže žiadateľ predložiť v elektronickej podobe. (6) Opatrením, ktoré ...

118.

Za § 122yb sa vkladajú § 122yc a 122yd, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 122yc Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia Obchodník s cennými papiermi, ktorý ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 103 a 104 znejú:

„103) Čl. 4 ods. 1 bod 1písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení. 104) § 54 zákona č. 566/2001 ...

119.

V prílohe sa vypúšťajú body 3, 5 až 8, 10 a 12.

Doterajšie body 4, 9, 11, 13 až 16 sa označujú ako body 3 až 9.

120.

Príloha sa dopĺňa desiatym a jedenástym bodom, ktoré znejú:

„10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/878 z 20. mája 2019, ktorou sa mení smernica 2013/36/EÚ, ...

Čl. II

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16ab znie:

„16ab) Príloha č. 17 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/980 zo 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa ...

2.

V § 55 ods. 1 druhej vete sa za slovo „papiermi“ vkladajú slová „alebo akciová spoločnosť“.

3.

V § 71 ods. 1 druhej vete sa slovo „musí“ nahrádza slovami „ako celok a dozorná rada ako celok musia“. ...

4.

V § 71 ods. 7 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „skutočnosť, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 56aaa znie:

„56aaa) Medzinárodný účtovný štandard 28 Prílohy nariadenia Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra ...

5.

V § 71 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11) Obchodník s cennými papiermi pri výbere členov predstavenstva uplatňuje pravidlá podľa osobitného ...

Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 12 a 13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 56aab znie:

„56ab) Čl. 435 ods. 2 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

6.

V § 71 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska používa tieto informácie na porovnávanie ...

7.

V § 71 ods. 13 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.

8.

§ 71 sa dopĺňa odsekmi 14 a 15, ktoré znejú:

„(14) Na účely zabezpečenia účinného a obozretného riadenia obchodníka s cennými papiermi a predchádzania ...

9.

Doterajší text § 71b sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ustanovenia o riadení rizík podľa osobitného predpisu15) je obchodník s cennými papiermi povinný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 56acaa znie:

„56acaa) Čl. 23 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2017/565 v platnom znení.“.

10.

V § 71d ods. 1 sa slová „obchodníka s cennými papiermi a podporujú ho,“ nahrádzajú slovami „obchodníka ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 56abc znie:

„56abc) Antidiskriminačný zákon.“.

11.

V § 71da odsek 1 znie:

„(1) Obchodník s cennými papiermi je povinný uplatňovať zásady odmeňovania podľa tohto zákona pre osoby, ...

12.

V § 71db ods. 1 písmeno e) znie:

„e) vždy, ak je to možné, iné finančné nástroje podľa osobitného predpisu56ad) alebo iné nástroje, ktoré ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 56ad znie:

„56ad) Čl. 52 alebo 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

13.

V § 71db odsek 2 znie:

„(2) Najmenej 40 % pohyblivej zložky celkovej odmeny sa odkladá na obdobie najmenej štyroch až piatich ...

14.

V § 71db ods. 3 sa slová „troch rokov a najviac“ nahrádzajú slovami „štyroch až“.

15.

§ 71db sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Ustanovenia odsekov 2, 3 a 5 sa neuplatňujú na a) obchodníka s cennými papiermi, ktorý nie je ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 56ae znie:

„56ae) Čl. 4 ods. 1 bod 146 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

16.

V § 71de ods. 2 sa slová „§ 74b ods. 1 písm. l)“ nahrádzajú slovami „§ 74b ods. 1 a podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 56af znie:

„56af) Čl. 450 ods. 1 písm. g), h), i) a k) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

17.

V § 71de ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“ a vypúšťajú sa slová „písm. l)“. ...

18.

V § 74c ods. 1 sa za slovo „mať“ vkladajú slová „štandardizovanú metodiku hodnotenia primeranosti vnútorného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58jaa znie:

„58jaa) Čl. 8 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.“.

19.

V § 74c sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť interné systémy na posudzovanie a monitorovanie ...

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

20.

V § 74c odsek 5 znie:

„(5) Národná banka Slovenska uloží obchodníkovi s cennými papiermi opatrenie na nápravu podľa § 144 ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58jcaa znie:

„58jcaa) Nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.“.

21.

§ 74c sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:

„(8) Odsek 5 sa neuplatňuje, ak na základe preskúmania a hodnotenia podľa § 135 ods. 7 Národná banka ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58jcb znie:

„58jcb) Čl. 4 ods. 1 bod 145 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

22.

V § 74d ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „, a ak sa tým neohrozí stabilita finančného systému“. ...

23.

V § 74d sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

24.

V § 74d odsek 3 znie:

„(3) Národná banka Slovenska oznámi Európskemu výboru pre systémové riziká informácie o uplatnení výnimky ...

25.

Za § 74d sa vkladá § 74e, ktorý znie:

„§ 74e (1) Obchodník s cennými papiermi pri osobitných požiadavkách na vlastné zdroje a odporúčaniach ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58jeb znie:

„58jeb) § 29a a 29b zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 340/2020 Z. z.“.

26.

V § 77 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Údaje podľa odseku 2 písm. f) až k) je obchodník s cennými papiermi, ktorý má zriadenú pobočku ...

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.

27.

V § 86 ods. 5 sa slová „všeobecné predpisy o správnom konaní;76)“ nahrádzajú slovami „ustanovenia osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 76 sa vypúšťa.

28.

V § 99 ods. 8 sa slová „odseku 23“ nahrádzajú slovami „odseku 24“.

29.

V § 99 sa za odsek 17 vkladá nový odsek 18, ktorý znie:

„(18) Za účelom synchronizácie a aktualizácie údajov referencovaním89o) je centrálny depozitár oprávnený ...

Doterajšie odseky 18 až 25 sa označujú ako odseky 19 až 26.

Poznámky pod čiarou k odkazom 89o až 89q znejú:

„89o) § 49 ods. 1 písm. h) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z. 89p) § 3 a 3a ...

30.

V § 99 ods. 19 písm. c) sa nad slovo „protistrana“ umiestňuje odkaz 89r a za slovo „protistrana“ sa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 98r a 98s znejú:

„89r) Čl. 2 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových ...

31.

V § 99 ods. 24 úvodnej vete sa slová „odseku 25“ nahrádzajú slovami „odseku 26“.

32.

V § 105b ods. 3 a § 106 ods. 7 sa slová „počet kusov“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „množstvo ...

33.

V § 107d ods. 1 sa za slovo „čísla“ vkladajú slová „a dátumu narodenia“.

34.

V § 107d ods. 2 písmeno c) znie:

„c) údaje o akcionárovi 1. obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo, ak je právnickou ...

35.

§ 109 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Centrálny depozitár môže poskytnúť údaje podľa odseku 1, údaje o aktívach, súvisiacej evidencii ...

36.

Poznámka pod čiarou k odkazu 103a znie:

„103a) Delegované nariadenie (EÚ) 2019/980.“.

37.

Poznámka pod čiarou k odkazu 107cb znie:

„107cb) Nariadenie (EÚ) č. 648/2012 v platnom znení.“.

38.

V § 135 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Pri preskúmaní a hodnotení v rámci výkonu dohľadu podľa prvej vety Národná banka Slovenska uplatňuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 110ea znie:

„110ea) § 6 ods. 20 písm. c) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

39.

§ 135 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:

„(15) Národná banka Slovenska môže prispôsobiť metodiku preskúmania a hodnotenia podľa odseku 7 pri ...

40.

V § 136 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Na dcérsku spoločnosť obchodníka s cennými papiermi podľa prvej vety sa nevzťahujú ustanovenia § 71, ...

41.

V § 138 ods. 3 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

42.

V § 139 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 7.

43.

V § 139 ods. 6 sa slová „Odseky 5 a 6“ nahrádzajú slovami „Odseky 3 a 4“.

44.

V § 140 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Dcérske spoločnosti, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku a na ktoré sa nevzťahuje tento zákon, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 109d znie:

„109d) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2015 Z. z. v znení ...

45.

§ 140 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Zásady odmeňovania podľa § 71da až 71dd sa nevzťahujú na konsolidovanom základe na dcérsku spoločnosť, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 109e znie:

„109e) § 33 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.“.

46.

§ 141 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak Národná banka Slovenska neuplatňuje požiadavky na vlastné zdroje na konsolidovanom základe podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 109f znie:

„109f) Čl. 15 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

47.

V § 144 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a určiť lehotu na ich realizáciu vrátane ...

48.

V § 144 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane správ o vlastných zdrojoch, likvidite ...

49.

V § 144 ods. 1 sa písmeno e) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. 10 % celkového čistého ročného obratu obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 110ea znie:

„110ea) Čl. 316 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

50.

V § 144 ods. 1 písmeno m) znie:

„m) uložiť obchodníkovi s cennými papiermi osobitnú požiadavku na vlastné zdroje podľa § 74e,“. ...

51.

V § 144 ods. 1 písm. o) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane externe zabezpečovaných činností“. ...

52.

V § 144 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ac) a ad), ktoré znejú:

„ac) uložiť obchodníkovi s cennými papiermi plniť požiadavky týkajúce sa likvidity vrátane obmedzení ...

53.

V § 144 odsek 20 znie:

„(20) Za duplicitnú informáciu sa považuje akákoľvek informácia, ktorú Národná banka Slovenska môže ...

54.

V § 144 ods. 25 úvodnej vete sa za slová „§ 54 ods. 8“ vkladá čiarka a slová „§ 55 ods. 2“.

55.

V § 144 ods. 25 písmeno a) znie:

„a) do 10 % celkového čistého ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku vrátane hrubého príjmu ...

56.

§ 144 sa dopĺňa odsekom 35, ktorý znie:

„(35) Pri zverejňovaní sankcií za porušenie ustanovení osobitného predpisu47i) Národná banka Slovenska ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 114hb znie:

„114hb) § 98 ods. 7 písm. a) zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.“.

57.

V § 156 ods. 2 písm. h) sa odkaz „20)“ nad slovom „zákona“ nahrádza odkazom „121aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 121aa znie:

„121aa) Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších ...

58.

V prílohe sa vypúšťajú body 6 až 9, 11, 12, 15, 16, 18, 22 a 24.

Doterajšie body 10, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23 a 25 až 33 sa označujú ako body 6 až 22.

59.

Príloha sa dopĺňa dvadsiatym tretím a dvadsiatym štvrtým bodom, ktoré znejú:

„23. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/878 z 20. mája 2019, ktorou sa mení smernica 2013/36/EÚ, ...

Čl. III

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 ...

1.

V § 3 ods. 3 písm. n) sa slovo „poukážky“ nahrádza slovami „vkladové potvrdenky“ a na konci sa pripájajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:

„11b) § 4b zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 237/2017 Z. z.“.

2.

V § 25 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Uplatňovaním veľkostí tiku sa burze nebráni v tom, aby ...

3.

§ 34 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ročnú finančnú správu podľa odseku 1 emitent vypracuje a zverejní v jednotnom elektronickom formáte ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53da znie:

„53da) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho ...

4.

V § 60 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) uložiť pokutu fyzickej osobe do 2 000 000 eur alebo do výšky dvojnásobku sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, ...

5.

V § 60 ods. 10 sa vypúšťajú slová „alebo meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby“.

6.

V § 60 odseky 11 a 12 znejú:

„(11) Národná banka Slovenska je oprávnená odložiť zverejnenie informácie podľa odseku 9 alebo ju zverejniť ...

7.

V § 65a sa slová „nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní72)“ nahrádzajú slovami „nevzťahuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 72 sa vypúšťa.

8.

V prílohe sa vypúšťajú body 2, 3, 6, 7 a 10.

Doterajšie body 4, 5, 8, 9, 11, 12 sa označujú ako body 2 až 7.

9.

Príloha sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade ...

Čl. IV

Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 3a ods. 3 písm. d) a ods. 5 písm. a), § 3b ods. 2 písm. d), ods. 4 a ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

„15a) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/389 z 27. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho ...

2.

V § 3c ods. 6, § 28b ods. 2 písm. c) a § 101h ods. 9 sa vypúšťajú slová „o vydaní regulačného technického ...

3.

V § 64 ods. 2 písm. r), ods. 3 písm. h), ods. 4 písm. y), § 82 ods. 2 písm. r), ods. 3 písm. g) a ods. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 45b znie:

„45b) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým ...

4.

V § 66 ods. 11 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.

5.

V § 68 ods. 4 a § 100 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní54)“ nahrádzajú slovami „správny ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 54 sa vypúšťa.

6.

V § 79 ods. 13 a § 86 ods. 27 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „15a)“ nahrádza odkazom „58da)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 58da znie:

„58da) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1108 zo 7. mája 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho ...

7.

V § 79a ods. 1 a 11 sa slová „c) alebo písm. d)“ nahrádzajú slovami „a) až f)“.

8.

V § 79b ods. 2 sa slová „r) až t)“ nahrádzajú slovami „q) až u)“.

9.

V § 79b ods. 5 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 3“.

10.

V § 82 ods. 6 sa za slová „odseku 2“ vkladá čiarka a slová „nepredloží žiadosť podľa odsekov 3 a 4“.

11.

V § 91 odsek 1 znie:

„(1) Poskytovateľ platobných služieb je povinný používateľovi platobných služieb, ktorým je spotrebiteľ, ...

12.

V § 93 druhej vete sa slovo „druhej“ nahrádza slovom „tretej“.

13.

V § 96 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

„g) štruktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií predkladaných agentom platobných služieb ...

14.

V § 98 ods. 13 sa slová „§ 79b a o dôvodoch odobratia povolenia podľa § 67, 84 a § 87 ods. 8 a registrácie ...

15.

V prílohe sa vypúšťajú body 1 a 5.

Doterajšie body 2, 3, 4, 6 a 7 sa označujú ako body 1 až 5.

Čl. V

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2015 ...

1.

V § 42 ods. 5 prvej vete sa číslo „100“ nahrádza číslom „85“.

2.

Príloha č. 2 sa dopĺňa siedmym bodom a ôsmym bodom, ktoré znejú:

„7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/878 z 20. mája 2019, ktorou sa mení smernica 2013/36/EÚ, ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 38, 42 až 58, 61 až 117, § 122yd ...

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore