Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 34/2011 účinný od 01.04.2012

Platnosť od: 16.02.2011
Účinnosť od: 01.04.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Lekárne, liečivá, Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotné poistenie, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD60DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 34/2011 účinný od 01.04.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 34/2011 s účinnosťou od 01.04.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

1.

V § 3 ods. 6 písmeno d) znie:

„d) vypracúva protokol o správnosti vykazovaných údajov o výpočte platobnej schopnosti zdravotnej ...

2.

V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:

„s) uhrádza poistencovi čiastku, o ktorú jeho úhrnná výška úhrad za doplatky za lieky čiastočne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:

„16c)
§ 42a zákona č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3.

V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) uverejniť na svojom webovom sídle zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na základe ...

4.

V § 6a sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) úhrada čiastky, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený (§ 6 ods. 1 písm. s).“. ...

5.

V § 6a ods. 5 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „pri zabezpečení ...

6.

V § 8a sa slová „je suma poistného, na ktorú má zdravotná poisťovňa právo po prerozdelení ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27b znie:

„27b)
§ 27a ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7.

§ 14 vrátane nadpisu znie:

„§ 14 Platobná schopnosť zdravotnej poisťovne (1) Zdravotná poisťovňa je povinná po celý ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 32a až 32c znejú:

„32a) § 217 Obchodného zákonníka. 32b) § 27 ods. 8 písm. b) tretí bod zákona č. 580/2004 ...

8.

V § 15 ods. 1 písmeno g) znie:

„g)
zabezpečovať platobnú schopnosť a preukazovať ju úradu (§ 14),“.

9.

V § 15 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) viesť v účtovníctve oddelenú analytickú evidenciu samostatne pre jednotlivé poistné druhy ...

10.

V § 16 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) údaje o výške prepočítaného doplatku poistenca za najlacnejší náhradný liek podľa osobitného ...

11.

V § 18 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa ôsmym a deviatym bodom, ktoré znejú:

„8. v spolupráci s kontrolnou komisiou kontroluje údaje, ktoré sú potrebné na výpočet indexu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 39b znie:

„39b) § 23 ods. 9 písm. d), § 27, § 27a a 28 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších ...

12.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Kontrolnú komisiu zriaďuje úrad ako svoj poradný orgán [odsek 1 písm. a) ôsmy bod]. Členov ...

13.

V § 20 ods. 1 písm. e) sa v prvom bode na konci pripájajú tieto slová: „údaj o tom, či je osoba ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41ac znie:

„41ac)
§ 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

14.

V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) je centrom pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín (ďalej len „centrum ...

15.

V § 20 ods. 2 sa za písmeno l) vkladajú nové písmená m) až o), ktoré znejú:

„m) metodické usmernenia úradu k obsahu a štruktúre zoznamov, spôsobe a forme predkladania výkazov ...

Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno p).

16.

Za § 20a sa vkladá § 20b, ktorý znie:

„§ 20b (1) Centrum pre klasifikačný systém najmä a) zabezpečuje zber, spracovanie a kontrolu ...

17.

V § 22 sa vypúšťa odsek 11.

18.

V § 24 ods. 8 písm. b) sa vypúšťajú slová „a 11“.

19.

V § 28 sa odsek 6 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) úhrady zo štátneho rozpočtu súvisiace so zavádzaním centra pre klasifikačný systém.“. ...

20.

V § 30 ods. 2 sa slová „je suma poistného, na ktorú má zdravotná poisťovňa právo po prerozdelení ...

21.

V § 39 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) zdravotná poisťovňa nezabezpečuje platobnú schopnosť (§ 14 ods. 2) počas piatich za sebou ...

22.

V § 39 odsek 2 znie:

„(2) Úrad môže zrušiť povolenie, ak zdravotná poisťovňa ani na výzvu nepreukázala úradu ...

23.

V § 51 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) nezabezpečuje platobnú schopnosť (§ 14 ods. 2 a 9) počas troch kalendárnych mesiacov v priebehu ...

24.

V § 52 odsek 2 znie:

„(2) Úrad môže zaviesť nútenú správu nad zdravotnou poisťovňou, ak zdravotná poisťovňa ...

25.

Za § 77a sa vkladá § 77b, ktorý znie:

„§ 77b Preukazovanie skutočností podľa § 20 ods. 1 písm. e) v prvom bode sa upraví dohodou, ...

26.

§ 85e znie:

„§ 85e Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“. ...

27.

Za § 86g sa vkladá § 86h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 86h Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2011 (1) Zdravotná poisťovňa je ...

28.

Názov prílohy znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

Čl. II

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 28, ktorý znie:

„(28) Diagnosticko-terapeutické systémy sú normy na zabezpečenie kvality poskytovania zdravotnej ...

2.

V § 8 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa zdravotná starostlivosť poskytuje na základe ...

3.

V § 12 odsek 13 znie:

„(13) Podrobnosti o odporúčaní ošetrujúceho lekára, jeho obsah, rozsah, cieľ a odôvodnenie ...

4.

V § 12 sa vypúšťa odsek 14.

5.

§ 49a znie:

„§ 49a Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe ...

6.

Názov prílohy č. 3 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

Čl. III

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...

1.

V § 1 odsek 2 znie:

„(2) Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. ...

2.

V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno m).

Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno m).

3.

V § 19 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa šestnástym bodom, ktorý znie:

„16.
výšku prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek (§ 42a ods. 2).“.

4.

Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 42a Limit spoluúčasti (1) Ak úhrnná výška úhrad poistenca za doplatky za lieky prekročí ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 34a až 34c znejú:

„34a) § 70 až 73 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 34b) § ...

5.

Názov prílohy č. 1 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

6.

V prílohe č. 2 sa v časti „Preventívna gastroenterologická prehliadka“ vypúšťa prvý bod ...

Čl. IV

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

1.

V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) transformáciu štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií ...

2.

V § 1 odsek 2 znie:

„(2) Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. ...

3.

V § 42 odsek 9 znie:

„(9) Ak zdravotnícky pracovník v lehote podľa odseku 8 neodstráni zistené nedostatky, komora ...

4.

V § 49 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

„j)
rozhoduje o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania (§ 42 ods. 9),“.

Doterajšie písmená j) až p) sa označujú ako písmená k) až q).

5.

V § 63b ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „alebo“.

6.

V § 63b ods. l sa vypúšťa písmeno c).

7.

V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenom zb), ktoré znie:

„zb) odovzdávať centru pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín úradu pre ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 55c znie:

„55c)
§ 20b zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 34/2011 Z. z.“.

8.

V § 81 ods. 1 písm. c) sa slová „v § 80 ods. 1 písm. c)“ nahrádzajú slovami „v § 80 ods. ...

9.

V § 82 ods. 1 písm. b) sa slová „a y)“ nahrádzajú slovami „y) a zb)“.

10.

V § 82 ods. 4 sa slová „v § 80 ods. 1 písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „v § 80 ods. 1 ...

11.

Za § 83 sa vkladá ôsma časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„ÔSMA ČASŤ TRANSFORMÁCIA ŠTÁTNYCH ORGANIZÁCIÍ § 84 Spôsob založenia (1) Štátna organizácia, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 61 až 71c znejú:

„61) Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene ...

12.

Za § 102h sa vkladá § 102i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 102i Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2011 Štátne organizácie podľa ...

13.

Názov prílohy č. 1 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

Čl. V

Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o ...

1.

V § 36 sa odsek 2 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:

„z) uvádzať na doklade z registračnej pokladnice údaj o výške prepočítaného doplatku za najlacnejší ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15af znie:

„15af)
§ 42a zákona č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.

V § 67 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12) Za porušenie povinnosti uvádzať na doklade z registračnej pokladnice údaj o výške prepočítaného ...

Doterajšie odseky 12 až 15 sa označujú ako odseky 13 až 16.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2011 okrem článku I trinásteho bodu, ktorý nadobúda ...

Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore