Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70318
Dôvodové správy: 2215
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.11.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 34/2011 účinný od 01.04.2012


Platnosť od: 16.02.2011
Účinnosť od: 01.04.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Lekárne, liečivá, Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotné poistenie, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD103 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 34/2011 účinný od 01.04.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 34/2011 s účinnosťou od 01.04.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

1.

V § 3 ods. 6 písmeno d) znie:

„d) vypracúva protokol o správnosti vykazovaných údajov o výpočte platobnej schopnosti zdravotnej ...

2.

V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:

„s) uhrádza poistencovi čiastku, o ktorú jeho úhrnná výška úhrad za doplatky za lieky čiastočne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:

„16c)
§ 42a zákona č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3.

V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) uverejniť na svojom webovom sídle zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na základe ...

4.

V § 6a sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) úhrada čiastky, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený (§ 6 ods. 1 písm. s).“. ...

5.

V § 6a ods. 5 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „pri zabezpečení ...

6.

V § 8a sa slová „je suma poistného, na ktorú má zdravotná poisťovňa právo po prerozdelení ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27b znie:

„27b)
§ 27a ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7.

§ 14 vrátane nadpisu znie:

„§ 14 Platobná schopnosť zdravotnej poisťovne (1) Zdravotná poisťovňa je povinná po celý ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 32a až 32c znejú:

„32a) § 217 Obchodného zákonníka. 32b) § 27 ods. 8 písm. b) tretí bod zákona č. 580/2004 ...

8.

V § 15 ods. 1 písmeno g) znie:

„g)
zabezpečovať platobnú schopnosť a preukazovať ju úradu (§ 14),“.

9.

V § 15 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) viesť v účtovníctve oddelenú analytickú evidenciu samostatne pre jednotlivé poistné druhy ...

10.

V § 16 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) údaje o výške prepočítaného doplatku poistenca za najlacnejší náhradný liek podľa osobitného ...

11.

V § 18 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa ôsmym a deviatym bodom, ktoré znejú:

„8. v spolupráci s kontrolnou komisiou kontroluje údaje, ktoré sú potrebné na výpočet indexu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 39b znie:

„39b) § 23 ods. 9 písm. d), § 27, § 27a a 28 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších ...

12.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Kontrolnú komisiu zriaďuje úrad ako svoj poradný orgán [odsek 1 písm. a) ôsmy bod]. Členov ...

13.

V § 20 ods. 1 písm. e) sa v prvom bode na konci pripájajú tieto slová: „údaj o tom, či je osoba ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41ac znie:

„41ac)
§ 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

14.

V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) je centrom pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín (ďalej len „centrum ...

15.

V § 20 ods. 2 sa za písmeno l) vkladajú nové písmená m) až o), ktoré znejú:

„m) metodické usmernenia úradu k obsahu a štruktúre zoznamov, spôsobe a forme predkladania výkazov ...

Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno p).

16.

Za § 20a sa vkladá § 20b, ktorý znie:

„§ 20b (1) Centrum pre klasifikačný systém najmä a) zabezpečuje zber, spracovanie a kontrolu ...

17.

V § 22 sa vypúšťa odsek 11.

18.

V § 24 ods. 8 písm. b) sa vypúšťajú slová „a 11“.

19.

V § 28 sa odsek 6 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) úhrady zo štátneho rozpočtu súvisiace so zavádzaním centra pre klasifikačný systém.“. ...

20.

V § 30 ods. 2 sa slová „je suma poistného, na ktorú má zdravotná poisťovňa právo po prerozdelení ...

21.

V § 39 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) zdravotná poisťovňa nezabezpečuje platobnú schopnosť (§ 14 ods. 2) počas piatich za sebou ...

22.

V § 39 odsek 2 znie:

„(2) Úrad môže zrušiť povolenie, ak zdravotná poisťovňa ani na výzvu nepreukázala úradu ...

23.

V § 51 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) nezabezpečuje platobnú schopnosť (§ 14 ods. 2 a 9) počas troch kalendárnych mesiacov v priebehu ...

24.

V § 52 odsek 2 znie:

„(2) Úrad môže zaviesť nútenú správu nad zdravotnou poisťovňou, ak zdravotná poisťovňa ...

25.

Za § 77a sa vkladá § 77b, ktorý znie:

„§ 77b Preukazovanie skutočností podľa § 20 ods. 1 písm. e) v prvom bode sa upraví dohodou, ...

26.

§ 85e znie:

„§ 85e Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“. ...

27.

Za § 86g sa vkladá § 86h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 86h Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2011 (1) Zdravotná poisťovňa je ...

28.

Názov prílohy znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

Čl. II

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 28, ktorý znie:

„(28) Diagnosticko-terapeutické systémy sú normy na zabezpečenie kvality poskytovania zdravotnej ...

2.

V § 8 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa zdravotná starostlivosť poskytuje na základe ...

3.

V § 12 odsek 13 znie:

„(13) Podrobnosti o odporúčaní ošetrujúceho lekára, jeho obsah, rozsah, cieľ a odôvodnenie ...

4.

V § 12 sa vypúšťa odsek 14.

5.

§ 49a znie:

„§ 49a Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe ...

6.

Názov prílohy č. 3 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

Čl. III

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...

1.

V § 1 odsek 2 znie:

„(2) Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. ...

2.

V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno m).

Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno m).

3.

V § 19 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa šestnástym bodom, ktorý znie:

„16.
výšku prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek (§ 42a ods. 2).“.

4.

Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 42a Limit spoluúčasti (1) Ak úhrnná výška úhrad poistenca za doplatky za lieky prekročí ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 34a až 34c znejú:

„34a) § 70 až 73 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 34b) § ...

5.

Názov prílohy č. 1 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

6.

V prílohe č. 2 sa v časti „Preventívna gastroenterologická prehliadka“ vypúšťa prvý bod ...

Čl. IV

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

1.

V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) transformáciu štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií ...

2.

V § 1 odsek 2 znie:

„(2) Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. ...

3.

V § 42 odsek 9 znie:

„(9) Ak zdravotnícky pracovník v lehote podľa odseku 8 neodstráni zistené nedostatky, komora ...

4.

V § 49 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

„j)
rozhoduje o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania (§ 42 ods. 9),“.

Doterajšie písmená j) až p) sa označujú ako písmená k) až q).

5.

V § 63b ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „alebo“.

6.

V § 63b ods. l sa vypúšťa písmeno c).

7.

V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenom zb), ktoré znie:

„zb) odovzdávať centru pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín úradu pre ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 55c znie:

„55c)
§ 20b zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 34/2011 Z. z.“.

8.

V § 81 ods. 1 písm. c) sa slová „v § 80 ods. 1 písm. c)“ nahrádzajú slovami „v § 80 ods. ...

9.

V § 82 ods. 1 písm. b) sa slová „a y)“ nahrádzajú slovami „y) a zb)“.

10.

V § 82 ods. 4 sa slová „v § 80 ods. 1 písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „v § 80 ods. 1 ...

11.

Za § 83 sa vkladá ôsma časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„ÔSMA ČASŤ TRANSFORMÁCIA ŠTÁTNYCH ORGANIZÁCIÍ § 84 Spôsob založenia (1) Štátna organizácia, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 61 až 71c znejú:

„61) Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene ...

12.

Za § 102h sa vkladá § 102i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 102i Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2011 Štátne organizácie podľa ...

13.

Názov prílohy č. 1 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

Čl. V

Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o ...

1.

V § 36 sa odsek 2 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:

„z) uvádzať na doklade z registračnej pokladnice údaj o výške prepočítaného doplatku za najlacnejší ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15af znie:

„15af)
§ 42a zákona č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.

V § 67 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12) Za porušenie povinnosti uvádzať na doklade z registračnej pokladnice údaj o výške prepočítaného ...

Doterajšie odseky 12 až 15 sa označujú ako odseky 13 až 16.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2011 okrem článku I trinásteho bodu, ktorý nadobúda ...

Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore