Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70698
Dôvodové správy: 2311
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o voľbách do Národného zhromaždenia a do národných výborov 34/1964 účinný od 24.05.1966 do 31.12.1967


Platnosť od: 28.02.1964
Účinnosť od: 24.05.1966
Účinnosť do: 31.12.1967
Autor: Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány, Územná samospráva, Občianske a politické práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o voľbách do Národného zhromaždenia a do národných výborov 34/1964 účinný od 24.05.1966 do 31.12.1967
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 34/1964 s účinnosťou od 24.05.1966 na základe 31/1966

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o voľbách do Národného zhromaždenia a do národných výborov

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

Prvá hlava
Základné ustanovenie

§ 1

Pracujúci ľud volí za poslancov Národného zhromaždenia a národných výborov svojich najlepších ...

§ 2

Voľby do Národného zhromaždenia a do národných výborov sa konajú na základe všeobecného, ...

§ 3
(1)

Právo voliť majú všetci občania Československej socialistickej republiky, ktorí v deň voľby ...

(2)

Právo voliť nemajú však občania, ktorí boli právoplatne pozbavení spôsobilosti na právne úkony ...

(3)

Občania, ktorí sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, nevolia.

§ 4

Do Národného zhromaždenia a do národných výborov môže byť zvolený každý občan Československej ...

§ 5

Príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených zborov majú rovnaké právo voliť a byť volení ako ...

Druhá hlava
Zoznamy voličov

§ 6
Zápis do zoznamu voličov
(1)

Všetci občania Československej socialistickej republiky, ktorí majú právo voliť, zapisujú sa ...

(2)

Občania, ktorí po zostavení zoznamu voličov nadobudnú alebo stratia právo voliť, zapíšu sa ...

(3)

Každý volič môže byť zapísaný len v jednom zozname voličov.

§ 7
Zostavenie zoznamu voličov
(1)

Zoznamy voličov zostavuje miestny národný výbor podľa volebných okrskov.

(2)

Zoznamy voličov z radov príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov, ktorí sú hromadne ...

(3)

Zoznamy voličov sú spoločné pre voľby do Národného zhromaždenia a do národných výborov všetkých ...

§ 8
Vyloženie zoznamov voličov
(1)

Najneskoršie 30 dní predo dňom voľby vyloží miestny národný výbor zoznamy voličov, aby občania ...

(2)

V obciach, v ktorých je viac ako 5000 osôb zapísaných do zoznamov voličov, zariadi miestny národný ...

§ 9
Námietkové konanie
(1)

Každý občan môže ústne alebo písomne upozorniť miestny národný výbor na chyby a nesprávnosti ...

(2)

Ak návrh bude zamietnutý, môže ho občan predložiť okresnému súdu príslušnému podľa volebného ...

§ 10
Voličský preukaz

Voličom, ktorí sa v čase od vyloženia zoznamov voličov do dňa voľby presťahujú, ako aj voličom, ...

Tretia hlava
Volebné obvody

§ 11
Všeobecné ustanovenie
(1)

Voľby do Národného zhromaždenia a do národných výborov sa konajú podľa volebných obvodov.

(2)

Vo volebnom obvode sa volí jeden poslanec.

(3)

Obec s počtom obyvateľov do 1500 tvorí pre voľby do miestneho národného výboru spoločný volebný ...

(4)

Náhradníci sa nevolia.

§ 12
Volebné obvody pre voľby do Národného zhromaždenia

Pre voľby do Národného zhromaždenia sa vytvorí 300 volebných obvodov. Ich zoznam zverejní Predsedníctvo ...

Volebné obvody pre voľby do národných výborov
§ 13

Volebné obvody pre voľby do národných výborov určí rada národného výboru, o ktorého voľby ...

§ 14
(1)

Pre voľby do krajských národných výborov a do Národného výboru hlavného mesta Prahy sa vytvorí ...

(2)

Pre voľby do okresných národných výborov a do obvodných národných výborov v Prahe sa vytvorí ...

80 000 obyvateľov najmenej 60 volebných obvodov,

od 80 000 do 140 000 obyvateľov najmenej 80 volebných obvodov,

nad 140 000 obyvateľov najmenej 100 volebných obvodov.

Najviac sa však vytvorí 120 volebných obvodov.

(3)

Pre voľby do mestských národných výborov v Bratislave, Brne, Ostrave a Plzni sa vytvorí 130 až ...

(4)

Do miestneho národného výboru v obci, ktorá tvorí spoločný volebný obvod, sa volí, ak ide o ...

do 300 obyvateľov, najmenej 9 poslancov,

od 300 do 800 obyvateľov, najmenej 15 poslancov,

od 800 do 1500 obyvateľov, najmenej 25 poslancov.

Počet poslancov, ktorý má byť zvolený, určí rada miestneho národného výboru.

(5)

Pre voľby do miestnych a mestských národných výborov sa vytvorí v obciach

od 1500 do 5000 obyvateľov spravidla 30 volebných obvodov,

od 5000 do 10 000 obyvateľov spravidla 40 volebných obvodov,

od 10 000 do 20 000 obyvateľov spravidla 60 volebných obvodov,

od 20 000 do 50 000 obyvateľov spravidla 80 volebných obvodov,

nad 50 000 obyvateľov spravidla 100 volebných obvodov.

Najviac sa však vytvorí 120 volebných obvodov.

(6)

Pre voľby do obvodných národných výborov v Bratislave, Brne, Ostrave a Plzni sa vytvorí toľko ...

Štvrtá hlava
Volebné okrsky

§ 15
(1)

Pre prijímanie hlasovacích lístkov a pre spočítanie hlasov sa vytvárajú v obciach volebné okrsky, ...

(2)

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre každý okrsok určí rada miestneho národného výboru najneskoršie ...

(3)

Volebný okrsok sa vytvorí spravidla tak, aby zahrňoval asi 1000 voličov. Pre vzdialené časti obce ...

(4)

Osobitné volebné okrsky sa môžu vytvoriť v nemocniciach, v pôrodniciach, v sanatóriách, v ústavoch ...

(5)

Útvary ozbrojených síl a ozbrojených zborov tvoria osobitné volebné okrsky, ak majú aspoň 50 ...

(6)

Pre voľby do Národného zhromaždenia môžu sa vytvoriť osobitné volebné okrsky aj na československých ...

Piata hlava
Volebné komisie

Všeobecné ustanovenia
§ 16
(1)

Voľby do Národného zhromaždenia riadi Ústredná volebná komisia Národného frontu. Patrí jej ...

(2)

Voľby

do krajských národných výborov riadia krajské volebné komisie Národného frontu a do Národného ...

do okresných národných výborov a do obvodných národných výborov v Prahe okresné volebné komisie ...

do mestských národných výborov mestské volebné komisie Národného frontu,

do miestnych národných výborov a do obvodných národných výborov v Bratislave, Brne, Ostrave a ...

Volebné komisie sú vo svojej činnosti podriadené volebným komisiám vyšších stupňov.

(3)

Voľby v jednotlivých volebných obvodoch riadia obvodné volebné komisie.

(4)

Hlasovanie v jednotlivých volebných okrskoch riadia okrskové volebné komisie.

(5)

Volebné komisie sa utvoria zo zástupcov Komunistickej strany Československa, iných politických ...

§ 17
(1)

Volebné komisie sa môžu platne uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.

(2)

Volebná komisia sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov; pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. ...

Ústredná volebná komisia Národného frontu
§ 18
(1)

Ústrednú volebnú komisiu Národného frontu zriaďuje Predsedníctvo Národného zhromaždenia najneskoršie ...

(2)

Ústredná volebná komisia Národného frontu sa skladá z predsedu, podpredsedov, tajomníka a z potrebného ...

§ 19
(1)

Ústredná volebná komisia Národného frontu riadi voľby do Národného zhromaždenia a do národných ...

(2)

Pre voľby do Národného zhromaždenia a pre voľby do národných výborov Ústredná volebná komisia ...

(3)

Pri voľbách do Národného zhromaždenia Ústredná volebná komisia Národného frontu

a)

sústreďuje návrhy na kandidátov pre voľby do Národného zhromaždenia,

b)

prihlasuje kandidátov na registráciu u obvodných volebných komisií,

c)

rozhoduje s konečnou platnosťou o sťažnostiach na nesprávny postup volebných komisií,

d)

registruje zvolených poslancov Národného zhromaždenia,

e)

odovzdá spisy o voľbách poslancov Národného zhromaždenia mandátovému výboru Národného zhromaždenia. ...

(4)

Ústredná volebná komisia Národného frontu môže obvodné volebné komisie pre voľby do Národného ...

§ 20
Slovenská volebná komisia Národného frontu
(1)

Slovenská volebná komisia Národného frontu dozerá na presné zachovávanie predpisov o voľbách ...

(2)

Slovenská volebná komisia Národného frontu sa skladá z predsedu, podpredsedov, tajomníka a z potrebného ...

Krajské, okresné, mestské a miestne volebné komisie Národného frontu
§ 21
(1)

Volebnú komisiu Národného frontu, ktorá riadi voľby do národného výboru, volí národný výbor, ...

(2)

Komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka a z potrebného počtu ďalších členov.

§ 22
Volebná komisia Národného frontu, ktorá riadi voľby do národného výboru,
a)

dozerá na presné zachovávanie predpisov o voľbách do národného výboru,

b)

sústreďuje návrhy na kandidátov pre voľby do národného výboru,

c)

prihlasuje kandidátov na registráciu u obvodných volebných komisií,

d)

rozhoduje s konečnou platnosťou o sťažnostiach na nesprávny postup volebných komisií pri voľbách ...

e)

zabezpečuje vyhotovenie hlasovacích lístkov pre voľby do národného výboru,

f)

registruje zvolených poslancov národného výboru,

g)

odovzdá spisy o voľbách mandátovej komisii národného výboru.

Obvodné volebné komisie
§ 23
(1)

Pre každý volebný obvod sa utvorí obvodná volebná komisia.

(2)

Obvodné volebné komisie zriaďuje najneskoršie 50 dní predo dňom voľby

a)

pre voľby do Národného zhromaždenia rada krajského národného výboru a rada Národného výboru ...

b)

pre voľby do národného výboru rada národného výboru, o voľbu ktorého ide.

(3)

Obvodná volebná komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka a z potrebného počtu ďalších ...

(4)

V obci s počtom obyvateľov do 1500 plní úlohy obvodnej volebnej komisie pre voľby do miestneho ...

§ 24
(1)

Obvodná volebná komisia

a)

dozerá na presné zachovávanie predpisov o voľbách,

b)

registruje kandidátov na poslancov,

c)

obstará okrskovým volebným komisiám hlasovacie lístky pre voľby,

d)

dozerá na priebeh volieb a zisťuje ich výsledky vo volebnom obvode,

e)

predkladá volebnej komisii Národného frontu, ktorá voľby riadi, správu o výsledku volieb vo volebnom ...

f)

vydáva zvolenému kandidátovi osvedčenie o jeho zvolení,

g)

odovzdá spisy o voľbách na uschovanie príslušnému národnému výboru; spisy o voľbách do Národného ...

(2)

Obvodná volebná komisia pre voľby do Národného zhromaždenia rozhoduje aj o sťažnostiach na nesprávny ...

Okrskové volebné komisie
§ 25
(1)

Pre každý volebný okrsok utvorí rada miestneho národného výboru najneskoršie 30 dní predo dňom ...

(2)

Komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka a zo 4 až 8 ďalších členov. Vo volebných ...

§ 26
Okrsková volebná komisia
a)

dozerá na správne odovzdávanie hlasovacích lístkov a bdie nad zachovaním poriadku vo volebnej ...

b)

spočíta hlasy odovzdané pre každého kandidáta,

c)

spíše o priebehu voľby a spočítaní hlasov zápisnicu, ktorú neodkladne predloží príslušnej ...

d)

odovzdá spisy o voľbách na uschovanie okresnému národnému výboru.

Šiesta hlava
Kandidáti

§ 27
Navrhovanie kandidátov
(1)

Kandidáti pre voľby do Národného zhromaždenia a kandidáti pre voľby do národných výborov sú ...

(2)

Kandidátov - navrhujú Komunistická strana Československa, iné politické strany a ďalšie spoločenské ...

(3)

Kandidáti sú navrhovaní pre jednotlivé volebné obvody. Pre každý volebný obvod môže byť navrhnutý ...

Registrácia kandidátov
§ 28
(1)

Kandidátov pre voľby do Národného zhromaždenia prihlasuje na registráciu Ústredná volebná komisia ...

(2)

Kandidáti sú prihlasovaní na registráciu podľa volebných obvodov. Nikto však nemôže byť pre ...

(3)

Prihláška obsahuje vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou. K prihláške sa ...

§ 29

Obvodná volebná komisia je povinná zaregistrovať všetkých riadne navrhnutých kandidátov.

§ 30
Vyhlásenie kandidatúry
a)

25 dní predo dňom voľby pri voľbách do Národného zhromaždenia, do krajských národných výborov, ...

b)

15 dní predo dňom voľby pri voľbách do ostatných mestských a obvodných národných výborov ...

§ 31
Hlasovacie lístky
(1)

Všetci zaregistrovaní kandidáti musia byť uvedení na hlasovacích lístkoch.

(2)

Hlasovacie lístky musia mať určenú formu a musia byť rozmnožené v potrebnom množstve.

§ 32
Členstvo kandidátov vo volebných komisiách

Kandidáti nemôžu byť členmi obvodných ani okrskových volebných komisií volebného obvodu, kde ...

§ 33
Volebná agitácia

Každá organizácia pracujúcich a každý občan Československej socialistickej republiky má právo ...

Siedma hlava
Voľby

Oddiel 1
Vyhlásenie volieb

§ 34
Deň volieb
(1)

Deň volieb do Národného zhromaždenia a do národných výborov určí Predsedníctvo Národného ...

(2)

Voľby do Národného zhromaždenia a voľby do národných výborov všetkých stupňov sa konajú ...

(3)

Voľby sa konajú v určený deň od siedmej hodiny do šestnástej hodiny. V hlavnom meste Prahe, v ...

§ 35
Informovanie voličov
(1)

Okrsková volebná komisia informuje voličov v posledných 15 dňoch predo dňom voľby o čase a mieste ...

(2)

V obciach, v ktorých je viac ako 5000 osôb zapísaných do zoznamu voličov, okrskové volebné komisie ...

Oddiel 2
Spôsob hlasovania

§ 36
Prípravy vo volebnej miestnosti

Predseda okrskovej volebnej komisie skontroluje pred začatím voľby za prítomnosti členov komisie ...

§ 37
Priestory pre úpravu hlasovacích lístkov

Vo volebných miestnostiach sú pre úpravu hlasovacích lístkov určené osobitné priestory oddelené ...

§ 38
Hlasovanie
(1)

Každý volič hlasuje osobne. Zastúpenie nie je prípustné.

(2)

Volič, ktorý sa ustanovil do volebnej miestnosti, odovzdá legitimačný lístok a po zázname v zozname ...

(3)

Voliča, ktorý sa ustanovil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, okrsková volebná komisia ...

§ 39
Úprava hlasovacích lístkov
(1)

V priestore určenom pre úpravu hlasovacích lístkov ponechá volič na každom hlasovacom lístku ...

(2)

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú chybu alebo preto, že nemôže ...

§ 40
Poriadok vo volebnej miestnosti

Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie. Jeho pokyny na zachovanie ...

§ 41
Ukončenie voľby

Len čo uplynie hodina určená pre ukončenie hlasovania, uzavrie sa volebná miestnosť, avšak pred ...

Oddiel 3
Určovanie výsledkov volieb

§ 42
Kto môže byť prítomný pri spočítaní hlasov v okrskovej volebnej komisii

V miestnosti, kde okrsková volebná komisia spočítava hlasy, majú právo byť prítomní členovia ...

§ 43
Spočítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii
(1)

Po otvorení volebnej schránky spočíta okrsková volebná komisia hlasovacie lístky podľa volebných ...

(2)

Predseda okrskovej volebnej komisie kontroluje správnosť spočítania hlasov.

§ 44
Posudzovanie hlasovacích lístkov
(1)

Neplatné sú hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive.

(2)

Ak ponechal volič na hlasovacom lístku viac kandidátov, než má byť vo volebnom obvode zvolených, ...

(3)

Ak vzniknú pochybnosti o platnosti hlasovacieho lístku, rozhoduje o platnosti okrsková volebná komisia, ...

§ 45
Zápisnica o hlasovaní
(1)

Okrsková volebná komisia vyhotoví o hlasovaní a spočítaní hlasov osobitnú zápisnicu pre každý ...

(2)

V zápisnici okrskovej volebnej komisie o hlasovaní musí sa uviesť:

a)

čas začiatku a skončenia hlasovania,

b)

celkový počet voličov vo volebnom obvode alebo volebnom okrsku, zapísaných v zozname voličov,

c)

počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,

d)

počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov,

e)

počet hlasov odovzdaných pre každého kandidáta,

f)

stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli podané okrskovej volebnej komisii, a záznam ...

§ 46
Skončenie konania v okrskovej volebnej komisii
(1)

Po skončenom spočítaní hlasov a podpísaní zápisnice o hlasovaní ohlási predseda okrskovej volebnej ...

(2)

Okrsková volebná komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a zašle ich spolu s ostatnými ...

§ 47
Spočítanie hlasov v obvodnej volebnej komisii
(1)

Obvodná volebná komisia spočíta hlasy a zisťuje výsledky hlasovania v obvode na podklade zápisníc ...

(2)

V miestnosti, kde obvodná volebná komisia spočítava hlasy, môžu byť prítomní členovia volebných ...

§ 48
Zápisnica o spočítaní hlasov v obvodnej volebnej komisii
(1)

Obvodná volebná komisia vyhotoví zápisnicu o spočítaní hlasov. Zápisnicu podpíše predseda, ...

(2)

V zápisnici obvodnej volebnej komisie o spočítaní hlasov musí sa uviesť:

a)

počet okrskových volebných komisií vo volebnom obvode,

b)

počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali zápisnicu o hlasovaní,

c)

celkový počet voličov zapísaných v zoznamoch vo volebnom obvode,

d)

počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,

e)

počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov,

f)

počet hlasov odovzdaných pre každého kandidáta,

g)

stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli podané obvodnej volebnej komisii, a záznam ...

§ 49
Vyhlásenie výsledkov volieb v obvodnej volebnej komisii

Po skončenom spočítaní hlasov a po podpísaní zápisnice vyhlási predseda obvodnej volebnej komisie ...

§ 50
Kto je zvolený
(1)

Zvolený je kandidát, ktorý dostal nadpolovičnú väčšinu všetkých platných hlasov odovzdaných ...

(2)

V obciach s počtom obyvateľov do 1500 je z kandidátov, ktorí dostali nadpolovičnú väčšinu platných ...

§ 51
Osvedčenie o zvolení

Predseda obvodnej volebnej komisie vydá zvolenému kandidátovi osvedčenie o zvolení.

§ 52
Uschovanie volebných spisov

Po podpísaní zápisnice o spočítaní hlasov zašle ju predseda obvodnej volebnej komisie ihneď ...

§ 53
Nové voľby
(1)

Ak kandidát (žiadny z kandidátov) nedostal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, poznamená ...

(2)

Nové voľby určí do 14 dní miestna volebná komisia Národného frontu aj vtedy, ak nebol v obci ...

(3)

Ak je počet hlasov odovzdaných vo volebnom obvode menší ako polovica počtu voličov, ktorí majú ...

(4)

Nové voľby sa konajú na podklade zoznamov voličov zostavených pre prvé voľby a podľa ustanovení ...

§ 54
Overovanie volieb
(1)

Platnosť voľby jednotlivých poslancov Národného zhromaždenia overí Národné zhromaždenie na ...

(2)

Platnosť voľby jednotlivých poslancov národného výboru overí národný výbor na svojom prvom ...

Oddiel 4
Zánik funkcie

Doplňovacie voľby
§ 55
Strata funkcie poslanca
(1)

Poslanec, ktorý prestal byť voliteľný, stráca funkciu.

(2)

Stratu funkcie poslanca Národného zhromaždenia vysloví Národné zhromaždenie na návrh svojho ...

(3)

Stratu funkcie poslanca národného výboru vysloví národný výbor, o ktorého poslanca ide, na návrh ...

§ 56
Uvoľnenie z funkcie poslanca

Poslanec Národného zhromaždenia a poslanec národného výboru môže byť na svoju žiadosť uvoľnený ...

Doplňovacie voľby
§ 57
(1)

Ak sa z akéhokoľvek dôvodu uprázdni miesto poslanca Národného zhromaždenia, určí doplňovaciu ...

(2)

Ak sa z akéhokoľvek dôvodu uprázdni miesto poslanca národného výboru, určí doplňovaciu voľbu ...

(3)

Predsedníctvo Národného zhromaždenia, prípadne rada národného výboru nemusí určiť doplňovaciu ...

(4)

Doplňovacia voľba sa koná najneskoršie do 90 dní po tom, keď sa miesto poslanca uprázdnilo.

(5)

Doplňovacia voľba sa koná podľa ustanovení tohto zákona; pritom môže orgán, ktorý voľbu určí, ...

§ 58

Pre riadenie doplňovacích volieb na uprázdnené miesta poslancov Národného zhromaždenia zriadi ...

§ 59
Zvýšenie počtu poslancov národného výboru
(1)

Ak počas volebného obdobia vzrastie počet obyvateľov v územnom obvode národného výboru, najmä ...

(2)

Noví poslanci národného výboru sa zvolia doplňovacou voľbou.

Ôsma hlava
Odvolanie poslanca

§ 60
(1)

Každý poslanec môže byť kedykoľvek odvolaný, ak sklamal dôveru svojich voličov alebo ak sa ...

(2)

Návrh na odvolanie poslanca podáva príslušný orgán Národného frontu. Oznámi návrh poslancovi, ...

(3)

Príslušný orgán Národného frontu predloží návrh na odvolanie poslanca Národného zhromaždenia ...

(4)

Predsedníctvo Národného zhromaždenia, prípadne národný výbor zabezpečí, aby na prejednanie ...

(5)

Inak platia o odvolaní poslanca primerane ustanovenia tohto zákona o voľbe.

Deviata hlava
Záverečné ustanovenia

§ 61
Poslanci v zlúčených obciach

Ak počas volebného obdobia dôjde ku zlúčeniu obcí, zostávajú poslanci zvolení do miestnych ...

§ 62
Úhrada nákladov

Výdavky spojené s vykonávaním volieb uhradzuje štát.

§ 63
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 27/1954 Zb. o voľbách do Národného zhromaždenia v znení zákona č. 37/1960 Zb. a zákonných ...

2.

zákon č. 39/1960 Zb. o voľbách do národných výborov v znení zákonných opatrení Predsedníctva ...

3.

ustanovenie § 14 zákona č. 65/1960 Zb. o národných výboroch.

§ 64
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.

Poznámky

  • *)  Ustanovenia § 10 a 499 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore