Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 336/2017 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 28.12.2017
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo, Správne poplatky, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 336/2017 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 336/2017 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 336/2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych ...

Čl. I

Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických ...

1.

V § 2 písmeno a) znie:

„a) dietetickou potravinou potravina indikovaná lekárom, určená na osobitné výživové účely ...

2.

V § 2 písm. b) až d) sa slová „od výrobcu alebo dovozcu“ nahrádzajú slovami „určená ministerstvom“. ...

3.

V § 2 písm. e) znie:

„e) úradne určenou cenou lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny v inom členskom ...

4.

V § 2 písm. g) úvodnej vete sa za slová „najnižších cien“ vkladajú slová „prepočítaných ...

5.

V § 2 písm. g) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „prepočítaná na jednotkovú cenu ...

6.

V § 2 písm. g) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „prepočítaný na jednotkovú ...

7.

V § 2 písm. h) úvodnej vete sa za slová „najnižších cien“ vkladajú slová „prepočítaných ...

8.

V § 2 písm. h) prvom bode sa za slovo „cena dietetickej potraviny“ vkladajú slová „prepočítaná ...

9.

V § 2 písm. h) druhom bode sa za slová „priemer cien“ vkladajú slová „dietetickej potraviny ...

10.

V § 2 písm. i) až k) sa slovo „predaji“ nahrádza slovom „výdaji“.

11.

V § 2 písm. j) sa za slovami „maximálnou cenou zdravotníckej pomôcky“ vypúšťajú slová ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 20 ods. 2 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení ...

12.

V § 2 písm. o) a p) sa za slová „zdravotníckych pomôcok“ vkladá čiarka a slová „špeciálneho ...

13.

§ 2 sa dopĺňa písmenami q) až u), ktoré znejú:

„q) špeciálnym zdravotníckym materiálom zdravotnícka pomôcka používaná pri poskytovaní zdravotnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a až 1c znejú:

„1a) § 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...

14.

V § 3 ods. 1 písm. a) sa odkaz 1 nad slovom „starostlivosti“ nahrádza odkazom 1d.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie:

„1d) § 7 ods. 1 písm. b) a § 9 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

15.

§ 4 sa vypúšťa.

16.

V § 5 ods. 1 písm. f) sa slová „povolenia na uvedenie lieku na trh“ nahrádzajú slovami „registrácie ...

17.

V § 6 odsek 4 znie:

„(4) Referenčná skupina sa rozdelí na referenčné podskupiny tak, aby rozdiel v počte štandardných ...

18.

V § 6 ods. 9 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „vyznačujúce sa pevnou liekovou formou“.

19.

V § 6 ods. 9 písm. a) a b) sa vypúšťajú slová „v pevnej liekovej forme“.

20.

V § 7 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) V zozname kategorizovaných liekov môže byť liek a) zaradený, ak 1. dodatočné náklady ...

21.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví kritériá na stanovenie ...

22.

Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„7a Zmluva o podmienkach úhrady lieku zdravotnou poisťovňou (1) Zmluvu o podmienkach úhrady lieku ...

23.

V § 8 ods. 1 písm. a) druhý bod znie:

„2.
názov liečiva uvedený v rozhodnutí o registrácii lieku,“.

24.

V § 8 ods. 1 písm. b) pätnásty bod znie:

„15. označenie originálneho lieku, označenie generického lieku s uvedením, či ide o prvý generický ...

25.

§ 8 ods. 1 písm. b) sa dopĺňa dvadsiatym bodom ktorý znie:

„20. označenie lieku, ktorý je uhrádzaný z verejného zdravotného poistenia na základe zmluvy ...

26.

V § 8 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

27.

V § 9 odsek 4 znie:

„(4) Povinnosť držiteľa registrácie zabezpečiť dostupnosť lieku sa nevzťahuje na liek určený ...

28.

V § 10 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) návrh maximálnej sumy úhrad zdravotných poisťovní za liek na 24 po sebe nasledujúcich mesiacov ...

29.

V § 10 ods. 4 písm. d) štvrtom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ak odsek 6 neustanovuje ...

30.

V § 10 ods. 4 sa písmeno d) dopĺňa piatym bodom ktorý znie:

„5. výpočet koeficientu prahovej hodnoty posudzovaného lieku s uvedením overiteľných zdrojov ...

31.

V § 10 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e) ktoré znie:

„e) zmluvu o podmienkach úhrady lieku zdravotnou poisťovňou podľa § 7a, ak ide o zaradenie lieku ...

32.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Žiadateľ nemusí priložiť k žiadosti farmako-ekonomický rozbor lieku, ak ide o liek určený ...

33.

V § 14 ods. 2 sa za slovo „zaradený“ vkladajú slová „alebo podmienene zaradený“.

34.

V§ 15 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) návrh maximálnej sumy úhrad zdravotných poisťovní za liek na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov ...

35.

V § 15 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) návrh maximálnej sumy úhrad zdravotných poisťovní za liek na 36 po sebe nasledujúcich mesiacov ...

36.

V § 16 ods. 4 písm. j) sa slová „65 %“ nahrádzajú slovami „55 %“, na konci sa čiarka nahrádza ...

37.

V § 16 ods. 4 sa za písmeno j) vkladajú nové písmená k) a l), ktoré znejú:

„k) ide o druhý generický liek, ktorý svojou charakteristikou patrí do referenčnej skupiny alebo ...

Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno m).

38.

V § 16 ods. 4 písm. m) sa slová „80 %“ nahrádzajú slovami „70 %“, na konci sa bodka nahrádza ...

39.

V § 16 sa odsek 4 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:

„n) ide o druhý biologicky podobný liek, ktorý svojou charakteristikou patrí do referenčnej skupiny ...

40.

V § 17 ods. 4 písm. c) sa slová „§ 21 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 21a ods. 1 a ak sa ...

41.

V § 17 ods. 5 úvodnej vete sa slovo „Ministerstvo“ nahrádza slovami „Ak sa neohrozí život ...

42.

V § 17 sa odsek 5 dopĺňa písmenami h) až j), ktoré znejú:

„h) nákladová efektívnosť použitia lieku pri zohľadnení indikácií, nežiaducich účinkov, ...

43.

V § 18 odsek 3 znie:

„(3) Ak v žiadosti podľa § 12 žiadateľ navrhuje zníženie úradne určenej ceny lieku na rovnakú ...

44.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak ministerstvo nerozhodne o žiadosti do 90 dní od jej doručenia a žiadateľom je držiteľ ...

45.

V § 19 ods. 6 úvodnej vete sa slová „5 %“ nahrádzajú slovami „20 %“.

46.

V § 20 ods. 7 sa slová „ktorej prevalencia v Slovenskej republike je nižšia ako 1:100 000“ sa ...

47.

§ 21 vrátane nadpisu znie:

„§ 21 Rozhodovanie o podmienenom zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradnom určení ...

48.

Za § 21 sa vkladajú § 21a a 21b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 21a Rozhodovanie o vyrovnacom rozdiele (1) Ak suma úhrad zdravotných poisťovní za liek alebo ...

49.

§ 22 vrátane nadpisu znie:

„§ 22 Žiadosť o úradné určenie ceny lieku, ktorý nie je zaradený v zozname kategorizovaných ...

50.

Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 22a Rozhodovanie o úradne určenej cene lieku, ktorý nie je zaradený v zozname kategorizovaných ...

51.

V § 26 ods. 4 sa slová „sú uvedené v prílohe č. 2“ nahrádzajú slovami „ministerstvo zverejňuje ...

52.

V § 26 ods. 6 sa slová „vydáva ministerstvo opatrením“ nahrádzajú slovami „ministerstvo ...

53.

V § 30 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) účinnosť zdravotníckej pomôcky potvrdenú klinickými skúškami alebo klinickým hodnotením ...

54.

V § 32 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) návrh maximálnej sumy úhrad zdravotných poisťovní za zdravotnícku pomôcku na 24 po sebe ...

55.

V § 32 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) zoznam iných členských štátov, v ktorých má zdravotnícka pomôcka úradne určenú cenu, ...

56.

V § 37 ods. 5 písm. c) pätnásty bod znie:

„15. zdravotnícku pomôcku na ošetrenie pokožky, ochranu pokožky, vyhladzovanie pokožky alebo ...

57.

V § 37 ods. 5 sa písmeno c) dopĺňa osemnástym bodom, ktorý znie:

„18.
zdravotnícku pomôcku, ktorá má iný ako medicínsky účel určenia.“.

58.

§ 37 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak predmetom žiadosti je zdravotnícka pomôcka, ktorá nemá úradne určenú cenu aspoň v ...

59.

V § 42 ods. 5 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
finančný limit,“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

60.

V § 43 ods. 1 sa slová „uvedených v prílohe č. 2“ nahrádzajú slovami „zverejnených na ...

61.

V § 43 ods. 2 písm. c) sa za siedmy bod vkladá nový ôsmy bod, ktorý znie:

„8.
finančného limitu,“.

Doterajší ôsmy bod sa označuje ako deviaty bod.

62.

V § 44 ods. 1 písm. a) sa za štvrtý bod vkladá nový piaty bod, ktorý znie:

„5.
finančný limit, ak je určený,“.

Doterajší piaty bod sa označuje ako šiesty bod.

63.

V § 44 ods. 1 písm. b) sa za trinásty bod vkladá nový štrnásty bod, ktorý znie:

„14.
finančný limit, ak je určený,“.

Doterajší štrnásty bod sa označuje ako pätnásty bod.

64.

V § 45 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) návrh maximálnej sumy úhrad zdravotných poisťovní za zdravotnícku pomôcku na 24 po sebe ...

65.

V § 45 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) zoznam iných členských štátov, v ktorých má zdravotnícka pomôcka úradne určenú cenu, ...

66.

V § 57 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Spôsob určenia jednotky referenčnej dávky dietetickej potraviny a maximálnej výšky úhrady ...

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

67.

V § 59 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa sedemnástym až devätnástym bodom, ktoré znejú:

„17. čiarový kód dietetickej potraviny, 18. výživové hodnoty na 100 g alebo 100 ml dietetickej ...

68.

V § 60 ods. 2 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „zhodný s účelom určenia dietetickej ...

69.

V § 60 sa odsek 2 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:

„n) informáciu o konečnej cene dietetickej potraviny pre spotrebiteľa v iných členských štátoch, ...

70.

V § 60 ods. 4 písmeno b) znie:

„b) doklad o oznámení prvého uvedenia dietetickej potraviny na trh, ak sa na ňu vzťahuje oznamovacia ...

71.

V § 63 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) úradne určenú cenu dietetickej potraviny v iných členských štátoch uvedenú v príslušnej ...

72.

V § 65 ods. 4 písm. c) druhý bod a tretí bod znejú:

„2. počiatočnú výživu dojčiat alebo následnú výživu dojčiat, ktorá nie je určená na ...

73.

V § 65 ods. 4 písm. e) a v § 66 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „prepočítanú ...

74.

§ 65 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak predmetom žiadosti je dietetická potravina, ktorá nepatrí do žiadnej podskupiny dietetických ...

75.

V nadpise piatej časti sa vypúšťajú slová „KTORÉ NIE SÚ ZARADENÉ V ZOZNAME KATEGORIZOVANÝCH ...

76.

V § 84 ods. 1 sa slová „§ 21 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§21a ods. 1“.

77.

V § 84 ods. 2 sa slová „§ 18 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 4“, slová „§ 21 ...

78.

V § 87 ods. 2 sa za slová „úhrady zdravotníckej pomôcky“ vkladá čiarka a slová „osobitný ...

79.

Za § 87 sa vkladá § 87a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 87a Limit spoluúčasti (1) Ak úhrnná výška úhrad poistenca za doplatky poistenca za lieky, ...

80.

V § 88 ods. 7 úvodná veta znie: „Zdravotná poisťovňa môže po vopred udelenom súhlase poistencovi ...

81.

V § 88 ods. 7 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až l) sa označujú ako písmená c) až k).

82.

V § 88 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Zdravotná poisťovňa môže po vopred udelenom súhlase poistencovi plne uhradiť a) neregistrovaný ...

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.

83.

V § 88 ods. 9 a 10 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 7 a 8“.

84.

§ 88 sa dopĺňa odsekmi 11 až 14, ktoré znejú:

„(11) Cena lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny, o ktorej úhradu žiada poskytovateľ ...

85.

§ 89 sa dopĺňa odsekom, 4, ktorý znie:

„(4) Odsek 1 sa neuplatňuje pre liek, a) ktorý je podmienene zaradený v zozname kategorizovaných ...

86.

§ 91 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Členovia poradných orgánov sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ...

87.

V § 93 ods. 1 sa slová „45 dní“ nahrádzajú slovami „120 dní“.

88.

V § 94 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) lieku s úradne určenými cenami lieku v iných členských štátoch pre výrobcu alebo držiteľa ...

89.

V § 94 odsek 3 znie:

„(3) Ministerstvo z vlastného podnetu jedenkrát v priebehu kalendárneho roka začne konanie vo ...

90.

V § 94 sa odsek 8 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) údaje sprístupnené ministerstvu vecne príslušnými orgánmi členských štátov, ktoré ...

91.

V § 95 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „vo verejnom záujme“ vkladajú slová „aj z vlastného ...

92.

V § 95 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) potrebe zabezpečenia kvality a dostupnosti hradených liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických ...

93.

V § 97 ods. 1 písm. a) sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.

94.

Za § 98a sa vkladá § 98b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 98b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018 (1) Konania začaté a právoplatne ...

95.

Za § 99 sa vkladá § 100, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 100 Zrušovacie ustanovenie Zrušuje sa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ...

96.

Príloha č. 2 sa vypúšťa.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 152 ...

2.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť sa položka ...

„ag) Rozhodovanie o žiadosti o vyradení lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov ........................................................................................................................... ...

3.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 152 ...

4.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť, položke 152 ...

„5. Poplatok podľa písmena s) sa zníži o a) 40 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za liek ...

Čl. III

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

1.

V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenom as), ktoré znie:

„as) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy o úhradách liekov, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 55jav znie:

„55jav) § 88 ods. 14 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych ...

2.

V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová „zr) a zt)“ nahrádzajú slovami „zr), zt) a as)“.

Čl. IV

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

1.

V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenami n) až p), ktoré znejú:

„n) bezodkladne informovať ministerstvo zdravotníctva o uzatvorení zmluvy o podmienkach úhrady ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17b znie:

„17b) § 7a zákona č. 363/2011 Z. z. v znení zákona č. 336/2017.“.

2.

V§ 6 sa odsek 13 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) uzatvárať zmluvy o podmienkach úhrady lieku zdravotnou poisťovňou17b) s držiteľom registrácie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18aa znie:

„18aa) § 21a ods. 3 zákona č. 363/2011 Z. z v znení zákona č. 336/2017.“.

3.

V § 77c ods. 4 sa za slová „poberateľom invalidného dôchodku“ vkladá čiarka a slová „o ...

Čl. V

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 23 ods. 1 písm. af) sa za slová „za najlacnejší náhradný liek,“ vkladajú slová „za ...

2.

V § 60 ods. 5 sa za slovo „zákon“ vkladajú slová „alebo osobitný predpis57aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 57aa znie:

„57aa) § 7a ods. 3 zákona č. 363/2011 Z. z. v znení zákona č. 336/2017 Z. z.“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. I § 88 ods. 14 v bode 84 a čl. III, ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore