Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 336/2014 účinný od 01.01.2015

Platnosť od: 03.12.2014
Účinnosť od: 01.01.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 336/2014 účinný od 01.01.2015
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 336/2014 s účinnosťou od 01.01.2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z. a zákona č. ...

1.

Nadpis prvej časti znie: "Všeobecné ustanovenia". Za nadpis "Všeobecné ustanovenia" sa vkladajú ...

2.

V § 1 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo "majetkových".

3.

V § 1 odsek 2 znie:

„(2) V rozhodcovskom konaní možno rozhodovať všetky spory týkajúce sa právnych vzťahov, ohľadom ...

„1)
§ 585 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.“.

4.

V § 1 ods. 3 písm. d) sa slová "a vyrovnacieho" nahrádzajú slovami "a reštrukturalizačného".

5.

V § 1 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) V rozhodcovskom konaní podľa tohto zákona nemožno rozhodovať ani spory medzi dodávateľom ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

„1a) Zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých ...

6.

V § 2 odsek 2 znie:

„(2) Rozhodcovskému konaniu neodporuje, ak účastník konania pred začatím rozhodcovského konania, ...

7.

Slová "Druhá časť" nad nadpisom "Rozhodcovská zmluva" sa nahrádzajú slovami "Druhá hlava".

8.

V § 3 odsek 2 znie:

„(2) Rozhodcovská zmluva sa vzťahuje aj na právnych nástupcov strán, ak to zmluvné strany v ...

9.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak tento zákon odkazuje na dohodu zmluvných strán, za súčasť tejto dohody sa považujú ...

10.

V § 4 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

11.

V § 4 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Písomná forma rozhodcovskej zmluvy je zachovaná aj vtedy, a) ak je rozhodcovská zmluva obsiahnutá ...

„3a)
Napríklad § 115 Obchodného zákonníka.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 6.

12.

V § 4 ods. 6 sa za slovami "pred rozhodcom" vypúšťajú slová "najneskôr do začatia konania o ...

13.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Rozhodcovská zmluva sa považuje za písomne uzavretú v rozsahu predmetu podanej žaloby aj ...

14.

V § 5 ods. 1 tretia veta znie: "Ustanovenia § 4 ods. 2 a 3 tým nie sú dotknuté.".

15.

Slová "Tretia časť" nad nadpisom "Rozhodca" sa nahrádzajú slovami "Tretia hlava".

16.

V § 6 ods. 1 sa za slovami "v plnom rozsahu" vypúšťa čiarka a slová "má skúsenosti na výkon ...

17.

V § 6 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: "Súd ustanoví rozhodcu podľa § 8, ak vybraná osoba ...

18.

V § 6a sa na konci pripája táto veta: "Rozhodca je tiež povinný pri výkone svojej funkcie konať ...

19.

V § 8 ods. 1 sa vypúšťajú slová "v rozhodcovskej zmluve".

20.

V § 8 odsek 4 znie:

„(4) Rozhodca je povinný, a to aj po skončení svojej funkcie, zachovávať mlčanlivosť o všetkých ...

21.

V § 9 ods. 2 sa za slová "ktorého ustanovili" vkladajú slová "alebo na ktorého ustanovení sa ...

22.

V § 9 odseky 3 až 5 znejú:

„(3) Zmluvné strany sa môžu v rozhodcovskej zmluve alebo dodatočne, najneskôr do začatia rozhodcovského ...

23.

V § 10 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
rozhodnutím podľa § 9 ods. 4, ktorým sa vyhovelo námietke,“.

24.

V § 10 ods. 3 sa za slovo "alebo" vkladá slovo "ak" a na konci sa pripájajú tieto vety: "Súhlas ...

25.

V § 10 ods. 4 sa slová "alebo sa zmluvné strany nedohodnú na jeho odvolaní podľa odseku 3, môže ...

26.

Slová "Štvrtá časť" nad nadpisom "Stály rozhodcovský súd" sa nahrádzajú slovami "Štvrtá ...

27.

§ 12 vrátane nadpisu znie:

„§ 12 Zriadenie stáleho rozhodcovského súdu (1) Zriaďovateľom stáleho rozhodcovského súdu ...

„7b) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách ...

28.

V § 12a ods. 2 sa slová "podľa § 12 ods. 3" nahrádzajú slovami "podľa § 12 ods. 2".

29.

V § 13 sa vypúšťa písmeno c).

30.

V § 14 ods. 1 uvádzacej vete sa za slová "súdu upravuje" vkladá slovo "najmä".

31.

V § 14 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: "vrátane postupu ustanovenia a odvolania ...

32.

V § 14 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

33.

V § 14 ods. 2 sa za slová "rokovacom poriadku" vkladajú slová "alebo nedohodnutých v rozhodcovskej ...

34.

V § 15 ods. 2 sa na konci vypúšťajú tieto slová: "a osobitné podmienky podľa štatútu tohto ...

35.

V § 15 ods. 3 sa na konci vypúšťajú tieto slová: "a jeho bydlisko".

36.

Slová "Piata časť" nad nadpisom "Rozhodcovské konanie" sa nahrádzajú slovami "Druhá časť". ...

37.

V § 16 ods. 1 sa vypúšťajú slová "v rozhodcovskej zmluve alebo dodatočne pred začatím rozhodcovského ...

38.

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 17a Námietky proti procesným vadám Na porušenie ustanovení tohto zákona, od ktorých je ...

39.

V § 18 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo jeho zástupcu,".

40.

V § 18 ods. 4 druhej vete sa za slovo "Ak" vkladajú slová "konanie neprebieha pred stálym rozhodcovským ...

41.

V § 18 ods. 6 sa vypúšťajú slová "v rozhodcovskej zmluve alebo dodatočne pred začatím rozhodcovského ...

42.

V § 19 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "okrem prípadov ...

43.

V § 21 ods. 2 druhej vete sa bodkočiarka za slovami "rozhodcovskom konaní" nahrádza čiarkou a vkladajú ...

44.

V § 21 ods. 4 prvej vete sa za slová "uznesením, alebo" vkladá čiarka a slová "ak sa účastníci ...

45.

V § 21 ods. 4 tretej vete sa slovo "námietke" nahrádza slovami "zamietnutí námietky".

46.

§ 21 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak rozhodcovský súd zistí, že vo veci má byť rozhodované podľa osobitného zákona,1a) ...

47.

§ 22 vrátane nadpisu znie:

„§ 22 Predbežné opatrenia (1) Ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodli inak, môže ...

48.

Za § 22 sa vkladajú § 22a až 22e, ktoré znejú:

„§ 22a (1) Ak sa tak účastníci rozhodcovského konania dohodli, môže rozhodcovský súd na návrh ...

„8b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...

49.

V § 24 ods. 1 sa za slovami "konania nedohodnú" vypúšťajú slová "v rozhodcovskej zmluve alebo ...

50.

V § 25 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Zásielka sa považuje za podmienok podľa osobitného predpisu8c) za doručenú aj doručením ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

„8c) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a ...

51.

V § 25 sa vypúšťa odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a sa vypúšťa.

52.

V § 26 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak sa účastníci ...

53.

V § 26 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Rozhodcovský súd pripravuje a vedie rozhodcovské konanie v súlade s pravidlami dohodnutými ...

54.

V § 26 ods. 4 sa vypúšťa štvrtá veta.

55.

V § 27 odsek 2 znie:

„(2) Dokazovanie treba vykonávať tak, aby sa zachovala povinnosť mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

56.

Slová "Šiesta časť" nad nadpisom "Rozhodcovské rozhodnutie" sa nahrádzajú slovami "Druhá hlava". ...

57.

V § 31 ods. 1 sa slová "právneho poriadku, na ktorom" nahrádzajú slovami "pravidiel práva, na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.

58.

V § 31 odsek 2 znie:

„(2) V spore vzniknutom z tuzemských právnych vzťahov rozhoduje rozhodcovský súd podľa pravidiel ...

„13) Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.Nariadenie ...

59.

V § 31 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a sa vypúšťa.

60.

V § 32 odsek 3 znie:

„(3) Rozhodcovské rozhodnutie podpisujú všetci rozhodcovia. Ak rozhodca odmietne podpísať rozhodcovské ...

61.

V § 32 ods. 4 sa slová "zápisnici o hlasovaní" nahrádzajú slovami "rozhodcovskému rozhodnutiu". ...

62.

V § 33 odsek 2 znie:

„(2) Rozhodcovský súd musí v rozhodcovskom konaní rozhodnúť o každom návrhu uvedenom v žalobe ...

63.

V § 34 odsek 1 znie:

„(1)
Rozhodcovský rozsudok sa vyhotovuje v listinnej forme.“.

64.

V § 34 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: "Rozhodcovský súd môže o ...

65.

V § 35 sa na konci pripája táto veta: "Právoplatný rozhodcovský rozsudok ukladajúci vykonať ...

66.

V § 36 ods. 1 sa slová "30 dní od jeho vydania" nahrádzajú slovami "60 dní od jeho právoplatnosti.". ...

67.

V § 38 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

68.

Slová "Siedma časť" nad nadpisom "Zrušenie rozhodcovského rozsudku" sa nahrádzajú slovami "Tretia ...

69.

§ 40 vrátane nadpisu znie:

„§ 40 Dôvody na podanie žaloby (1) Tuzemský rozhodcovský rozsudok môže byť zrušený príslušným ...

70.

V § 41 ods. 1 sa slová "30 dní" nahrádzajú slovami "60 dní".

71.

V § 41 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

72.

§ 42 vrátane nadpisu znie:

„§ 42 Vylúčenie podania žaloby Ustanovenia týkajúce sa zrušenia rozhodcovského rozsudku nemôžu ...

73.

V § 43 ods. 1 sa slová "podľa § 40 písm. a) a c)" nahrádzajú slovami "neplatnosti rozhodcovskej ...

74.

Slová "Ôsma časť Uznanie a výkon rozhodcovského rozsudku" sa nahrádzajú slovami "Štvrtá hlava ...

75.

§ 45 sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 16 a 17 sa vypúšťajú.

76.

Nad nadpis § 46 "Cudzí rozhodcovský rozsudok" sa vkladajú slová "Piata hlava Uznanie a výkon cudzieho ...

77.

§ 49 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Uznanie cudzieho rozsudku, ktorý nie je potrebné vykonať, vysloví súd uznesením, ktoré ...

78.

V § 50 ods. 1 uvádzacej vete sa za slová "príslušnému na" vkladajú slová "uznanie rozhodnutia, ...

79.

V § 50 ods. 1 písmená a) až c) znejú:

„a) nemal spôsobilosť uzavrieť rozhodcovskú zmluvu, rozhodcovská zmluva nebola uzavretá v súlade ...

80.

V § 50 ods. 1 písm. d) sa za slová "konanie konalo," vkladajú slová "ak tieto skutočnosti mohli ...

81.

V § 50 ods. 2 a ods. 3 sa za slová "príslušný na" vkladajú slová "uznanie rozhodnutia, na".

82.

Slová "Deviata časť" nad nadpisom "Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia" sa nahrádzajú ...

83.

V § 51 odsek 3 znie:

„(3) Ak niektorú otázku postupu konania nemožno riešiť podľa tohto zákona, použijú sa primerane ...

84.

Za § 54a sa vkladá § 54b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 54b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015 (1) Ustanovenia tohto zákona ...

Čl. II

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 ...

„§ 14e Súd s agendou rozhodcovského konania (1) Na konanie vo veciach rozhodcovského konania podľa ...

„1ac)
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore