Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70811
Dôvodové správy: 2346
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony 336/2012 účinný od 01.01.2013


Platnosť od: 14.11.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Obyvateľstvo a občianstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD8 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony 336/2012 účinný od 01.01.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 336/2012 s účinnosťou od 01.01.2013

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony

K predpisu 336/2012, dátum vydania: 14.11.2012

2

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovný ch dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony je vypracovaný najmä z dôvodu potreby implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 zo 6. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štá tmi.

Podľa citovaného nariadenia od 26. júna 2012 už nemožno vykonávať zápis dieťa ťa do cestovného pasu rodiča a cestovné doklady sa od tohto dátumu teda môžu vydávať len ako individuálne doklady. V nadväznosti na túto zmenu je preto potrebné v zákone o cestovných dokladoch vypustiť ustanovenia o zápise občana mladšieho ako päť rokov do cestovného dokladu rodiča a upraviť aj na to nadväzujúce ustanovenia.

Ïalšie legislatívne zmeny vyplývajú najmä zo spresnenia, resp. doplnenia niektorých súčasne platných ustanovení. Tieto boli zapracované na základe aplikačnej praxe súčasne platného zákona o cestovných dokladoch. Medzi najdôležitejšie zmeny možno zaradiť úpravu veku obč ana, od ktorého sa mu cestovný pas vydá na dva roky, resp. na päť rokov. Podľa návrhu sa cestovný pas bude vydávať občanovi do šiestich rokov veku s platnosťou na dva roky (v súčasnosti sa pas s platnosťou na dva roky vydáva občanovi mladšiemu ako päť rokov), obč anovi do 16 rokov veku sa bude vydávať cestovný pas s platnosťou na päť rokov (v súč asnosti sa cestovný pas s platnosťou na päť rokov vydáva občanovi mladšiemu ako 13 rokov) a cestovný pas s platnosťou na 10 rokov sa bude vydávať občanovi staršiemu ako 16 rokov (v súčasnosti sa cestovný pas s platnosťou na 10 rokov vydáva občanovi staršiemu ako 13 rokov).

Vypustením § 21 sa navrhuje zrovnoprávniť postavenie rodičov maloletých detí do 15 rokov pri vydávaní cestovného dokladu pre takéto dieťa, keďže každý rodič je rovnocenným zákonným zá stupcom maloletého dieťaťa bez ohľadu na ich vzájomný vzťah, až kým súd nerozhodne inak. Na vydanie cestovného dokladu pre maloleté dieťa do 15 rokov teda už nebude napr. potrebovať súhlas druhého rodi ča ten rodič, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti.

Súčasne sa navrhuje zmena niektorých položiek sadzobníka sprá vnych poplatkov, napr. sa navrhuje zaviesť popri urýchlenom vydaní cestovného pasu do dvoch pracovných dní aj urýchlené vydanie cestovn ého pasu do 10 dní a zvyšujú sa konzulárne poplatky za vydanie cestovného pasu.

V zákone č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa navrhuje predĺženie prechodného obdobia, dokedy bude možné vydávať občianske preukazy bez čipu, o rok.

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje ustanoviť 1. januára 2013 vzhľ adom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu, ako aj primeranú legisvakančnú lehotu.

Navrhovaná novela zákona o cestovných dokladoch bude mať dopady na verejné financie vo v ýške 126 000 eur, pričom tieto náklady súvisia s nevyhnutnými úpravami informačného systému Ministerstva vnútra SR a budú hradené z rozpočtu Ministerstva vnútra SR. Ide najmä o úpravy sú visiace s úpravou správnych poplatkov, ich násobkov pri strate, odcudzení a poškodení cestovného pasu, novej skrátenej lehoty na vydanie urýchleného cestovného pasu, zrušenie žiadostí o vykonanie zmeny ú dajov v cestovnom pase a novej doby platnosti. V rokoch 2013 až 2015 sa už s ďalšími nákladmi na štátny rozpočet nepočíta. Tieto zmeny v poplatkoch budú mať za následok aj vplyvy v sociálnej oblasti, ktor é sú uvedené v prílohe k doložke vybraných vplyvov.

Návrh zákona bol podľa § 33 ods. 2 zákona č . 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s právom Eur ópskej únie, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony

K predpisu 336/2012, dátum vydania: 14.11.2012

11

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1 (§ 2 ods. 3 a 4)

Navrhovanou úpravou sa implementuje do právneho poriadku SR nariadenie Euró pskeho parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 z 28. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných č lenskými štátmi, podľa ktorého musí byť každá osoba držiteľom vlastného cestovného pasu a zápis údajov o dieťati do cestovného pasu rodiča už nemôže byť vykonaný. Vzhľ adom na to sa zo zákona o cestovných dokladoch vypúšťajú všetky ustanovenia o zapisovaní údajov o dieťati do cestovného pasu rodiča.

K bodu 2 (poznámka pod čiarou k odkazu 3)

Ide o aktualizovanie poznámky pod čiarou vzhľadom na novelizáciu nariadenia Rady (ES) č. 2252/2004.

K bodu 3 (§ 4 ods. 3)

Konkrétne sa špecifikuje, že vzhľadom na povahu náhradného cestovného dokladu nemôže byť občan držiteľom dvoch platných týchto dokladov.

K bodu 4 [§ 5 ods. 2 písm. a)]

Podľa čl. 1 ods. 2a písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 2252/2004 v platnom znení sú deti do 12 rokov oslobodené od požiadavky poskytnúť odtlačky prstov. Navrhovaným doplnením § 5 ods. 2 písm. a) zákona o cestovných dokladoch sa v nadväznosti na toto pravidlo vyjadruje skutočnosť, že údaj o absencii biometrického údaja odtlač kov prstov bude obsahovať len cestovný doklad občanov starších ako 12 rokov, od ktorých je fyzicky nemožné odobrať odtlačky prstov.

K bodu 5 [§ 5 ods. 3 písm. a)]

Navrhovanou úpravou sa implementuje do právneho poriadku SR nariadenie Euró pskeho parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, podľa ktorého musí byť každá osoba držiteľom vlastného cestovného pasu a zápis údajov o dieťati do cestovného pasu rodiča už nemôže byť vykonaný . Vzhľadom na to sa zo zákona o cestovných dokladoch vypúšťajú všetky ustanovenia o zapisovaní údajov o dieťati do cestovného pasu rodiča.

K bodom 6 a 37 [§ 5 ods. 3 písm. b) a § 17 ods. 10]

Ide o aktualizovanie terminológie bez vecnej zmeny v obsahu, v nadväznosti na prijatie nového zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotné ho postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 7 (§ 5 ods. 4)

Navrhovanou úpravou sa implementuje do právneho poriadku SR nariadenie Euró pskeho parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, podľa ktorého musí byť každá osoba držiteľom vlastného cestovného pasu a zápis údajov o dieťati do cestovného pasu rodiča už nemôže byť vykonaný . Vzhľadom na to sa zo zákona o cestovných dokladoch vypúšťajú všetky ustanovenia o zapisovaní údajov o dieťati do cestovného pasu rodiča.

K bodom 8, 19, 32 a 35 (§ 5 ods. 6, § 12 ods. 7, § 17 ods. 3 a 8)

Ide o legislatívno-technické úpravy nadväzujúce na navrhované vypustenie odseku 2 v § 17.

K bodom 9 a 17 [§ 7 písm. d) a § 12]

Navrhuje sa zmena názvu dočasného cestovného dokladu, ktorý sa použ íva prevažne po strate cestovného pasu v zahraničí na umožnenie návratu obč anovi do Slovenskej republiky. Zmena z 'cestovného preukazu' na 'náhradný cestovný doklad' lepšie vystihuje charakter dokladu, ktorý je vydávaný ako náhrada občanovi, ktorý nemá iný cestovný doklad a je tiež v súlade s pojmom, používaným v rámci európskej legislatí vy pri vydávaní tzv. ETD (Náhradný cestovný doklad Európskej únie).

K bodu 10 (§ 8 ods. 3)

Ustanovenie o časovej platnosti cestovných pasov vzhľadom na vek jeho drž iteľa sa navrhuje upraviť tak, aby vydávanie cestovných pasov plynulejšie nadväzovalo na koniec časovej platnosti s prihliadnutím na vek držiteľa. V súčasnosti sa cestovný pas s platnosťou na dva roky vydá va občanovi mladšiemu ako päť rokov – navrhuje sa, aby sa cestovný pas na dva roky vydával občanovi mladšiemu ako šesť rokov; cestovný pas na päť rokov sa vydáva občanovi mladšiemu ako 13 rokov – navrhuje sa, aby sa cestovný pas na päť rokov vydával občanovi mladšiemu ako 16 rokov; cestovný pas na 10 rokov sa vydáva občanovi staršiemu ako 13 rokov – navrhuje, aby sa cestovný pas s platnosť ou na 10 rokov vydával občanovi staršiemu ako 16 rokov.

Keďže občan môže byť súčasne držiteľom dvoch cestovných dokladov rovnakého druhu, v rámci tohto ustanovenia sa navrhuje aj obmedzenie doby platnosti druhého cestovného dokladu na päť rokov. Táto po žiadavka vyplýva z hodnotiacej správy USA k Visa Waiver Program, pričom takáto prax je zavedená aj vo väčšine členských štátov Európskej únie.

K bodom 11, 12, 14 a 21 (§ 8 ods. 4, § 9 ods. 5, § 10 ods. 3 a § 13 ods. 2)

Občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlač ky prstov, napr. z dôvodu popálenia, sa môže každý druh cestovného dokladu obsahujúci biometrické údaje (teda cestovný pas, diplomatický pas, služobný pas a cestovný doklad cudzinca) vydávať iba s platnosťou na jeden rok. Toto pravidlo vyplýva z čl. 1 ods. 2b nariadenia Rady (ES) č . 2252/2004 v platnom znení.

K bodu 12 (§ 9)

Na základe požiadaviek Ministerstva zahraničných vecí SR sa komplexne upravuje ustanovenie upravujúce vydávanie diplomatických pasov. Navrhovaná úprava aktualizuje a upresňuje zoznam občanov Slovenskej republiky, ktorým sa vzhľadom na výkon určitej funkcie vydáva diplomatický pas. Návrh rozdeľuje držiteľov diplomatických pasov na štyri skupiny, ktoré charakterizujú funkčné zaradenie držiteľov diplomatických pasov:

- prvú skupinu tvoria občania, ktorí plnia určené ústavné funkcie;

- druhou skupinou sú občania zamestnaní v medzinárodných organizáci ách, ktorých je Slovenská republika plnohodnotným členom, pričom v medzinárodných vzťahoch neexistuje univerzálne pravidlo vydávania diplomatických pasov pre osoby zamestnané v štruktúrach medzinárodný ch organizácií, a teda právomoc vydávať diplomatické pasy je preto v kompetencii každého štátu;

- treťou skupinou sú občania, ktorými sú diplomatickí zamestnanci Ministerstva zahraničných vecí SR a všeobecne vysielaní zamestnanci a príslušníci ozbrojených zložiek, ktorí plnia úlohy na zastupiteľskom úrade alebo v osobitnej misii;

- štvrtou skupinou sú občania, ktorým môže byť vydaný diplomatický pas so súhlasom ministra zahraničných vecí v súvislosti s výkonom funkcie v medzinárodnej organizácii, pokiaľ nespadajú pod odsek 2 alebo iní občania, pokiaľ je vydanie diplomatického pasu potrebn é v súvislosti s plnením osobitných úloh a je v súlade s medzinárodnými zvyklosťami.

Navrhovaný okruh osôb, ktorým sa vydáva diplomatický pas, vychá dza z doterajšej aplikačnej praxe a odráža tiež nové skutočnosti, akou je napr. vznik Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Zodpovedá aj zvyklostiam, ktoré sú zaužívané v praxi vydá vania diplomatických pasov v ostatných členských štátoch Európskej únie. Návrh tiež zohľadňuje prijatie zákona č.151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 503/2011 Z. z. o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách kr ízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K bodu 13 (§ 10 ods. 1)

Navrhovaná zmena nemení okruh oprávnených osôb na vydanie služobné ho pasu, mení sa len ich poradie podľa zaužívaného protokolu a upravujú sa podmienky pre vydanie služobného pasu pre zamestnanca vyslaného na zastupiteľský úrad.

K bodu 15 (§ 10 ods. 4)

Navrhovaná úprava vychádza z aplikačnej praxe a odráža skutočnos ť, že služobné pasy podľa § 10 ods. 2 sú vydávané na základe súhlasu ministra zahraničných vecí aj osobám, ktoré nie sú zamestnancami ústredného orgánu štátnej správy, ale v zahranič í plnia úlohy v záujme Slovenskej republiky (napr. expertnú činnosť v zmiešaných komisiách v oblasti priemyslu, ako aj v zmiešaných komisiách regionálnej spolupráce a pod.).

K bodu 16 (§ 11 ods. 2)

Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na navrhované zmeny v § 9.

K bodu 18 (§ 12 ods. 5)

Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na navrhované vypustenie písmena d) z § 16 ods. 4.

K bodu 20 (§ 12 ods. 8)

Súčasná právna úprava neumožňuje, aby zastupiteľský ú rad v zahraničí vydal cudzincovi, ktorému bol v Slovenskej republike vydaný cestovný doklad cudzinca podľa § 13 zákona o cestovných dokladoch alebo cudzinecký pas podľa § 74 zákona č . 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, iný cestovný doklad v prípade jeho straty, odcudzenia alebo uplynutia platnosti na návrat do Slovenskej republiky. Navrhovaná úprava umožň uje v týchto prípadoch vydanie cestovného preukazu na návrat do Slovenskej republiky.

K bodom 22 až 24 a 52 (názov tretej časti, názov § 16, § 30 ods. 1)

Ide o legislatívno-technické úpravy nadväzujúce na navrhované vypustenie dodatočného zapisovania údajov do cestovného dokladu v § 20.

K bodom 28 až 30 [§ 16 ods. 4, § 17 ods. 2]

Navrhovanou úpravou sa implementuje do právneho poriadku SR nariadenie Euró pskeho parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, podľa ktorého musí byť každá osoba držiteľom vlastného cestovného pasu a zápis údajov o dieťati do cestovného pasu rodiča už nemôže byť vykonaný . Vzhľadom na to sa zo zákona o cestovných dokladoch vypúšťajú všetky ustanovenia o zapisovaní údajov o dieťati do cestovného pasu rodiča.

K bodom 25, 46, 49, 51, 53 a 54 (§ 16 ods. 4, §26 ods. 1, § 27 ods. 3 a 4, § 30 ods. 1, 2 a 3)

Vypúšťajú sa ustanovenia, ktoré priamo súvisia s vydávaním cestovného dokladu podľa § 21, ktorý sa navrhuje vypustiť.

K bodu 26 [§ 16 ods. 4 písm. e)]

Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na navrhované nové znenie § 9 a 10.

K bodu 27 [§ 16 ods. 4 písm. j)]

Podľa pravidiel Európskej únie o uznávaní dokladov o vzdelaní nemo žno postupovať podľa bilaterálnych dohôd, ktoré nevyžadujú podmienku uznania udelenia titulu zahraničnou školou, preto sa navrhuje pri zapisovaní titulu udeleného zahraničnou vysokou školou vždy vyžadovať aj rozhodnutie o uznaní tohto titulu za rovnocenný.

K bodom 31 a 33 (§ 17 ods. 2 a 5)

Z § 17 ods. 2 sa vypúšťa zapisovanie údajov o dieťati do cestovného pasu rodiča.

Taktiež sa v § 17 ods. 2 a 5 navrhuje nahradiť zariadenie na výkon ú stavnej starostlivosti zariadením na výkon rozhodnutia súdu, čo je potrebné z dôvodu odstránenia terminologickej nesprávnosti, ako aj z dôvodu odstránenia interpretačných ťažkostí – aby bolo jednoznač ne zrejmé, že štatutárny orgán zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, nielen vydáva písomný súhlas s vydaním cestovného dokladu osoby mladšej ako 18 rokov veku, ale tiež je tou osobou, ktorá môže poda ť žiadosť.

K bodu 34 (§ 17 ods. 6)

Ide o pôvodné ustanovenie, ktoré sa vecne nemení , iba sa spresnilo jeho znenie a zosúladilo s obdobnou úpravou pri vydávaní občianskych preukazov. Bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko sa preukazuje potvrdením lekára. Taktiež sa doplnila mo žnosť, aby za bezvládneho občana mohla podať žiadosť aj jemu blízka osoba bez potreby osvedčenej plnej moci na zastupovanie. Náklady spojené so zosnímaním podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu bezvládneho občana bude aj naďalej znášať štát.

K bodu 36 (§ 17 ods. 9)

Do ustanovenia, ktoré upravuje povinnosť pre občana, ktorému má byť vydaný cestovný doklad, podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov, sa podľa čl. 8 Legislatívnych pravidiel vlády SR dopĺňa odkaz na čl. 1 ods. 2a nariadenia Rady (ES) č. 2252/2004 v platnom znení. Podľa tohto článku sa odtlačky prstov neodoberajú osobám mladším ako 12 rokov a osobám, od ktorých je fyzicky nemožné odtlačky prstov odobrať.

K bodu 38 (§ 18 ods. 1)

Z dôvodu jednoznačnosti právnej úpravy sa navrhuje konkrétne ustanoviť, že prevziať cestovný doklad občana mladšieho ako 15 rokov môže okrem osoby, ktorá zaňho podala žiadosť , aj zákonný zástupca.

K bodu 39 (§ 18 ods. 3 a 4)

Z dôvodu uľahčenia preberania cestovných dokladov iný mi osobami ako samotným žiadateľom sa dopĺňa možnosť prebrať cestovný doklad aj osobou, ktorú samotný žiadateľ uvedie pri podaní žiadosti o vydanie cestovného dokladu, čím v týchto prí padoch odpadne potreba osvedčovať plnú moc na zastupovanie.

Zároveň sa umožňuje cestovný doklad vydaný na základe žiadosti podanej na zastupiteľskom úrade prevziať jeho držiteľom aj doručením, nielen osobným prevzatím na zastupiteľskom úrade. Navrhovaná úprava vychádza z potrieb občanov žijúcich v zahraničí a predstavuje výrazné uľahč enie poskytovania konzulárnych služieb v zahraničí. Vychádzajúc z praxe zastupiteľský ch úradov by sa za 'odôvodnený prípad' považovalo napríklad doručovanie v štátoch s časovo náročnou dostupnosťou sídla zastupiteľského úradu (napr. USA, Kanada, Austrália, Ruská federácia).

K bodu 40 (§ 19)

Zrušenie § 19 sa navrhuje z dôvodu jeho nadbytočnosti, keďž e predmet jeho úpravy patrí obsahovo do oslobodenia k položke 23 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

K bodu 41 (§ 20)

Navrhovanou úpravou sa implementuje do právneho poriadku SR nariadenie Euró pskeho parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, podľa ktorého musí byť každá osoba držiteľom vlastného cestovného pasu a zápis údajov o dieťati do cestovného pasu rodiča už nemôže byť vykonaný . Vzhľadom na to sa zo zákona o cestovných dokladoch vypúšťajú všetky ustanovenia o zapisovaní údajov o dieťati do cestovného pasu rodiča.

Súčasne sa navrhuje zrušiť vykonávanie zmeny údajov v cestovnom doklade, a to zmenu údaja o titule alebo hodnosti, o ťažkom zdravotnom postihnutí a o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne ú kony. V súčasnosti ide o dodatočný zápis týchto údajov do už vydaného cestovného dokladu, čo však spôsobuje v praxi pomerne obťažné a komplikované. Dôvodom je vysoká poruchovosť tlačiarní používaných na príslušných oddeleniach dokladov, ktoré pri dodatoč nom tlačení napr. titulu spôsobujú poškodenie cestovných pasov, pričom tieto je potrebné následne bezplatne vymieňať. Zakúpenie nových tlačiarní by si vyžiadalo finančné náklady vo výške cca 400.000 eur, čo možno považovať za neúčelné vynakladanie finančný ch prostriedkov, nakoľko v roku 2011 požiadalo o dodatočný zápis titulu do cestovného pasu 113 občanov, v roku 2010 taktiež 113 občanov a v roku 2009 o to požiadalo 94 občanov. Z týchto dô vodov sa navrhuje vypustenie možnosti dodatočného zapisovania údajov do už vydaného cestovného dokladu.

Ak občan bude chcieť mať zmenu zapísanú, požiada o vydanie nového cestovného dokladu. Ako kompenzačné opatrenie sa zároveň navrhuje zníženie správneho poplatku na 15 eur za vydanie nového cestovného pasu z dôvodu vykonania zápisu o ťažkom zdravotnom postihnutí.

K bodu 42 (§ 21)

Navrhuje sa vypustiť celé ustanovenie § 21, ktoré upravuje vzťahy tý kajúce sa podania žiadosti o vydanie cestovného dokladu pre maloleté deti rodičom po rozvode, resp. mimo manželstva. Podľa Ústavy Slovenskej republiky sú rodičovské práva rovnaké bez ohľadu na ich vzájomný vzťah a obmedziť ich môže len súd rozhodnutím na základe zákona (čl. 12 ods. 1 a čl. 41 ods. 4 Ústavy SR). Obmedzenie alebo pozbavenie rodi čovských práv upravuje zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 38 a 39). Ak k takémuto obmedzeniu alebo pozbaveniu neprišlo, aj v prí padoch, ak je dieťa zverené do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, zostáva druhý rodič naďalej rovnocenným zákonným zástupcom dieťaťa, keďže podľa § 28 ods. 2 zákona o rodine majú rodič ovské práva a povinnosti obaja rodičia. Rodičovské práva k deťom sú rovnaké bez ohľadu na právny vzťah medzi rodičmi, teda bez ohľadu na to, či nie sú vôbec zosobášení, či sú manž elmi alebo či sú rodičia rozvedení [viď napr. čl. 16 ods. 1 písm. d) Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 62/1987 Zb.)].

Situácia rodičov po zverení dieťaťa do starostlivosti jedného z nich, je z tohto pohľadu rovnaká, ako je tomu pri zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov. V tejto súvislosti je potrebné pristupovať k zákonným zástupcom dieťaťa rovnocenne, a to bez ohľadu na to, akým spô sobom je vyriešená otázka osobnej starostlivosti o dieťa. V situácii, ak sa rodičia dieťaťa nedohodnú, rozhodne na návrh jedného z nich v spornej veci súd (§ 176 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskor ších predpisov).

K bodu 43 [§ 22 písm. h)]

Doplnením textu sa ustanovuje, že ak držiteľ cestovné ho dokladu Slovenskej republiky po strate štátneho občianstva cestovný doklad neodovzdá, je možné ho z dôvodu zamedzenia jeho zneužitia evidovať ako odcudzený.

K bodom 44 a 45 [§ 23 ods. 1 pí sm. b) a ods. 2]

Navrhuje sa presnejšie vymedziť postup pri odoprení vydania cestovného dokladu a pri odňatí cestovného dokladu v nadväznosti na jednotlivé rozhodnutia počas trestného konania, ktoré také muto postupu predchádzajú. Orgán vydávajúci cestovné doklady odoprie vydať cestovný doklad alebo odníme cestovný doklad po rozhodnutí súdu o zákaze vycestovania do zahraničia, po vydaní príkazu na zatknutie, európskeho zatýkacieho rozkazu a medzinárodného zatý kacieho rozkazu.

K bodu 47 [§ 27 ods. 1 písm. b)]

Doplnením textu sa upravuje na základe aplikačnej praxe, nakoľko cestovné preukazy (ktorý sa navrhuje premenovať na náhradný cestovný doklad) vydávajú zastupiteľské úrady a podľa platnej legislatívy je občan povinný vrátiť cestovný preukaz zastupiteľskému ú radu, resp. Ministerstvu zahraničných vecí SR, čo nie je z praktických dôvodov opodstatnené a ani potrebné, keďže ide o špecifický druh cestovného dokladu, vydávaný prevažne iba na návrat do Slovenskej republiky.

K bodu 48 (§ 27 ods. 2)

Navrhuje sa spresniť, že z dôvodu nalepeného platného víza môž e byť ponechaný iba cestovný doklad, ktorý je neplatný z dôvodu uplynutia doby jeho časovej platnosti. V ostatných prípadoch neplatnosti musí byť cestovný doklad odovzdaný, pretože napr. pri kontrole cestovné ho dokladu príslušnými orgánmi v cudzine musí byť zrejmé, že sa predkladá neplatný cestovný pas a toto je možné jednoznačne identifikovať iba na základe dátumu platnosti.

K bodu 50 (§ 28 ods. 2)

Ide o úpravu pôvodného ustanovenia, ktoré sa vecne nemení, avšak doch ádza k precizovaniu jeho znenia tak, aby sa povinnosť odovzdať cestovný doklad prí slušným orgánom vzťahovala aj na osoby, ktoré po strate alebo odcudzení cestovného dokladu nepožiadali o vydanie ďalšieho cestovného dokladu a svoj pôvodný cestovný doklad získali späť.

K bodu 55 (§ 35a)

Vzhľadom na navrhované zmeny v platnosti cestovných pasov sa v rá mci prechodných ustanovení navrhuje upraviť, že platnosť cestovného dokladu vydaného do 31. decembra 2012 sa skončí dňom uvedeným v cestovnom doklade. Zároveň sa upravuje, že žiadosti podané pred 1. januárom 2013 sa dokončia podľa doterajších predpisov, čiže cestovný doklad sa vydá s platnosťou takou, ako sa vydávajú v súčasnosti.

K čl. II

V sadzobníku správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sa predovšetkým navrhujú nové znenia položiek 23 a 243, ktoré ustanovujú správne poplatky za vydávanie cestovných dokladov.

K bodu 1 (položka 23)

Položka 23 sa navrhuje nanovo ustanoviť vzhľ adom na pomerne rozsiahle zmeny, ktoré pri vydávaní cestovných dokladov vyplývajú z čl. I návrhu zákona. Je preto potrebné správne poplatky za vydanie cestovných dokladov upraviť najmä v nadväznosti na vyd ávanie cestovného dokladu s platnosťou na jeden rok a na vypustenie možnosti zapisovania údajov do cestovného dokladu.

Súčasne sa navrhuje zníženie sprá vneho poplatku pri prvej strate, poškodení alebo odcudzení cestovného dokladu, a to zo štvornásobku príslušnej sadzby na dvojnásobok (t. j. napr. dospelá osoba zaplatí namiesto 132 eur iba 66 eur) a taktiež zníž enie správneho poplatku pri druhej strate, poškodení alebo odcudzení cestovného dokladu opakovane v priebehu dvoch rokov z osemnásobku na päťnásobok (t. j. napr. dospelá osoba zaplatí namiesto 264 eur 165 eur).

Taktiež sa navrhuje zníženie správneho poplatku za urýchlené vydanie cestovného dokladu do dvoch pracovných dní, a to zo štvornásobku príslušnej sadzby na trojnásobok (t. j. napr. dospelá osoba zaplatí 99 eur namiesto 132 eur). Navrhuje sa zaviesť aj možnosť požiadať o vydanie cestovného dokladu do desiatich pracovných dní, pričom za takéto urýchlené vydanie občan zaplatí dvojnásobok prísluš nej sadzby (t. j. napr. dospelá osoba 66 eur).

K bodu 2 (položka 30)

Novela zákona o správnych poplatkoch sa súčasne využí va aj na zmenu oslobodenia položky 30, podľa ktorého budú od správneho poplatku za vydanie nového zbrojného preukazu oslobodené osoby, ktorým sa bude tento preukaz vydávať z dôvodu nie na strane jeho držiteľ a (rovnako ako je tomu aj pri ostatných druhoch dokladov).

K bodu 3 (položka 243)

Komplexne nanovo sa navrhuje upraviť aj položka upravujúca vydávanie cestovn ých dokladov na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky, pričom základné parametre aj týchto poplatkov sú rovnaké ako pri správnych poplatkoch podľa položky 23 s tým rozdielom, že konzulárne poplatky za vydanie cestovných dokladov sa navrhujú zvýšiť oproti sume vyberanej na ú zemí Slovenskej republiky, pretože náklady spojené s touto službou sú vyššie.

K čl. III

Zákonom č. 49/2012 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zaviedlo vydávanie občianskych preukazov s elektronickým čipom, pričom do 30. novembra 2012 tento zákon umož ňoval ešte vydávať občianske preukazy bez čipu. Vzhľadom na problémy spojené s obstaraním nových čistopisov občianskych preukazov s čipom a proces nastavenia personalizačných zariadení v N árodnom personalizačnom centre, sa navrhuje umožniť vydávanie občianskych preukazov bez čipu do 30. novembra 2013.

K čl. IV

Vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatí vneho procesu, ako aj potrebu primeranej legisvakancie najmä z dôvodu nevyhnutných úprav v informačných systémoch Ministerstva vnútra SR, sa navrhuje, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2013.

V Bratislave 22. augusta 2012

Robert FICO v. r.

Predseda vlády Slovenskej republiky

Robert KALIÒÁK v. r.

Podpredseda vlády

a minister vnútra Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore