Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
03.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony 336/2012 účinný od 01.01.2013


Platnosť od: 14.11.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Obyvateľstvo a občianstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD8 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony 336/2012 účinný od 01.01.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 336/2012 s účinnosťou od 01.01.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 2 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „v platnom znení“.

3.

V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem náhradného cestovného dokladu“.

4.

V § 5 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o občana staršieho ako 12 ...

5.

V § 5 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

6.

V § 5 ods. 3 písm. b) sa slová „preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) § 16 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného ...

7.

V § 5 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.

8.

V § 5 ods. 6 sa slová „§ 17 ods. 5 až 8“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 4 až 7“.

9.

V § 7 písmeno d) znie:

„d)
náhradný cestovný doklad,“.

10.

V § 8 odsek 3 znie:

„(3) Ak v odseku 4 nie je ustanovené inak, cestovný pas sa občanovi, ktorý dovŕšil 16 rokov, ...

11.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov, sa vydá cestovný pas ...

12.

§ 9 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Diplomatický pas a služobný pas § 9 (1) Diplomatický pas vydáva Ministerstvo zahraničných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a až 6c znejú:

„6a) Napríklad § 22 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone ...

13.

V § 10 odsek 1 znie:

„(1) Služobný pas vydáva ministerstvo zahraničných vecí občanovi, ktorý je a) predsedom alebo ...

14.

V § 10 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobám ...

15.

V § 10 ods. 4 sa slová „ktorého je držiteľ služobného pasu zamestnancom“ nahrádzajú slovami ...

16.

V § 11 ods. 2 sa slová „§ 9 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 6“.

17.

Slová „cestovný preukaz“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte § 12 vrátane nadpisu nahrádzajú ...

18.

V § 12 ods. 5 sa slová „§ 16 ods. 4 písm. i)“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 4 písm. g)“. ...

19.

V § 12 ods. 7 sa slová „§ 17 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 5“.

20.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Zastupiteľský úrad môže vydať náhradný cestovný doklad na návrat do Slovenskej republiky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) § 74 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých ...

21.

Doterajší text § 13 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak osobe uvedenej v odseku 1 nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov, vydá sa jej ...

22.

Nadpis tretej časti znie: „Podmienky a postup pri vydávaní cestovných dokladov a predĺžení ...

23.

Nadpis pod § 16 znie: „Žiadosť o vydanie cestovného dokladu a žiadosť o predĺženie doby platnosti ...

24.

V § 16 ods. 2 sa vypúšťajú slová „žiadosť o vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade“. ...

25.

V § 16 ods. 4 sa vypúšťajú písmená d) a e).

Doterajšie písmená f) až l) sa označujú ako písmená d) až j).

26.

V § 16 ods. 4 písmeno e) znie:

„e) údaje o totožnosti manžela alebo rodiča dieťaťa mladšieho ako 25 rokov, ak ide o vydanie ...

27.

V § 16 ods. 4 písm. i) sa vypúšťajú slová „ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak“.

28.

V § 16 ods. 5 sa vypúšťajú slová „žiadosti o vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade“ ...

29.

V § 16 ods. 6 sa vypúšťajú slová „alebo žiadosť o vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade“. ...

30.

V § 16 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Od predloženia skôr vydaného cestovného dokladu podľa odseku 4 písm. c) môže príslušný ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

31.

V § 17 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 2 až 10.

32.

V § 17 ods. 2 sa vypúšťajú slová „žiadosť o vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade“ ...

33.

V § 17 ods. 3 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

34.

V § 17 ods. 5 sa za slovo „opatrovník“ vkladajú slová „alebo ktorý je umiestnený v zariadení ...

35.

V § 17 odsek 6 znie:

„(6) Za občana, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko nemôže osobne ...

36.

V § 17 ods. 8 sa slová „odsekov 5, 6 a 8“ nahrádzajú slovami „odseku 4, 5 alebo odseku 7“. ...

37.

V § 17 ods. 9 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „povinnosť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a)
Čl. 1 ods. 2a nariadenia Rady (ES) č. 2252/2004.“.

38.

V § 17 ods. 10 sa slová „preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pruhom“ ...

39.

V § 18 ods. 1 sa slová „§ 17 ods. 5, 6 a 8 prevezme“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 4, 5 ...

40.

§ 18 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Osvedčená plná moc na zastupovanie podľa odseku 2 sa nevyžaduje, ak občan starší ako ...

41.

§ 19 sa vypúšťa.

42.

§ 20 vrátane nadpisu znie:

„§ 20 Predĺženie doby platnosti cestovného dokladu cudzinca Predĺženie doby platnosti cestovného ...

43.

§ 21 sa vypúšťa.

44.

V § 22 písm. h) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nedošlo ...

45.

V § 23 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

46.

V § 23 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Vydanie cestovného dokladu sa odoprie alebo vydaný cestovný doklad sa odníme občanovi, ak ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

Poznámky pod čiarou k odkazom 21a a 21b znejú:

„21a) § 82 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku. 21b) § 73 Trestného poriadku v znení neskorších ...

47.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak po vydaní rozhodnutia o odňatí cestovného dokladu nedošlo bezodkladne k jeho odovzdaniu ...

48.

V § 26 ods. 1 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „cestovný doklad možno odobrať aj tomu, kto ...

49.

V § 27 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

50.

V § 27 ods. 2 sa slová „Neplatný cestovný doklad“ nahrádzajú slovami „Cestovný doklad neplatný ...

51.

V § 27 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

52.

V § 28 ods. 2 druhá veta znie: „Túto povinnosť má aj ten, kto ohlásil stratu alebo odcudzenie ...

53.

V § 30 ods. 1 sa vypúšťajú písmená j) a k).

Doterajšie písmená l) až o) sa označujú ako písmená j) až m).

54.

V § 30 ods. 1 písm. j) sa vypúšťajú slová „alebo do žiadosti o vykonanie zmeny v cestovnom ...

55.

V § 30 ods. 2 sa slová „písm. a) až m)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až k)“.

56.

V § 30 ods. 3 sa slová „písm. n) a o)“ nahrádzajú slovami „písm. l) a m)“.

57.

Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 35a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013 (1) Doba platnosti cestovného ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA položka 23 vrátane splnomocnenia ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA v oslobodení k položke 30 druhý ...

„2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII. KONZULÁRNE POPLATKY položka 243 vrátane splnomocnenia ...

„Položka 243 a) Vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov ..... 40 eur b) Vydanie cestovného ...

Čl. III

Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 17a ods. 1 sa slová „30. novembra 2012“ nahrádzajú slovami „30. novembra 2013“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. novembra 2012 okrem článkov I a II, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore