Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 335/2012 účinný od 01.01.2015

Platnosť od: 14.11.2012
Účinnosť od: 01.01.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Obchodné záväzkové vzťahy, Orgány ochrany práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD2DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 335/2012 účinný od 01.01.2015
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 335/2012 s účinnosťou od 01.01.2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...

1.

V § 1a ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „komora“)“.

2.

V § 2 ods. 1 sa slová „Slovenská advokátska komora (ďalej len „komora“)“ nahrádzajú slovom ...

3.

V § 3 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ...

4.

V § 3 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) získal najmenej päťročnú prax ako advokátsky koncipient s minimálnymi obsahovými nárokmi ...

5.

V § 3 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) absolvoval vzdelávanie v rozsahu a za podmienok určených stavovským predpisom komory,“. ...

Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená e) až k).

6.

V § 3 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
je bezúhonný a spoľahlivý,“.

7.

V § 3 ods. 1 písmeno i) znie:

„i) nie je v čase zápisu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu okrem pedagogickej, ...

8.

V § 3 ods. 4 sa slovo „Bezúhonný“ nahrádza slovom „Spoľahlivým“ a slovo „ani“ sa vypúšťa. ...

9.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) O nezapísaní fyzickej osoby do zoznamu advokátov rozhoduje predsedníctvo komory.“. ...

10.

V § 6 ods. 2 sa za slová „sudcu“ vkladá čiarka a slová „asistenta sudcu Najvyššieho súdu ...

11.

V § 6 ods. 3 sa za slová „§ 3 ods. 1 písm. a), b), e) až g),“ vkladajú slová „absolvoval ...

12.

V § 8 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) komu po zapísaní do zoznamu advokátov nezanikol alebo vznikol pracovný pomer alebo obdobný ...

13.

V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c) komu bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie peňažná pokuta a do troch mesiacov ...

14.

V § 9 ods. 1 písm. b) a c) sa slová „b) až d)“ nahrádzajú slovami „b) až e)“.

15.

§ 11 znie:

„§ 11 (1) Proti rozhodnutiu komory o nezapísaní fyzickej osoby do zoznamu advokátov, o vyčiarknutí ...

16.

V § 12 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Advokát je povinný oznámiť komore zmenu v spôsobe ...

17.

V § 12 odsek 4 znie:

„(4) Pri poskytovaní právnych služieb je advokát povinný používať profesijné označenie advokát, ...

18.

V § 14 ods. 7 sa vypúšťa druhá veta.

19.

V § 15 ods. 1 sa vypúšťajú slová „spoločníkmi a“ a na konci sa pripája táto veta: „Spoločníkom ...

20.

V § 15 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.

21.

V § 17 ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „zástupcu určila komora podľa § 20 ods. 3 alebo ...

22.

V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo ak nebol určený podľa odseku 3“.

23.

V § 20 sa vypúšťa odsek 3.

24.

V § 27 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Limit poistného plnenia ...

25.

V § 29 ods. 1 sa za slová „príspevok na činnosť komory“ vkladajú slová „rovnajúci sa jednej ...

26.

Za § 29 sa vkladajú § 29a až 29c, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:

„Prezentácia výkonu advokátskeho povolania a reklama § 29a (1) Advokát je pri výkone povolania ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 14b a 14c znejú:

„14b) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých ...

27.

V § 45 ods. 1 sa za slová „Organizačná zložka zahraničného združenia“ vkladajú slová „zapísaná ...

28.

V § 46 ods. 1 sa slová „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

29.

V § 46 ods. 2 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovom „komora“.

30.

V 46 ods. 3 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovom „komora“ a slová „oznámi komore tieto ...

31.

V § 50 ods. 1 sa slová „ministerstvo na návrh komory alebo žiadateľa o zápis do zoznamu medzinárodných ...

32.

V § 50 ods. 2 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovom „komora“.

33.

V § 50 ods. 3 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovom „komora“ a slová „oznámi komore ...

34.

V § 56 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Disciplinárne opatrenia podľa odseku 2 písm. a) a b) nemožno uložiť spolu s disciplinárnym ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

35.

V § 57 ods. 4 sa slová „spojené s činnosťou disciplinárneho senátu“ nahrádzajú slovami ...

36.

V § 58 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Návrh na začatie disciplinárneho konania sa ...

37.

V § 58 ods. 2 sa slovo „šiestich“ nahrádza slovom „deviatich“.

38.

§ 59 znie:

„§ 59 (1) Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu môže disciplinárne obvinený alebo navrhovateľ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.

39.

§ 60 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) po uplynutí skúšobnej doby, počas ktorej mu bol podmienečne odložený výkon disciplinárneho ...

40.

V § 62 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „obmedzeným“ sa ...

41.

V § 62 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

42.

V § 62 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
je bezúhonný a spoľahlivý,“.

43.

V § 62 ods. 1 písm. d) sa slová „s výnimkou pedagogickej, publicistickej, literárnej, vedeckej ...

44.

V § 62 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak advokát vykonával advokáciu rôznymi spôsobmi podľa § 12 ods. 1, je na účely posúdenia ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

45.

§ 62 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Advokát vykonávajúci advokáciu samostatne alebo v združení môže zamestnávať najviac ...

46.

Za § 62 sa vkladá § 62a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 62a Minimálne obsahové nároky na prax advokátskeho koncipienta (1) Priebeh praxe advokátskeho ...

47.

V § 65 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „odborný ...

48.

V § 66 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
odvolacia disciplinárna komisia, ktorá má desať členov a troch náhradníkov.“.

49.

V § 67 odsek 2 znie:

„(2) Volebné obdobie orgánov komory je štvorročné; to neplatí, ak sú nové orgány komory zvolené ...

50.

V § 67 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak počas volebného obdobia orgánov komory nie sú zvolené nové orgány komory, predlžuje ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

51.

V § 68 ods. 1 sa slovo „tri“ nahrádza slovom „štyri“.

52.

V § 69 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).

53.

V § 71 ods. 1 sa vypúšťajú písmená b) a c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno b).

54.

V § 71 ods. 2 písm. b) sa za slová „zoznam zahraničných združení“ vkladá čiarka a slová ...

55.

Za § 74 sa vkladá § 74a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 74a Odvolacia disciplinárna komisia (1) Odvolacia disciplinárna komisia a) rozhoduje v trojčlenných ...

56.

§ 75 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Vykonateľné rozhodnutie orgánu komory vydané podľa tohto zákona je podkladom pre vykonanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

„20a) § 41 ods. 2 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení ...

57.

Za § 82a sa vkladá § 82b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 82b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013 (1) Advokáta vykonávajúceho ...

58.

V § 83 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ...

59.

V § 86 sa slová „do právneho poriadku Slovenskej republiky právne akty Európskych spoločenstiev“ ...

60.

V názve prílohy č. 2 sa slová „právnych aktov“ nahrádzajú slovami „právne záväzných ...

61.

V prílohe č. 2 sa vypúšťa posledná veta.

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, vo veciach ochrany podľa predpisov ...

2.

V § 29 ods. 6 sa suma „500 eur“ nahrádza sumou „1 000 eur“.

3.

V § 35 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) vo veciach vrátenia dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu pri medzinárodných únosoch detí,“. ...

Doterajšie písmená d) až k) sa označujú ako písmená e) až l).“.

4.

V § 115a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Pojednávanie nie je potrebné nariaďovať ani v drobných sporoch.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

5.

V § 176 ods. 3 prvá veta znie: „Ak zákon neustanovuje inak, vo veciach starostlivosti súdu o maloletých ...

6.

V § 200ea ods. 1 sa suma „500 eur“ nahrádza sumou „1 000 eur“.

7.

V § 214 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) súd prvého stupňa rozhodol podľa § 115a bez nariadenia pojednávania a je potrebné zopakovať ...

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

8.

V § 214 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

9.

V § 230 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) § 228 ods. 1 písm. a) alebo b), ak nové dôkazy súvisia s novými vedeckými metódami, ktoré ...

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...

1.

V § 11 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

2.

V § 21 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

1.

V § 10 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

2.

V § 21 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

3.

V § 57 sa vypúšťa odsek 5.

4.

§ 58 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak súd rozhoduje podľa § 57 ods. 1 písm. k), nariadi pojednávanie; ak rozhoduje podľa § ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

Čl. V

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 5 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

3.

§ 12 vrátane nadpisu znie:

„§ 12 Dočasné pridelenie sudcu (1) Na zabezpečenie riadneho chodu súdnictva možno sudcu s jeho ...

4.

§ 13 vrátane nadpisu znie:

„§ 13 Stáže sudcu (1) Sudca, ak s tým súhlasí, môže vykonávať stáž a) v Kancelárii prezidenta ...

Čl. VI

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. ...

1.

V § 6 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

2.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 sa vypúšťajú.

3.

V § 6 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

4.

V § 231 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte ...

5.

V § 231 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

Čl. VII

Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 51 ods. 4 písm. b) sa slová „zmeny v obsadení súdu sudcami“ nahrádzajú slovami „zmeny ...

Čl. VIII

Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...

1.

V § 5a ods. 2 druhej vete sa slová „a traja zástupcovia ministerstva“ nahrádzajú slovami „zástupca ...

2.

V § 5a ods. 2 sa tretia veta vypúšťa.

3.

Za § 24d sa vkladá § 24e, ktorý znie:

„§ 24e (1) Ak účastníkovi konania vznikol nárok na náhradu trov konania a súd nerozhodol o ...

Čl. IX

Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Doterajší text § 17 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak ide o poskytovanie právnych služieb podľa osobitného predpisu,25a) dozor nad dodržiavaním ...

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013 okrem čl. I bodov 3 a 41, čl. III, čl. IV bodov ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore