Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70787
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
01.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 333/2014 účinný od 01.04.2015


Platnosť od: 29.11.2014
Účinnosť od: 01.04.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 333/2014 účinný od 01.04.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 333/2014 s účinnosťou od 01.04.2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 ...

1.

V § 2 písm. i) sa za slová "§ 6 ods. 11" vkladajú slová "pričom pri využívaní majetku, ktorý ...

2.

V § 2 písm. j) a k) sa nad slovo "súvislosti" umiestňuje odkaz 1.

3.

V § 2 písm. s) druhý bod znie:

2.
doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1,“.

4.

V § 2 sa písmeno s) dopĺňa tretím až piatym bodom, ktoré znejú:

3. doba trvania nájmu pozemku, na ktorom je umiestnená budova alebo stavba zaradená do odpisovej ...

5.

V § 3 ods. 1 písm. b) sa slovo "a" nahrádza čiarkou a za slová "z prenájmu" sa vkladajú slová ...

6.

V § 4 ods. 6, § 17 ods. 4 a § 43 ods. 7 sa slová "a) až d)" nahrádzajú slovami "a) až c)".

7.

V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane; zamestnávateľ ...

8.

V § 5 sa odsek 7 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

l) nepeňažné plnenie formou produktov vlastnej výroby poskytnuté od zamestnávateľa, ktorého ...

9.

V § 6 ods. 9 prvej vete sa za slovom "spoločnosti" vypúšťa čiarka a slová "za predpokladu, že ...

10.

V § 8 ods. 1 písm. l) sa slovo "liekov,37ab)" nahrádza slovami "liekov, farmaceutickej spoločnosti,37ab)" ...

11.

V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

n) náhrada nemajetkovej ujmy,37ae) okrem náhrady nemajetkovej ujmy, ktorá bola spôsobená trestným ...

37ae)
§ 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

12.

V § 8 ods. 3 písm. c) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "pri ...

13.

V § 8 ods. 5 písm. f) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "výdavkami ...

1.

úhrada za prevod členských práv a povinností spojených s prevodom práva užívania nájomného ...

2.

úroky z hypotekárneho úveru37b) alebo stavebného úveru37c) súvisiace s obstaraním tejto nehnuteľnosti ...

37b) § 68 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 37c) § 2 ods. 1 písm. b) zákona ...

14.

V § 8 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "pričom pri podiele ...

15.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

(13) Z peňažných a nepeňažných plnení podľa odseku 1 písm. l) sa daň vyberá podľa § 43, ...

16.

V § 9 ods. 2 písm. i) sa za slovo "ujmy" vkladajú slová "okrem náhrady nemajetkovej ujmy podľa ...

17.

V § 9 ods. 2 sa za písmeno x) vkladá nové písmeno y), ktoré znie:

„y) nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom vo forme účasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ...

59ia)
§ 42 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

18.

V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:

„aa) odmena poskytnutá Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky oznamovateľovi protispoločenskej ...

59ja) § 9 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej ...

19.

V § 16 ods. 1 písmeno c) znie:

c) zo služieb vrátane obchodného, technického alebo iného poradenstva, z riadiacej a sprostredkovateľskej ...

20.

V § 17 ods. 3 písmeno g) znie:

g) suma súvisiaca s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku alebo dlhodobého hmotného majetku ...

21.

V § 17 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

j) inventarizačný prebytok odpisovaného hmotného majetku a nehmotného majetku zistený pri inventarizácii1) ...

22.

V § 17 ods. 5 a § 18 sa vypúšťa slovo "zahraničná" vo všetkých tvaroch.

23.

V § 17 ods. 5 prvej vete sa za slovo "osoby" vkladajú slová "podľa § 2 písm. n) a r)".

24.

V § 17 ods. 6 prvá veta znie: "Úpravu základu dane závislej osoby na území Slovenskej republiky ...

25.

V § 17 ods. 8 písm. a) a ods. 12 písm. b) a c) sa vypúšťajú slová "a písm. i)".

26.

V § 17 ods. 8 písm. c) sa vypúšťajú slová "a i)".

27.

V § 17 ods. 13 úvodnej vete sa vypúšťajú slová "a § 19 ods. 4".

28.

Poznámka pod čiarou k odkazu 78 znie:

78)
§ 54 až 54b zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

29.

V § 17 odsek 19 znie:

(19) Súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú a) kompenzačné platby vyplácané ...

79a) § 642 až 672a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 79b) § 47 zákona č. ...

30.

V § 17 odsek 20 znie:

(20) Súčasťou základu dane je aj nepeňažný príjem prenajímateľa, ktorý je vlastníkom veci ...

80) Napríklad § 51, § 151n až 151r, § 664 až 669 Občianskeho zákonníka v znení neskorších ...

31.

V § 17 odsek 24 znie:

(24) Pri vyčíslení základu dane v zdaňovacom období, v ktorom došlo a) k porušeniu podmienok ...

32.

V § 17 odsek 31 znie:

(31) Z peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,37aa) ...

33.

V § 17 odsek 33 znie:

(33) Súčasťou základu dane a) sú mzdy vrátane poistného a príspevkov pri konte pracovného času,80ab) ...

34.

§ 17 sa dopĺňa odsekmi 34 až 36, ktoré znejú:

„(34) Základ dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo základ dane (čiastkový základ ...

35.

V § 19 ods. 1 druhej vete sa za slová "limituje tento zákon" vkladajú slová "okrem výdavku (nákladu) ...

36.

V § 19 ods. 2 sa písmeno c) dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

„7. poistné a príspevky zamestnanca z navýšeného nepeňažného plnenia podľa § 5 ods. 3 písm. ...

37.

V § 19 ods. 2 písm. e) prvom bode sa slovo "a" nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová "a len, ak ...

38.

V § 19 ods. 2 písm. h) úvodná veta znie: "výdavok (náklad) do výšky odpisu menovitej hodnoty ...

39.

V § 19 ods. 2 písmeno i) znie:

„i) výdavky (náklady) prevádzkovateľa hazardnej hry na vecné ceny do lotériovej hry tomboly88aa) ...

88aa)
§ 4 ods. 6 zákona č. 171/2005 Z. z.“.

40.

V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

„t) výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie ...

41.

V § 19 ods. 3 písmená a) a b) znejú:

„a) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku (§ 22 až 29), okrem hmotného majetku poskytnutého ...

42.

V § 19 ods. 3 písm. e) sa za slovami "d) až g)" vypúšťa čiarka a slová "§ 23 ods. 2 písm. ...

43.

V § 19 ods. 3 písm. i) sa vypúšťajú slová "daňovníkom, ktorý je verejnou obchodnou spoločnosťou ...

44.

V § 19 ods. 3 písm. k) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: "okrem dane z pridanej hodnoty, ...

45.

V § 19 ods. 3 písmeno n) znie:

„n) členské príspevky vyplývajúce z nepovinného členstva v právnickej osobe zriadenej na účel ...

46.

V § 19 ods. 3 písm. p) sa za slovo "výšky" vkladajú slová "50 %".

47.

V § 19 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

48.

V § 20 ods. 2 písm. d) až f) sa na začiatku vkladá slovo "nepremlčaným".

49.

V § 20 ods. 9 písm. a) sa vypúšťajú slová "nevyfakturované dodávky a služby, zostavenie, overenie, ...

50.

V § 20 ods. 10 prvá veta znie: "Tvorba opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom ...

51.

V § 21 ods. 1 písm. e) sa za slovo "predpismi15)" vkladajú slová "okrem výdavkov (nákladov) vynaložených ...

52.

V § 21 ods. 1 písm. h) sa slová "pričom za reklamné predmety sa nepovažujú darčekové reklamné ...

1.

darčekové reklamné poukážky,

2.

tabakové výrobky okrem daňovníka, u ktorého je výroba tabakových výrobkov hlavným predmetom ...

3.

alkoholické nápoje okrem alkoholických nápojov podľa osobitného predpisu103a) v úhrnnej výške ...

103a)
§ 4 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.“.

53.

V § 21 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová "s výnimkou zaplatených zmluvných pokút".

54.

V § 21 ods. 2 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: "pri ktorej sa za daňový výdavok považuje ...

55.

V § 21 ods. 2 písm. l) sa slová "podľa § 17 ods. 31," nahrádzajú slovami "od držiteľa, okrem ...

56.

V § 21 ods. 2 písmeno m) znie:

„m) paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávok,78a) zmluvné pokuty, poplatky ...

57.

V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) výdavky (náklady) vo výške obstarávacej ceny zásob vyradeného tovaru 1. z dôvodu jeho ...

105a) § 2 písm. h) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej ...

58.

Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 21a Pravidlá nízkej kapitalizácie (1) U daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu a písm. ...

105b) § 47 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 22 zákona č. 650/2004 Z. ...

59.

V § 22 ods. 6 sa vypúšťa písmeno f).

60.

V § 22 ods. 9 posledná veta znie: "Daňovník, okrem daňovníka, ktorý uplatňuje úľavu na dani ...

a)

v ktorom hmotný majetok nevyužíval na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, okrem hmotného majetku ...

b)

ktoré začína dňom v poradí druhej zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky ...

c)

v ktorom nedôjde k predĺženiu platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby111a) alebo k predĺženiu ...

61.

V § 22 ods. 11 a 12 sa slová "ods. 6 až 9" nahrádzajú slovami "ods. 6 a 7".

62.

V § 23 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

63.

V § 24 ods. 2 sa slová "písm. e)" nahrádzajú slovami "písm. d)".

64.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Pri odpisovaní majetku sa do výdavkov (nákladov) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľného ...

65.

V § 25 odsek 3 znie:

„(3) Zostatkovou cenou na účely tohto zákona je rozdiel medzi vstupnou cenou hmotného majetku ...

66.

V § 25 ods. 5 písm. c) sa za slovom "predpisu6)" vypúšťa čiarka a slová "za podmienky, že neuplatňuje ...

67.

V § 26 ods. 1 druhá veta znie:

„Doba odpisovania Odpisová skupina Doba odpisovania 1 4 roky 2 6 rokov 3 8 rokov 4 12 rokov ...

68.

V § 26 ods. 2 sa slová "odsekov 6 až 9" nahrádzajú slovami "odsekov 6 a 7" a za prvú vetu sa vkladá ...

69.

V § 26 odsek 3 znie:

(3) Daňovník odpisuje hmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania (§ 27). Metódou zrýchleného ...

70.

V § 26 odsek 8 znie:

„(8) Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu, okrem pozemkov, odpíše daňovník ...

71.

V § 26 ods. 9 sa slová "odsekov 6, 7 a 8" nahrádzajú slovami "odsekov 6 a 7" a vypúšťa sa tretia ...

72.

V § 26 ods. 10 sa slová "odsekov 6, 7 a 8" nahrádzajú slovami "odsekov 6 a 7".

73.

§ 26 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Prerušenie odpisovania a zmenu prerušenia odpisovania podľa § 22 ods. 9 nemožno uplatniť ...

74.

V § 27 odsek 1 znie:

„(1) Pri rovnomernom odpisovaní sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku ...

75.

Nadpis § 28 znie: "Zrýchlené odpisovanie hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 2 a 3". ...

76.

V § 28 odsek 1 znie:

„(1) Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa odpisovým skupinám 2 a 3 priraďujú tieto ...

77.

V § 30 ods. 1 sa vypúšťa slovo "najviac".

78.

Za § 30b sa vkladá § 30c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 30c Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj (1) Od základu dane zníženého o odpočet ...

120g) Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona č. 40/2011 Z. z. 120h) Zákon ...

79.

V § 32 ods. 7 sa slovo "faxu" nahrádza slovami "e-mailovú adresu".

80.

V § 34 ods. 5 prvej vete sa za slová "zo základu dane" vkladajú slová "(čiastkového základu ...

81.

V § 34 ods. 10 prvá veta znie:

„Daňovník, ktorého základ dane tvorí súčet čiastkových základov dane z príjmov podľa § ...

82.

V § 35 ods. 3 písm. a) sa slová "plnení alebo nepeňažné plnenie" nahrádzajú slovami "plnení, ...

83.

V § 35 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: "Zo sumy navýšeného nepeňažného plnenia podľa ...

84.

V § 39 ods. 2 písm. f) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: "podľa § 5 ods. 3 písm. ...

85.

V § 39 ods. 9 úvodnej vete sa vypúšťajú slová "miestne príslušnému".

86.

V § 42 ods. 2 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: "a ak ide o daňovníka, ktorého zdaňovacím ...

87.

V § 43 ods. 2 sa slová "písm. d) a e)" nahrádzajú slovami "písm. c) až e)".

88.

V § 43 sa odsek 3 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) peňažné plnenie a nepeňažné plnenie, ktoré bolo poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej ...

89.

§ 43 sa dopĺňa odsekmi 17 a 18, ktoré znejú:

„(17) Platiteľom dane z nepeňažných plnení uvedených v odseku 3 písm. o) je príjemca nepeňažného ...

90.

V § 46 sa na konci pripája veta, ktorá znie: "Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 17 sa neplatí, ...

91.

V § 47 ods. 1 sa za slová "písm. a)" vkladajú slová "a d)".

92.

V § 49a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: "Registračná a oznamovacia povinnosť podľa tohto ...

93.

Za § 52zc sa vkladá § 52zd, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 52zd Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015 (1) Pri nájomných zmluvách ...

94.

Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 595/2003 Z. z. ZARADENIE HMOTNÉHO MAJETKU DO ODPISOVÝCH SKUPÍN Prevziať ...

95.

Zákon sa dopĺňa prílohou č. 6, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 6 k zákonu č. 595/2003 Z. z. Výpočet navýšeného nepeňažného plnenia podľa ...

154) Zákon č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 39 sa na konci pripája táto citácia: "§ 23c ods. 5 zákona č. ...

2.

V § 66b sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
kópiu dokumentu alebo časti dokumentu podľa osobitného predpisu.39a)“.

39a)
§ 23c zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach ...

1.

V § 3 ods. 5 písm. b) sa za slovo "pokladnice," vkladajú slová "alebo fotokópia potvrdenia daňového ...

2.

V § 5 ods. 4 písm. c) sa za slovo "pokladnice" vkladajú slová "alebo virtuálnej registračnej pokladnice". ...

3.

V § 11 ods. 1 písm. c) sa za slovo "pokladnicu" vkladajú slová "alebo virtuálnu registračnú pokladnicu". ...

Čl. IV

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 ...

1.

V § 2 odseky 5 až 7 znejú:

„(5) Na účely tohto zákona sa obchodná spoločnosť, družstvo, fyzická osoba podľa § 1 ods. ...

2.

§ 2 sa dopĺňa odsekmi 8 až 15, ktoré znejú:

(8) Do veľkostnej skupiny veľkej účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa ...

3.

V § 4 ods. 2 sa za slová "týchto položiek" vkladajú slová "a štruktúre účtovnej závierky". ...

4.

V § 17 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) iné údaje uvedené na úvodnej strane účtovnej závierky ustanovenej opatrením ministerstva,“. ...

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

5.

V § 17a ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová "Exportno-importná banka Slovenskej republiky,".

6.

V § 17a ods. 2 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) druhom bode sa vypúšťajú slová "pričom čistým ...

7.

V § 19a ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová "Európskej únie (ďalej len "členský štát")". ...

8.

V § 22 ods. 10 písm. b) sa vypúšťajú slová "pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy ...

9.

V § 23 ods. 1 sa vypúšťajú slová "(ďalej len "správca registra")" a na konci sa pripája táto ...

10.

V § 23 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.“.

11.

V § 23 ods. 4 a 7, § 23a ods. 9, § 23b a 23c sa slovo "správca" vo všetkých tvaroch nahrádza ...

12.

V § 23 ods. 4 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

13.

V § 23 sa odsek 6 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
Exportno-importná banka Slovenskej republiky.“.

14.

V § 23a ods. 2 sa slová "písm. c) až i)" nahrádzajú slovami "písm. c) až j)", slová "písm. ...

15.

V § 23a ods. 4 sa vypúšťajú slová "uvedie, že".

16.

V § 23a ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: "Vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej ...

17.

V § 23a ods. 5 druhej vete sa vypúšťajú slová "uvedie, že" a vypúšťa sa posledná veta.

18.

V § 23b odsek 1 znie:

„(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, účtovná závierka a oznámenie o dátume schválenia účtovnej ...

19.

V § 23b ods. 3 posledná veta znie:

„Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky overí, či doručená účtovná závierka a oznámenie ...

20.

V § 23b ods. 5 prvej vete sa vypúšťajú slová "a oznámenia podľa § 23a ods. 4" a slová "a oznámenia". ...

21.

V § 23b ods. 5 sa na konci pripája táto veta: "Ak účtovná závierka neobsahuje správne vyplnené ...

22.

V § 23b odsek 6 znie:

„(6) Ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti dokumentov, po uložení dokumentov ...

23.

V § 23c ods. 3 písm. b) a c) sa za slovo "dokumentov" vkladajú slová "alebo časti dokumentov".

24.

V § 23c ods. 5 sa za slovo "dokument" vo všetkých tvaroch vkladajú slová "alebo časť dokumentu" ...

25.

V § 23c ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: "Účtovná jednotka môže o kópiu dokumentu alebo ...

29o) § 66b ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení ...

26.

V § 38 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) neuložila dokumenty podľa § 23a a 23b, nezverejnila dokumenty podľa § 23d alebo nevyhovela ...

27.

Za § 39j sa vkladá § 39k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 39k Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015 (1) Účtovná jednotka, ...

28.

Príloha sa dopĺňa bodom 11, ktorý znie:

„11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných ...

Čl. V

Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene ...

1.

V § 2 sa číslo "65,4" nahrádza číslom "68,5".

2.

Za § 7c sa vkladá § 7d, ktorý znie:

„§ 7d Daňové úrady rozdelia a poukážu výnos dane obciam podľa § 2 v znení účinnom od 1. ...

Čl. VI

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

1.

V § 79 ods. 1 písm. o) sa slová "dokladom sa rozumie príjmový pokladničný doklad, ak ide o hotovostnú ...

„50a) Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a ...

2.

V § 79 ods. 1 písm. u) sa na konci pripájajú tieto slová: "ak tieto údaje nie sú uvedené na ...

Čl. VII

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...

1.

V § 8 ods. 2 tretia veta znie:

„Takto ustanovená ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. a) nesmie ...

2.

V § 8 odsek 5 znie:

„(5) Ak ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. a) ustanovená podľa ...

Čl. VIII

Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých ...

§ 10 Colný úrad Bratislava na celom území Slovenskej republiky plní tieto úlohy: a) vydáva záväzné ...

29a) § 4b zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene ...

Čl. IX

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

§ 21 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Žiadateľ o udelenie alebo zmenu individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier, ...

2.

V § 37 ods. 1 písm. i) sa slová "všetkých hazardných hrách v kasíne" nahrádzajú slovami "hazardných ...

3.

V § 37 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov na základe individuálnej ...

4.

V § 37 ods. 1 písm. l) sa za slová "videohrách za každý terminál" vkladajú slová "vrátane ...

5.

§ 42 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Za účasť orgánu dozoru sa pri žrebovaní číselnej lotérie s názvom Eurojackpot považuje ...

6.

V § 43 ods. 4 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

7.

Za § 58j sa vkladá § 58k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 58k Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015 Ustanovenia § 37 ods. 1 ...

Čl. X

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení ...

1.

V § 1 ods. 1 písm. a) sa za slovo "pokladnice" vkladajú slová "a virtuálnej registračnej pokladnice". ...

2.

V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
konanie o certifikácii elektronickej registračnej pokladnice.“.

3.

V § 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) virtuálnou registračnou pokladnicou prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom Slovenskej ...

Doterajšie písmená b) až ze) sa označujú ako písmená c) až zf).

4.

V § 2 písm. l) sa vypúšťajú slová "a ktoré je uvedené v knihe elektronickej registračnej pokladnice,". ...

5.

V § 2 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: "a kódom virtuálnej registračnej pokladnice ...

6.

V § 2 písm. p) druhom bode a písm. v), § 3 ods. 1 a 3, § 8 ods. 1 prvej vete, § 16a písm. h) ...

7.

V § 2 písm. w) sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici ...

8.

V § 2 písmeno x) znie:

„x) pokladničným dokladom doklad o prijatí tržby, doklad o vrátení platby za vrátený tovar, ...

9.

§ 2 sa dopĺňa písmenom zg), ktoré znie:

„zg) koncovým zariadením elektronické zariadenie, ktoré umožňuje prístup do prostredia virtuálnej ...

10.

Nadpis § 3 znie: "Povinnosť evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou alebo virtuálnou ...

11.

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
bezhotovostné prijímanie platieb z predaja tovaru alebo poskytovania služieb.“.

12.

V § 3 ods. 3 sa za slovo "pokladnice" vkladajú slová "alebo do virtuálnej registračnej pokladnice". ...

13.

V § 3 ods. 4 prvej vete, § 16a písm. a), b) a j) a § 16b ods. 7 až 9 sa za slovo "pokladnicu" vkladajú ...

14.

V § 3 ods. 4 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo virtuálna registračná pokladnica, ...

15.

V § 3 ods. 6 písm. c) sa za slovo "pokladnici" vkladajú slová "alebo vo virtuálnej registračnej ...

16.

V § 4 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) typ elektronickej registračnej pokladnice, na ktorý Colný úrad Bratislava vydal rozhodnutie ...

17.

V § 4 ods. 1 písm. b) tretí bod znie:

„3. na ktorú boli akreditovanou osobou10) vystavené doklady deklarujúce splnenie technických požiadaviek ...

18.

V § 4 ods. 2 písm. a) treťom bode sa slová "v procese certifikácie akreditovaná osoba;10)" nahrádzajú ...

19.

V § 4 ods. 2 písm. b) bode 15 sa slová "v procese certifikácie ich odsúhlasí akreditovaná osoba,10)" ...

20.

V § 4 ods. 6 sa slová "v procese certifikácie elektronickej registračnej pokladnice predložiť ...

21.

V § 4 odsek 10 znie:

„(10) Ak Colný úrad Bratislava zruší rozhodnutie o certifikácii, je povinný o tejto skutočnosti ...

22.

Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 4a Požiadavky na virtuálnu registračnú pokladnicu (1) Na účely plnenia povinnosti podľa ...

§ 4b
(1)

Konanie o certifikácii začína na základe žiadosti výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronickej ...

(2)

Pri vydávaní rozhodnutia o certifikácii Colný úrad Bratislava prihliada aj na technickú dokumentáciu ...

(3)

Colný úrad Bratislava po posúdení predložených dokladov a overení splnenia požiadaviek na elektronickú ...

(4)

Ak elektronická registračná pokladnica nespĺňa požiadavky podľa odseku 2 a § 4 ods. 2 až 4 ...

(5)

Certifikácii podlieha aj akákoľvek zmena, ktorá má vplyv na splnenie požiadaviek na elektronickú ...

(6)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 4 môže výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej ...

(7)

Odvolacím orgánom je finančné riaditeľstvo; ak ide o rozhodnutie finančného riaditeľstva, je ...

(8)

Rozhodnutie, ktoré je právoplatné, môže z vlastného alebo iného podnetu preskúmať finančné ...

(9)

Návrh na obnovu konania sa podáva v lehote 3 mesiacov odo dňa, keď sa účastník konania preukázateľne ...

„13) Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“. ...

23.

V § 5 ods. 2 písm. c) sa slová "akreditovanou osobou10)" nahrádzajú slovami "Colným úradom Bratislava". ...

24.

V § 6 ods. 8 sa slová "svojej internetovej stránke" nahrádzajú slovami "svojom webovom sídle".

25.

V § 7 ods. 1 písm. a) treťom bode sa slová "bol vydaný certifikát" nahrádzajú slovami "bolo ...

26.

V § 7 ods. 1 písm. b) sa slovo "certifikátu" nahrádza slovami "rozhodnutia o certifikácii".

27.

Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 7a Registrácia podnikateľa a začatie používania virtuálnej registračnej pokladnice (1) Podnikateľ ...

28.

V § 8 ods. 1 prvej vete a § 16a písm. a) sa za slovo "pokladnicou" vkladajú slová "alebo virtuálnou ...

29.

V § 8 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo kód virtuálnej registračnej ...

30.

V § 8 ods. 2 sa za slová "ôsmeho bodu" vkladajú slová "a § 4a ods. 3 písm. b)".

31.

V § 8 odsek 4 znie:

„(4) Pri vrátení platby za vrátený tovar, za tovar alebo poskytnutú službu pri ich reklamácii, ...

32.

V § 8 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: "Podnikateľ je povinný primerane postupovať aj pri ...

33.

§ 8 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Podnikateľ, ktorý používa virtuálnu registračnú pokladnicu, môže vytlačiť iba jeden ...

34.

V § 9 ods. 1 sa za slová "ôsmeho bodu" vkladajú slová "alebo § 4a ods. 3 písm. b)" a na konci ...

35.

Nadpis § 10 znie: "Prerušenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej ...

36.

§ 10 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Postup podľa odsekov 4 a 5 sa rovnako uplatní aj pri používaní virtuálnej registračnej ...

37.

V § 12 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: "Intervalová uzávierka vyhotovená virtuálnou registračnou ...

38.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Podnikateľ, ktorý používa virtuálnu registračnú pokladnicu, nemá povinnosť vyhotovovať ...

39.

V § 15 ods. 5 prvá veta znie:

„Podnikateľ je povinný po zrušení rozhodnutia o certifikácii podľa § 4 ods. 10 ukončiť prevádzku ...

40.

Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 15a Ukončenie používania virtuálnej registračnej pokladnice (1) Podnikateľ je povinný oznámiť ...

41.

V § 16a písm. c) sa slová "§ 4 ods. 1 až 3" nahrádzajú slovami "§ 4 ods. 1 až 4 alebo virtuálnu ...

42.

V § 16a písmeno e) znie:

„e) zaeviduje tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici, ...

43.

V § 16a písm. f) sa slová "ods. 1 a 2" nahrádzajú slovami "ods. 1, 2 a 7".

44.

V § 16a písm. o) sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo ods. 6".

45.

V § 16a písm. p) sa slová "§ 9" nahrádzajú slovami "§ 7a ods. 3, § 9 alebo § 10 ods. 7".

46.

V § 16a písm. w) sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo ukončenie používania virtuálnej ...

47.

V § 16a písm. ae) sa slová "akreditovanou osobou" nahrádzajú slovami "Colným úradom Bratislava". ...

48.

Nadpis nad § 16b znie: "Sankcie".

49.

V § 16b ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: "Pokutu rozhodnutím na mieste ...

50.

V § 16b sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Ak daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu na mieste rozhodnutím podľa odseku 6, uloží ...

Doterajšie odseky 7 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 13.

51.

V § 16b ods. 9 sa za slová "odseku 7" vkladajú slová "alebo odseku 8".

52.

V § 16b ods. 10 sa slová "odseku 8" nahrádzajú slovami "odseku 9".

53.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Na konanie o certifikácii elektronickej registračnej pokladnice sa vzťahuje všeobecný predpis ...

54.

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 17a Zabezpečenie a prepadnutie elektronickej registračnej pokladnice (1) Colný úrad alebo ...

„20a)
§ 40 až 43 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

55.

Za § 18ca sa vkladá § 18cb, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18cb Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015 (1) Podnikateľ, ktorý ...

56.

Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z. z. SLUŽBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE POVINNOSŤ EVIDENCIE ...

57.

V prílohe č. 3 časti ZÁZNAMY SERVISNEJ ORGANIZÁCIE sa slová "akreditovanou osobou" nahrádzajú ...

58.

Ak sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem "elektronická registračná ...

Čl. XI

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

„(10) Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam daňových subjektov, ktoré ...

37ab) § 30c zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z. 37ac) § 30c ods. 6 zákona ...

Čl. XII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2014 okrem čl. I, čl. II, čl. IV až VI, § 10 písm. ...

Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore