Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 331/2005 účinný od 01.01.2013


Platnosť od: 26.07.2005
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Cestná doprava, Lekárne, liečivá, Správne poplatky, Živnostenské podnikanie, Jedy, narkotiká, toxikománia, Colná správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD18 DS4 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 331/2005 s účinnosťou od 01.01.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov,1) ...

§ 2
Orgány štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov

Štátnu správu vo veciach drogových prekurzorov vykonávajú

a)

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ďalej len „ústav“),3)

b)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“),

c)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“),

d)

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „colné riaditeľstvo“), colné úrady a colný ...

§ 3
Pôsobnosť ústavu
(1)

Ústav

a)
kontroluje a posudzuje primeranosť materiálneho, priestorového a personálneho vybavenia pre požadovaný ...
b)
vydáva povolenia, osobitné povolenia, registrácie alebo osobitné registrácie podľa osobitných ...
c)
vyznačuje zmeny údajov v povolení, v osobitnom povolení, v registrácii alebo v osobitnej registrácii, ...
d)
vedie evidenciu držiteľov povolení a osobitných povolení a evidenciu držiteľov registrácií ...
e)
kontroluje dodržiavanie tohto zákona a osobitných predpisov1) v rámci svojej pôsobnosti,
f)
oznamuje ministerstvu hospodárstva nedostatky zistené kontrolou s návrhom na uloženie pokuty podľa ...
g)
poskytuje spoločnému pracovisku ministerstva vnútra a colného riaditeľstva (ďalej len „spoločné ...
(2)

Pri činnostiach podľa odseku 1 písm. b) a c) postupuje ústav podľa osobitného predpisu.11)

(3)

Pri vydávaní osobitných povolení pre prevádzkovateľov, ktorí sú poskytovateľmi lekárenskej ...

(4)

Ústav súčasne s doručením originálu povolenia prevádzkovateľovi, osobitného povolenia prevádzkovateľovi, ...

§ 4
Pôsobnosť ministerstva hospodárstva
(1)

Ministerstvo hospodárstva

a)
vydáva, dočasne pozastavuje a zrušuje povolenia na vývoz určených látok (ďalej len „vývozné ...
b)
vydáva, dočasne pozastavuje a zrušuje povolenia na dovoz určených látok (ďalej len „dovozné ...
c)
kontroluje dodržiavanie tohto zákona a osobitných predpisov1) v rámci svojej pôsobnosti,
d)
ukladá pokuty podľa § 9 na základe vlastných zistení podľa písmena c) a koná vo veci uloženia ...
e)
eviduje a vyhodnocuje hlásenia od prevádzkovateľov15) na vypracovanie súhrnných správ podľa písm. ...
f)
vedie evidenciu
1.
vývozov a vývozcov určených látok do tretích krajín a do členských štátov Európskej únie ...
2.
prevádzkovateľov, ktorí zaobchádzajú s určenými látkami kategórie 1 a 2 alebo vyvážajú určené ...
g)
spracúva súhrnné správy o medzinárodnom obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených ...
h)
zhromažďuje a poskytuje príslušným orgánom štátnej správy odborné informácie o určených ...
i)
poskytuje spoločnému pracovisku požadované informácie súvisiace s plnením úloh podľa tohto ...
j)
informuje Komisiu a členské štáty o pôsobnosti orgánov štátnej správy v súlade s osobitnými ...
(2)

Ak ministerstvo hospodárstva zistí, že vývozca podľa osobitného predpisu18) prekročil určený ...

(3)

Na účel spracovania súhrnných správ podľa odseku 1 písm. g) pre potreby Komisie poskytuje Štatistický ...

a)
o vývoze, krajine určenia, obchode medzi členskými štátmi, členskom štáte zaslania alebo členskom ...
b)
o každom prevádzkovateľovi, ktorý taký dovoz, vývoz alebo obchod medzi členskými štátmi uskutočnil. ...
(4)

Na základe podnetu ministerstva vnútra, colného riaditeľstva, colného kriminálneho úradu alebo ...

(5)

Rozsah, formu a termín podávania hlásení podľa odseku 1 písm. e) upraví všeobecne záväzný ...

§ 5
Pôsobnosť ministerstva vnútra, colného riaditeľstva, colných úradov a colného kriminálneho ...
(1)

Ministerstvo vnútra a colné riaditeľstvo

a)
zhromažďujú a vyhodnocujú všetky informácie o prevádzkovateľoch a iných subjektoch, ktorí ...
b)
preverujú a dokumentujú činnosť prevádzkovateľov vyplývajúcu z porušenia ustanovení tohto ...
c)
preverujú oznámenia o skutočnostiach súvisiacich s určenými látkami a neurčenými látkami22) ...
d)
kontrolujú dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov,1)
e)
oznamujú ministerstvu hospodárstva nedostatky zistené kontrolou s návrhom na uloženie pokuty podľa ...
f)
zhromažďujú a vyhodnocujú informácie, ktoré im poskytli prevádzkovatelia podľa osobitných predpisov,23) ...
g)
oboznamujú prevádzkovateľov, s ktorými uzavreli dohodu o dobrovoľnej spolupráci s usmerneniami ...
h)
oznamujú Komisii údaje o určených látkach, ktoré boli zhabané alebo prepadli v prospech štátu, ...
(2)

Koordináciu a zabezpečenie úloh podľa odseku 1 vykonáva spoločné pracovisko na sledovanie drogových ...

(3)

Colné úrady a colný kriminálny úrad sú oprávnené

a)
kontrolovať zaobchádzanie s určenými látkami podľa osobitného predpisu26)
1.
aj počas ich prepravy z územia Slovenskej republiky na územie iného členského štátu,27) pričom ...
2.
aj u prevádzkovateľov, ktorí pri zaobchádzaní s určenými látkami kategórie 1 nie sú povinní ...
b)
kontrolovať dodržiavanie osobitného predpisu30) a tohto zákona pri vývoze a dovoze určených látok; ...
c)
zastaviť ďalšiu prepravu určenej látky v prípade neúplnosti dokumentácie pri preprave31) určenej ...
(4)

Colné úrady a colný kriminálny úrad navrhnú ministerstvu hospodárstva uloženie pokuty podľa ...

(5)

Colné úrady

a)
prepúšťajú určené látky do colného režimu vývoz,33) ak
1.
deklarant alebo jeho zástupca predloží súčasne s colným vyhlásením originál vývozného povolenia ...
2.
množstvo určených látok nepresiahne množstvo uvedené vo vývoznom povolení,
b)
podľa potreby doplnia údaje podľa osobitného predpisu34) alebo iné potrebné údaje pri prepúšťaní ...
c)
môžu zakázať prepustenie určených látok do navrhovaného colného režimu podľa osobitného ...
d)
v prípade zhabania určenej látky oznamujú túto skutočnosť spoločnému pracovisku.
§ 6
Spolupráca orgánov štátnej správy
(1)

Orgány štátnej správy uvedené v § 3 až 5 vrátane orgánov štátnej správy uvedených v odseku ...

(2)

Orgány štátnej správy uvedené v § 3 až 5 spolupracujú s Komisiou a s orgánmi štátnej správy ...

(3)

Ak Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a iné orgány štátnej správy ...

(4)

Ak orgány štátnej správy uvedené v odseku 3 a v § 2 v rámci činnosti vykonávanej podľa tohto ...

§ 7
Kontrolná činnosť
(1)

Orgány štátnej správy uvedené v § 2 kontrolujú v rámci svojej pôsobnosti dodržiavanie ustanovení ...

(2)

Orgány vykonávajúce kontrolnú činnosť postupujú pri svojej činnosti podľa osobitného predpisu,40) ...

(3)

Zamestnanci orgánov vykonávajúcich kontrolnú činnosť sú pri výkone kontrolnej činnosti oprávnení ...

a)

vstupovať do prevádzkových priestorov prevádzkovateľov za účelom získania dôkazov o porušeniach ...

b)

používať technické prostriedky umožňujúce zdokumentovanie kontrolovaných objektov,

c)

na náklady prevádzkovateľa odoberať na účely rozboru vzorky určených látok, zmesí alebo prípravkov ...

1.

prvú časť vzorky, ktorú nemožno deliť bez toho, aby bol ohrozený účel, na aký bola odobratá, ...

2.

druhá časť rovnakého druhu ako odobratá vzorka sa ponechá u prevádzkovateľa, ktorý je povinný ...

3.

tretiu časť, ktorá slúži ako vzorka v prípade rozhodovania sporu, zabezpečí zamestnanec orgánu ...

(4)

Zamestnanci orgánov vykonávajúcich kontrolnú činnosť sú povinní o odobratí vzorky vydať písomné ...

(5)

Orgán vykonávajúci kontrolnú činnosť môže v prípadoch podľa osobitných predpisov41) podať ...

(6)

Do objektov ministerstva vnútra, ministerstva obrany, Slovenskej informačnej služby a do objektov, ...

§ 8
Predaj prepadnutých alebo zhabaných určených látok a ich zneškodňovanie
(1)

Určenú látku, ktorá bola zhabaná alebo prepadla v prospech štátu,42) možno predať prevádzkovateľovi ...

(2)

Colný úrad je oprávnený predať určenú látku kategórie 1 len prevádzkovateľovi, ktorý je ...

(3)

Určenú látku kategórie 1 môže zneškodniť len prevádzkovateľ, ktorý je držiteľom povolenia. ...

(4)

Určenú látku kategórie 2 v množstvách vyšších, ako sú prahové množstvá podľa osobitného ...

(5)

Určené látky sa zneškodňujú ako odpad podľa osobitného predpisu.44)

§ 9
Pokuty
(1)

Ministerstvo hospodárstva uloží prevádzkovateľovi pokutu

a)
od 500 eur do 15 000 eur za porušenie povinností pri vedení dokumentácie podľa osobitných predpisov,45) ...
b)
od 1 000 eur do 65 000 eur za porušenie oznamovacích povinností podľa osobitných predpisov,46)
c)
od 10 000 eur do 175 000 eur za porušenie povinností pri označovaní určených látok a oznamovaní ...
(2)

Ministerstvo hospodárstva na základe oznámenia orgánov vykonávajúcich kontrolnú činnosť alebo ...

(3)

Pri ukladaní pokút podľa odsekov 1 a 2 prihliada ministerstvo hospodárstva na závažnosť porušenia ...

(4)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo hospodárstva dozvedelo o porušení ...

(5)

Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 10
Konanie

Na konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,32) ...

§ 10a
Spoločné ustanovenia
(1)

Pri výdaji hotových liekov s obsahom určených látok v takom počte balení, v akom je to potrebné ...

(2)

Fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorá odoberá určené látky kategórie ...

§ 11
Záverečné ustanovenie

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch48) v súvislosti s omamnými látkami a psychotropnými ...

§ 12
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 219/2003 Z. z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú ...

2.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 349/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VIII - Finančná správa a obchodná činnosť ...

„a) Vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a určenými látkami ...

2.

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VIII - Finančná správa a obchodná činnosť ...

„g) Vydanie povolenia na vývoz určených látok alebo povolenia na dovoz určených látok ..............1 ...

Čl. V

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

V § 3 ods. 2 písm. j) sa slová „určenými látkami skupiny I, určenými látkami skupiny II a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a) Zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a ...

Čl. VI

Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. ...

1.

V § 58 ods. 2 sa za slovo „farmácie“ vkladajú slová „a drogových prekurzorov 19aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19aa znie:

„19aa) Zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a ...

2.

V § 64 ods. 1 písm. a) sa za slovo „farmácie“ dopĺňajú slová „a drogových prekurzorov“. ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 18. augusta 2005.

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Nariadenie Rady (ES) č. 111/2005 z 22. decembra 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu ...
 • 2)  Čl. 2 písm. f) nariadenia Rady (ES) č. 111/2005 a čl. 2 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu ...
 • 3)  § 58 ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a ...
 • 4)  § 8, 9 a 11 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení ...
 • 5)  Čl. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 111/2005 a čl. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu ...
 • 6)  Čl. 2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004.
 • 7)  Čl. 2 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
 • 8)  Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
 • 9)  Čl. 2 písm. e) nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
 • 10)  Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a čl. 6 až 8 nariadenia Rady (ES) ...
 • 11)  Čl. 3 a čl. 14 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004.
 • 12)  § 3 až 11 a § 20 až 25 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene ...
 • 13)  Čl. 11 až 19 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
 • 14)  Čl. 20 až 25 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
 • 15)  Čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a čl. 9 nariadenia Rady (ES) č. ...
 • 16)  Čl. 13 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a čl. 32 nariadenia Rady ...
 • 17)  Čl. 11 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a čl. 27 nariadenia Rady ...
 • 18)  Čl. 7 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
 • 19)  § 30 ods. 3 a § 31 ods. 1 písm. d) zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona ...
 • 20)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva, ...
 • 20a)  Čl. 10 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004.Čl. 26 ods. 3 nariadenia ...
 • 21)  Trestný zákon.
 • 22)  Čl. 2 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 111/2005 a čl. 2 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu ...
 • 23)  Čl. 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005 a čl. 8 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a ...
 • 24)  Čl. 10 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005 a čl. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. ...
 • 25)  Čl. 14 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a čl. 28 nariadenia Rady ...
 • 26)  Čl. 26 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
 • 27)  § 2 písm. b) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 28)  Čl. 6 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
 • 29)  Čl. 7 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
 • 30)  Nariadenie Rady (ES) č. 111/2005.
 • 31)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších ...
 • 32)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 33)  Čl. 161 a 162 Nariadenia Rady (EHS) č. 2913/1992 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný ...
 • 34)  Čl. 14 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
 • 35)  Čl. 26 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
 • 36)  Čl. 11 a čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a čl. 27 nariadenia Rady ...
 • 37)  Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 38)  § 18 zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 537/2004 ...
 • 39)  § 7 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 180/2004 Z. z. ...
 • 40)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 41)  Čl. 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a čl. 6 ods. 2 nariadenia ...
 • 42)  § 70 až 84 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 652/2004 Z. z.
 • 43)  Príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004.
 • 44)  Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 45)  Čl. 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a čl. 3 a 4 nariadenia Rady (ES) ...
 • 46)  Čl. 8 ods.1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a čl. 9 ods. 1 nariadenia Rady ...
 • 47)  Čl. 7 a čl. 8 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a čl. 5 a čl. 9 ...
 • 47a)  Čl. 12 až 25 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
 • 47b)  Čl. 3, čl. 4 a čl. 8 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004.
 • 47c)  § 22 ods. 4 písm. a) a § 121 ods. 4 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 48)  Napríklad Trestný zákon, Trestný poriadok a zákon č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore