Hore

Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 68921
Dôvodové správy: 1798
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.02.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 330/2007 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 26.07.2007
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST17 JUD16 DS21 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 330/2007 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018


§ 10

(1)
Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená.
(2)
Výpis z registra trestov generálna prokuratúra vydá na žiadosť fyzickej osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená, alebo na žiadosť oprávneného zástupcu právnickej osoby, ktorého oprávnenie a totožnosť musia byť overené musí byť overená, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Žiadosť o výpis z registra trestov sa podáva na generálnej prokuratúre, na obciach, ktoré vedú matriku, na integrovaných obslužných miestach alebo na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky.
(4)
Žiadosť o výpis z registra trestov musí obsahovať
a)
ak ide o fyzickú osobu
1.
meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
2.
dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
3.
štátne občianstvo,
4.
pohlavie,
5.
meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
b)
ak ide o právnickú osobu
1.
obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby,
2.
identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené,
3.
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby,
4.
označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná.
(5)
Údaje uvedené v odseku 4 písm. a) piaty bod žiadateľ na vyzvanie preukazuje rodným listom, ak je to potrebné na odstránenie pochybnosti o totožnosti žiadateľa.
(6)
Správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis z registra trestov sa overuje, ak ide o
a)
údaje podľa odseku 4 písm. a) prvého až štvrtého bodu a totožnosť žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa
1.
u občana Slovenskej republiky z predloženého občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť,
2.
u cudzinca z rodného listu preloženého do štátneho jazyka a z predloženého cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť,
b)
údaje podľa odseku 4 písm. b) prvého až tretieho bodu z výpisu z registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná; údaje podľa odseku 4 písm. b) tretieho bodu, ak nie sú uvedené vo výpise z registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná, žiadateľ preukazuje notárom overeným písomným splnomocnením štatutárneho orgánu uvedeného vo výpise z tohto registra.
(7)
Pri overovaní údajov a vyhľadávaní osoby v registri trestov sa môže využiť skenovanie občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a v prípadoch podľa odseku 5 sa môže využiť aj skenovanie rodného listu.
(8)
Na účely vydania výpisu z registra trestov nemožno použiť kópie požadovaných dokladov, a to ani vtedy, ak sú úradne overené.
(9)
Žiadosť o výpis z registra trestov môže podať a výpis z registra trestov prevziať aj osoba splnomocnená žiadateľom. Splnomocnenie musí byť osvedčené notárom alebo iným na to príslušným orgánom, nesmie byť staršie ako 30 dní a pripája sa k žiadosti. Splnomocnená osoba musí predložiť doklad, ktorým sa podľa odseku 4 overuje totožnosť žiadateľa a doklad, ktorým preukazuje svoju totožnosť.
(10)
Správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis z registra trestov overujú určení zamestnanci
a)
generálnej prokuratúry,
b)
obcí, ktoré vedú matriku, pričom postupujú primerane podľa osobitného zákona5) upravujúceho osvedčovanie podpisov,
c)
integrovaných obslužných miest a
d)
zastupiteľských úradov Slovenskej republiky,
e)
iných orgánov verejnej moci.
(11)
Podávanie žiadosti o výpis z registra trestov, ako aj zasielanie výpisu z registra trestov sa uskutočňuje aj elektronickou formou.
(12)
Po overení správnosti údajov podľa odsekov 3 až 10 sa žiadosť o výpis z registra trestov zasiela poštou alebo elektronickou formou na vybavenie generálnej prokuratúre.
(13)
Ak sa žiadosť o výpis z registra trestov zasiela na vybavenie elektronickou formou, jej písomné vyhotovenie sa zakladá do evidencie tej prokuratúry, na ktorej bola podaná. Po uplynutí troch rokov od podania sa žiadosť z evidencie vyraďuje.
zobraziť paragraf
§ 12

(1)
Výpis z registra trestov sa vydá aj na žiadosť súdu alebo prokuratúry pre potrebu iného ako trestného konania alebo na žiadosť orgánu verejnej moci na účel podľa osobitného zákona6) po doručení žiadosti o výpis z registra trestov. Výpis z registra trestov sa vydá aj na žiadosť iného orgánu, organizácie alebo inštitúcie pre potrebu iného ako trestného konania, ak to ustanovuje osobitný zákon.6a)
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 okrem údajov uvedených v § 10 ods. 4 musí obsahovať aj presné označenie orgánu, ktorý o výpis z registra trestov žiada a účel, na ktorý sa výpis z registra trestov požaduje; správnosť v nej uvedených údajov musí byť overená sudcom, prokurátorom alebo vedúcim alebo určeným zamestnancom orgánu verejnej moci alebo štatutárnym zástupcom iného orgánu, organizácie alebo inštitúcie podľa odseku 1.
zobraziť paragraf
§ 14
Oprávnené orgány

(1)
Pre potreby trestného konania sa odpis registra trestov vydáva
a)
orgánom činným v trestnom konaní a súdom,
b)
Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky v konaní o
1.
dovolaní,
2.
uplatnení rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o amnestii,
3.
žiadosti o milosť,
4.
upustení od výkonu trestu odňatia slobody alebo jeho zvyšku, ak odsúdený má byť vydaný do cudziny alebo ak má byť vyhostený alebo
5.
ak to ustanovuje medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis,1)
c)
Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky o osobe, ktorej sa týka žiadosť o milosť a
d)
národnému členovi v Eurojuste alebo osobe, ktorá ho zastupuje vo výkone funkcie podľa osobitného zákona.8)
(2)
Na plnenie úloh ochrany a bezpečnosti štátu podľa osobitných zákonov sa odpis registra trestov vydáva
a)
útvaru Policajného zboru,9)
b)
Národnému bezpečnostnému úradu,10)
c)
Slovenskej informačnej službe11) a
d)
Vojenskému spravodajstvu.12)
(3)
Pre potreby preukázania bezúhonnosti alebo spoľahlivosti, ak to ustanovuje osobitný zákon, sa odpis registra trestov vydáva
a)
Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na účely vymenovania do funkcie prezidentom Slovenskej republiky,13)
b)
Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky na účely ustanovenia do funkcie člena Súdnej rady Slovenskej republiky,14)
c)
Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky na účely návrhu na ustanovenie do funkcie člena Súdnej rady Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky,14) na účely zápisu do zoznamu správcov v súvislosti s činnosťou v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo konaní o oddlžení,15) a na účely konania o udelení akreditácie podľa osobitného predpisu,15a)
d)
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na účely konania o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,16) konania o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti7) a konania o udelenie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami,16a)
e)
orgánu vykonávajúcemu prijímacie alebo výberové konanie na funkciu alebo orgánu, ktorý navrhuje odvolanie z funkcie
1.
sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,17)
2.
justičného čakateľa alebo sudcu,18)
3.
právneho čakateľa prokuratúry alebo prokurátora,19)
4.
v štátnej službe príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície20) a Národného bezpečnostného úradu,
5.
v štátnej službe profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky,21)
6.
v štátnej službe colníka,22)
7.
notára,23)
8.
súdneho exekútora,24)
9.
advokáta25) a
10.
vyššieho súdneho úradníka,26)
11.
asistenta prokurátora,19)
12.
štátneho zamestnanca,26a)
f)
Národnej banke Slovenska na účely ochrany bankového tajomstva a na výkon dohľadu,27)
g)
Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,28)
h)
Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky na účely vydania povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami,29)
i)
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici na účely prípravy podkladov29a) na vydanie, zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o povolení na zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi29b) a na vydanie súhlasného stanoviska na vývoz alebo dovoz vysoko rizikových biologických agensov a toxínov,29c)
j)
služobnému úradu Hasičského a záchranného zboru a služobnému úradu Horskej záchrannej služby na účely overenia splnenia podmienok na vznik a skončenie služobného pomeru príslušníka Hasičského a záchranného zboru a príslušníka Horskej záchrannej služby,32)
k)
okresnému riaditeľstvu Policajného zboru na účely vydania zbrojného preukazu a vydania zbrojnej licencie;33) na tento účel sa v odpise uvedú len údaje podľa § 11 a § 13 ods. 2 písm. a),
l)
Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru na účely konania o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti,7)
m)
Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky na účely ustanovenia do funkcie Súdnou radou Slovenskej republiky.33aa)
zobraziť paragraf
Poznámka
[]6a)  Napríklad § 15c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, § 38 ods. 5 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.