Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71009
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 330/2007 účinný od 01.09.2019 do 30.09.2019


Platnosť od: 26.07.2007
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 30.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST20 JUD16 DS26 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 330/2007 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019

Legislatívny proces k zákonu 221/2019§ 10

(1)
Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená. Za výpis z registra trestov právnickej osoby sa považuje aj zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb (ďalej len „zoznam“) podľa § 10a.
(2)
Výpis z registra trestov, ak ide o fyzickú osobu, generálna prokuratúra vydá na žiadosť fyzickej osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená. Výpis z registra trestov, ak ide o právnickú osobu, generálna prokuratúra vydá na žiadosť osobe, ktorej totožnosť musí byť overená.
(3)
Žiadosť o výpis z registra trestov sa podáva
a)
generálnej prokuratúre,
b)
na obci, ktorá vedie matriku,
c)
na integrovanom obslužnom mieste,
d)
na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky, alebo
e)
elektronicky prostredníctvom elektronickej komunikácie, ak ide o žiadosť o výpis z registra trestov podľa § 12.
(4)
Žiadosť o výpis z registra trestov musí obsahovať
a)
ak ide o fyzickú osobu
1.
meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
2.
dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
3.
štátne občianstvo,
4.
pohlavie,
5.
meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
b)
ak ide o právnickú osobu
1.
obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby,
2.
identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené,
3.
označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná.
(5)
Ak sa žiadosť o výpis z registra trestov podáva na mieste podľa odseku 3 písm. a) až d), správnosť údajov podľa odseku 4 písm. a) a totožnosť žiadateľa sa overuje
a)
u občana Slovenskej republiky z predloženého občianskeho preukazu alebo z iného dokladu preukazujúceho totožnosť,
b)
u cudzinca z rodného listu s jeho úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka a z predloženého cestovného dokladu alebo z iného dokladu preukazujúceho totožnosť.
(6)
Ak sa žiadosť o výpis z registra trestov podáva na mieste podľa odseku 3 písm. a) až d), správnosť údajov podľa odseku 4 písm. b) sa overuje elektronicky prostredníctvom elektronickej komunikácie v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného predpisu.4a)
(7)
Žiadosť o výpis z registra trestov môže podať a výpis z registra trestov prevziať aj osoba splnomocnená žiadateľom. Splnomocnenie musí byť úradne osvedčené notárom alebo iným na to príslušným orgánom, nesmie byť staršie ako 30 dní a pripája sa k žiadosti. Splnomocnená osoba musí predložiť doklad, ktorým sa podľa odseku 5 overuje totožnosť žiadateľa, a doklad, ktorým preukazuje svoju totožnosť.
(8)
Na účel overenia totožnosti žiadateľa, splnomocnenej osoby a oprávneného zástupcu právnickej osoby, ak sa žiadosť o výpis z registra trestov podáva na mieste podľa odseku 3 písm. a) až d), nemožno použiť kópie požadovaných dokladov podľa odsekov 5 až 7, a to ani vtedy, ak sú úradne osvedčené.
(9)
Ak je to potrebné na odstránenie pochybnosti o totožnosti žiadateľa, údaje uvedené v odseku 4 písm. a) piatom bode žiadateľ na vyzvanie preukazuje originálom rodného listu.
(10)
Ak je to potrebné na odstránenie pochybností o správnosti údajov podľa odseku 4 písm. b), oprávnený zástupca právnickej osoby predloží výpis z registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná.
(11)
Pri overovaní údajov a vyhľadávaní osoby v registri trestov môžu určení zamestnanci generálnej prokuratúry využiť skenovanie občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a v prípadoch podľa odseku 9 sa môže využiť aj skenovanie rodného listu.
(12)
Správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis z registra trestov overujú určení zamestnanci
a)
generálnej prokuratúry,
b)
obcí, ktoré vedú matriku, pričom postupujú primerane podľa osobitného zákona5) upravujúceho osvedčovanie podpisov,
c)
integrovaných obslužných miest,
d)
zastupiteľských úradov Slovenskej republiky a
e)
iných orgánov verejnej moci.
(13)
Po overení správnosti údajov podľa odsekov 4 až 12 na mieste podľa odseku 3 písm. a) až d) sa žiadosť o výpis z registra trestov zasiela poštou alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej komunikácie generálnej prokuratúre na vydanie výpisu z registra trestov.
(14)
Ak sa žiadosť o výpis z registra trestov zasiela na vybavenie elektronicky prostredníctvom elektronickej komunikácie, jej listinné vyhotovenie sa zakladá do evidencie orgánu podľa odseku 3 písm. a) až d). Po uplynutí troch rokov od podania sa žiadosť z evidencie vyraďuje.
zobraziť paragraf
§ 10a

(1)
Údaje z evidencie registra trestov o právoplatne odsúdených právnických osobách potrebné na účel overenia bezúhonnosti a spoľahlivosti právnickej osoby sú vedené v zozname, ktorý je zverejnený na webovom sídle generálnej prokuratúry.
(2)
Údaje vedené v zozname sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak. Proti tomu, kto sa v dobrej viere spolieha na údaje uvedené v zozname, nemôže iná osoba namietať, že tieto údaje nie sú úplné alebo nie sú zodpovedajúce skutočnosti.
(3)
Výpis z registra trestov právnickej osoby použiteľný na právne účely vydá generálna prokuratúra v listinnej podobe alebo elektronickej podobe.
zobraziť paragraf
§ 12

(1)
Výpis z registra trestov sa vydá aj na žiadosť súdu alebo prokuratúry alebo na žiadosť orgánu verejnej moci, služobného úradu alebo zamestnávateľa pri výkone práce vo verejnom záujme pre potrebu iného ako trestného konania, ak to ustanovujú osobitné predpisy.6) Žiadosť o výpis z registra trestov podľa prvej vety sa zasiela bezodkladne elektronicky prostredníctvom elektronickej komunikácie generálnej prokuratúre na vydanie výpisu z registra trestov.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 okrem údajov podľa § 10 ods. 4 musí obsahovať aj presné označenie orgánu, ktorý o výpis z registra trestov žiada, a účel, na ktorý sa výpis z registra trestov požaduje; správnosť v nej uvedených údajov a totožnosť osoby, ktorej výpis z registra trestov sa žiada, musí byť sudcom alebo prokurátorom alebo určeným zamestnancom orgánu verejnej moci podľa odseku 1 overená elektronicky prostredníctvom elektronickej komunikácie v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného predpisu.6a)
(3)
Určený zamestnanec služobného úradu a určený zamestnanec zamestnávateľa pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý je súčasne služobným úradom, môže správnosť údajov uvedených v žiadosti a totožnosť osoby, ktorej výpis z registra trestov sa žiada, overiť elektronicky alebo aj listinne z predloženého občianskeho preukazu alebo z iného dokladu preukazujúceho totožnosť.
zobraziť paragraf
§ 13
Odpis registra trestov

(1)
Odpis registra trestov je verejná listina, v ktorej sa uvádzajú údaje o
a)
každom právoplatnom odsúdení a to aj súdom iného členského štátu Európskej únie alebo súdom iného štátu, ktorého rozhodnutie bolo uznané súdom Slovenskej republiky,
b)
priebehu výkonu trestu a priebehu výkonu ochranného opatrenia,
c)
odsúdeniach, hoci podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona boli zahladené.
(2)
Súčasťou odpisu registra trestov sú aj údaje o
a)
právoplatnom rozhodnutí súdu alebo o právoplatnom rozhodnutí prokurátora o podmienečnom zastavení trestného stíhania,
b)
právoplatnom rozhodnutí súdu alebo o právoplatnom rozhodnutí prokurátora o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania,
c)
právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky alebo o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, súdom iného štátu ako členského štátu Európskej únie, ktoré nebolo uznané súdom Slovenskej republiky, s uvedením, že toto rozhodnutie nemá právne účinky na území Slovenskej republiky a má len informatívny charakter.
(3)
Odpis registra trestov generálna prokuratúra vydá len na žiadosť zákonom ustanovených oprávnených orgánov alebo oprávnenej osoby uvedených v tomto zákone a len na zákonom ustanovený účel.
(4)
Žiadosť o odpis registra trestov oprávneného orgánu musí obsahovať okrem údajov uvedených v § 10 ods. 4 aj
a)
presné označenie orgánu, ktorý o odpis registra trestov žiada,
b)
meno a priezvisko určenej osoby podľa odseku 5 a
c)
účel, na ktorý sa odpis registra trestov žiada podľa § 1 ods. 3; Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo účel neuvádzajú.
(5)
O odpis registra trestov môže požiadať a odpis registra trestov môže prevziať len osoba určená oprávneným orgánom, ktorej meno a priezvisko tento orgán vopred písomne oznámi generálnej prokuratúre; táto osoba pred podaním žiadosti overí správnosť údajov uvedených v žiadosti. Určený zamestnanec generálnej prokuratúry po podaní žiadosti overí oprávnenosť žiadateľa a zákonnosť účelu, na ktorý sa odpis registra trestov žiada.
(6)
Podávanie žiadosti o odpis registra trestov, ako aj zasielanie odpisu registra trestov oprávneným orgánom sa uskutočňuje aj elektronickou formou. Pri zasielaní odpisu registra trestov elektronickou formou sa na odpise neuvádza meno a priezvisko osoby určenej oprávneným orgánom, ktorá o odpis registra žiada.
(7)
Na vydávanie odpisu registra trestov oprávnenej osobe sa primerane vzťahuje § 10 ods. 2 až 13 s tým, že žiadosť musí obsahovať aj presné označenie súkromnej bezpečnostnej služby (ďalej len „bezpečnostná služba“) alebo technickej služby na ochranu majetku a osoby (ďalej len „technická služba“) prevádzkovaných podľa osobitného zákona,7) alebo osoby akreditovanej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vykonávanie odbornej prípravy,7a) v ktorej sa oprávnená osoba uchádza o zamestnanie alebo je zamestnaná, alebo ktorá prihlasuje uchádzača na skúšku odbornej spôsobilosti.
zobraziť paragraf
§ 14
Oprávnené orgány

(1)
Pre potreby trestného konania sa odpis registra trestov vydáva
a)
orgánom činným v trestnom konaní a súdom,
b)
Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky v konaní o
1.
dovolaní,
2.
uplatnení rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o amnestii,
3.
žiadosti o milosť,
4.
upustení od výkonu trestu odňatia slobody alebo jeho zvyšku, ak odsúdený má byť vydaný do cudziny alebo ak má byť vyhostený alebo
5.
ak to ustanovuje medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis,1)
c)
Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky o osobe, ktorej sa týka žiadosť o milosť a
d)
národnému členovi v Eurojuste alebo osobe, ktorá ho zastupuje vo výkone funkcie podľa osobitného zákona.8)
(2)
Na plnenie úloh ochrany a bezpečnosti štátu podľa osobitných zákonov sa odpis registra trestov vydáva
a)
útvaru Policajného zboru,9)
b)
Národnému bezpečnostnému úradu,10)
c)
Slovenskej informačnej službe11) a
d)
Vojenskému spravodajstvu.12)
(3)
Pre potreby preukázania bezúhonnosti alebo spoľahlivosti, ak to ustanovuje osobitný zákon, sa odpis registra trestov vydáva
a)
Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na účely vymenovania do funkcie prezidentom Slovenskej republiky,13)
b)
Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky na účely ustanovenia do funkcie člena Súdnej rady Slovenskej republiky,14) a na účely návrhu kandidátov na členov disciplinárnych senátov,13a)
c)
Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky na účely návrhu na ustanovenie do funkcie člena Súdnej rady Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky,14) na účely zápisu do zoznamu správcov v súvislosti s činnosťou v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo konaní o oddlžení,15) na účely konania o udelení akreditácie podľa osobitného predpisu,15a) a na účely návrhu kandidátov na členov disciplinárnych senátov,13a)
d)
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na účely konania o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,16) konania o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti7) a konania o udelenie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami,16a)
e)
orgánu vykonávajúcemu prijímacie alebo výberové konanie na funkciu alebo orgánu, ktorý navrhuje odvolanie z funkcie
1.
sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,17)
2.
justičného čakateľa alebo sudcu,18)
3.
právneho čakateľa prokuratúry alebo prokurátora,19)
4.
v štátnej službe príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície20) a Národného bezpečnostného úradu,
5.
v štátnej službe profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky,21)
6.
v štátnej službe colníka,22)
7.
notára,23)
8.
súdneho exekútora,24)
9.
advokáta25) a
10.
vyššieho súdneho úradníka,26)
11.
asistenta prokurátora,19)
12.
štátneho zamestnanca,26a)
f)
Úradu vlády Slovenskej republiky na účely ustanovenia do funkcie predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa osobitného predpisu,26b)
g)
Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti na účely ustanovenia do funkcie podpredsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa osobitného predpisu,26b)
h)
Národnej banke Slovenska na účely ochrany bankového tajomstva a na výkon dohľadu,27)
i)
Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,28)
j)
Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky na účely vydania povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami,29)
k)
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici na účely prípravy podkladov29a) na vydanie, zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o povolení na zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi29b) a na vydanie súhlasného stanoviska na vývoz alebo dovoz vysoko rizikových biologických agensov a toxínov,29c)
l)
služobnému úradu Hasičského a záchranného zboru a služobnému úradu Horskej záchrannej služby na účely overenia splnenia podmienok na vznik a skončenie služobného pomeru príslušníka Hasičského a záchranného zboru a príslušníka Horskej záchrannej služby,32)
m)
okresnému riaditeľstvu Policajného zboru na účely vydania zbrojného preukazu a vydania zbrojnej licencie;33) na tento účel sa v odpise uvedú len údaje podľa § 11 a § 13 ods. 2 písm. a),
n)
Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru na účely konania o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti,7)
o)
Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky na účely ustanovenia do funkcie Súdnou radou Slovenskej republiky.33aa)
zobraziť paragraf
Poznámka
[]6)  Napríklad § 15c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 5 a 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 177/2018 Z. z., § 38 ods. 5 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]6a)  § 23a až 23c zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a o registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore