Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 330/2007 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platnosť od: 26.07.2007
Účinnosť od: 01.01.2021
Účinnosť do: 31.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST23JUD17DS27EUPPČL1

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 330/2007 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 312/2020, 308/2020 a 423/2020

Legislatívny proces k zákonu 423/2020
Legislatívny proces k zákonu 312/2020
Legislatívny proces k zákonu 308/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Základné ustanovenia
§ 1
(1)

Tento zákon upravuje získavanie, zhromažďovanie, spracúvanie a výmenu údajov, uchovávanie a uschovávanie ...

a)
osobách, ktoré boli právoplatne odsúdené súdmi v trestnom konaní,
b)
osobách, pri ktorých bolo právoplatne podmienečne zastavené trestné stíhanie súdom alebo prokurátorom, ...
c)
osobách, pri ktorých bol v trestnom konaní schválený zmier a zastavené trestné stíhanie súdom alebo ...
d)
nadväzujúcich rozhodnutiach alebo opatreniach, ktoré súvisia s rozhodnutiami podľa písmen a) a b),
e)
iných skutočnostiach významných pre trestné konanie, ak to ustanovuje zákon,

(ďalej len „register trestov“).

(2)

Súčasťou registra trestov sú aj informácie o odsúdeniach a ostatných súvisiacich rozhodnutiach vydaných ...

(3)

Údaje a informácie podľa odsekov 1 a 2 sa poskytujú na účely

a)
trestného konania,
b)
civilného procesu, správneho súdneho procesu alebo správneho konania,
c)
ochrany a bezpečnosti štátu a
d)
osvedčovania bezúhonnosti a spoľahlivosti osoby.
(4)

Údaje a informácie z registra trestov sa poskytujú

a)
osobám, ktorých sa týkajú, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)
oprávneným orgánom uvedeným v § 12 a 14,
c)
súdom a justičným orgánom iných štátov spôsobom a v rozsahu ustanovenom medzinárodnou zmluvou,1)
d)
ústredným orgánom iných členských štátov Európskej únie pre výmenu informácií o odsúdeniach a ostatných ...
(5)

Register trestov vedie Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“). ...

(6)

Ak sa register trestov vedie elektronickou formou, ochranu údajov a informácií podľa odseku 5 zabezpečuje ...

(7)

V rozsahu potrebnom na plnenie úloh môže generálna prokuratúra požadovať údaje z evidencie pobytu obyvateľov, ...

§ 2
(1)

Generálna prokuratúra plní úlohu ústredného orgánu pre výmenu informácií o odsúdeniach a ostatných súvisiacich ...

(2)

Výmena informácií podľa odseku 1 je zabezpečovaná prostredníctvom Európskeho informačného systému registrov ...

(3)

Ak výmena informácií podľa odseku 2 nie je z technických alebo iných dôvodov možná, informácie možno ...

Podklad evidencie
§ 3
V registri trestov sa evidujú údaje o osobách a nimi spáchaných trestných činoch získané
a)

z trestných listov o právoplatných odsúdeniach súdmi Slovenskej republiky,

b)

z trestných listov súdov Slovenskej republiky o právoplatnom uznaní rozhodnutia súdu iného štátu,

c)

zo správ o právoplatnom rozhodnutí súdu alebo právoplatnom rozhodnutí prokurátora, ktorým bolo podmienečne ...

d)

zo správ o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania právoplatným rozhodnutím súdu alebo právoplatným ...

e)

z písomných oznámení o právoplatnom rozhodnutí súdu iného štátu v trestnej veci, ak jeho právne účinky ...

f)

z písomných oznámení súdu iného štátu o právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky alebo o právoplatnom ...

g)

z informácií ústredných orgánov iných členských štátov Európskej únie o právoplatnom odsúdení občana ...

h)

z písomných správ o nadväzujúcich rozhodnutiach alebo opatreniach, ktoré súvisia s dokladmi uvedenými ...

§ 4
(1)

Trestným listom sa na účely tohto zákona rozumie písomné oznámenie súdu, ktoré obsahuje údaje o

a)
právoplatne odsúdenej fyzickej osobe, a to
1.
meno, priezvisko a rodné priezvisko, prípadne pseudonym alebo prezývka; v prípade zmeny mena alebo zmeny ...
2.
dátum narodenia, rodné číslo, číslo a druh dokladu totožnosti, miesto a okres narodenia, adresa trvalého ...
3.
štátne občianstvo ako aj ďalšie štátne občianstvo iného členského štátu Európskej únie,
4.
pohlavie,
5.
meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
b)
právoplatne odsúdenej právnickej osobe, a to
1.
obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby,
2.
identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené,
3.
register, v ktorom je právnická osoba zapísaná,
c)
súdoch, ktoré rozhodovali v prvom stupni a v konaní o opravnom prostriedku a o ich spisových značkách ...
d)
rozhodnutí o vine s uvedením právnej kvalifikácie skutku, miesta a času jeho spáchania, druhu a výmere ...
e)
zmenách rozhodnutia v konaní o dovolaní,
f)
zmenách súvisiacich s výkonom trestu alebo ochranného opatrenia.
(2)

Na základe písomného oznámenia súdu sa v trestnom liste vyznačí

a)
rozhodnutie súdu o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo rozhodnutie súdu o ...
b)
rozhodnutie súdu o nariadení výkonu trestu odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený,
c)
rozhodnutie súdu, ktorým bol trest domáceho väzenia alebo trest povinnej práce premenený na nepodmienečný ...
d)
rozhodnutie súdu, ktorým bol nariadený náhradný trest odňatia slobody namiesto výkonu peňažného trestu, ...
e)
udelenie milosti,
f)
účasť odsúdenej osoby na amnestii,
g)
zahladenie odsúdenia právoplatným rozhodnutím súdu alebo vykonaním uloženého trestu.
§ 5
(1)

Správou o právoplatnom rozhodnutí o podmienečnom zastavení trestného stíhania súdom alebo o podmienečnom ...

a)
údaje o osobe, ktorej sa rozhodnutie týka v rozsahu uvedenom v § 4 ods. 1 písm. a) alebo písm. b),
b)
označenie súdu alebo prokuratúry a spisovú značku trestnej veci,
c)
dátum vydania rozhodnutia a dátum jeho právoplatnosti,
d)
skutok a jeho právnu kvalifikáciu,
e)
dátum skončenia skúšobnej doby.
(2)

Správou o podmienečnom zastavení trestného stíhania sa rozumie písomné oznámenie súdu alebo písomné ...

a)
obvinená osoba sa v skúšobnej dobe osvedčila,
b)
v trestnom stíhaní sa pokračuje,
c)
skúšobná doba uplynula a nebolo rozhodnuté o osvedčení.
(3)

Správa o podmienečnom zastavení trestného stíhania sa z registra trestov vyradí po doručení písomnej ...

§ 6
Správou o právoplatnom rozhodnutí o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania sa na účely tohto ...
a)

údaje o obvinenej osobe, ktorej sa zmier týka, v rozsahu uvedenom v § 4 ods. 1 písm. a),

b)

označenie súdu alebo prokuratúry a spisovú značku trestnej veci,

c)

dátum vydania rozhodnutia a dátum jeho právoplatnosti,

d)

skutok a jeho právnu kvalifikáciu.

§ 7
(1)

Súd, ktorý rozhodoval v prvom stupni, je povinný bezodkladne zaslať do registra trestov

a)
trestný list a písomné oznámenie; ak ide o odsúdenie súdom iného štátu, postupuje takto súd, ktorý v ...
b)
písomnú správu o právoplatnom podmienečnom zastavení trestného stíhania,
c)
písomnú správu o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania,
d)
písomnú správu o tom, že sa odsúdená alebo obvinená osoba v skúšobnej dobe podmienečného upustenia od ...
e)
písomnú správu o tom, že sa odsúdená alebo obvinená osoba v skúšobnej dobe uvedenej v písmene d) neosvedčila ...
f)
písomné oznámenie o všetkých údajoch týkajúcich sa dodatočných zmien právoplatného odsúdenia vo výroku ...
(2)

Prokuratúra, ktorá rozhodla v prvom stupni, je povinná bezodkladne zaslať do registra trestov písomnú ...

a)
právoplatnom podmienečnom zastavení trestného stíhania,
b)
právoplatnom rozhodnutí o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania,
c)
tom, že sa obvinený v skúšobnej dobe podmienečného zastavenia trestného stíhania osvedčil alebo, že ...
(3)

Ak súd nezašle do registra trestov písomnú správu uvedenú v odseku 1 písm. d) a e) alebo prokurátor ...

§ 8

Obec, ktorá vedie matriku, je povinná generálnej prokuratúre do registra trestov písomne oznamovať každú ...

§ 9
Uchovávanie a uschovávanie dokumentácie
(1)

Písomnosti, ktorými sa oznamujú údaje a informácie podľa § 4 až 8 a § 17 ods. 4, sa v registri trestov ...

(2)

Doklady súvisiace s právoplatnými rozhodnutiami súdov a prokurátorov, ktoré boli v neskoršom konaní ...

(3)

Ak sa vykoná trest zrušenia právnickej osoby a trest prepadnutia majetku uložený právnickej osobe, záznam ...

Výpis z registra trestov
§ 10
(1)

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či osoba bola alebo nebola právoplatne ...

(2)

Výpis z registra trestov, ak ide o fyzickú osobu, generálna prokuratúra vydá na žiadosť fyzickej osobe, ...

(3)

Žiadosť o výpis z registra trestov sa podáva

a)
generálnej prokuratúre,
b)
na obci, ktorá vedie matriku,
c)
na integrovanom obslužnom mieste,
d)
na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky, alebo
e)
elektronicky prostredníctvom elektronickej komunikácie, ak ide o žiadosť o výpis z registra trestov ...
(4)

Žiadosť o výpis z registra trestov musí obsahovať

a)
ak ide o fyzickú osobu
1.
meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene ...
2.
dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v ...
3.
štátne občianstvo,
4.
pohlavie,
5.
meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
b)
ak ide o právnickú osobu
1.
obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby,
2.
identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené,
3.
označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná.
(5)

Ak sa žiadosť o výpis z registra trestov podáva na mieste podľa odseku 3 písm. a) až d), správnosť údajov ...

a)
u občana Slovenskej republiky z predloženého občianskeho preukazu alebo z iného dokladu preukazujúceho ...
b)
u cudzinca z rodného listu s jeho úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka a z predloženého cestovného ...
(6)

Ak sa žiadosť o výpis z registra trestov podáva na mieste podľa odseku 3 písm. a) až d), správnosť údajov ...

(7)

Žiadosť o výpis z registra trestov môže podať a výpis z registra trestov prevziať aj osoba splnomocnená ...

(8)

Na účel overenia totožnosti žiadateľa, splnomocnenej osoby a oprávneného zástupcu právnickej osoby, ...

(9)

Ak je to potrebné na odstránenie pochybnosti o totožnosti žiadateľa, údaje uvedené v odseku 4 písm. ...

(10)

Ak je to potrebné na odstránenie pochybností o správnosti údajov podľa odseku 4 písm. b), oprávnený ...

(11)

Pri overovaní údajov a vyhľadávaní osoby v registri trestov môžu určení zamestnanci generálnej prokuratúry ...

(12)

Správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis z registra trestov overujú určení zamestnanci

a)
generálnej prokuratúry,
b)
obcí, ktoré vedú matriku, pričom postupujú primerane podľa osobitného zákona5) upravujúceho osvedčovanie ...
c)
integrovaných obslužných miest,
d)
zastupiteľských úradov Slovenskej republiky a
e)
iných orgánov verejnej moci.
(13)

Po overení správnosti údajov podľa odsekov 4 až 12 na mieste podľa odseku 3 písm. a) až d) sa žiadosť ...

(14)

Ak sa žiadosť o výpis z registra trestov zasiela na vybavenie elektronicky prostredníctvom elektronickej ...

§ 10a
(1)

Údaje z evidencie registra trestov o právoplatne odsúdených právnických osobách potrebné na účel overenia ...

(2)

Údaje vedené v zozname sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak. ...

(3)

Výpis z registra trestov právnickej osoby použiteľný na právne účely vydá generálna prokuratúra v listinnej ...

§ 11

Vo výpise z registra trestov sa uvedú nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky, ako aj súdom ...

§ 12
(1)

Výpis z registra trestov sa vydá aj na žiadosť súdu alebo prokuratúry alebo na žiadosť orgánu verejnej ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 okrem údajov podľa § 10 ods. 4 musí obsahovať aj presné označenie orgánu, ktorý ...

(3)

Určený zamestnanec služobného úradu a určený zamestnanec zamestnávateľa pri výkone práce vo verejnom ...

§ 13
Odpis registra trestov
(1)

Odpis registra trestov je verejná listina, v ktorej sa uvádzajú údaje o

a)
každom právoplatnom odsúdení a to aj súdom iného členského štátu Európskej únie alebo súdom iného štátu, ...
b)
priebehu výkonu trestu a priebehu výkonu ochranného opatrenia,
c)
odsúdeniach, hoci podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona boli zahladené.
(2)

Súčasťou odpisu registra trestov sú aj údaje o

a)
právoplatnom rozhodnutí súdu alebo o právoplatnom rozhodnutí prokurátora o podmienečnom zastavení trestného ...
b)
právoplatnom rozhodnutí súdu alebo o právoplatnom rozhodnutí prokurátora o schválení zmieru a zastavení ...
c)
právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky alebo o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá má trvalý ...
(3)

Odpis registra trestov generálna prokuratúra vydá len na žiadosť zákonom ustanovených oprávnených orgánov ...

(4)

Žiadosť o odpis registra trestov oprávneného orgánu musí obsahovať okrem údajov uvedených v § 10 ods. ...

a)
presné označenie orgánu, ktorý o odpis registra trestov žiada,
b)
meno a priezvisko určenej osoby podľa odseku 5 a
c)
účel, na ktorý sa odpis registra trestov žiada podľa § 1 ods. 3; Slovenská informačná služba a Vojenské ...
(5)

O odpis registra trestov môže požiadať a odpis registra trestov môže prevziať len osoba určená oprávneným ...

(6)

Podávanie žiadosti o odpis registra trestov, ako aj zasielanie odpisu registra trestov oprávneným orgánom ...

(7)

Na vydávanie odpisu registra trestov oprávnenej osobe sa primerane vzťahuje § 10 ods. 2 až 14 s tým, ...

§ 13a

V odpise registra trestov, ktorý sa vydáva na účely podľa § 14 ods. 2 a 3, sa vo vzťahu k nezahladenému ...

§ 14
Oprávnené orgány
(1)

Pre potreby trestného konania sa odpis registra trestov vydáva

a)
orgánom činným v trestnom konaní a súdom; ak ide o veci patriace do pôsobnosti Európskej prokuratúry, ...
b)
Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky v konaní o
1.
dovolaní,
2.
uplatnení rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o amnestii,
3.
žiadosti o milosť,
4.
upustení od výkonu trestu odňatia slobody alebo jeho zvyšku, ak odsúdený má byť vydaný do cudziny alebo ...
5.
ak to ustanovuje medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis,1)
c)
Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky o osobe, ktorej sa týka žiadosť o milosť a
d)
národnému členovi v Eurojuste alebo osobe, ktorá ho zastupuje vo výkone funkcie podľa osobitného zákona.8) ...
(2)

Na plnenie úloh ochrany a bezpečnosti štátu podľa osobitných zákonov sa odpis registra trestov vydáva ...

a)
útvaru Policajného zboru,9)
b)
Národnému bezpečnostnému úradu,10)
c)
Slovenskej informačnej službe11) a
d)
Vojenskému spravodajstvu.12)
(3)

Pre potreby preukázania bezúhonnosti alebo spoľahlivosti, ak to ustanovuje osobitný zákon, sa odpis ...

a)
Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na účely vymenovania do funkcie prezidentom Slovenskej republiky,13) ...
b)
Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky na účely ustanovenia do funkcie Národnou radou Slovenskej ...
c)
Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky na účely návrhu na ustanovenie do funkcie člena Súdnej ...
d)
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na účely konania o udelenie štátneho občianstva Slovenskej ...
e)
orgánu vykonávajúcemu prijímacie alebo výberové konanie na funkciu alebo orgánu, ktorý navrhuje odvolanie ...
1.
odborného justičného stážistu, prísediaceho sudcu z radov občanov alebo sudcu,18)
2.
právneho čakateľa prokuratúry alebo prokurátora,19)
3.
v štátnej službe príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej ...
4.
v štátnej službe profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky,21)
5.
v štátnej službe colníka,22)
6.
notára,23)
7.
súdneho exekútora,24)
8.
advokáta25) a
9.
vyššieho súdneho úradníka,26)
10.
asistenta prokurátora,19)
11.
štátneho zamestnanca,26a)
f)
Úradu vlády Slovenskej republiky na účely ustanovenia do funkcie predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov ...
g)
Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti na účely ustanovenia do funkcie podpredsedu ...
h)
Národnej banke Slovenska na účely ochrany bankového tajomstva a na výkon dohľadu,27)
i)
Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí ...
j)
Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky na účely vydania povolenia na zaobchádzanie s omamnými ...
k)
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici na účely prípravy podkladov29a) ...
l)
služobnému úradu Hasičského a záchranného zboru a služobnému úradu Horskej záchrannej služby na účely ...
m)
okresnému riaditeľstvu Policajného zboru na účely vydania zbrojného preukazu a vydania zbrojnej licencie;33) ...
n)
Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru na účely konania o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej ...
o)
Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky na účely ustanovenia do funkcie Súdnou radou Slovenskej ...
p)
okresnému úradu v sídle kraja na účely preukázania bezúhonnosti
1.
úspešného uchádzača o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného ...
2.
pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca.33ab)
§ 15
Oprávnená osoba
(1)

Odpis registra trestov sa vydáva aj oprávnenej osobe, ktorou je uchádzač o zamestnanie v bezpečnostnej ...

(2)

Odpis registra trestov vydaný oprávnenej osobe podľa odseku 1 slúži výlučne na previerku bezúhonnosti ...

§ 16
Nahliadnutie do odpisu registra trestov
(1)

Nahliadnutie do odpisu registra trestov generálna prokuratúra umožní osobe, ktorej sa týkajú záznamy ...

(2)

Ak je žiadateľom fyzická osoba, pred nahliadnutím sa overí jej totožnosť. Ak je žiadateľom právnická ...

§ 17
Organizácia a obsah výmeny informácií medzi členskými štátmi Európskej únie
(1)

Generálna prokuratúra bezodkladne informuje ústredné orgány iných členských štátov Európskej únie o ...

(2)

Ak je odsúdená osoba štátnym občanom viacerých členských štátov Európskej únie, informácie podľa odseku ...

(3)

Generálna prokuratúra bezodkladne poskytne ústrednému orgánu iného členského štátu Európskej únie, ktorého ...

(4)

Na základe informácií poskytnutých ústredným orgánom iného členského štátu Európskej únie generálna ...

(5)

Na účely opätovného poskytnutia informácií o odsúdení občana Slovenskej republiky alebo právnickej osoby, ...

(6)

Ak sú generálnej prokuratúre prostredníctvom ústredného orgánu iného členského štátu Európskej únie ...

(7)

Na žiadosť ústredného orgánu iného členského štátu Európskej únie, ktorého je odsúdená fyzická osoba ...

(8)

Na účely trestného konania na žiadosť orgánu činného v trestom konaní alebo súdu generálna prokuratúra ...

§ 17a
Žiadosť o informácie z registra trestov iného členského štátu Európskej únie
(1)

Generálna prokuratúra predloží ústrednému orgánu iného členského štátu Európskej únie žiadosť o informácie ...

(2)

Generálna prokuratúra môže požiadať ústredný orgán iného členského štátu Európskej únie aj o informácie ...

(3)

Informácie poskytnuté na základe žiadosti podľa odseku 1 alebo odseku 2 možno použiť len na účel, na ...

§ 17b
Odpoveď na žiadosť o informácie z registra trestov
(1)

Ak ústredný orgán iného členského štátu Európskej únie požiada generálnu prokuratúru o informácie z ...

a)
právoplatnom nezahladenom odsúdení súdom Slovenskej republiky, ktoré je evidované v registri trestov, ...
b)
právoplatnom nezahladenom odsúdení súdom iného členského štátu Európskej únie, ktoré bolo aktualizované ...
c)
právoplatnom nezahladenom odsúdení súdom v iných štátoch, ktoré jej bolo poskytnuté a je evidované v ...
(2)

Ak na účel poskytnutia informácií podľa odseku 1 generálna prokuratúra potrebuje na identifikáciu osoby ...

(3)

Ak súčasťou poskytnutých informácií podľa odseku 1 majú byť aj biometrické údaje, generálna prokuratúra ...

(4)

Ak ústredný orgán iného členského štátu Európskej únie pri poskytovaní informácií podľa § 17 ods. 4 ...

(5)

Ak ústredný orgán členského štátu Európskej únie požiada o informácie o odsúdení inej osoby ako občana ...

(6)

Informácie o odsúdení občana Slovenskej republiky alebo právnickej osoby, ktorá má sídlo na území Slovenskej ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 18
(1)

Súčasťou evidencie v registri trestov sú aj údaje o trestných činoch a osobách právoplatne odsúdených ...

(2)

Podľa tohto zákona sa poskytujú informácie z registra trestov aj vtedy, ak žiadosť bola podaná pred ...

§ 19
(1)

Za overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov obcou, ktorá vedie matriku, integrovaným ...

(2)

Orgány uvedené v § 12 ods. 1, ktoré žiadajú o výpis z registra trestov a orgány uvedené v § 14 ods. ...

(3)

Trestné listy, správy a oznámenia súdov, ako aj správy a oznámenia prokuratúry sa môžu zasielať registru ...

(4)

Na podávanie žiadosti o výpis z registra trestov, o odpis registra trestov a na odovzdávanie údajov ...

§ 19a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 20

Zrušuje sa zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení čl. IV zákona č. 48/2002 Z. z., čl. I ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej ...

V § 18a ods. 2 sa slovo „odpis“ nahrádza slovom „výpis“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov ...

V prílohe k zákonu Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. Sadzobník súdnych poplatkov, sa dopĺňajú ...

„Položka 31 Za poskytnutie údajov z úschovne dokumentácie registra trestov ....................... ...

Čl. V

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 ...

1.

V § 5 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Bezúhonnosť žiadateľa, odborného zástupcu ...

2.

V § 8 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená e) až j).

Čl. VI

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v ...

1.

V § 14 ods. 2 sa slová „Občan preukazuje bezúhonnosť v prijímacom konaní“ nahrádzajú slovami „Bezúhonnosť ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) § 14 ods. 3 písm. e) šiesty bod zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení ...

3.

V § 15 ods. 4 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).

Čl. VII

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení ...

V § 19a ods. 2 sa slovo „odpis“ nahrádza slovom „výpis“.

Čl. VIII

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 ...

1.

V § 20 ods. 6 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

2.

V § 110 sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.

Čl. IX

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 17 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 16.

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).

2.

V § 17 ods. 4 sa vypúšťajú slová „namiesto odpisu z registra trestov a lekárskeho posudku podľa odseku ...

3.

V § 17 ods. 5 sa slová „b) až g)“ nahrádzajú slovami „b) až f)“.

4.

V § 17 sa vypúšťa odsek 6.

Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 18.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

5.

V § 19 ods. 3 prvej vete sa za slová „Policajný útvar“ vkladajú slová „na preukázanie bezúhonnosti a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21aa znie:

„21aa)
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

6.

V § 30 ods. 4 sa vypúšťa písmeno a).

Súčasne sa zrušuje označenie písmena b).

Čl. X

Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 5 ods. 2 prvej vete sa čiarka za slovami „trestný čin“ nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „a to ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

2.

V § 5 ods. 2 druhej vete sa slovo „odpisom“ nahrádza slovami „výpisom z“.

Čl. XI

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 365/2004 Z. z. a zákona ...

1.

V § 3 ods. 3 sa čiarka za slovami „trestný čin“ nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „a v prípade trestného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.

2.

V § 3 ods. 4 sa slovo „odpisom“ nahrádza slovami „výpisom z“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10)
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. XII

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

1.

V § 12 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Aj keď sa na navrhovanú osobu hľadí, akoby nebola odsúdená, nepovažuje sa na účel bezpečnostnej ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10)
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3.

V § 16 ods. 1 písm. a) tretí bod znie:

„3.
výpis z registra trestov, ak ide o bezpečnostnú previerku I. stupňa,“.

Čl. XIII

Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona ...

1.

V § 4 ods. 3 sa čiarka za slovami „odsúdený za úmyselný trestný čin“ nahrádza slovom „alebo“, čiarka ...

Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 2.

2.

V § 4 ods. 4 sa slovo „odpisom“ nahrádza slovom „výpisom“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3)
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

Čl. XIV

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských ...

1.

V § 38 ods. 2 sa slovo „odpisom“ nahrádza slovami „výpisom z“.

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:

„31) § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

3.

V § 70 ods. 3 písm. c) sa slovo „odpis“ nahrádza slovami „výpis z“.

Čl. XV

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene ...

1.

V § 33 ods. 3 písm. a) sa slovo „odpisom“ nahrádza slovami „výpisom z“.

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:

„47) § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

3.

V § 35 ods. 2 písm. f) sa slovo „odpisy“ nahrádza slovami „výpisy z“.

4.

V § 53 ods. 3 písm. b) sa slovo „odpisom“ nahrádza slovami „výpisom z“.

Čl. XVI

Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

1.

V § 24 ods. 2 slová „odpis registra trestov nie starší ako tri mesiace“ sa nahrádzajú slovami „údaje ...

2.

V § 24 ods. 3 slová „odpisy registra trestov spoločníkov nie staršie ako tri mesiace“ sa nahrádzajú ...

Čl. XVII

Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou ...

V § 3 ods. 3 písm. c) sa slovo „odpisom“ nahrádza slovom „výpisom“.

Čl. XVIII

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 35 ods. 2 sa slová „štátna príslušnosť a národnosť“ nahrádzajú slovami „a ďalšie údaje podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

„36a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 35 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

3.

V § 35 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) odpis registra trestov fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, vydaný ...

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

Poznámka pod čiarou k odkazu 36b znie:

„36b)
Zákon č. 330/2007 Z. z.“.

4.

V § 35 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Na obstaranie odpisu registra trestov určeným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 7 až 9.

5.

V § 35 ods. 9 sa slová „odseky 1 až 6“ nahrádzajú slovami „odseky 1 až 8“.

6.

V § 37 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „K uzavretiu dohody je možné pristúpiť až po overení splnenia ...

7.

V § 75 ods. 1 písm. j) sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.

8.

V § 79 ods. 4 sa v druhej vete vypúšťajú slová „nie starším ako dva mesiace“ a na konci sa pripájajú ...

9.

V § 80 ods. 2 sa slová „odpis z registra trestov nie starší ako dva mesiace odo dňa podania žiadosti“ ...

10.

V § 80 ods. 3 sa slová „odpis z registra trestov nie starší ako dva mesiace odo dňa podania žiadosti“ ...

Čl. XX

Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky ...

1.

V § 13 ods. 3 posledná veta sa slovo „občan“ nahrádza slovom „sa“.

2.

V § 15 ods. 5 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).

Čl. XXI

Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „§ 7 zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení ...

2.

V § 22 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú slová „okrem odpisu registra trestov“.

3.

V § 29 ods. 2 sa za slová „roky doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce jeho bezúhonnosť a spoľahlivosť“ ...

4.

V § 29 ods. 3 sa slová „roky doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť“ vkladajú ...

5.

V § 53 ods. 2 sa za slová „spoľahlivosť osoby“ vkladajú slová „okrem odpisu registra trestov“.

Čl. XXII

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

1.

V § 14 odsek 6 znie:

„(6) Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov,22) ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.“. ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa citácia „Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších ...

Čl. XXIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 330/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu - Žiadosť

  Príloha č. 2 k zákonu č. 330/2007 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/675/SVV z 24. júla 2008 o zohľadňovaní odsúdení v členských štátoch Európskej ...

  2.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV z 26. februára 2009 o organizácii a obsahu výmeny informácií z ...

Poznámky

 • 1)  Článok 22 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach (oznámenie č. 550/1992 Zb.) v znení ...
 • 2)  Rozhodnutie Rady 2009/316/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho informačného systému registrov ...
 • 2a)  § 3 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3)  § 15 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov. ...
 • 4a)  Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene ...
 • 5)  § 2 a § 7 ods. 1 a ods. 3 písm. e) až g) zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na ...
 • 6)  Napríklad § 15c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch ...
 • 6a)  § 23a až 23c zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a o registri obyvateľov ...
 • 7)  Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7a)  § 19 zákona č. 473/2005 Z. z. v znení zákona č. 598/2008 Z. z.
 • 8)  § 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 383/2011 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste.
 • 9)  Napríklad zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 10)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 11)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení ...
 • 12)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších ...
 • 13)  Napríklad § 9 ods. 1 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení ...
 • 13a)  § 119a ods. 3 a § 119b ods. 2 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a ...
 • 13b)  Zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene ...
 • 14)  § 3 ods. 4, § 24 a 25 zákona č. 185/2002 Z. z. v znení zákona č. 426/2003 Z. z.
 • 15)  Zákon č. 8/2005 Z. z.
 • 15a)  § 24 ods. 2 zákona č. 274/2017 o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 16)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky ...
 • 16a)  Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších ...
 • 17)  § 11 ods. 1 a § 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného ...
 • 18)  § 5 ods. 5 a 7 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 19)  Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov. ...
 • 20)  § 14 ods. 2 a 6 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej ...
 • 21)  § 4, 5 a 7 a § 13 ods. 2 a 3 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených ...
 • 22)  § 14 ods. 2 a 5 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších ...
 • 23)  § 9 ods. 1, 2, § 10 a § 11 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej ...
 • 24)  § 10 ods. 5 a § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch ...
 • 25)  § 3 ods. 1 až 5 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 26)  Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení zákona č. 757/2004 Z. z.
 • 26a)  § 38 ods. 8 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 26b)  § 14 a 17 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení ...
 • 27)  Napríklad § 2 ods. 3, § 34a ods. 2, § 36 a 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 ...
 • 28)  Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 29)  Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších ...
 • 29a)  § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 29b)  § 9 písm. c) zákona č. 218/2007 Z. z.
 • 29c)  § 17 ods. 1 a 3 zákona č. 218/2007 Z. z.
 • 32)  § 13 ods. 4, § 17 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a § 63 ods. 1 písm. c) zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom ...
 • 33)  § 16 a 30 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 33a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. ...
 • 33aa)  Čl. 141a ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.§ 27g zákona č. 185/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 33ab)  § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení ...
 • 33b)  Čl. 13 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach (oznámenie č. 550/1992 Zb.).
 • 34)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore