Zákon o podpore poľnohospodárskej prvovýroby v roku 2013 33/2013 účinný od 01.03.2013 do 31.12.2017

Platnosť od: 26.02.2013
Účinnosť od: 01.03.2013
Účinnosť do: 31.12.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EU1PPČL0

Zákon o podpore poľnohospodárskej prvovýroby v roku 2013 33/2013 účinný od 01.03.2013 do 31.12.2017
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 33/2013 s účinnosťou od 01.03.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o podpore poľnohospodárskej prvovýroby v roku 2013

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Tento zákon upravuje poskytovanie podpory v roku 2013 osobe podnikajúcej v poľnohospodárskej prvovýrobe, ...

§ 2
(1)

Dotácia sa poskytuje žiadateľovi, ktorý

a)
spotrebúva na poľnohospodársku prvovýrobu minerálny olej podľa kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 ...
b)
nakúpi na účely svojho podnikania preukázateľne zdanený minerálny olej3) na daňovom území4),
c)
vedie evidenciu o spotrebe minerálneho oleja,
d)
nie je podnikom v ťažkostiach.
(2)

Splnenie podmienok podľa odseku 1 preukazuje žiadateľ Pôdohospodárskej platobnej agentúre5) (ďalej len ...

a)
dokladom, že predmetom jeho podnikania je poľnohospodárska prvovýroba,
b)
dokladom o kúpe minerálneho oleja preukázateľne zdaneného na daňovom území,
c)
výpisom z evidencie spotreby minerálneho oleja,
d)
písomným vyhlásením, že nie je podnikom v ťažkostiach.
(3)

Splnenie podmienok podľa osobitného predpisu6) preukazuje žiadateľ platobnej agentúre dokladmi podľa ...

(4)

Žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) predkladá žiadateľ platobnej agentúre do 31. marca ...

(5)

Doklady podľa odseku 2 písm. a) a d) a odseku 3 sú prílohou žiadosti.

(6)

Doklady podľa odseku 2 písm. b) a c) predkladá žiadateľ platobnej agentúre najneskôr do 15. októbra ...

(7)

Platobná agentúra po vyhodnotení všetkých prijatých žiadostí doručí žiadateľovi návrh zmluvy o poskytnutí ...

§ 3
(1)

Platobná agentúra poskytuje dotáciu v sume 0,153 eura/1 minerálneho oleja, a to najviac do množstva

a)
25,45 l/ha poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej žiadateľom,
b)
54,30 l/veľká dobytčia jednotka v chove žiadateľa.
(2)

Spôsob určenia výmery poľnohospodárskej pôdy žiadateľa a spôsob určenia počtu veľkých dobytčích jednotiek ...

(3)

Ak limit výdavkov na dotácie je menší ako súčet súm požadovaných dotácií, každá dotácia je rovnomerne ...

§ 4
(1)

Kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania dotácie vykonáva platobná agentúra.

(2)

Nedodržanie zmluvne dohodnutých podmienok a podmienok podľa § 2 sa považuje za porušenie finančnej disciplíny ...

§ 5
(1)

Platobná agentúra je povinná poskytnúť orgánu vykonávajúcemu správu spotrebnej dane z minerálnych olejov9) ...

(2)

Ak orgán oprávnený vykonávať správu spotrebnej dane z minerálnych olejov zistí pri výkone daňového dozoru ...

§ 6

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie, ktoré sú uvedené v prílohe.

§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 33/2013 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie ...

Poznámky

 • 1)  Príloha I Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
 • 2)  Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci ...
 • 3)  § 15 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov. ...
 • 4)  § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z.
 • 5)  § 6 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve ...
 • 6)  § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
 • 7)  § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
 • 8)  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 546/2011 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore