Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 01.07.2019


Platnosť od: 28.06.2002
Účinnosť od: 01.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Trestné právo hmotné, Vojenská služba, Colné orgány, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST26 JUD17937 DS21 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 01.07.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 328/2002 s účinnosťou od 01.07.2019 na základe 35/2019

Legislatívny proces k zákonu 35/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Základné ustanovenia

§ 1
(1)

Tento zákon upravuje sociálne zabezpečenie policajtov a profesionálnych vojakov,1) ktoré tvorí

a)
nemocenské zabezpečenie,
b)
úrazové zabezpečenie,
c)
výsluhové zabezpečenie a
d)
služby sociálneho zabezpečenia.
(2)

Pod pojmom policajt sa na účely tohto zákona rozumie príslušník Policajného zboru, Hasičského ...

(3)

Pod pojmom profesionálny vojak sa na účely tohto zákona rozumie aj vojak mimoriadnej služby.2)

§ 2
(1)

Pod pojmom ministerstvo sa na účely tohto zákona rozumie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ...

(2)

Pod pojmom minister sa na účely tohto zákona rozumie minister vnútra Slovenskej republiky, minister ...

(3)

Za službu v ozbrojených bezpečnostných zboroch sa na účely tohto zákona považuje aj služba ...

§ 3

Na vzťahy upravené týmto zákonom sa nevzťahujú všeobecné predpisy o sociálnom poistení, ak ...

§ 4
(1)

Dávky nemocenského zabezpečenia poskytované policajtovi a profesionálnemu vojakovi sa odvodzujú ...

(2)

Dávky úrazového zabezpečenia poskytované policajtovi a profesionálnemu vojakovi sa odvodzujú ...

(3)

Dávky výsluhového zabezpečenia poskytované policajtovi a profesionálnemu vojakovi závisia od ...

(4)

Na určenie dávok podľa tohto zákona sa nezapočítavajú iné príjmy a iné doby trvania služobného ...

DRUHÁ ČASŤ

NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENIE

§ 5
Druhy dávok nemocenského zabezpečenia

Z nemocenského zabezpečenia sa poskytuje

a)

náhrada služobného platu policajta alebo náhrada služobného platu profesionálneho vojaka počas ...

b)

nemocenské,

c)

vyrovnávacia dávka,

d)

materské.

Služobný plat policajta, služobný plat profesionálneho vojaka počas dočasnej neschopnosti, náhrada služobného platu policajta, náhrada služobného platu profesionálneho vojaka a nemocenské

§ 6
(1)

Policajt, ktorý sa stane dočasne neschopným v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, ...

a)
služobný plat podľa osobitného predpisu3a) počas prvých tridsiatich dní dočasnej neschopnosti ...
b)
náhradu služobného platu vo výške 100 % služobného platu podľa písmena a) zníženého o sumu ...
(2)

Policajt, ktorý sa stane dočasne neschopným z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 1, má okrem ...

a)
služobný plat podľa osobitného predpisu3a) počas prvých desiatich dní dočasnej neschopnosti,
b)
náhradu služobného platu vo výške 100 % sumy ustanovenej v § 12 po uplynutí desiateho dňa dočasnej ...
c)
nemocenské vo výške ustanovenej v § 8 po uplynutí tridsiateho dňa dočasnej neschopnosti, najdlhšie ...
(3)

Profesionálny vojak, ktorý sa stane dočasne neschopným v dôsledku služobného úrazu alebo choroby ...

a)
počas prvých tridsiatich dní dočasnej neschopnosti nárok na
1.
služobný plat, ktorý mu patril v čase vzniku dočasnej neschopnosti, a rozdiel medzi služobným ...
2.
plat, ktorý mu patril v čase vzniku dočasnej neschopnosti, ak je ustanovený do funkcie s miestom ...
3.
hodnostný plat,3eb) ktorý mu patril v čase vzniku dočasnej neschopnosti, a príplatok za výkon ...
b)
po uplynutí tridsiateho dňa dočasnej neschopnosti nárok na náhradu služobného platu vo výške ...
(4)

Profesionálny vojak, ktorý sa stane dočasne neschopným z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku ...

a)
počas prvých desiatich dní dočasnej neschopnosti nárok na
1.
služobný plat podľa osobitného predpisu a rozdiel medzi služobným príjmom z predchádzajúcej ...
2.
plat podľa osobitného predpisu,3ea) ak je ustanovený do funkcie s miestom výkonu štátnej služby ...
3.
hodnostný plat3eb) a príplatok za výkon mimoriadnej služby,3ec) ak vykonáva mimoriadnu službu,
b)
nárok na náhradu služobného platu vo výške 100 % sumy ustanovenej v § 12 po uplynutí desiateho ...
c)
nárok na nemocenské vo výške ustanovenej v § 8 po uplynutí tridsiateho dňa dočasnej neschopnosti, ...
(5)

Policajt alebo profesionálny vojak, ktorý je zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov ...

a)
služobný plat podľa osobitného predpisu3ed) počas prvých desiatich dní dočasnej neschopnosti, ...
b)
nemocenské vo výške ustanovenej v § 8 po uplynutí desiateho dňa dočasnej neschopnosti, najdlhšie ...
(6)

Policajt alebo profesionálny vojak, ktorý je zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov ...

(7)

Policajt alebo profesionálny vojak, ktorý si dočasnú neschopnosť spôsobí v dôsledku požitia ...

(8)

Policajt alebo profesionálny vojak, ktorý počas trvania dočasnej neschopnosti poruší liečebný ...

(9)

Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý počas dočasnej neschopnosti opakovane poruší ...

§ 7
(1)

Na nemocenské vo výške ustanovenej v § 8 má nárok policajt a profesionálny vojak

a)
po skončení služobného pomeru, ak jeho dočasná neschopnosť vznikla počas trvania služobného ...
b)
ak sa stane dočasne neschopný výkonu práce najneskoršie do sedem dní po skončení služobného ...
(2)

Na nemocenské vo výške ustanovenej v § 8 má nárok policajtka a profesionálna vojačka,

a)
ktorej nemocenské zabezpečenie zaniklo v období tehotenstva, ak sa stane dočasne neschopnou na výkon ...
b)
od nástupu na materskú dovolenku do dňa pôrodu, ak nemá nárok na materské.
§ 8

Výška nemocenského je u policajta a profesionálneho vojaka 70 % čistého denného služobného ...

§ 9
Vyrovnávacia dávka
(1)

Policajtka a profesionálna vojačka má nárok na vyrovnávaciu dávku, ak je počas tehotenstva prevedená ...

(2)

Policajtka a profesionálna vojačka má nárok na vyrovnávaciu dávku, ak je počas materstva do konca ...

(3)

Za prevedenie na výkon inej služby v tehotenstve a v materstve podľa tohto zákona sa tiež považuje ...

a)
zníženie normovaného výkonu činnosti, ktorým sa odstránia príčiny, na základe ktorých je ...
b)
oslobodenie od vykonávania niektorých činností, ktoré sú zakázané tehotným ženám a matkám ...
c)
poverenie inou činnosťou tehotnej policajtky a profesionálnej vojačky alebo policajtky a profesionálnej ...
d)
oslobodenie tehotnej policajtky a profesionálnej vojačky alebo policajtky a profesionálnej vojačky ...
e)
prerušenie výkonu funkcie profesionálnej vojačke do nástupu na materskú dovolenku,

aj keď pritom nedochádza k prevedeniu na výkon inej služby.

(4)

Vyrovnávacia dávka sa poskytuje za kalendárny mesiac, a to aj vtedy, ak v jeho priebehu policajtka ...

(5)

Vyrovnávacia dávka sa poskytuje v období, v ktorom mala policajtka alebo profesionálna vojačka ...

(6)

Počas tehotenstva sa vyrovnávacia dávka poskytuje najdlhšie do nástupu na materskú dovolenku a ...

(7)

Vyrovnávacia dávka sa poskytuje vo výške rozdielu medzi čistým služobným platom policajtky alebo ...

§ 10
Materské
(1)

Policajtka a profesionálna vojačka má nárok na materské, ak

a)
v dôsledku tehotenstva alebo osobnej starostlivosti o narodené dieťa nevykonáva štátnu službu, ...
b)
v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky zabezpečená podľa tohto zákona alebo nemocensky ...
(2)

Podmienka osobnej starostlivosti o narodené dieťa sa považuje za splnenú aj v období, v ktorom ...

(3)

Policajtke a profesionálnej vojačke vzniká nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred ...

(4)

Policajtka a profesionálna vojačka má nárok na materské aj po uplynutí 34. týždňa od vzniku ...

(5)

Ak sa policajtke a profesionálnej vojačke vyplácalo materské pred očakávaným dňom pôrodu menej ...

(6)

Ak sa policajtke a profesionálnej vojačke vyplácalo materské pred očakávaným dňom pôrodu menej ...

(7)

Policajtka a profesionálna vojačka, ktorej sa narodilo mŕtve dieťa, má nárok na materské do konca ...

(8)

Policajtka a profesionálna vojačka, ktorej dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, ...

(9)

Obdobie nároku na materské policajtke a profesionálnej vojačke, ktorá dieťa porodila, nesmie byť ...

(10)

Policajtka, policajt, profesionálna vojačka alebo profesionálny vojak, ktorý prevzal dieťa do osobnej ...

a)
z dôvodu osobnej starostlivosti o dieťa nevykonáva štátnu službu, z ktorej je nemocensky zabezpečený, ...
b)
v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do osobnej starostlivosti bol nemocensky zabezpečený ...
(11)

Policajt alebo profesionálny vojak, ktorý prevzal dieťa do osobnej starostlivosti, je

a)
otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela,
b)
otec dieťaťa, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať ...
c)
manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie ...
d)
policajt alebo profesionálny vojak, ak sa osobne stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného ...
(12)

Policajtka alebo profesionálna vojačka, ktorá prevzala dieťa do osobnej starostlivosti, je

a)
manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela, alebo
b)
policajtka alebo profesionálna vojačka, ak sa osobne stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného ...
(13)

Policajtka, policajt, profesionálna vojačka alebo profesionálny vojak, ktorý prevzal do osobnej ...

(14)

Ak policajtke a profesionálnej vojačke zaniklo nemocenské zabezpečenie podľa tohto zákona v období ...

a)
neuplynulo viac ako osem mesiacov ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu ...
b)
ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo skutočným ...
(15)

Ak dieťa prevzala do starostlivosti odo dňa rozhodnutia príslušného orgánu o zverení dieťaťa ...

(16)

Ak sa policajtka, policajt, profesionálna vojačka alebo profesionálny vojak prestal osobne starať ...

(17)

Materské sa poskytuje za kalendárne dni. Materské sa poskytuje za to isté obdobie len raz a len ...

(18)

Materské sa poskytuje policajtke, policajtovi, profesionálnej vojačke alebo profesionálnemu vojakovi ...

(19)

Materské sa poskytuje policajtke alebo profesionálnej vojačke, ktorej nemocenské zabezpečenie zaniklo ...

Spoločné ustanovenia pre nemocenské zabezpečenie

§ 12
(1)

Náhrada služobného platu počas dočasnej neschopnosti a nemocenské sa u policajta určujú za kalendárny ...

(2)

Náhrada služobného platu počas dočasnej neschopnosti a nemocenské sa u profesionálneho vojaka ...

(3)

Čistý denný služobný plat policajta sa zisťuje ako podiel súčtu mesačných služobných platov, ...

(4)

Čistý denný služobný plat profesionálneho vojaka sa zisťuje ako podiel súčtu mesačných služobných ...

(5)

Ak sa policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi v predchádzajúcom kalendárnom roku nevyplácal ...

(6)

Ak sa v kalendárnom roku, v ktorom sa policajt alebo profesionálny vojak stal dočasne neschopný, ...

(7)

Výška čistého denného služobného platu policajta sa zistí zo služobného platu ustanoveného ...

a)
prevedenia, preradenia alebo preloženia na inú funkciu,
b)
zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov podľa osobitného predpisu29b) alebo zaradenia ...
c)
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.
(8)

Výška čistého denného služobného platu profesionálneho vojaka sa zistí zo služobného platu ...

a)
zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov,
b)
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.
(9)

Na výpočet čistého denného služobného platu sa nepoužije

a)
u policajta podľa odseku 7 obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka podľa odseku 3 a
b)
u profesionálneho vojaka podľa odseku 8 obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka podľa odseku ...
(10)

Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi skončí ...

(11)

Služobným platom sa na účely zisťovania čistého denného služobného platu policajta podľa ...

(12)

Služobným platom sa na účely zisťovania čistého denného služobného platu profesionálneho ...

§ 14

Rozhodujúce obdobie na zistenie čistého denného služobného platu policajta a profesionálneho ...

§ 15
Ako doba dočasnej neschopnosti sa posudzuje aj
a)

u policajta okrem príslušníka Hasičského a záchranného zboru a príslušníka Horskej záchrannej ...

b)

u hasiča doba poskytovania kúpeľnej starostlivosti,

c)

u ozbrojeného príslušníka finančnej správy a profesionálneho vojaka doba poskytovania kúpeľnej ...

d)

u policajta alebo profesionálneho vojaka doba, počas ktorej nevykonáva službu alebo po skončení ...

§ 16
(1)

Ochranná lehota je sedem kalendárnych dní po skončení sociálneho zabezpečenia, ak tento zákon ...

(2)

Ochranná lehota

a)
policajta a profesionálneho vojaka, ktorý bol nemocensky zabezpečený menej ako sedem kalendárnych ...
b)
policajtky a profesionálnej vojačky, ktorej nemocenské zabezpečenie zaniklo v období tehotenstva, ...
(3)

Ak policajtovi a profesionálnemu vojakovi vznikne nemocenské poistenie v ochrannej lehote, počet ...

(4)

Ochranná lehota nevzniká, ak nemocenské zabezpečenie zaniklo v období, v ktorom má policajt a ...

(5)

Ochranná lehota zaniká, ak nezanikla skôr, dňom, od ktorého má policajt alebo profesionálny vojak ...

§ 17
(1)

Dávky nemocenského zabezpečenia počas dočasnej neschopnosti podľa § 6 až 8 sa poskytujú najdlhšie ...

(2)

Podporná doba sa môže u policajtov výnimočne predĺžiť na návrh posudkového lekára ministerstva ...

(3)

O predĺžení podpornej doby rozhoduje u policajtov nadriadený s pôsobnosťou ustanoviť alebo vymenovať ...

§ 18
(1)

Do podpornej doby sa započítavajú, s výnimkou období uvedených v odsekoch 2 a 3, aj predchádzajúce ...

(2)

Do podpornej doby sa nezapočítavajú doby dočasnej neschopnosti, ak

a)
od skončenia poslednej dočasnej neschopnosti do začiatku novej dočasnej neschopnosti uplynulo najmenej ...
b)
novú dočasnú neschopnosť spôsobil úraz vzniknutý pri výkone služby alebo v súvislosti s ním, ...
c)
predchádzajúcu dočasnú neschopnosť spôsobil služobný úraz alebo choroba z povolania.
(3)

Do podpornej doby sa nezapočítavajú ani obdobia nariadenej karantény.

§ 19

O dávkach nemocenského zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov sa v sporných prípadoch ...

TRETIA ČASŤ

ÚRAZOVÉ ZABEZPEČENIE

§ 20
Rozsah a spôsob náhrady škody
(1)

Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý utrpel služobný úraz podľa § 29 ods. 1 až ...

a)
náhrada za stratu na služobnom plate, ak
1.
bol po skončení dočasnej neschopnosti prevedený, preradený, preložený alebo ustanovený zo zdravotných ...
2.
jeho služobný pomer skončil zo zdravotných dôvodov v dôsledku služobného úrazu alebo choroby ...
3.
bol uznaný za invalidného v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania a po skončení ...
b)
náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia,
c)
náhrada účelne vynaložených nákladov spojených s liečením,
d)
jednorazové mimoriadne odškodnenie.
(2)

Škoda podľa tohto zákona je aj prípadná strata na výsluhovom dôchodku.

(3)

Náhrada za stratu na výsluhovom dôchodku patrí policajtovi a profesionálnemu vojakovi v sume rovnajúcej ...

§ 21
(1)

Náhrada za stratu na služobnom plate policajta alebo profesionálneho vojaka pri uznaní invalidity ...

(2)

Náhrada podľa odseku 1 patrí policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi najdlhšie do konca kalendárneho ...

(3)

Ak policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi skončil služobný pomer zo zdravotných dôvodov v ...

(4)

Náhrada za stratu na služobnom plate policajta alebo profesionálneho vojaka, ktorý bol následkom ...

(5)

Náhrada za stratu na služobnom plate policajta alebo profesionálneho vojaka podľa odseku 4 patrí ...

(6)

Na výšku náhrady za stratu na služobnom plate policajta alebo profesionálneho vojaka nemá vplyv ...

a)
zaradenie do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov,
b)
zaradenie mimo činnej štátnej služby,
c)
zníženie osobného príplatku,
d)
zníženie hodnosti,
e)
zníženie služobného platu za disciplinárne previnenie alebo priestupok alebo služobné previnenie, ...
f)
dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby, ak nebol policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi ...
g)
dočasná neschopnosť na výkon štátnej služby v prípadoch uvedených v § 6 ods. 7 až 9.
(7)

O náhrade za stratu na služobnom plate policajta alebo profesionálneho vojaka sa rozhoduje písomným ...

§ 22

Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje jednorazovo podľa ...

§ 23

Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi patrí náhrada účelne vynaložených nákladov spojených ...

§ 24
(1)

Policajtovi a profesionálnemu vojakovi, ktorého zdravotná spôsobilosť na výkon služby bola zmenená ...

(2)

Policajtovi a profesionálnemu vojakovi, ktorého zdravotná spôsobilosť na výkon služby bola zmenená ...

(3)

Nebezpečné podmienky sú také podmienky, keď k poškodeniu zdravia policajta alebo profesionálneho ...

a)
pri výkone služby v leteckej prevádzke, ak nejde o plnenie úloh v bezpečnostných akciách za použitia ...
b)
pri výcviku v poľných podmienkach alebo pri vojenskom cvičení,
c)
pri plnení osobitných úloh uložených nadriadeným počas bezpečnostných akcií a bezpečnostných ...
d)
trestným činom spáchaným inou osobou pri služobnom zákroku alebo služobnom zásahu, ak nejde ...
e)
pri práci na montáži rádiových alebo televíznych zariadení alebo pri ďalších telekomunikačných ...
f)
pri vyhľadávacích, záchranných a havarijných prácach pod vodou, pri ktorých treba používať ...
g)
pri výkone štátnej služby a colnej kontroly v koľajisku železničných dráh, v priestoroch, kde ...
h)
pri výkone štátnej služby a colnej kontroly pri ohrození rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnymi ...
i)
pri zoskokoch padákom, pri výsadkovom výcviku, pri výcviku v podvese vrtuľníka alebo v zlaňovaní ...
j)
pri práci s chemickým, rádioaktívnym, vysoko virulentným, infekčným alebo iným obdobne nebezpečným ...
k)
pri medzinárodnom cvičení.
(4)

Obzvlášť nebezpečné podmienky sú také podmienky, keď k poškodeniu zdravia policajta alebo profesionálneho ...

a)
plnení úloh v bezpečnostných akciách pri použití lietadla alebo vrtuľníka a pri ich nácviku, ...
b)
služobnom zákroku proti teroristom alebo proti iným osobitne nebezpečným páchateľom,
c)
práci s výbušninami, pri pyrotechnických prácach, pri likvidácii výbušnín a munície, doprave ...
d)
účasti na záchranných a havarijných prácach alebo výkone štátnej služby pri živelných pohromách, ...
e)
plnení úloh osobitného stupňa nebezpečnosti v rámci osobitného charakteru služby na úsekoch, ...
f)
činnosti pri kozmických letoch,
g)
výkone služby v misiách alebo operáciách v zahraničí, alebo pri plnení úloh v mieste, ktoré ...
h)
činnosti súvisiacej s izolovaním, detekciou a ochranným zaistením bojových chemických a biologických ...
i)
výkone mimoriadnej služby.

Zodpovednosť pri úmrtí policajta alebo profesionálneho vojaka následkom služobného úrazu alebo choroby z povolania

§ 25
(1)

Ak policajt alebo profesionálny vojak následkom služobného úrazu alebo choroby z povolania zomrel, ...

a)
náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s liečením,
b)
náhradu primeraných nákladov spojených s pohrebom,
c)
náhradu nákladov na výživu pozostalých,
d)
jednorazové odškodnenie pozostalých,
e)
zvýšené jednorazové odškodnenie pozostalých.
(2)

O náhrade účelne vynaložených nákladov spojených s liečením a náhrade primeraných nákladov ...

(3)

Nákladmi spojenými s pohrebom sa rozumejú najmä

a)
náklady účtované pohrebným ústavom,
b)
cintorínske poplatky,
c)
náklady na zriadenie pomníka alebo náhrobnej tabule,
d)
náklady na úpravu hrobu,
e)
cestovné náklady a
f)
jedna tretina skutočných nákladov na smútočné ošatenie a smútočné posedenie najviac vo výške ...
(4)

Náhrada nákladov poskytnutých na zriadenie pomníka alebo náhrobnej tabule nesmie presiahnuť desaťnásobok ...

(5)

Náklady na smútočné ošatenie a cestovné náklady sa hradia len manželovi a osobe jemu na roveň ...

(6)

Náhrada nákladov na výživu pozostalých patrí pozostalým, voči ktorým mal zomretý v čase úmrtia ...

(7)

Jednorazové odškodnenie pozostalých patrí manželovi a dieťaťu, ktoré má nárok na sirotský ...

(8)

Ak niet pozostalého manžela ani dieťaťa, poskytuje sa za podmienok a vo výške uvedenej v odseku ...

(9)

Ak policajt alebo profesionálny vojak následkom služobného úrazu alebo choroby z povolania, ku ...

(10)

Ak niet pozostalého manžela ani pozostalého dieťaťa, poskytuje sa za podmienok podľa odseku 9 ...

§ 26
(1)

Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia môže ...

(2)

Prípadom hodným osobitného zreteľa podľa odseku 1 je najmä služobný úraz alebo choroba z povolania ...

a)
práci na montáži rádiových a televíznych zariadení a pri ďalších telekomunikačných prácach ...
b)
vyhľadávacích, záchranných a havarijných prácach v podzemí alebo pod vodou, pri ktorých treba ...
c)
plnení úloh v bezpečnostných akciách pri použití lietadla alebo vrtuľníka a ich nácviku,
d)
služobnom zákroku proti teroristom alebo iným osobitne nebezpečným páchateľom,
e)
práci s výbušninami, pyrotechnických prácach pri likvidácii výbušnín a munície, doprave výbušnín ...
f)
účasti na záchranných a havarijných prácach, pri živelných pohromách alebo v miestach s vysokým ...
g)
výcviku v poľných podmienkach a pri medzinárodnom cvičení,
h)
činnosti pri kozmických letoch,
i)
výkone služby v misiách alebo operáciách v zahraničí, alebo pri plnení úloh v mieste, ktoré ...
j)
zoskokoch padákom, pri výsadkovom výcviku, pri výcviku v podvese vrtuľníka alebo v zlaňovaní, ...
k)
činnosti súvisiacej s izolovaním, detekciou a ochranným zaistením bojových chemických a biologických ...
l)
výkone mimoriadnej služby.
§ 27

Podrobnosti o jednorazovom mimoriadnom odškodnení, jednorazovom odškodnení pozostalých, zvýšenom ...

Zmena pomerov poškodeného

§ 28
(1)

Ak sa zmenia pomery poškodeného, ktoré boli rozhodujúce na určenie výšky náhrady škody, nadriadený ...

(2)

Zmenou pomerov poškodeného sa rozumie

a)
zmena výšky vyplácaného invalidného výsluhového dôchodku z dôvodu zmeny miery schopnosti vykonávať ...
b)
zvýšenie invalidného výsluhového dôchodku s výnimkou zvýšenia invalidného výsluhového dôchodku ...
c)
zvýšenie výsluhového dôchodku,
d)
zmena výšky príjmu zo zárobkovej činnosti po skončení služobného pomeru,
e)
priznanie predčasného starobného dôchodku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.
(3)

Príjmom zo zárobkovej činnosti sa na účely výpočtu náhrady za stratu na služobnom plate rozumie ...

(4)

Náhrada za stratu na služobnom plate policajta a profesionálneho vojaka, ktorá patrí policajtovi ...

(5)

Zvýšenie náhrady za stratu na služobnom plate podľa odseku 4 sa určuje zo služobného platu, ...

§ 29
(1)

Za služobný úraz sa na účely tohto zákona považuje poškodenie zdravia alebo smrť policajta ...

a)
pri výkone služobných činností vyplývajúcich zo služobného zaradenia policajta alebo profesionálneho ...
b)
pri činnosti, ktorá sa vykonáva v záujme služby alebo s cieľom chrániť záujem služby, bez ...
c)
v dôsledku konania alebo opomenutia inej osoby, ak dôvodom takého konania alebo opomenutia je príslušnosť ...
d)
počas cesty z miesta, kde sa policajt alebo profesionálny vojak zdržiava mimo výkonu služby, na ...
e)
pri činnosti, ktorú policajt alebo profesionálny vojak vykonáva vo verejnom záujme alebo v záujme ...
(2)

Ako služobný úraz sa posudzuje aj úraz, ktorý policajt a profesionálny vojak utrpel pre výkon ...

(3)

Za úraz vzniknutý pri výkone služby alebo v súvislosti s ním sa nepovažuje úraz, ktorý policajt ...

(4)

Za chorobu z povolania podľa tohto zákona sa považuje choroba uznaná príslušným zdravotníckym ...

(5)

Za chorobu z povolania sa považuje aj choroba vzniknutá pred jej zaradením do zoznamu chorôb z povolania, ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

VÝSLUHOVÉ ZABEZPEČENIE

§ 30
Druhy dávok výsluhového zabezpečenia

Z výsluhového zabezpečenia sa poskytuje

a)

výsluhový príspevok,

b)

odchodné,

c)

úmrtné,

d)

výsluhový dôchodok,

e)

invalidný výsluhový dôchodok,

f)

vdovský výsluhový dôchodok,

g)

vdovecký výsluhový dôchodok,

h)

sirotský výsluhový dôchodok.

Výsluhový príspevok

§ 31
(1)

Výsluhový príspevok patrí v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom

a)
policajtovi okrem hasiča, ktorého služobný pomer skončil
1.
uvoľnením,
2.
prepustením,
3.
uplynutím dočasnej štátnej služby,
b)
hasičovi, ktorého služobný pomer skončil
1.
na základe písomnej žiadosti,
2.
odvolaním z funkcie v prípravnej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe, ak sa v systemizácii ...
3.
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia lekárskej komisie o strate zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie ...
4.
odvolaním z funkcie, ak stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo nemá trvalý pobyt ...
5.
uplynutím času zaradenia mimo činnej štátnej služby,
6.
uplynutím dočasnej štátnej služby,
7.
nadobudnutím právoplatnosti služobného hodnotenia so záverom, že nie je spôsobilý vykonávať ...
8.
nadobudnutím právoplatnosti služobného hodnotenia so záverom, že nie je spôsobilý na vymenovanie ...
9.
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia prepustenia zo stálej ...
10.
nadobudnutím právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin uvedený ...
11.
uplynutím prípravnej štátnej služby, ak nebola úspešne vykonaná skúška na získanie osobitnej ...
12.
stratou odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu,31a)
c)
profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer skončil
1.
prepustením alebo
2.
podľa osobitného predpisu.31b)
(2)

Výsluhový príspevok podľa odseku 1 patrí odo dňa nasledujúceho po dni skončenia služobného ...

a)
1 roka, ak služobný pomer trval najmenej 10 rokov, ale menej ako 17 rokov a policajt a profesionálny ...
b)
2 rokov, ak služobný pomer trval najmenej 17 rokov, ale menej ako 22 rokov a policajt a profesionálny ...
c)
3 rokov, ak služobný pomer trval najmenej 22 rokov, ale menej ako 25 rokov a policajt a profesionálny ...
(3)

Policajtovi a profesionálnemu vojakovi, ktorí boli opätovne prijatí do služobného pomeru a ich ...

(4)

Policajtovi a profesionálnemu vojakovi, ktorí sú po skončení služobného pomeru bezprostredne ...

(5)

Výsluhový príspevok podľa § 32 sa znižuje o jednu polovicu policajtovi okrem hasiča, ktorého ...

a)
porušenia služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie ...
b)
právoplatného odsúdenia pre úmyselný trestný čin alebo pre trestný čin na nepodmienečný trest ...
(6)

Výsluhový príspevok podľa § 32 sa znižuje o jednu polovicu hasičovi, ktorého služobný pomer ...

a)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia prepustenia zo stálej ...
b)
nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin uvedený v ...
(7)

Výsluhový príspevok podľa § 32 sa znižuje o jednu polovicu profesionálnemu vojakovi, ktorého ...

a)
porušenia základnej povinnosti, obmedzenia alebo zákazu ustanovených osobitným predpisom,31c)
b)
právoplatného odsúdenia za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom,31d) alebo za zločin,31e) ...
c)
ak prestal spĺňať niektorú z podmienok ustanovenú osobitným predpisom.31f)
§ 32

Policajtovi a profesionálnemu vojakovi patrí za každý skončený rok trvania služobného pomeru ...

Odchodné

§ 33
(1)

Odchodné patrí v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom

a)
policajtovi okrem hasiča, ktorého služobný pomer skončil
1.
uvoľnením,
2.
prepustením,
3.
uplynutím dočasnej štátnej služby,
b)
hasičovi, ktorého služobný pomer skončil
1.
na základe písomnej žiadosti,
2.
odvolaním z funkcie, ak stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo že nemá trvalý pobyt ...
3.
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia lekárskej komisie o strate zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie ...
4.
uplynutím času zaradenia mimo činnej štátnej služby,
5.
uplynutím dočasnej štátnej služby,
6.
nadobudnutím právoplatnosti služobného hodnotenia so záverom, že nie je spôsobilý vykonávať ...
7.
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ...
8.
stratou odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu,31a)
9.
Odvolaním z funkcie, ak spĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok a dovŕšil vek 55 rokov, ...
c)
profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer skončil
1.
prepustením,
2.
podľa osobitného predpisu.31b)
(2)

Odchodné podľa odseku 1 patrí policajtovi a profesionálnemu vojakovi vo výške polovice základu ...

(3)

Odchodné podľa odseku 1 patrí aj policajtovi a profesionálnemu vojakovi, ktorí boli opätovne prijatí ...

(4)

Ak po skončení služobného pomeru je policajt alebo profesionálny vojak bezprostredne nasledujúcim ...

§ 34
(1)

Policajtovi okrem hasiča, ktorého služobný pomer sa skončil prepustením, ak bol pri služobnom ...

(2)

Hasičovi, ktorého služobný pomer skončil z dôvodu uvedeného v § 33 ods. 1 písm. b) šiesteho ...

(3)

Odchodné podľa § 33 ods. 2 až 4 sa znižuje o jednu tretinu profesionálnemu vojakovi, ktorého ...

a)
podľa právoplatného služobného hodnotenia bol hodnotený ako nespôsobilý vykonávať štátnu ...
b)
prestal spĺňať niektorú z podmienok ustanovenú osobitným predpisom,31g)
c)
v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov nesplnil požadované normy z pohybovej výkonnosti v ...
d)
v priebehu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov mu bolo opakovane uložené disciplinárne opatrenie podľa ...
§ 35
(1)

Odchodné podľa § 33 nepatrí policajtovi, ktorého služobný pomer skončil prepustením z dôvodu ...

a)
porušenia služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie ...
b)
právoplatného odsúdenia pre úmyselný trestný čin alebo pre trestný čin na nepodmienečný trest ...
(2)

Odchodné podľa § 33 nepatrí profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer skončil prepustením ...

a)
porušenia základnej povinnosti, obmedzenia alebo zákazu ustanovených osobitným predpisom,31c)
b)
právoplatného odsúdenia za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom,31d) alebo za zločin.31e) ...
§ 37
Úmrtné
(1)

Ak sa skončí alebo zanikne služobný pomer policajta alebo profesionálneho vojaka úmrtím alebo ...

(2)

Ak policajt alebo profesionálny vojak nesplnil ku dňu úmrtia podmienku trvania služobného pomeru ...

(3)

Ak pozostalému manželovi nevznikne nárok na úmrtné podľa odseku 1, má každé pozostalé dieťa ...

(4)

Ak pozostalému manželovi ani pozostalým deťom nevznikne nárok na úmrtné podľa odsekov 1 až ...

(5)

Ak niet pozostalých podľa odsekov 1 až 4, má nárok na úmrtné, ktoré by inak patrilo pozostalému ...

(6)

Na úmrtné nemajú nárok osoby, ktoré boli právoplatne odsúdené za úmyselný trestný čin, ktorým ...

(7)

Ak bolo úmrtné vyplatené pred dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého bol pozostalý ...

Výsluhový dôchodok

§ 38
(1)

Policajt a profesionálny vojak, ktorému sa skončil služobný pomer, má nárok na výsluhový dôchodok, ...

(2)

Na výsluhový dôchodok má nárok aj policajt a profesionálny vojak, ktorému sa skončil služobný ...

(3)

Policajtovi vzniká nárok na výsluhový dôchodok po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný ...

a)
stratou hodnosti,
b)
prepustením z dôvodu právoplatného odsúdenia za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom, ...
(4)

Profesionálnemu vojakovi vzniká nárok na výsluhový dôchodok po dovŕšení veku potrebného na ...

a)
zánikom z dôvodu straty vojenskej hodnosti,
b)
prepustením z dôvodu
1.
porušenia základnej povinnosti, obmedzenia alebo zákazu ustanovených osobitným predpisom,31c)
2.
právoplatného odsúdenia za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom,31d) alebo za zločin.31e) ...
(5)

Pri výpočte výsluhového dôchodku podľa odsekov 3 a 4 sa výsluhový dôchodok vypočíta zo základu ...

§ 39

Výsluhový dôchodok policajta alebo profesionálneho vojaka je za 25 rokov trvania služobného pomeru ...

Invalidný výsluhový dôchodok

§ 40
(1)

Policajt alebo profesionálny vojak, ktorý sa stal invalidným v dôsledku služobného úrazu alebo ...

(2)

Nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa odseku 1 trvá počas invalidity, najdlhšie však ...

§ 42

Na invalidný výsluhový dôchodok podľa § 40 má nárok policajt alebo profesionálny vojak, ktorého ...

§ 43
(1)

Invalidný výsluhový dôchodok policajta alebo profesionálneho vojaka, ktorého schopnosť vykonávať ...

(2)

Invalidný výsluhový dôchodok policajta alebo profesionálneho vojaka, ktorého schopnosť vykonávať ...

(3)

Ak sa po priznaní invalidného výsluhového dôchodku zmení miera schopnosti vykonávať primerané ...

Invalidita

§ 44

Na vznik a trvanie nároku na invalidný výsluhový dôchodok sa za invaliditu považuje zdravotný ...

§ 45

Za primerané civilné zamestnanie sa na účely posudzovania invalidity podľa § 44 považuje zamestnanie ...

Vdovský výsluhový dôchodok

§ 46
Na vdovský výsluhový dôchodok má nárok vdova po policajtovi alebo profesionálnom vojakovi, ktorý ...
a)

splnil ku dňu úmrtia podmienku doby trvania služobného pomeru na vznik nároku na výsluhový dôchodok ...

b)

zomrel v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, alebo

c)

bol pred dňom smrti poberateľom výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku. ...

§ 48

Nárok na vdovský výsluhový dôchodok podľa § 46 nevzniká vdove, ktorá bola právoplatne odsúdená ...

§ 49

Vdovský výsluhový dôchodok je 60 % výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, ...

§ 50
Trvanie nároku na vdovský výsluhový dôchodok
(1)

Vdova má nárok na výplatu vdovského výsluhového dôchodku počas jedného roka od úmrtia manžela. ...

(2)

Po uplynutí doby uvedenej v odseku 1 má vdova nárok na výplatu vdovského výsluhového dôchodku, ...

a)
stará sa o nezaopatrené dieťa alebo
b)
je invalidná, alebo
c)
dovŕšila vek rozhodný pre nárok na starobný dôchodok, alebo
d)
vychovala aspoň 3 nezaopatrené deti, alebo
e)
dovŕšila vek 52 rokov a vychovala 2 nezaopatrené deti, alebo
f)
manželstvo vdovy so zomretým policajtom alebo profesionálnym vojakom trvalo počas služobného pomeru ...
g)
k úmrtiu manžela došlo v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania.
(3)

Nezaopatrené dieťa podľa odseku 2 písm. a), d) a e) je dieťa, ktoré má po zomretom policajtovi ...

(4)

Nárok na vdovský výsluhový dôchodok a jeho výplatu zaniká

a)
uzavretím manželstva,
b)
dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdova úmyselným trestným činom spôsobila ...

Vdovecký výsluhový dôchodok

§ 51

Na vdovecký výsluhový dôchodok podľa § 46, 49 a 50 má nárok vdovec po zomretej policajtke a ...

§ 52
Trvanie nároku na vdovecký výsluhový dôchodok
(1)

Nárok na vdovecký výsluhový dôchodok podľa § 51 nevzniká vdovcovi, ktorý bol právoplatne odsúdený ...

(2)

Nárok na vdovecký výsluhový dôchodok a jeho výplatu zaniká

a)
uzavretím manželstva,
b)
dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdovec úmyselným trestným činom spôsobil ...

Sirotský výsluhový dôchodok

§ 53
Na sirotský výsluhový dôchodok má nárok nezaopatrené dieťa podľa § 119 po policajtovi alebo ...
a)

splnil ku dňu úmrtia podmienku doby trvania služobného pomeru na vznik nároku na výsluhový dôchodok ...

b)

zomrel v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania vzniknutých pri výkone služby alebo ...

c)

bol pred dňom úmrtia poberateľom výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku. ...

§ 55
(1)

Nárok na sirotský výsluhový dôchodok podľa § 53 nevzniká nezaopatrenému dieťaťu po policajtovi ...

(2)

Nárok na sirotský výsluhový dôchodok nevzniká ani nezaopatrenému dieťaťu v pestúnskej starostlivosti ...

§ 56
(1)

Sirotský výsluhový dôchodok je 40 % výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, ...

(2)

Ak ide o obojstranne osirelé dieťa, ktorého rodičia boli policajti alebo profesionálni vojaci, ...

§ 57
Trvanie nároku na sirotský výsluhový dôchodok
(1)

Nárok na výplatu sirotského výsluhového dôchodku zaniká osvojením maloletého dieťaťa. Zrušením ...

(2)

Nárok na výplatu sirotského výsluhového dôchodku zaniká, ak dieťa prestane byť nezaopatrené. ...

(3)

Nárok na sirotský výsluhový dôchodok a jeho výplatu zaniká nezaopatrenému dieťaťu dňom právoplatného ...

Spoločné ustanovenia pre výsluhové zabezpečenie

§ 58
(1)

Dobou trvania služobného pomeru rozhodujúcou na vznik nároku na výsluhový príspevok, odchodné, ...

a)
výkonu základnej vojenskej služby alebo náhradnej vojenskej služby, alebo prípravnej vojenskej ...
b)
trvania služobného pomeru v ozbrojených bezpečnostných zboroch, v ozbrojených zboroch a v ozbrojených ...
c)
trvania služobného pomeru príslušníka Federálnej bezpečnostnej informačnej služby v období ...
d)
trvania služobného pomeru v Armáde Českej republiky v období od 1. januára 1993 do 31. marca 1993, ...
e)
hodnotená ako doba služby podľa predpisu o súdnych rehabilitáciách a podľa predpisu o mimosúdnych ...
f)
trvania služobného pomeru od 1. januára 1993 v ozbrojených bezpečnostných zboroch, v ozbrojených ...
g)
pracovného pomeru colníka k colnej správe, ktorá bola započítaná do 30. júna 1998 podľa § ...
h)
trvania služobného pomeru hasiča,
i)
výkonu zamestnania ako pracovníka Hlavnej správy požiarnej ochrany ministerstva, zariadení ministerstva ...
j)
výkonu zamestnania ako príslušníka Zboru požiarnej ochrany,
k)
výkonu zamestnania v Mestskom požiarnom zbore hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Mestskom ...
l)
výkonu zamestnania záchranára v Slovenskom ústrednom výbore Československého zväzu telesnej ...
m)
výkonu zamestnania záchranára v Horskej službe na Slovensku od 1. júna 1990 do 31. decembra 2002, ...
n)
výkonu zamestnania záchranára v Správe Tatranského národného parku do 31. decembra 1994,
o)
výkonu zamestnania záchranára v Štátnych lesoch Tatranského národného parku od 1. januára 1995 ...
p)
výkonu zamestnania ako zamestnanec Horskej záchrannej služby od 1. januára 2003 do 31. decembra ...
r)
výkonu zamestnania v závodnom požiarnom útvare do 31. marca 2002, ak bol zamestnanec vymenovaný ...
s)
pracovného pomeru príslušníkov Zboru ozbrojenej ochrany železníc, ktorý sa považuje za služobný ...
(2)

Pri opätovnom skončení služobného pomeru sa do doby trvania služobného pomeru podľa odseku 1 ...

(3)

Do doby trvania služobného pomeru podľa odsekov 1 a 2 sa nezapočítavajú

a)
u policajta okrem hasiča doby prerušenia výkonu funkcie, doby dočasného pozbavenia výkonu štátnej ...
b)
u hasiča doby služobného voľna bez nároku na služobný plat, ak trvali nepretržite aspon jeden ...
c)
u profesionálneho vojaka doby prerušenia výkonu profesionálnej služby, doby dočasného pozbavenia ...
(4)

Pre vznik nároku na výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok a ich výšku sa ako doba ...

(5)

Pre vznik nároku na invalidný výsluhový dôchodok a jeho výšku sa ako doba trvania služobného ...

(6)

Rok trvania služobného pomeru na účely tohto zákona je 365 dní.

§ 59
(1)

Minister môže vo svojej pôsobnosti ustanoviť, že sa na vznik nároku na výsluhový príspevok, ...

a)
doba výkonu funkcií osobitnej povahy alebo osobitného stupňa nebezpečnosti,
b)
doba výkonu mimoriadnej služby v čase vojny alebo vojnového stavu.
(2)

Minister môže vo svojej pôsobnosti ustanoviť rozsah zvýhodneného započítania podľa odseku 1, ...

§ 60
(1)

Základ na výpočet výsluhového príspevku, odchodného, úmrtného, výsluhového dôchodku a invalidného ...

(2)

Priemerným mesačným služobným platom policajta je podiel súčtu mesačných služobných platov, ...

(3)

Priemerný mesačný služobný plat policajta zaradeného na výkon služby v zahraničí sa zisťuje ...

(4)

Priemerným mesačným služobným platom profesionálneho vojaka je podiel súčtu mesačných služobných ...

(5)

Služobným platom sa na účely zisťovania priemerného služobného platu policajta a profesionálneho ...

(6)

Ak policajt a profesionálny vojak skončia služobný pomer posledným dňom kalendárneho roka, započítava ...

(7)

Ak služobný pomer trval kratšie, ako je obdobie na výpočet dávok podľa odseku 1, zisťuje sa ...

§ 63
(1)

Nárok na priznaný výsluhový príspevok a jeho výplatu zaniká dňom, ktorý predchádza dňu opätovného ...

(2)

Nárok na výplatu priznaného výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku zaniká ...

(3)

Ak novovzniknutý služobný pomer policajta alebo profesionálneho vojaka trval menej ako 12 mesiacov, ...

(4)

Policajt alebo profesionálny vojak, ktorý bol podľa odsekov 1 a 2 prijatý do štátnej služby vykonávanej ...

§ 64

Pri súbehu výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, ...

§ 64a

Pri súbehu nároku na materské a na výsluhový príspevok majú policajt, policajtka, profesionálny ...

§ 65

Pri súbehu nároku na výplatu výsluhového dôchodku policajta a invalidného výsluhového dôchodku ...

§ 65a

Pri súbehu nároku na výsluhový príspevok a na invalidný výsluhový dôchodok majú policajt a ...

§ 66
(1)

Pri súbehu nároku na výplatu výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového ...

(2)

Pri súbehu nároku na výplatu vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku ...

§ 66a

Pri vzniku nárokov na výplatu vdovského výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku ...

§ 67
(1)

Ak policajt alebo profesionálny vojak po skončení služobného pomeru nesplní podmienky nároku ...

(2)

Ak policajt alebo profesionálny vojak po skončení služobného pomeru nesplní podmienky nároku ...

(3)

Ak boli údaje podľa odsekov 1 a 2 oznámené Sociálnej poisťovni a ak bolo poistné na poistenie ...

(4)

Ak poistenec Sociálnej poisťovne, ktorému vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku pred 1. ...

§ 68
(1)

Výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové ...

(2)

Výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové ...

(3)

Výsluhový dôchodok sa zvyšuje o pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel pevnej sumy zvýšenia ...

(4)

Invalidný výsluhový dôchodok sa zvyšuje o pevnú sumu zvýšenia invalidného dôchodku priznaného ...

(5)

Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok sa zvyšujú o 60 % pevnej sumy zvýšenia ...

(6)

Sirotský výsluhový dôchodok sa zvyšuje o 40 % pevnej sumy zvýšenia starobného dôchodku ustanoveného ...

(7)

Výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po zvýšení ...

(8)

Invalidné výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré ...

(9)

Vdovské výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po ...

(10)

Vdovecké výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po ...

(11)

Sirotské výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po ...

(12)

Na zvýšenie výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového ...

(13)

Na zvýšenie výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového ...

(14)

Vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok sa ...

(15)

Zvýšenie výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, ...

(16)

Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, ...

(17)

Výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový ...

PIATA ČASŤ

SLUŽBY SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

§ 69
Rekreačná starostlivosť
(1)

Policajtovi, profesionálnemu vojakovi a poberateľovi dôchodku z výsluhového zabezpečenia, ich ...

(2)

Rekreačnú starostlivosť podľa odseku 1 možno poskytnúť aj v zahraničí.

(3)

Rekreačná starostlivosť podľa odsekov 1 a 2 sa poskytuje za čiastočnú úhradu, ak ďalej nie ...

(4)

Policajt, profesionálny vojak a poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia a ich manželky ...

(5)

Na konanie o poskytovaní rekreačnej starostlivosti sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom ...

(6)

Spôsob výberu účastníkov, miesto podania žiadosti, výšku úhrady účastníkov z ceny rekreačného ...

(7)

Odseky 1 až 6 sa primerane použijú aj na poskytovanie rekreačnej starostlivosti pre občianskych ...

(8)

Odseky 1 až 6 sa primerane použijú aj na poskytovanie rekreačnej starostlivosti pre vojnových veteránov33f) ...

(9)

Rekreačná starostlivosť sa uhrádza z príspevku z rozpočtu ministerstva pre

a)
občianskeho zamestnanca ministerstva, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií ...
b)
vojnového veterána, ak nie je zároveň policajtom, profesionálnym vojakom alebo poberateľom dôchodku ...
c)
veterána protikomunistického odboja, ak nie je zároveň policajtom, profesionálnym vojakom alebo ...
§ 70
Kúpeľná starostlivosť
(1)

Kúpeľnú starostlivosť možno na základe návrhu ošetrujúceho lekára poskytnúť bezodplatne

a)
policajtovi,
b)
profesionálnemu vojakovi,
c)
vojnovému veteránovi alebo
d)
poberateľovi výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil vek 55 rokov alebo jeho služobný pomer trval ...
e)
poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku,
f)
policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer skončil zo zdravotných dôvodov ...
g)
veteránovi protikomunistického odboja.
(2)

Kúpeľnou starostlivosťou podľa odseku 1 sa rozumie zdravotná starostlivosť poskytovaná v prírodných ...

(3)

Kúpeľná starostlivosť sa neposkytuje v roku, v ktorom vznikol nárok na kúpeľnú starostlivosť ...

(4)

Kúpeľná starostlivosť podľa odseku 1 sa neposkytne v období troch za sebou idúcich rokov osobe, ...

(5)

Na konanie o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti podľa odseku 1 sa nevzťahuje všeobecný predpis ...

(6)

Podrobnosti o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti určí minister.

(7)

Ak vojnový veterán alebo veterán protikomunistického odboja nie je zároveň policajtom, profesionálnym ...

Zabezpečenie pohrebu

§ 71
(1)

Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý zomrel počas trvania služobného pomeru, zabezpečí ...

(2)

Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý zomrel počas trvania služobného pomeru v dôsledku ...

(3)

Na policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v odseku 2 sa nevzťahujú ustanovenia § 74 až 76 ...

§ 72
(1)

Ak služobný úrad alebo služobný orgán zabezpečí pohreb zomretého policajta alebo profesionálneho ...

(2)

Ak služobný úrad alebo služobný orgán nezabezpečuje pohreb zomretého policajta alebo profesionálneho ...

(3)

Príspevok na pohreb podľa osobitných predpisov34) sa pozostalým v prípadoch uvedených v odsekoch ...

§ 73

Ak policajt alebo profesionálny vojak zomrie počas trvania služobného pomeru v dôsledku služobného ...

§ 74

Nákladmi na zabezpečenie pohrebu sa na účely § 71 a 72 rozumejú náklady na úpravu, oblečenie ...

§ 75
(1)

Ak policajt alebo profesionálny vojak zomrie na území Slovenskej republiky v mieste, kde v čase ...

(2)

Ak policajt alebo profesionálny vojak zomrie mimo územia Slovenskej republiky za okolností uvedených ...

(3)

Náklady uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nezapočítavajú do nákladov podľa § 74.

§ 76
(1)

Ak ide o pohreb, ktorý služobný úrad alebo služobný orgán zabezpečujú alebo sa na jeho zabezpečení ...

a)
zahalenie rakvy s telesnými pozostatkami zomretého do štátnej vlajky Slovenskej republiky počas ...
b)
postavenie čestnej stráže ku katafalku s rakvou zomretého počas trvania pohrebného obradu na tomto ...
c)
nesenie rakvy z miesta poslednej rozlúčky na miesto uloženia telesných pozostatkov zomretého, ak ...
d)
sprievod rakvy čestnou jednotkou a hudbou z miesta poslednej rozlúčky na miesto uloženia telesných ...
e)
skončenie pohrebného obradu hymnou Slovenskej republiky so súčasným vzdaním pocty salvami sprevádzajúcej ...
(2)

Náklady spojené so vzdaním pôct podľa odseku 1, ktoré sa preukazujú zomretému, hradí služobný ...

§ 77

Pozostalými sa na účely § 71, 72 a 75 rozumejú manželka (manžel), deti, rodičia, vnuci a prarodičia ...

§ 78

Na zomretých policajtov alebo profesionálnych vojakov po skončení služobného pomeru, ak boli poberateľmi ...

§ 78a

Ustanovenia § 71 ods. 1, § 72 ods. 1 a § 76 sa nevzťahujú na príslušníkov Slovenskej informačnej ...

ŠIESTA ČASŤ

ORGANIZÁCIA, RIADENIE, KONANIE A FINANCOVANIE

Organizácia a riadenie

§ 79

Sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov riadi a kontroluje ministerstvo.

§ 80
(1)

Dávky nemocenského zabezpečenia policajtovi a profesionálnemu vojakovi počas trvania služobného ...

(2)

Dávky nemocenského zabezpečenia po skončení služobného pomeru priznáva, vypláca, zastavuje ...

a)
policajtovi služobný úrad uvedený v odseku 1,
b)
profesionálnemu vojakovi Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.
(3)

Dodržiavanie liečebného režimu dočasne neschopným policajtom je oprávnený kontrolovať bezprostredne ...

(4)

Dodržiavanie liečebného režimu dočasne neschopným profesionálnym vojakom a profesionálnym vojakom ...

(5)

Osoby uvedené v odsekoch 3 a 4 sú oprávnené kontrolovať dodržiavanie liečebného režimu, a to ...

a)
sa zdržiava v mieste určenom ošetrujúcim lekárom uvedenom na potvrdení dočasnej pracovnej neschopnosti, ...
b)
dodržiava čas povolených vychádzok,
c)
nevykonáva činnosti, ktoré nepriaznivo pôsobia na jeho zdravotný stav.
(6)

Osoby uvedené v odsekoch 3 a 4 sú povinné

a)
preukázať sa dočasne neschopnému policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi oprávnením na vykonanie ...
b)
oznámiť posudkovému lekárovi podozrenie z porušenia liečebného režimu.
(7)

Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne neschopného policajta alebo profesionálneho vojaka ...

a)
posudkového lekára,
b)
ošetrujúceho lekára,
c)
služobného úradu alebo služobného orgánu,
d)
inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(8)

Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne neschopného policajta alebo profesionálneho vojaka ...

(9)

Kontrolu dodržiavania liečebného režimu dočasne neschopného policajta alebo profesionálneho vojaka ...

§ 81
(1)

Dávky úrazového zabezpečenia priznáva, zvyšuje, znižuje, zastavuje a odníma

a)
policajtovi a pozostalým po ňom nadriadený, ktorý je oprávnený policajta ustanoviť do funkcie ...
b)
profesionálnemu vojakovi a pozostalým po ňom Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.
(2)

Dávky úrazového zabezpečenia vypláca

a)
policajtovi a pozostalým po ňom útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva,
b)
profesionálnemu vojakovi a pozostalým po ňom Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.
(3)

Dávky výsluhového zabezpečenia priznáva, zvyšuje, znižuje, vypláca, zastavuje a odníma

a)
policajtovi a pozostalým po ňom útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva,
b)
profesionálnemu vojakovi a pozostalým po ňom Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.
(4)

Vyrovnávací príplatok podľa osobitného predpisu35aa) priznáva, zvyšuje, znižuje, vypláca, zastavuje ...

a)
policajtovi útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva, ktorý mu vypláca starobný dôchodok podľa ...
b)
profesionálnemu vojakovi Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, ktorý mu vypláca starobný dôchodok ...
§ 81a

Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia poberateľovi ...

§ 82
(1)

Rekreačný pobyt policajtovi a poberateľovi dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ktoré vypláca ...

(2)

Rekreačný pobyt profesionálnemu vojakovi a poberateľovi dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ...

(3)

Poukaz na kúpeľnú starostlivosť policajtovi a poberateľovi dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ...

(4)

Poukaz na kúpeľnú starostlivosť profesionálnemu vojakovi a poberateľovi dôchodkov z výsluhového ...

(5)

Pohreb zomretého policajta zabezpečuje služobný úrad, v ktorého pôsobnosti vykonával policajt ...

(6)

Pohreb zomretého profesionálneho vojaka a poberateľa dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ktoré ...

(7)

Na príslušníka Slovenskej informačnej služby a poberateľa dôchodku z výsluhového zabezpečenia ...

Konanie

§ 83
(1)

Na žiadosť sa poskytujú

a)
výsluhový príspevok,
b)
odchodné,
c)
úmrtné,
d)
výsluhový dôchodok,
e)
invalidný výsluhový dôchodok,
f)
vdovský výsluhový dôchodok,
g)
vdovecký výsluhový dôchodok,
h)
sirotský výsluhový dôchodok,
i)
služby sociálneho zabezpečenia,
j)
dávky úrazového zabezpečenia pozostalých.
(2)

Na žiadosť sa policajtovi a profesionálnemu vojakovi poskytuje aj

a)
náhrada služobného platu počas dočasnej neschopnosti,
b)
nemocenské,
c)
vyrovnávacia dávka,
d)
materské,
e)
kúpeľná starostlivosť,
f)
dávky úrazového zabezpečenia.
(3)

Za žiadosť podľa odseku 2 sa považuje potvrdenie dočasnej pracovnej neschopnosti, potvrdenie o ...

(4)

Žiadosti o dávky alebo služby podľa odseku 1 sa podávajú útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva, ...

§ 84
(1)

Na konanie o dávkach a službách sociálneho zabezpečenia sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom ...

(2)

Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia je povinný ...

(3)

Proti rozhodnutiu orgánov uvedených v § 80 až 82 o dávkach alebo službách sociálneho zabezpečenia ...

(4)

Odvolacím orgánom v konaní o dávkach a službách sociálneho zabezpečenia a dávkach podľa všeobecných ...

a)
minister, ak ide o rozhodnutie útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva, a v ostatných prípadoch ...
b)
ministerstvo obrany, ak ide o odvolanie proti rozhodnutiu Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, ...
(5)

Konanie o dávkach a službách sociálneho zabezpečenia začaté z podnetu účastníka konania sa ...

a)
nepredložil príslušné doklady,
b)
neoznámil požadované údaje,
c)
nepodrobil sa vyšetreniu zdravotného stavu potrebného na rozhodnutie o nároku na dávku a nároku ...
(6)

Rozhodnutie, ktoré sa nedoručuje do vlastných rúk, môže obsahovať namiesto odtlačku úradnej ...

(7)

Do vlastných rúk sa doručuje

a)
rozhodnutie, ktorým sa dávka alebo služba sociálneho zabezpečenia priznáva, nepriznáva, odníma, ...
b)
predvolanie požívateľa dávky alebo služby sociálneho zabezpečenia podmienenej nepriaznivým zdravotným ...
(8)

Podanie odvolania proti rozhodnutiu o priznaní dávky, zvýšení dávky, znížení dávky, zastavení ...

(9)

V konaní o dávkach a službách sociálneho zabezpečenia vrátane preskúmavania rozhodnutia správnym ...

Lekárska posudková činnosť

§ 85
(1)

Lekárskou posudkovou činnosťou u policajtov je

a)
kontrola posudzovania spôsobilosti vykonávať službu ošetrujúcim lekárom pri dočasnej neschopnosti ...
b)
kontrola dodržiavania liečebného režimu policajta dočasne neschopného, ak je potrebné overiť ...
c)
posúdenie účelnosti vynaložených nákladov spojených s liečením služobného úrazu alebo choroby ...
d)
kontrola a zmena bodového ohodnotenia služobného úrazu na účely náhrady za bolesť a náhrady ...
e)
posúdenie, či poškodenie zdravotného stavu policajta alebo poberateľa dôchodku z výsluhového ...
f)
posúdenie predĺženia podpornej doby,
g)
posúdenie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu policajta počas trvania služobného pomeru a ...
h)
posúdenie, či sa stal policajt invalidný v dôsledku choroby z povolania alebo služobného úrazu ...
i)
posúdenie zdravotného stavu dieťaťa v súvislosti so splnením podmienky nezaopatrenosti uvedenej ...
j)
kontrola zdravotného stavu poberateľa invalidného výsluhového dôchodku a poberateľa invalidného ...
(2)

Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár a hlavný posudkový lekár.

(3)

Posudkový lekár vykonáva posudkovú činnosť podľa odseku 1 a pri výkone lekárskej posudkovej ...

(4)

Na účely odvolacieho konania podáva posudok o skutočnostiach uvedených v odseku 1 hlavný posudkový ...

(5)

Lekárska posudková činnosť podľa odseku 1 môže byť vykonávaná pre ministerstvo podľa § 2 ...

(6)

Podrobnosti o výkone lekárskej posudkovej činnosti určí ministerstvo.

§ 86
(1)

Na vykonanie kontroly posudzovania dočasnej neschopnosti (ďalej len „kontrola") policajta alebo ...

a)
predložiť potvrdenie dočasnej pracovnej neschopnosti,
b)
umožniť nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie alebo predložiť výpis zo zdravotnej dokumentácie, ...
c)
umožniť vykonanie kontroly v určenom termíne,
d)
zabezpečiť účasť posudzovaného policajta alebo profesionálneho vojaka na kontrole, ak posudkový ...
e)
doplniť vyšetrenia a zabezpečiť ústavné liečenie policajta alebo profesionálneho vojaka, ak ...
f)
prerokovať trvanie dočasnej neschopnosti policajta alebo profesionálneho vojaka, ak trvá dlhšie ...
g)
prerokovať trvanie dočasnej neschopnosti policajta alebo profesionálneho vojaka, ak trvá dlhšie ...
(2)

Kontrola podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 7 ods. ...

§ 86a

Posudkový lekár ministerstva obrany a posudkový lekár ozbrojených síl kontrolujú u profesionálneho ...

§ 87
(1)

Posudková komisia sociálneho zabezpečenia Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia posudzuje, ...

a)
dočasná neschopnosť je dôsledkom služobného úrazu alebo choroby z povolania,
b)
dočasná neschopnosť je dôsledkom aktívnej tuberkulózy,
c)
dočasná neschopnosť je dôsledkom okolností uvedených v § 6 ods. 7,
d)
sa stal profesionálny vojak
1.
invalidný a v akej miere je znížená jeho schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie,
2.
invalidný v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania a v akej miere je znížená jeho ...
e)
úmrtie bolo dôsledkom služobného úrazu alebo choroby z povolania,
f)
je poberateľ výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo sirotského dôchodku ...
g)
sú splnené predpoklady na predĺženie podpornej doby,
h)
invalidita naďalej trvá,
i)
náklady spojené s liečením služobného úrazu alebo choroby z povolania boli účelne vynaložené. ...
(2)

Posudková komisia sociálneho zabezpečenia Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia kontroluje ...

(3)

Na účely odvolacieho konania podáva posudok o skutočnostiach uvedených v odsekoch 1 a 2 posudková ...

(4)

Predsedov posudkových komisií a členov posudkových komisií uvedených v odsekoch 1 a 3 ustanovuje ...

(5)

Podrobnosti o zložení a rokovaní posudkových komisií sociálneho zabezpečenia uvedených v odsekoch ...

§ 88
(1)

Predseda posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia posudzuje, ...

a)
či poškodenie zdravotného stavu profesionálneho vojaka alebo poberateľa dôchodku z výsluhového ...
b)
v sporných prípadoch na účely poskytnutia služby podľa § 71 a 78, či k úmrtiu došlo v dôsledku ...
(2)

Na účely odvolacieho konania skutočnosti uvedené v odseku 1 posudzuje predseda posudkovej komisie ...

§ 89

Členovia posudkových komisií sociálneho zabezpečenia podľa § 87 a 88, posudkový lekár ministerstva, ...

§ 90
Zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia
(1)

Zdravotnými výkonmi na účely sociálneho zabezpečenia sú

a)
vystavenie potvrdenia dočasnej neschopnosti na výkon služby,
b)
vystavenie preukazu o trvaní dočasnej neschopnosti na výkon služby,
c)
vystavenie potvrdenia o potrebe prevedenia na inú prácu,
d)
vystavenie potvrdenia o očakávanom dni pôrodu,
e)
vystavenie bodového ohodnotenia služobného úrazu alebo choroby z povolania na účely náhrady za ...
f)
vystavenie nálezu o zdravotnom stave na písomné vyžiadanie posudkového lekára ministerstva a posudkovej ...
g)
zdravotná starostlivosť poskytnutá na písomné vyžiadanie posudkového lekára a posudkovej komisie ...
h)
vystavenie tlačiva „hlásenie o úraze" a tlačiva „hlásenie choroby z povolania".
(2)

Zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia uvedené v odseku 1 sa policajtovi alebo profesionálnemu ...

(3)

Úhrada zdravotných výkonov podľa odseku 1 sa vykonáva podľa osobitného predpisu.36a)

(4)

Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia uhrádzajú ...

(5)

Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia kontrolujú ...

Trovy konania

§ 91
(1)

Predsedovi a členom posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia poskytuje útvar sociálneho zabezpečenia ...

(2)

Výkon funkcie predsedu alebo člena posudkovej komisie, u ktorých výkon tejto činnosti nie je v ...

(3)

Náhradu mzdy vyplatenú predsedovi alebo členovi posudkovej komisie podľa odseku 2 uhradí zamestnávateľovi ...

§ 92
(1)

Ministerstvo, útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, ...

(2)

Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia uhrádzajú ...

Financovanie

§ 93
(1)

Dávky a služby sociálneho zabezpečenia poskytované podľa tohto zákona sa uhrádzajú z osobitného ...

(2)

Odchodné a úmrtné sa uhrádza z prostriedkov rozpočtu ministerstva a príslušného služobného ...

§ 94
(1)

Príjmami osobitného účtu sú

a)
poistné na nemocenské zabezpečenie, poistné na úrazové zabezpečenie a poistné na výsluhové ...
b)
finančné prostriedky poskytované štátom na úhradu nákladov na
1.
dôchodok manželky,
2.
sociálny dôchodok,
3.
zvýšenie dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu,
4.
zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
5.
zvýšenie dôchodku z dôvodu účasti v odboji a rehabilitácie,
6.
kúpeľnú starostlivosť,
7.
zvýšenie dôchodku podľa zákona č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným ...
8.
vianočný príspevok podľa osobitného predpisu39a) a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou, ...
9.
príplatok k dôchodku podľa osobitného predpisu39b) a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou, ...
10.
príspevok účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách podľa ...
11.
poistné na starobné poistenie a invalidné poistenie policajtov a profesionálnych vojakov, ktorí ...
12.
zvýšenie sumy starobného dôchodku a sumy invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového ...
13.
vyrovnávací príplatok podľa osobitného predpisu,35aa)
c)
príspevky z rozpočtu ministerstva na úhradu nákladov na rekreácie osôb podľa § 69 ods. 9 a príspevky ...
d)
poistné odovzdané Sociálnou poisťovňou,
e)
poplatky za nesplnenie oznamovacej povinnosti, penále a pokuty,
f)
úroky z omeškania a z kreditného zostatku na osobitnom účte,
g)
dary,
h)
ostatné príjmy.
(2)

Finančné prostriedky na dávky uvedené v odseku 1 písm. b) a c) sa poukazujú na osobitný účet. ...

(3)

Finančné prostriedky na úhradu nákladov na zvýšenie sumy starobného dôchodku a sumy invalidného ...

(4)

Na úhradu rozdielov medzi príjmami osobitného účtu a výdavkami osobitného účtu sa poskytnú ...

§ 95

Výdavkami osobitného účtu sú výdavky na

a)
dávky a služby sociálneho zabezpečenia podľa tohto zákona a dávky podľa osobitných predpisov,39d) ...
b)
prevody poistného na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti do Sociálnej ...
c)
zabezpečenie povinnosti zaslať platiteľovi dávky sociálneho zabezpečenia dávky podľa § 63 odsek ...
d)
trovy, ktoré súvisia s výkonom posudkovej činnosti sociálneho zabezpečenia,
e)
úhradu nákladov na zdravotné výkony.
§ 96
(1)

Správcom osobitného účtu ministerstva je útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva. Správcom ...

(2)

Rozpočty a účtovné závierky osobitných účtov na kalendárny rok schvaľuje vo svojej pôsobnosti ...

(3)

Ak je podľa tohto zákona na výplatu dávok nemocenského zabezpečenia príslušný služobný úrad ...

(4)

Súčasťou platby poistného na verejné zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu39aa) je oznámenie ...

§ 97
Platitelia poistného, platenie poistného a splatnosť poistného na sociálne zabezpečenie
(1)

Poistné na sociálne zabezpečenie sa platí za kalendárny mesiac pozadu, ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Ak policajtovi a profesionálnemu vojakovi trvala účasť na sociálnom zabezpečení len časť kalendárneho ...

(3)

Poistné na sociálne zabezpečenie sa platí bezhotovostným prevodom na osobitný účet.

(4)

Poistné na sociálne zabezpečenie, ak ďalej nie je ustanovené inak, platia

a)
policajti a profesionálni vojaci, a to na
1.
nemocenské zabezpečenie 1,4 % z vymeriavacieho základu,
2.
výsluhový príspevok 1 % z vymeriavacieho základu,
3.
výsluhový dôchodok 7 % z vymeriavacieho základu,
4.
invalidný výsluhový dôchodok 3 % z vymeriavacieho základu,
b)
služobný úrad a služobný orgán, a to na
1.
nemocenské zabezpečenie 1,4 % z vymeriavacieho základu,
2.
výsluhový príspevok 1 % z vymeriavacieho základu,
3.
výsluhový dôchodok 20 % z vymeriavacieho základu,
4.
invalidný výsluhový dôchodok 3 % z vymeriavacieho základu,
5.
úrazové zabezpečenie 0,8 % z vymeriavacieho základu,
c)
štát, a to na starobné poistenie a invalidné poistenie policajtov a profesionálnych vojakov, ktorí ...
(5)

Poistné na výsluhový príspevok podľa odseku 4 písm. a) druhého bodu platí policajt a profesionálny ...

(6)

Vymeriavacím základom na poistné podľa odseku 4 písm. a) a b) je vymeriavací základ podľa § ...

(7)

Poistné na sociálne zabezpečenie, ktoré platí a odvádza služobný úrad alebo služobný orgán, ...

(8)

Ak sa platba poistného na sociálne zabezpečenie na príslušný osobitný účet uskutočnila oneskorene, ...

(9)

Jednotlivé sumy poistného podľa odsekov 4 a 5 sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

§ 98
Vymeriavací základ
(1)

Vymeriavací základ na určenie poistného na nemocenské zabezpečenie, úrazové zabezpečenie a ...

a)
služobný príjem,
b)
náhrada za nevyčerpanú dovolenku,
c)
doplatok k služobnému platu,
d)
služobný plat ustanovený osobitným predpisom,23)

ktorý patrí policajtovi v rozhodujúcom období.

(2)

Vymeriavací základ na určenie poistného na nemocenské zabezpečenie, úrazové zabezpečenie a ...

(3)

Vymeriavací základ na určenie poistného na nemocenské zabezpečenie, úrazové zabezpečenie a ...

a)
služobný plat,8)
b)
rozdiel medzi služobným príjmom z predchádzajúcej funkcie a služobným platom,9)
c)
služobný plat počas zaradenia profesionálneho vojaka do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych ...
d)
služobný plat počas dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.33c)
(4)

Vymeriavací základ na určenie poistného na nemocenské zabezpečenie, úrazové zabezpečenie a ...

a)
hodnostný plat,3eb)
b)
príplatok za výkon mimoriadnej služby.3ec)
(5)

Vymeriavací základ na určenie poistného na nemocenské zabezpečenie, úrazové zabezpečenie a ...

(6)

Do vymeriavacieho základu sa nezahŕňa u

a)
policajta, cestovné náhrady, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, peňažná ...
b)
profesionálneho vojaka ďalší služobný príjem alebo plat, alebo ďalší plat, služobný príjem ...
§ 99
Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu
(1)

Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu policajta a profesionálneho vojaka je kalendárny ...

(2)

Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu služobného úradu a služobného orgánu ...

(3)

Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu štátu sa určuje podľa všeobecných predpisov ...

(4)

Policajt a profesionálny vojak je povinný platiť poistné na nemocenské zabezpečenie a výsluhové ...

(5)

Policajt a profesionálny vojak nie je povinný platiť poistné na nemocenské zabezpečenie a výsluhové ...

a)
počas ktorého sa mu poskytuje materské, alebo rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu,43) ...
b)
počas ktorého je uznaný za dočasne neschopného alebo má nariadené karanténne opatrenie, ak sa ...
(6)

Služobný úrad a služobný orgán je povinný platiť poistné na nemocenské zabezpečenie, úrazové ...

§ 100
Vyplácanie dávok
(1)

Dávky nemocenského zabezpečenia sa vyplácajú v hotovostnej alebo bezhotovostnej forme v deň určený ...

(2)

Opakujúce sa dávky úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia podľa tohto zákona a ...

(3)

Jednorazové dávky výsluhového zabezpečenia sa vyplatia do 60 kalendárnych dní odo dňa vydania ...

(4)

Dávky úrazového zabezpečenia a dávky výsluhového zabezpečenia podľa tohto zákona a dávky ...

(5)

Dávky úrazového zabezpečenia a dávky výsluhového zabezpečenia podľa tohto zákona a dávky ...

SIEDMA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA

§ 102
Posudzovanie miery zníženia schopnosti vykonávať primerané civilné zamestnanie

Pri posudzovaní miery zníženia schopnosti vykonávať primerané civilné zamestnanie podľa § 85 ...

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 103
Vznik sociálneho zabezpečenia, nároku na dávky sociálneho zabezpečenia a vznik nároku na ich ...
(1)

Sociálne zabezpečenie policajta alebo profesionálneho vojaka vzniká dňom vzniku služobného pomeru ...

(2)

Nárok na dávku nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia ...

(3)

Nárok na výplatu dávky nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia ...

§ 103a

Minister môže vo svojej pôsobnosti odstraňovať tvrdosti, ktoré by sa vyskytli pri vykonávaní ...

§ 104
Vylúčenie nároku na dávky sociálneho zabezpečenia a na ich výplatu

Nárok na dávky úrazového zabezpečenia nevzniká, ak sa ministerstvo zbaví zodpovednosti za poškodenie ...

§ 105
Zmeny v sociálnom zabezpečení, v nároku na dávky sociálneho zabezpečenia, na ich výplatu a zmeny ...
(1)

Policajtovi sa prerušuje nemocenské zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie,

a)
ak mu bolo poskytnuté služobné voľno bez nároku na služobný plat na dobu dlhšiu ako jeden mesiac,44) ...
b)
ak bol zaradený do neplatenej zálohy podľa osobitného predpisu45) alebo ak bol zaradený mimo činnej ...
c)
ak jeho neospravedlnená neprítomnosť v službe trvala aspoň jeden deň,
d)
počas výkonu väzby, ak v danom polroku trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo ...
(2)

Profesionálnemu vojakovi sa prerušuje nemocenské zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie,

a)
ak bol zaradený do neplatenej zálohy,46)
b)
ak jeho neospravedlnená neprítomnosť vo výkone štátnej služby trvala aspoň jeden deň,
c)
počas výkonu väzby, ak v danom polroku trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo ...
(3)

Prerušenie sociálneho zabezpečenia podľa odsekov 1 a 2 sa posudzuje rovnako ako zánik sociálneho ...

(4)

Dávka nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia sa prizná ...

a)
priznala v nižšej sume, ako patrí,
b)
vypláca v nižšej sume, ako patrí,
c)
neprávom odoprela alebo
d)
priznala od neskoršieho dátumu, než od ktorého patrí.
(5)

Ak sa po skončení služobného pomeru preukáže, že u policajta alebo profesionálneho vojaka nebol ...

(6)

Dávka nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia sa odníme ...

(7)

Dávka nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia sa zníži, ...

(8)

Výplata dávky nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia ...

(9)

Výplata dávky sociálneho zabezpečenia, ktorá je podmienená invaliditou alebo dočasnou neschopnosťou, ...

(10)

Výplata dávky nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia ...

(11)

Dávka nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia sa odníme ...

(12)

Výplata dávky nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia, ...

(13)

Ak zanikol nárok na dávku nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia ...

(14)

Neoprávnene prijaté sumy sa môžu zrážať z bežne vyplácanej alebo neskôr priznanej dávky sociálneho ...

(15)

Právo na vrátenie dávky sociálneho zabezpečenia poskytnutej neoprávnene alebo v nesprávnej sume ...

§ 106
Zánik sociálneho zabezpečenia, zánik nároku na dávku sociálneho zabezpečenia a zánik nároku ...
(1)

Sociálne zabezpečenie policajta alebo profesionálneho vojaka zaniká dňom skončenia služobného ...

(2)

Nárok na dávku nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia ...

(3)

Nárok na dávku nemocenského zabezpečenia a úrazového zabezpečenia a nárok na jej výplatu zaniká ...

(4)

Nárok na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský ...

§ 107
Premlčanie nároku na výplatu dávky sociálneho zabezpečenia
(1)

Nárok na výplatu dávky nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia ...

(2)

Lehota podľa odseku 1 neplynie počas konania o dávke a v období, v ktorom policajtovi, profesionálnemu ...

§ 108
Zúčtovanie dávok sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia a výsluhového zabezpečenia

Orgány sociálneho zabezpečenia podľa doterajších právnych predpisov, útvar sociálneho zabezpečenia ...

a)

dôchodkového zabezpečenia podľa osobitných predpisov,

b)

výsluhového zabezpečenia podľa tohto zákona,

c)

sociálneho poistenia podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.

§ 109
Zaokrúhľovanie súm dávok sociálneho zabezpečenia
(1)

Sumy jednotlivých dávok sociálneho zabezpečenia vyplácané podľa tohto zákona sa zaokrúhľujú ...

(2)

Ak sa dávka sociálneho zabezpečenia delí na diely, suma tohto dielu sa zaokrúhľuje na eurocenty ...

§ 110
Poberateľ dávky sociálneho zabezpečenia
(1)

Poberateľom dávky sociálneho zabezpečenia je policajt, profesionálny vojak a iná fyzická osoba, ...

(2)

Osobitným príjemcom dávky sociálneho zabezpečenia podľa odseku 1 je

a)
fyzická osoba alebo právnická osoba určená rozhodnutím útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva ...
b)
fyzická osoba, ktorej sa vyplácal sirotský výsluhový dôchodok alebo sirotský dôchodok do dňa ...
(3)

Osobitný príjemca podľa odseku 2 písm. b) alebo iný poberateľ dávky kedykoľvek po nadobudnutí ...

§ 111
Prechod nároku na dávku sociálneho zabezpečenia
(1)

Ak policajt, profesionálny vojak alebo iný poberateľ dávky, ktorý splnil podmienky nároku na dávku ...

(2)

Ak policajt a profesionálny vojak, ktorý splnil podmienky nároku na dávku úrazového zabezpečenia ...

(3)

Nároky prechádzajúce na osoby uvedené v odsekoch 1 a 2 nie sú predmetom dedičstva; predmetom dedičstva ...

(4)

Ak niet osôb, ktoré by podľa odsekov 1 až 3 nadobudli nárok na dávky sociálneho zabezpečenia, ...

§ 112
Postúpenie nároku na dávku sociálneho zabezpečenia

Nárok na dávku sociálneho zabezpečenia podľa tohto zákona nemožno postúpiť.

§ 113
Práva a povinnosti poberateľa dávky sociálneho zabezpečenia
(1)

Poberateľ dávky sociálneho zabezpečenia má právo

a)
uplatniť si nárok na dávku sociálneho zabezpečenia a nárok na jej výplatu a jej výšku,
b)
požiadať útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia ...
(2)

Poberateľ dávky sociálneho zabezpečenia je povinný

a)
preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie, prerušenie a zánik sociálneho zabezpečenia, ...
b)
preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik a zánik nároku na dávku sociálneho zabezpečenia, ...
c)
zúčastniť sa posudzovania zdravotného stavu počas trvania dočasnej neschopnosti, ak mu to zdravotný ...
d)
zúčastniť sa posudzovania zdravotného stavu na účely invalidity,
e)
zúčastniť sa na opätovnom posúdení zdravotného stavu poberateľa invalidného dôchodku v určenom ...
f)
dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas trvania dočasnej neschopnosti ...
g)
vrátiť dávku sociálneho zabezpečenia alebo jej časť odo dňa, od ktorého nepatrila vôbec alebo ...
1.
nesplnil povinnosť ustanovenú týmto zákonom,
2.
prijímal dávku sociálneho zabezpečenia alebo jej časť, hoci vedel alebo musel z okolností predpokladať, ...
3.
vedome inak spôsobil, že dávka sociálneho zabezpečenia alebo jej časť sa vyplatila neoprávnene ...
4.
rozhodnutie o skončení služobného pomeru bolo zrušené a jeho služobný pomer trvá,
h)
plniť ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(3)

Lehota na splnenie povinnosti podľa odseku 2 písm. b) je zachovaná aj vtedy, ak doklad preukazujúci ...

(4)

Doklad preukazujúci skutočnosti rozhodujúce na vznik a zánik nároku na dávku sociálneho zabezpečenia, ...

(5)

Policajtovi, policajtke, profesionálnemu vojakovi alebo profesionálnej vojačke patria práva pri ...

(6)

Ak sa policajt, policajtka, profesionálny vojak alebo profesionálna vojačka domnievajú, že ich ...

§ 114
Práva a povinnosti služobného úradu a služobného orgánu
(1)

Služobný úrad a služobný orgán je povinný

a)
odviesť poistné na nemocenské zabezpečenie, úrazové zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie ...
b)
odviesť poistné na nemocenské zabezpečenie, úrazové zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie ...
c)
prihlásiť alebo odhlásiť policajta a profesionálneho vojaka z poistenia podľa písmena a) do ôsmich ...
d)
predkladať správcovi osobitného účtu výkaz poistného za príslušný kalendárny mesiac v lehote ...
e)
poskytovať správcovi osobitného účtu súčinnosť pri vykonávaní sociálneho zabezpečenia,
f)
písomne oznamovať útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenskému úradu sociálneho ...
g)
predkladať útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia ...
h)
viesť o policajtoch, profesionálnych vojakoch a iných poberateľoch dávok evidenciu na účely sociálneho ...
i)
vydávať policajtovi a profesionálnemu vojakovi na jeho žiadosť potvrdenia o rozhodujúcich skutočnostiach ...
j)
písomne oznamovať útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenskému úradu sociálneho ...
k)
vystavovať evidenčné listy dôchodkového poistenia pre Sociálnu poisťovňu,
l)
odviesť na osobitný účet útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenského úradu ...
m)
písomne oznamovať útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenskému úradu sociálneho ...
(2)

Ak služobný úrad, služobný orgán, útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva, Vojenský úrad ...

(3)

Právo na náhradu neoprávnene vyplatených súm sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, keď ...

(4)

Poverený zamestnanec útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva, Vojenského úradu sociálneho ...

(5)

Služobný úrad, služobný orgán, útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad ...

(6)

Služobný úrad, služobný orgán, útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad ...

(7)

Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia má právo ...

(8)

Ak je to nevyhnutné na utajenie činnosti alebo totožnosti policajta alebo profesionálneho vojaka ...

§ 115
Evidencia na účely sociálneho zabezpečenia
(1)

Služobný úrad, služobný orgán, útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad ...

(2)

Evidencia musí obsahovať tieto údaje:

a)
meno a priezvisko vrátane všetkých predošlých priezvisk,
b)
dátum a miesto narodenia, rodné číslo,
c)
rodinný stav,
d)
miesto trvalého pobytu,
e)
vznik služobného pomeru a skončenie služobného pomeru,
f)
vymeriavací základ policajta alebo profesionálneho vojaka,
g)
obdobie, počas ktorého policajt poberal náhradu služobného platu pri dočasnej neschopnosti, počas ...
h)
obdobie, počas ktorého profesionálny vojak poberal náhradu služobného platu pri dočasnej neschopnosti, ...
i)
obdobie, počas ktorého sa policajtovi a profesionálnemu vojakovi prerušuje účasť na nemocenskom ...
(3)

Služobný úrad zaznamenáva potrebné údaje na mzdových listoch a služobný orgán na záznamoch ...

(4)

Na vedenie evidencií podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis.50)

(5)

Údaje podľa odseku 2 sa v Slovenskej informačnej službe a vo Vojenskom spravodajstve zaznamenávajú ...

Povinnosti ďalších právnických osôb
§ 116
(1)

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky je na účely výsluhového zabezpečenia povinné zasielať ...

(2)

Zdravotnícke zariadenia sú povinné

a)
poskytovať výpis zo zdravotnej dokumentácie a zhodnotenie liečby s určením diagnostického záveru, ...
b)
prerokovať s posudkovým lekárom zdravotný stav policajta alebo profesionálneho vojaka na výkon ...
c)
prerokovať s posudkovým lekárom zdravotný stav policajta alebo profesionálneho vojaka na výkon ...
d)
poskytovať posudkovému lekárovi hlásenie o zistení choroby z povolania,
e)
vykazovať útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia ...
f)
potvrdzovať potvrdenie o dočasnej neschopnosti z dôvodu choroby alebo potreby ošetrenia chorého ...
§ 117
(1)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva Slovenskej ...

(2)

V oznámeniach, podaniach a v žiadostiach adresovaných útvaru sociálneho zabezpečenia, Vojenskému ...

§ 118
(1)

Dohody o zrážkach z dávok sociálneho zabezpečenia podľa tohto zákona sa môžu uzatvoriť na ...

a)
pohľadávok na výživnom,
b)
príspevku na výživu,
c)
preplatku na dávke sociálneho zabezpečenia,
d)
pohľadávok ministerstva,

a to až do sumy, ktorú možno postihnúť výkonom rozhodnutia.

(2)

Dohody o zrážkach z dávok sociálneho zabezpečenia podľa tohto zákona sa môžu uzatvoriť aj ...

(3)

Na výkon rozhodnutia zrážkami z dávok sociálneho zabezpečenia platia osobitné predpisy.52)

§ 119
(1)

Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky53) a ...

a)
sa sústavne pripravuje na povolanie,
b)
pre chorobu alebo úraz sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nevykonáva zárobkovú ...
c)
je neschopné sa pripravovať sústavne na povolanie alebo je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť, ...
(2)

Nezaopatrené dieťa nie je dieťa, ktoré

a)
sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ak už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ...
b)
je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú ...
(3)

Za sústavnú prípravu na povolanie podľa tohto zákona sa považuje štúdium na strednej škole ...

(4)

Sústavná príprava na povolanie podľa odseku 1 písm. a) sa končí

a)
žiakovi strednej školy spôsobom ustanoveným osobitným predpisom,57)
b)
študentovi vysokej školy spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.58)
(5)

Za sústavnú prípravu na povolanie sa podľa tohto zákona považuje aj

a)
obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského ...
b)
obdobie od skončenia štúdia na strednej škole do zápisu na vysokú školu vykonaného najneskôr ...
c)
obdobie po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného ...
d)
obdobie od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské vzdelanie ...
(6)

Za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie sa považuje aj iné štúdium alebo výučba, ak sú ...

(7)

Za sústavnú prípravu na povolanie sa nepovažuje obdobie, počas ktorého dieťa štúdium prerušilo. ...

§ 120
Spôsobilosť v právnych vzťahoch sociálneho zabezpečenia
(1)

Spôsobilosť policajta a profesionálneho vojaka mať v právnych vzťahoch sociálneho zabezpečenia ...

(2)

Spôsobilosť iného poberateľa dávky sociálneho zabezpečenia mať v právnych vzťahoch sociálneho ...

(3)

Spôsobilosť iného poberateľa dávky sociálneho zabezpečenia vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať ...

(4)

Dieťa mladšie ako 18 rokov musí byť zastúpené zákonným zástupcom. Kto je zákonný zástupca ...

(5)

O pozbavení a o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, o zákonnom zástupcovi policajta alebo ...

DRUHÁ HLAVA
PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 121

O dávkach sociálneho zabezpečenia, na ktoré vznikol nárok pred účinnosťou tohto zákona a o ...

§ 122
(1)

Ak dôvod na výplatu dávky nemocenského zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov vznikol ...

(2)

Na výpočet dávok nemocenského zabezpečenia podľa § 5 sa od 1. júla 2002 do 31. decembra 2002 ...

§ 123
(1)

Profesionálnym vojakom, ktorí boli alebo budú prepustení zo služobného pomeru v dôsledku zníženia ...

a)
patrí odchodné podľa § 33 zvýšené o trojnásobok základu podľa § 60; ak týmto vojakom bolo ...
b)
patrí odchodné vo výške trojnásobku základu podľa § 60, ak týmto vojakom nárok na odchodné ...
(2)

Profesionálnym vojakom, ktorí boli alebo budú prepustení zo služobného pomeru v dôsledku zníženia ...

a)
najmenej pätnásť rokov služby, patrí odo dňa účinnosti tohto zákona výsluhový dôchodok podľa ...
b)
najmenej päť rokov, ale menej ako pätnásť rokov služby sa predlžuje doba poberania priznaného ...
c)
menej ako päť rokov služby, patrí odo dňa účinnosti tohto zákona, najskôr však odo dňa prepustenia ...
§ 124
(1)

Výsluhové príspevky, na ktoré vznikol nárok podľa § 211 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 73/1998 ...

(2)

Výsluhové príspevky, na ktoré vznikol nárok podľa § 211 ods. 1 písm. d) a odseku 2 zákona č. ...

(3)

Príspevky za službu, na ktoré vznikol nárok podľa § 119 až 122 zákona č. 410/1991 Zb. o služobnom ...

a)
o 1,5 % tejto výšky za každý skončený rok trvania služobného pomeru, ak ide o výsluhové príspevky, ...
b)
o 1 % tejto výšky za každý skončený rok trvania služobného pomeru, ak ide o výsluhové príspevky, ...
c)
o 0,5 % tejto výšky za každý skončený rok trvania služobného pomeru, ak ide o výsluhové príspevky, ...
d)
o 0,2 % tejto výšky za každý skončený rok trvania služobného pomeru, ak ide o výsluhové príspevky, ...
(4)

Príspevky za službu, na ktoré vznikol nárok podľa § 110 až 114 zákona č. 100/1970 Zb. o služobnom ...

(5)

Príspevky za službu, na ktoré vznikol nárok po 27. auguste 1991 podľa § 98 až 101 zákona č. ...

a)
výsluhové príspevky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu účinnosti tohto zákona, ...
b)
výsluhové dôchodky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu účinnosti tohto zákona, ...
(6)

Výsluhové príspevky, na ktoré vznikol nárok po 30. júni 1998 podľa § 202 ods. 1 písm. a) až ...

(7)

Výsluhové príspevky, na ktoré vznikol nárok po 30. júni 1998 podľa § 202 ods. 1 písm. d) a ...

(8)

Výsluhové príspevky, na ktoré vznikol nárok po 30. apríli 1998 podľa § 19 písm. a) až c) zákona ...

(9)

Výsluhové príspevky, na ktoré vznikol nárok po 30. apríli 1998 podľa § 20 zákona č. 114/1998 ...

(10)

Pri súbehu nároku na výsluhový príspevok podľa § 31 s nárokom na výsluhový príspevok podľa ...

(11)

Pri súbehu nároku na výsluhový príspevok podľa § 31 s nárokom na výsluhový dôchodok podľa ...

§ 125
(1)

Starobné dôchodky policajtov, ak ich služobný pomer trval najmenej 15 rokov, na ktoré vznikol nárok ...

(2)

Starobné dôchodky policajtov a prídavok k starobnému dôchodku policajtov, ak ich služobný pomer ...

(3)

Starobné dôchodky colníkov a prídavok k starobnému dôchodku colníkov, ak ich služobný pomer ...

(4)

Starobné dôchodky profesionálnych vojakov, ak ich služobný pomer trval najmenej 15 rokov, na ktoré ...

(5)

Starobné dôchodky policajtov, ak ich služobný pomer trval menej ako 15 rokov, na ktoré vznikol ...

(6)

Starobné dôchodky colníkov, ak ich služobný pomer trval menej ako 15 rokov, na ktoré vznikol nárok ...

(7)

Prídavok k starobnému dôchodku policajtov, ak ich služobný pomer trval menej ako 15 rokov, na ktorý ...

(8)

Prídavok k starobnému dôchodku colníkov, ak ich služobný pomer trval menej ako 15 rokov, na ktorý ...

(9)

Starobné dôchodky profesionálnych vojakov, ak ich služobný pomer trval menej ako 15 rokov, na ktoré ...

(10)

Ak poberatelia starobných dôchodkov uvedených v odseku 5 alebo 9 boli invalidnými alebo čiastočne ...

(11)

Výsluhové dôchodky priznané a vyplácané podľa § 26 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení ...

(12)

Výsluhové dôchodky priznané a vyplácané podľa § 27 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení ...

(13)

Výsluhové dôchodky priznané a vyplácané podľa § 89 ods. 2 a 3, § 91, § 92 ods. 2 a § 94 zákona ...

(14)

Pri súbehu nároku na výsluhový dôchodok podľa § 38 s nárokom na výsluhový príspevok podľa ...

(15)

Pri súbehu nároku na výsluhový dôchodok podľa § 38 s nárokom na výsluhový dôchodok podľa ...

(16)

Výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok podľa tohto zákona u policajta, ktorý v ...

(17)

Výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok profesionálneho vojaka, ktorý už poberá ...

§ 126
(1)

Invalidné dôchodky a čiastočné invalidné dôchodky policajtov, ak ich služobný pomer trval najmenej ...

(2)

Invalidné dôchodky a prídavok k invalidnému dôchodku a čiastočné invalidné dôchodky a prídavok ...

(3)

Invalidné dôchodky a prídavok k invalidnému dôchodku a čiastočné invalidné dôchodky a prídavok ...

(4)

Invalidné dôchodky a čiastočné invalidné dôchodky profesionálnych vojakov, ak ich služobný ...

(5)

Invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok policajtov, ktorých služobný pomer trval ...

(6)

Invalidné dôchodky a čiastočné invalidné dôchodky profesionálnych vojakov, ktorých služobný ...

(7)

Invalidné výsluhové dôchodky priznané podľa § 93 ods. 1 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom ...

(8)

Invalidné výsluhové dôchodky priznané podľa § 29 až 32 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom ...

§ 127

Dôchodky za výsluhu rokov policajtov, na ktoré vznikol nárok podľa doterajších predpisov a tento ...

§ 129
(1)

Vdovské dôchodky, vdovecké dôchodky a sirotské dôchodky, na ktoré vznikol nárok podľa doterajších ...

(2)

Vdovské dôchodky a prídavok k vdovskému dôchodku, vdovecké dôchodky a prídavok k vdoveckému ...

(3)

Vdovské dôchodky a prídavok k vdovskému dôchodku, vdovecké dôchodky a prídavok k vdoveckému ...

(4)

Vdovské dôchodky, vdovecké dôchodky a sirotské dôchodky, na ktoré vznikol nárok podľa doterajších ...

(5)

Vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané ...

(6)

Vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané ...

(7)

Ak nie sú splnené podmienky uvedené v § 46, 50, 51, 52, 53 a 57, vdovské dôchodky, vdovecké dôchodky ...

(8)

Ak nie sú splnené podmienky uvedené v § 46, 47, 50, 51 a 53, vdovské dôchodky a prídavok k vdovskému ...

(9)

Ak nie sú splnené podmienky uvedené v § 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54 a 57, vdovské dôchodky, vdovecké ...

§ 130
(1)

Prídavok k invalidnému dôchodku a prídavok k čiastočnému invalidnému dôchodku policajta, ktorého ...

(2)

Prídavok k vdovskému dôchodku, prídavok k vdoveckému dôchodku a prídavok k sirotskému dôchodku ...

(3)

Prídavok k vdovskému dôchodku, prídavok k vdoveckému dôchodku a prídavok k sirotskému dôchodku ...

(4)

Prídavok k dôchodku podľa odsekov 1 a 3 nepodlieha kráteniu s príjmom zo zárobkovej činnosti ...

(5)

Na výplatu prídavku k dôchodku podľa odsekov 1 až 3 je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ...

§ 131
(1)

Ak nárok na vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký ...

(2)

Ak nárok na vdovský dôchodok a prídavok k vdovskému dôchodku alebo nárok na vdovecký dôchodok ...

§ 132
(1)

Ak nárok na sirotský dôchodok priznaný podľa doterajších predpisov, na ktorého výplatu bol ...

(2)

Ak nárok na sirotský dôchodok a prídavok k sirotskému dôchodku priznaný podľa doterajších ...

§ 133

Dôchodky manželky, na ktoré vznikol nárok podľa doterajších predpisov, tento nárok trvá ku ...

§ 134

Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť vyplácané orgánom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo ...

§ 135

Výsluhové dôchodky podľa § 38, invalidné výsluhové dôchodky podľa § 40, vdovské výsluhové ...

§ 136

Doba poberania invalidného a čiastočného invalidného dôchodku z I. alebo II. kategórie funkcií, ...

§ 137
(1)

Policajtovi, ktorého služobný pomer trval viac ako 15 rokov a pri skončení služobného pomeru ...

a)
o to policajt požiada najneskôr do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona alebo
b)
splnil podmienku veku rozhodnú pre nárok na starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom ...
(2)

Na výplatu dávok výsluhového zabezpečenia podľa odseku 1 je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ...

(3)

Profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer trval viac ako 15 rokov a pri skončení služobného ...

§ 138

Ustanovenie § 58 ods. 1 písm. a) sa prvýkrát použije u policajtov, ktorých služobný pomer sa ...

§ 139
(1)

Profesionálnemu vojakovi Vojsk ministerstva vnútra, ktorého služobný pomer sa skončí najneskôr ...

(2)

Profesionálnemu vojakovi Vojsk ministerstva vnútra, ktorého služobný pomer sa skončí najneskôr ...

§ 140

Lekárska komisia podľa § 86 ods. 5 písm. a) u policajta, ktorému bola priznaná invalidita v dôsledku ...

§ 141
(1)

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia zriadený podľa doterajších predpisov sa považuje za Vojenský ...

(2)

Orgán sociálneho zabezpečenia zriadený podľa doterajších predpisov sa považuje za útvar sociálneho ...

§ 142
Základom na výpočet priemerného služobného platu policajta do 31. marca 1998 sa považuje
a)

funkčný plat,

b)

prídavok za výsluhu rokov,

c)

príplatok za nevykonávanie podnikateľskej a inej zárobkovej činnosti,

d)

hodnostný príplatok,

e)

príplatok za vedenie,

f)

príplatok za zastupovanie,

g)

osobitný príplatok,

h)

osobný príplatok,

i)

príplatok za nočnú službu,

j)

príplatok za službu v sobotu a v nedeľu,

k)

peňažná náhrada za službu vykonávanú vo sviatok.

§ 143
(1)

Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona nie je dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie ...

(2)

Sústavná príprava na povolanie podľa tohto zákona je aj štúdium študenta na vysokej škole podľa ...

(3)

Sústavná príprava na povolanie študenta, ktorý študuje na vysokej škole podľa odseku 2, sa začína ...

(4)

Sústavná príprava na povolanie študenta, ktorý študuje na vysokej škole podľa odseku 2, sa končí ...

§ 143a
Od 1. júla 2002 sa na sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov nepoužijú
1.

§ 130 až 145 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov,

2.

§ 157 až 160 a § 167 až 174 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. ...

§ 143b

Všeobecné predpisy o sociálnom zabezpečení sa do 30. júna 2003 považujú za všeobecné predpisy ...

§ 143c
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2005
(1)

Na dávky nemocenského zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, na ktoré vznikol nárok ...

(2)

Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer pred účinnosťou tohto zákona ...

(3)

Invalidné výsluhové dôchodky podľa § 126 ods. 3 sa zvyšujú o 5,9 %, ak služobný pomer colníka ...

(4)

Dôchodky, ktoré boli priznané a vyplácané útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo ...

(5)

Na zmeny výšky dávok, zánik nároku na dávky a ich výplatu, obmedzenie výplaty, zníženie dávok, ...

(6)

Zmeny vo výške vyplácanej náhrady za stratu na služobnom plate policajta alebo náhrady za stratu ...

(7)

Pri zmenách vo výške náhrady za stratu na služobnom plate policajta alebo náhrady za stratu na ...

(8)

Policajtovi, ktorého služobný pomer ku dňu účinnosti tohto zákona trval najmenej 15 rokov, patrí ...

(9)

Profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer sa skončí do 31. decembra 2007 prepustením z ...

a)
závažného porušenia niektorej základnej povinnosti vojaka alebo porušenia niektorého zákazu ...
b)
právoplatného odsúdenia pre úmyselný trestný čin,
c)
právoplatného rozhodnutia o podmienečnom zastavení trestného stíhania v konaní o úmyselnom trestnom ...

sa výsluhový príspevok znižuje o jednu polovicu.

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2007
§ 143d
(1)

Ak suma starobného dôchodku policajta a colníka priznaného podľa predpisov účinných do 31. decembra ...

(2)

Suma starobného dôchodku, ktorá bola vypočítaná z upraveného priemerného mesačného zárobku ...

(3)

Priemerný mesačný zárobok na účely určenia sumy starobného dôchodku je priemerný mesačný ...

(4)

Priemerný mesačný zárobok v sume do 2 500 Sk sa započítava v plnej výške, zo sumy nad 2 500 ...

(5)

O sume starobného dôchodku podľa odsekov 1 až 4 útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo ...

§ 143e

Príplatok priznaný v rámci súdnej rehabilitácie alebo mimosúdnej rehabilitácie k starobnému ...

§ 143f
(1)

Ak nárok na výplatu vdovského výsluhového dôchodku a vdoveckého výsluhového dôchodku má vdova ...

(2)

Ak nárok na vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok, ktorý sa podľa § 129 ods. 1 až 5 považuje ...

(3)

O uvoľnení výplaty vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku rozhodne ...

§ 143g
(1)

Ak nárok na sirotský dôchodok jednostranne osirelého dieťaťa, ktorý sa podľa § 129 ods. 1 až ...

(2)

Ak nárok na sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa, ktorý sa podľa § 129 ods. 1 až ...

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
§ 143h
(1)

Ak policajtovi uvedenému v § 137 nevznikol nárok na výsluhový dôchodok, nárok na výsluhový ...

(2)

Ak služobný pomer policajta skončil podľa predpisov platných pred 1. aprílom 1998 a nárok na ...

(3)

Pri splnení podmienky veku rozhodujúcej na nárok na starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov ...

§ 143i

Dôchodky colníkov, ktoré boli priznané Sociálnou poisťovňou podľa všeobecných predpisov o ...

§ 143j
(1)

Náhrada za stratu na služobnom plate policajta alebo náhrada za stratu na služobnom príjme profesionálneho ...

(2)

Pri zmenách vo výške vyplácanej náhrady za stratu na služobnom plate policajta alebo profesionálneho ...

(3)

Náhrada za stratu na služobnom plate priznaná podľa § 21 ods. 3 sa od 1. januára 2008 aj naďalej ...

(4)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému vznikol nárok na výsluhový dôchodok podľa § 91 ods. 2 zákona ...

(5)

Podľa odseku 4 sa postupuje aj pri určení sumy vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového ...

(6)

Ak vdova po policajtovi alebo profesionálnom vojakovi k 1. januáru 2008 spĺňa podmienky nároku ...

(7)

Ak nárok na výplatu vdovského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku, ktorý sa podľa § 129 ods. ...

(8)

Ak nárok na vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok, ktorý sa podľa § 129 ods. 4 považuje ...

(9)

Ak nárok na výplatu vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku, ...

(10)

Ak nárok na vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok, ktorý sa podľa ...

(11)

Pri súbehu nároku na výplatu vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku ...

(12)

O uvoľnení výplaty vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku podľa ...

(13)

Výplata sirotského výsluhového dôchodku sa obnoví dňom 1. januára 2008, ak k tomuto dňu dieťa ...

(14)

Ak nárok na sirotský výsluhový dôchodok podľa § 53 vznikol v období od 1. júla 2002 do 31. ...

(15)

Ak nárok na vdovský dôchodok, na ktorého výplatu je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ...

(16)

Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorému bol priznaný invalidný dôchodok alebo čiastočný ...

(17)

Priemerný služobný plat profesionálneho vojaka na zistenie základu na výpočet výsluhového príspevku, ...

(18)

Ak suma výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, ...

§ 143k
(1)

Náhrada príjmu, príplatok k náhrade príjmu, nemocenské, príplatok k nemocenskému, materské, ...

(2)

O nemocenských dávkach, na ktoré vznikol hasičovi nárok do 31. decembra 2007 a o ktorých sa do ...

(3)

Dávky úrazového poistenia, na ktoré vznikol hasičovi a pozostalým po ňom nárok do 31. decembra ...

(4)

O dávkach úrazového poistenia, na ktoré vznikol hasičovi a pozostalým po ňom nárok do 31. decembra ...

(5)

Dávky dôchodkového poistenia a príplatok za štátnu službu k dôchodku, na ktoré vznikol hasičovi ...

(6)

O dávkach dôchodkového poistenia a príplatku za štátnu službu k dôchodku, na ktoré vznikol ...

(7)

Nárok na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok a ich výplatu ...

(8)

Výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok hasiča, ktorý bol pred 1. januárom 2008 ...

(9)

Hasič, ktorému skončí služobný pomer v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010, môže ...

(10)

Dňom podania žiadosti podľa odseku 9 zaniká hasičovi nárok na výsluhové zabezpečenie podľa ...

(11)

Na základe žiadosti Sociálnej poisťovne útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva prevedie podľa ...

§ 143l
(1)

Hasičovi, ktorý pri skončení služobného pomeru

a)
v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008 nedovŕši vek 55 rokov alebo nedosiahne 25 rokov ...
b)
v období od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 nedovŕši vek 52 rokov alebo nedosiahne 19 rokov ...
c)
v období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 nedovŕši vek 50 rokov, vznikne nárok na výplatu ...
(2)

Odsek 1 sa nevzťahuje na hasiča, ktorému v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010 skončí ...

§ 143m
(1)

Za základ na výpočet priemerného služobného platu hasiča okrem príslušníka Horskej záchrannej ...

a)
tarifný plat,
b)
príplatok za riadenie,
c)
príplatok za zastupovanie,
d)
príplatok za hodnosť,
e)
príplatok za nočnú prácu,
f)
príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu,
g)
osobitný príplatok,
h)
platové zvýhodnenie,
i)
plat a náhrada platu za sviatok.
(2)

Za základ na výpočet priemerného služobného platu hasiča okrem záchranára v období od 1. apríla ...

a)
tarifný plat,
b)
príplatok za riadenie,
c)
príplatok za zastupovanie,
d)
osobný príplatok,
e)
hodnostný príplatok,
f)
príplatok za štátnu službu v noci,
g)
príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu,
h)
príplatok za štátnu službu vo sviatok,
i)
príplatok za zmennosť,
j)
príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí,
k)
príplatok za prípravu čakateľa.
(3)

Za základ na výpočet priemerného služobného platu hasiča okrem záchranára v období od 1. januára ...

(4)

Na výpočet dávok nemocenského zabezpečenia podľa § 5 sa od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008 ...

(5)

Za služobný príjem hasiča okrem záchranára, ktorý bol pred 1. januárom 2008 zaradený mimo činnej ...

§ 143n
(1)

Za základ na výpočet priemerného služobného platu záchranára do 31. marca 2002 sa považuje ...

(2)

Za základ na výpočet priemerného služobného platu záchranára, ktorý bol v období od 1. apríla ...

(3)

Za základ na výpočet priemerného služobného platu záchranára, ktorý bol v období od 1. apríla ...

a)
tarifný plat,
b)
príplatok za riadenie,
c)
príplatok za zastupovanie,
d)
osobný príplatok,
e)
príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí,
f)
príplatok za zmennosť,
g)
príplatok za prácu v noci,
h)
príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu,
i)
príplatok za prácu vo sviatok.
(4)

Na výpočet dávok nemocenského zabezpečenia podľa § 5 sa od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008 ...

§ 143o
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2009
(1)

Na výpočet dávok nemocenského zabezpečenia podľa § 5 sa v roku 2009 použije u policajta zaradeného ...

(2)

Priemerný mesačný služobný plat podľa § 60 ods. 4 u policajta zaradeného na výkon štátnej ...

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2009
§ 143p
(1)

Ak suma starobného dôchodku určená podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988, ktorý sa ...

(2)

Ak suma výsluhového príspevku určená podľa predpisov účinných pred 1. májom 1998, ktorý sa ...

(3)

O sume starobného dôchodku podľa odseku 1 a výsluhového príspevku podľa odseku 2 útvar sociálneho ...

§ 143r

Príplatok k starobnému dôchodku, invalidnému dôchodku, čiastočnému invalidnému dôchodku, ktoré ...

§ 143s

Suma vdovského výsluhového dôchodku určená z výsluhového dôchodku priznaného podľa § 137 ...

§ 143t
(1)

Hasič, ktorému skončil služobný pomer v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008, môže ...

(2)

Hasič, ktorému skončí služobný pomer v období od 1. januára 2009 do 31. decembra 2010, môže ...

(3)

Dňom podania žiadosti podľa odsekov 1 a 2 zaniká hasičovi nárok na výsluhové zabezpečenie podľa ...

(4)

Ustanovenie § 143k ods. 9 a 10 sa od 1. januára 2009 nepoužije.

§ 143u
Prechodné ustanovenie účinné od 1. apríla 2009

Profesionálnemu vojakovi, ktorý vykonával funkciu sudcu vojenského súdu alebo činnosť justičného ...

§ 143v
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2011
(1)

Policajtke alebo profesionálnej vojačke, ktorá nastúpila na materskú dovolenku pred 1. januárom ...

(2)

Ak ochranná lehota začala plynúť pred 1. januárom 2011 a jej plynutie neskončilo do 31. decembra ...

Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2013
§ 143w

Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorému pred 1. májom 2013 vznikol nárok na dávky nemocenského ...

§ 143x
Policajt alebo profesionálny vojak, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a skončil ...
a)

päť skončených rokov pred 1. májom 2013,

b)

šesť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 štyri skončené roky služobného pomeru,

c)

sedem skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 tri skončené roky služobného pomeru,

d)

osem skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 dva skončené roky služobného pomeru,

e)

deväť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 jeden skončený rok služobného pomeru,

f)

desať skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako jeden skončený rok služobného pomeru. ...

§ 143y
(1)

Výsluhový príspevok patrí odo dňa nasledujúceho po dni skončenia služobného pomeru policajtovi ...

a)
jedného roka, ak ich služobný pomer trval
1.
desať až šestnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako jeden skončený rok, ...
2.
deväť až pätnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 jeden skončený rok,
3.
osem až štrnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 dva skončené roky,
4.
sedem až trinásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 tri skončené roky,
5.
šesť až dvanásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 štyri skončené roky,
6.
päť až jedenásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 päť skončených rokov,
7.
menej ako dvanásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 šesť skončených rokov,
8.
menej ako jedenásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 sedem skončených rokov,
9.
menej ako desať skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 osem skončených rokov,
b)
dvoch rokov, ak ich služobný pomer trval
1.
sedemnásť až dvadsaťjeden skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako jeden skončený ...
2.
šestnásť až dvadsať skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 jeden skončený rok,
3.
pätnásť až devätnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 dva skončené roky,
4.
štrnásť až osemnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 tri skončené roky,
5.
trinásť až sedemnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 štyri skončené roky,
6.
dvanásť až sedemnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 päť skončených rokov,
7.
dvanásť až sedemnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 šesť skončených rokov,
8.
jedenásť až šestnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 sedem skončených rokov,
9.
desať až pätnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 osem skončených rokov,
10.
desať až štrnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 deväť skončených rokov,
11.
menej ako pätnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 desať skončených rokov,
12.
menej ako trinásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 jedenásť skončených rokov,
c)
troch rokov, ak ich služobný pomer trval
1.
dvadsaťdva až dvadsaťštyri skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako jeden skončený ...
2.
dvadsaťjeden až dvadsaťštyri skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 jeden skončený rok, ...
3.
dvadsať až dvadsaťštyri skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 dva skončené roky,
4.
devätnásť až dvadsaťštyri skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 tri skončené roky,
5.
osemnásť až dvadsaťštyri skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 štyri skončené roky,
6.
osemnásť až dvadsaťštyri skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 päť skončených rokov, ...
7.
osemnásť až dvadsaťtri skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 šesť skončených rokov,
8.
sedemnásť až dvadsaťdva skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 sedem skončených rokov,
9.
šestnásť až dvadsaťjeden skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 osem skončených rokov, ...
10.
pätnásť až dvadsať skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 deväť skončených rokov,
11.
pätnásť až devätnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 desať skončených rokov, ...
12.
trinásť až osemnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 jedenásť skončených rokov, ...
13.
trinásť až sedemnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 dvanásť skončených rokov, ...
14.
menej ako sedemnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 trinásť skončených rokov,
15.
menej ako šestnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 štrnásť skončených rokov.
(2)

Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi patrí za každý skončený rok trvania služobného pomeru ...

(3)

Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a ...

§ 143z
(1)

Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a ...

(2)

Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a ...

§ 143aa
Policajt alebo profesionálny vojak, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a skončí ...
a)

najmenej 15 rokov pred 1. májom 2013,

b)

najmenej 16 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 15 rokov, ale najmenej 14 rokov,

c)

najmenej 17 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 14 rokov, ale najmenej 13 rokov,

d)

najmenej 18 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 13 rokov, ale najmenej 12 rokov,

e)

najmenej 19 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 12 rokov, ale najmenej 11 rokov,

f)

najmenej 20 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 11 rokov, ale najmenej 10 rokov,

g)

najmenej 21 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 10 rokov, ale najmenej 9 rokov,

h)

najmenej 22 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 9 rokov, ale najmenej 8 rokov,

i)

najmenej 23 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 8 rokov, ale najmenej 7 rokov,

j)

najmenej 24 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 7 rokov, ale najmenej 6 rokov

k)

najmenej 25 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 6 rokov.

§ 143ab
(1)

Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. a) je za 15 rokov ...

(2)

Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. b) je za 16 rokov ...

(3)

Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. c) je za 17 rokov ...

(4)

Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. d) je za 18 rokov ...

(5)

Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. e) je za 19 rokov ...

(6)

Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. f) je za 20 rokov ...

(7)

Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. g) je za 21 rokov ...

(8)

Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. h) je za 22 rokov ...

(9)

Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. i) je za 23 rokov ...

(10)

Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. j) je za 24 rokov ...

(11)

Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. k) je za 25 rokov ...

(12)

Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý skončil služobný pomer a bol mu priznaný a vyplácaný ...

(13)

Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a ...

§ 143ac
(1)

Základ na výpočet odchodného, úmrtného, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku ...

a)
v príjmovo najlepšom skončenom kalendárnom roku služobného pomeru v rozhodujúcom období na zistenie ...
b)
v príjmovo najlepších dvoch skončených kalendárnych rokoch služobného pomeru v rozhodujúcom ...
c)
v príjmovo najlepších troch skončených kalendárnych rokoch služobného pomeru v rozhodujúcom ...
d)
v príjmovo najlepších štyroch skončených kalendárnych rokoch služobného pomeru v rozhodujúcom ...
e)
v príjmovo najlepších piatich skončených kalendárnych rokoch služobného pomeru v rozhodujúcom ...
f)
v príjmovo najlepších šiestich skončených kalendárnych rokoch služobného pomeru v rozhodujúcom ...
g)
v príjmovo najlepších siedmich skončených kalendárnych rokoch služobného pomeru v rozhodujúcom ...
h)
v príjmovo najlepších ôsmich skončených kalendárnych rokoch služobného pomeru v rozhodujúcom ...
i)
v príjmovo najlepších deviatich skončených kalendárnych rokoch služobného pomeru v rozhodujúcom ...
j)
v desiatich skončených kalendárnych rokoch služobného pomeru pred dňom skončenia služobného ...
(2)

Základ na výpočet výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku policajta a profesionálneho ...

(3)

Základ na výpočet odchodného, úmrtného, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku ...

§ 143ad

Zvýhodnene započítané doby výkonu funkcií výkonných letcov a doby výkonu služby v zahraničí ...

§ 143ae

Sirotský výsluhový dôchodok, určený z výsluhového dôchodku priznaného podľa § 137 alebo ...

§ 143af

Policajtka a profesionálna vojačka, ktoré nastúpili na materskú dovolenku pred 1. májom 2013, ...

§ 143ag
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016

Ak služobný pomer policajta a profesionálneho vojaka vznikol pred 1. májom 2013 a skončí po 31. ...

§ 143ah
Prechodné ustanovenia účinné od 30. júna 2018
(1)

Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a výsluhový dôchodok priznaný od ...

(2)

Invalidný výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a invalidný výsluhový ...

(3)

Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna ...

(4)

Sirotský výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a sirotský výsluhový dôchodok ...

(5)

Na zvyšovanie dávok výsluhového zabezpečenia v roku 2018 sa nepoužije § 68 ods. 16.

§ 143ai
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2019
(1)

Služobný pomer colníka podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 a služobný pomer ozbrojeného ...

(2)

Za ozbrojeného príslušníka finančnej správy sa na účely tohto zákona považuje aj colník, ...

§ 143aj
Prechodné ustanovenia účinné od 30. júna 2019
(1)

Od 1. júla 2019 do 31. decembra 2021 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské ...

(2)

Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje ...

(3)

Invalidný výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka ...

(4)

Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna ...

(5)

Sirotský výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka ...

(6)

Na zvyšovanie výsluhových dôchodkov, invalidných výsluhových dôchodkov, vdovských výsluhových ...

TRETIA HLAVA
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

§ 144
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách v znení zákona č. 58/1964 ...

2.

zákon č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a ...

3.

zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z. z. a zákona ...

Čl. II

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...

1.

V § 2 ods. 2 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a právne vzťahy s tým súvisiace". ...

2.

V § 14 odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 5 znie:

„(2) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení zákona č. 48/2002 Z. z.“.

3.

V § 14 ods. 3 písm. c) sa na konci pripája slovo „alebo".

4.

V § 14 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) bol z predchádzajúceho služobného pomeru prepustený z dôvodu, že 1. pri služobnom hodnotení ...

5.

V § 15 ods. 3 písmeno e) sa vypúšťa.

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).

6.

V § 20 ods. 3 písmeno e) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 10 znie:

„e) dočasnej neschopnosti na službu pre chorobu alebo úraz, počas ktorej policajt nemá nárok ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) § 6 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení ...

7.

V § 27 ods. 4 sa vkladajú nové písmená a) a b), ktoré znejú:

„a) spôsobilý na zaradenie do stálej štátnej služby, b) spôsobilý vykonávať aj funkciu, ...

Doterajšie písmená a) až c) sa označujú ako písmená c) až e).

8.

V § 33 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Do funkcie, na ktorú sa podľa osobitných predpisov10aa) vyžaduje špeciálna odborná spôsobilosť, ...

9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10aa znie:

„10aa) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore ...

10.

V § 44 sa odsek 2 dopĺňa písmenami r) a s), ktoré znejú:

„r) volenej platenej funkcie poslanca samosprávneho kraja a predsedu samosprávneho kraja, s) verejného ...

11.

V § 48 sa odsek 3 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:

„o) preukázať nadriadenému, že riadne študuje a bezodkladne mu oznámiť všetky zmeny súvisiace ...

12.

V § 72 písm. b) sa slová „ak si túto neschopnosť nevyvolal úmyselne alebo nespôsobil pod vplyvom ...

13.

V § 72 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a doba ospravedlnenej neprítomnosti v službe ...

14.

V § 72 písmeno i) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 17a znie:

„i) materskej alebo rodičovskej dovolenky, počas ktorej má policajtka alebo policajt nárok na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a)
§ 10 zákona č. 328/2002 Z. z.“.

15.

V § 79 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Služobné voľno sa neudeľuje, ak je neprítomnosť policajta v službe pre dôležitú osobnú ...

16.

§ 81 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 18a znie:

„(4) Neprítomnosť policajta v službe sa ospravedlní za čas, kedy poberá dávky nemocenského ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a)
Zákon č. 328/2002 Z. z.“.

17.

Za § 82 sa vkladá § 82a, ktorý znie:

„§ 82a Za vykonávanie štátnej služby sa posudzuje aj čas a) čerpania dovolenky, dodatkovej ...

18.

V § 83 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

19.

V § 83 ods. 1 sa v úvodnej vete vypúšťa slovo „aj".

20.

V § 85 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

21.

§ 85 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:

„(5) Ak sa v rozhodujúcom období zvýši priemerný plat zamestnanca národného hospodárstva Slovenskej ...

22.

V § 86 ods. 2 sa za slovo „praxe" vkladajú slová „v pásme".

23.

V § 86 ods. 5 písm. d) sa slová „služobný príjem v chorobe alebo na nemocenské" nahrádzajú ...

24.

§ 86 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Tú istú dobu možno započítať do doby započítateľnej odbornej praxe len raz. (7) Prídavok ...

25.

V § 89 ods. 2 sa slová „horná hranica rozpätia" nahrádzajú slovom „príplatok".

26.

§ 91 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Osobný príplatok priznaný podľa odseku 1 alebo 2 sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom ...

27.

V § 92 ods. 2 sa suma „800 Sk" nahrádza sumou „1 100 Sk" a suma „1 500 Sk" sa nahrádza sumou ...

28.

V § 102 ods. 1 sa za slová „v príslušnom polroku" vkladajú slová „bez prerušenia".

29.

V § 102 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

30.

V § 102 ods. 3 sa za slová „do 31. mája príslušného roku" vkladá slovo „vrátane" a za slová ...

31.

V § 102 ods. 4 písmeno b) znie:

„b) ktorého služobný pomer sa skončil prepustením podľa § 192 ods. 1 písm. d) až h) alebo ...

32.

V § 102 ods. 4 písmeno c) znie:

„c) ktorý podľa záveru služobného hodnotenia je spôsobilý vykonávať inú, menej zodpovednú ...

33.

V § 102 sa odsek 4 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:

„d) ktorý bol vo väzbe, ak v danom polroku trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo ...

34.

§ 104 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Funkčný plat podľa odseku 3 sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom nahor.“.

35.

V § 108 písmeno e) znie:

„e) neoprávnene prijaté sumy dávok základného sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia ...

36.

V § 108 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená h) a i).

37.

V § 108 písmeno i) znie:

„i) poistné na verejné zdravotné poistenie a poistné na sociálne zabezpečenie; u policajtov ...

38.

§ 109 vrátane nadpisu a poznámky pod čiarou k odkazu 25 znie:

„§ 109 Služobný príjem počas vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí alebo pri vyslaní ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) § 99 ods. 4 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých ...

39.

§ 110 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 25a znie:

„(3) Policajtovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí, patria náhrady súvisiace ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

„25a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 170/1993 Z. z. o poskytovaní náhrad niektorých ...

40.

V § 113 ods. 2 sa za slovami „pri služobnej ceste" bodkočiarka nahrádza čiarkou a slová „súčasne ...

41.

V § 113 ods. 3 sa vypúšťa slovo „preukázaných" a za slová „a späť" sa vkladajú slová ...

42.

V § 114 ods. 1 sa slovo „a" nahrádza slovom „alebo".

43.

§ 123 vrátane nadpisu znie:

„§ 123 Vreckové a náhrada potrebných vedľajších výdavkov Pri zahraničnej služobnej ceste ...

44.

V § 129 ods. 12 sa za slová „informačnej služby" vkladajú slová „a policajtov Národného ...

45.

V § 130 odsek 3 znie:

„(3) Rodinou policajta je manžel alebo manželka a deti odkázané výživou na policajta podľa ...

46.

V § 141 ods. 2 písmená h) až j) znejú:

„h) zabezpečiť policajtom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej ...

47.

V § 141 odsek 3 znie:

„(3) Nadriadený môže poskytovať policajtovi finančný príspevok v sume uvedenej v odseku 2 písm. ...

48.

§ 141 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) V kolektívnej zmluve možno a) upraviť podmienky, za ktorých bude nadriadený poskytovať ...

49.

V § 146 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Preventívna rehabilitácia podľa odseku 4 písm. a) a b) sa poskytuje v kúpeľnorehabilitačných ...

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.

50.

V § 149 ods. 2 sa slová „vyrovnávací príspevok podľa predpisov o nemocenskom poistení35)" nahrádzajú ...

51.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:

„35)
§ 9 zákona č. 328/2002 Z. z.“.

52.

Nadpis nad § 152 znie: „Materská dovolenka a rodičovská dovolenka".

53.

V § 152 ods. 1 druhá veta znie: „V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj ...

54.

V § 152 odsek 2 znie:

„(2) Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa sa poskytne policajtke alebo policajtovi, ak o to písomne ...

55.

V § 152 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.

56.

§ 153 znie:

„§ 153 (1) Nárok na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku má aj policajtka alebo policajt, ...

57.

V § 154 ods. 1 sa slovo „päť" nahrádza slovom „tri".

58.

V § 154 odsek 2 znie:

„(2) Policajtke alebo policajtovi, ktorý sa prestal starať o narodené dieťa a ktorého dieťa ...

59.

V § 154 odsek 4 znie:

„(4) Ak dieťa zomrie v dobe, keď je policajtka na materskej dovolenke alebo policajtka a policajt ...

60.

V § 155 sa za slovo „policajtka" vkladajú slová „alebo policajt".

61.

§ 177 vrátane nadpisu nad § 177 znie:

„Rozsah a spôsob náhrady škody § 177 Policajtovi, ktorý utrpel služobný úraz alebo u ktorého ...

62.

§ 178 až 184 sa vypúšťajú.

63.

V § 192 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo pre trestný čin na nepodmienečný ...

64.

V § 192 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) v konaní o úmyselnom trestnom čine bolo právoplatne rozhodnuté o podmienečnom zastavení ...

65.

V § 192 ods. 3 sa slová „v odseku 1 písm. d), e), f) a g)" nahrádzajú slovami „v odseku 1 písm. ...

66.

V § 193 ods. 2 sa slová „písm. d) až g)" nahrádzajú slovami „písm. d) až h)".

67.

V § 194 ods. 3 sa slová „písm. d) až g)" nahrádzajú slovami „písm. d) až h)".

68.

V § 195 ods. 2 sa slová „písm. c), e), f) a g)" nahrádzajú slovami „písm. c), e), f), g) a ...

69.

V § 196 odsek 2 znie:

„(2) Ak po zrušení rozhodnutia o skončení služobného pomeru policajt oznámi, že netrvá na ...

70.

Názov desiatej časti znie:

„PRIESKUMNÉ KONANIE A PRÍSPEVOK NA POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI“.

71.

§ 200 až 222 sa vypúšťajú.

72.

V § 223 odsek 3 znie:

„(3) Ak sa policajtovi pri prieskumnom konaní zistila nespôsobilosť na ďalší výkon štátnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:

„48a)
§ 85 zákona č. 328/2002 Z. z.“.

73.

V § 227 ods. 2 sa slová „písm. b), c), e), f) a g)" nahrádzajú slovami „písm. b), c), d), ...

74.

V § 232 sa slová „minister, nadriadený a orgán sociálneho zabezpečenia ministerstva v prípadoch ...

75.

Za § 267 sa vkladá § 267a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 267a Osobitné splnomocnenie Riaditeľ Slovenskej informačnej služby je splnomocnený upraviť ...

76.

§ 269 sa vypúšťa.

77.

§ 271 znie:

„§ 271 Kde sa v tomto zákone uvádza pojem a) rodičovská dovolenka, rozumie sa tým materská ...

78.

V § 276a ods. 1 v prvej vete sa za slovo „dopĺňa" vkladajú slová „so súhlasom služobného ...

79.

V § 276a sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

80.

V § 276a sa v odseku 2 vypúšťajú slová „a 2".

81.

V § 276a ods. 2 sa pripája druhá veta, ktorá znie: „Policajta, ktorý si prestal dopĺňať kvalifikačný ...

82.

Za § 276a sa vkladá nový § 276b, ktorý znie:

„§ 276b Policajt, ktorý je ku dňu 1. júla 2002 ustanovený do funkcie, na ktorú sa vyžaduje ...

83.

V § 287 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

84.

V § 289 sa vypúšťajú slová „s výnimkou § 152 až 154, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom ...

Čl. III

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších ...

1.

V § 2 ods. 2 sa na konci prvej vety pripájajú slová „a právne vzťahy s tým súvisiace.".

2.

Za § 77 sa vkladá § 77a, ktorý znie:

„§ 77a Za vykonávanie štátnej služby pre nárok na služobný plat sa posudzuje čas a) čerpania ...

3.

V § 80 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

4.

V § 80 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:

„(5) Ak sa v rozhodujúcom období zvýši priemerný plat zamestnanca národného hospodárstva Slovenskej ...

5.

V § 80 sa doterajší odsek 6 označuje ako odsek 8.

6.

§ 81 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Prídavok za výsluhu rokov vo vyššom pásme patrí colníkovi od prvého dňa mesiaca, v ktorom ...

7.

§ 82 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Hodnostný príplatok patrí colníkovi od prvého dňa mesiaca, v ktorom dosiahol dobu výsluhy ...

8.

V § 95 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
materskej a rodičovskej dovolenky,“.

9.

V § 95 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) počas ktorého plynie lehota na skončenie služobného pomeru prepustením podľa § 183 ods.1 ...

10.

V § 95 ods. 4 písmeno b) znie:

„b)
ak bol prepustený podľa § 183 ods.1 písm. d) až f),“.

11.

V § 101 písmeno e) znie:

„e) neoprávnene prijaté sumy dávok základného sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia ...

12.

V § 101 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená h) a i).

13.

V § 101 písmeno i) znie:

„i) poistné na verejné zdravotné poistenie a poistné na sociálne zabezpečenie; u colníkov v ...

14.

V § 105 ods. 2 sa slová „ods. 6" nahrádzajú slovami „ods. 3".

15.

V § 106 ods.1 sa slová „a) a b)" nahrádzajú slovami „a) alebo b)".

16.

§ 115 znie:

„§ 115 Nadriadený poskytne colníkovi pri zahraničnej služobnej ceste popri náhrade preukázaných ...

17.

V § 119 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá bodka a vypúšťajú sa slová „a § 115".

18.

V § 119 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Colníkovi študujúcemu na škole alebo v kurze v zahraničí nadriadený poskytne vreckové ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

19.

V § 133 ods. 2 písmená i) až k) znejú:

„i) zabezpečiť colníkom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy ...

20.

V § 133 odsek 3 znie:

„(3) Nadriadený môže poskytovať colníkovi finančný príspevok v sume uvedenej v odseku 2 písm. ...

21.

§ 133 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) V kolektívnej zmluve možno a) upraviť podmienky, za ktorých bude nadriadený poskytovať ...

22.

V § 137 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Preventívna rehabilitácia podľa odseku 4 písm. b) sa poskytuje v kúpeľnorehabilitačných ...

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.

23.

V § 140 ods. 2 sa slová „vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve32)" nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:

„35) § 9 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení ...

24.

Nadpis nad § 143 znie: „Materská a rodičovská dovolenka".

25.

V § 143 ods. 1 sa slovo „rodičovská" nahrádza slovom „materská" a druhá veta znie: „V súvislosti ...

26.

V § 143 ods. 2 sa vypúšťa slovo „ďalšia", slovo „piatich" sa nahrádza slovom „troch" a ...

27.

V § 143 odsek 3 znie:

„(3) Počas materskej dovolenky patrí colníčke materské podľa osobitného predpisu.33) Počas ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

„33)
§ 10 zákona č. 328/2002 Z. z.“.

28.

V § 143 ods. 4 sa slovo „rodičovskú" nahrádza slovom „materskú".

29.

V § 143 ods. 5 sa slovo „rodičovskej" v príslušnom gramatickom tvare nahrádza slovom „materská" ...

30.

V § 143 ods. 6 sa slovo „rodičovská" nahrádza slovom „materská".

31.

V § 144 ods. 2 sa vypúšťa slovo „ďalšia" a slová „päť rokov" sa nahrádzajú slovami „tri ...

32.

V § 145 ods. 1 sa slovo „rodičovská" nahrádza slovom „materská" a slová „päť rokov" sa ...

33.

§ 168 vrátane nadpisu nad § 168 znie:

„Rozsah a spôsob náhrady škody § 168 Colníkovi, ktorý utrpel služobný úraz alebo u ktorého ...

34.

§ 169 až 175 sa vypúšťajú.

35.

Názov desiatej časti znie:

„PRÍSPEVOK NA POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI“.

36.

§ 191 až 212 sa vypúšťajú.

37.

V § 213 odsek 3 znie:

„(3) Ak sa colníkovi pri prieskumnom konaní zistila nespôsobilosť na ďalší výkon štátnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:

„48a)
§ 85 zákona č. 328/2002 Z. z.“.

38.

V § 221 sa slová "služobný úrad" nahrádzajú slovom "nadriadený".

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení ...

1.

V § 3 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: "Vo veciach služobného pomeru riaditeľa podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ba znie:

„1ba) Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej ...

2.

V § 5 ods. 3 písmeno c) sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4.
služobný pomer podľa osobitného predpisu,1ba)“.

Čl. VI

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. VII - Účinnosť

(1)

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002 okrem čl. I § 13 a 61, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

(2)

V čl. I § 12 ods. 4 písmená c) a d) a v § 60 ods. 5 písmená c) a d) strácajú účinnosť 31. ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 1a)  § 71 ods. 6 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 2)  § 2 písm. e) zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 3a)  § 84 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej ...
 • 3b)  § 156 ods. 2, § 232 zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 3ea)  § 168 zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 3eb)  § 15k zákona č. 570/2005 Z. z. v znení zákona č. 518/2007 Z. z.
 • 3ec)  § 15l zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3ed)  § 43 ods. 5 a § 46 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 40 ods. 3, ...
 • 3f)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 3g)  Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene ...
 • 3h)  § 152 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 143 zákona č. 200/1998 Z. z. v ...
 • 4)  § 9 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 6)  § 118 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
 • 7)  § 109 ods. 1 a 2 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 156 ods. 2 zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 9)  § 232 zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 9a)  § 170 zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 10)  Zákon č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 138 ods. 5 zákona č. 346/2005 Z. z.
 • 12)  § 65 ods. 1 písm. a) až c) a e) zákona č. 385/ 2000 Z. z.
 • 13)  § 65 ods. 1 písm. d) zákona č. 385/2000 Z. z.
 • 19)  § 15j až 15p zákona č. 570/2005 Z. z. v znení zákona č. 518/2007 Z. z.
 • 23)  § 35 ods. 9, § 43 ods. 3 a § 46 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z.§ 34 ods. 6, § 40 ods. 2 až 4 ...
 • 23a)  § 173 a 179 zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 24)  § 46 ods. 4 zákona č. 73/1998 Z. z.§ 179 ods. 3 zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 25)  § 81 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení zákona č. 201/2004 Z. z.§ 116 zákona č. 281/2015 Z. z. ...
 • 29)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 29a)  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 29b)  § 43 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 40 ods. 3 zákona č. 200/1998 ...
 • 30)  Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia ...
 • 30a)  § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov.
 • 30b)  § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30c)  § 7 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30d)  Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  § 63 ods. 1 písm. c) zákona č. 315/2001 Z. z.
 • 31a)  § 63 ods. 1 písm. j) zákona č. 315/2001 Z. z. v znení zákona č. 519/2007 Z. z.
 • 31b)  § 223 zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 31c)  § 83 ods. 1 písm. c) zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 31d)  § 10 ods. 1 písm. b) Trestného zákona.
 • 31e)  § 11 Trestného zákona.
 • 31f)  § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
 • 31fa)  § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 31g)  § 16 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 31h)  § 139 ods. 1 písm. b) zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 32)  Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/1998 Z. z. v znení ...
 • 33)  § 25 ods. 1 zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii.§ 24 ods. 1 až 3 zákona č. 87/1991 ...
 • 33a)  § 53a a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33b)  § 173 zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 33c)  § 179 zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 33d)  Napríklad § 35 ods. 10 a § 43 ods. 5 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § ...
 • 33e)  § 261 ods. 3 a § 293l ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z.
 • 33f)  § 2 zákona č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o ...
 • 33g)  § 10 ods. 2 zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. ...
 • 33h)  § 2 ods. 10 a 11 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných ...
 • 33i)  § 7 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného ...
 • 34)  § 4 zákona č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb.
 • 35)  Napríklad vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1985 Zb. ...
 • 35a)  § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 35aa)  § 69b až 69d zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 140/2015 Z. z.
 • 35ab)  Zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a ...
 • 36)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších ...
 • 36a)  Napríklad zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného ...
 • 37)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 38)  § 136 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.§ 79 a 80 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších ...
 • 39)  Zákon č. 283/2002 Z. z.
 • 39a)  Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a ...
 • 39aa)  § 10 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, ...
 • 39b)  Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom.
 • 39c)  § 82b zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 140/2015 Z. z.
 • 39d)  Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 592/2006 Z. z. v znení ...
 • 41)  Zákon č. 420/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 66/1994 Z. z. v znení neskorších ...
 • 41a)  § 175 zákona č. 281/2015 Z. z.§ 48 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. § ...
 • 42)  Napríklad § 79 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 94 ...
 • 43)  Zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.
 • 43a)  § 71 ods. 10 zákona č. 35/2019 Z. z.
 • 43b)  § 107 ods. 8 zákona č. 35/2019 Z. z.
 • 44)  § 83 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení zákona č. 328/2002 Z. z.
 • 45)  § 44 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 45a)  § 51 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 45b)  § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 46)  § 74 zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 47)  § 76 zákona č. 281/2015 Z. z.§ 46 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. § ...
 • 47a)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 47b)  § 52 ods. 4 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 47c)  § 107 ods. 5 zákona č. 35/2019 Z. z.
 • 47d)  § 108 zákona č. 35/2019 Z. z.
 • 48)  § 8a ods. 1 písm. r) zákona č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení ...
 • 49)  Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 50)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
 • 51)  § 45 a 46 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 52)  Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov.§ ...
 • 53)  Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších ...
 • 54)  § 53 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 56)  Zákon č. 131/2002 Z. z.
 • 57)  § 25 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 58)  § 69 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z.
 • 59)  Zákon o rodine.
 • 60)  Občiansky zákonník.
 • 61)  § 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 370/1997 Z. z. v znení zákona č. 10/2000 Z. z.
 • 62)  § 22 až 24 zákona č. 114/1998 Z. z. v znení zákona č. 131/1999 Z. z.
 • 63)  § 26 až 28 zákona č. 114/1998 Z. z.
 • 64)  § 266 ods. 1 a 2 zákona č. 200/1998 Z. z.
 • 65)  § 109 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z.
 • 65a)  § 160 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z.
 • 65b)  § 111 ods. 2 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 65c)  Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.
 • 66)  Zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných ...
 • 67)  § 215e zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 59/2009 Z. z.
 • 68)  § 152 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 166 ods. 1 Zákonníka práce. ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore