Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71014
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o lesoch 326/2005 účinný od 01.07.2019 do 31.08.2019


Platnosť od: 22.07.2005
Účinnosť od: 01.07.2019
Účinnosť do: 31.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST24 JUD7922 DS14 EU PP11 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o lesoch 326/2005 účinný od 01.07.2019 do 31.08.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 326/2005 s účinnosťou od 01.07.2019 na základe 158/2019

Legislatívny proces k zákonu 158/2019§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
lesom ekosystém, ktorý tvorí lesný pozemok s lesným porastom a faktormi jeho vzdušného prostredia, rastlinné druhy, živočíšne druhy a pôda s jej hydrologickým a vzdušným režimom,
b)
lesným porastom súbor rastúcich stromovitých drevín, krovitých drevín alebo ich zmesí na lesných pozemkoch,
c)
ekologickou stabilitou lesa schopnosť lesa odolávať alebo sa vyrovnať s vonkajšími, ale aj s vnútornými vplyvmi bez trvalého narušenia funkčnej štruktúry lesa,
d)
biologickou diverzitou rozmanitosť lesných ekosystémov a rôznorodosť v rámci rastlinných a živočíšnych druhov a medzi druhmi,
e)
funkciami lesov úžitky, účinky a vplyvy, ktoré poskytujú lesy ako zložka prírodného prostredia a objekt hospodárskeho využívania; členia sa na mimoprodukčné funkcie a na produkčné funkcie,
f)
mimoprodukčnými funkciami lesov ekologické funkcie, ktorými sú pôdoochranná, vodohospodárska a klimatická funkcia a spoločenské funkcie, ktorými sú najmä zdravotná, kultúrna, výchovná, rekreačná, prírodoochranná a vodoochranná funkcia,
g)
produkčnými funkciami lesov funkcie, ktorých výsledkom sú úžitky z lesov spravidla materiálovej povahy,
h)
hospodárením v lesoch odborná činnosť zameraná na pestovanie lesa, ochranu lesa a ostatné činnosti potrebné na zabezpečenie funkcií lesov,
i)
trvalo udržateľným hospodárením v lesoch hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa zachovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov,
j)
diferencovaným hospodárením v lesoch cieľavedomý systém hospodárenia v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácii programu starostlivosti o lesy (§ 40),
k)
bežným hospodárením v lesoch taký spôsob vykonávania obnovy lesa, výchovy lesa, ťažby, prepravy dreva, sprístupňovania lesa, lesníckotechnických meliorácií, zahrádzania bystrín a ochrany lesa, ktorý pri dodržaní ustanovení tohto zákona umožňuje v súlade s princípmi trvalo udržateľného hospodárenia racionálne využívanie všetkých jeho funkcií; pri plánovaných opatreniach ide o návrh hospodárskych opatrení programu starostlivosti o lesy pred uplatnením osobitného režimu hospodárenia (§ 14 ods. 1),
l)
spôsobom hospodárenia v lesoch (ďalej len „hospodársky spôsob“) systém hospodárenia a využívania lesov v rámci ich produkčnej doby charakterizovaný obnovnými postupmi, spôsobom a zameraním výchovy lesa,
m)
pestovaním lesov súbor činností zameraných na semenárstvo, škôlkarstvo, zakladanie, obnovu a výchovu lesa, s cieľom zabezpečiť trvalé plnenie funkcií lesov,
n)
škodlivým činiteľom činiteľ, ktorý môže spôsobiť zníženie odolnosti lesa, jeho ekologickej stability, poškodiť alebo zničiť les alebo jeho časti; člení sa na
1.
biotický, ktorým je najmä hmyz, zver alebo iný živý organizmus,
2.
abiotický, ktorým je najmä vietor, povodeň, sucho, námraza, sneh alebo iný prírodný jav,
3.
antropogénny, ktorým je negatívne pôsobenie ľudskej činnosti, najmä znečistenie ovzdušia znečisťujúcimi látkami podľa osobitného predpisu2) (ďalej len „imisie“),
o)
ochranou lesa súbor činností zameraných na udržanie a zvyšovanie odolnosti lesov, ich ekologickej stability a odstraňovanie následkov spôsobených škodlivými činiteľmi,
p)
obhospodarovateľom lesa fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 1,
q)
správcom právnická osoba, ktorej jej zakladateľ alebo zriaďovateľ zveril do správy lesný majetok vo vlastníctve štátu; za správcu sa považuje tiež právnická osoba, ktorá má takéto postavenie podľa osobitných predpisov,3)
r)
vlastníkom lesa malej výmery vlastník alebo spoluvlastník lesného pozemku alebo viacerých rozdrobených lesných pozemkov, ktorých súhrnná výmera v rámci jedného lesného celku nepresahuje 50 hektárov,
s)
energetickým porastom lesný porast s maximálnou produkčnou funkciou spravidla v priebehu prvých 15 rokov, z ktorej úžitky sa využívajú najmä na výrobu energie,
t)
lesnou plantážou lesný porast tvorený jedným druhom alebo dvomi druhmi drevín s pravidelným rozostupom a rovnakým vekom, s maximálnou produkčnou funkciou, z ktorej úžitky sa využívajú na priemyselné použitie; nachádzajú sa spravidla na stanovištiach s vysokým produkčným potenciálom,
u)
skusnou plochou lesný pozemok alebo jeho časť, ktorá slúži na sledovanie, hodnotenie a zisťovanie stavu a vývoja lesa,
v)
porastom základná jednotka priestorového rozdelenia lesa alebo jej časť so skutočnou výmerou, pre ktorú sa vyhotovuje opis porastu v programe starostlivosti o lesy.
zobraziť paragraf
§ 6
Povinnosti pri územnoplánovacej činnosti

(1)
Pri územnom plánovaní vykonávanom podľa osobitného predpisu9) a pri spracúvaní návrhov na určenie chráneného ložiskového územia, návrhov na určenie a rozširovanie dobývacích priestorov podľa osobitného predpisu10) sú ich spracovatelia povinní dbať na ochranu lesných pozemkov a dodržiavať ustanovenia § 5 ods. 2. Na zabezpečenie funkcií lesov sú povinní navrhnúť a odôvodniť najvhodnejšie riešenie z hľadiska ochrany lesných pozemkov a vyhodnotiť možné dôsledky alternatívnych riešení vrátane ich ekonomických dosahov.
(2)
Návrh koncepcie územného rozvoja Slovenska, návrhy územných plánov regiónov, návrhy územných plánov obcí, návrhy územných plánov zón,11) návrhy na určenie chráneného ložiskového územia a návrhy na určenie a rozšírenie dobývacích priestorov vrátane návrhov ich zmien alebo doplnkov, ak sa týkajú lesných pozemkov alebo môžu ovplyvniť funkcie lesov, musia byť pred schválením podľa osobitných predpisov11) odsúhlasené príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva. Súhlas môže obsahovať podmienky, ktoré sú obstarávatelia povinní zapracovať do dokumentácie.
(3)
Na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby na lesnom pozemku je potrebné záväzné stanovisko príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ak osobitný predpis11a) neustanovuje inak.
(4)
Na udelenie súhlasu podľa odseku 2 a záväzného stanoviska podľa odseku 3 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
zobraziť paragraf
§ 7
Vyňatie, obmedzenie využívania a zmena využitia

(1)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhoduje podľa § 5 ods. 1 o
a)
trvalom vyňatí, ktorým sa rozumie trvalá zmena druhu pozemku,
b)
dočasnom vyňatí, ktorým sa rozumie dočasná zmena využívania lesného pozemku na dobu najviac 20 rokov, ktorý sa technickou a biologickou rekultiváciou dostane do stavu umožňujúceho plnenie funkcií lesa,
c)
obmedzení využívania, ktorým sa rozumie stav, kedy na dotknutom pozemku nemôžu byť plnené funkcie lesa v rozsahu pred obmedzením využívania; o obmedzení využívania možno rozhodnúť, ak po ukončení obmedzenia využívania lesný pozemok nebude vyžadovať technickú rekultiváciu na zabezpečenie plnenia funkcií lesa v rozsahu pred obmedzením využívania.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá žiada o vydanie rozhodnutia podľa odseku 1, je povinná predložiť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva zámer, ktorý obsahuje najmä
a)
návrh využitia lesného pozemku a návrh opatrení zabezpečujúcich ochranu lesa pred ohrozením a poškodením,
b)
projekt technickej a biologickej rekultivácie s časovým harmonogramom jeho zalesnenia, ak ide o dočasné vyňatie lesného pozemku,
c)
harmonogram prác na lesnom pozemku tak, aby tie boli vykonané mimo obdobia intenzívnych prác v lese a mimo obdobia osobitne významného z hľadiska funkcií lesa, najmä jarného zalesňovania, rozmnožovania živočíchov a zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
(3)
Ak o vydanie rozhodnutia podľa odseku 1 žiada iná osoba ako vlastník, správca alebo osoba s iným právom k pozemku a stavbe12a), žiadosť musí obsahovať súhlas vlastníka alebo správcu dotknutého lesného pozemku so zámerom podľa odseku 2 a dohodu o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv (§ 35 ods. 3).
(4)
Zmenou využitia sa rozumie trvalá zmena funkčného využitia lesného pozemku jeho zaradením do kategórií podľa § 3 ods. 1 písm. a), c) alebo písm. e). Na zmenu využitia zaradením do kategórie podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) je potrebné záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Na vydanie záväzného stanoviska sa primerane použijú ustanovenia odseku 3 a § 7a ods. 2 až 4 a 6.
zobraziť paragraf
§ 8
Rozhodovanie o vyňatí alebo obmedzení využívania

(1)
Pri rozhodovaní podľa § 5 ods. 1 je orgán štátnej správy lesného hospodárstva povinný posúdiť
a)
súlad zámeru podľa § 7 ods. 2 so zásadami ochrany lesných pozemkov podľa § 5 ods. 2,
b)
dodržanie podmienok podľa § 6 ods. 2 a 3 a § 7 ods. 2 a 3.
(2)
V rozhodnutí o vyňatí a v rozhodnutí o obmedzení využívania orgán štátnej správy lesného hospodárstva uvedie
a)
údaje z katastra nehnuteľností a z programu starostlivosti o lesy (§ 40) o lesných pozemkoch, ktorých sa rozhodnutie dotýka,
b)
účel, na ktorý sa rozhodnutie vydalo,
c)
druh pozemku, ak rozhodnutím dochádza k jeho zmene,
d)
súhlas a podmienky na vykonanie mimoriadnej ťažby na lesnom pozemku, o ktorom bolo rozhodnuté o vyňatí alebo obmedzení využívania; pri dočasnom vyňatí podľa § 7 ods. 1 písm. b) aj spôsob a termín rekultivácie,
e)
čas, na ktorý sa vyňatie alebo obmedzenie využívania povoľuje alebo časové etapy pri postupnom vynímaní,
f)
spôsob a termín vykonania rekultivácie pri dočasnom vyňatí,
g)
pri vyňatí výšku náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa (§ 9) a to aj pri oslobodení od úhrady (§ 9 ods. 7),
h)
podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana lesných pozemkov, a podmienky, ktoré vyplývajú z vyjadrenia dotknutého orgánu verejnej správy, vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa,
i)
povinnosť žiadateľa o vyňatie (§ 7 ods. 2) zaslať orgánu štátnej správy lesného hospodárstva doklad preukazujúci uhradenie náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa podľa § 9 do 15 dní od jej uhradenia,
j)
dôvody nesúhlasu s vyňatím alebo obmedzením využívania zistené pri posúdení podľa odseku 1.
(3)
S odlesňovaním vyňatého pozemku možno začať až po uhradení náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa podľa § 9 okrem oslobodenia od odvodu podľa § 9 ods. 7 alebo uhrádzania v splátkach podľa § 9 ods. 10. Ak sa na ďalšie využitie vyňatého lesného pozemku vyžaduje rozhodnutie podľa osobitných predpisov,13) s jeho odlesňovaním sa nesmie začať pred nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia.
(4)
Rozhodnutie o vyňatí a rozhodnutie o obmedzení využívania stráca platnosť
a)
uplynutím doby, na ktorú bolo vydané,
b)
ak do dvoch rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti oprávnený subjekt nezačne vykonávať zámer, na ktorého uskutočnenie sa rozhodnutie vydalo; ak sa na ďalšie využitie vyňatého lesného pozemku vyžaduje rozhodnutie podľa osobitných predpisov,13) táto lehota plynie až od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,
c)
pri výstavbe diaľnice a rýchlostnej cesty, ak do dvoch rokov odo dňa začatia verejného obstarávania podľa osobitného predpisu13aa) oprávnený subjekt nezačne vykonávať zámer, na ktorého uskutočnenie sa rozhodnutie vydalo.
(5)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý pôvodne rozhodol vo veci, po overení skutočného stavu pozemkov oznámi účastníkom pôvodného konania stratu platnosti rozhodnutia podľa odseku 4 a súčasne toto oznámenie doručí príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra,5) ktorý vyznačí zmenu druhu pozemku v katastri nehnuteľností. Na toto oznámenie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
(6)
Ak ide o umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, vodné stavby na ochranu pred povodňami,13ab) výstavbu a prevádzku vodárenských zdrojov, verejných vodovodov a verejných kanalizácií,13ac) stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia,13ad) a výmera jednotlivých objektov nepresiahne 30 m2, alebo ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2, rozhodnutie o vyňatí alebo rozhodnutie o obmedzení využívania sa nevyžaduje; orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe žiadosti investora vydá len záväzné stanovisko. Na vydanie záväzného stanoviska sa primerane použijú ustanovenia § 7 ods. 3 a § 7a ods. 2 a 6.
(7)
Čas platnosti rozhodnutia o dočasnom vyňatí lesného pozemku môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva predĺžiť na žiadosť osoby podľa § 7 ods. 2, ak ju podala pred uplynutím doby, na ktorú sa dočasné vyňatie alebo obmedzenie využívania lesného pozemku povoľuje. Doba dočasného vyňatia lesného pozemku ani po predĺžení nesmie presiahnuť dvadsať rokov.
(8)
Rozhodnutia o vyňatí alebo obmedzení využívania orgány štátnej správy lesného hospodárstva spolu s geometrickým plánom alebo kópiou katastrálnej mapy, ak ide o celú parcelu, predkladajú príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností;5) ak ide o rozhodnutie o dočasnom vyňatí alebo o obmedzení hospodárenia, do katastra nehnuteľností sa údaje podľa odseku 2 písm. c) zapíšu formou poznámky.
zobraziť paragraf
§ 22
Ťažba

(1)
Ťažba na účely tohto zákona je proces zahrňujúci vyznačovanie stromov určených na výrub (ďalej len „vyznačenie ťažby“), technologickú prípravu pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné miesto.
(2)
Ťažba je
a)
úmyselná; podľa programu starostlivosti o lesy, a to pri výchove lesa ako výchovná ťažba a pri obnove lesa ako obnovná ťažba,
b)
mimoriadna; pri vyňatí alebo obmedzení využívania na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 7 ods. 1, záväzného stanoviska podľa § 7a a § 8 ods. 6, pri zmene využitia podľa § 7 ods. 4, pri uplatňovaní výnimiek podľa § 31 ods. 3 a 6 alebo pri opatreniach vykonaných podľa § 32 a 33,
c)
náhodná; ako súčasť opatrení na ochranu lesa podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c) a i) alebo opatrení spojených s odstraňovaním následkov pôsobenia škodlivých činiteľov v lesoch.
(3)
Z hľadiska naliehavosti sa úmyselná ťažba člení na
a)
naliehavú, za ktorú sa považuje výchovná ťažba v porastoch s vekom do 50 rokov, obnovná ťažba pri uvoľňovaní prirodzeného zmladenia a rekonštrukcia lesa,
b)
ostatnú.
zobraziť paragraf
§ 25
Sprístupňovanie lesa a využívanie lesných ciest

(1)
Na účely tohto zákona je sprístupňovanie lesa najmä plánovanie, projektovanie, výstavba a rekonštrukcia lesných ciest s cieľom zabezpečenia trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, využívania funkcií lesov, vytvorenia podmienok na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, poskytnutia zdravotnej pomoci a záchrany. Lesné cesty sa môžu nachádzať aj na iných ako lesných pozemkoch podľa § 3 ods. 1 písm. e) prvého bodu.
(2)
Vlastníci a správcovia sú povinní lesné cesty udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené36) a zabezpečiť funkčnosť pozdÍžnych a priečnych odvodňovacích zariadení. Pri vzniku mimoriadnych situácií v lesoch sú povinní bezodkladne zabezpečiť prejazdnosť lesných ciest najmä pre potreby zložiek integrovaného záchranného systému; na zabezpečenie tejto povinnosti možno použiť postup podľa osobitného predpisu.36a)
(3)
Lesné cesty je oprávnený využívať každý po dohode s ich vlastníkom, správcom alebo so združením podľa § 51 ods. 2 o čase a spôsobe využívania lesných ciest a o výške a spôsobe úhrady za ich využívanie. Ak sa nedosiahne dohoda a osoba ich potrebuje na hospodárenie v lesoch alebo na zabezpečovanie starostlivosti o dotknuté územie a o stavby a zariadenia na tomto území, o čase a spôsobe využívania lesných ciest a o výške alebo spôsobe úhrady za využívanie lesných ciest rozhoduje súd.34)
(4)
Do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu podľa odseku 3 môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodnúť vo veci využívania lesnej cesty, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie povinností podľa § 28, naliehavej ťažby podľa § 22 ods. 3 písm. a) alebo mimoriadnej ťažby podľa § 31 ods. 3. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok.
(5)
Vlastník, správca alebo združenie podľa § 51 ods. 2 sú povinní na výkon ich činností umožniť bezplatné využívanie lesných ciest zložkám integrovaného záchranného systému, protipovodňovej ochrany, správcu vodných tokov, vodnej stráži, rybárskej stráži, lesnej stráži, stráži prírody a fyzickým osobám, ktoré majú oprávnenie stráže prírody,37) štátnym zamestnancom pri výkone štátnej správy v obvode svojej pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov,38) fyzickým osobám a právnickým osobám pri výkone činností podľa § 29, § 38 ods. 2, § 41 a § 46 a fyzickým osobám pri výkone znaleckej činnosti podľa osobitného predpisu.38a)
(6)
Osoby oprávnené využívať lesnú cestu sú povinné využívať lesnú cestu spôsobom, ktorým sa minimalizuje poškodenie lesnej cesty, stavieb a zariadení s ňou súvisiacich. Ak napriek tomu dôjde k jej poškodeniu, sú povinné o tejto skutočnosti bezodkladne informovať vlastníka, správcu alebo združenie podľa § 51 ods. 2 a na vlastné náklady vykonať opatrenia na zabránenie ďalšieho poškodzovania a odstránenie škody; tým nie sú dotknuté všeobecné predpisy o náhrade škody.35)
zobraziť paragraf
§ 31
Zákaz niektorých činností

(1)
Na lesných pozemkoch je zakázané
a)
vykonávať terénne úpravy, stavať ploty alebo budovať chodníky, narúšať pôdny kryt, odvážať lesnú pôdu alebo hrabanku,
b)
zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na nich alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených miest,
c)
stavať posedy, príbytky alebo táboriť mimo vyznačených miest,
d)
jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, motocyklom, skútrom, snežným skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest a jazdiť na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty45a) alebo vyznačenej trasy; to neplatí, ak ide o využitie lesnej cesty podľa § 25,
e)
vstupovať do lesných škôlok alebo do oplotených miest, ako aj miest označených zákazom vstupu,
f)
vstupovať do lesných porastov na miestach, kde sa vykonáva technologická príprava pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné miesto alebo plošné chemické ošetrenie,
g)
rušiť ticho a pokoj,
h)
zbierať v nadmernom množstve semená, vyberať semenáčiky alebo sadenice lesných drevín; za nadmerné množstvo sa považuje množstvo použité podľa osobitného predpisu,45d)
i)
manipulovať s látkami nebezpečnými pre prírodné prostredie,
j)
ťažiť stromy alebo kry, alebo odnášať alebo odvážať stromy, kry alebo ich časti vrátane dreva ležiaceho na zemi,
k)
zakladať skládky odpadov alebo znečisťovať lesné pozemky odpadmi,46)
l)
fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,42)
m)
narušovať vodný režim najmä odvodňovaním pozemkov alebo úpravami vodných tokov v rozpore s osobitnými predpismi,47)
n)
pásť hospodárske zvieratá,48)
o)
voľne púšťať psov okrem psov poľovníckych a služobných49) pri výkone povinností, alebo iné domáce zvieratá,
p)
vypaľovať porasty bylín, krov alebo stromov.42)
(2)
Zakázané je neoprávnene používať alebo poškodzovať lesné pozemky, lesné porasty, stromy a kry a stavby a zariadenia slúžiace lesnému hospodárstvu (ďalej len „lesný majetok“).
(3)
Zákazy uvedené v odseku 1 písm. a) až j) sa nevzťahujú na obhospodarovateľa lesa pri zabezpečovaní hospodárenia v lese a využívaní ostatných lesných produktov, ak nie sú tieto činnosti upravené osobitnými predpismi38) a pri činnostiach na odvrátenie ohrozenia života alebo zdravia alebo bezprostredného poškodenia majetku a pri plnení úloh Horskou záchrannou službou49a). Zákazy uvedené v odseku 1 písm. d), f) a h) sa nevzťahujú na osoby vykonávajúce zber alebo odber lesného reprodukčného materiálu podľa osobitného predpisu.45d)
(4)
Obhospodarovateľ lesa, ktorý uskutočňuje činnosť podľa odseku 1 písm. b), je povinný zariadiť sledovanie ohňa a jeho bezpečné uhasenie pred opustením miesta, kde sa oheň nachádza. Povinnosť podľa osobitného zákona50) tým nie je dotknutá.
(5)
Zákaz uvedený v odseku 1 písm. d) až f) sa nevzťahuje na štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy v obvode svojej pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov,38) na fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti podľa § 29, § 38 ods. 2, § 41, 46 a 53 a podľa osobitného predpisu45ab), na stráž prírody a fyzické osoby, ktoré majú oprávnenia stráže prírody.37)
(6)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže po písomnom súhlase vlastníka alebo správcu povoliť výnimku zo zákazu uvedeného v odseku 1 písm. a) až h), j) a n) aj iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám. Výnimku zo zákazu uvedeného v odseku 1 písm. n) možno udeliť, len ak je vykonávanie tejto činnosti v súlade s dokumentmi starostlivosti podľa osobitného predpisu.50a)
(7)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 6 nemá odkladný účinok.
(8)
Zákaz uvedený v odseku 1 písm. g) a so súhlasom vlastníka alebo správcu lesa tiež zákazy uvedené v odseku 1 písm. a), c) až e) sa nevzťahujú na výkon práva poľovníctva podľa osobitného predpisu.51) Zákazy uvedené v odseku 1 písm. a), d) až g), i) a j) sa nevzťahujú na výkon činnosti podľa § 32 ods. 1.
zobraziť paragraf
§ 36
Odborné hospodárenie v lesoch

(1)
Na účely tohto zákona sa odborným hospodárením v lesoch rozumie povinnosť vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa zabezpečiť hospodárenie v súlade s týmto zákonom, podľa programu starostlivosti o lesy alebo výpisu z neho alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok prostredníctvom hospodára (§ 47).
(2)
Práva a povinnosti hospodára môže v poraste vykonávať len jeden hospodár (§ 47 ods. 1). Ak je v poraste viac obhospodarovateľov lesa, zápis obhospodarovateľov lesa a hospodára do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a možno vykonať, len ak sa písomne dohodli podľa § 139 Občianskeho zákonníka na hraniciach obhospodarovanej časti porastu a na hospodárovi. Hranicu obhospodarovanej časti porastu obhospodarovatelia lesa vyznačia v teréne; to neplatí, ak je táto hranica v teréne totožná s hranicou dielca vyznačenou podľa § 39 ods. 7. Hranica obhospodarovanej časti porastu sa vyznačuje na hraničných stromoch oranžovými štvorcami s veľkosťou 10 x 10 cm vo výške 130 cm od zeme tak, aby boli vzájomne medzi sebou viditeľné, alebo ak hranica prebieha územím bez vhodných stromov, inou obhospodarovateľmi lesa vzájomne dohodnutou formou.
(3)
Ak sú v poraste evidovaní viacerí obhospodarovatelia lesa, vykonávajú práva a povinnosti obhospodarovateľa lesa okrem práv a povinností podľa § 20 ods. 4 druhej vety a odseku 7, § 23 ods. 6 a 7 a § 44, ktoré zabezpečuje hospodár.
(4)
Na zabezpečenie odborného a trvalo udržateľného hospodárenia v lese môžu vlastníci, správcovia a obhospodarovatelia lesa za podmienok ustanovených týmto zákonom použiť aj systém certifikácie lesov.
zobraziť paragraf
§ 37

(1)
Na pozemku podľa § 3 ods. 1 písm. f) sa odborné hospodárenie v lesoch zabezpečuje
a)
po jeho zaradení do lesného celku a vypracovaní programu starostlivosti o lesy alebo
b)
po schválení projektu starostlivosti o lesný pozemok vypracovaného právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie25) na vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy.
(2)
Ak pozemok, ktorý bol vyhlásený za lesný pozemok, je porastený lesnými drevinami a plní funkcie lesov, je vlastník alebo obhospodarovateľ lesa povinný do 15 dní od vyhlásenia pozemku za lesný pozemok zabezpečiť hospodára a do jedného roka od jeho vyhlásenia predložiť projekt podľa odseku 1 písm. b) na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva; povinnosť predložiť projekt podľa odseku 1 písm. b) neplatí, ak bude zaradený do lesného celku, na ktorom program starostlivosti o lesy stratí platnosť do troch rokov od vyhlásenia pozemku za lesný pozemok, alebo ak jeho výmera je menšia ako 0,5 ha.
(3)
Holina podľa § 20 ods. 3 na pozemku, vyhlásenom za lesný pozemok, ktorý nie je porastený lesnými drevinami alebo neplní funkcie lesov a nebude lesným pozemkom podľa § 3 ods. 1 písm. c) a e), vzniká dňom schválenia programu starostlivosti o lesy alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok podľa odseku 1.
(4)
Na konanie o schválení projektu starostlivosti o lesný pozemok sa primerane vzťahujú ustanovenia o schvaľovaní programu starostlivosti o lesy (§ 41).
zobraziť paragraf
§ 39
Priestorová, časová a ťažbová úprava lesa

(1)
Na účely hospodárskej úpravy lesov sa lesné pozemky členia na jednotky priestorového rozdelenia, ktorými sú
a)
lesné oblasti a podoblasti,
b)
lesné celky,
c)
vlastnícke celky,
d)
dielce, čiastkové plochy, porastové skupiny (ďalej len „porast“) a etáže,
e)
ostatné lesné pozemky [§ 3 ods. 1 písm. c) a e)].
(2)
Lesné oblasti a podoblasti sú trvalé územné jednotky priestorového rozdelenia vytvorené na základe biogeografickej rajonizácie územia Slovenskej republiky.
(3)
Lesné celky sú územne ucelené časti lesov, pre ktoré sa vyhotovuje program starostlivosti o lesy. Určuje ich orgán štátnej správy lesného hospodárstva na návrh vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa alebo z vlastného podnetu. Lesné celky musia byť určené najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti programu starostlivosti o lesy; odvolanie proti rozhodnutiu o ich určení nemá odkladný účinok. Ak sú súčasťou vyhlasovaného lesného celku aj lesné pozemky alebo ich časti, ktoré sú súčasťou iného lesného celku, v ktorom sa program starostlivosti nebude vyhotovovať v rovnakom čase, príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva spolu s určením lesného celku rozhodne aj o zmene lesného celku, do ktorého boli tieto lesné pozemky alebo ich časti zahrnuté.
(4)
Vlastnícky celok tvoria lesy vo vlastníctve jedného vlastníka alebo lesy viacerých vlastníkov, ak v nich hospodári ten istý obhospodarovateľ lesa. Vytvára sa v rámci lesného celku ako priestorová jednotka na vyhotovenie výpisu z programu starostlivosti o lesy. Ak je vlastnícky celok totožný s lesným celkom, výpis z programu starostlivosti o lesy sa nevyhotovuje. Vlastnícke celky môžu vznikať alebo sa meniť aj počas platnosti programu starostlivosti o lesy.
(5)
Pre vlastníkov lesov malých výmer sa vytvára vlastnícky celok vlastníkov malých výmer, a to ako priestorová jednotka na vyhotovenie výpisu z programu starostlivosti o lesy.
(6)
Dielec je základnou jednotkou na zisťovanie stavu lesa, plánovanie, evidenciu a kontrolu hospodárenia vytvorenou najmä na základe vlastníctva k lesnému pozemku s minimálnou výmerou 0,5 hektára. V dielci možno určiť čiastkové plochy, porastové skupiny a etáže. Porast je na účely zabezpečenia odborného hospodárenia v lesoch (§ 36) spoločnou vecou,55a) ak sa nachádza na lesnom pozemku alebo jeho časti v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov alebo spoluvlastníkov; vytvára sa pri vyhotovovaní programu starostlivosti o lesy, pri zmene programu starostlivosti o lesy alebo pri zmene hraníc dielca rozdelením podľa odseku 7.
(7)
Zmenou hraníc dielca rozdelením sa rozumie rozdelenie porastu, ktorý je spoločnou vecou,55a) v rámci pôvodných hraníc dielca na dva alebo viac samostatných dielcov, ktoré spĺňajú podmienku minimálnej výmery 0,5 ha, alebo porastov. O zmene hraníc dielca rozdelením porastu v dobe platnosti programu starostlivosti o lesy rozhoduje orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe žiadosti vlastníka alebo správcu.
(8)
Súčasťou žiadosti podľa odseku 7 sú
a)
údaje o poraste, ktorého sa žiadosť týka,
b)
hodnotenie doterajšieho hospodárenia v lesoch na základe lesnej hospodárskej evidencie a jeho porovnanie s plánom hospodárskych opatrení,
c)
stanovisko hospodára a rozdelenie realizovaných hospodárskych opatrení, neplánovaných činností a opatrení vykonaných v lesoch,
d)
dohoda o rozdelení porastu s vyznačením alebo vytýčením hraníc nových porastov spolu s ich výmerou a plošným vymedzením a
e)
dohoda o rozdelení úloh vyplývajúcich z plánu hospodárskych opatrení.
(9)
Hranica dielca sa v teréne vyznačuje farebným označením podľa kategórie lesa a jej označenie zabezpečuje obhospodarovateľ lesa. Ak dôjde k zmene hranice dielca alebo kategórie lesa, označenie hranice dielca zabezpečí pri
a)
vyhotovení programu starostlivosti o lesy vyhotovovateľ programu starostlivosti (§ 42),
b)
zmene programu starostlivosti o lesy osoba, na ktorej podnet k zmene programu starostlivosti o lesy došlo.
(10)
Časová úprava lesa určuje časový rámec na plánovanie a vykonávanie hospodárskych opatrení v lesoch tak, aby sa dosiahli ciele hospodárenia.
(11)
Ťažbová úprava lesa určuje objem a plynulosť ťažby tak, aby sa zabezpečilo optimálne využívanie produkčného potenciálu lesa a trvalé plnenie funkcií lesa.
(12)
Účastníkom konania podľa odseku 3 je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa. Na postup podľa odseku 7 sa nevzťahuje správny poriadok.12)
zobraziť paragraf
§ 40
Súčasti programu starostlivosti o lesy a úhrada nákladov na jeho vyhotovenie

(1)
Program starostlivosti o lesy (ďalej len „program starostlivosti“) je nástrojom štátu na zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch; nie je nástrojom na usporiadanie vlastníctva k pozemkom ani určenie obhospodarovateľov lesa.
(2)
Súčasťami programu starostlivosti vyhotoveného pre lesný celok sú najmä
a)
všeobecná časť,
b)
opis porastov,
c)
plán hospodárskych opatrení,
d)
plochová tabuľka,
e)
prehľadové tabuľky,
f)
obrysová a porastová mapa.
(3)
Súčasťou programu starostlivosti vyhotovenou vyhotovovateľom programu starostlivosti v spolupráci s obhospodarovateľom lesa a dotknutými orgánmi štátnej správy môže byť aj
a)
ťažbová mapa,
b)
evidenčná časť programu starostlivosti,
c)
prieskum a plán lesnej dopravnej siete,
d)
prieskum a plán zahrádzania bystrín v lesoch,
e)
plán lesníckotechnických meliorácií,
f)
ekonomický prieskum vrátane vyčíslenia dosahov osobitného režimu hospodárenia,
g)
ocenenie lesného majetku; podľa požiadaviek môže zahŕňať určenie všeobecnej a spoločenskej hodnoty vrátane hodnoty efektov mimoprodukčných funkcií lesa.
(4)
Výpis z programu starostlivosti obsahuje súčasti programu starostlivosti podľa odseku 2 písm. b), c) a f). Výpis z programu starostlivosti sa počas vyhotovenia programu starostlivosti vyhotovuje na žiadosť obhospodarovateľa lesa alebo ak ide o porast, ktorý je obhospodarovaný viacerými obhospodarovateľmi lesa podľa § 36 ods. 2, na žiadosť hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2. Výpis z programu starostlivosti počas platnosti programu starostlivosti vyhotoví právnická osoba podľa § 38 ods. 2 na náklady žiadateľa, ktorým môže byť vlastník, správca, obhospodarovateľ lesa, hospodár alebo právnická osoba podľa § 47 ods. 2.
(5)
Náklady na vyhotovenie súčastí programu starostlivosti podľa odseku 2 hradí podľa § 55 ods. 1 písm. c) vo verejnom záujme
a)
vyhotovovateľovi programu starostlivosti podľa § 42 ods. 1 písm. a) štát prostredníctvom verejného obstarávateľa56) (§ 41 ods. 2),
b)
vyhotovovateľ programu starostlivosti, ktorý je právnickou osobou štátu podľa osobitných predpisov,56a) alebo
1.
ministerstvo,56b) ak ide o vyhotovovateľa programu starostlivosti podľa § 42 ods. 1 písm. b), alebo
2.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky56c) (ďalej len „ministerstvo obrany“), ak ide o vyhotovovateľa programu starostlivosti podľa § 42 ods. 1 písm. c).
(6)
Ak sa vyhotovujú súčasti programu starostlivosti podľa odseku 3 alebo 7, náklady na ich vyhotovenie hradí ten, na koho žiadosť sa vyhotovujú; na ich úhradu možno použiť aj prostriedky z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.56d)
(7)
Ak vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa zabezpečí na základe rozhodnutia ministerstva podľa § 43 ods. 1 vyhotovenie programu starostlivosti ním vybranou fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa § 42 ods. 1, s ktorou uzavrie zmluvu o vyhotovení programu starostlivosti, postup podľa odseku 5 sa nepoužije. Zmluva o vyhotovení programu starostlivosti sa uzavrie do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia podľa § 43 ods. 1, najneskôr do konca roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa začne predčasná obnova programu starostlivosti.
(8)
Okrem súčastí uvedených v odsekoch 2 a 3 môže program starostlivosti alebo výpis z programu starostlivosti obsahovať aj iné súčasti. Náklady na ich vyhotovenie uhrádza vyhotovovateľovi programu starostlivosti (§ 42) ten, na koho žiadosť boli vyhotovené.
(9)
Program starostlivosti sa po jeho schválení predkladá ministerstvom zriadenej právnickej osobe (§ 38 ods. 2).
(10)
Právnická osoba podľa odseku 9 prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva zverejňuje súčasti programu starostlivosti podľa odseku 2 písm. a) až c), e) a f). Súčasti programu starostlivosti podľa odseku 3 písm. a) až e) a odseku 8 zverejňuje, ak boli vyhotovené z verejných zdrojov, inak len so súhlasom toho, na koho žiadosť boli vyhotovené; súčasti podľa odseku 3 písm. f) a g) so súhlasom vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa.
zobraziť paragraf
§ 41
Vyhotovenie programu starostlivosti

(1)
Vyhotovenie programu starostlivosti je postup, ktorého výsledkom je program starostlivosti podľa § 40 ods. 1 až 3 a 8.
(2)
Úlohy súvisiace so zabezpečením a organizáciou vyhotovenia programu starostlivosti a jeho schvaľovaním vykonáva príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva. Výber vyhotovovateľa programu starostlivosti zabezpečuje verejný obstarávateľ, ktorým je ministerstvo, alebo na základe jeho poverenia príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva alebo právnická osoba, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je ministerstvo.
(3)
Program starostlivosti sa vyhotovuje na obdobie spravidla desať rokov.
(4)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva oznámi najneskôr 24 mesiacov pred skončením platnosti programu starostlivosti vlastníkovi, správcovi a obhospodarovateľovi lesa túto skutočnosť, ako aj skutočnosť, že verejný obstarávateľ obstará vyhotovenie programu starostlivosti.
(5)
Ak vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa neoznámi skutočnosti podľa § 40 ods. 7, výber vyhotovovateľa programu starostlivosti zabezpečí verejný obstarávateľ. S úspešným uchádzačom uzatvorí zmluvu o vyhotovení programu starostlivosti najneskôr do 31. decembra roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa skončí platnosť programu starostlivosti. Tieto skutočnosti oznámi vlastníkovi alebo správcovi a obhospodarovateľovi lesa.
(6)
Po uzatvorení zmluvy s vyhotovovateľom programu starostlivosti podľa odseku 5 alebo § 40 ods. 7 vyhotovovateľ programu starostlivosti vypracuje správu o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti pre príslušný lesný celok (ďalej len „správa o hospodárení“), ktorú predloží príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, najneskôr do konca februára posledného roka platnosti programu starostlivosti.
(7)
Lesy osobitného určenia musia byť vyhlásené do predloženia správy podľa odseku 6, inak sa v konaní o vyhotovení programu starostlivosti táto kategória lesa nezohľadňuje. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 43 ods. 2.
(8)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne oznámi dotknutým orgánom štátnej správy,57) právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých práva môžu byť vyhotovením programu starostlivosti dotknuté, že do správy o hospodárení môžu nahliadnuť a zároveň ich vyzve na predloženie pripomienok k správe o hospodárení a požiadaviek na vypracovanie pokynov na vyhotovenie programu starostlivosti v lehote do 15 dní od doručenia oznamu; na pripomienky a požiadavky, ktoré neboli predložené v určenej lehote, sa neprihliada. V ozname uvedie dátum prerokovania správy o hospodárení a predložených pripomienok a požiadaviek, ktoré sa uskutoční najneskôr do siedmich dní od posledného dňa lehoty, určenej na ich predloženie.
(9)
O výsledkoch prerokovania správy o hospodárení a pripomienok a požiadaviek podľa odseku 8 sa vyhotoví protokol, ktorý obsahuje pokyny na vyhotovenie programu starostlivosti a termín predloženia návrhu programu starostlivosti orgánu štátnej správy lesného hospodárstva najneskôr do 15. decembra posledného roku platnosti programu starostlivosti.
(10)
Konanie o vyhotovení programu starostlivosti sa začína dňom vyhotovenia protokolu podľa odseku 9. Na pripomienky a požiadavky podľa odseku 8 uplatnené po vyhotovení protokolu sa neprihliada.
(11)
Vyhotovovateľ programu starostlivosti je pri vyhotovení programu starostlivosti povinný postupovať podľa pokynov na vyhotovenie programu starostlivosti obsiahnutých v protokole podľa odseku 9.
(12)
Obhospodarovateľ lesa je povinný poskytnúť vyhotovovateľovi programu starostlivosti podklady potrebné na vypracovanie správy o hospodárení a na vyhotovenie programu starostlivosti zabezpečiť súčinnosť hospodára.
(13)
Návrh programu starostlivosti schvaľuje orgán štátnej správy lesného hospodárstva po záväznom vyjadrení57) dotknutých orgánov štátnej správy, ktorým kontrolujú splnenie pripomienok a požiadaviek uplatnených podľa odseku 8, rozhodnutím, ktorého prílohou je program starostlivosti. Ak predložený návrh obsahuje nedostatky, ktoré zabraňujú jeho schváleniu, vráti ho vyhotovovateľovi programu starostlivosti a určí požiadavky alebo podmienky, po splnení ktorých možno program starostlivosti predložiť na jeho schválenie. O schválení programu starostlivosti rozhodne najneskôr do jedného roka od začatia konania o vyhotovení programu starostlivosti; ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch túto lehotu predĺžiť. Účastníkom konania a zúčastneným osobám sa doručuje len oznámenie o schválení programu starostlivosti. Odvolanie proti rozhodnutiu o schválení programu starostlivosti nemá odkladný účinok; účastník konania sa môže odvolať len v tej časti, ktorá sa ho týka.
(14)
Ak sa schvaľuje program starostlivosti pre lesný celok, v ktorom sú zahrnuté aj lesné pozemky alebo ich časti, pre ktoré je program starostlivosti schválený, príslušný orgán štátnej správy spolu so schválením programu starostlivosti rozhodne aj o zmene programu starostlivosti [§ 43 ods. 2 písm. d)], v ktorom boli tieto lesné pozemky alebo ich časti zahrnuté.
(15)
Hospodárske opatrenia v období od skončenia platnosti programu starostlivosti do schválenia návrhu programu starostlivosti navrhuje vyhotovovateľ programu starostlivosti a odsúhlasuje ich orgán štátnej správy lesného hospodárstva po prerokovaní s vlastníkom, správcom a obhospodarovateľom lesa a s dotknutými orgánmi štátnej správy.
(16)
Záväzné vyjadrenie podľa odseku 8 dotknuté orgány doručia príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva do 15 dní od doručenia výzvy, ak vyjadrenie v určenej lehote nedoručia, má sa za to, že nemajú pripomienky k správe o hospodárení a požiadavky na vypracovanie pokynov na vyhotovenie programu starostlivosti, za ktorých dodržania program starostlivosti nebude mať významný vplyv na územie európskej sústavy chránených území. Záväzné vyjadrenie podľa odseku 13 dotknuté orgány doručia príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva do 30 dní od doručenia návrhu, ak vyjadrenie v určenej lehote nedoručia, má sa za to, že s návrhom programu starostlivosti súhlasia.57a)
(17)
Súčasti programu starostlivosti podľa § 40 ods. 3 písm. f) a g) sa účastníkom konania, zúčastneným osobám a tretím osobám, s výnimkou správcu informačného systému lesného hospodárstva (§ 45 ods. 2), môžu poskytovať len so súhlasom vlastníka a obhospodarovateľa lesa.
(18)
Na konanie podľa odsekov 8, 9 a 15 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
zobraziť paragraf
§ 42
Vyhotovovateľ programu starostlivosti

(1)
Vyhotovovateľ programu starostlivosti musí spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti podľa odsekov 2 až 4 a byť držiteľom živnostenského oprávnenia25) na výkon tejto činnosti. Vyhotovovateľom programu starostlivosti je
a)
fyzická osoba alebo právnická osoba, s ktorou vlastník, správca, obhospodarovateľ lesa alebo verejný obstarávateľ uzavrel zmluvu o vyhotovení programu starostlivosti,
b)
právnická osoba podľa § 38 ods. 2 na základe poverenia ministerstva alebo
c)
správca vojenských lesov v lesných celkoch v pôsobnosti ministerstva obrany (§ 56 ods. 2).
(2)
Predpokladom odbornej spôsobilosti fyzickej osoby je vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania druhého stupňa a najmenej päťročná prax v hospodárskej úprave lesov.
(3)
Fyzická osoba je odborne spôsobilá, ak je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného ministerstvom po splnení predpokladov podľa odseku 2 a po úspešnom absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti vykonanej pred komisiou vymenovanou ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(4)
Právnická osoba je odborne spôsobilá, ak aspoň jeden jej spoločník, jej člen alebo jej zamestnanec v pracovnom pomere na neurčitý čas, ktorý je zodpovedný za vyhotovenie programu starostlivosti, je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 3 a nie je spoločníkom, členom alebo zamestnancom inej právnickej osoby oprávnenej na vyhotovovanie programov starostlivosti.
(5)
Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti je povinný oznámiť ministerstvu každú zmenu skutočností uvedených v osvedčení o odbornej spôsobilosti do 15 dní odo dňa, keď táto zmena nastala, a požiadať o vydanie nového osvedčenia.
(6)
Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby zaniká
a)
doručením písomnej žiadosti držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti ministerstvu,
b)
rozhodnutím ministerstva o zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
c)
vydaním nového osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 5,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtvu.
(7)
Ministerstvo môže rozhodnúť o zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ak držiteľ osvedčenia závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosti podľa tohto zákona vzťahujúce sa na vyhotovenie programu starostlivosti, alebo ak nevykonáva túto činnosť najmenej päť rokov. O vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa možno opätovne uchádzať až po uplynutí doby uvedenej v rozhodnutí o zániku jeho platnosti a po úspešnom absolvovaní skúšky podľa odseku 3.
(8)
Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti podľa odseku 3 sa predkladá ministerstvu. Ministerstvo žiadosť o vykonanie skúšky posúdi a
a)
zastaví konanie o žiadosti o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, ak žiadateľ o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti nesplnil predpoklady odbornej spôsobilosti podľa odseku 2 alebo
b)
oznámi žiadateľovi o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti splnenie predpokladov odbornej spôsobilosti podľa odseku 2.
(9)
O splnení predpokladov odbornej spôsobilosti podľa odseku 2 sa nevydáva písomné rozhodnutie, túto skutočnosť ministerstvo vyznačí v spise a žiadateľovi zašle oznámenie podľa odseku 8 písm. b), v ktorom uvedie identifikačné údaje žiadateľa, dátum vydania oznámenia a žiadateľovi oznámi, že na skúšku odbornej spôsobilosti bude pozvaný osobitnou pozvánkou najmenej 30 dní pred konaním skúšky.
(10)
Ministerstvo vedie evidenciu osvedčení podľa odseku 3, ktorá sa zverejňuje prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva. Zverejnená evidencia osvedčení podľa odseku 3 obsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti a číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti a so súhlasom držiteľa platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti môže obsahovať aj iné kontaktné údaje.
(11)
Na konanie podľa odseku 1 písm. b) a odseku 6 písm. a) a d) sa nevzťahuje správny poriadok.12)
zobraziť paragraf
§ 43
Predčasná obnova programu starostlivosti, úprava programu starostlivosti a zmena programu starostlivosti

(1)
Predčasná obnova programu starostlivosti je vyhotovenie nového programu starostlivosti podľa § 41 ods. 1 pred skončením platnosti programu starostlivosti (§ 41 ods. 3), ak v dôsledku vplyvov škodlivých činiteľov v lesoch dôjde v lesnom celku k narušeniu lesných porastov v takom rozsahu, že zámery a ciele programu starostlivosti nie je možné dosiahnuť. O predčasnej obnove programu starostlivosti môže rozhodnúť ministerstvo na žiadosť vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa; rozhodnutie o predčasnej obnove programu starostlivosti môže podmieniť určením nového lesného celku alebo postupom podľa § 40 ods. 7. Na predčasnú obnovu programu starostlivosti sa použijú ustanovenia § 40 a 41 primerane. Odvolanie proti rozhodnutiu o predčasnej obnove programu starostlivosti nemá odkladný účinok.
(2)
Zmenou programu starostlivosti je
a)
zmena kategorizácie lesov podľa § 12,
b)
schválenie postupu rekonštrukcie lesa podľa § 19 ods. 3,
c)
zmena zásad vykonávania ťažby podľa § 23 ods. 7 a 8,
d)
zmena hraníc porastu podľa § 39 ods. 6 okrem zmeny hranice dielca rozdelením podľa § 39 ods. 7,
e)
zmena z dôvodu zmeny hraníc lesného celku podľa § 41 ods. 14 alebo
f)
aktualizácia programu starostlivosti podľa odseku 4.
(3)
O zmene programu starostlivosti rozhoduje orgán štátnej správy lesného hospodárstva na žiadosť vlastníka, správcu, obhospodarovateľa lesa alebo orgánu štátnej správy.24) Náklady súvisiace so zmenou programu starostlivosti uhrádza žiadateľ. K rozhodnutiu o zmene programu starostlivosti sa vyžaduje vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny.58) Odvolanie proti rozhodnutiu o zmene programu starostlivosti nemá odkladný účinok; účastník konania sa môže odvolať len v tej časti, ktorá sa ho týka.
(4)
Aktualizáciu programu starostlivosti možno vykonať, ak náhodná ťažba alebo mimoriadna ťažba tvorí najmenej polovicu z celkového objemu dreva podľa § 23 ods. 8. Pri aktualizácii programu starostlivosti právnická osoba podľa § 38 ods. 2 na základe zhodnotenia zdravotného stavu lesa a vykonaných opatrení v plnom rozsahu prehodnotí súčasti programu starostlivosti podľa § 40 ods. 2 písm. b), c) a f) a navrhne nový plán hospodárskych opatrení vrátane zmeny zásad vykonávania ťažby podľa § 23 ods. 7 a 8.
(5)
Úprava programu starostlivosti je odlišné vykonanie plánovaného hospodárskeho opatrenia so zameraním na zlepšenie stavu a vývoja lesného porastu. Úprava programu starostlivosti je v pôsobnosti hospodára, ktorý jej vykonanie vyznačí v programe starostlivosti.
zobraziť paragraf
§ 45
Informačný systém lesného hospodárstva

(1)
Informačný systém lesného hospodárstva59a) (ďalej len „informačný systém“) slúži na zber, spracovanie a archiváciu údajov o stave a vývoji lesov, o vykonaných hospodárskych opatreniach v lesoch, o vlastníctve, správe a nájme lesov, na zostavenie integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy,60) na účely vedenia evidencie lesných pozemkov, evidencie registrovaných ciach a iných povolených označení podľa § 23 ods. 4, evidencie osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa § 42 ods. 10, registra osvedčení o odbornej spôsobilosti hospodára podľa § 47 ods. 1 a zoznamu členov lesnej stráže podľa § 52 ods. 2 a na zabezpečenie plnenia úloh štátnej správy lesného hospodárstva. Informačný systém slúži aj na zapisovanie údajov podľa osobitných predpisov.60a)
(2)
Informačný systém zabezpečuje právnická osoba zriadená ministerstvom (§ 38 ods. 2), ktorá je správcom informačného systému a informačnej banky údajov (ďalej len „správca informačného systému“).
(3)
Zdrojmi údajov na tvorbu informačného systému sú údaje hospodárskej úpravy lesov, orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, lesnej hospodárskej evidencie, národnej inventarizácie lesov a ostatné údaje.
(4)
Obhospodarovateľ lesa, hospodár, vyhotovovateľ programu starostlivosti, lesnícka ochranárska služba a orgány štátnej správy lesného hospodárstva poskytujú správcovi informačného systému potrebnú súčinnosť. Správca informačného systému je povinný zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností, osobných údajov a dôverných štatistických údajov podľa osobitných predpisov.61)
zobraziť paragraf
§ 47
Hospodár

(1)
Hospodár je fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon činností uvedených v § 48. Podmienkou na výkon týchto činností je zápis v registri odborných lesných hospodárov (ďalej len „register hospodárov“), ktorý vedie príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva [§ 59 písm. k)] prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva (§ 45).
(2)
Činnosť hospodára môže právnická osoba zabezpečovať len prostredníctvom fyzickej osoby,25) ktorá je jej spoločníkom, členom alebo zamestnancom v pracovnom pomere dohodnutom k nej na neurčitý čas a je hospodárom podľa odseku 1 a zároveň nie je spoločníkom, členom alebo zamestnancom inej právnickej osoby zabezpečujúcej činnosť hospodára.
(3)
Predpokladom odbornej spôsobilosti podľa odseku 1 je vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania druhého stupňa a najmenej trojročná prax v lesníckych činnostiach, alebo vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania prvého stupňa a najmenej päťročná prax v lesníckych činnostiach, alebo vyššie odborné vzdelanie lesníckeho zamerania alebo úplné stredné odborné vzdelanie lesníckeho zamerania a najmenej päťročná prax v lesníckych činnostiach. Praxou v lesníckych činnostiach sa rozumie vykonávanie činností súvisiacich s povinnosťami a oprávneniami hospodára podľa § 48 po dosiahnutí príslušného vzdelania.
(4)
Hospodár je odborne spôsobilý, ak je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva po splnení predpokladov podľa odseku 3 a po úspešnom absolvovaní skúšky vykonanej pred komisiou, ktorej členov vymenúva a odvoláva minister, alebo na základe absolvovania vzdelania podľa odseku 3 a osobitného kvalifikačného predpokladu (§ 57). Ministerstvo môže na základe žiadosti odpustiť vykonanie skúšky a absolvovanie praxe v lesníckych činnostiach podľa odseku 3 absolventom vysokoškolského štúdia 2. stupňa v študijnom odbore lesníctvo, ktorí absolvovali štátne skúšky v rozsahu zodpovedajúcom skúške podľa prvej vety; prax v lesníckych činnostiach podľa odseku 3 sa považuje za splnenú, ak žiadateľ absolvuje odbornú prax v rámci štúdia [§ 66 písm. g)]. O vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti a zápis do registra hospodárov možno požiadať najneskôr do troch rokov od úspešného absolvovania skúšky alebo do jedného roka od odpustenia skúšky.
(5)
Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti hospodára zaniká a príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva vyčiarkne z registra hospodárov fyzickú osobu, ak
a)
o to orgán štátnej správy lesného hospodárstva písomne požiadala,
b)
sa nezúčastnila školenia podľa § 48 ods. 2 písm. m) do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie lehota sedem rokov od vydania osvedčenia alebo od posledného školenia,
c)
platnosť jej osvedčenia o odbornej spôsobilosti zanikla rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva alebo
d)
zomrela, alebo bola vyhlásená za mŕtvu.
(6)
Príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodne o zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti a o vyčiarknutí z registra hospodárov, ak držiteľ osvedčenia
a)
porušil povinnosti podľa § 48 ods. 2 písm. d), e), g), j) až l),
b)
závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosti podľa § 48 ods. 2 písm. a) až c), f), h), i), n) až q) alebo
c)
sa bez závažného dôvodu nezúčastnil školenia podľa § 48 ods. 2 písm. m),
d)
vykonáva činnosti podľa § 48 ods. 1 až 3 v poraste pred vznikom oprávnení hospodára podľa § 4b ods. 1.
(7)
O vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa po zániku platnosti podľa odseku 5 písm. a) až c) možno opätovne uchádzať po úspešnom vykonaní skúšky podľa odseku 4; pri zániku platnosti osvedčenia podľa odseku 5 písm. c) sa skúšky možno zúčastniť až po uplynutí doby uvedenej v rozhodnutí o zániku jeho platnosti.
(8)
Hospodár môže vykonávať činnosť pre jedného obhospodarovateľa lesa alebo pre viacerých obhospodarovateľov lesa na lesných pozemkoch, ktorých súhrnná výmera nepresiahne 2 000 hektárov. Na výmere väčšej ako 2 000 hektárov môže hospodár vykonávať činnosť, ak na každých ďalších, aj začatých 1 000 hektárov hospodár podľa odseku 1 alebo právnická osoba podľa odseku 2 zamestnáva fyzickú osobu najmenej s úplným stredným odborným vzdelaním lesníckeho zamerania alebo ak s vykonávaním činnosti hospodára na výmere väčšej ako 2 000 hektárov súhlasí príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý v súhlase určí výmeru lesných pozemkov, na ktorých bude hospodár vykonávať činnosti podľa § 48.
(9)
Činnosť hospodára nesmie vykonávať zamestnanec orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. To neplatí, ak ide o jeho vlastný majetok nachádzajúci sa mimo územia obvodu jeho pôsobnosti. Ustanovenia odsekov 1 až 8 tým nie sú dotknuté.
(10)
Obhospodarovateľ lesa okrem právnickej osoby podľa odseku 2 je povinný do desiatich dní odo dňa, keď došlo k zániku zmluvného vzťahu s doterajším hospodárom alebo právnickou osobou podľa odseku 2, uzavrieť písomnú zmluvu o výkone činnosti podľa § 48 s hospodárom alebo právnickou osobou podľa odseku 2 a túto skutočnosť oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy [§ 4b ods. 2 písm. c)]; obhospodarovateľ lesa, ktorý je právnickou osobou podľa odseku 2, predkladá len oznámenie o zmene hospodára, na ktoré sa primerane použije postup podľa § 4b ods. 2 písm. c).
(11)
Náklady spojené s výkonom činnosti, povinností a oprávnení hospodára hradí obhospodarovateľ lesa.
(12)
Žiadosť o vykonanie skúšky podľa odseku 4 sa predkladá po splnení predpokladov podľa odseku 3 ministerstvu, ktoré zabezpečuje skúšku.
(13)
Ministerstvo podľa odseku 4 posúdi žiadosť o vykonanie skúšky a žiadosť o odpustenie o vykonania skúšky a absolvovanie praxe v lesníckych činnostiach a
a)
zastaví konanie o žiadosti, ak žiadateľ
1.
o odpustenie vykonania skúšky a absolvovanie praxe v lesníckych činnostiach nespĺňa podmienky na odpustenie,
2.
o vykonanie skúšky nespĺňa predpoklady odbornej spôsobilosti podľa odseku 3 alebo
3.
neuhradil správny poplatok,
b)
oznámi žiadateľovi o vykonanie skúšky splnenie predpokladov odbornej spôsobilosti podľa odseku 3 alebo
c)
oznámi žiadateľovi odpustenie skúšky a absolvovanie praxe v lesníckych činnostiach.
(14)
O splnení predpokladov odbornej spôsobilosti podľa odseku 3 sa nevydáva písomné rozhodnutie, túto skutočnosť ministerstvo vyznačí v spise a žiadateľovi zašle oznámenie podľa odseku 13 písm. b), v ktorom uvedie identifikačné údaje žiadateľa, dátum vydania oznámenia a žiadateľovi oznámi, že na skúšku odbornej spôsobilosti bude pozvaný osobitnou pozvánkou najmenej 30 dní pred konaním skúšky.
(15)
Hospodára v registri hospodárov zapíše orgán štátnej správy lesného hospodárstva, v ktorého územnej pôsobnosti má hospodár trvalý pobyt. Ak má hospodár trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky, je na zápis hospodára v registri hospodárov príslušný Okresný úrad Bratislava.
(16)
Na konanie podľa odseku 5 písm. a), b) a d) sa nevzťahuje správny poriadok.12) Príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva vyznačí zánik platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti hospodára v spise a hospodára vyčiarkne z registra hospodárov.
(17)
Register hospodárov sa zverejňuje prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva. Zverejnený register obsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu hospodára, ktorý má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti hospodára, a číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti a so súhlasom hospodára aj iné kontaktné údaje.
zobraziť paragraf
§ 48
Činnosť, povinnosti a oprávnenia hospodára

(1)
Hospodár organizuje a usmerňuje hospodárenie v lese. Pri tejto činnosti je zodpovedný za plnenie povinností podľa odseku 2 alebo vyplývajúcich z osobitného predpisu.62)
(2)
Hospodár je povinný
a)
pripravovať podklady a spolupracovať pri vyhotovovaní a schvaľovaní programu starostlivosti a kontrole plnenia programu starostlivosti,
b)
usmerňovať realizáciu programu starostlivosti a opatrení uložených na ochranu lesa a vydávať stanovisko podľa § 39 ods. 8 písm. c),
c)
dohliadať na vhodnosť reprodukčného materiálu na obnovu lesa,
d)
kontrolovať a evidovať práce vykonávané v lese,
e)
viesť lesnú hospodársku evidenciu a evidenciu podľa osobitných predpisov,59)
f)
sledovať stav a vývoj škodlivých činiteľov v lesoch a v súčinnosti s obhospodarovateľom lesa predkladať o nich hlásenie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a lesníckej ochranárskej službe,
g)
navrhovať preventívne opatrenia na ochranu lesov a predchádzanie vplyvu škodlivých činiteľov a dozerať na ich realizáciu vrátane opatrení podľa § 28 ods. 3,
h)
navrhovať na uznanie semenné zdroje a zabezpečovať opatrenia na záchranu a reprodukciu genetických zdrojov hlavných lesných drevín,
i)
navrhovať environmentálne priaznivé technológie pri činnostiach súvisiacich s hospodárením v lesoch,
j)
upozorňovať obhospodarovateľa lesa a orgán štátnej správy lesného hospodárstva na každú činnosť, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva,
k)
zabezpečiť a kontrolovať vyznačenie ťažby a vydávať písomný súhlas na vykonanie ťažby,
l)
vykonávať odbornú správu lesov na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva,
m)
zúčastniť sa školenia, ktoré každoročne zabezpečí ministerstvo alebo na základe jeho poverenia vykoná právnická osoba zriadená ministerstvom; školenia sa musí zúčastniť najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie päť rokov od zápisu do registra hospodárov alebo od posledného školenia,
n)
oznamovať príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva každú zmenu skutočností uvedených v osvedčení o odbornej spôsobilostí najneskôr do 15 dní od vzniku zmeny,
o)
zúčastňovať sa štátneho dozoru v lesoch (§ 62) a poskytovať súčinnosť zamestnancovi orgánu štátnej správy lesného hospodárstva pri štátnom dozore v lesoch,
p)
plniť oprávnenia a povinnosti obhospodarovateľa lesa podľa § 36 ods. 3,
q)
poskytovať súčinnosť správcovi informačného systému (§ 45 ods. 4).
(3)
Hospodár je oprávnený
a)
predkladať požiadavky a pripomienky k návrhu programu starostlivosti,
b)
vykonať úpravu programu starostlivosti,
c)
navrhnúť vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa predčasnú obnovu programu starostlivosti alebo zmenu programu starostlivosti,
d)
dať súhlas na vykonanie náhodnej ťažby nad objem predpísaný programom starostlivosti pre lesný celok alebo vlastnícky celok,
e)
navrhovať postup rekonštrukcie lesa, ak nebol určený programom starostlivosti (§ 19 ods. 3),
f)
navrhovať projekty ozdravných opatrení.
(4)
Na činnosti podľa odsekov 1 až 3 možno poskytnúť podporu podľa osobitného predpisu.63)
zobraziť paragraf
§ 50
Správa lesného majetku vo vlastníctve štátu

(1)
Vlastníctvo k lesným pozemkom, lesným porastom a stavbám slúžiacim lesnému hospodárstvu vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len „lesný majetok vo vlastníctve štátu“) nemožno previesť, ak tento zákon alebo osobitné predpisy65) neustanovujú inak.
(2)
Za stavby podľa odseku 1 sa považujú investičné lesné cesty66) a lesné železnice a stavby a zariadenia s nimi súvisiace.
(3)
Správu lesného majetku vo vlastníctve štátu môže vykonávať právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je ministerstvo alebo právnická osoba, ktorá má také postavenie podľa osobitných predpisov.3) Ak správu lesného pozemku alebo lesného porastu, ktorý je súčasťou lesného majetku vo vlastníctve štátu, nadobudne osoba, ktorá nie je správcom podľa prvej vety a nepožiada o trvalé vyňatie [§ 7 ods. 1 písm. a)], správa tohto majetku do jedného roka od nadobudnutia správy bezodplatne prechádza na správcu v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva okrem vojenských lesov, ktorých správa bezodplatne prechádza na správcu v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva obrany. Osoba, ktorá nie je správcom a nadobudla správu lesného pozemku alebo lesného porastu, ktorý je súčasťou lesného majetku vo vlastníctve štátu, je povinná najneskôr ku dňu prechodu správy vyhotoviť so správcom protokol o prechode správy lesného majetku vo vlastníctve štátu a bezodkladne ho zaslať ministerstvu.
(4)
Lesný majetok vo vlastníctve štátu vo vojenských obvodoch67) a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu spravuje právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“). Mimo vojenských obvodov a území slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu môže táto právnická osoba spravovať lesný majetok vo vlastníctve štátu len so súhlasom ministerstva.
(5)
Ministerstvo, zakladateľ alebo zriaďovateľ správcu môže rozhodnúť o zmene správy lesného majetku vo vlastníctve štátu, ak správca tohto majetku nie je určený osobitnými predpismi,68) vrátane zmeny správy lesného majetku vo vlastníctve štátu, ktorá prešla na správcu podľa odseku 3 alebo § 68d ods. 3. Ak ide o zmenu správy medzi správcami, ktorí nemajú rovnakého zakladateľa alebo zriaďovateľa, o zmene správy podľa prvej vety sa rozhoduje po dohode zakladateľov alebo zriaďovateľov týchto správcov; ak k dohode nedôjde, o zmene správy rozhodne vláda Slovenskej republiky.
(6)
Správca podľa odsekov 3 a 4 vykonáva práva vlastníka69) k lesnému majetku vo vlastníctve štátu, najmä zabezpečuje jeho ochranu a zastupuje vlastníka v konaní pred súdom a orgánmi verejnej správy; obdobne správca postupuje vo veciach lesných pozemkov, ktorých vlastník nie je známy, alebo ktorých vlastník je známy ale jeho trvalý pobyt alebo sídlo nie je známe69a) (ďalej len „pozemky nezistených vlastníkov“), a to aj vtedy, ak vlastnícke právo štátu a nezistených vlastníkov je sporné. Vedie evidenciu lesného majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitného predpisu.70)
(7)
Na zámenu, nájom, výpožičku a prevod správy lesného majetku vo vlastníctve štátu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas ministerstva okrem prevodu správy lesného majetku vo vlastníctve štátu v správe právnickej osoby založenej alebo zriadenej ministerstvom obrany alebo zriadenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Predchádzajúci súhlas ministerstva na nájom lesného majetku vo vlastníctve štátu s výmerou menšou ako 5 000 m2, ktorý priamo nenadväzuje na lesný majetok vo vlastníctve štátu obdobného charakteru, sa nevyžaduje. Prenajatý lesný majetok vo vlastníctve štátu nemožno ďalej prenajať, ak nie je dohodnuté inak. Vypožičiavateľ nesmie prenechať lesný majetok vo vlastníctve štátu na užívanie inému. Súhlas ministerstva sa vyžaduje aj na vyňatie, ktoré sa dotýka lesných pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) až c) a e) vo vlastníctve štátu okrem vyňatia vo vojenských lesoch a v rekreačných oblastiach zriadených pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a rozhodovania podľa § 3 ods. 2.
(8)
Správca podľa odseku 3 môže uzatvoriť zmluvu o nájme71) alebo zmluvu o výpožičke lesného majetku vo vlastníctve štátu s cieľom zabezpečenia praktickej výučby na lesníckych odborných školách alebo s cieľom zabezpečenia starostlivosti o územia chránené podľa osobitného predpisu.27) Na platnosť takej zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas ministerstva. Prenajatý lesný majetok vo vlastníctve štátu nemožno ďalej prenajať, ak nie je dohodnuté inak. Vypožičiavateľ nesmie prenechať lesný majetok vo vlastníctve štátu na užívanie inému.
(9)
Prenajať a vypožičať lesný majetok vo vlastníctve štátu môže správca len vtedy, ak vzhľadom na jeho rozdrobenosť, vzájomnú rozptýlenosť alebo malú výmeru nie je možné s ním racionálne hospodáriť; to sa nevzťahuje na zmluvy o nájme podľa odseku 8.
(10)
Ministerstvo môže dať súhlas na zámenu lesných pozemkov a lesných porastov na nich vo vlastníctve štátu, ak ich hodnota zistená znaleckým posudkom podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku72) a výmera nie je v porovnaní s hodnotou a výmerou lesných pozemkov a lesných porastov na nich vo vlastníctve iných osôb vyššia o viac ako desať percent. Ak hodnota zamieňaných lesných pozemkov a lesných porastov na nich nie je rovnaká, výšku a spôsob úhrady jej rozdielu upravuje zámenná zmluva.72a) Zámenou nadobudnuté lesné pozemky a lesné porasty na nich, ktoré boli vo vlastníctve štátu, nemožno zameniť, odpredať alebo sa nemôže zmeniť ich charakter počas desiatich rokov od zápisu do katastra nehnuteľností.
(11)
Súhlas ministerstva sa nevyžaduje na vyrovnanie za lesné pozemky vo vlastníctve štátu v rámci konania o pozemkových úpravách a vykonania projektu pozemkových úprav; to neplatí pri udelení súhlasu podľa osobitného predpisu.73)
(12)
Na lesný majetok vo vlastníctve štátu nemožno zriadiť záložné právo.
(13)
Ustanovenia osobitného predpisu o správe majetku štátu74) sa na správu lesného majetku vo vlastníctve štátu nevzťahujú.
(14)
Na rozhodovanie podľa odsekov 4, 5, 7, 8, 10 a 11 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
zobraziť paragraf
§ 50a
Správa ostatného majetku vo vlastníctve štátu

(1)
Obytné budovy, hospodárske budovy a iné stavby slúžiace lesnej výrobe a ktoré s ňou súvisia74a) a zastavané pozemky, ostatné plochy a vodné plochy vo vlastníctve štátu, zverené alebo nadobudnuté v priebehu podnikania74b) (ďalej len „ostatný majetok vo vlastníctve štátu"), spravuje právnická osoba uvedená v § 50 ods. 3 a 4.
(2)
Na predaj, zámenu a prevod správy ostatného majetku vo vlastníctve štátu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas zakladateľa; ak ide o zmenu správy medzi správcami, ktorí nemajú rovnakého zakladateľa, na tento prevod sa primerane vzťahuje § 50 ods. 5 druhá veta. Na nájom a výpožičku ostatného majetku vo vlastníctve štátu sa súhlas zakladateľa nevyžaduje; to neplatí, ak sa ostatný majetok vo vlastníctve štátu nachádza vo vojenských obvodoch a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu.
(3)
Súhlas zakladateľa na zámenu možno dať len vtedy, ak sa ostatný majetok vo vlastníctve štátu zamieňa za lesné pozemky a lesné porasty na nich vo vlastníctve iných osôb alebo za zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy vo vlastníctve iných osôb. Hodnota ostatného majetku vo vlastníctve štátu nesmie byť vyššia ako hodnota lesných pozemkov a lesných porastov na nich vo vlastníctve iných osôb alebo ako hodnota zastavaných plôch a nádvorí alebo ostatných plôch vo vlastníctve iných osôb.
(4)
Na rozhodovanie podľa odsekov 2 a 3 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
zobraziť paragraf
§ 51a
Nájom lesného pozemku na hospodárenie v lesoch

(1)
Na nájomný vzťah, ktorého predmetom sú lesné pozemky, sa vzťahujú § 663 až 684 Občianskeho zákonníka, ak § 51a až 51f neustanovujú inak. Nájomná zmluva musí mať písomnú formu, ak odsek 8 a § 51c ods. 1 a 2 neustanovuje inak.
(2)
Nájomná zmluva obsahuje
a)
spôsob zabezpečenia úloh z programu starostlivosti o lesy podľa § 40 a úlohy vyplývajúce z rozhodnutí orgánov štátnej správy lesného hospodárstva vydaných na základe tohto zákona,
b)
grafickú identifikáciu prenajatých pozemkov na porastovej a obrysovej mape podľa § 40 ods. 2 písm. f) a
c)
tabuľkový súpis nájomným vzťahom dotknutých jednotiek priestorového rozdelenia lesa alebo ich častí.
(3)
V nájomnej zmluve možno dohodnúť
a)
rozsah oprávnení nájomcu na zastupovanie vlastníka lesného pozemku v konaniach podľa tohto zákona,
b)
zastupovanie vlastníka nájomcom v konaniach na vykonávanie rybárskeho práva75a) alebo
c)
zastupovanie vlastníka nájomcom v konaniach podľa osobitného predpisu.51)
(4)
Ak je účelom nájmu lesných pozemkov hospodárenie v lesoch podľa § 2 písm. h), nájomný vzťah trvá najmenej do konca platnosti programu starostlivosti o lesy podľa § 41 ods. 3; to neplatí pre nájom lesných pozemkov na iné účely.
(5)
Ak je nájomný vzťah dohodnutý na neurčitú dobu, možno ho vypovedať k 1. januáru; ak § 51d ods. 8 neustanovuje inak, výpovedná lehota je päť rokov alebo doba do ukončenia platnosti programu starostlivosti, ak platnosť programu starostlivosti skončí skôr. Výpoveď musí mať písomnú formu. Ak je nájomný vzťah dohodnutý na určitú dobu, skončí sa uplynutím tejto doby, nájomná zmluva sa neobnovuje, ak nie je dohodnuté inak.
(6)
Nájomca lesného pozemku, ktorý ho využíva na účel hospodárenia v lesoch, je oprávnený využívať ho riadnym spôsobom podľa § 665 ods. 1 Občianskeho zákonníka a brať z neho úžitky v súlade s týmto zákonom.
(7)
Nájomca alebo podielový spoluvlastník, ktorý nevlastní nadpolovičný spoluvlastnícky podiel na lesnom pozemku, musí k nájomnej zmluve predložiť písomný súhlas spoluvlastníkov, s ktorými dosiahne nadpolovičný spoluvlastnícky podiel na lesnom pozemku; to platí aj pri poraste.
(8)
Ak obhospodarovateľ lesa hospodári aj na lesných pozemkoch, na ktoré pripadá menšinový podiel v celom poraste, vzniká medzi obhospodarovateľom lesa a menšinovým vlastníkom nájomný vzťah, ak sa nedohodnú inak. Na takto vzniknutý nájomný vzťah sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 7 a 9 až 13, ak § 51b neustanovuje inak. Čas trvania takto vzniknutého nájomného vzťahu je totožný s dĺžkou nájomného vzťahu nájomcu alebo s dobou, počas ktorej obhospodarovateľ lesa vykonáva hospodárenie v lese.
(9)
Ak nie je dohodnuté inak, nájomné z lesných pozemkov sa platí ročne pozadu, najneskôr k 31. marcu. Výška nájomného sa určí dohodou.
(10)
Ak údaje z lesnej hospodárskej evidencie podľa § 44 potrebné pre dohodnutie výšky nájomného podľa odseku 9 nemožno získať inak, poskytne ich za úhradu správca informačného systému lesného hospodárstva podľa § 45 ods. 2.
(11)
Ak výška nájomného je nižšia ako 2 eurá za rok, možno v nájomnej zmluve dohodnúť spôsob určenia úhrady nájomného alebo bezodplatné užívanie lesného pozemku; táto dohoda sa považuje za zmluvu o výpožičke podľa § 659 až 662 Občianskeho zákonníka.
(12)
Nájomca má právo požadovať primerané zníženie nájomného, ak opatreniami podľa osobitného predpisu,75b) činnosťou fyzickej osoby alebo právnickej osoby vykonávanej podľa osobitného predpisu75b) alebo z iných dôvodov bolo sťažené alebo obmedzené užívanie prenajatého pozemku.
(13)
Ak nájomca vynaložil nevyhnutné náklady na udržiavanie lesného pozemku v stave spôsobilom na jeho riadne využitie podľa odseku 3, ak nejde o obvyklé náklady pri užívaní prenajatého pozemku, alebo ak vynaložil účelné náklady na rozmnoženie alebo na zvýšenie hodnoty úžitkov z prenajatého pozemku v rámci bežného hospodárenia so súhlasom vlastníka, alebo na základe opatrení schválených príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva a dohodnutá doba nájomného vzťahu, alebo výpoveď z nájomného vzťahu dohodnutého na neurčitú dobu sa skončí pred uplynutím doby návratnosti výdavkov vynaložených na tento účel, v dôsledku čoho ich nájomca nemôže zužitkovať, má právo na primerané predĺženie doby nájomného vzťahu alebo na primeranú náhradu.
(14)
Odseky 1 až 13 sa primerane vzťahujú aj na obdobné právne vzťahy k lesným pozemkom, ktorých predmetom je užívanie lesného pozemku.
zobraziť paragraf
§ 51b
Nájom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu alebo nezistených vlastníkov

(1)
Na nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je lesný pozemok alebo jeho časť vo vlastníctve štátu sa vzťahuje § 50 ods. 7, ak odseky 2 až 4 neustanovujú inak.
(2)
Ak obhospodarovateľom lesa na lesnom pozemku alebo jeho časti vo vlastníctve štátu alebo vo vlastníctve nezistených vlastníkov v poraste nie je správca, na tento pozemok alebo jeho časť sa uzatvorí nájomná zmluva; výška dohodnutého nájomného nesmie byť nižšia ako nájomné vypočítané podľa osobitného predpisu.75c) Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy predkladá obhospodarovateľ lesa do troch mesiacov od zápisu do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 1; do uzavretia nájomnej zmluvy je správca oprávnený vyžadovať od obhospodarovateľa lesa úhradu za užívanie majetku štátu najmenej vo výške nájomného vypočítaného podľa prvej vety.
(3)
Ak sa prenajíma lesný pozemok vo vlastníctve štátu alebo jeho časť, na ktorý pripadá v poraste menšinový podiel, súhlas ministerstva s nájmom tohto pozemku alebo jeho časti podľa § 50 ods. 7 sa nevyžaduje.
(4)
Ak sa pri odovzdaní užívacích práv v ucelenej lesnej časti postupom podľa osobitného predpisu75d) zistí, že súčasťou ucelenej lesnej časti sú aj lesné pozemky alebo ich časti vo vlastníctve štátu, na tieto pozemky alebo ich časti sa uzatvorí nájomná zmluva; súhlas ministerstva s nájmom tohto pozemku alebo jeho časti podľa § 50 ods. 7 sa nevyžaduje. Výpovedná lehota je tri mesiace, ak sa nedohodne inak.
zobraziť paragraf
§ 51c
Nájom po pozemkových úpravách

(1)
Doterajší obhospodarovateľ lesa, ktorý hospodáril na lesných pozemkoch v poraste pred pozemkovými úpravami podľa osobitného predpisu,75e) sa po pozemkových úpravách považuje za obhospodarovateľa lesa v tom istom dielci; medzi obhospodarovateľom lesa a vlastníkom lesného pozemku v poraste vzniká nájomný vzťah na neurčitú dobu, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2)
Ak vlastník zabezpečí po pozemkových úpravách hospodárenie na lesných pozemkoch v poraste sám alebo inou osobou na základe nájomného vzťahu podľa § 51a, postup podľa odseku 1 sa nepoužije.
(3)
Vlastník, ktorý postupuje podľa odseku 2, je povinný túto skutočnosť preukázateľným spôsobom oznámiť doterajšiemu obhospodarovateľovi lesa a orgánu štátnej správy lesného hospodárstva (§ 4b ods. 5) v lehote odo dňa nariadenia vykonania projektu pozemkových úprav75f) do dňa nadobudnutia vlastníctva k novým pozemkom.75g)
zobraziť paragraf
§ 51d

(1)
Konanie o osobitnom obhospodarovaní lesa začne orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý vedie evidenciu lesných pozemkov podľa § 4 ods. 1, z vlastného podnetu, ak zistí, že vlastník lesného pozemku alebo obhospodarovateľ lesa podľa § 4a ods. 1 písm. c) nezabezpečil odborné hospodárenie v lesoch; ak je v lesnom celku viac takých lesných pozemkov, môže o nich príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva konať spoločne. Účastníkom konania o osobitnom obhospodarovaní lesa je
a)
vlastník lesného pozemku alebo obhospodarovateľ lesa podľa § 4a ods. 1 písm. c),
b)
obhospodarovateľ lesa v poraste susediacom s dotknutým lesným pozemkom, ktorý nie je správcom a ktorý v lehote podľa odseku 2 predloží ponuku podľa odseku 3, a
c)
správca, ktorý je obhospodarovateľom lesa v poraste najbližšom k dotknutému lesnému pozemku, ak v lehote podľa odseku 2 nebola predložená ponuka podľa odseku 3.
(2)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva zašle vlastníkovi alebo obhospodarovateľovi lesa podľa § 4a ods. 1 písm. c) výzvu, aby do 60 dní odo dňa doručenia výzvy zaslal orgánu štátnej správy lesného hospodárstva oznámenie o zabezpečení odborného hospodárenia v lesoch a podal návrh na zápis do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 3 písm. a); výzva obsahuje poučenie o následku podľa odseku 3 písm. a) a b). Orgán štátnej správy lesného hospodárstva zároveň oznámi zaslanie výzvy podľa prvej vety obhospodarovateľom lesa v porastoch susediacich s dotknutým lesným pozemkom; výzva je súčasťou oznámenia.
(3)
Obhospodarovateľ lesa, ktorému bolo zaslané oznámenie podľa odseku 2 druhej vety, je oprávnený predložiť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ponuku na zabezpečenie osobitného obhospodarovania lesa na dotknutom lesnom pozemku uvedenom vo výzve podľa odseku 2. Ponuka podľa prvej vety obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje obhospodarovateľa lesa podľa § 4a ods. 4 písm. a),
b)
výmeru lesných pozemkov obhospodarovaných obhospodarovateľom lesa susediacich s dotknutým lesným pozemkom,
c)
dĺžku spoločnej hranice lesných pozemkov obhospodarovaných obhospodarovateľom lesa susediacich s dotknutým lesným pozemkom,
d)
čestné vyhlásenie, že oprávnenie obhospodarovať lesné pozemky susediace s dotknutým lesným pozemkom nezaniknú (§ 4a ods. 10 písm. e) obhospodarovateľovi lesa počas piatich rokov bezprostredne nasledujúcich po predložení ponuky, a
e)
doklady preukazujúce právne úkony vykonané pred podaním ponuky smerujúce k uzavretiu nájomného vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu s vlastníkom dotknutého lesného pozemku, ktorého predmetom je dotknutý lesný pozemok.
(4)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodne o osobitnom obhospodarovaní lesa, ak
a)
vlastník na základe výzvy podľa odseku 2 nezašle orgánu štátnej správy lesného hospodárstva do 60 dní odo dňa jej doručenia oznámenie o zabezpečení odborného hospodárenia v lesoch a nepodá návrh na zápis do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 3 písm. a),
b)
na základe návrhu podľa § 4a ods. 3 písm. a) nemožno vykonať zápis obhospodarovateľa lesa alebo hospodára do evidencie lesných pozemkov alebo
c)
to ustanovuje osobitný predpis.75h)
(5)
Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa obsahuje zoznam vlastníkov a lesných pozemkov, ku ktorým vznikne povinnosť osobitného obhospodarovania lesa, a určenie obhospodarovateľa lesa alebo správcu, ktorému vzniká povinnosť osobitného obhospodarovania lesa. Na rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa sa primerane použije § 24 až 25a, 27, 30, 32, 40, 46, 47, 51 a 52 správneho poriadku.
(6)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozhodnutí podľa odseku 5 určí za obhospodarovateľa lesa, ktorému vzniká povinnosť osobitného obhospodarovania lesa,
a)
obhospodarovateľa lesa podľa odseku 1 písm. b) alebo
b)
správcu, ak v lehote podľa odseku 2 nebola predložená ponuka podľa odseku 3; spravidla určí toho správcu, ktorý je obhospodarovateľom lesa v poraste geomorfologicky najbližšom k dotknutému lesnému pozemku.
(7)
Ak ponuku podľa odseku 3 predloží viac obhospodarovateľov lesa, ktorým bolo zaslané oznámenie podľa odseku 2 druhej vety, orgán štátnej správy lesného hospodárstva určí v rozhodnutí podľa odseku 5 za obhospodarovateľa lesa, ktorému vzniká povinnosť osobitného obhospodarovania lesa, toho obhospodarovateľa lesa, ktorý obhospodaruje lesné pozemky
a)
s najdlhšou spoločnou hranicou podľa odseku 3 psím. c), pričom tieto lesné pozemky geomorfologicky prirodzene nadväzujú na dotknutý lesný pozemok; ak predmetom osobitného obhospodarovania lesa je ucelený súbor lesných pozemkov, dĺžka hranice podľa odseku 3 písm. c) sa posudzuje podľa okraja tohto súboru lesných pozemkov, alebo
b)
geomorfologicky nadväzujúce na dotknutý lesný pozemok, pričom lesná dopravná sieť na dotknutom lesnom pozemku nadväzuje na lesnú dopravnú sieť na lesných pozemkoch obhospodarovaných týmto obhospodarovateľa lesa.
(8)
Ak podmienky podľa odseku 7 spĺňa viac obhospodarovateľov lesa, orgán štátnej správy lesného hospodárstva určí v rozhodnutí podľa odseku 5 za obhospodarovateľa lesa, ktorému vznikne povinnosť osobitného obhospodarovania lesa, toho obhospodarovateľa lesa, ktorý v čase podania ponuky podľa odseku 3 obhospodaruje podľa evidencie lesných pozemkov väčšiu výmeru lesných pozemkov susediacich s dotknutým lesným pozemkom a ktorého práva a povinnosti obhospodarovateľa lesa k lesným pozemkom susediacim s dotknutým lesným pozemkom nezaniknú podľa údajov evidencie lesných pozemkov [§ 4a ods. 10 písm. e)] počas piatich rokov bezprostredne nasledujúcich po predložení ponuky.
(9)
Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa sa doručuje účastníkom konania podľa odseku 1.
(10)
Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa je vykonateľné dňom jeho doručenia. Proti rozhodnutiu o osobitnom obhospodarovaní lesa sa môže odvolať len vlastník lesných pozemkov, ktorých sa rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa týka, alebo obhospodarovateľ lesa podľa odseku 1 písm. b); odvolanie nemá odkladný účinok. Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu o osobitnom obhospodarovaní lesa sa primerane použije § 53 až 61 správneho poriadku.
(11)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o osobitnom obhospodarovaní lesa vykoná podľa § 4a ods. 1 písm. b) zápis v evidencii lesných pozemkov s poznámkou, že ide o osobitné obhospodarovanie lesa, a bezodkladne zašle rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa na vyznačenie poznámky o osobitnom obhospodarovaní lesa v katastri nehnuteľností.
(12)
Obhospodarovateľ lesa alebo správca, ktorému vznikla povinnosť osobitného obhospodarovania lesa, je odo dňa doručenia rozhodnutia o osobitnom obhospodarovaní lesa povinný v poraste alebo jeho časti zabezpečiť plnenie povinností obhospodarovateľa lesa.
zobraziť paragraf
§ 51e

(1)
Ak sú v poraste lesné pozemky, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania lesa podľa § 51d, obhospodarovateľ lesa alebo správca je povinný viesť evidenciu výnosov a nákladov na tento porast. Obhospodarovateľ lesa alebo správca rozpočíta výnosy a náklady podľa veľkosti podielu lesného pozemku, ktorý je predmetom osobitného obhospodarovania lesa, na výmere porastu. Výnosy z hospodárenia na lesných pozemkoch, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania lesa, po odpočítaní nákladov na ich obhospodarovanie vedie obhospodarovateľ lesa alebo správca na osobitnom účte.
(2)
Vlastník lesných pozemkov, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania, je povinný správcovi uhradiť náklady na obhospodarovanie týchto lesných pozemkov, ak prevyšujú výnosy z hospodárenia na nich. Správca je povinný oznámiť vlastníkovi výšku pohľadávky vyčíslenú podľa odseku 1 spravidla do 31. marca roka nasledujúcom po roku, v ktorom uplynie polovica platnosti programu starostlivosti, alebo nasledujúcom po uplynutí platnosti programu starostlivosti. Správca spolu s oznámením výšky pohľadávky vyzve vlastníka na úhradu pohľadávky v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 60 dní odo dňa doručenia výzvy.
(3)
Ak vlastník neuhradí správcovi pohľadávku podľa odseku 2, vznikne v prospech správcu, ktorý zabezpečuje osobitné obhospodarovanie lesa, záložné právo k dotknutým lesným pozemkom; záložné právo sa zapisuje do katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu.75i)
(4)
Správca môže lesné pozemky, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania lesa, na neurčitý čas prenajať alebo dať do výpožičky inej osobe; na prenájom a výpožičku sa primerane vzťahuje § 50 ods. 9. Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako jeden rok. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva zapíše nového obhospodarovateľa lesa v evidencii lesných pozemkov s poznámkou, že na lesnom pozemku je zabezpečované osobitné obhospodarovanie lesa.
(5)
Ak sú v poraste lesné pozemky, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania lesa podľa § 51d, a osobitné obhospodarovanie lesa na základe rozhodnutia podľa § 51d ods. 5 zabezpečuje obhospodarovateľ lesa určený podľa § 51d ods. 6 písm. a), tento obhospodarovateľ lesa okrem správcu a vlastník lesných pozemkov, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania, nemajú práva a povinnosti podľa odsekov 2 až 4 a § 51f ods. 2.
zobraziť paragraf
§ 51f

(1)
Osobitné obhospodarovanie lesa zanikne vznikom práv a povinností obhospodarovateľa lesa zapísaného do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 9 písm. a); orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne po zápise obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov zašle návrh na výmaz poznámky podľa § 51d ods. 7 z katastra nehnuteľností.
(2)
Ak sa prevádza lesný pozemok, ktorý je predmetom osobitného obhospodarovania lesa, prílohou zmluvy o prevode musí byť stanovisko správcu o výške pohľadávky podľa § 51e ods. 2. Ak správca eviduje na lesnom pozemku, ktorý je predmetom osobitného obhospodarovania lesa, pohľadávku podľa § 51e ods. 2, zmluva o prevode tohto lesného pozemku musí obsahovať súhlas nadobúdateľa s prevzatím dlhu.
zobraziť paragraf
§ 51g

Na konanie podľa § 51d sa nevzťahuje správny poriadok,12) ak § 51d ods. 5 a 10 neustanovuje inak.
zobraziť paragraf
§ 55

(1)
S cieľom trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch štát z prostriedkov štátneho rozpočtu zabezpečuje
a)
stratu z hospodárenia v lesoch a zo zabezpečenia výkonu odbornej správy lesov (§ 49 ods. 5),
b)
lesnícky výskum a štátne úlohy výskumu a vývoja v lesnom hospodárstve,
c)
vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy (§ 40 ods. 5),
d)
rozvoj hospodárskej úpravy lesov, metód a postupov jej vykonávania,
e)
komplexné zisťovanie stavu lesa vrátane národnej inventarizácie lesov a monitoringu lesov,
f)
tvorbu a spravovanie informačného systému lesného hospodárstva,
g)
tvorbu, spravovanie, vydávanie a archiváciu tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom lesného hospodárstva,55)
h)
kontrolu lesného reprodukčného materiálu a ochranu genetických zdrojov lesných drevín,62)
i)
lesnícku ochranársku službu,
j)
monitorovanie zdravotného stavu lesov,
k)
letecký protipožiarny monitoring, evidenciu lesných požiarov a zabezpečovanie varovného protipožiarneho systému,
l)
leteckú veľkoplošnú ochranu lesov a realizáciu súvisiacich ozdravných opatrení,
m)
starostlivosť o drobné vodné toky v správe právnickej osoby zriadenej alebo založenej ministerstvom, lesníckotechnické meliorácie, zahrádzanie bystrín a protipovodňovú ochranu,
n)
zavádzanie systémov certifikácie lesov,
o)
špecifické činnosti vykonávané rozpočtovými organizáciami a príspevkovými organizáciami zriadenými ministerstvom,
p)
zostavenie integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy,60)
q)
prácu s verejnosťou v lesnom hospodárstve a lesnú pedagogiku,
r)
vzdelávanie a poradenstvo v lesnom hospodárstve,
s)
plnenie mimoprodukčných funkcií lesov,
t)
presadzovanie národných záujmov v medzinárodných organizáciách vlastníkov a obhospodarovateľov lesov.
(2)
Výdavky na činnosti uvedené v odseku 1 písm. b), d) až l) a n) až q) sa hradia rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám zriadeným ministerstvom.
(3)
Náklady na činnosť uvedenú v odseku 1 písm. m) sa hradia správcovi drobného vodného toku81) alebo fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá tieto činnosti vykonáva.
(4)
Náklady na činnosť uvedenú v odseku 1 písm. r) sa hradia fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré túto činnosť vykonávajú.
(5)
Náklady na činnosť uvedenú v odseku 1 písm. s) a t) sa hradia podľa osobitného predpisu.1)
(6)
Na výdavky na činnosti uvedené v odseku 1 písm. e), f), j) a k) možno použiť finančnú pomoc z rozpočtu Európskej únie.82)
(7)
Výdavky na činnosť podľa odseku 1 a osobitných predpisov82a) sa neposkytnú, ak je v poraste viac obhospodarovateľov lesa (§ 36 ods. 1) alebo ak pri zmene hraníc dielca (§ 39 ods. 7) nie je rozdelenie vykonané v súlade s metódami hospodárskej úpravy lesov [§ 38 ods. 2 písm. a)] v porastovej mape.
zobraziť paragraf
§ 58
Ministerstvo

(1)
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva83)
a)
zabezpečuje úlohy vyplývajúce z právne záväzných aktov Európskej únie,87)
b)
dáva súhlas k návrhu koncepcie územného rozvoja Slovenska a k územného plánu regiónu (§ 6 ods. 2), ak ten presahuje územnú pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja,
c)
ukladá opatrenia na ochranu lesa [§ 28 ods. 1 písm. i) a odsek 4], ak tie presahujú územnú pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja,
d)
riadi hospodársku úpravu lesov (§ 38),
e)
vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov (§ 30 ods. 4), ak tie presahujú územnú pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja,
f)
zabezpečuje výber vyhotovovateľa programu starostlivosti alebo poveruje touto činnosťou príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva alebo právnickú osobu podľa § 38 ods. 2,
g)
vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie programov starostlivosti, rozhoduje o zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie programov starostlivosti, posudzuje žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, zabezpečuje skúšku odbornej spôsobilosti a vedie evidenciu osvedčení o odbornej spôsobilosti (§ 42),
h)
rozhoduje o predčasnej obnove programu starostlivosti (§ 43 ods. 1),
i)
nariaďuje vykonanie národnej inventarizácie lesov (§ 46),
j)
posudzuje žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti hospodára a žiadosť o odpustenie vykonania skúšky a absolvovania praxe v lesníckych činnostiach, zabezpečuje skúšku odbornej spôsobilosti hospodára (§ 47) a poveruje právnickú osobu zriadenú ministerstvom vykonaním školenia hospodárov,
k)
rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené len okresnému úradu v sídle kraja,
l)
usmerňuje a vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,
m)
vydáva pokyny a usmernenia pre orgány štátnej správy lesného hospodárstva, hospodárov a vyhotovovateľov programov starostlivosti a pre vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesov na postup pri uplatňovaní ustanovení tohto zákona a predpisov vydaných na jeho základe,
n)
vykonáva štátny dozor v lesoch (§ 62) a vydáva rozhodnutia podľa § 62 ods. 2 písm. c) a ods. 6,
o)
plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona (§ 66).
(2)
Ministerstvo ďalej
a)
určuje správcu podľa § 50 ods. 3 a § 68d ods. 3 a dáva súhlas na správu lesného majetku vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 4),
b)
rozhoduje o zmene správy lesného majetku vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 5),
c)
dáva súhlas na zámenu, nájom, výpožičku a prevod správy lesného majetku vo vlastníctve štátu a na vyňatie, ktoré sa dotýka lesných pozemkov vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 7),
d)
dáva predchádzajúci súhlas na uzatvorenie zmluvy o nájme lesného majetku vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 8),
e)
dáva súhlas na zámenu lesných pozemkov a lesných porastov na nich vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 10),
f)
dáva súhlas na vyrovnanie za lesné pozemky vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 11),
g)
dáva súhlas na predaj, zámenu a prevod správy ostatného majetku vo vlastníctve štátu (§ 50a ods. 2),
h)
rozhoduje o uznaní odbornej spôsobilosti hospodára (§ 68 ods. 10).
(3)
Ministerstvo vydáva vo veciach vojenských lesov záväzné vyjadrenia
a)
k návrhom programov starostlivosti vypracúvaných organizáciami riadenými ministerstvom obrany pred ich schválením,
b)
pred vydaním rozhodnutí o vyňatí lesných pozemkov a rozhodnutí o obmedzení ich využívania, ak výmera pozemkov, ktoré sa majú vyňať alebo ktorých využívanie sa má obmedziť, presahuje desať hektárov.
(4)
Ministerstvo si môže zo závažných dôvodov rozhodovanie podľa odseku 3 vyhradiť.
(5)
Ministerstvo vykonáva hlavný dozor, ako ministerstvo obrany a právnické osoby podľa § 50 ods. 4 vykonávajú ustanovenia tohto zákona a predpisov vydaných na jeho základe. Ministerstvo môže po prerokovaní s ministerstvom obrany ukladať právnickým osobám podľa § 50 ods. 4 opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a predpisov vydaných na jeho základe.
(6)
Na konanie podľa odsekov 3 a 4 sa nevzťahuje osobitný predpis o správnom konaní.12)
zobraziť paragraf
§ 59
Okresný úrad v sídle kraja

Okresný úrad v sídle kraja
a)
dáva súhlas k návrhu územného plánu regiónu, k návrhu na určenie chráneného ložiskového územia a k návrhu na určenie a rozšírenie dobývacích priestorov (§ 6 ods. 2),
b)
dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov (§ 6 ods. 3), ak tie presahujú územnú pôsobnosť okresného úradu,
c)
vyhlasuje ochranné lesy a lesy osobitného určenia (§ 16),
d)
schvaľuje postup rekonštrukcie lesa (§ 19 ods. 3),
e)
ukladá opatrenia na ochranu lesa [§ 28 ods. 1 písm. i) a odsek 4], ak tie presahujú územnú pôsobnosť okresného úradu,
f)
vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov (§ 30 ods. 4), ak tie presahujú územnú pôsobnosť okresného úradu,
g)
schvaľuje projekt starostlivosti o lesný pozemok (§ 37),
h)
určuje lesné celky (§ 39 ods. 3),
i)
vykonáva úlohy súvisiace so zabezpečením a s organizáciou vyhotovenia programu starostlivosti a jeho schvaľovaním, na základe poverenia ministerstva zabezpečuje výber vyhotovovateľa programu starostlivosti podľa § 41 ods. 2, oznamuje skončenie platnosti programu starostlivosti podľa § 41 ods. 4, schvaľuje návrh programu starostlivosti podľa § 41 ods. 13 a odsúhlasuje hospodárske opatrenia podľa § 41 ods. 15,
j)
rozhoduje o zmene programu starostlivosti (§ 43 ods. 2),
k)
vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti hospodára, vedie register hospodárov, rozhoduje o zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti hospodára a o vyčiarknutí z registra hospodárov (§ 47),
l)
preskúmava postup orgánu štátnej správy pri zápise do evidencie lesných pozemkov (§ 4c),
m)
vykonáva štátny dozor v lesoch (§ 62) a vydáva rozhodnutia podľa § 62 ods. 2 písm. c) a ods. 6,
n)
vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,
o)
dáva súhlas na vykonanie naliehavej ťažby nad objem predpísaný programom starostlivosti pre lesný celok alebo vlastnícky celok,
p)
plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona (§ 66).
zobraziť paragraf
§ 60
Okresný úrad

(1)
Okresný úrad je prvostupňovým orgánom v konaniach o
a)
vyhlásení pozemku za lesný pozemok (§ 3 ods. 3) a v pochybnostiach o tom, či pozemok je lesným pozemkom (§ 3 ods. 2),
b)
vyňatí a obmedzení využívania (§ 5),
c)
výške náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa (§ 9),
d)
zmene hospodárskeho tvaru lesa [§ 17 ods. 3 písm. c)],
e)
povoľovaní predĺženia lehoty na obnovu lesa na holine (§ 20 ods. 4) a na zabezpečenie lesného porastu (§ 20 ods. 6),
f)
schvaľovaní harmonogramu vykonania náhodnej ťažby (§ 23 ods. 6),
g)
používaní cudzích pozemkov (§ 24 ods. 3),
h)
využívaní lesnej cesty (§ 25 ods. 4),
i)
uložení opatrení lesníckotechnických meliorácií a spôsobe a úhrade nákladov (§ 26),
j)
uložení opatrení na ochranu lesa [§ 28 ods. 1 písm. i) a odsek 4],
k)
povoľovaní výnimiek zo zákazov niektorých činností na lesných pozemkoch podľa § 31 ods. 6,
l)
uložení ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku podľa § 33 ods. 2,
m)
uložení opatrení podľa § 34 ods. 3,
n)
súhlase na činnosť hospodára na výmere väčšej ako 2 000 ha [§ 47 ods. 8],
o)
určení odbornej správy lesov (§ 49 ods. 1) a jej zrušení (§ 49 ods. 3) a o zriadení záložného práva a jeho zrušení (§ 49 ods. 5),
p)
priestupkoch a iných správnych deliktoch na úseku lesného hospodárstva a o uložení pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom (§ 63 až 65),
q)
zápise do evidencie lesných pozemkov [§ 4a ods. 1 písm. a) a c)] a preskúmaní postupu pri zápise do evidencie lesných pozemkov (§ 4c),
r)
osobitnom obhospodarovaní lesa (§ 51d),
s)
vydaní rozhodnutia v rámci štátneho dozoru v lesoch podľa § 62 ods. 2 písm. c) a d) a ods. 6.
(2)
Okresný úrad ďalej
a)
vedie evidenciu lesných pozemkov (§ 4) a preskúmava námietky podľa § 4e,
b)
dáva súhlas k návrhu územného plánu obce a k návrhu územného plánu zóny (§ 6 ods. 2),
c)
dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov (§ 6 ods. 3),
d)
dáva záväzné stanovisko k návrhu na umiestnenie stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa (§ 10 ods. 2),
e)
vedie register ciach alebo iných povolených spôsobov označovania dreva (§ 23 ods. 4),
f)
vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov (§ 30 ods. 4),
g)
obmedzuje alebo inak upravuje výkon činností (§ 32 ods. 3),
h)
vedie evidenciu o odbornej správe lesov (§ 49 ods. 7),
i)
ustanovuje a odvoláva členov lesnej stráže, zabezpečuje preskúšanie odbornej spôsobilosti a vedie zoznam členov lesnej stráže (§ 52),
j)
je dotknutým orgánom a dáva stanovisko z hľadiska ochrany pôdy v konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy environmentálnych škôd na lesných pozemkoch podľa osobitného predpisu,87a)
k)
vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,
l)
spolupracuje s príslušnými orgánmi pri poskytovaní a kontrole prostriedkov z verejných zdrojov,30)
m)
plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona (§ 65),
n)
vydáva záväzné stanovisko (§ 7 ods. 4, § 7a a § 8 ods. 6),
o)
rozhoduje o zmene hranice porastu rozdelením (§ 39 ods. 7),
p)
zasiela návrh na zápis alebo výmaz poznámky o osobitnom obhospodarovaní lesa do katastra nehnuteľností (§ 51d ods. 3 a 9),
q)
vykonáva štátny dozor v lesoch (§ 62).
zobraziť paragraf
§ 62
Štátny dozor v lesoch

(1)
Štátny dozor v lesoch je oprávnenie orgánov štátnej správy lesného hospodárstva v rámci svojej územnej pôsobnosti sledovať, zisťovať a kontrolovať, ako sa dodržiava tento zákon a osobitné predpisy,88) všeobecne záväzné právne predpisy vydané na ich vykonanie a rozhodnutia vydané na ich základe.
(2)
Zamestnanci orgánov štátnej správy lesného hospodárstva sú pri štátnom dozore v lesoch oprávnení
a)
vstupovať na lesné pozemky, do budov a iných priestorov vrátane dopravných prostriedkov, v ktorých subjekt, nad ktorým sa vykonáva dozor, zabezpečuje svoju činnosť, ak sa na to nevyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov,77)
b)
zisťovať a overovať skutočnosti a údaje o hospodárení v lese, najmä o plnení programu starostlivosti, a vyžadovať k tomu súčinnosť vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa,
c)
obmedziť alebo zakázať výkon činnosti do objasnenia veci alebo zabezpečenia dôkazov počas výkonu štátneho dozoru,
d)
ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
(3)
Osoba, u ktorej sa vykonáva štátny dozor vrátane jej zamestnancov, sú povinní
a)
zamestnancovi orgánu štátnej správy lesného hospodárstva pri štátnom dozore v lesoch preukázať svoju totožnosť,
b)
umožniť vykonanie štátneho dozoru v lesoch a poskytnúť potrebnú súčinnosť,
c)
zdržať sa činnosti zakázanej alebo obmedzenej podľa odseku 2 písm. c).
(4)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva je povinný oboznámiť vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa so zisteniami pri výkone štátneho dozoru v lesoch a zachovávať mlčanlivosť o veciach, ktoré sa dozvedel pri výkone štátneho dozoru v lesoch.
(5)
Zamestnanci orgánu štátnej správy lesného hospodárstva sú povinní pri činnostiach uvedených v odseku 2 písm. a) a b) preukázať sa písomným poverením príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, služobným preukazom a nosiť lesnícku rovnošatu.
(6)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže uložiť vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa za marenie alebo iné sťaženie výkonu štátneho dozoru v lesoch a za nesplnenie povinností podľa odseku 3 poriadkovú pokutu; jej výška je najviac 330 eur. Poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane. Poriadková pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
(7)
Zamestnanec orgánu štátnej správy lesného hospodárstva oprávnený na výkon štátneho dozoru v lesoch je z výkonu štátneho dozoru v lesoch vylúčený, ak so zreteľom na jeho vzťah k veci, k subjektu, nad ktorým sa vykonáva dozor, alebo k jeho zamestnancom možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti; ustanovenia osobitného predpisu89) sa použijú primerane.
(8)
Na výkon štátneho dozoru v lesoch sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní12) okrem rozhodnutia podľa odseku 2 písm. c) a d) a odseku 6; odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 2 písm. c) a d) nemá odkladný účinok.
(9)
Oprávnenia a povinnosti uvedené v odsekoch 2, 4 a 5 primerane platia pre lesnícku ochranársku službu.
zobraziť paragraf
§ 66
Splnomocňovacie ustanovenia

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o
a)
spôsobe predkladania a náležitostiach žiadosti o vyňatie a obmedzenie využívania, náležitostiach žiadosti o súhlas s návrhom územnoplánovacej dokumentácie, náležitostiach žiadosti o súhlas s návrhom na určenie chráneného ložiskového územia a s návrhom na určenie a rozšírenie dobývacích priestorov (§ 5 až 7),
b)
kategorizácii lesov a charakteristike subkategórií lesov, kritériách a podmienkach na ich vyhlásenie, zásadách určovania, spôsobe predkladania návrhov na vyhlasovanie ochranných lesov a lesov osobitného určenia (§ 13, 14 a 16), zaraďovaní lesov pod vplyvom imisií do pásiem ohrozenia a charakteristike pásiem ohrozenia (§ 28),
c)
určovaní hospodárskeho tvaru lesa (§ 17), členení a použití hospodárskych spôsobov a ich foriem (§ 18), rekonštrukcii lesa (§ 19), kritériách na posudzovanie zabezpečeného lesného porastu (§ 20 ods. 2),
d)
vyznačovaní ťažby dreva a písomnom súhlase na jej realizáciu (§ 23 ods. 1), ciache, iných povolených označeniach a ich registrácii, označovaní vyťaženého dreva ciachou alebo iným povoleným označením (§ 23 ods. 4), postupe vyznačovania ťažby a označovania vyťaženého dreva pri uplatňovaní harvestorovej technológie, dokladoch o pôvode dreva a jeho preukazovaní, vedení evidencie a uchovávaní dokladov o pôvode dreva osobami, ktoré prepravujú, skladujú a spracúvajú drevo (§ 24 ods. 1 a 4),
e)
vymedzení lesných oblastí a podoblastí, určovaní priestorového rozdelenia lesa, časovej a ťažbovej úprave lesov (§ 39), vykonávaní hospodárskej úpravy lesov spôsobom zabezpečujúcim plnenie kritérií trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, postupe pri vyhotovovaní programov starostlivosti o lesy a ich schvaľovaní (§ 41), predčasnej obnove programu starostlivosti, zmene programu starostlivosti a úprave programu starostlivosti (§ 43), jeho kontrole (§ 62 ods. 1), skúške odbornej spôsobilosti, vydávaní a zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie programov starostlivosti (§ 42), spôsobe vykonania národnej inventarizácie lesov a monitoringu lesov (§ 46) a informačnom systéme lesného hospodárstva (§ 45),
f)
zásadách vedenia lesnej hospodárskej evidencie, najmä o spôsobe evidencie ťažby dreva, pestovnej činnosti a ostatnej činnosti, podkladoch na vedenie evidencie a evidenčných výkazoch, grafickej evidencii a spôsobe jej vedenia, zásadách vedenia a zabezpečenia evidencie pri zmene vlastníka, pri jej vedení pomocou výpočtovej techniky, časovej postupnosti vedenia evidencie a termínoch predkladania jej výsledkov (§ 44),
g)
skúške odbornej spôsobilosti, o zložení a ustanovení komisie, podmienkach odpustenia vykonania skúšky a absolvovania praxe v lesníckych činnostiach, vydávaní, zániku platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti a registri hospodárov (§ 47),
h)
zásadách ochrany lesa pred vplyvom imisií, abiotických a biotických škodlivých činiteľov, opatreniach na ochranu lesov vrátane ochrany lesa pred požiarmi (§ 28),
i)
ustanovení členov lesnej stráže, určovaní obvodov ich pôsobnosti, vzore služobného preukazu a odznaku členov lesnej stráže (§ 52) a výkone povinností a oprávnení člena lesnej stráže (§ 53),
j)
financovaní verejnoprospešných činností na zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch,93)
k)
podobe lesníckej rovnošaty a jej súčastiach pre zamestnancov orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, postupe pri prideľovaní rovnošaty a vedení evidencie, výdaji a obmene rovnošatových súčastí, povinnostiach pri ich užívaní a udržovaní, označení na rovnošatách a okruhu zamestnancov, ktorým ju možno prideľovať (§ 62 ods. 5 a § 67 ods. 9),
l)
osobitnom kvalifikačnom predpoklade, postupe na jeho získanie a skúške (§ 57).
zobraziť paragraf
§ 67
Spoločné ustanovenia

(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,12) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak je v rámci postupov alebo konaní podľa tohto zákona viac ako 20 dotknutých fyzických osôb alebo právnických osôb, účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa im doručujú verejnou vyhláškou.94)
(3)
U právnických osôb,95) ktoré hospodária s lesným majetkom právnických osôb alebo fyzických osôb, sa za účastníka konania podľa tohto zákona považuje len ich štatutárny orgán.
(4)
Ak združenie s právnou subjektivitou96) nie je účastníkom správneho konania, je zúčastnenou osobou,97) ak predmet jeho činnosti súvisí s využívaním a ochranou lesného majetku a ak písomne oznámi svoju účasť v konaní najneskôr do 7 dní od upovedomenia o začatom konaní podľa odseku 5.
(5)
Združenie podľa odseku 4 môže písomne požiadať orgán štátnej správy lesného hospodárstva, aby ho upovedomil o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté jeho záujmy. Žiadosť musí obsahovať najmä názov združenia, jeho sídlo, identifikačné číslo, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene občianskeho združenia a určenie konania, o ktorého začatí chce byť združenie upovedomené, vrátane uvedenia záujmov, ktoré by mohli byť týmto konaním dotknuté.
(6)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorému žiadosť podľa odseku 5 bola doručená, je povinný upovedomiť združenie podľa odseku 4 o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté jeho záujmy, a to najneskôr do siedmich dní odo dňa začatia konania alebo odo dňa doručenia žiadosti, ak sa konanie už začalo.
(7)
Ustanovenia odsekov 4 až 6 sa nevzťahujú na konania podľa § 4 až 4e, 42, 47, 51d, § 62 ods. 6 a § 63 až 65.
(8)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie v prvom stupni podľa tohto zákona je príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, v ktorého územnom obvode leží najväčšia časť lesných pozemkov, ktorých sa konanie týka.
(9)
Štátni zamestnanci, ktorí vykonávajú štátnu správu lesného hospodárstva, sú povinní pri výkone služobných povinností vyplývajúcich z tohto zákona nosiť lesnícku rovnošatu. Zamestnanci právnických osôb a fyzických osôb pri zabezpečovaní úloh podľa tohto zákona sú oprávnení nosiť lesnícku rovnošatu.
(10)
Ustanoveniami tohto zákona nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov v oblasti štátnej pomoci.97a)
(11)
Na účely konaní podľa tohto zákona je dotknutá fyzická osoba povinná uvádzať svoje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia a adresu trvalého pobytu.
(12)
Osobné údaje uvedené v odseku 11 môže príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva zverejniť na účely informovania verejnosti.
zobraziť paragraf
§ 68d
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júla 2019

(1)
Vlastník, ktorého pozemok bol právoplatne vyhlásený za lesný pozemok (§ 37 ods. 2) podľa zákona účinného do 30. júna 2019, je povinný do 31. septembra 2019 oznámiť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva hospodára; na oznámenie sa primerane vzťahuje § 4a ods. 5 a § 4b ods. 2 písm. c).
(2)
Ak u odborne spôsobilej osoby podľa § 42 ods. 3 došlo do 30. júna 2019 k zmene údajov uvedených v osvedčení o odbornej spôsobilosti, je povinná tieto údaje oznámiť ministerstvu a požiadať o vydanie nového osvedčenia o odbornej spôsobilosti do 1. apríla 2020.
(3)
Ak správu lesného pozemku alebo lesného porastu, ktorý je súčasťou lesného majetku vo vlastníctve štátu nadobudla do 30. júna 2019 osoba, ktorá nie je správcom a nepožiada o trvalé vyňatie [§ 7 ods. 1 písm. a)] do 30. júna 2020, správa tohto majetku bezodplatne prechádza 1. júla 2020 na správcu v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva okrem vojenských lesov, ktorých správa bezodplatne prechádza na správcu v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva obrany. Osoba, ktorá nie je správcom a nadobudla správu lesného pozemku alebo lesného porastu, ktorý je súčasťou lesného majetku vo vlastníctve štátu, je povinná najneskôr do 1. júla 2020 vyhotoviť so správcom protokol o prechode správy lesného majetku vo vlastníctve štátu a bezodkladne ho zaslať ministerstvu.
(4)
Ak k lesnému majetku štátu užívanému inými osobami do 30. júna 2019 neboli uzatvorené nájomné zmluvy a obhospodarovateľ lesa nenavrhne správcovi ich uzatvorenie do 30. júna 2020, správca zašle návrh nájomnej zmluvy obhospodarovateľovi lesa do 1. júla 2021; to neplatí, ak ide o lesný pozemok v lesnom celku, v ktorom program starostlivosti stratí platnosť 31. decembra 2020, keď správca zašle návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení programu starostlivosti.
(5)
Konania začaté a právoplatne neskončené do 30. júna 2019 sa dokončia podľa zákona účinného do 30. júna 2019.
zobraziť paragraf
§ 68e
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. septembra 2019

(1)
Evidencia lesných pozemkov (§ 4) podľa zákona účinného do 31. augusta 2019 sa považuje za evidenciu lesných pozemkov podľa tohto zákona.
(2)
Obhospodarovateľ lesa podľa zákona účinného do 31. augusta 2019 sa považuje za obhospodarovateľa lesa podľa tohto zákona; orgán štátnej správy lesného hospodárstva zapíše tohto obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov vedenej prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva do 31. augusta 2019.
(3)
Obhospodarovateľ lesa, ktorý nebol vedený v evidencii lesných pozemkov podľa zákona účinného do 31. augusta 2019, je oprávnený do 1. apríla 2020 podať návrh na preskúmanie postupu pri zápise do evidencie lesných pozemkov. Na podanie návrhu na preskúmanie postupu pri zápise do evidencie lesných pozemkov a jeho preskúmanie sa primerane použijú ustanovenia § 4c o odvolaní.
(4)
Obhospodarovateľ lesa podľa odsekov 2 a 3 je na účely vedenia evidencie lesných pozemkov podľa § 4 ods. 3 povinný zaslať orgánu štátnej správy lesného hospodárstva listiny preukazujúce práva a povinnosti obhospodarovateľa lesa podľa § 4a ods. 4 a 5 a vyznačiť hranice obhospodarovania lesa podľa § 36 ods. 2 do 31. augusta 2021; orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže obhospodarovateľa vyzvať na splnenie týchto povinností.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]51)  Zákon č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]56a)  Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.§ 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 372/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore