Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69038
Dôvodové správy: 1805
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.04.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 324/2011 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 14.10.2011
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Živnostenské podnikanie, Pošta a poštové služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9 JUD162 DS13 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 324/2011 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 324/2011 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018


§ 19
Konanie o registrácii

(1)
Registrácia je zápis osoby, ktorá bude poskytovať poštové služby iné ako univerzálnu službu alebo poštový platobný styk, do registra poštových podnikov. Prihláška na registráciu sa podáva pred začatím poskytovania poštových služieb.
(2)
Registráciu vykoná úrad na základe prihlášky na registráciu a po preukázaní
a)
bezúhonnosti právnickej osoby, ktorá prihlášku podáva, fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu alebo prokuristom (ďalej len „orgán poštového podniku“) právnickej osoby, ktorá prihlášku podáva; ak ide o fyzickú osobu, po preukázaní jej bezúhonnosti a
b)
splnenia podmienok na vybranie a dodanie úradných zásielok a poštového platobného styku určených všeobecným povolením, ak poštový podnik takúto poštovú službu alebo poštový platobný styk bude poskytovať.
(3)
Bezúhonnosť osôb podľa odseku 2 písm. a) sa preukazuje výpisom z registra trestov, a ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu nie starším ako tri mesiace, pričom bezúhonnou osobou je na účely odseku 2 písm. a) osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytnú osoby podľa odseku 2 písm. a) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.13a) Údaje podľa druhej vety úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(4)
Podmienky podľa odseku 2 a všeobecné podmienky poskytovania poštových služieb a poštového platobného styku vo všeobecnom povolení podľa § 17 ods. 1 písm. a) a tohto zákona musia byť poštovým podnikom splnené počas celej doby poskytovania poštových služieb alebo poštového platobného styku.
(5)
Prihláška na registráciu sa podáva písomne na tlačive, ktorého vzor je určený vo všeobecnom povolení, a musí obsahovať identifikačné údaje osoby, ktorá ju podáva, orgánu poštového podniku, a druh poskytovanej poštovej služby; podrobnosti o obsahu a štruktúre identifikačných údajov a druhu poskytovaných poštových služieb určí úrad v tlačive určenom vo všeobecnom povolení. K prihláške sa prikladajú
a)
poštové podmienky,
b)
tarifa,
c)
doklad alebo údaje potrebné na preukázanie bezúhonnosti podľa odseku 3 a
d)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 17 ods. 1 písm. b), ak poštový podnik takúto poštovú službu alebo poštový platobný styk bude poskytovať.
(6)
Tlačivo prihlášky na registráciu, ako aj tlačivo na ohlásenie zmien alebo žiadosť o zmenu v registrovaných údajoch sú prílohou všeobecného povolenia.
(7)
Registráciu úrad vykoná zápisom do registra poštových podnikov v lehote do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia úplnej prihlášky na registráciu. V odôvodnených prípadoch možno lehotu predĺžiť najviac o 20 dní.
(8)
V rozsahu, v ktorom úrad vyhovie prihláške na registráciu, sa osobitné rozhodnutie o registrácii nevydáva.
(9)
Úrad vydá súčasne s registráciou potvrdenie o registrácii a doručí ho poštovému podniku.
zobraziť paragraf
§ 20
Konanie o zmene registrácie

(1)
Poštový podnik je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa, keď k zmene došlo, ohlásiť úradu zmenu
a)
identifikačných údajov poštového podniku alebo orgánov poštového podniku, ktoré boli obsahom prihlášky na registráciu,
b)
v orgánoch poštového podniku, alebo
c)
v podmienkach na vybranie a dodanie úradných zásielok a poštového platobného styku, určených všeobecným povolením, na základe ktorých bola vykonaná registrácia.
(2)
Ohlásenie podľa odseku 1 musí byť písomné, musí obsahovať identifikačné údaje poštového podniku v rozsahu prihlášky na registráciu a identifikáciu skutočností, v ktorých došlo k zmene. Ak došlo k zmene v osobách, vo vzťahu ku ktorým sa pri registrácii preukazuje bezúhonnosť alebo odborná spôsobilosť, prílohou ohlásenia sú vždy údaje alebo doklad podľa § 19 ods. 3 preukazujúci bezúhonnosť alebo doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť nových osôb.
(3)
Úrad začne na základe ohlásenia podľa odseku 1 konanie o zmene registrácie a posúdi zmeny najmä z hľadiska splnenia povinností podľa § 19 ods. 4; na tento účel je oprávnený určiť poštovému podniku lehotu na predloženie dokladov, ktoré sú na posúdenie zmeny potrebné, najviac však dokladov, ktoré sa predkladajú pri registrácii. Na posudzovanie zmeny a na preukazovanie splnenia podmienok podľa § 19 ods. 2 sa vzťahujú ustanovenia § 19 rovnako.
(4)
Ak sú po zmene skutočností podľa odseku 1 splnené podmienky podľa § 19 ods. 2, úrad písomne oznámi poštovému podniku, že vzal ohlásenú zmenu na vedomie a vykoná zmenu v registrovaných údajoch.
(5)
Ak úrad zistí, že po zmene skutočností podľa odseku 1 nie sú splnené podmienky podľa § 19 ods. 2, a ak je odôvodnený predpoklad, že poštový podnik by tieto podmienky mohol splniť v primeranej lehote, úrad preruší konanie o zmene registrácie a poskytne poštovému podniku primeranú lehotu na splnenie podmienok podľa § 19 ods. 2, najviac však 60 dní. Ak poštový podnik v tejto lehote podmienky podľa § 19 ods. 2 nesplní, alebo ak úrad zistí, že poštový podnik nespĺňa podmienky podľa § 19 ods. 2 a nie sú ani predpoklady, že tieto podmienky dodatočne splní, úrad uznesením zastaví konanie o zmene registrácie a začne konanie o zrušení registrácie.
(6)
Úrad môže začať konanie o zmene registrácie aj z vlastného podnetu, ak sa dozvie o zmene skutočností podľa odseku 1 inak, ako z ohlásenia podľa odseku 1. Ak začne úrad konanie o zmene registrácie z vlastného podnetu, je povinný o tom bezodkladne písomne upovedomiť dotknutý poštový podnik a poskytnúť mu primeranú lehotu na vyjadrenie sa k predmetu konania.
(7)
Poštový podnik, ktorý je registrovaný na poskytovanie inej poštovej služby, ako vybranie a dodanie úradných zásielok alebo poštový platobný styk, je povinný pred začatím poskytovania vybrania a dodania úradných zásielok alebo poštového platobného styku podať úradu žiadosť o zmenu registrácie. Na konanie o žiadosti podľa prvej vety sa vzťahujú ustanovenia o registrácii rovnako okrem povinnosti preukazovať splnenie podmienky bezúhonnosti.
zobraziť paragraf
§ 44
Podmienky udelenia a uloženia poštovej licencie

(1)
Poštová licencia je rozhodnutie vydané úradom, ktorým sa
a)
udeľuje právo alebo ukladá povinnosť poskytovať univerzálnu službu,
b)
určujú podmienky a rozsah poskytovania univerzálnej služby a
c)
môže uložiť povinnosť vykonávať poštový platobný styk, ak je to uvedené vo výzve podľa § 45 ods. 1.
(2)
Poštovú licenciu možno udeliť alebo uložiť osobe, ktorá má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, ak preukáže
a)
úplnú spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť a odbornú spôsobilosť orgánu poštového podniku,
b)
finančnú spôsobilosť a
c)
technické a organizačné predpoklady na prevádzkovanie verejnej poštovej siete a na vykonávanie univerzálnej služby podľa tohto zákona.
(3)
Za bezúhonnú osobu podľa odseku 2 písm. a) sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie, za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s poštovou službou; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov a ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu nie starším ako tri mesiace. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 2 písm. a) poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.13a) Údaje podľa druhej vety úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(4)
Za odborne spôsobilú osobu podľa odseku 2 písm. a) sa považuje osoba, ktorá má ukončené najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej päťročnú prax v oblasti poskytovania poštových služieb, vo finančnej oblasti alebo v inej oblasti, ak je v tejto inej oblasti vykonávaná v riadiacej funkcii; odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladmi preukazujúcimi vzdelanie a prax.
(5)
Finančne spôsobilá je osoba, ktorá je,
a)
ak sa poštovou licenciou ukladá povinnosť vykonávať poštový platobný styk, povinná vytvárať základné imanie a má vytvorené a v celom rozsahu splatené základné imanie v sume najmenej 15 000 000 eur alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní poštového platobného styku s poistným krytím zodpovedajúcim rozsahu plánovaného poskytovania služieb poštového platobného styku, a
b)
schopná finančne zabezpečiť prevádzkovanie verejnej poštovej siete a poskytovanie univerzálnej služby podľa tohto zákona počas najmenej troch mesiacov bez výnosov z poskytovania iných poštových služieb.
(6)
Finančná spôsobilosť sa preukazuje,
a)
ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 5 písm. a), dokladom preukazujúcim platné poistenie a sumu poistného krytia, a
b)
ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 5 písm. b),
1.
objemom obchodného majetku rozčleneného podľa jednotlivých druhov majetku vzhľadom na predpokladanú investíciu,
2.
objemom finančných prostriedkov vrátane stavu bankových účtov a objemu poskytnutých bankových úverov alebo iných finančných prostriedkov, umožňujúcich poskytovať univerzálnu službu,
3.
riadnou účtovnou závierkou za predchádzajúce účtovné obdobie overenou audítorom, ktorá je uložená v registri účtovných závierok21a) a
4.
podnikateľským plánom činnosti najmenej na päť rokov.
(7)
Technickými a organizačnými predpokladmi je dostatočná vybavenosť a pripravenosť, umožňujúce zabezpečiť opatrenia na ochranu poštovej siete pred neoprávneným prístupom k nej a k poštovým zásielkam a obmedzenie vybrania a distribúcie vecí, ktoré sú z vybrania a distribúcie vylúčené, a prevádzkovať verejnú poštovú sieť a poskytovať univerzálnu službu podľa tohto zákona. Technické a organizačné predpoklady sa preukazujú dokladmi určenými úradom vo výzve na predkladanie žiadostí o udelenie poštovej licencie,
(8)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené počas celej doby platnosti poštovej licencie.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore