Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70994
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 324/2011 účinný od 23.11.2019


Platnosť od: 14.10.2011
Účinnosť od: 23.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Živnostenské podnikanie, Pošta a poštové služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD162 DS15 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 324/2011 účinný od 23.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 324/2011 s účinnosťou od 23.11.2019 na základe 152/2019

Legislatívny proces k zákonu 152/2019§ 1
Predmet úpravy

(1)
Tento zákon upravuje
a)
podmienky poskytovania poštových služieb a poštového platobného styku na trhu poštových služieb (ďalej len „trh“),
b)
rozsah, podmienky poskytovania a financovanie univerzálnej služby,
c)
práva a povinnosti poskytovateľa poštových služieb a ich užívateľa,
d)
prístup k verejnej poštovej sieti a požiadavky na hustotu a vybavenie prístupových miest verejnej poštovej siete a kontaktných miest verejnej poštovej siete,
e)
pôsobnosť orgánov štátnej správy v poštových službách a štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb,
f)
štátnu reguláciu poštových služieb a poštového platobného styku a
g)
priestupky a iné správne delikty na úseku poštových služieb.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na činnosti vykonávané dopravcami alebo zasielateľmi; ustanovenia § 7 ods. 3, § 13 ods. 2 písm. g), § 59 ods. 2 písm. d) a § 62 ods. 6 tým nie sú dotknuté.
zobraziť paragraf
§ 3
Univerzálna služba

(1)
Univerzálna služba je ponuka poštových služieb podľa odseku 2, ktorá slúži na zabezpečenie minimálneho uspokojenia potrieb všetkých užívateľov poštových služieb na území Slovenskej republiky tak, aby bola zabezpečená dostupnosť prístupových miest verejnej poštovej siete a kontaktných miest verejnej poštovej siete, za rovnakých podmienok, v ustanovenej kvalite, za primeranú cenu, každý pracovný deň najmenej s jedným vybraním a dodaním denne. Poskytovateľom univerzálnej služby je jeden alebo viac poštových podnikov, ktorý je povinný poskytovať univerzálnu službu na základe poštovej licencie a za podmienok a spôsobom podľa tohto zákona.
(2)
Univerzálna služba zahŕňa
a)
vybranie a distribúciu poštových zásielok s hmotnosťou do 2 kg vrátane,
b)
vybranie a distribúciu slepeckých zásielok,1a)
c)
vybranie a distribúciu balíkov s hmotnosťou do 10 kg vrátane,
d)
distribúciu balíkov s hmotnosťou do 20 kg vrátane, ak boli vybrané v cudzine zahraničným poskytovateľom univerzálnej služby,
e)
vybranie a distribúciu doporučených zásielok a poistených zásielok,
f)
vybranie a distribúciu úradných zásielok,
g)
služby spojené so zapísanými poštovými zásielkami najviac v rozsahu doplnkových služieb podľa pravidiel pre medzinárodný poštový styk2) a
h)
vrátenie nájdenej poštovej zásielky odosielateľovi podľa § 53 ods. 3.
(3)
Doporučenou zásielkou je listová zásielka, ku ktorej je poskytnutá služba „doporučene“ poskytujúca paušálnu záruku proti riziku straty, krádeže alebo poškodenia listovej zásielky a ku ktorej sa vydáva doklad pre odosielateľa o jej podaní a na požiadanie aj o jej dodaní adresátovi.
(4)
Poistenou zásielkou je poštová zásielka, ku ktorej je poskytnutá služba „poistenie“, ktorou sa poštová zásielka poisťuje pre prípad straty, krádeže alebo poškodenia do hodnoty uvedenej pri jej podaní.
(5)
Univerzálna služba sa poskytuje vo vnútroštátnom poštovom styku, ako aj v medzinárodnom poštovom styku, pričom v medzinárodnom poštovom styku sa poskytuje podľa pravidiel platných pre medzinárodný poštový styk.3)
zobraziť paragraf
§ 13

(1)
Ministerstvo
a)
vypracúva návrhy štátnej poštovej politiky a koncepcie rozvoja poštových služieb a predkladá ich vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na schválenie,
b)
zabezpečuje medzinárodné vzťahy v poštových službách na úrovni orgánov Európskej únie, členov vlád, vládnych a medzivládnych organizácií,
c)
schvaľuje
1.
emisný plán poštových známok a poštových celín a ich námetové a výtvarné riešenie,
2.
začiatok a koniec platnosti poštových známok a poštových celín a
d)
uverejňuje vo Vestníku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „vestník ministerstva“) rozhodnutia a iné dokumenty podľa tohto zákona.
(2)
Úrad vykonáva
a)
štátnu reguláciu poštových služieb a poštového platobného styku (ďalej len „štátna regulácia“),
b)
štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb a poštového platobného styku (ďalej len „štátny dohľad“),
c)
spoluprácu s regulačnými orgánmi iných štátov v oblasti poštových služieb,
d)
funkciu notifikačného orgánu v oblasti štátnej regulácie voči orgánom Európskej únie a voči príslušným orgánom členských štátov Európskej únie a členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu,
e)
alternatívne riešenie sporov v oblasti poskytovania poštových služieb podľa osobitného predpisu,12)
f)
štatistické zisťovanie pre oblasť poštových služieb,
g)
činnosti podľa osobitného predpisu12a) a
h)
ďalšie činnosti podľa tohto zákona.
zobraziť paragraf
§ 32
Práva a povinnosti poštového podniku

(1)
Poštový podnik má právo
a)
na zaplatenie poštovej sadzby podľa tarify, ak nie je v poštovej zmluve individuálne dojednaná iná suma odmeny,
b)
odmietnuť uzavretie poštovej zmluvy, ak nie sú splnené podmienky podľa § 26,
c)
požadovať od adresáta
1.
určenie presného miesta dodania poštových zásielok a poukázaných platieb, ak vzhľadom na usporiadanie miesta pobytu, sídla alebo miesta podnikania adresáta nie je zrejmé, kam sa majú dodávať,
2.
určenie osoby alebo osôb, ktoré sú splnomocnené preberať v mene adresáta dodané poštové zásielky a poukázané platby,
3.
preukázanie totožnosti a zaznamenanie a spracovanie osobných údajov, ak ide o dodanie zapísanej poštovej zásielky alebo o vyplatenie poukázanej platby,
d)
odmietnuť dodanie poštovej zásielky alebo poukázanej platby, ak na nesplnenie požiadaviek na adresáta podľa písmena c) nie je možné dodanie adresátovi a hrozí strata, odcudzenie alebo poškodenie poštovej zásielky alebo poukázanej platby.
(2)
Poštový podnik je povinný
a)
odmietnuť uzavretie poštovej zmluvy, ak ide o poštové zásielky alebo o veci vylúčené z vybrania a distribúcie, okrem poštových zásielok alebo vecí podľa odseku 4, ak mu je obsah poštovej zásielky známy,
b)
zabezpečiť na všetkých prístupových miestach poštovej siete včasné a zrozumiteľné informovanie o obsahu a podmienkach poskytovania poštových služieb alebo poštového platobného styku, s osobitným dôrazom na informácie o všeobecných podmienkach prístupu k poštovým službám alebo poštovému platobnému styku a o poštových sadzbách, a zabezpečiť ich zverejnenie v plnom rozsahu aj iným vhodným spôsobom, ktorý zaručuje prístup verejnosti k nim,
c)
vydať odosielateľovi potvrdenie o podaní zapísanej poštovej zásielky a o poukázaní platby v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe,
d)
vydať na požiadanie odosielateľovi potvrdenie o výsledku dodania zapísanej poštovej zásielky v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe,
e)
vydať na požiadanie adresátovi potvrdenie o dodaní zapísanej poštovej zásielky a o dodaní poukázanej platby,
f)
vydať odosielateľovi potvrdenie o zaplatenej poštovej sadzbe,
g)
dodávať poštové zásielky a poukázané platby s odbornou starostlivosťou a v lehote zodpovedajúcej druhu poštovej zásielky a spôsobu jej dodania podľa poštových podmienok,
h)
chrániť poštové zásielky a poukázané platby pred stratou, odcudzením a poškodením,
i)
umožniť orgánu verejnej moci výkon oprávnenia súvisiaceho so zabezpečovaním obrany a ochrany štátu, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo s odhaľovaním a stíhaním trestného činu a
j)
uchovávať doklady a viesť prehľadnú a systematickú evidenciu údajov o poskytnutej poštovej službe alebo poštovom platobnom styku tri roky odo dňa ich poskytnutia a o poštovej zásielke tri roky odo dňa jej vybrania, a ak bola uložená, dva roky odo dňa uplynutia úložnej lehoty; to platí aj na doklady a údaje obsahujúce osobné údaje odosielateľa, adresáta a nimi splnomocnených osôb.
(3)
Z vybrania a distribúcie sú vylúčené
a)
omamné a psychotropné látky, jedy a prekurzory, jadrové materiály, rádioaktívne látky, vysoko rizikové chemické látky a vysoko rizikové biologické agensy a toxíny alebo iné obdobne nebezpečné veci alebo látky,
b)
poštové zásielky obsahujúce živé zvieratá,
c)
poštové zásielky, ktorých
1.
obsah alebo úprava môžu ohroziť život alebo zdravie ľudí, poškodiť životné prostredie a zničiť alebo poškodiť iné poštové zásielky alebo dopravné prostriedky,
2.
úprava alebo viditeľný obsah sú urážlivé alebo hanlivé,
d)
platné a neplatné bankovky a mince, kolkové a poštové známky a iné ceniny, šperky, drahokamy, drahé kovy, cenné papiere s vyznačenou nominálnou hodnotou v iných ako poistených zásielkach,
e)
exempláre ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, ak osobitný predpis17) neustanovuje inak, a
f)
veci alebo tovary, ktorých obeh je obmedzený alebo zakázaný.18)
(4)
Poštový podnik môže v poštových podmienkach upraviť, za akých podmienok výnimočne vyberie alebo distribuuje aj poštové zásielky a veci podľa odseku 3 písm. b), odseku 3 písm. c) prvého bodu a odseku 3 písm. d).
(5)
Ustanovenie odseku 2 písm. i) sa vzťahuje aj na osobu, ktorá vykonáva prepravu poštových zásielok podľa § 2 ods. 9 písm. a) a b).
zobraziť paragraf
§ 34
Uloženie poštovej zásielky

(1)
Ak nemožno poštovú zásielku dodať adresátovi, poštový podnik ju vráti odosielateľovi s uvedením dôvodu nemožnosti jej dodania.
(2)
Ak nemožno poštovú zásielku vrátiť odosielateľovi podľa odseku 1, poštový podnik ju uloží na čas úložnej lehoty podľa odseku 6. Úložná lehota začne plynúť dňom nasledujúcim po dni, ktorým uplynula odberná lehota, ak ide o zapísanú poštovú zásielku; inak dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa zistilo, že ju nemožno vrátiť odosielateľovi. Ak ide o iné poštové služby než univerzálnu službu, poštový podnik môže v poštových podmienkach upraviť odlišný postup v prípadoch nemožnosti vrátenia poštovej zásielky adresátovi podľa odseku 1.
(3)
Poštovú zásielku nemožno dodať adresátovi, ak
a)
adresát poštovú zásielku odoprel prijať,
b)
adresát poštovú zásielku neprevzal v odbernej lehote,
c)
je adresa adresáta na poštovej zásielke neúplná, nepresná alebo nečitateľná spôsobom, ktorý neumožňuje zistiť miesto dodania, alebo
d)
adresáta na adrese uvedenej na poštovej zásielke nemožno zistiť a nemožno ju ani doposlať na inú známu adresu, ak má adresát právo na doposlanie poštovej zásielky.
(4)
Poštovú zásielku nemožno vrátiť odosielateľovi, ak
a)
je neznámy,
b)
odosielateľ poštovú zásielku odoprel prijať alebo ju neprevzal v odbernej lehote,
c)
je adresa odosielateľa na poštovej zásielke neúplná, nepresná alebo nečitateľná spôsobom, ktorý znemožňuje vrátenie,
d)
odosielateľa na jeho adrese uvedenej na poštovej zásielke nemožno zistiť a nemožno ju ani doposlať na inú známu adresu, ak bolo doposlanie poštovej zásielky dojednané v poštovej zmluve, alebo
e)
si už pri podaní poštovej zásielky vyhradil, že nemá byť vrátená.
(5)
Za odopretie prijatia poštovej zásielky sa považuje
a)
odmietnutie jej prijatia,
b)
odmietnutie potvrdiť prevzatie poštovej zásielky alebo preukázať svoju totožnosť,
c)
odmietnutie zaplatiť pred prevzatím poštovej zásielky dobierkovú sumu, doplatné, chýbajúce výplatné, úložné alebo inú pohľadávku, ktorá je príslušenstvom poštovej zásielky podľa tarify, alebo
d)
trvanie na otvorení poštovej zásielky pred jej prevzatím.
(6)
Úložná lehota je
a)
tri mesiace, ak ide o poštovú zásielku, ktorá nie je zapísaná,
b)
šesť mesiacov, ak ide o zapísanú poštovú zásielku; to neplatí, ak ide o uplatnenie reklamácie, uplatnenie nároku na náhradu škody alebo sa alternatívne rieši spor, kedy sa úložná lehota predlžuje až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky na dosiahnutie nápravy, alebo
c)
tri roky, ak ide o poštový poukaz.
(7)
Počas úložnej lehoty poštový podnik kedykoľvek vydá uloženú poštovú zásielku adresátovi alebo odosielateľovi, ak pominul dôvod na jej uloženie.
(8)
Poštový podnik má zádržné právo na poštovú zásielku do zaplatenia dobierkovej sumy, doplatného, chýbajúceho výplatného, úložného a inej pohľadávky, ktorá je príslušenstvom poštovej zásielky podľa tarify.
(9)
Ak sa počas úložnej lehoty obsah poštovej zásielky znehodnotil alebo ak je to potrebné z dôvodu ochrany zdravia ľudí, poštový podnik môže poštovú zásielku zničiť; o zničení spíše poštový podnik záznam, ktorý doručí odosielateľovi, ak je známy.
(10)
Po uplynutí úložnej lehoty poštový podnik
a)
poštovú zásielku okrem poštového poukazu predá na verejnej dražbe postupom určeným v poštových podmienkach, ak jej obsah nie je predmetom poštového tajomstva podľa § 10 ods. 1 písm. b), alebo
b)
zabezpečí zničenie alebo uloženie poštovej zásielky okrem poštového poukazu podľa osobitných predpisov.18a)
(11)
Výťažok z predaja poštovej zásielky podľa odseku 10 písm. a) znížený o trovy uloženia a verejnej dražby a o pohľadávky, ktoré sú jej príslušenstvom, patrí odosielateľovi a poštový podnik je povinný mu ho vydať do 30 dní odo dňa predaja poštovej zásielky. Ak výťažok nemožno vydať odosielateľovi, pretože je neznámy alebo ho odmieta prevziať, poštový podnik výťažok uloží; úložná lehota je dva roky odo dňa predaja poštovej zásielky. Ak nemožno výťažok vydať odosielateľovi ani v úložnej lehote podľa druhej vety, jej uplynutím sa výťažok stáva príjmom poštového podniku.
(12)
Uložený poštový poukaz nemožno predať ani zničiť. Poukázanú platbu, ktorej je poštový poukaz dokladom, poštový podnik vráti kedykoľvek počas úložnej lehoty odosielateľovi, ak pominula prekážka jej dodania alebo vrátenia; ak ju nemožno vrátiť, pretože je odosielateľ neznámy alebo ju odmieta prevziať, stáva sa uplynutím úložnej lehoty príjmom poštového podniku.
zobraziť paragraf
§ 59
Základné ustanovenia

(1)
Štátny dohľad vykonáva úrad prostredníctvom svojich poverených zamestnancov z vlastnej iniciatívy alebo na podnet tretej osoby. Ak je to odôvodnené osobitnou povahou štátneho dohľadu, na jeho vykonanie môže úrad prizvať zamestnancov iného orgánu štátnej správy, orgánu samosprávy a právnickej osoby alebo fyzické osoby s ich súhlasom (ďalej len „prizvaná osoba“). Prizvaná osoba má pri výkone štátneho dohľadu rovnaké postavenie ako poverení zamestnanci úradu. Účasť prizvanej osoby na výkone štátneho dohľadu je iným úkonom vo všeobecnom záujme.24) Prizvanou osobou nemôže byť iný poštový podnik, jeho zamestnanec alebo orgán poštového podniku.
(2)
Štátny dohľad zahŕňa
a)
kontrolu plnenia povinností poštového podniku a podmienok poskytovania poštových služieb a poštového platobného styku podľa tohto zákona, vydaného všeobecného povolenia alebo registrácie,
b)
kontrolu plnenia povinností poskytovateľa univerzálnej služby a podmienok poskytovania univerzálnej služby a poštového platobného styku, najmä kontrolu dodržiavania kvalitatívnych a rozvojových podmienok určených pre univerzálnu službu v poštovej licencii,
c)
cenovú kontrolu týkajúcu sa poštových sadzieb,
d)
kontrolu plnenia povinnosti poskytovať úradu informácie, podklady alebo dôkazy podľa osobitného predpisu,12a)
e)
nariaďovanie odstránenia zistených nedostatkov a upustenia od činnosti, ktorá je v rozpore s týmto zákonom, všeobecným povolením, registráciou alebo poštovou licenciou a overovanie plnenia uložených opatrení na nápravu zistených nedostatkov a
f)
prejednávanie správnych deliktov a ukladanie sankcií za ich spáchanie.
(3)
Na výkon cenovej kontroly podľa odseku 2 písm. c) sa vzťahuje osobitný predpis.25)
(4)
Poverený zamestnanec je pri výkone štátneho dohľadu oprávnený
a)
vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov, v ktorých kontrolovaná osoba vykonáva alebo zabezpečuje výkon svojej činnosti a ktoré bezprostredne súvisia s predmetom kontroly; nedotknuteľnosť obydlia nesmie byť výkonom tohto oprávnenia dotknutá,
b)
vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov alebo osôb, ktoré na zmluvnom alebo inom základe vykonávajú pre kontrolovanú osobu činnosť, aby im bezodkladne poskytli alebo odovzdali
1.
potrebné informácie a údaje, poštové podmienky, tarifu a iné dokumenty, súvisiace s poskytovaním poštových služieb, vrátane ich rovnopisov,
2.
prvopisy dokladov, písomných dokumentov a iných materiálov, vecí a informácií, potrebných na výkon štátneho dohľadu, vrátane tých, ktoré sú uložené v elektronickej podobe,
3.
vysvetlenia, vyjadrenia, ústne a písomné informácie k predmetu štátneho dohľadu a k zisteným nedostatkom,
c)
kontrolovať splnenie povinnosti registrácie poštového podniku,
d)
kontrolovať prevádzkovanie poštovej siete a verejnej poštovej siete,
e)
kontrolovať plnenie podmienok poskytovania poštových služieb alebo poštového platobného styku na základe všeobecného povolenia, registrácie alebo poštovej licencie a
f)
ukladať povinnosť kontrolovanej osobe, aby v lehote určenej v zápise o priebehu a výsledku štátneho dohľadu odstránila zistené nedostatky a podala správu o ich odstránení.
(5)
Kontrolovaná osoba je povinná umožniť výkon štátneho dohľadu a na požiadanie povereného zamestnanca alebo úradu poskytnúť súčinnosť potrebnú na výkon štátneho dohľadu.
zobraziť paragraf
§ 62
Iné správne delikty

(1)
Úrad uloží pokutu do 100 000 eur poskytovateľovi univerzálnej služby, ak
a)
univerzálnu službu alebo poštový platobný styk neposkytuje v rozsahu a za podmienok podľa tohto zákona alebo podľa podmienok určených v poštovej licencii,
b)
nevedie účtovníctvo v súlade s osobitnými ustanoveniami o vedení účtovníctva podľa § 54 alebo
c)
neposkytne úradu na jeho požiadanie informácie a údaje o nákladoch a výnosoch z poskytovania univerzálnej služby alebo neuloží v registri účtovných závierok21a) ani na výzvu úradu ročnú účtovnú závierku podľa § 54 ods. 6.
(2)
Úrad uloží pokutu do 100 000 eur právnickej osobe alebo podnikateľovi, ktorý
a)
ako poštový podnik poruší povinnosť podľa § 11 ods. 1 druhej vety a v dôsledku porušenia tejto povinnosti dôjde k neoprávnenému sprístupneniu alebo zverejneniu informácií o poskytovaných poštových službách alebo osobných údajov alebo k ich zneužitiu,
b)
ako poštový podnik otvorí poštovú zásielku v rozpore s § 35 ods. 2,
c)
ako poštový podnik, ktorý je povinný viesť účtovníctvo spôsobom podľa § 36, túto povinnosť poruší alebo neuloží v registri účtovných závierok21a) ani na výzvu úradu ročnú účtovnú závierku alebo nepredloží ani na výzvu úradu iné údaje podľa § 36,
d)
poruší povinnosť podľa § 10 ods. 2, sprístupní predmet poštového tajomstva v rozpore s § 10 ods. 3 alebo nesprístupní predmet poštového tajomstva podľa § 10 ods. 3,
e)
poskytne informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov, v rozpore s § 11 ods. 2,
f)
poskytuje poštové služby alebo poštový platobný styk bez registrácie,
g)
vydá poštovú známku alebo poštovú celinu, alebo používa na poskytovanie poštových služieb poštové pečiatky alebo poštové ceniny, alebo textové alebo grafické označenie používané vo verejnej poštovej sieti bez súhlasu poskytovateľa univerzálnej služby, alebo
h)
neumožnil štátnemu orgánu výkon oprávnenia súvisiaceho so zabezpečovaním obrany a ochrany štátu, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo s odhaľovaním a stíhaním trestného činu na základe žiadosti tohto orgánu a v súlade s osobitnými predpismi.
(3)
Úrad uloží pokutu do 20 000 eur poštovému podniku, ktorý
a)
poskytuje poštové služby v rozpore so všeobecným povolením,
b)
poskytuje zameniteľné poštové služby alebo poštový platobný styk v rozpore s týmto zákonom, alebo
c)
poskytuje poštové služby alebo poštový platobný styk v rozpore s vlastnými poštovými podmienkami alebo tarifou, okrem prípadu, ak bola odchýlka od poštových podmienok alebo tarify osobitne dojednaná v poštovej zmluve.
(4)
Úrad uloží pokutu do 10 000 eur kontrolovanej osobe, ktorá
a)
neumožnila povereným zamestnancom výkon štátneho dohľadu,
b)
neodstránila nedostatky zistené pri výkone štátneho dohľadu v určenej lehote, alebo
c)
neposkytla na požiadanie informácie alebo inú týmto zákonom ustanovenú súčinnosť potrebnú na výkon štátneho dohľadu.
(5)
Úrad uloží pokutu do 3 000 eur poštovému podniku, ktorý poruší povinnosť podľa tohto zákona inú ako podľa odsekov 1 až 4.
(6)
Úrad uloží pokutu do 10 000 eur právnickej osobe alebo podnikateľovi, ktorý poruší alebo nesplní povinnosť poskytnúť úradu informácie, podklady alebo dôkazy podľa osobitného predpisu.26a)
(7)
Pri ukladaní pokuty za iný správny delikt úrad prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky porušenia povinnosti.
(8)
Pokutu za iný správny delikt možno uložiť aj opakovane. Pri opätovnom porušení tej istej povinnosti v priebehu dvoch rokov od predchádzajúceho porušenia povinnosti možno uložiť dvojnásobok pokuty podľa odsekov 1 až 5.
(9)
Úrad môže pokutu uložiť do jedného roka odo dňa, keď porušenie povinnosti zistil, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(10)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
§ 67
Konanie

(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,30) ak nie je v odseku 2 ustanovené inak.
(2)
Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na
a)
rozhodovanie podľa § 9,
b)
vydanie všeobecného povolenia podľa § 17,
c)
reguláciu poštových sadzieb podľa § 24,
d)
vydávanie požiadaviek na kvalitu podľa § 41,
e)
schvaľovanie poštových známok a poštových celín podľa § 43,
f)
rozhodovanie o náhrade čistých nákladov univerzálnej služby podľa § 57,
g)
rozhodovanie o príspevku do kompenzačného fondu podľa § 58 a
h)
štátny dohľad okrem štátneho dohľadu podľa § 59 ods. 2 písm. f).
(3)
Proti rozhodnutiu úradu podľa odseku 1 možno podať rozklad. O rozklade rozhoduje predseda úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie.
(4)
Poštový podnik môže v konaniach podľa odseku 2 písm. a), c), g) a h) realizovať podania a doručovať iné dokumenty aj v elektronickej podobe, podpísané zaručeným elektronickým podpisom.
zobraziť paragraf
§ 73b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 23. novembra 2019


Lehoty, ktoré začali plynúť podľa § 34 ods. 6 písm. b) do 22. novembra 2019, plynú podľa ustanovení účinných do 22. novembra 2019 a ich právne účinky zostávajú zachované.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore