Zákon o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 324/2011 účinný od 23.11.2019

Platnosť od: 14.10.2011
Účinnosť od: 23.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Živnostenské podnikanie, Pošta a poštové služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11JUD83DS15EUPP1ČL0

Zákon o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 324/2011 účinný od 23.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 324/2011 s účinnosťou od 23.11.2019 na základe 152/2019

Legislatívny proces k zákonu 152/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
podmienky poskytovania poštových služieb a poštového platobného styku na trhu poštových služieb (ďalej ...
b)
rozsah, podmienky poskytovania a financovanie univerzálnej služby,
c)
práva a povinnosti poskytovateľa poštových služieb a ich užívateľa,
d)
prístup k verejnej poštovej sieti a požiadavky na hustotu a vybavenie prístupových miest verejnej poštovej ...
e)
pôsobnosť orgánov štátnej správy v poštových službách a štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb, ...
f)
štátnu reguláciu poštových služieb a poštového platobného styku a
g)
priestupky a iné správne delikty na úseku poštových služieb.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na činnosti vykonávané dopravcami alebo zasielateľmi; ustanovenia § 7 ods. ...

§ 2 - Poštové služby a poštový platobný styk
(1)

Poštové služby sú služby poskytované na účely dodania poštovej zásielky, a to vybranie a distribúcia ...

(2)

Vybranie poštovej zásielky je prevzatie poštovej zásielky poštovým podnikom od odosielateľa alebo od ...

(3)

Distribúcia je spracovanie poštovej zásielky po jej vybraní na prepravné smery alebo miesta dodania ...

(4)

Dodanie poštovej zásielky je odovzdanie poštovej zásielky adresátovi alebo oprávnenému prijímateľovi ...

(5)

Užívateľom poštovej služby je odosielateľ a adresát.

(6)

Podávateľ je osoba, ktorá v mene odosielateľa odovzdá poštovému podniku poštovú zásielku na účel jej ...

(7)

Oprávnený prijímateľ je osoba, ktorá je v mene adresáta oprávnená prevziať poštovú zásielku.

(8)

Poštový platobný styk je dodanie peňazí podľa údajov v poukaze poštového platobného styku (ďalej len ...

(9)

Poštovou službou nie je

a)
vytvorenie poštovej zásielky, ak k vytvorenej poštovej zásielke nie je vykonaná distribúcia osobou, ...
b)
preprava poštových zásielok, ak je vykonávaná osobou, ktorá k týmto poštovým zásielkam nevykoná vybranie, ...
c)
samodoručenie.
(10)

Samodoručenie je dodanie poštovej zásielky a činnosti tomuto dodaniu predchádzajúce a s ním súvisiace, ...

(11)

Expresná poštová služba je poštová služba poskytujúca v porovnaní s inými poštovými službami vyššiu ...

a)
vybranie poštovej zásielky v mieste jej pôvodu,
b)
záruka doručenia v určený dátum,
c)
osobné doručenie adresátovi,
d)
možnosť zmeny miesta doručenia a adresy počas prepravy,
e)
potvrdenie odosielateľovi o doručení poštovej zásielky,
f)
monitorovanie a vysledovateľnosť pohybu poštovej zásielky alebo
g)
personalizovaná služba na základe individuálneho dojednania a špecifických požiadaviek užívateľa.
(12)

Poverením na preberanie poštových zásielok alebo poukázaných platieb podľa poštového poukazu sa na účely ...

§ 3 - Univerzálna služba
(1)

Univerzálna služba je ponuka poštových služieb podľa odseku 2, ktorá slúži na zabezpečenie minimálneho ...

(2)

Univerzálna služba zahŕňa

a)
vybranie a distribúciu poštových zásielok s hmotnosťou do 2 kg vrátane,
b)
vybranie a distribúciu slepeckých zásielok,1a)
c)
vybranie a distribúciu balíkov s hmotnosťou do 10 kg vrátane,
d)
distribúciu balíkov s hmotnosťou do 20 kg vrátane, ak boli vybrané v cudzine zahraničným poskytovateľom ...
e)
vybranie a distribúciu doporučených zásielok a poistených zásielok,
f)
vybranie a distribúciu úradných zásielok,
g)
služby spojené so zapísanými poštovými zásielkami najviac v rozsahu doplnkových služieb podľa pravidiel ...
h)
vrátenie nájdenej poštovej zásielky odosielateľovi podľa § 53 ods. 3.
(3)

Doporučenou zásielkou je listová zásielka, ku ktorej je poskytnutá služba „doporučene“ poskytujúca paušálnu ...

(4)

Poistenou zásielkou je poštová zásielka, ku ktorej je poskytnutá služba „poistenie“, ktorou sa poštová ...

(5)

Univerzálna služba sa poskytuje vo vnútroštátnom poštovom styku, ako aj v medzinárodnom poštovom styku, ...

§ 4 - Zameniteľná poštová služba
(1)

Zameniteľná poštová služba je poštová služba, ktorá je z hľadiska užívateľa poštovej služby zameniteľná ...

(2)

Ak vznikne spor týkajúci sa zameniteľnosti konkrétnej poštovej služby, Úrad pre reguláciu elektronických ...

(3)

Úrad v konaní podľa odseku 2 vo veci posúdenia návrhu určenia relevantných trhov, na ktorých je poštová ...

(4)

Expresná poštová služba nie je zameniteľnou poštovou službou.

(5)

Na účely určenia, či je poštová služba zameniteľnou poštovou službou, je rozhodujúci zápis v registri ...

§ 5 - Poštová zásielka
(1)

Poštová zásielka je oznámenie v písomnej forme alebo iná vec, ktorá má byť dodaná adresátovi a ktorá ...

(2)

Poštová zásielka podľa odseku 1 je

a)
listová zásielka, ktorou je najmä korešpondencia, reklamná adresovaná zásielka a slepecká zásielka,
b)
balík,
c)
periodická zásielka alebo
d)
poštový poukaz.
(3)

Korešpondencia je oznámenie v písomnej forme na akomkoľvek druhu fyzického média, ktoré sa má dodať ...

(4)

Reklamná adresovaná zásielka je oznámenie, ktoré pozostáva výlučne z reklamných, marketingových alebo ...

(5)

Slepecká zásielka je oznámenie zhotovené Braillovým písmom, štočky so slepeckými značkami, zvukový záznam ...

(6)

Periodická zásielka je poštová zásielka, ktorej obsahom je periodická tlač podľa osobitného predpisu.5) ...

(7)

Úradná zásielka je korešpondencia určená do vlastných rúk účastníkom konaní pred orgánmi verejnej moci. ...

(8)

Zapísaná poštová zásielka je poštová zásielka, pri ktorej vybraní poštovým podnikom dostane odosielateľ ...

§ 6 - Poštová cenina

Poštová cenina je

a)

poštová známka s označením „Slovensko“ alebo „Slovenská republika“, ktoré môže byť doplnené symbolom ...

b)

poštová celina, ktorou je lístok, obálka, aerogram a pigeongram s vyobrazením poštovej známky,

c)

výplatná značka s označením „Slovensko“ alebo „Slovenská republika“, ktoré môže byť doplnené symbolom ...

d)

prúžok do výplatného stroja alebo

e)

medzinárodná odpovedka vydaná Medzinárodným úradom Svetovej poštovej únie.

§ 7 - Poštový podnik
(1)

Poštový podnik je podnikateľ, ktorý poskytuje jednu alebo viacero poštových služieb alebo poštový platobný ...

(2)

Poskytovanie poštových služieb a poštového platobného styku je podnikaním. Poskytovať poštové služby ...

a)
univerzálna služba sa poskytuje na základe poštovej licencie,
b)
poštové služby iné ako univerzálna služba a poštový platobný styk sa poskytujú len na základe registrácie ...
c)
poštový platobný styk poskytuje len poštový podnik, ktorý je právnickou osobou povinne vytvárajúcou ...
(3)

Poštový podnik môže na základe zmluvy zabezpečiť poskytovanie poštových služieb, poštového platobného ...

(4)

Vybranie a distribúciu úradnej zásielky môže poskytovať iba poštový podnik, ktorý na území, na ktorom ...

a)
najmenej jedno vybranie a jedno dodanie úradnej zásielky každý pracovný deň,
b)
dostupnosť prístupových miest poštovej siete alebo kontaktných miest poštovej siete na vybranie a dodanie ...
c)
lehoty na dodanie úradnej zásielky a
d)
ukladanie úradných zásielok tak, aby sa zabezpečilo v plnom rozsahu doručovanie v konaniach, ktorých ...
(5)

Poštový podnik, ktorý je oprávnený poskytovať poštový platobný styk, je oprávnený poskytovať aj platobné ...

(6)

Zamestnanec poštového podniku má pri doručovaní poštovej zásielky a pri dodaní peňazí podľa údajov v ...

Poštová sieť a verejná poštová sieť

§ 8
(1)

Poštová sieť je systém organizovania a súbor zariadení, ktoré poštový podnik používa na vybranie a distribúciu ...

(2)

Verejná poštová sieť je poštová sieť poskytovateľa univerzálnej služby.

(3)

Súčasťou systému organizovania verejnej poštovej siete je aj poštové smerovacie číslo, ktoré predstavuje ...

(4)

Poštové smerovacie číslo je

a)
územné, podľa obvodu pôšt, alebo
b)
špecifické, podľa poštových priečinkov.
(5)

Prístupové miesta poštovej siete sú budovy a stále technické zariadenia prístupné verejnosti určené ...

(6)

Kontaktné miesta poštovej siete sú miesta určené na vybranie alebo dodanie poštových zásielok alebo ...

(7)

Prístupové miesta verejnej poštovej siete sú najmä:

a)
pošta a
b)
verejne prístupné samoobslužné technické zariadenia určené na
1.
vybranie poštových zásielok, najmä poštové schránky,
2.
dodanie poštových zásielok, najmä poštové priečinky alebo doručovacie schránky,
3.
predaj poštových známok alebo výplatných značiek.
(8)

Poštový podnik, ktorý poskytuje zameniteľné poštové služby alebo poštový platobný styk, je povinný zriadiť ...

(9)

Poštou je stála prevádzkareň určená na vybranie a distribúciu poštových zásielok a na predaj poštových ...

(10)

Označenie „pošta“ možno používať len na označenie prístupových miest verejnej poštovej siete a kontaktných ...

§ 9
(1)

Poštový podnik poskytujúci zameniteľné poštové služby je oprávnený vyzvať poskytovateľa univerzálnej ...

(2)

Zmluva o prístupe obsahuje okrem určenia zmluvných strán aj identifikáciu podmienok, spôsobu a rozsahu ...

(3)

Zmluvné podmienky v zmluve o prístupe musia byť v druhovo rovnakých veciach rovnaké pre všetky pristupujúce ...

(4)

Odmena poskytovateľa univerzálnej služby za prístup do verejnej poštovej siete musí byť najmenej v sume ...

(5)

Poskytovateľ univerzálnej služby je povinný zmluvu o prístupe uzavrieť, ak sú splnené podmienky podľa ...

(6)

Jedno vyhotovenie zmluvy o prístupe je pristupujúci poštový podnik povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy ...

(7)

Ak do 30 dní odo dňa doručenia výzvy podľa odseku 1 nedôjde k uzavretiu zmluvy o prístupe, pristupujúci ...

(8)

Úrad v konaní o návrhu podľa odseku 7 písomne požiada poskytovateľa univerzálnej služby o vyjadrenie ...

(9)

Úrad je povinný o návrhu podľa odseku 7 rozhodnúť do 30 dní odo dňa jeho doručenia. Vo zvlášť zložitých ...

(10)

Úrad je viazaný návrhom pristupujúceho poštového podniku podľa odseku 7. Úrad rad nie je pri rozhodovaní ...

(11)

Rozhodnutie podľa odseku 8 je písomné a obsahuje označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal a osoby, ...

§ 10 - Poštové tajomstvo
(1)

Predmetom poštového tajomstva je

a)
informácia a údaj o poštových zásielkach a o poštových službách k nim poskytnutých alebo poskytovaných ...
b)
obsah korešpondencie alebo
c)
obsah ostatných poštových zásielok.
(2)

Každý, kto príde s predmetom poštového tajomstva do styku, je povinný zachovávať o ňom mlčanlivosť a ...

(3)

Predmet poštového tajomstva možno sprístupniť len odosielateľovi, adresátovi, ich právnemu nástupcovi ...

(4)

Iným orgánom štátu na účely podľa odseku 3 je ozbrojený bezpečnostný zbor, ozbrojený zbor a štátny orgán, ...

(5)

Sprístupnenie predmetu poštového tajomstva podľa odseku 3 sa vzťahuje aj na osobu, ktorá vykonáva prepravu ...

§ 11 - Ochrana informácií a osobných údajov
(1)

Poštový podnik je oprávnený na účely poskytovania poštových služieb alebo poštového platobného styku ...

(2)

Informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov, možno poskytnúť len osobe, ktorej ...

(3)

Informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov, sa poskytnú súdu, prokuratúre alebo ...

(4)

Ustanovenie odseku 3 sa vzťahuje aj na osobu, ktorá vykonáva prepravu poštových zásielok podľa § 2 ods. ...

(5)

Na účely preukázania totožnosti odosielateľa, adresáta alebo ich zástupcu s použitím úradného autentifikátora11a) ...

(6)

Na účely zisťovania, preverenia a kontroly totožnosti odosielateľa, adresáta alebo ich zástupcu a na ...

(7)

Poskytovateľ univerzálnej služby prevádzkuje aplikačné rozhranie na účely získavania údajov z registra ...

(8)

Podrobnosti o spôsobe poskytovania a technické podmienky poskytovania údajov z registra fyzických osôb11c) ...

DRUHÁ ČASŤ

ŠTÁTNA SPRÁVA V POŠTOVÝCH SLUŽBÁCH

PRVÁ HLAVA
ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY

§ 12 - Orgánom štátnej správy v oblasti poštových služieb je
a)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

b)

Úrad.

§ 13
(1)

Ministerstvo

a)
vypracúva návrhy štátnej poštovej politiky a koncepcie rozvoja poštových služieb a predkladá ich vláde ...
b)
zabezpečuje medzinárodné vzťahy v poštových službách na úrovni orgánov Európskej únie, členov vlád, ...
c)
schvaľuje
1.
emisný plán poštových známok a poštových celín a ich námetové a výtvarné riešenie,
2.
začiatok a koniec platnosti poštových známok a poštových celín a
d)
uverejňuje vo Vestníku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej ...
(2)

Úrad vykonáva

a)
štátnu reguláciu poštových služieb a poštového platobného styku (ďalej len „štátna regulácia“),
b)
štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb a poštového platobného styku (ďalej len „štátny dohľad“), ...
c)
spoluprácu s regulačnými orgánmi iných štátov v oblasti poštových služieb,
d)
funkciu notifikačného orgánu v oblasti štátnej regulácie voči orgánom Európskej únie a voči príslušným ...
e)
alternatívne riešenie sporov v oblasti poskytovania poštových služieb podľa osobitného predpisu,12)
f)
štatistické zisťovanie pre oblasť poštových služieb,
g)
činnosti podľa osobitného predpisu12a) a
h)
ďalšie činnosti podľa tohto zákona.

DRUHÁ HLAVA
ŠTÁTNA REGULÁCIA

Základné ustanovenia
§ 15
(1)

Štátna regulácia je

a)
vytváranie podmienok na vznik a udržiavanie konkurenčného prostredia na trhu,
b)
určovanie všeobecných pravidiel poskytovania poštových služieb,
c)
určovanie všeobecných podmienok poskytovania zameniteľných poštových služieb a poštového platobného ...
d)
udeľovanie oprávnenia alebo ukladanie povinnosti poskytovať univerzálnu službu, určovanie podmienok ...
e)
regulácia poštových sadzieb13) za poskytovanie univerzálnej služby a poštového platobného styku a
f)
regulácia financovania univerzálnej služby.
(2)

Rozhodnutia úradu pri výkone štátnej regulácie musia byť transparentné, nediskriminačné, primerané technickým ...

§ 16

Úrad môže v čase mimoriadnej udalosti spôsobenej živelnou pohromou alebo haváriou a v odôvodnených prípadoch ...

a)

vylúčiť poskytovanie poštových služieb alebo určiť, že ich bude poskytovať len určený poštový podnik, ...

b)

vylúčiť z vybrania a distribúcie niektoré druhy poštových zásielok,

c)

obmedziť alebo zastaviť poskytovanie poštového platobného styku, alebo

d)

zabezpečiť vybranie a distribúciu niektorých poštových zásielok osobitným spôsobom.

§ 17 - Všeobecné povolenie
(1)

Všeobecné povolenie je rozhodnutie, ktoré vydáva Úrad pre vopred neurčený okruh poštových podnikov a ...

a)
všeobecné podmienky poskytovania poštových služieb iných ako univerzálnej služby a poštového platobného ...
b)
doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok na vybranie a dodanie úradných zásielok a poskytovanie ...
c)
podrobnosti a údaje týkajúce sa registrácie.
(2)

Ak ide o poskytovanie zameniteľných poštových služieb, vo všeobecnom povolení môžu byť určené podmienky ...

a)
ochrany poštovej siete pred neoprávneným prístupom k nej a k poštovým zásielkam a
b)
obmedzenia vybrania a distribúcie vecí, ktoré sú z vybrania a distribúcie vylúčené.
(3)

Ak ide o vybranie a dodanie úradných zásielok, vo všeobecnom povolení môžu byť určené podrobnosti o ...

(4)

Ak ide o poskytovanie poštového platobného styku, vo všeobecnom povolení môžu byť určené podmienky týkajúce ...

a)
schopnosti uhradiť nároky na náhradu škody spôsobenej poštovým podnikom pri poskytovaní poštového platobného ...
b)
odbornej spôsobilosti, najviac v rozsahu podľa § 44 ods. 4, a
c)
technickej a organizačnej pripravenosti vykonávať poštový platobný styk.
§ 18
(1)

Návrh všeobecného povolenia sa zverejňuje vo Vestníku Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií ...

(2)

Všeobecné povolenie sa uverejňuje vo vestníku úradu a je právoplatné dňom uverejnenia, ak v ňom nie ...

(3)

Ustanovenia § 17 a odsekov 1 a 2 sa vzťahujú na zmenu a zrušenie všeobecného povolenia rovnako.

§ 19 - Konanie o registrácii
(1)

Registrácia je zápis osoby, ktorá bude poskytovať poštové služby iné ako univerzálnu službu alebo poštový ...

(2)

Registráciu vykoná úrad na základe prihlášky na registráciu a po preukázaní

a)
bezúhonnosti právnickej osoby, ktorá prihlášku podáva, fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, ...
b)
splnenia podmienok na vybranie a dodanie úradných zásielok a poštového platobného styku určených všeobecným ...
(3)

Bezúhonnosť osôb podľa odseku 2 písm. a) sa preukazuje výpisom z registra trestov, a ak ide o cudzinca, ...

(4)

Podmienky podľa odseku 2 a všeobecné podmienky poskytovania poštových služieb a poštového platobného ...

(5)

Prihláška na registráciu sa podáva písomne na tlačive, ktorého vzor je určený vo všeobecnom povolení, ...

a)
poštové podmienky,
b)
tarifa,
c)
doklad alebo údaje potrebné na preukázanie bezúhonnosti podľa odseku 3 a
d)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 17 ods. 1 písm. b), ak poštový podnik takúto poštovú ...
(6)

Tlačivo prihlášky na registráciu, ako aj tlačivo na ohlásenie zmien alebo žiadosť o zmenu v registrovaných ...

(7)

Registráciu úrad vykoná zápisom do registra poštových podnikov v lehote do desiatich pracovných dní ...

(8)

V rozsahu, v ktorom úrad vyhovie prihláške na registráciu, sa osobitné rozhodnutie o registrácii nevydáva. ...

(9)

Úrad vydá súčasne s registráciou potvrdenie o registrácii a doručí ho poštovému podniku.

§ 20 - Konanie o zmene registrácie
(1)

Poštový podnik je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa, keď k zmene došlo, ohlásiť úradu zmenu ...

a)
identifikačných údajov poštového podniku alebo orgánov poštového podniku, ktoré boli obsahom prihlášky ...
b)
v orgánoch poštového podniku, alebo
c)
v podmienkach na vybranie a dodanie úradných zásielok a poštového platobného styku, určených všeobecným ...
(2)

Ohlásenie podľa odseku 1 musí byť písomné, musí obsahovať identifikačné údaje poštového podniku v rozsahu ...

(3)

Úrad začne na základe ohlásenia podľa odseku 1 konanie o zmene registrácie a posúdi zmeny najmä z hľadiska ...

(4)

Ak sú po zmene skutočností podľa odseku 1 splnené podmienky podľa § 19 ods. 2, úrad písomne oznámi poštovému ...

(5)

Ak úrad zistí, že po zmene skutočností podľa odseku 1 nie sú splnené podmienky podľa § 19 ods. 2, a ...

(6)

Úrad môže začať konanie o zmene registrácie aj z vlastného podnetu, ak sa dozvie o zmene skutočností ...

(7)

Poštový podnik, ktorý je registrovaný na poskytovanie inej poštovej služby, ako vybranie a dodanie úradných ...

§ 21 - Konanie o zániku a konanie o zrušenie registrácie
(1)

Registrácia zaniká

a)
dňom právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie, ak v tomto rozhodnutí nie je určený neskorší ...
b)
dňom zániku poštového podniku.
(2)

Úrad zruší registráciu, ak

a)
o to požiada poštový podnik,
b)
poštový podnik alebo orgán poštového podniku prestali spĺňať podmienky podľa § 19 ods. 2,
c)
poštový podnik počas osemnástich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov opakovane poruší povinnosti ...
d)
je to nevyhnutné z dôvodu obrany a ochrany štátu, vnútorného poriadku alebo bezpečnosti štátu.
§ 22 - Spoločné ustanovenia ku konaniu o registrácii
(1)

Registrácia nie je prevoditeľná na inú osobu a ani neprechádza na právneho nástupcu.

(2)

Prihlášku na registráciu alebo ohlásenie zmeny podľa § 20 ods. 1 možno podať aj v elektronickej podobe, ...

(3)

Ak poskytovateľ univerzálnej služby nie je pred dňom udelenia alebo uloženia poštovej licencie zapísaný ...

(4)

Za registráciu a zmenu registrovaných údajov sa vyberá správny poplatok podľa osobitného predpisu.14) ...

§ 23 - Register poštových podnikov
(1)

Register poštových podnikov je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú

a)
identifikačné údaje poštového podniku a orgánov poštového podniku v rozsahu, v akom sú obsahom prihlášky ...
b)
druh poštových služieb poskytovaných poštovým podnikom v členení na univerzálnu službu, zameniteľné ...
c)
spôsob označovania poštových zásielok,
d)
dátum registrácie poštového podniku alebo právoplatnosti poštovej licencie,
e)
doba, na ktorú je udelená poštová licencia, ak ide o poskytovateľa univerzálnej služby, a
f)
dátum zániku alebo zrušenia registrácie alebo poštovej licencie.
(2)

Register poštových podnikov vedie úrad a sprístupňuje ho bezodplatne na svojom webovom sídle.

(3)

Úrad vyznačí v registri poštových podnikov každú zmenu v zapísaných údajoch, a to bezodkladne po tom, ...

§ 24 - Regulácia poštových sadzieb
(1)

Úrad je cenovým orgánom pre reguláciu poštových sadzieb za poskytovanie univerzálnej služby v rozsahu ...

(2)

Pri regulácii poštových sadzieb sa prihliada na ekonomicky oprávnené náklady a na primeraný zisk

a)
poskytovateľa univerzálnej služby, a to aj v súvislosti s rozsahom a kvalitou univerzálnej služby a ...
b)
poštového podniku poskytujúceho poštový platobný styk.
(3)

Regulácia poštových sadzieb sa vzťahuje na univerzálnu službu a poštový platobný styk aj vtedy, ak ich ...

TRETIA ČASŤ

Poskytovanie poštových služieb

PRVÁ HLAVA
Základné ustanovenia

§ 25 - Oprávnenie na výkon činnosti

Poštový podnik je

a)

oprávnený alebo povinný poskytovať univerzálnu službu a poštový platobný styk, ak ide o poskytovanie ...

b)

oprávnený na vybranie a dodanie úradných zásielok alebo na poštový platobný styk dňom registrácie poštového ...

c)

oprávnený poskytovať poštové služby iné ako univerzálnu službu alebo vybranie a dodanie úradných zásielok ...

§ 26 - Poštová zmluva
(1)

Poštový podnik sa poštovou zmluvou zaväzuje odosielateľovi dodať vybranú poštovú zásielku alebo poukázanú ...

(2)

Podstatnými náležitosťami poštovej zmluvy sú druh poštovej služby alebo určenie, že ide o poštový platobný ...

(3)

Obsah poštovej zmluvy alebo jej časti možno určiť aj odkazom na poštové podmienky. Poštové podmienky ...

(4)

Poštová zmluva vzniká vybraním poštovej zásielky, ak nie je v poštovej zmluve určený skorší dátum jej ...

(5)

Práva odosielateľa z poštovej zmluvy sa premlčujú uplynutím jedného roka odo dňa nasledujúceho po dni ...

§ 27 - Poštové podmienky
(1)

Poštové podmienky obsahujú v medziach tohto zákona najmä

a)
rozsah poskytovaných poštových služieb,
b)
podmienky poskytovania poštového platobného styku, ak poštový podnik poskytuje poštový platobný styk, ...
c)
podrobnosti o podmienkach uzavretia poštovej zmluvy, najmä spôsoby vybrania a dodania poštových zásielok ...
d)
podrobnosti o vzájomných právach a povinnostiach zmluvných strán poštovej zmluvy,
e)
úpravu rozsahu zodpovednosti za škodu poštového podniku pri nedodržaní podmienok podľa tohto zákona ...
f)
reklamačný poriadok a
g)
spôsob označovania poštových zásielok.
(2)

Poštový podnik písomne predkladá úradu na vedomie návrh zmeny poštových podmienok najneskôr 15 pracovných ...

(3)

Podmienkou platnosti zmeny v poštových podmienkach poskytovateľa univerzálnej služby, ktorá sa týka ...

§ 28 - Reklamačný poriadok
(1)

Užívateľ poštových služieb má právo podať spôsobom a v lehotách podľa reklamačného poriadku poštovému ...

(2)

Poštový podnik je povinný vydať reklamačný poriadok. Reklamačný poriadok poštového podniku v medziach ...

a)
podrobnosti o rozsahu práva užívateľa poštovej služby na reklamáciu poskytnutých poštových služieb alebo ...
b)
spôsob uplatňovania reklamácie,
c)
lehotu na uplatnenie reklamácie a na jej vybavenie, pričom lehota na vybavenie reklamácie môže byť najviac ...
d)
ďalšie podrobnosti o reklamačnom konaní.
(3)

Právo užívateľa poštových služieb na reklamáciu nemožno v reklamačnom poriadku obmedziť, ak bolo uplatnené ...

(4)

Poštový podnik je oprávnený predĺžiť lehotu na vybavenie reklamácie najviac o 90 dní, ak sa reklamácia ...

(5)

Na lehoty a spôsob vybavenia reklamácie podľa tohto zákona sa nevzťahuje osobitný predpis.16)

(6)

Poštový podnik je povinný viesť evidenciu o podaných reklamáciách, ich obsahu a spôsobe vybavenia a ...

(7)

Poštový podnik poskytujúci poštové služby v medzinárodnom poštovom styku je povinný v reklamačnom poriadku ...

§ 29 - Tarifa
(1)

Tarifa upravuje poštové sadzby za všetky poštové služby a za poštový platobný styk, ktoré poštový podnik ...

(2)

Ak z poštových podmienok, poštovej zmluvy alebo z tarify nevyplýva niečo iné, je poštová sadzba splatná ...

§ 30 - Označenie poštovej zásielky
(1)

Poštový podnik je povinný po vybraní poštovej zásielky túto označiť tak, aby z označenia bolo zrejmé, ...

(2)

Poštový podnik môže splniť povinnosť označenia poštovej zásielky uvedením obchodného mena alebo názvu ...

DRUHÁ HLAVA
PRÁVA A POVONNOSTI POŠTOVÉHO PODNIKU A UŽÍVATEĽA POŠTOVÝCH SLUŽIEB

§ 31 - Práva a povinnosti odosielateľa
(1)

Odosielateľ má právo na

a)
dodanie vybranej poštovej zásielky alebo poukázanej platby jej adresátovi podľa poštových podmienok ...
b)
bezplatné a urýchlené odstránenie nedostatkov poštovej služby alebo poštového platobného styku spôsobom ...
c)
vrátenie poštovej zásielky alebo poukázanej platby, ktorú nemožno dodať adresátovi, a
d)
včasné, dostupné a zrozumiteľné informácie o svojich právach a povinnostiach a o poštových sadzbách.
(2)

Odosielateľ je povinný

a)
označiť poštovú zásielku podľa poštových podmienok,
b)
použiť na poštovú zásielku len obal podľa poštových podmienok a
c)
uhradiť poštové sadzby podľa tarify.
(3)

Vlastníkom vybranej poštovej zásielky a poukázanej platby, ak nie je inak dojednané písomne v poštovej ...

§ 32 - Práva a povinnosti poštového podniku
(1)

Poštový podnik má právo

a)
na zaplatenie poštovej sadzby podľa tarify, ak nie je v poštovej zmluve individuálne dojednaná iná suma ...
b)
odmietnuť uzavretie poštovej zmluvy, ak nie sú splnené podmienky podľa § 26,
c)
požadovať od adresáta
1.
určenie presného miesta dodania poštových zásielok a poukázaných platieb, ak vzhľadom na usporiadanie ...
2.
určenie osoby alebo osôb, ktoré sú splnomocnené preberať v mene adresáta dodané poštové zásielky a poukázané ...
3.
preukázanie totožnosti a zaznamenanie a spracovanie osobných údajov, ak ide o dodanie zapísanej poštovej ...
d)
odmietnuť dodanie poštovej zásielky alebo poukázanej platby, ak na nesplnenie požiadaviek na adresáta ...
(2)

Poštový podnik je povinný

a)
odmietnuť uzavretie poštovej zmluvy, ak ide o poštové zásielky alebo o veci vylúčené z vybrania a distribúcie, ...
b)
zabezpečiť na všetkých prístupových miestach poštovej siete včasné a zrozumiteľné informovanie o obsahu ...
c)
vydať odosielateľovi potvrdenie o podaní zapísanej poštovej zásielky a o poukázaní platby v listinnej ...
d)
vydať na požiadanie odosielateľovi potvrdenie o výsledku dodania zapísanej poštovej zásielky v listinnej ...
e)
vydať na požiadanie adresátovi potvrdenie o dodaní zapísanej poštovej zásielky a o dodaní poukázanej ...
f)
vydať odosielateľovi potvrdenie o zaplatenej poštovej sadzbe,
g)
dodávať poštové zásielky a poukázané platby s odbornou starostlivosťou a v lehote zodpovedajúcej druhu ...
h)
chrániť poštové zásielky a poukázané platby pred stratou, odcudzením a poškodením,
i)
umožniť orgánu verejnej moci výkon oprávnenia súvisiaceho so zabezpečovaním obrany a ochrany štátu, ...
j)
uchovávať doklady a viesť prehľadnú a systematickú evidenciu údajov o poskytnutej poštovej službe alebo ...
(3)

Z vybrania a distribúcie sú vylúčené

a)
omamné a psychotropné látky, jedy a prekurzory, jadrové materiály, rádioaktívne látky, vysoko rizikové ...
b)
poštové zásielky obsahujúce živé zvieratá,
c)
poštové zásielky, ktorých
1.
obsah alebo úprava môžu ohroziť život alebo zdravie ľudí, poškodiť životné prostredie a zničiť alebo ...
2.
úprava alebo viditeľný obsah sú urážlivé alebo hanlivé,
d)
platné a neplatné bankovky a mince, kolkové a poštové známky a iné ceniny, šperky, drahokamy, drahé ...
e)
exempláre ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, ak osobitný predpis17) ...
f)
veci alebo tovary, ktorých obeh je obmedzený alebo zakázaný.18)
(4)

Poštový podnik môže v poštových podmienkach upraviť, za akých podmienok výnimočne vyberie alebo distribuuje ...

(5)

Ustanovenie odseku 2 písm. i) sa vzťahuje aj na osobu, ktorá vykonáva prepravu poštových zásielok podľa ...

§ 33 - Práva a povinnosti adresáta
(1)

Adresát má právo na

a)
prevzatie dodanej poštovej zásielky, a ak nemôže osobne prevziať dodanú poštovú zásielku, určenie osoby, ...
b)
prevzatie platby poukázanej na výplatu v hotovosti alebo na sprostredkovanie jej pripísania na bankový ...
c)
vydanie odnosnej poštovej zásielky podľa poštových podmienok,
d)
vydanie uloženej poštovej zásielky,
e)
odopretie prijatia poštovej zásielky,
f)
doposlanie poštovej zásielky na oznámenú adresu v rozsahu a spôsobom podľa poštových podmienok a
g)
včasné a zrozumiteľné informácie o svojich právach a povinnostiach.
(2)

Adresát je povinný

a)
preukázať svoju totožnosť a umožniť zaznamenanie a spracovanie osobných údajov, ak ide o prevzatie zapísanej ...
b)
uhradiť poštové sadzby, ktoré sú podľa tarify príslušenstvom dodanej poštovej zásielky.
(3)

Adresát, ktorý preberá poštové zásielky a poukázané platby v mieste svojho pobytu, sídla alebo v mieste ...

a)
označiť budovu, do ktorej sa majú dodávať poštové zásielky a poukázané platby, údajmi potrebnými na ...
b)
zabezpečiť nerušený prístup poštovému podniku k domovej listovej schránke v takom rozsahu, aby bol kedykoľvek ...
c)
používať funkčnú domovú listovú schránku na dodanie listových zásielok a označiť domovú listovú schránku ...
d)
oznámiť poštovému podniku na jeho požiadanie meno a priezvisko oprávneného prijímateľa a poukázané platby, ...
§ 34 - Uloženie poštovej zásielky
(1)

Ak nemožno poštovú zásielku dodať adresátovi, poštový podnik ju vráti odosielateľovi s uvedením dôvodu ...

(2)

Ak nemožno poštovú zásielku vrátiť odosielateľovi podľa odseku 1, poštový podnik ju uloží na čas úložnej ...

(3)

Poštovú zásielku nemožno dodať adresátovi, ak

a)
adresát poštovú zásielku odoprel prijať,
b)
adresát poštovú zásielku neprevzal v odbernej lehote,
c)
je adresa adresáta na poštovej zásielke neúplná, nepresná alebo nečitateľná spôsobom, ktorý neumožňuje ...
d)
adresáta na adrese uvedenej na poštovej zásielke nemožno zistiť a nemožno ju ani doposlať na inú známu ...
(4)

Poštovú zásielku nemožno vrátiť odosielateľovi, ak

a)
je neznámy,
b)
odosielateľ poštovú zásielku odoprel prijať alebo ju neprevzal v odbernej lehote,
c)
je adresa odosielateľa na poštovej zásielke neúplná, nepresná alebo nečitateľná spôsobom, ktorý znemožňuje ...
d)
odosielateľa na jeho adrese uvedenej na poštovej zásielke nemožno zistiť a nemožno ju ani doposlať na ...
e)
si už pri podaní poštovej zásielky vyhradil, že nemá byť vrátená.
(5)

Za odopretie prijatia poštovej zásielky sa považuje

a)
odmietnutie jej prijatia,
b)
odmietnutie potvrdiť prevzatie poštovej zásielky alebo preukázať svoju totožnosť,
c)
odmietnutie zaplatiť pred prevzatím poštovej zásielky dobierkovú sumu, doplatné, chýbajúce výplatné, ...
d)
trvanie na otvorení poštovej zásielky pred jej prevzatím.
(6)

Úložná lehota je

a)
tri mesiace, ak ide o poštovú zásielku, ktorá nie je zapísaná,
b)
šesť mesiacov, ak ide o zapísanú poštovú zásielku; to neplatí, ak ide o uplatnenie reklamácie, uplatnenie ...
c)
tri roky, ak ide o poštový poukaz.
(7)

Počas úložnej lehoty poštový podnik kedykoľvek vydá uloženú poštovú zásielku adresátovi alebo odosielateľovi, ...

(8)

Poštový podnik má zádržné právo na poštovú zásielku do zaplatenia dobierkovej sumy, doplatného, chýbajúceho ...

(9)

Ak sa počas úložnej lehoty obsah poštovej zásielky znehodnotil alebo ak je to potrebné z dôvodu ochrany ...

(10)

Po uplynutí úložnej lehoty poštový podnik

a)
poštovú zásielku okrem poštového poukazu predá na verejnej dražbe postupom určeným v poštových podmienkach, ...
b)
zabezpečí zničenie alebo uloženie poštovej zásielky okrem poštového poukazu podľa osobitných predpisov.18a) ...
(11)

Výťažok z predaja poštovej zásielky podľa odseku 10 písm. a) znížený o trovy uloženia a verejnej dražby ...

(12)

Uložený poštový poukaz nemožno predať ani zničiť. Poukázanú platbu, ktorej je poštový poukaz dokladom, ...

§ 35 - Otvorenie poštovej zásielky
(1)

Iným osobám ako odosielateľovi alebo adresátovi sa zakazuje

a)
vo vzťahu k otvoreným poštovým zásielkam rozmnožovať a ukladať informácie a údaje o nich a osobné údaje ...
b)
otvárať poštové zásielky a oboznamovať sa s ich obsahom a účelom, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)

Poštový podnik je oprávnený otvoriť poštovú zásielku, ak

a)
ju nemožno dodať a súčasne ju nemožno ani vrátiť alebo nemá byť podľa poštovej zmluvy vrátená,
b)
je dôvodné podozrenie, že obsahuje veci vylúčené z vybrania a distribúcie,
c)
je dôvodná obava, že došlo alebo by do dodania mohlo dôjsť k vzniku škody na zdraví, na veciach alebo ...
d)
je to nevyhnutné na dodržanie povinnosti ustanovenej poštovému podniku Trestným poriadkom alebo osobitným ...
(3)

Obsah poštovej zásielky môže byť pri jej otvorení skúmaný len v rozsahu nevyhnutnom na zistenie skutočností ...

(4)

Poštový podnik je povinný o otvorení poštovej zásielky informovať adresáta pri dodaní alebo odosielateľa ...

(5)

Ak pri otvorení poštovej zásielky nebol prítomný odosielateľ, treba zabezpečiť prítomnosť inej osoby, ...

(6)

Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak ide o poštovú zásielku, ktorá nesmie byť podľa medzinárodných ...

§ 36 - Osobitné ustanovenia pre vedenie účtovníctva
(1)

Poštový podnik, ktorý poskytuje zameniteľnú poštovú službu alebo poštový platobný styk, je povinný viesť ...

(2)

Ročná účtovná závierka poštového podniku podľa odseku 1 musí byť overená audítorom a poštový podnik ...

TRETIA HLAVA
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY

§ 37 - Základné ustanovenie

Nikto nesmie bez súhlasu poštového podniku používať jeho označenia poštových zásielok a nikto nesmie ...

§ 38 - Zodpovednosť poštového podniku za škodu
(1)

Poštový podnik zodpovedá odosielateľovi za škodu, ktorá vznikla odosielateľovi

a)
nedodaním, stratou, poškodením, zničením alebo odcudzením doporučenej zásielky, poistenej zásielky, ...
b)
nedodaním poštovej zásielky so zaručenou lehotou dodania v lehote dodania podľa poštových podmienok, ...
c)
nedodaním poukázanej platby podľa údajov v poštovom poukaze.
(2)

Právo na náhradu škody, za ktorú zodpovedá poštový podnik podľa odseku 1, si musí odosielateľ uplatniť ...

(3)

Adresát má právo na náhradu škody voči poštovému podniku za škodu, ktorá vznikla poškodením poštovej ...

(4)

Poštový podnik sa zbaví zodpovednosti za škodu podľa odseku 1 alebo 3, ak preukáže, že

a)
škodu spôsobil odosielateľ, adresát alebo podávateľ,
b)
vznikla vadou poštovej zásielky alebo jej osobitnou povahou,
c)
bola zapríčinená udalosťou, ktorá nastala nezávisle od vôle poštového podniku a bránila mu v splnení ...
d)
poštová zásielka bola zadržaná alebo zabavená podľa Trestného poriadku, alebo
e)
obsahom poštovej zásielky boli veci vylúčené z vybrania a distribúcie podľa § 32 ods. 3.
(5)

Poštový podnik nezodpovedá za únik informácií a osobných údajov o poštových zásielkach a o ich obsahu, ...

(6)

Pri posudzovaní rozsahu poškodenia poštovej zásielky sa zohľadňuje miera poškodenia poštovej zásielky, ...

(7)

Ak má na vzniku škody účasť aj odosielateľ, podávateľ konajúci v mene alebo z poverenia odosielateľa ...

§ 39 - Rozsah náhrady škody
(1)

Za škodu, za ktorú zodpovedá poštový podnik podľa § 38, patrí odosielateľovi náhrada škody v tomto rozsahu: ...

a)
dvadsaťnásobok poštovej sadzby za službu doporučene podľa tarify, ak ide o nedodanie doporučenej zásielky ...
b)
skutočná škoda, najviac však dvojnásobok najnižšej poštovej sadzby podľa tarify za každých 500 g obsahu, ...
c)
skutočná škoda, najviac však do uvedenej ceny, ak ide o nedodanie poistenej zásielky, jej zničenie, ...
d)
trojnásobok zaplatenej poštovej sadzby, ak ide o poštovú zásielku so zaručenou lehotou dodania, ktorá ...
e)
skutočná škoda vo výške uvedenej v poštovom poukaze, ak ide o nedodanie alebo nevrátenie poukázanej ...
f)
zaplatená poštová sadzba, ak ide o zapísanú poštovú zásielku inú ako podľa písmen a) až e).
(2)

Odosielateľovi patrí okrem náhrady škody aj vrátenie zaplatenej poštovej sadzby, ak ide o poštové zásielky ...

(3)

Odosielateľovi nepatrí

a)
náhrada škody za nedodanie, stratu, odcudzenie, zničenie ani poškodenie s úbytkom obsahu poštovej zásielky, ...
b)
náhrada škody za oneskorené dodanie poštovej zásielky bez zaručenej lehoty dodania a
c)
ušlý zisk ani náhrada inej škody.
(4)

Náhrada škody sa poskytuje v peniazoch. Na poštové sadzby sa použije tarifa platná v čase vybrania poštovej ...

(5)

Na náhradu škody z medzinárodného poštového styku platia pravidlá platné pre medzinárodný poštový styk.3) ...

§ 40 - Zodpovednosť odosielateľa za škodu
(1)

Odosielateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil poštovému podniku poštovou zásielkou po jej vybraní. ...

(2)

Odosielateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú poštovou zásielkou počas jej distribúcie, ak škoda vznikla ...

(3)

Ak poštový podnik po vybraní poštovej zásielky zistí, že jej skutočným obsahom sú veci vylúčené z vybrania ...

(4)

Ak sú obsahom poštovej zásielky veci vylúčené z vybrania a distribúcie podľa § 32 ods. 3 písm. a) a ...

(5)

Ak sú obsahom poštovej zásielky veci vylúčené z vybrania a distribúcie podľa § 32 ods. 3 písm. b) a ...

(6)

Ak sú obsahom poštovej zásielky veci vylúčené z vybrania a distribúcie podľa § 32 ods. 3 písm. d), poštový ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

POSKYTOVANIE UNIVERZÁLNEJ SLUŽBY A JEJ FINANCOVANIE

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Požiadavky na kvalitu univerzálnej služby
§ 41
(1)

Úrad určí požiadavky na kvalitu univerzálnej služby (ďalej len „požiadavky na kvalitu“), najmä ak ide ...

(2)

Úrad môže v požiadavkách na kvalitu určiť aj výnimky z povinnosti zabezpečiť jedno vybranie a jedno ...

(3)

Požiadavky na kvalitu a každú ich zmenu uverejňuje úrad vo vestníku úradu a na svojom webovom sídle.

§ 42
(1)

Úrad je povinný sledovať, či univerzálna služba a poštový platobný styk sú zabezpečené v rozsahu podľa ...

(2)

Úrad je povinný oznámiť Európskej komisii vydanie požiadaviek na kvalitu, udelenie poštovej licencie ...

§ 43 - Schvaľovanie poštových známok a poštových celín
(1)

Schvaľovanie emisného plánu poštových známok a poštových celín, ich začiatok a koniec platnosti vykonáva ...

(2)

Schválený emisný plán poštových známok a poštových celín a schválené námetové a výtvarné riešenie navrhovaných ...

(3)

Podklady, výtvarné návrhy a tlačové podoby podľa § 53 ods. 1 písm. f) nemôžu byť predmetom exekúcie ...

DRUHÁ HLAVA
POŠTOVÁ LICENCIA

§ 44 - Podmienky udelenia a uloženia poštovej licencie
(1)

Poštová licencia je rozhodnutie vydané úradom, ktorým sa

a)
udeľuje právo alebo ukladá povinnosť poskytovať univerzálnu službu,
b)
určujú podmienky a rozsah poskytovania univerzálnej služby a
c)
môže uložiť povinnosť vykonávať poštový platobný styk, ak je to uvedené vo výzve podľa § 45 ods. 1.
(2)

Poštovú licenciu možno udeliť alebo uložiť osobe, ktorá má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej ...

a)
úplnú spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť a odbornú spôsobilosť orgánu poštového podniku,
b)
finančnú spôsobilosť a
c)
technické a organizačné predpoklady na prevádzkovanie verejnej poštovej siete a na vykonávanie univerzálnej ...
(3)

Za bezúhonnú osobu podľa odseku 2 písm. a) sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný ...

(4)

Za odborne spôsobilú osobu podľa odseku 2 písm. a) sa považuje osoba, ktorá má ukončené najmenej úplné ...

(5)

Finančne spôsobilá je osoba, ktorá je,

a)
ak sa poštovou licenciou ukladá povinnosť vykonávať poštový platobný styk, povinná vytvárať základné ...
b)
schopná finančne zabezpečiť prevádzkovanie verejnej poštovej siete a poskytovanie univerzálnej služby ...
(6)

Finančná spôsobilosť sa preukazuje,

a)
ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 5 písm. a), dokladom preukazujúcim platné poistenie a sumu ...
b)
ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 5 písm. b),
1.
objemom obchodného majetku rozčleneného podľa jednotlivých druhov majetku vzhľadom na predpokladanú ...
2.
objemom finančných prostriedkov vrátane stavu bankových účtov a objemu poskytnutých bankových úverov ...
3.
riadnou účtovnou závierkou za predchádzajúce účtovné obdobie overenou audítorom, ktorá je uložená v ...
4.
podnikateľským plánom činnosti najmenej na päť rokov.
(7)

Technickými a organizačnými predpokladmi je dostatočná vybavenosť a pripravenosť, umožňujúce zabezpečiť ...

(8)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené počas celej doby platnosti poštovej licencie.

§ 45 - Udelenie poštovej licencie
(1)

Úrad zverejní výzvu vo vestníku úradu spolu s lehotou na predkladanie žiadostí o udelenie poštovej licencie ...

(2)

Úrad začne konanie o udelenie poštovej licencie, ak

a)
univerzálna služba nie je zabezpečená v rozsahu podľa tohto zákona a požiadaviek na kvalitu a nie je ...
b)
do uplynutia doby platnosti poštovej licencie zostáva menej ako deväť mesiacov alebo poskytovateľ univerzálnej ...
(3)

Úrad môže začať konanie o udelenie poštovej licencie, ak koná o zrušení poštovej licencie alebo zmene ...

(4)

Účastníkom konania je len osoba, ktorá podá žiadosť o udelenie poštovej licencie.

(5)

Žiadosť o udelenie poštovej licencie obsahuje

a)
obchodné meno alebo názov osoby, adresu jej sídla alebo miesta podnikania, identifikačné číslo organizácie, ...
b)
údaje o schopnosti prevádzkovať verejnú poštovú sieť a poskytovať univerzálnu službu vrátane technického, ...
c)
údaje o zabezpečení kvality, dostupnosti a rýchlosti univerzálnej služby a
d)
údaje o rozvoji a opatreniach na zlepšenie prevádzky verejnej poštovej siete a poskytovania univerzálnej ...
(6)

K žiadosti o udelenie poštovej licencie sa prikladá

a)
doklad alebo údaje potrebné na preukázanie splnenia podmienok podľa § 44 ods. 2 a,
b)
návrh poštových podmienok upravujúcich poskytovanie univerzálnej služby a vykonávanie poštového platobného ...
(7)

Na udelenie poštovej licencie nie je právny nárok. Úrad udelí poštovú licenciu účastníkovi konania, ...

(8)

Poštovú licenciu je možné udeliť aj viacerým osobám súčasne; v takom prípade sa v poštovej licencii ...

§ 46 - Uloženie poštovej licencie
(1)

Ak na zverejnenú výzvu na podávanie žiadostí o udelenie poštovej licencie nikto nepožiadal o jej udelenie ...

(2)

Konanie o uloženie poštovej licencie je začaté dňom doručenia oznámenia úradu o začatí konania o uložení ...

(3)

Účastníkom konania je poštový podnik, ktorému sa doručí oznámenie podľa odseku 2.

(4)

Ak sa v konaní o uloženie poštovej licencie preukáže, že poštový podnik, ktorému má byť uložená poštová ...

(5)

Poštovú licenciu je možné uložiť aj viacerým osobám súčasne; v takom prípade sa v poštovej licencii ...

§ 47 - Náležitosti poštovej licencie
(1)

Poštová licencia obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia

a)
kvalitatívne požiadavky na poskytovanie univerzálnej služby, a to aj odkazom na požiadavky na kvalitu, ...
b)
rozvojové a kvalitatívne ukazovatele poskytovania univerzálnej služby a lehotu na ich dosiahnutie,
c)
podmienky prevádzkovania verejnej poštovej siete, najmä dostupnosť a hustotu prístupových miest verejnej ...
d)
schválenie poštových podmienok v časti upravujúcej poskytovanie univerzálnej služby a tarify za ich ...
e)
rozsah poštových služieb, ktoré sa majú poskytovať, a územie, na ktorom sa má poskytovať univerzálna ...
f)
lehotu platnosti poštovej licencie a
g)
vymedzenie rozsahu a podmienok vykonávania poštového platobného styku podľa poštových poukazov vrátane ...
(2)

Úrad môže v poštovej licencii podmieniť vykonanie zmien v podmienkach prevádzkovania verejnej poštovej ...

(3)

Pri určovaní požiadaviek na dostupnosť, kvalitu a rýchlosť poštových služieb v poštovej licencii sa ...

(4)

Poštovú licenciu možno udeliť najviac na 20 rokov, pričom pri určení doby, na ktorú sa poštová licencia ...

(5)

Poštová licencia nie je prevoditeľná na inú osobu a neprechádza na právneho nástupcu poskytovateľa univerzálnej ...

§ 48 - Zmena poštovej licencie
(1)

Ak dôjde k zmene identifikačných údajov poskytovateľa univerzálnej služby alebo orgánov poštového podniku, ...

(2)

Ohlásenie podľa odseku 1 musí byť písomné, musí obsahovať identifikačné údaje poskytovateľa univerzálnej ...

(3)

Úrad posúdi závažnosť ohlásenej zmeny, najmä z hľadiska splnenia povinnosti podľa § 44 ods. 2, do 30 ...

(4)

Ak zmena skutočností podľa odseku 1 nevyžaduje zmenu poštovej licencie, úrad písomne oznámi poskytovateľovi ...

(5)

Ak úrad v konaní o zmene poštovej licencie zistí, že poskytovateľ univerzálnej služby nespĺňa podmienky ...

(6)

Úrad začne konanie o zmene poštovej licencie z vlastného podnetu, ak

a)
sa dozvie o zmene skutočností podľa odseku 1 inak ako z ohlásenia podľa odseku 1,
b)
je potrebné vo verejnom záujme zmeniť rozsah poštových služieb univerzálnej služby alebo jej územnú ...
c)
je nevyhnutné zmeniť obsah poštovej licencie z dôvodu dodržania záväzku vyplývajúceho z medzinárodnej ...
d)
je to potrebné z dôvodu obrany a ochrany štátu, vnútorného poriadku alebo bezpečnosti štátu.
(7)

Ak úrad zmení rozsah poštových služieb univerzálnej služby alebo územnú platnosť udelenej poštovej licencie ...

§ 49 - Zánik a zrušenie poštovej licencie
(1)

Platnosť poštovej licencie zaniká dňom:

a)
ktorým uplynula lehota jej platnosti,
b)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení poštovej licencie, ak v rozhodnutí nie je uvedený ...
c)
uplynutia lehoty 12 mesiacov odo dňa doručenia písomného oznámenia poskytovateľa univerzálnej služby ...
d)
zániku poskytovateľa univerzálnej služby.
(2)

Úrad začne konanie o zrušenie poštovej licencie, okrem prípadu podľa § 48 ods. 5, aj vtedy, ak

a)
poskytovateľ univerzálnej služby nesplnil požiadavky určené v poštovej licencii a v lehote určenej úradom ...
b)
poskytovateľ univerzálnej služby opakovane počas 18 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov poruší ...
c)
je to potrebné z dôvodu obrany a ochrany štátu, vnútorného poriadku alebo bezpečnosti štátu.
§ 50 - Spoločné ustanovenia k poštovej licencii
(1)

Lehota na rozhodnutie podľa § 45, § 46, § 48 a § 49 ods. 2 je 60 dní odo dňa začatia konania.

(2)

Úrad zverejní na svojom webovom sídle poštovú licenciu aj každú jej zmenu v úplnom znení do piatich ...

(3)

Za udelenie poštovej licencie a zmenu poštovej licencie na základe ohlásenia poskytovateľa univerzálnej ...

TRETIA HLAVA
PRÁVA A POVINNSTI POSKYTOVATEĽA UNIVERZÁLNEJ SLUŽBY U UŽÍVATEĽA UNIVERZÁLNEJ SLUŽBY

§ 51 - Základné ustanovenia
(1)

Každý má právo na poskytnutie univerzálnej služby, a ak bola poskytovateľovi univerzálnej služby uložená ...

(2)

Na práva a povinnosti užívateľov univerzálnej služby a poskytovateľa univerzálnej služby a na právne ...

(3)

Na právne vzťahy vzniknuté v rámci medzinárodného poštového styku s určeným poštovým podnikom sa použijú ...

§ 52 - Práva užívateľa univerzálnej služby a poskytovateľa univerzálnej služby
(1)

Odosielateľ má právo na uzavretie poštovej zmluvy s poskytovateľom univerzálnej služby.

(2)

Poskytovateľ univerzálnej služby má právo

a)
odmietnuť uzavretie zmluvy, ak
1.
odosielateľ neoznačí poštovú zásielku adresou podľa poštových podmienok alebo nepoužije na poštovú zásielku ...
2.
ide o poštovú zásielku, ktorá presahuje hmotnostný limit alebo veľkostný limit podľa tohto zákona a ...
3.
ide o poštovú zásielku adresovanú do cudziny, ktorá nezodpovedá požiadavkám na obsah a úpravu poštových ...
4.
ide o odosielateľa, ktorý je v omeškaní s úhradou splatnej pohľadávky voči poskytovateľovi univerzálnej ...
b)
používať poštové pečiatky a poštové ceniny.
(3)

Adresát má právo na doposlanie poštovej zásielky na oznámenú adresu.

§ 53 - Povinnosti poskytovateľa univerzálnej služby
(1)

Poskytovateľ univerzálnej služby je povinný

a)
uzavrieť poštovú zmluvu s každým odosielateľom, ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa § 52 ods. 2 ...
b)
vydať na požiadanie odosielateľovi potvrdenie o zaplatenej poštovej sadzbe,
c)
zabezpečiť na všetkých prístupových miestach verejnej poštovej siete, ako aj iným obvyklým spôsobom ...
d)
navrhovať začiatok a koniec platnosti poštových známok a poštových celín; vyhlásiť ich po schválení ...
e)
zabezpečiť na prístupových miestach verejnej poštovej siete na požiadanie výmenu poštových známok a ...
f)
trvalo uchovávať podklady týkajúce sa námetového riešenia poštových známok a poštových celín, ako aj ...
(2)

Ak poskytovateľ univerzálnej služby vyberie alebo distribuuje za podmienok určených podľa § 32 ods. ...

(3)

Ak je poskytovateľovi univerzálnej služby odovzdaná nájdená poštová zásielka z rozsahu univerzálnej ...

(4)

Ak tomu nebráni verejný záujem alebo iná dôležitá prekážka, vlastník cesty a vlastník pozemku alebo ...

§ 54 - Osobitné ustanovenia pre vedenie účtovníctva poskytovateľa univerzálnej služby
(1)

Poskytovateľ univerzálnej služby vedie vo svojom účtovníctve oddelene náklady a výnosy z poskytovania ...

(2)

V účtovníctve poskytovateľa univerzálnej služby sa náklady rozdeľujú a priraďujú takto:

a)
priame náklady, ktoré je možné priamo priradiť ku konkrétnej poštovej službe alebo produktu, sa k nim ...
b)
spoločné náklady, ktoré nemožno priamo priradiť ku konkrétnej poštovej službe alebo produktu, sa rozdeľujú ...
1.
ak je to možné, rozdeľujú sa na základe priamej analýzy pôvodu samotných nákladov,
2.
ak priama analýza podľa prvého bodu nie je možná, kategórie spoločných nákladov sa rozdeľujú na základe ...
3.
ak nemožno rozdeliť a priradiť náklady postupom podľa prvého bodu ani druhého bodu, kategória nákladov ...
(3)

Spoločné náklady, ktoré sú potrebné na zabezpečenie univerzálnej služby aj ostatných služieb, sa rozdeľujú ...

(4)

Iné systémy nákladového účtovníctva, ako sú uvedené v odseku 1, môže poskytovateľ univerzálnej služby ...

(5)

Súlad vedenia účtovníctva poskytovateľa univerzálnej služby s týmto zákonom je úrad oprávnený preveriť ...

(6)

Ročná účtovná závierka poskytovateľa univerzálnej služby musí byť overená audítorom a poskytovateľ univerzálnej ...

ŠTVRTÁ HLAVA
FINANCOVANIE UNIVERZÁLNEJ SLUŽBY

§ 55 - Základné ustanovenia
(1)

Financovanie univerzálnej služby sa vykonáva spôsobom a v rozsahu podľa tohto zákona prostredníctvom ...

(2)

Príjmami kompenzačného fondu je príspevok do kompenzačného fondu podľa § 58 a sumy vrátené podľa § 57 ...

(3)

Úrad je povinný každoročne, najneskôr do 1. júla zverejniť vo vestníku úradu príjmy a výdavky kompenzačného ...

§ 56 - Čisté náklady univerzálnej služby
(1)

Čistými nákladmi univerzálnej služby sú všetky náklady, ktoré sa vzťahujú alebo sú potrebné na poskytovanie ...

(2)

Čisté náklady univerzálnej služby sa vypočítajú ako rozdiel medzi čistými nákladmi poskytovateľa univerzálnej ...

§ 57 - Náhrada čistých nákladov univerzálnej služby
(1)

Ak z poskytovania univerzálnej služby v kalendárnom roku vzniknú poskytovateľovi univerzálnej služby ...

(2)

Poskytovateľ univerzálnej služby predloží úradu každoročne do 31. augusta vyčíslenie čistých nákladov ...

(3)

Úrad do 90 dní odo dňa doručenia vyčíslenia podľa odseku 2 určí predbežné čisté náklady univerzálnej ...

(4)

Úrad je oprávnený na účely posúdenia a určenia predbežných čistých nákladov univerzálnej služby overovať ...

(5)

Úrad do 31. augusta kalendárneho roka, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom roku, za ktorý úrad ...

(6)

Zároveň s určením čistých nákladov univerzálnej služby podľa odseku 5 úrad vydá rozhodnutie o náhrade ...

(7)

Úrad počas kalendárneho roka, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom roku, za ktorý úrad určí ...

a)
v sume rovnajúcej sa rozdielu medzi predbežnými čistými nákladmi univerzálnej služby a súčtom príspevkov ...
b)
v sume rovnajúcej sa jednej štvrtine súčtu príspevkov poštových podnikov podľa § 58 ods. 1 do 30. apríla ...
c)
v sume rovnajúcej sa jednej štvrtine súčtu príspevkov poštových podnikov podľa § 58 ods. 1 do 31. októbra, ...
d)
v sume rovnajúcej sa rozdielu medzi čistými nákladmi univerzálnej služby určenými v rozhodnutí podľa ...
(8)

Ak je rozdiel medzi súčtom súm uhradených podľa odseku 7 písm. a) a b) a čistými nákladmi univerzálnej ...

§ 58 - Príspevok do kompenzačného fondu
(1)

Úrad súčasne so zverejnením predbežných čistých nákladov univerzálnej služby podľa § 57 ods. 3 určí ...

(2)

Na účely určenia sumy príspevku do kompenzačného fondu sú poštový podnik, ktorý v tomto kalendárnom ...

(3)

Príspevok do kompenzačného fondu sa platí počas kalendárneho roka, ktorý bezprostredne nasleduje po ...

(4)

Rozhodnutie podľa odseku 1 obsahuje označenie orgánu, ktorý ho vydal, a osoby, ktorá v jeho mene konala, ...

(5)

Ak je rozdiel medzi sumou predbežných čistých nákladov univerzálnej služby určených podľa § 57 ods. ...

(6)

Ak rozdiel medzi sumou náhrady čistých nákladov univerzálnej služby určenou rozhodnutím podľa § 57 ods. ...

(7)

Ak rozdiel medzi sumou predbežných čistých nákladov univerzálnej služby určenou podľa § 57 ods. 3 a ...

(8)

Ak poštový podnik uhradil do kompenzačného fondu v kalendárnom roku príspevok vo väčšej sume ako 3 % ...

PIATA ČASŤ

ŠTÁTNY DOHĽAD A SPRÁVNE DELIKTY

PRVÁ HLAVA
ŠTÁTNY DOHĽAD

§ 59 - Základné ustanovenia
(1)

Štátny dohľad vykonáva úrad prostredníctvom svojich poverených zamestnancov z vlastnej iniciatívy alebo ...

(2)

Štátny dohľad zahŕňa

a)
kontrolu plnenia povinností poštového podniku a podmienok poskytovania poštových služieb a poštového ...
b)
kontrolu plnenia povinností poskytovateľa univerzálnej služby a podmienok poskytovania univerzálnej ...
c)
cenovú kontrolu týkajúcu sa poštových sadzieb,
d)
kontrolu plnenia povinnosti poskytovať úradu informácie, podklady alebo dôkazy podľa osobitného predpisu,12a) ...
e)
nariaďovanie odstránenia zistených nedostatkov a upustenia od činnosti, ktorá je v rozpore s týmto zákonom, ...
f)
prejednávanie správnych deliktov a ukladanie sankcií za ich spáchanie.
(3)

Na výkon cenovej kontroly podľa odseku 2 písm. c) sa vzťahuje osobitný predpis.25)

(4)

Poverený zamestnanec je pri výkone štátneho dohľadu oprávnený

a)
vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov, v ktorých kontrolovaná ...
b)
vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov alebo osôb, ktoré na zmluvnom alebo inom základe ...
1.
potrebné informácie a údaje, poštové podmienky, tarifu a iné dokumenty, súvisiace s poskytovaním poštových ...
2.
prvopisy dokladov, písomných dokumentov a iných materiálov, vecí a informácií, potrebných na výkon štátneho ...
3.
vysvetlenia, vyjadrenia, ústne a písomné informácie k predmetu štátneho dohľadu a k zisteným nedostatkom, ...
c)
kontrolovať splnenie povinnosti registrácie poštového podniku,
d)
kontrolovať prevádzkovanie poštovej siete a verejnej poštovej siete,
e)
kontrolovať plnenie podmienok poskytovania poštových služieb alebo poštového platobného styku na základe ...
f)
ukladať povinnosť kontrolovanej osobe, aby v lehote určenej v zápise o priebehu a výsledku štátneho ...
(5)

Kontrolovaná osoba je povinná umožniť výkon štátneho dohľadu a na požiadanie povereného zamestnanca ...

§ 60 - Výkon štátneho dohľadu
(1)

Výkon štátneho dohľadu sa začína dňom, keď poverení zamestnanci predložia kontrolovanej osobe písomné ...

a)
označenie orgánu štátneho dohľadu,
b)
označenie kontrolovanej osoby,
c)
titul, meno a priezvisko poverených zamestnancov a prizvaných osôb,
d)
predmet štátneho dohľadu,
e)
kontrolované obdobie,
f)
dátum začatia výkonu štátneho dohľadu,
g)
dátum a miesto vyhotovenia poverenia a
h)
odtlačok pečiatky úradu a meno, priezvisko, funkciu a podpis predsedu alebo ním splnomocneného zástupcu. ...
(2)

Poverení zamestnanci sú v súvislosti s výkonom štátneho dohľadu povinní

a)
vopred oznámiť kontrolovanej osobe predmet, účel a dobu trvania štátneho dohľadu a preukázať sa poverením, ...
b)
vyhotoviť zápis o priebehu a výsledku štátneho dohľadu, jedno vyhotovenie odovzdať kontrolovanej osobe ...
c)
preskúmať opodstatnenosť námietok kontrolovanej osoby k zisteným nedostatkom, ak boli predložené v lehote ...
d)
prerokovať zápis o priebehu a výsledku štátneho dohľadu s vedúcim kontrolovanej osoby a v zápisnici ...
e)
vydať kontrolovanej osobe písomné potvrdenie o odňatí prvopisov dokladov, písomných dokumentov a iných ...
f)
zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone štátneho ...
(3)

Kontrolovaná osoba je

a)
povinná umožniť povereným zamestnancom vykonať všetky ich oprávnenia, ktorými pri výkone štátneho dohľadu ...
b)
oprávnená oboznámiť sa s kontrolnými zisteniami uvedenými v zápise o priebehu a výsledku štátneho dohľadu ...
c)
povinná v lehote určenej v zápisnici o prerokovaní zápisu o priebehu a výsledku štátneho dohľadu odstrániť ...
(4)

O výsledku štátneho dohľadu vypracujú poverení zamestnanci zápis o priebehu a výsledku štátneho dohľadu, ...

a)
označenie orgánu štátneho dohľadu,
b)
označenie kontrolovanej osoby,
c)
titul, meno a priezvisko poverených zamestnancov,
d)
miesto, dátum a čas výkonu štátneho dohľadu,
e)
predmet štátneho dohľadu,
f)
kontrolované obdobie,
g)
preukázané zistené nedostatky,
h)
dátum vypracovania zápisu o priebehu a výsledku štátneho dohľadu,
i)
podpisy poverených zamestnancov,
j)
podpis osoby oprávnenej konať v mene kontrolovanej osoby a dátum oboznámenia sa so zápisom o priebehu ...
k)
vyjadrenie kontrolovanej osoby alebo informáciu o odmietnutí vyjadriť sa a
l)
zoznam príloh k zápisu o priebehu a výsledku štátneho dohľadu.
(5)

Prílohou k zápisu o priebehu a výsledku štátneho dohľadu je najmä vyjadrenie kontrolovanej osoby podľa ...

(6)

Zápisnica o prerokovaní zápisu o priebehu a výsledku štátneho dohľadu sa prikladá k zápisu o priebehu ...

a)
dátum oboznámenia vedúceho kontrolovanej osoby so zápisom o priebehu a výsledku štátneho dohľadu,
b)
dátum prerokovania zápisu o priebehu a výsledku štátneho dohľadu,
c)
mená a priezviská osôb prítomných na prerokovaní zápisu o priebehu a výsledku štátneho dohľadu a ich ...
d)
povinnosť kontrolovanej osoby prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a lehotu na ich ...
e)
povinnosť kontrolovanej osoby v určenej lehote predložiť písomnú správu o splnení uložených opatrení. ...
(7)

Ak sa pri výkone štátneho dohľadu nezistia nedostatky, vypracujú poverení zamestnanci záznam o štátnom ...

(8)

Štátny dohľad je ukončený prerokovaním zápisu o priebehu a výsledku štátneho dohľadu alebo dňom doručenia ...

(9)

Ak je na dosiahnutie cieľa štátneho dohľadu potrebná súčinnosť odosielateľa, podávateľa alebo adresáta ...

(10)

Tomu, kto sťažuje výkon štátneho dohľadu, najmä tým, že bez závažných dôvodov neposkytne súčinnosť, ...

DRUHÁ HLAVA
SPRÁVNE DELIKTY

§ 61 - Priestupky
(1)

Priestupku na úseku poštových činností sa dopustí ten, kto

a)
poruší povinnosť podľa § 10 ods. 2 alebo sprístupní predmet poštového tajomstva v rozpore s § 10 ods. ...
b)
poskytne informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov, v rozpore s § 11 ods. 2,
c)
neoprávnene zasiahne do poštovej siete alebo do verejnej poštovej siete,
d)
porušil poštové podmienky podaním poštovej zásielky obsahujúcej veci, ktoré sú vylúčené z vybrania a ...
e)
neoprávnene použil alebo sfalšoval poštovú pečiatku,
f)
neoprávnene použil poštovú pečiatku, poštovú známku alebo poštovú celinu, textové alebo grafické označenie ...
g)
porušil ustanovenia § 35 ods. 1.
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 sa uloží pokuta do 400 eur. Popri pokute možno uložiť za priestupok podľa ...

(3)

Príslušným správnym orgánom na prejednanie priestupku podľa odseku 1 je úrad; na priestupky a ich prejednávanie ...

§ 62 - Iné správne delikty
(1)

Úrad uloží pokutu do 100 000 eur poskytovateľovi univerzálnej služby, ak

a)
univerzálnu službu alebo poštový platobný styk neposkytuje v rozsahu a za podmienok podľa tohto zákona ...
b)
nevedie účtovníctvo v súlade s osobitnými ustanoveniami o vedení účtovníctva podľa § 54 alebo
c)
neposkytne úradu na jeho požiadanie informácie a údaje o nákladoch a výnosoch z poskytovania univerzálnej ...
(2)

Úrad uloží pokutu do 100 000 eur právnickej osobe alebo podnikateľovi, ktorý

a)
ako poštový podnik poruší povinnosť podľa § 11 ods. 1 druhej vety a v dôsledku porušenia tejto povinnosti ...
b)
ako poštový podnik otvorí poštovú zásielku v rozpore s § 35 ods. 2,
c)
ako poštový podnik, ktorý je povinný viesť účtovníctvo spôsobom podľa § 36, túto povinnosť poruší alebo ...
d)
poruší povinnosť podľa § 10 ods. 2, sprístupní predmet poštového tajomstva v rozpore s § 10 ods. 3 alebo ...
e)
poskytne informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov, v rozpore s § 11 ods. 2,
f)
poskytuje poštové služby alebo poštový platobný styk bez registrácie,
g)
vydá poštovú známku alebo poštovú celinu, alebo používa na poskytovanie poštových služieb poštové pečiatky ...
h)
neumožnil štátnemu orgánu výkon oprávnenia súvisiaceho so zabezpečovaním obrany a ochrany štátu, vnútorného ...
(3)

Úrad uloží pokutu do 20 000 eur poštovému podniku, ktorý

a)
poskytuje poštové služby v rozpore so všeobecným povolením,
b)
poskytuje zameniteľné poštové služby alebo poštový platobný styk v rozpore s týmto zákonom, alebo
c)
poskytuje poštové služby alebo poštový platobný styk v rozpore s vlastnými poštovými podmienkami alebo ...
(4)

Úrad uloží pokutu do 10 000 eur kontrolovanej osobe, ktorá

a)
neumožnila povereným zamestnancom výkon štátneho dohľadu,
b)
neodstránila nedostatky zistené pri výkone štátneho dohľadu v určenej lehote, alebo
c)
neposkytla na požiadanie informácie alebo inú týmto zákonom ustanovenú súčinnosť potrebnú na výkon štátneho ...
(5)

Úrad uloží pokutu do 3 000 eur poštovému podniku, ktorý poruší povinnosť podľa tohto zákona inú ako ...

(6)

Úrad uloží pokutu do 10 000 eur právnickej osobe alebo podnikateľovi, ktorý poruší alebo nesplní povinnosť ...

(7)

Pri ukladaní pokuty za iný správny delikt úrad prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a ...

(8)

Pokutu za iný správny delikt možno uložiť aj opakovane. Pri opätovnom porušení tej istej povinnosti ...

(9)

Úrad môže pokutu uložiť do jedného roka odo dňa, keď porušenie povinnosti zistil, najneskôr však do ...

(10)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

ŠIESTA ČASŤ

POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ V POŠTOVÝCH SLUŽBÁCH

§ 63
(1)

Ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby poskytnúť ...

(2)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť aj na spolufinancovanie projektov riešených v rámci medzinárodných ...

(3)

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok a dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 64 ods. 1, ...

§ 64
(1)

Dotáciu na účely podľa § 63 možno poskytnúť

a)
fyzickej osobe – podnikateľovi s miestom podnikania na území Slovenskej republiky,
b)
právnickej osobe oprávnenej na podnikanie na území Slovenskej republiky,
c)
záujmovému združeniu právnických osôb, ak je právnickou osobou,29)
d)
nadácii,
e)
občianskemu združeniu,
f)
neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby, alebo
g)
vysokej škole,
h)
verejnej výskumnej inštitúcii.29a)
(2)

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 na základe písomnej žiadosti, ak

a)
predloží žiadosť, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2,
b)
predložený projekt spĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektov a
c)
má zriadený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
(3)

Prílohou žiadosti sú doklady preukazujúce splnenie podmienok na poskytnutie dotácie, a to

a)
návrh projektu v štruktúre podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3,
b)
návrh rozpočtu projektu,
c)
doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
(4)

Žiadosti o dotácie predkladajú žiadatelia podľa odseku 1 ministerstvu v lehote uvedenej vo výzve na ...

§ 65
(1)

Dotáciu možno poskytnúť do výšky 100 % ekonomicky oprávnených nákladov na riešenie projektu podľa § ...

(2)

Dotáciu nemožno poskytnúť

a)
na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,
b)
na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch.
(3)

Žiadosti o dotáciu vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia zriadená ministerstvom. Komisia vyhodnotí ...

§ 66
(1)

Ministerstvo uzatvorí s prijímateľom dotácie zmluvu o poskytnutí dotácie.

(2)

Zmluva o poskytnutí dotácie musí obsahovať

a)
údaje o zmluvných stranách v rozsahu názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, u právnických ...
b)
názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo účtu prijímateľa dotácie,
c)
účel, druh, sumu a dobu použitia dotácie,
d)
podmienky použitia dotácie,
e)
spôsob a čas plnenia záväzkov zmluvných strán,
f)
úpravu práv k výsledku riešenia projektu,
g)
úpravu vzťahov k právam k hnuteľným veciam a nehnuteľnostiam zaobstaraným z poskytnutej dotácie,
h)
spôsob využitia výsledkov riešenia projektu,
i)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
j)
termín a spôsob zúčtovania dotácie,
k)
termín vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov a číslo účtu, na ktorý sa nepoužité prostriedky ...
l)
termíny priebežnej kontroly použitia dotácie a
m)
identifikačné údaje vecného garanta projektu.
(3)

Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle

a)
všetky schválené žiadosti o poskytnutie dotácie aj so sumami žiadaných a poskytnutých dotácií vrátane ...
b)
všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní od neschválenia ...

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 67 - Konanie
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,30) ak nie je v odseku ...

(2)

Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na

a)
rozhodovanie podľa § 9,
b)
vydanie všeobecného povolenia podľa § 17,
c)
reguláciu poštových sadzieb podľa § 24,
d)
vydávanie požiadaviek na kvalitu podľa § 41,
e)
schvaľovanie poštových známok a poštových celín podľa § 43,
f)
rozhodovanie o náhrade čistých nákladov univerzálnej služby podľa § 57,
g)
rozhodovanie o príspevku do kompenzačného fondu podľa § 58 a
h)
štátny dohľad okrem štátneho dohľadu podľa § 59 ods. 2 písm. f).
(3)

Proti rozhodnutiu úradu podľa odseku 1 možno podať rozklad. O rozklade rozhoduje predseda úradu na základe ...

(4)

Poštový podnik môže v konaniach podľa odseku 2 písm. a), c), g) a h) realizovať podania a doručovať ...

§ 68 - Splnomocňovacie ustanovenie
(1)

Úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom vyhláseným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

a)
vzorec výpočtu čistých nákladov univerzálnej služby a o určení neprimeranej finančnej záťaže podľa § ...
b)
vzor tlačiva na vyčíslenie podľa § 57 ods. 2 a podklady potrebné na výpočet čistých nákladov univerzálnej ...
c)
spôsob, akým sa posudzuje nákladová efektívnosť poskytovania univerzálnej služby, výnosy a trhová výhoda ...
d)
podrobnosti o spôsobe výpočtu príspevku poštového podniku do kompenzačného fondu.
(2)

Úrad môže ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom uverejneným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

a)
vedení a obsahu evidencie podľa § 28 ods. 6 a
b)
osobitných požiadavkách pre vedenie účtovníctva podľa § 36 alebo § 54.

Prechodné ustanovenia

§ 69

Právne vzťahy vzniknuté pred účinnosťou tohto zákona, ako aj nároky z nich vzniknuté sa spravujú podľa ...

§ 70
(1)

Poštový podnik, ktorý poskytuje poštový platobný styk alebo poštové služby iné ako univerzálnu službu ...

(2)

Oprávnenie poštového podniku poskytovať poštový platobný styk alebo poštové služby podľa odseku 1 zaniká ...

§ 71
(1)

Poštová licencia udelená alebo uložená podľa doterajších predpisov je poštovou licenciou podľa tohto ...

(2)

Poskytovateľ univerzálnej služby podľa doterajších predpisov je poskytovateľom univerzálnej služby podľa ...

§ 72
(1)

Úrad zverejní návrh všeobecného povolenia podľa § 18 ods. 1 najneskôr do 10 pracovných dní od nadobudnutia ...

(2)

Úrad vydá požiadavky na kvalitu do 90 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

§ 73

Konania začaté a právoplatne neukončené pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov. ...

§ 73a - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 73b - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 23. novembra 2019

Lehoty, ktoré začali plynúť podľa § 34 ods. 6 písm. b) do 22. novembra 2019, plynú podľa ustanovení ...

§ 74 - Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

§ 75 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

V § 3 ods. 2 písmeno l) znie:

„l)
poskytovanie poštových služieb a univerzálnej poštovej služby,“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V Sadzobníku správnych poplatkov XXI. časť vrátane nadpisu znie:

„XXI. ČASŤ POŠTOVÁ ČINNOSŤ Položka 269 a) Registrácia poštového podniku 100,– eur b) Zmena registrovaných ...

Čl. IV

Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. ...

§ 7 ods. 3 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
tak určuje rozhodnutie Európskej komisie30) alebo ak ide o službu s pridanou hodnotou.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:

„30) Napríklad Rozhodnutie Komisie zo 7. 10. 2008 o slovenských právnych predpisoch týkajúcich sa služieb ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I až III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára ...

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 324/2011 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 324/2011 Z. z.

  VZOR

  Prevziať prílohu - Vzor 02

  Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu

  Príloha č. 3 k zákonu č. 324/2011 Z. z.

  VZOR

  Prevziať prílohu - Vzor 03

  Popis projektu

Poznámky

 • 1)  § 273 Obchodného zákonníka.
 • 1a)  Čl. 17 ods. 2.3 Svetového poštového dohovoru (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych ...
 • 2)  Čl. 13 Svetového poštového dohovoru (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. ...
 • 3)  Akty Svetovej poštovej únie (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 50/2010 ...
 • 3a)  Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom ...
 • 4)  § 22 ods. 1 písm. f) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona ...
 • 5)  § 2 ods. 1 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení ...
 • 6)  § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 7)  § 139 ods. 1 písm. h) Trestného zákona.
 • 9)  § 108 až § 112 Trestného poriadku.
 • 10)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších ...
 • 11a)  § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej ...
 • 11b)  § 15 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 11c)  § 23a a 23b zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 11d)  § 19 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11e)  § 10 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 12a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/644 z 18. apríla 2018 o službách cezhraničného dodávania ...
 • 13)  § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. ...
 • 13a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 14)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 15)  § 4a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. v znení zákona č. 382/2008 Z. z. ...
 • 16)  § 18 ods. 4 až 10 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej ...
 • 17)  § 15 ods. 5 písm. d) zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich ...
 • 18)  Napríklad zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. ...
 • 18a)  Napríklad zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. ...
 • 19)  § 15 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 20)  Napríklad § 89 až 93b zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 21)  Napríklad čl. 27 ods. 3 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch (vyhláška ministra zahraničných ...
 • 21a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
 • 22)  Napríklad zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení ...
 • 23)  § 2a ods. 1 písm. a) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 24)  § 137 ods. 5 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
 • 25)  § 16 až 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 26)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 26a)  Články 4, 5 a 6 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2018/644.
 • 27)  Napríklad čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci ...
 • 28)  § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
 • 29)  § 20f Občianskeho zákonníka.
 • 29a)  Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 30)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore