Zákon o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 323/2015 účinný od 01.12.2015 do 30.04.2018

Platnosť od: 01.12.2015
Účinnosť od: 01.12.2015
Účinnosť do: 30.04.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Rozpočtové právo, Kontrolný systém, Územná samospráva, Cenné papiere, Investovanie, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS3EUPPČL0

Zákon o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 323/2015 účinný od 01.12.2015 do 30.04.2018
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 323/2015 s účinnosťou od 01.12.2015

Vládny návrh zákona o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 323/2015, dátum vydania: 01.12.2015

Dôvodová správa

A.Všeobecná časť

Podpredseda vlády a minister financií SR predkladá na rokovanie NR SR návrh zákona o finančných nástrojoch financovaných z euró pskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona sa predkladá ako iniciatívny materiál podľa novoprijatých relevantných nariadení Európskej únie a finančného rá mca pre obdobie 2014 – 2020. Predkladateľom a gestorom zákona je ministerstvo financií SR ako koordinačný orgán pre finančné nástroje v SR.

Nové programové obdobie 2014 – 2020 prináša zmenu viacerých pravidiel implementácie fondov EÚ, ktoré sú na úrovni Európskej únie upravené v nový ch nariadeniach. Tieto legislatívne zmeny sú viditeľné aj pri finančných nástrojoch ako návratnej forme pomoci, ktoré sú nástupcom nástrojov finančného inž inierstva využívaným v programovom období 2007-2013. Vzhľadom na fakt, že žiadna všeobecne záväzná vnútroštátna právna norma doposiaľ neupravuje vyu žitie finančných nástrojov v programovom období 2014-2020 a napriek rozsiahlej a podrobnej úprave finančných nástrojov v nariadení, je potrebné nastaviť, resp. upraviť riadiace, implementačné a kontroln é mechanizmy prípravy a vykonávania finančných nástrojov v podmienkach SR.

Finančné nástroje svojim charakterom predstavujú vhodnejš iu formu podpory predovšetkým tých hospodárskych aktivít, ktoré sú spojené s akoukoľvek – či už krátkodobou, strednodobou alebo dlhodobou – návratnosťou finančných prostriedkov alebo ich ú sporou. Pri podpore daných aktivít formou návratnej finančnej pomoci nedochádza k faktickému dotovaniu hospodárskych výsledkov daných aktivít, vďaka čomu sú prostriedky využité efektívnejšie a úč elnejšie. Finančné nástroje je možné využiť pri podpore najrôznejších aktivít vďaka širokým možnostiam ich nastavenia.

Medzi hlavné výhody finančných nástrojov v porovnaní s nen ávratnými finančnými príspevkami patria najmä ich návratný charakter, vďaka ktorému je možné takto alokované finančné prostriedky použiť opakovane, čí m sa ich potenciálny účinok znásobuje. Dosahuje sa pákový efekt, ktorý umožňuje zapojenie finančných prostriedkov z ďalší ch zdrojov. Pri ich alokovaní sa využíva expertíza súkromného sektora. Minimalizuje sa tak akákoľvek možná deformácia trhu.

Predložený návrh zákona upravuje kompetencie a postavenie org ánov zapojených do implementácie finančných nástrojov, základné princípy riadenia a kontroly pri poskytovaní príspevkov na finančné nástroje, postup poskytnutia príspevkov na finančné nástroje a finančné vzťahy pri implementácii finančných nástrojov v podmienkach Slovenskej republiky. Návrh zá kona nadväzuje na zákon č. 292/2014 Z. z. Účinnosť zákona sa navrhuje 1. decembra 2015.

Súčasťou predloženého návrhu sú aj novely nadväzujúcich právnych predpisov, ktoré majú zabezpečiť možnosť kontroly a vládneho auditu v subjektoch implementačnej štruktúry.

Návrh zákona o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na sociálne prostredie, vplyv na životné prostredie a vplyv na informatizá ciu spoločnosti.. Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ú stavou Slovenskej republiky, s právnym poriadkom Slovenskej republiky a s právom Európskej únie týkajúceho sa poskytovania príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

B. Osobitná časť

K čl. I.

K § 1

Ustanovenie prvého odseku § 1 pozitívnym spôsobom definuje predmet úpravy zákona. Predmetom zákona je úprava postupov a právnych vzťahov, ktoré vznikajú v procese poskytovania príspevkov na finančné nástroje a v procese následnej implementácie týchto finančných nástrojov, ako ja pôsobnosť orgánov verejnej správy pri poskytovaní a vrátení prí spevku na finančný nástroj.

Zákon upravuje oblasť finančných nástrojov v zmysle článkov 37 až 46 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Euró pskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, v podmienkach Slovenskej republiky.

Odsek 2 upravuje vzťah návrhu zákona so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Stanovuje subsidiaritu z ákona č. 292/2014 Z. z., pričom osobitne vymenováva tie ustanovenia zákona č. 292/2014 Z. z., ktoré sa pri poskytovaní príspevku na finančné nástroje neaplikujú.

K § 2

Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi, z ktorých je poskytovaný na území Slovenskej republiky príspevok na finančné n ástroje v rámci kohéznej politiky Európskej Únie sú Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky námorný a rybársky fond a Európsky poľnohospodá rsky fond pre rozvoj vidieka.

K § 3

Ustanovenia § 3 obsahujú definície základných pojmov používaných v návrhu zákona. Niektoré pojmy odkazujú priamo na text nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v ktorom s ú ich definície obsiahnuté.

Definuje sa príspevok na finančný nástroj, finančný nástroj, systém riadenia finančných nástrojov, vykonávanie finančných nástrojov a operácia

Rôznorodosť a odlišnosť implementačnej štruktúry pri vykonávaní finančných nástrojov financovaných z európskych štruktur álnych a investičných fondov vyžaduje zadefinovanie jednotlivých subjektov, ktoré sa podieľajú na implementácii a vykonávaní finančných ná strojov. Definuje sa poskytovateľ, prijímateľ, orgán vykonávajúci finančné nástroje, finančný sprostredkovateľ, fond fondov, správca fondu fondov a konečný prijímateľ.

K § 4

Ustanovenia § 4 vymedzujú pôsobnosť vlády Slovenskej republiky v oblasti finančných nástrojov odkazom na príslušné ustanovenia zákona č. 292/2014 aj pre oblasť finančných nástrojov s dodanou kompetenciou pri schvaľovaní systému riadenia finančných nástrojov.

K § 5

Ustanovenia § 5 vymedzujú pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky ako Orgánu zabezpečujúci ochranu finančn ých záujmov Európskej únie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 292/2014 aj pre oblasť finančných nástrojov.

K § 6

Ustanovenia § 6 vymedzujú pôsobnosť a úlohy Koordinačného orgánu pre finančné nástroje. Koordinačným orgánom pre finančné nástroje je Ministerstvo financií SR. Do jeho kompetencií patrí najmä vypracovanie, zmeny a doplnenia systému riadenia finančných nástrojov, koordinácia a metodické usmerňovanie v oblasti finančných nástrojov a monitorovania a hodnotenie implementácie finančných nástrojov.

Koordinačný orgán pre finančné nástroje úzko spolupracuje s Centrálnym koordinačným orgánom, najmä v oblasti systému informačného a monitorovacieho systému a pri monitorovaní a hodnotení finančných nástrojov.

K § 7

Ustanovenia § 7 vymedzujú pôsobnosť riadiaceho orgánu odkazom na príslušné ustanovenia zákona č. 292/2014 aj pre oblasť finančných nástrojov. Osobitne je v odseku 3 upravená zodpovednosť riadiaceho orgánu pri poskytovaní príspevku na finančný nástroj, ak poverí úlohami vykonávania iný orgán. Tento poverený orgán je orgánom vykonávajúcim finančné n ástroje. Zodpovednosť riadiaceho orgánu za realizáciu operačného programu pritom zostáva zachovaná.

Odsek 3 stanovuje oprávnenie pre riadiaci orgán na výkon kontroly u prijímateľa, pri vykonávaní finančných nástrojov prostrední ctvom fondu fondov vo fonde fondov a u správcu fondu fondov, u finančného sprostredkovateľa a u konečného prijímateľa. Táto kontrola sa vykoná podľa zákona č . 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K § 8

Ustanovenia § 8 vymedzujú pôsobnosť sprostredkovateľského orgánu odkazom na príslušné ustanovenia zákona č. 292/2014 aj pre oblasť finančných nástrojov. Sprostredkovateľský orgán nie je orgánom vykonávajúcim finančné nástroje v zmysle definície obsiahnutej v tomto zákone. Na sprostredkovateľský orgán sa vzťahujú práva a povinnosti riadiaceho orgánu ustanovené týmto zákonom v dohodnutom rozsahu.

K § 9

Ustanovenia § 9 vymedzujú pôsobnosť Certifikačného orgánu zhodne s prí slušnými ustanoveniami zákona č. 292/2014 aj pre oblasť finančných nástrojov. V odseku 2 tohto § je Certifikačný orgán vyslovene zmocnený pozastaviť platby v oblasti finančných nástrojov alebo ich č asti pri zistení nedostatkov, alebo ak má podozrenie na tieto nedostatky.

K § 10

Ustanovenia § 10 vymedzujú pôsobnosť Orgánu auditu zhodne s príslušnými ustanoveniami zákona č. 292/2014 aj pre oblasť finančných nástrojov.

Navyše je uvedené výslovné zmocnenie na výkon auditu na všetkých úrovniach implementačnej štruktúry finančných nástrojov.

K § 11

Ustanovenia § 9 vymedzujú pôsobnosť platobnej jednotky zhodne s príslušný mi ustanoveniami zákona č. 292/2014 aj pre oblasť finančných nástrojov.

K § 12

Na konanie a postupy pri poskytovaní príspevku na finančný nástroj nevzť ahuje zákon o správnom konaní podľa tohto zákona sa nevzťahuje Správny poriadok okrem postupu pri vymáhaní prí spevku na finančný nástroj alebo jeho časti podľa § 21.

Príspevok na finančný nástroj môže byť poskytnutý iba za splnenia pravidiel v oblasti štátnej pomoci, pričom tieto pravidla musia byť splnené na každej úrovni implementačnej štruktúry finančné ho nástroja. Z povahy finančných nástrojov a spôsobu ich vykonávania vyplýva, že k štátnej pomoci môže prísť na úrovni prijímateľa, na úrovni finančného sprostredkovateľa a aj na ú rovni konečného prijímateľa. Všetky orgány, ktoré vykonávajú finančné nástroje sú teda povinné zabezpečiť, aby boli uplatňované pravidlá v oblasti štátnej pomoci a aby neprišlo k nedovolenému poskytnutiu pomoci.

Odsek 3 stanovuje všeobecnú povinnosť strpieť výkon kontroly a auditu a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly a auditu pre prijímateľa, pri vykonávaní finančných nástrojov prostrední ctvom fondu fondov fond fondov a správcu fondu fondov, finančného sprostredkovateľa, konečného prijímateľa a inú osoba zapojenú do vykonávania finančných nástrojov. Na výkon finančnej kontroly a vládneho auditu sa použijú príslušné ustanovenia zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K § 13

Ustanovenia § 13 popisujú jednotlivé možnosti a spôsoby, pre ktoré sa môže riadiaci orgán rozhodnúť pri poskytovaní príspevku na finančný nástroj.

Návrh zákona ďalej popisuje iba postupy podľa § 13 ods. 1 písm. b), t. j. finančné nástroje na národnej úrovni. Finančné nástroje na úrovni Európskej únie sa spravujú osobitnými, odlišný mi pravidlami a nie sú predmetom úpravy tohto zákona.

Odsek 4 špecifikuje osobitný režim a osobitný postup výkonu auditu v prípade finančných nástrojov na úrovni Európskej únie. V tomto prípade orgány určené na výkon auditu nevykonávajú audit, ale postupujú podľa ustanovení nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

K § 14

Ustanovenia § 14 popisujú základne finančné toky a zmluvné vzťahy pri vykonávaní finančných nástrojov na národnej úrovni. Poskytovateľ, ktorým je riadiaci org án alebo sprostredkovateľky orgán, poskytuje príspevok na finančný nástroj vždy na základe zmluvy o financovaní prijímateľovi.

Prijímateľ sa môže rozhodnúť vykonávať finančný nástroj priamo a v tom prípade uzavrie zmluvu s konečným prijímateľom. Pri tomto postupe nie je súčasťou implementačnej štruktúry finan čný sprostredkovateľ.

V prípade, ak prijímateľ poverí časťou vykonávania finančného sprostredkovateľa, ten potom uzatvára zmluvu s konečným prijímateľom.

K § 15

Ustanovenia § 15 stanovujú čo je zmluva o financovaní, ktorá upravuje vzťah medzi poskytovateľom a prijímateľom ako aj fakt, že sa jedná o inominátnu zmluvu podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Odsek 4 stanovuje obsahové náležitosti zmluvy o financovaní, medzi ktorými sú zahrnuté aj obsahové požiadavky v súlade s požiadavkami obsiahnutými v nariadení (EÚ) č. 1303/2013.

K § 16

Prijímateľ môže časť vykonávania finančných nástrojov zveriť finančnému sprostredkovateľovi. Finančný sprostredkovateľ je orgánom vykávajúcim finan čné nástroje, s ktorým uzavrel prijímateľ zmluvu s finančným sprostredkovateľom.

Ustanovenia § 16 stanovujú čo je zmluva s finančným sprostredkovateľom ktorá upravuje vzťah medzi prijímateľom a finančným sprostredkovateľom ako aj fakt, že sa jedná o inominátnu zmluvu podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Odsek 3 stanovuje obsahové náležitosti zmluvy o financovaní, medzi ktorými sú zahrnuté aj obsahové požiadavky v súlade s požiadavkami obsiahnutými v nariadení (EÚ) č. 1303/2013.

K § 17

Ustanovenia § 17 upravujú konečného prijímateľa. Finančné prostriedky z finančného nástroja sú mu poskytnuté na základe zmluvy, uzavretej buď s prijímateľ om alebo s finančným sprostredkovateľom, podľa toho, ktorý postup podľa § 14 bol zvolený.

V prípade zmluvy s finančným sprostredkovateľom ide o jeden zo zmluvných typov podľa Obchodného zákonníka, napr. zmluva a úvere alebo zmluvy o záruke. Konkrétny typ zmluvy závisí od konkrétneho finančn ého nástroja.

Súčasťou týchto zmlúv musí byť povinnosť pre konečného prijímateľa pomoci poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly a auditu orgánom oprávneným na výkon kontroly a auditu a prijímate ľovi, a strpieť výkon tejto kontroly a auditu. Nakoľko predmetom výkonu auditu alebo kontroly môžu byť u finančného sprostredkovateľa, ktorým je banka, alebo pobočka zahraničnej banky, aj informácie chrá nené bankovým tajomstvom, ako podstatná náležitosť zmluvy medzi takýmto finančným sprostredkovateľom a konečným prijímateľom musí byť aj predchádzajúci písomný súhlas dotknuté ho klienta, aby takýto finančný sprostredkovateľ sprístupnil tieto informácie na účely kontroly a auditu podľ a tohto zákona.

V prípade, že tieto súhlasy popísané v odseku 2 nie sú so všetkými náležitosťami súčasťou zmluvy, finančný sprostredkovateľ nesmie použiť na plnenie vyplývajúce z takejto zmluvy finančn é prostriedky z príspevku na finančný nástroj. Ak ich už použil, tak bezodkladne po zistení, že tieto súhlasy nie sú súčasťou zmluvy, musí dôjsť k náprave. Tou je nahradenie finančný ch prostriedkov z príspevku na finančný nástroj z iných zdrojov. Inými zdrojmi sa rozumejú napríklad vlastné finančné prostriedky banky, alebo akékoľvek iné finančné prostriedky. Klient banky už tý m pádom nebude chápaný ako konečný prijímateľ v zmysle tohto zákona. Cieľom takejto úpravy je, aby neboli ohrozené finančné prostriedky z finančného nástroja tým, že zmluva medzi finančný m sprostredkovateľom a jej klientom neumožní v dostatočnej miere výkon auditu a kontroly. Takáto zmluva pritom zostáva v platnosti, nesmie však byť spolufinancovaná z finančných prostriedkov z príspevku na finan čný nástroj a riziká z nej vyplývajúce znáša finančný sprostredkovateľ.

V odseku 4 sa ustanovuje povinnosť pre konečného prijímateľa používať finančné prostriedky z finančného nástroja na účely naplnenia cieľov spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie v súlade s ustanoveniami zmluvy.

K § 18

Ustanovenia § 18 opisujú základné pravidlá pri poskytnutí príspevku na finančný nástroj. Prijímateľ počas realizácie projektu žiada o poskytnutie príspevku, resp. jeho jednotlivých častí na základe žiadostí o platbu predkladaných poskytovateľovi a následne platobnej jednotke. Žiadosť o platbu je evidovaná v informačnom monitorovacom systéme.

Zároveň pre upresnenie finančných vzťahov na národnej úrovni a v rámci jednej operácie môže realizovať poskytnutie príspevku na finančný nástroj alebo jeho časti prijímateľovi iba jedna platobná jednotka.

Odsek 4 upravuje výšku nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie, ako aj spôsob, ktorým sa vypočítavajú, odkazom na delegovaného nariadenia (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Euró pskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regioná lneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde.

K § 19

Nakoľko pri finančných nástrojoch ide o návratnú pomoc, zavádzajú sa základné pravidlá návratnosti na všetkých úrovniach implementačnej štruktúry finan čných nástrojov.

Odsek 1 zakladá povinnosť prijímateľa využívať príspevok, ktorý mu bol poskytnutý poskytovateľom na ciele operačných programov až do konca obdobia, stanoveného v nariadení (EÚ) č. 1303/2013. Po skon čení tohto obdobia rozhodne o využití týchto prostriedkov, ktoré budú na určených účtoch prijímateľa, vláda SR.

Odsek 2 určuje povinnosť pre finančného sprostredkovateľa využívať príspevok na finančný nástroj až do skončenia tohto finančného nástroja v súlade s cieľmi operačných programov, s podnikateľským plánom a so zmluvou s finančným sprostredkovateľom. Po skončení tohto obdobia musí vrátiť finančný sprostredkovateľ tieto prostriedky prijímateľovi. Ponecháva sa možnosť dohodnú ť v zmluve o financovaní osobitné podmienky pre ukončenie finančného nástroja a pre navracanie prostriedkov.

Odsek 3 stanovuje povinnosť pre konečného prijímateľa vrátiť finančné prostriedky finančnému sprostredkovateľovi alebo prijímateľovi, s ktorým uzatvoril zmluvu v súlade s podmienkami zmluvy.

K § 20

V prípade vzniku dôvodu na vrátenie príspevku na finančný nástroj je alebo jeho časti z dôvodu porušenia zmluvy o financovaní alebo z dôvodu porušenia legislatí vy EÚ alebo tohto zákona je prijímateľ povinný vrátiť príspevok na finančný nástroj je alebo jeho časť súlade s podmienkami zmluvy o financovaní a v súlade s týmto zákonom. Poskytovateľ nemá kompetenciu žiadať prijímateľa o vrátenie časti príspevku, ak suma príspevku, ktorú má prijímateľ vrátiť , nepresiahne 100 eur.

Zavádza sa zodpovednosť prijímateľa za vrátenie príspevku na finančný nástroj. Prijímateľ nie je zodpovedný iba v prípade, ktorý je stanovený v delegovanom nariadení (EÚ) č. 480/2014.

Odsek 2 stanovuje čo je porušením povinností prijímateľa, na základe ktorých je prijímateľ povinný vrátiť príspevok na finančný nástroj. V nadväznosti na tento odsek upravujú odseky 3 a 4 výpo čet výšky vrátených prostriedkov a určujú aj penále.

Z dôvodu povinnosti implementácie legislatívy EÚ sa ustanovuje povinnosť prijímateľa, ktorý porušil zákaz nelegálneho zamestnávania príslušníkov tretích krajín vrátiť poskytnutý prí spevok na finančný nástroj.

K § 21

Ustanovuje sa spôsob a postup pri vysporiadaní finančných vzťahov pri vrátení príspevku na finančný nástroj alebo pri vzniku povinnosti prijímateľa vrátiť prí spevok na finančný nástroj najmä z dôvodu nezrovnalosti, porušenia zmluvy o financovaní, nesplnenia podmienok zmluvy o financovaní alebo porušenia legislatívy EÚ.

Vysporiadanie finančných vzťahov sa vykoná finančnou opravou, ktorú vykoná poskytovateľ, teda riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán, certifikačný orgán alebo orgán auditu pred ukončením opera čného programu.

V prípade, že má prijímateľ povinnosť vrátiť príspevok na finančný nástroj za prostriedky EÚ, ktoré boli schválené certifikačným orgánom, je povinný tieto prostriedky EÚ vrátiť na osobitný účet ministerstva financií v Štátnej pokladnici. Prostriedky EÚ neschválené certifikačným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu je povinný prijímateľ vrátiť do rozpočtu prí slušnej platobnej jednotky.

Odsek 5 stanovuje postup pre príslušnú správu finančnej kontroly, ktorá vymáha nevrátený príspevok na finančný nástroj podľa správneho poriadku. Na konanie podľa tohto odseku sa vzťahuje sprá vny poriadok.

K § 22

Ustanovenie § 22 zabezpečuje ochranu finančných záujmov Európskej únie. Celkový rámec tejto ochrany je zabezpečený odkazom na zákon č. 292/2014.

Odseky 2 a 3 tohto § zároveň zavádzajú povinnosti vo vzťahu k zisťovaniu nezrovnalostí pre finančného sprostredkovateľa a pre konečného prijímateľa. Tí majú za povinnosť zistenú nezrovnalosť bezodkladne oznámiť prijímateľovi a poskytovateľovi príspevku na finančný nástroj.

K § 23

Tento § ustanovuje povinnosť viesť účtovníctvo alebo zodpovedajúcu evidenciu. Účtovníctvo certifikačného orgánu a platobnej jednotky je zabezpečené odkazom na pr íslušný § v zákone č. 292/2014.

Zavádza sa povinnosť pre orgány vykonávajúce finančné nástroje a pre konečného prijímateľa, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, vytvoriť analytické účty podľa operácii alebo v rámci účtovníctva vedeného v technickej forme podľa technických a procesných podmienok aplikácie účtovného systému vykonávať bez vytvorenia analytických účtov záznamy podľa jednotlivých operácií v analytickej evidencii ako súčasť účtovných zápisov na účtoch v hlavnej knihe.

K § 24

Ustanovenie § 24 stanovuje povinnosť pre orgán vykonávajúci finančné nástroje a pre konečného prijímateľa uchovávať a ochraňovať dokumentáciu týkajú cu sa operácií podľa zákona a účtovníctve.

K č. II

Èl. IV dodáva povinnosť poskytnúť informácie o chránených skutočnostiach podľa zákona o cenný ch papieroch pre riadiaci orgán pri výkone kontroly a orgán auditu pri výkone auditu finančných nástrojov.

Súčasne sa dopĺňa aj nová poznámka pod čiarou tak, aby obsahovala právne predpisy, na ktoré text zákona odkazuje.

K čl. III

Èl. V upravuje zákonné zakotvenie orgánov, ktoré budú vykonávať finančné nástroje z programového obdobia 2007 – 2013, v súlade s ustanoveniami nariadenia E Ú č. 1083/2006.

K čl. IV

Ustanovuje sa výnimka z povinnosti mlčanlivosti a ochrany údajov zo zákona o kolektívnom investovaní, ktorá umožní riadiacim orgánom a ministerstvu financií vykonáva ť kontrolu pri vykonávaní finančných nástrojov a orgánu auditu umožní vykonávať vládny audit.

Súčasne sa dopĺňa aj nová poznámka pod čiarou tak, aby obsahovala právne predpisy, na ktoré text zákona odkazuje.

K čl. V

Ustanovuje sa účinnosť zákona, pričom zákon nadobudne účinnosť 1. decembra 2015.

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky 26. augusta 2015.

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore