Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 32/2013 účinný od 01.04.2013

Platnosť od: 26.02.2013
Účinnosť od: 01.04.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poisťovníctvo, Ľudské práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 32/2013 účinný od 01.04.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 32/2013 s účinnosťou od 01.04.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...

1.

V § 2a ods. 3 sa za slovo „znevýhodňujú“ vkladajú slová „alebo by mohli znevýhodňovať“. ...

2.

V § 8 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 8.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11b a 11c sa vypúšťajú.

3.

V § 8a odsek 1 znie:

„(1) Diskriminácia nie je prijatie dočasných vyrovnávacích opatrení orgánmi verejnej správy ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11d sa vypúšťa.

4.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2013 Diskrimináciou nie je použitie ...

Čl. II

Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 35 sa vypúšťajú odseky 3 až 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 3.

2.

V prílohe č. 2 sa vypúšťa bod 14.

Doterajšie body 15 až 17 sa označujú ako body 14 až 16.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore