Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 32/2002 účinný od 01.02.2002


Platnosť od: 25.01.2002
Účinnosť od: 01.02.2002
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo, Exekúcie a výkon rozhodnutí, Exekučné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD223 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 32/2002 účinný od 01.02.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 32/2002 s účinnosťou od 01.02.2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

1.

V § 2 sa vypúšťajú slová „a na ďalšiu činnosť podľa tohto zákona“.

2.

V § 10 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) ktorý získal vysokoškolské vzdelanie na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike ...

3.

V § 10 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) ktorý aspoň dva roky vykonával exekučnú prax alebo súdnu prax súvisiacu s výkonom rozhodnutia,“. ...

4.

V § 10 ods. 2 prvá veta znie:

„Exekučná prax je prax exekútora, exekútorského koncipienta a ďalšieho zamestnanca exekútora ...

5.

V § 10 ods. 3 druhá veta znie:

„Komora uzná justičnú skúšku, prokurátorskú skúšku, advokátsku skúšku, notársku skúšku ...

6.

V § 11 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „v žiadosti o vymenovanie“.

7.

V § 11 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„K návrhu na vymenovanie exekútora pripojí komora svoje vyjadrenie, či vymenovanie exekútora ...

8.

V § 14 ods. 1 sa v úvodnej vete za slovo „pečiatku“ vkladá čiarka a slová „a pečatidlo“ ...

9.

V § 14 odsek 2 znie:

„(2)
Preukaz exekútora, pečiatku, pečatidlo a odznak vydá exekútorovi komora.“.

10.

V § 15 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Sídlom exekútorského úradu je sídlo, ktoré ...

11.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Pri zániku výkonu exekútorského úradu podľa odseku 1 komora dočasne ustanoví náhradníka ...

12.

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:

„§ 16a (1) V prípade zániku výkonu exekútorského úradu podľa § 16 ods. 1 písm. a) a b) náhradník ...

13.

V § 21 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) ktorý získal vysokoškolské vzdelanie na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike ...

14.

V § 34 ods. 2 sa slová „pri výkone súdnej“ nahrádzajú slovami „a súčinnosť pri vykonávaní“. ...

15.

V § 34 ods. 5 sa za slovo „Banky“ vkladajú slová „a pobočky zahraničných bánk (ďalej len ...

16.

§ 34 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Daňový úrad je povinný oznámiť exekútorovi na jeho písomnú žiadosť identifikačné ...

17.

§ 34 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

„(12) Osoby uvedené v odsekoch 1 až 11 sú povinné poskytnúť exekútorovi súčinnosť bez zbytočného ...

18.

V § 36 ods. 3 sa vypúšťajú slová „[§ 57 ods. 1 písm. h)]“ a na konci sa pripája táto veta: ...

„Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie.“.

19.

§ 36 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak je exekučné konanie prerušené,4c) exekútor vyplatí správcovi konkurznej podstaty vymoženú ...

20.

V § 37 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Ak súd rozhoduje o trovách exekúcie, účastníkom konania je aj poverený exekútor.“.

21.

V § 44 ods. 2 sa v druhej vete vypúšťa slovo „spravidla“.

22.

V § 44 ods. 3 sa vypúšťajú slová „[§ 57 ods. 1 písm. h)]“.

23.

V § 47 sa vypúšťa odsek 3.

24.

V § 48 písm. e) sa za slovo „exekúcii“ vkladajú slová „a trovám exekúcie“.

25.

V § 49 odsek 1 znie:

„(1) Upovedomenie o začatí exekúcie sa doručí oprávnenému a povinnému do vlastných rúk. ...

26.

V § 49 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak nie je možné doručiť písomnosť fyzickej osobe oprávnenej podnikať na adresu jej miesta ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

27.

V § 50 ods. 5 sa vypúšťajú slová „[§ 57 ods. 1 písm. h)]“.

28.

§ 50 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak povinný zoberie námietky späť predtým, ako o nich rozhodne súd, exekútor pokračuje ...

29.

V § 56 odsek 5 znie:

„(5) Exekútor môže s písomným súhlasom oprávneného uzavrieť písomnú dohodu s povinným ...

30.

V § 57 ods. 1 písmeno h) znie:

„h)
majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie,“.

31.

V § 57 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
oprávnený nezaplatí súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie.“.

32.

V § 63 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,“.

33.

Doterajší text § 93 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Exekúcia prikázaním pohľadávky podľa odseku 1 sa nevzťahuje na veci, ktoré sú z exekúcie ...

34.

V § 95 ods. 1 písm. a) sa za slová „prikáže banke,“ vkladajú slová „ktorá vedie účet ...

35.

V § 96 ods. 1 sa slovo „siedmich“ nahrádza číslovkou „14“.

36.

V § 96 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa oprávnený ...

37.

V § 98 sa slovo „účet“ nahrádza slovom „účty“.

38.

V § 108 ods. 2 sa za slovo „oprávnenému,“ vkladajú slová „ak sa oprávnený s exekútorom ...

39.

V § 108 ods. 3 sa za slovo „oprávnenému“ vkladá čiarka a slová „ak sa oprávnený s exekútorom ...

40.

V § 109 ods. 1 sa v prvej vete za slovo „oprávnenému“ vkladajú slová „alebo exekútorovi, ...

41.

V § 113 posledná veta znie:

„Na exekúciu sa potom primerane použijú ustanovenia § 106 až 110, § 114, § 121 až 126.“.

42.

Za § 113 sa vkladá § 113a, ktorý znie:

„§ 113a (1) Postihnuteľným právom podľa § 113 je aj právo majiteľa patentu, priemyselného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení ...

Doterajšie odkazy a poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b sa označujú ako odkazy a poznámky ...

43.

Za § 113a sa vkladá § 113b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 113b Exekúcia na obchodný podiel (1) Exekúciou možno postihnúť aj obchodný podiel v obchodnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:

„11b)
§ 88 ods. 1, § 93 ods. 2, § 148 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.

44.

V § 120 odsek 5 znie:

„(5) Exekútor môže zabezpečiť veci, ktoré už spísal iný exekútor, len so súhlasom tohto ...

45.

§ 120 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Námietky povinného proti upovedomeniu o začatí exekúcie nemajú odkladný účinok na vykonanie ...

46.

V § 122 sa vypúšťa štvrtá až šiesta veta a na konci sa pripája táto veta:

„To neplatí, ak exekútor spíše veci, ktoré sa rýchlo kazia (§ 120 ods. 1).“.

47.

V § 125 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Spísané veci, ktoré skôr spísal iný exekútor, môžu sa predať na dražbe len s písomným ...

48.

V § 125 odsek 2 znie:

„(2) Exekútor oznámi termín dražby povinnému, oprávnenému a spoluvlastníkovi veci. Termín ...

49.

§ 125 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Vydražiteľom jadrových materiálov11e) a iných nebezpečných látok môže byť len osoba, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11e a 11f znejú:

„11e) § 9 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení ...

50.

§ 128 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak exekútor predá na dražbe veci, ktoré už skôr spísal iný exekútor a exekučné konanie ...

51.

V § 131 sa za slová „a odníme ich“ vkladajú slová „alebo dá príkaz na pozastavenie práva ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:

„12b) Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení ...

52.

Doterajší text § 131 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Súd po doručení príkazu na začatie exekúcie predajom cenných papierov na návrh exekútora ...

53.

§ 131a znie:

„§ 131a (1) Exekúciu cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov13a) burzy ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a)
§ 20 zákona č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.“.

Doterajší odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 13a sa označuje ako odkaz a poznámka pod čiarou ...

54.

V § 132 prvá veta znie:

„Všetko, čo je potrebné na zachovanie práv alebo na výkon práv k cenným papierom, exekútor ...

55.

Doterajší text § 138 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Povinný umožní exekútorovi a znalcovi prístup na oceňovanú nehnuteľnosť. Na účel obhliadky ...

56.

V § 139 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Na účely tohto zákona sa za trhovú cenu nehnuteľnosti považuje cena rovnakej alebo porovnateľnej ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

57.

V § 139 sa vypúšťa odsek 6.

58.

V § 145 ods. 2 sa slová „aj bez návrhu“ nahrádzajú slovami „na návrh účastníka konania ...

59.

V § 148 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

60.

V § 148 ods. 2 sa slová „Rozhodnutie súdu“ nahrádzajú slovami „Právoplatné rozhodnutie ...

61.

V § 149 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a ak sa urobilo ...

62.

V § 150 odsek 2 znie:

„(2) Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ ...

63.

V § 154 ods. 1 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.

64.

V § 167 odsek 3 znie:

„(3) Exekútor poverený vykonaním exekúcie je povinný do siedmich dní od zastavenia exekúcie ...

65.

V § 172 sa vypúšťa odsek 4.

66.

§ 186 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Jadrové materiály11e) a iné nebezpečné látky možno odobrať povinnému a odovzdať oprávnenému, ...

67.

§ 189 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Vydražiteľom jadrových materiálov11e) a iných nebezpečných látok môže byť len osoba, ...

68.

§ 203 znie:

„§ 203 (1) Ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie ...

69.

§ 210 znie:

„§ 210 (1) V exekútorskom archíve sa uschovávajú skončené exekučné spisy, registre, odznaky, ...

70.

V § 211 ods. 2 sa slová „príslušný súd“ nahrádzajú slovom „exekútor“.

71.

V § 212 odsek 1 znie:

„(1) Zriaďuje sa Slovenská komora exekútorov (§ 7) so sídlom v Bratislave. Komora je právnická ...

72.

§ 231 znie:

„§ 231 Vysokoškolské vzdelanie získané v odbore právo v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike ...

73.

Doterajší text § 235 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Exekučné konania, ktoré sa začali do 1. februára 2002, sa dokončia podľa doterajších ...

74.

V § 236 sa slová „31. januára 2002“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2002“.

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore