Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 32/2002 účinný od 01.02.2002

Platnosť od: 25.01.2002
Účinnosť od: 01.02.2002
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo, Exekúcie a výkon rozhodnutí, Exekučné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD223DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 32/2002 účinný od 01.02.2002
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 32/2002 s účinnosťou od 01.02.2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

1.

V § 2 sa vypúšťajú slová „a na ďalšiu činnosť podľa tohto zákona“.

2.

V § 10 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) ktorý získal vysokoškolské vzdelanie na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike ...

3.

V § 10 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) ktorý aspoň dva roky vykonával exekučnú prax alebo súdnu prax súvisiacu s výkonom rozhodnutia,“. ...

4.

V § 10 ods. 2 prvá veta znie:

„Exekučná prax je prax exekútora, exekútorského koncipienta a ďalšieho zamestnanca exekútora ...

5.

V § 10 ods. 3 druhá veta znie:

„Komora uzná justičnú skúšku, prokurátorskú skúšku, advokátsku skúšku, notársku skúšku ...

6.

V § 11 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „v žiadosti o vymenovanie“.

7.

V § 11 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„K návrhu na vymenovanie exekútora pripojí komora svoje vyjadrenie, či vymenovanie exekútora ...

8.

V § 14 ods. 1 sa v úvodnej vete za slovo „pečiatku“ vkladá čiarka a slová „a pečatidlo“ ...

9.

V § 14 odsek 2 znie:

„(2)
Preukaz exekútora, pečiatku, pečatidlo a odznak vydá exekútorovi komora.“.

10.

V § 15 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Sídlom exekútorského úradu je sídlo, ktoré ...

11.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Pri zániku výkonu exekútorského úradu podľa odseku 1 komora dočasne ustanoví náhradníka ...

12.

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:

„§ 16a (1) V prípade zániku výkonu exekútorského úradu podľa § 16 ods. 1 písm. a) a b) náhradník ...

13.

V § 21 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) ktorý získal vysokoškolské vzdelanie na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike ...

14.

V § 34 ods. 2 sa slová „pri výkone súdnej“ nahrádzajú slovami „a súčinnosť pri vykonávaní“. ...

15.

V § 34 ods. 5 sa za slovo „Banky“ vkladajú slová „a pobočky zahraničných bánk (ďalej len ...

16.

§ 34 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Daňový úrad je povinný oznámiť exekútorovi na jeho písomnú žiadosť identifikačné ...

17.

§ 34 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

„(12) Osoby uvedené v odsekoch 1 až 11 sú povinné poskytnúť exekútorovi súčinnosť bez zbytočného ...

18.

V § 36 ods. 3 sa vypúšťajú slová „[§ 57 ods. 1 písm. h)]“ a na konci sa pripája táto veta: ...

„Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie.“.

19.

§ 36 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak je exekučné konanie prerušené,4c) exekútor vyplatí správcovi konkurznej podstaty vymoženú ...

20.

V § 37 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Ak súd rozhoduje o trovách exekúcie, účastníkom konania je aj poverený exekútor.“.

21.

V § 44 ods. 2 sa v druhej vete vypúšťa slovo „spravidla“.

22.

V § 44 ods. 3 sa vypúšťajú slová „[§ 57 ods. 1 písm. h)]“.

23.

V § 47 sa vypúšťa odsek 3.

24.

V § 48 písm. e) sa za slovo „exekúcii“ vkladajú slová „a trovám exekúcie“.

25.

V § 49 odsek 1 znie:

„(1) Upovedomenie o začatí exekúcie sa doručí oprávnenému a povinnému do vlastných rúk. ...

26.

V § 49 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak nie je možné doručiť písomnosť fyzickej osobe oprávnenej podnikať na adresu jej miesta ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

27.

V § 50 ods. 5 sa vypúšťajú slová „[§ 57 ods. 1 písm. h)]“.

28.

§ 50 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak povinný zoberie námietky späť predtým, ako o nich rozhodne súd, exekútor pokračuje ...

29.

V § 56 odsek 5 znie:

„(5) Exekútor môže s písomným súhlasom oprávneného uzavrieť písomnú dohodu s povinným ...

30.

V § 57 ods. 1 písmeno h) znie:

„h)
majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie,“.

31.

V § 57 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
oprávnený nezaplatí súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie.“.

32.

V § 63 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,“.

33.

Doterajší text § 93 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Exekúcia prikázaním pohľadávky podľa odseku 1 sa nevzťahuje na veci, ktoré sú z exekúcie ...

34.

V § 95 ods. 1 písm. a) sa za slová „prikáže banke,“ vkladajú slová „ktorá vedie účet ...

35.

V § 96 ods. 1 sa slovo „siedmich“ nahrádza číslovkou „14“.

36.

V § 96 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa oprávnený ...

37.

V § 98 sa slovo „účet“ nahrádza slovom „účty“.

38.

V § 108 ods. 2 sa za slovo „oprávnenému,“ vkladajú slová „ak sa oprávnený s exekútorom ...

39.

V § 108 ods. 3 sa za slovo „oprávnenému“ vkladá čiarka a slová „ak sa oprávnený s exekútorom ...

40.

V § 109 ods. 1 sa v prvej vete za slovo „oprávnenému“ vkladajú slová „alebo exekútorovi, ...

41.

V § 113 posledná veta znie:

„Na exekúciu sa potom primerane použijú ustanovenia § 106 až 110, § 114, § 121 až 126.“.

42.

Za § 113 sa vkladá § 113a, ktorý znie:

„§ 113a (1) Postihnuteľným právom podľa § 113 je aj právo majiteľa patentu, priemyselného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení ...

Doterajšie odkazy a poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b sa označujú ako odkazy a poznámky ...

43.

Za § 113a sa vkladá § 113b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 113b Exekúcia na obchodný podiel (1) Exekúciou možno postihnúť aj obchodný podiel v obchodnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:

„11b)
§ 88 ods. 1, § 93 ods. 2, § 148 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.

44.

V § 120 odsek 5 znie:

„(5) Exekútor môže zabezpečiť veci, ktoré už spísal iný exekútor, len so súhlasom tohto ...

45.

§ 120 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Námietky povinného proti upovedomeniu o začatí exekúcie nemajú odkladný účinok na vykonanie ...

46.

V § 122 sa vypúšťa štvrtá až šiesta veta a na konci sa pripája táto veta:

„To neplatí, ak exekútor spíše veci, ktoré sa rýchlo kazia (§ 120 ods. 1).“.

47.

V § 125 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Spísané veci, ktoré skôr spísal iný exekútor, môžu sa predať na dražbe len s písomným ...

48.

V § 125 odsek 2 znie:

„(2) Exekútor oznámi termín dražby povinnému, oprávnenému a spoluvlastníkovi veci. Termín ...

49.

§ 125 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Vydražiteľom jadrových materiálov11e) a iných nebezpečných látok môže byť len osoba, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11e a 11f znejú:

„11e) § 9 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení ...

50.

§ 128 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak exekútor predá na dražbe veci, ktoré už skôr spísal iný exekútor a exekučné konanie ...

51.

V § 131 sa za slová „a odníme ich“ vkladajú slová „alebo dá príkaz na pozastavenie práva ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:

„12b) Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení ...

52.

Doterajší text § 131 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Súd po doručení príkazu na začatie exekúcie predajom cenných papierov na návrh exekútora ...

53.

§ 131a znie:

„§ 131a (1) Exekúciu cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov13a) burzy ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a)
§ 20 zákona č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.“.

Doterajší odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 13a sa označuje ako odkaz a poznámka pod čiarou ...

54.

V § 132 prvá veta znie:

„Všetko, čo je potrebné na zachovanie práv alebo na výkon práv k cenným papierom, exekútor ...

55.

Doterajší text § 138 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Povinný umožní exekútorovi a znalcovi prístup na oceňovanú nehnuteľnosť. Na účel obhliadky ...

56.

V § 139 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Na účely tohto zákona sa za trhovú cenu nehnuteľnosti považuje cena rovnakej alebo porovnateľnej ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

57.

V § 139 sa vypúšťa odsek 6.

58.

V § 145 ods. 2 sa slová „aj bez návrhu“ nahrádzajú slovami „na návrh účastníka konania ...

59.

V § 148 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

60.

V § 148 ods. 2 sa slová „Rozhodnutie súdu“ nahrádzajú slovami „Právoplatné rozhodnutie ...

61.

V § 149 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a ak sa urobilo ...

62.

V § 150 odsek 2 znie:

„(2) Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ ...

63.

V § 154 ods. 1 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.

64.

V § 167 odsek 3 znie:

„(3) Exekútor poverený vykonaním exekúcie je povinný do siedmich dní od zastavenia exekúcie ...

65.

V § 172 sa vypúšťa odsek 4.

66.

§ 186 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Jadrové materiály11e) a iné nebezpečné látky možno odobrať povinnému a odovzdať oprávnenému, ...

67.

§ 189 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Vydražiteľom jadrových materiálov11e) a iných nebezpečných látok môže byť len osoba, ...

68.

§ 203 znie:

„§ 203 (1) Ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie ...

69.

§ 210 znie:

„§ 210 (1) V exekútorskom archíve sa uschovávajú skončené exekučné spisy, registre, odznaky, ...

70.

V § 211 ods. 2 sa slová „príslušný súd“ nahrádzajú slovom „exekútor“.

71.

V § 212 odsek 1 znie:

„(1) Zriaďuje sa Slovenská komora exekútorov (§ 7) so sídlom v Bratislave. Komora je právnická ...

72.

§ 231 znie:

„§ 231 Vysokoškolské vzdelanie získané v odbore právo v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike ...

73.

Doterajší text § 235 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Exekučné konania, ktoré sa začali do 1. februára 2002, sa dokončia podľa doterajších ...

74.

V § 236 sa slová „31. januára 2002“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2002“.

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore