Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 319/2019 účinný od 01.01.2020

Platnosť od: 16.10.2019
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Pracovno-právne vzťahy, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 319/2019 účinný od 01.01.2020
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 319/2019 s účinnosťou od 01.01.2020

Legislatívny proces k zákonu 319/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona ...

Za § 152a sa vkladá § 152b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 152b Príspevok na športovú činnosť dieťaťa (1) Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi, ktorého ...

Čl. II

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

1.

V § 5 ods. 7 písm. b) sa druhá spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a suma príspevku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17c znie:

„17c) § 152b Zákonníka práce.“.

2.

V § 19 ods. 2 písm. c) piaty bod znie:

„5. príspevky na stravovanie zamestnancov, príspevky na rekreáciu zamestnancov a príspevky na športovú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 86a znie:

„86a) Napríklad § 152, § 152a a 152b Zákonníka práce.“.

3.

V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:

„x) výdavky (náklady) daňovníka na športovú činnosť dieťaťa daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a ...

4.

V § 21 ods. 1 písm. i) sa slová „e) a p) a w)“ nahrádzajú slovami „e), p), w) a x)“.

5.

Za § 52zze sa vkladá § 52zzf, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 52zzf Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020 Ustanovenia § 5 ods. 7 písm. b), ...

Čl. III

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...

Za § 141b sa vkladá § 141c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 141c Príspevok na športovú činnosť dieťaťa Policajtovi môže byť poskytnutý príspevok na športovú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32c znie:

„32c) § 152b Zákonníka práce.“.

Čl. IV

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 ...

V § 193 sa za slová „§ 152a“ vkladá čiarka a slová „§ 152b“.

Čl. V

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 217 ods. 1 sa za slová „§ 152a“ vkladá čiarka a slová „§ 152b“.

Čl. VI

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 ...

V § 171 sa za slová „§ 152a“ vkladá čiarka a slová „§ 152b “.

Čl. VII

Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:

§ 213 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Príslušníkovi finančnej správy môže byť zamestnávateľom poskytnutý príspevok na športovú činnosť ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore