Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70734
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 317/2009 účinný od 01.11.2009 do 31.12.2009


Platnosť od: 31.07.2009
Účinnosť od: 01.11.2009
Účinnosť do: 31.12.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Odmena za prácu, Stredné školstvo, Vysoké a vyššie školstvo, Trestné právo hmotné, Zamestnanosť, Základné školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD29 DS4 EU PP6 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 317/2009 účinný od 01.11.2009 do 31.12.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 317/2009 s účinnosťou od 01.11.2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon ustanovuje

a)

práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca,

b)

predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti,

c)

profesijný rozvoj, kariérové stupne, kariérové pozície, atestácie pedagogického zamestnanca ...

d)

kvalifikačné predpoklady pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca,

e)

pedagogickú činnosť pedagogického zamestnanca vrátane priamej výchovno-vzdelávacej činnosti ...

f)

odborné činnosti odborného zamestnanca,

g)

rozsah, zameranie, organizáciu a ukončovanie jednotlivých druhov kontinuálneho vzdelávania pedagogického ...

h)

akreditáciu programov kontinuálneho vzdelávania (ďalej len „akreditácia“), činnosť a postavenie ...

i)

výkon činnosti poskytovateľov kontinuálneho vzdelávania (ďalej len „poskytovateľ“),

j)

získavanie kreditov za absolvované druhy kontinuálneho vzdelávania, sebavzdelávanie a tvorivé ...

k)

hodnotenie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca,

l)

starostlivosť o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca a ich ochranu.

(2)

Tento zákon sa vzťahuje na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca škôl a školských ...

(3)

Na pedagogického zamestnanca strednej školy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ...

(4)

Tento zákon sa nevzťahuje na vysokoškolských učiteľov.5)

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona

a)

výchovno-vzdelávacia činnosť je odborné pôsobenie pedagogického zamestnanca pri poskytovaní ...

b)

profesijné kompetencie sú preukázateľné spôsobilosti potrebné na kvalifikovaný výkon pedagogickej ...

c)

kredit je číselná hodnota vyjadrujúca množstvo výkonu potrebného na absolvovanie programu kontinuálneho ...

DRUHÁ ČASŤ

PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC A PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ, ODBORNÝ ZAMESTNANEC A ODBORNÁ ČINNOSŤ, PRÁVA <span class="shorten">...</span>

§ 3
Pedagogický zamestnanec a pedagogická činnosť
(1)

Pedagogický zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva pedagogickú činnosť a je zamestnancom ...

(2)

Pedagogickou činnosťou sa rozumie súbor pracovných činností vykonávaných priamou výchovno-vzdelávacou ...

(3)

Priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou sa rozumie priama vyučovacia činnosť, ktorou sa uskutočňuje ...

(4)

Rozsah, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu vyučovaciu činnosť a priamu výchovnú ...

(5)

Hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti prevyšujúca základný úväzok pedagogického zamestnanca ...

(6)

Týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca tvorí čas, v ktorom pedagogický zamestnanec ...

(7)

Pedagogický zamestnanec má v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti postavenie chránenej osoby.9) ...

§ 4
Odborný zamestnanec a odborná činnosť
(1)

Odborný zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť a je zamestnancom podľa ...

(2)

Odbornou činnosťou sa rozumie súbor pracovných činností vykonávaných odborným zamestnancom ...

(3)

Súčasťou odbornej činnosti je aj poskytovanie poradenstva rodičom alebo inej fyzickej osobe než ...

(4)

Odborný zamestnanec má v súvislosti s výkonom odbornej činnosti postavenie chránenej osoby.9)

§ 5
Práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
(1)

Pedagogický zamestnanec pri výkone pedagogickej činnosti a odborný zamestnanec pri výkone odbornej ...

a)

zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností najmä na svoju ochranu pred ...

b)

ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti, ...

c)

účasť na riadení školy a školského zariadenia prostredníctvom členstva alebo volených zástupcov ...

d)

predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, školského vzdelávacieho programu, ...

e)

výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem a prostriedkov, ktoré utvárajú ...

f)

kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj za podmienok ustanovených týmto zákonom a v jazyku, ...

g)

objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti. ...

(2)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný

a)

chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného zástupcu,11)

b)

zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave ...

c)

rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, žiaka a poslucháča s ohľadom ...

d)

podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie ustanovenej ...

e)

usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu dieťaťa, žiaka a poslucháča,

f)

pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo na výkon odbornej činnosti, ...

g)

podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu,13) ...

h)

udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania ...

i)

vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, ...

j)

poskytovať dieťaťu, žiakovi, poslucháčovi alebo ich zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo ...

k)

pravidelne informovať dieťa, žiaka, poslucháča alebo ich zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch ...

(3)

Neodborným zasahovaním podľa odseku 1 písm. b) sa na účely tohto zákona rozumie zásah do výkonu ...

(4)

Nikto nesmie práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého pedagogického zamestnanca alebo odborného ...

(5)

Zamestnávateľ nesmie pedagogického zamestnanca ani odborného zamestnanca postihovať alebo znevýhodňovať ...

(6)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nesmie žiadať dary, prijímať dary, navádzať iného ...

TRETIA ČASŤ

PREDPOKLADY NA VÝKON PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI A NA VÝKON ODBORNEJ ČINNOSTI

§ 6
(1)

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti sú:

a)

kvalifikačné predpoklady, ak tento zákon neustanovuje inak,

b)

bezúhonnosť,

c)

zdravotná spôsobilosť,

d)

ovládanie štátneho jazyka,17) ak tento zákon neustanovuje inak,

e)

poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej ...

(2)

Predpoklady uvedené v odseku 1 musí pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec spĺňať po celý ...

§ 7
Kvalifikačné predpoklady
(1)

Kvalifikačným predpokladom na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti je

a)

získanie profesijných kompetencií absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu ...

b)

získanie profesijných kompetencií pre pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, ...

(2)

Požadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa podľa § 13 písm. b), c), d), f) a g) a pre odborného ...

a)

učiteľa základnej umeleckej školy a korepetítora je aj vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa ...

b)

učiteľa materskej školy, vychovávateľa a pedagogického asistenta je aj vysokoškolské vzdelanie ...

c)

majstra odbornej výchovy je aj vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a vyučenie v príslušnom ...

(3)

Ak ide o učiteľa základnej školy, strednej školy, jazykovej školy a základnej umeleckej školy, ...

(4)

Zamestnávateľ môže učiteľovi znížiť kvalifikačnú požiadavku na rozsah jednej tretiny jeho ...

(5)

Súčasťou kvalifikačného predpokladu učiteľov odborných zdravotníckych predmetov v stredných ...

(6)

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom kvalifikačné predpoklady, osobitné ...

(7)

Kvalifikačné predpoklady občanov členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú ...

§ 8
(1)

Pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho ...

a)

pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku (ďalej ...

b)

pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku a špeciálnej ...

c)

ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu.

(2)

Vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu najmenej ...

(3)

Vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa odseku 1 písm. b) poskytujú

a)

vysoké školy absolventom vysokoškolského štúdia v študijnom programe špeciálna pedagogika,

b)

stredné odborné školy a organizácie zriadené ministerstvom na zabezpečenie a plnenie úloh v oblasti ...

(4)

Vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa odseku 1 písm. c) poskytujú

a)

vysoké školy, ktoré majú akreditované učiteľské študijné programy druhého stupňa, absolventom ...

b)

stredné odborné školy a konzervatóriá v rozsahu ustanovenom príslušným vzdelávacím programom ...

c)

organizácie zriadené ministerstvom na zabezpečenie úloh v oblasti kontinuálneho vzdelávania absolventom ...

§ 9
Bezúhonnosť
(1)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

(2)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný oznámiť zamestnávateľovi bez zbytočného ...

(3)

Počas pozastavenia výkonu pedagogickej činnosti a výkonu odbornej činnosti patrí pedagogickému ...

§ 10
Zdravotná spôsobilosť
(1)

Zdravotnou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť ...

(2)

Zdravotnú spôsobilosť preukazuje pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec svojmu zamestnávateľovi ...

(3)

Ak má zamestnávateľ dôvodné podozrenie, že došlo k zmene zdravotnej spôsobilosti pedagogického ...

(4)

Náklady priamo spojené s preukazovaním zdravotnej spôsobilosti podľa odseku 3 uhrádza zamestnávateľ. ...

§ 11
Ovládanie štátneho jazyka
(1)

Ak vzdelanie požadované týmto zákonom bolo získané v inom jazyku ako v štátnom jazyku, preukazuje ...

(2)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec podľa odseku 1 nemusí preukazovať ovládanie štátneho ...

(3)

Jazykovú skúšku podľa odseku 1 organizujú a zabezpečujú

a)

vysoké školy, ktoré sú oprávnené vykonávať štátne skúšky v študijných programoch slovenský ...

b)

stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským pre absolventov stredných škôl.

(4)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný predložiť škole podľa odseku 3 žiadosť ...

a)

titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko,

b)

dátum a miesto narodenia,

c)

adresu trvalého pobytu,

d)

stupeň dosiahnutého vzdelania,

e)

dátum a miesto podania žiadosti,

f)

podpis pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca a

g)

úradne osvedčený doklad o získanom vzdelaní.

(5)

Škola podľa odseku 3 môže pred vykonaním jazykovej skúšky požadovať od uchádzača poplatok ...

(6)

Predmetom jazykovej skúšky je preukázanie znalosti štátneho jazyka potrebnej na výkon pedagogickej ...

(7)

Jazykovú skúšku tvorí ústna časť a písomná časť. Obsah jednotlivých častí jazykovej skúšky ...

(8)

Osvedčenie obsahuje

a)

evidenčné číslo osvedčenia,

b)

titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko absolventa,

c)

dátum a miesto narodenia absolventa,

d)

dátum vykonania jazykovej skúšky,

e)

odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho orgánu školy, v ktorej sa jazyková skúška vykonala.

(9)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec môže požiadať školu, na ktorej vykonal jazykovú ...

(10)

Vykonanie jazykovej skúšky sa nepovažuje za splnenie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie ...

(11)

Ovládanie štátneho jazyka sa nevyžaduje od

a)

učiteľa cudzieho jazyka v jazykových školách,

b)

učiteľa vyučovacieho predmetu, ktorý sa vyučuje v cudzom jazyku v bilingválnom vzdelávaní,

c)

zahraničného lektora, ktorý pôsobí v základnej škole, strednej škole alebo v jazykovej škole. ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

KATEGÓRIE A PODKATEGÓRIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A KATEGÓRIE ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

Kategórie pedagogických zamestnancov

§ 12
Pedagogickí zamestnanci sa členia na tieto kategórie:
a)

učiteľ,

b)

majster odbornej výchovy,

c)

vychovávateľ,

d)

pedagogický asistent,

e)

zahraničný lektor,

f)

tréner športovej školy a tréner športovej triedy,

g)

korepetítor.

§ 13
Učiteľ

Učiteľ vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo ...

a)

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy),

b)

učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy),

c)

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy),

d)

učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné ...

e)

učiteľ základnej umeleckej školy,31)

f)

učiteľ jazykovej školy,32)

g)

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.

§ 14
Majster odbornej výchovy

Majster odbornej výchovy vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní odborného výcviku ...

§ 15
Vychovávateľ

Vychovávateľ vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní výchovného programu.33)

§ 16
Pedagogický asistent
(1)

Pedagogický asistent sa podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy ...

(2)

Podľa kategórie pedagogického zamestnanca, pre ktorého pedagogický asistent vykonáva asistenciu, ...

a)

asistent učiteľa,

b)

asistent vychovávateľa,

c)

asistent majstra odbornej výchovy.

(3)

Na pedagogického zamestnanca, ktorým je pedagogický asistent, sa nevzťahujú ustanovenia § 32 až ...

§ 17
Zahraničný lektor
(1)

Zahraničný lektor sa pri výkone pedagogickej činnosti podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho ...

(2)

Na pedagogického zamestnanca, ktorým je zahraničný lektor, sa nevzťahujú ustanovenia § 32 až ...

§ 18
Tréner športovej školy, tréner športovej triedy a korepetítor
(1)

Tréner športovej školy a tréner športovej triedy sa pri výkone pedagogickej činnosti podieľa ...

(2)

Korepetítor sa pri výkone pedagogickej činnosti podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho ...

(3)

Na pedagogického zamestnanca, ktorým je korepetítor, sa nevzťahujú ustanovenia § 32 až 34, § ...

Kategórie odborných zamestnancov

§ 19
Odborní zamestnanci sa členia na tieto kategórie:
a)

psychológ, školský psychológ,

b)

školský logopéd,

c)

špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg,

d)

liečebný pedagóg,

e)

sociálny pedagóg.

§ 20
Psychológ a školský psychológ
(1)

Psychológ podľa tohto zákona vykonáva odborné činnosti36) v rámci psychologickej diagnostiky, ...

(2)

Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, ...

§ 21
Školský logopéd

Školský logopéd vykonáva odborné činnosti v rámci logopedickej diagnostiky, poradenstva a intervencie ...

§ 22
Špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
(1)

Špeciálny pedagóg podľa tohto zákona vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej ...

(2)

Školský špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogického individuálneho, ...

(3)

Terénny špeciálny pedagóg vykonáva odbornú špeciálnopedagogickú diagnostickú, poradenskú, ...

§ 23
Liečebný pedagóg

Liečebný pedagóg podľa tohto zákona vykonáva odbornú činnosť v rámci terapeuticko-výchovnej ...

§ 24
Sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva ...

PIATA ČASŤ

PROFESIJNÝ ROZVOJ

§ 25
(1)

Profesijný rozvoj je proces prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania kvalifikácie a profesijných ...

(2)

Profesijný rozvoj sa v kariérovom systéme uskutočňuje prostredníctvom

a)

kontinuálneho vzdelávania,

b)

tvorivých aktivít súvisiacich s výkonom pedagogickej činnosti alebo odborných činností,

c)

sebavzdelávania.

(3)

Profesijný štandard v nadväznosti na kvalifikačný predpoklad vymedzuje súbor profesijných kompetencií ...

(4)

Profesijný štandard začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca ...

(5)

Profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie, podkategórie a kariérové pozície pedagogických ...

§ 26
Kariérový systém

Kariérový systém je súbor pravidiel ustanovených na zaradenie pedagogického zamestnanca alebo ...

§ 27
Kariérový stupeň
(1)

Kariérový stupeň vyjadruje mieru preukázaného osvojenia si profesijných kompetencií a náročnosť ...

(2)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec bez rozdielu dosiahnutého stupňa požadovaného vzdelania, ...

a)

začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec,

b)

samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec,

c)

pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou,

d)

pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou.

(3)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa začínajúci pedagogický ...

a)

prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť, ...

b)

pracovného pomeru s iným zamestnávateľom po neúspešnom ukončení adaptačného vzdelávania pedagogického ...

(4)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický ...

a)

úspešne ukončil adaptačné vzdelávanie,

b)

vykonal prvú atestáciu pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca ako ...

c)

vykonal prvú atestáciu pre iný stupeň požadovaného vzdelania pre príslušnú kategóriu pedagogického ...

d)

vykonával pedagogickú prax v rozsahu najmenej dva roky v škole obdobného druhu a typu40) v zahraničí ...

(5)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec ...

a)

prvú atestáciu pre príslušný stupeň požadovaného vzdelania a príslušnú kategóriu pedagogického ...

b)

druhú atestáciu pre inú kategóriu ako tú, v ktorej je zaradený.

(6)

Do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s ...

(7)

Pri zmene zamestnávateľa zaradí nový zamestnávateľ pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca ...

(8)

Po zaradení pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca do príslušného kariérového stupňa ...

(9)

Ak pedagogický zamestnanec vykonáva pedagogickú činnosť v dvoch kategóriách dopĺňaním si základného ...

(10)

V názve kariérového stupňa, do ktorého je pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec zaradený, ...

(11)

Pedagogického asistenta a zahraničného lektora možno zaradiť najvyššie do kariérového stupňa ...

§ 28
Začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec
(1)

Začínajúci pedagogický zamestnanec vykonáva pedagogickú činnosť a začínajúci odborný zamestnanec ...

(2)

Začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec je povinný absolvovať ...

(3)

Začínajúci pedagogický zamestnanec môže vykonávať špecializovanú činnosť triedneho učiteľa ...

§ 29
Samostatný pedagogický zamestnanec a samostatný odborný zamestnanec
(1)

Samostatný pedagogický zamestnanec vykonáva pedagogickú činnosť a samostatný odborný zamestnanec ...

(2)

Samostatný pedagogický zamestnanec a samostatný odborný zamestnanec môže vykonávať špecializované ...

§ 30
Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou a odborný zamestnanec s prvou atestáciou

Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou a odborný zamestnanec s prvou atestáciou je spôsobilý ...

a)

uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca,

b)

pedagogického zamestnanca cvičnej školy alebo cvičného školského zariadenia,45)

c)

vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca,

d)

učiteľa kontinuálneho vzdelávania, ak pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť vykonával ...

e)

člena skúšobnej komisie pre ukončenie adaptačného vzdelávania,

f)

člena skúšobnej komisie pre prvú atestáciu.

§ 31
Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou a odborný zamestnanec s druhou atestáciou

Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou a odborný zamestnanec s druhou atestáciou je spôsobilý ...

a)

odborného garanta programu kontinuálneho vzdelávania,

b)

člena skúšobnej komisie pre druhú atestáciu,

c)

delegovaného člena medzinárodných expertných komisií a národných expertných komisií,

d)

prieskumno-analytickú činnosť týkajúcu sa poznania a vedúcu k zlepšeniu stavu vzdelávania a ...

§ 32
Kariérová pozícia
(1)

Kariérová pozícia vyjadruje funkčné zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca ...

(2)

Kariérové pozície sú:

a)

pedagogický zamestnanec špecialista alebo odborný zamestnanec špecialista,

b)

vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec.

(3)

Štruktúru kariérových pozícií v škole alebo v školskom zariadení určí riaditeľ vo vnútornom ...

§ 33
Pedagogický zamestnanec špecialista a odborný zamestnanec špecialista
(1)

Špecializované činnosti a riadiace činnosti vykonáva pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec ...

(2)

Pedagogickým zamestnancom špecialistom je

a)

triedny učiteľ,

b)

výchovný poradca,

c)

kariérový poradca,

d)

uvádzajúci pedagogický zamestnanec,

e)

vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru,

f)

koordinátor informatizácie,

g)

iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom podľa § 32 ods. 3, ...

(3)

Činnosť pedagogického zamestnanca špecialistu môže vykonávať ten, kto

a)

spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a

b)

má ukončené adaptačné vzdelávanie, ak tento zákon neustanovuje inak.

(4)

Výkon špecializovanej činnosti triedneho učiteľa môže vykonávať aj pedagogický zamestnanec, ...

(5)

Výchovný poradca zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní výchovného poradenstva v oblasti výchovy ...

(6)

Kariérový poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Činnosti ...

(7)

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec koordinuje a zodpovedá za priebeh adaptačného vzdelávania ...

(8)

Vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru koordinuje, ...

(9)

Koordinátor informatizácie zabezpečuje poradenstvo v oblasti informatizácie a koordinuje používanie ...

(10)

Odborným zamestnancom špecialistom je

a)

uvádzajúci odborný zamestnanec,

b)

supervízor,

c)

iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom podľa § 32 ods. 3, ...

(11)

Činnosť odborného zamestnanca špecialistu môže vykonávať ten, kto

a)

spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon odbornej činnosti a

b)

má ukončené adaptačné vzdelávanie.

(12)

Uvádzajúci odborný zamestnanec koordinuje a zodpovedá za priebeh adaptačného vzdelávania začínajúceho ...

(13)

Supervízor koordinuje a odborne dohliada na úroveň jednotlivých odborných činností podľa § ...

§ 34
Vedúci pedagogický zamestnanec a vedúci odborný zamestnanec
(1)

Vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom je

a)

riaditeľ,

b)

zástupca riaditeľa,

c)

hlavný majster odbornej výchovy,

d)

vedúci vychovávateľ,

e)

vedúci odborného útvaru,

f)

ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa osobitného predpisu.15) ...

(2)

Činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca môže vykonávať ...

a)

spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti alebo na výkon odbornej činnosti ...

b)

vykonal prvú atestáciu,

c)

spĺňa podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti, ak tak ustanovuje ...

d)

najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho pedagogického zamestnanca ...

(3)

Funkčné vzdelávanie podľa odseku 2 písm. d) platí najdlhšie sedem rokov od jeho ukončenia. Jeho ...

(4)

Ak vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec nesplní podmienky podľa odseku ...

(5)

Činnosti a povinnosti vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca upravuje ...

ŠIESTA ČASŤ

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE

§ 35
(1)

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces nadobúdania ...

(2)

Poskytovateľom môže byť

a)

škola alebo školské zariadenie podľa osobitného predpisu,50)

b)

vysoká škola,

c)

organizácia zriadená ministerstvom na zabezpečenie alebo plnenie úloh v oblasti kontinuálneho vzdelávania, ...

d)

vzdelávacia organizácia iného ústredného orgánu štátnej správy podľa osobitného predpisu,

e)

cirkev alebo náboženská spoločnosť,18) alebo iná právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti ...

(3)

Absolvovaním kontinuálneho vzdelávania pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec

a)

splní požiadavky na zaradenie do príslušného kariérového stupňa alebo kariérovej pozície,

b)

aktualizuje alebo inovuje svoje profesijné kompetencie.

(4)

Druhy kontinuálneho vzdelávania sú:

a)

adaptačné vzdelávanie,

b)

aktualizačné vzdelávanie,

c)

inovačné vzdelávanie,

d)

špecializačné vzdelávanie,

e)

funkčné vzdelávanie,

f)

kvalifikačné vzdelávanie.

(5)

Kontinuálne vzdelávanie podľa odseku 4 písm. b) až f) sa uskutočňuje prostredníctvom programov ...

(6)

Overenie profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej činnosti, výkonom odbornej činnosti ...

(7)

Poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi po úspešnom ukončení ...

(8)

Osvedčenie o ukončení kontinuálneho vzdelávania podľa odseku 4 písm. b) až f) obsahuje tieto ...

a)

evidenčné číslo osvedčenia a dátum vydania osvedčenia,

b)

titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,

c)

dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,

d)

druh kontinuálneho vzdelávania, názov programu kontinuálneho vzdelávania, rozsah vzdelávania v ...

e)

číslo a dátum vydania rozhodnutia o akreditácii,

f)

názov kategórie alebo podkategórie a kariérovej pozície, pre ktorú je vzdelávanie určené,

g)

názov záverečnej práce alebo záverečnej prezentácie,

h)

odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa.

(9)

Riaditeľ zodpovedá za kontinuálne vzdelávanie, ktoré koordinuje podľa ročného plánu kontinuálneho ...

§ 36
Adaptačné vzdelávanie
(1)

Cieľom adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného ...

(2)

Adaptačné vzdelávanie sa uskutočňuje podľa vzdelávacieho programu adaptačného vzdelávania ...

(3)

Poskytovateľom vzdelávania podľa § 35 ods. 4 písm. a) je škola alebo školské zariadenie, s ktorým ...

(4)

Adaptačné vzdelávanie sa ukončuje záverečným pohovorom a otvorenou hodinou, ktorú predvedie ...

(5)

Začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec, ktorý ukončil adaptačné ...

(6)

Na základe protokolu o ukončení adaptačného vzdelávania po uplynutí 15-dňovej lehoty od jeho ...

(7)

Na rozhodovanie riaditeľa o ukončení adaptačného vzdelávania sa vzťahuje všeobecný predpis ...

(8)

Ak začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec neukončí adaptačné ...

(9)

Adaptačné vzdelávanie sa poskytuje bezplatne.

§ 37
Špecializačné vzdelávanie
(1)

Cieľom špecializačného vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca je získanie ...

(2)

Špecializačné vzdelávanie uskutočňujú poskytovatelia podľa § 35 ods. 2.

(3)

Špecializačné vzdelávanie sa ukončuje obhajobou písomnej záverečnej práce a záverečnou skúškou ...

(4)

O ukončení špecializačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom skúšobnej ...

(5)

Ak sa špecializačné vzdelávanie skončilo neúspešne, môže pedagogický zamestnanec alebo odborný ...

(6)

Štatutárny orgán poskytovateľa môže zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, povoliť iný ...

§ 38
Funkčné vzdelávanie
(1)

Cieľom funkčného vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca je získanie profesijných ...

(2)

Funkčné vzdelávanie poskytuje

a)

organizácia kontinuálneho vzdelávania zriadená ministerstvom,

b)

vzdelávacia organizácia iného ústredného orgánu štátnej správy podľa osobitného predpisu; ...

c)

vysoká škola.

(3)

Funkčné vzdelávanie sa ukončuje obhajobou písomnej záverečnej práce a záverečnou skúškou ...

(4)

O ukončení funkčného vzdelávania sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom a ostatnými členmi ...

(5)

Pri neúspešnom ukončení funkčného vzdelávania môže pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec ...

(6)

Štatutárny orgán poskytovateľa môže zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, povoliť iný ...

§ 39
Aktualizačné vzdelávanie
(1)

Cieľom aktualizačného vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca je udržanie ...

(2)

Aktualizačné vzdelávanie uskutočňujú poskytovatelia podľa § 35 ods. 2.

(3)

Aktualizačné vzdelávanie možno ukončiť záverečnou prezentáciou pred účastníkmi a lektorom ...

(4)

O ukončení aktualizačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol. Ak člen skúšobnej komisie má ...

(5)

Štatutárny orgán poskytovateľa môže zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, povoliť iný ...

(6)

Ak sa aktualizačné vzdelávanie organizuje ako príprava na vykonanie atestácie podľa § 50, toto ...

§ 40
Inovačné vzdelávanie
(1)

Cieľom inovačného vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca je zdokonaľovanie ...

(2)

Inovačné vzdelávanie zabezpečujú poskytovatelia podľa § 35 ods. 2 písm. b) až e).

(3)

Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou ...

(4)

O ukončení inovačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom a všetkými členmi ...

(5)

Pri neúspešnom ukončení inovačného vzdelávania môže pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec ...

(6)

Inovačné vzdelávanie na obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon špecializovaných ...

(7)

Štatutárny orgán poskytovateľa môže zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, povoliť iný ...

§ 41
Kvalifikačné vzdelávanie
(1)

Cieľom kvalifikačného vzdelávania pedagogického zamestnanca je získanie profesijných kompetencií ...

(2)

Kvalifikačné vzdelávanie zabezpečuje poskytovateľ podľa § 35 ods. 2 písm. b) až d) a stredné ...

(3)

Kvalifikačné vzdelávanie sa ukončuje obhajobou písomnej záverečnej práce a záverečnou skúškou ...

(4)

O ukončení kvalifikačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom a ostatnými ...

(5)

Pri neúspešnom ukončení kvalifikačného vzdelávania môže pedagogický zamestnanec vykonať opravnú ...

(6)

Štatutárny orgán poskytovateľa môže zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, povoliť iný ...

§ 42
Akreditácia
(1)

Akreditácia je štátne schválenie programu kontinuálneho vzdelávania na základe posúdenia jeho ...

(2)

Ministerstvo

a)

vykonáva informačnú činnosť v oblasti akreditácie,

b)

vydáva kritériá na vypracovanie a posudzovanie programu kontinuálneho vzdelávania na účely akreditácie, ...

c)

vykonáva kontrolnú činnosť dodržiavania podmienok akreditácie poskytovateľom,

d)

vedie evidenciu žiadostí o akreditáciu,

e)

vydáva rozhodnutie o akreditácii,

f)

utvára podmienky na činnosť akreditačnej rady a vedie evidenciu jej činnosti,

g)

zverejňuje na internetovej stránke ministerstva aktuálny zoznam poskytovateľov akreditovaných programov ...

(3)

Pri rozhodovaní o akreditácii ministerstvo prihliada aj na odborné stanovisko akreditačnej rady ...

(4)

Rozhodnutie o akreditácii obsahuje

a)

číslo rozhodnutia o akreditácii,

b)

názov programu kontinuálneho vzdelávania,

c)

druh kontinuálneho vzdelávania,

d)

názov kategórie, podkategórie, kariérovej pozície alebo vyučovacieho predmetu,

e)

počet kreditov, ktorý sa za absolvovanie programu kontinuálneho vzdelávania prizná,

f)

názov právnickej osoby, ktorej sa akreditácia schvaľuje, a jej identifikačné číslo,

g)

doba platnosti akreditácie.

(5)

Ministerstvo vydá rozhodnutie o akreditácii po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom najviac ...

(6)

Počas platnosti akreditácie nemožno meniť podmienky, na základe ktorých bolo rozhodnutie o akreditácii ...

(7)

Ministerstvo začne konanie o zrušení akreditácie, ak zistí porušenie podmienok akreditácie pri ...

(8)

Na konanie o akreditácii sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.52)

§ 43
Žiadosť o akreditáciu
(1)

Žiadosť o akreditáciu (ďalej len „žiadosť“) predkladá poskytovateľ ministerstvu.

(2)

Žiadosť obsahuje

a)

adresu žiadateľa vrátane mena štatutárneho orgánu,

b)

identifikačné číslo žiadateľa,

c)

úradne osvedčenú kópiu zriaďovacej listiny,

d)

názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania,

e)

druh kontinuálneho vzdelávania,

f)

návrh cieľov, obsahu a rozsahu vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania,

g)

špecifické ciele programu kontinuálneho vzdelávania,

h)

názov kategórie, podkategórie, kariérovej pozície alebo vyučovacieho predmetu,

i)

navrhovaný počet priznaných kreditov za absolvovanie programu kontinuálneho vzdelávania,

j)

dátum a miesto podania žiadosti,

k)

podpis žiadateľa,

l)

doklad o uhradení poplatku v sume 40 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu; ...

§ 44
Akreditačná rada
(1)

Ministerstvo zriaďuje akreditačnú radu ako svoj poradný orgán na účely akreditovania programov ...

(2)

Členov akreditačnej rady vymenúva a odvoláva minister školstva Slovenskej republiky (ďalej len ...

(3)

Činnosť akreditačnej rady materiálne a finančne zabezpečuje organizácia podľa § 35 ods. 2 písm. ...

(4)

Organizácia podľa § 35 ods. 2 písm. c) uhradí členom akreditačnej rady, ktorí nie sú jej zamestnancami, ...

(5)

Ministerstvo vydá štatút akreditačnej rady, ktorý upraví podrobnosti o činnosti akreditačnej ...

§ 45
Poskytovateľ je povinný
a)

uskutočňovať kontinuálne vzdelávanie podľa akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania, ...

b)

predkladať akreditačnej rade na základe výzvy časový plán a miesto uskutočňovania akreditovaného ...

c)

oznámiť akreditačnej rade zmeny sídla a názvu, zrušenie alebo zánik,

d)

viesť písomnú agendu o uskutočňovaní akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania,

e)

umožniť osobám povereným ministerstvom na výkon kontrolnej činnosti na uskutočňovanie a zabezpečenie ...

SIEDMA ČASŤ

KREDITOVÝ SYSTÉM

§ 46
(1)

Kreditový systém je súbor pravidiel ustanovených pre priznávanie a platnosť kreditov.

(2)

Kredity sa priraďujú k jednotlivým programom kontinuálneho vzdelávania alebo k činnostiam podľa ...

(3)

Počet priznaných kreditov zohľadňuje

a)

rozsah a náročnosť absolvovaného programu kontinuálneho vzdelávania,

b)

autorstvo alebo mieru spoluautorstva schválených učebníc, učebných textov, pracovných zošitov, ...

(4)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný na účely priznania kreditového príplatku ...

(5)

Doba platnosti priznaného kreditu je najviac sedem rokov od jeho priznania; zo závažných dôvodov, ...

Získavanie kreditov a pravidlá prideľovania kreditov

§ 47
Získavanie kreditov
(1)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec získa kredity za

a)

absolvované akreditované programy kontinuálneho vzdelávania podľa § 35 ods. 4 písm. b) až d) ...

b)

profesijné kompetencie získané výkonom pedagogickej činnosti, výkonom odbornej činnosti alebo ...

(2)

Rovnako pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec získa kredity ich priznaním akreditačnou ...

a)

objektívne merateľné tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom ...

1.

autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných pomôcok vrátane počítačových ...

2.

iné tvorivé aktivity, napríklad výsledky výskumu, patenty, vynálezy, odborno-preventívne programy, ...

b)

absolvované vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom ...

(3)

Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi možno priznať podľa odseku 2 najviac 30 kreditov ...

(4)

Kredity možno získavať aj pri prerušení výkonu pedagogickej činnosti alebo prerušení výkonu ...

a)

z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, prechodu na výkon odborných činností ...

b)

z iného dôvodu prerušenia nepresahujúceho dobu troch rokov.

(5)

Kredity nemožno získať za kontinuálne vzdelávanie na výkon činností pedagogického zamestnanca ...

§ 48
Pravidlá prideľovania kreditov

Počet kreditov pridelených akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania zohľadňuje jeho ...

ÔSMA ČASŤ

ATESTÁCIE

§ 49
Atestácia
(1)

Na účely tohto zákona je atestácia overenie získaných kompetencií vymedzených profesijným štandardom ...

(2)

Pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec a zamestnanec, ktorý má prerušenú pedagogickú činnosť ...

(3)

Atestáciu môže uskutočňovať

a)

organizácia zriadená ministerstvom61) na zabezpečenie alebo plnenie úloh v oblasti kontinuálneho ...

b)

organizácia iného ústredného orgánu štátnej správy zriadená podľa osobitného predpisu,62)

c)

vysoká škola.

(4)

Učitelia kontinuálneho vzdelávania vykonávajú druhú atestáciu podľa tohto zákona pred atestačnou ...

(5)

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec môže vykonať atestáciu len v kategórii alebo ...

(6)

Atestáciu tvorí obhajoba písomnej atestačnej práce a atestačná skúška. Pedagogický zamestnanec ...

a)

obháji atestačnú prácu z oblasti výkonu činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii ...

b)

vykoná atestačnú skúšku, ktorou preukáže profesijné kompetencie potrebné na zaradenie do príslušného ...

(7)

Vykonaná atestácia platí len pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu a príslušný stupeň ...

(8)

Organizácia podľa odseku 3 môže požadovať od uchádzača za vykonanie atestácie poplatok najviac ...

(9)

Ustanoveniami odsekov 1 až 8 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu63) o špecializačnom ...

§ 50
Vykonávanie atestácie
(1)

O vykonanie atestácie sa môže uchádzať pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec a zamestnanec ...

(2)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec predkladá žiadosť o vykonanie atestácie, ktorá ...

a)

titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko,

b)

dátum a miesto narodenia,

c)

adresu trvalého pobytu,

d)

zaradenie do kategórie alebo podkategórie,

e)

stupeň dosiahnutého vzdelania,

f)

získaný počet kreditov podľa odseku 1,

g)

názov atestačnej práce,

h)

dve vyhotovenia atestačnej práce,

i)

formu vykonania atestačnej skúšky,

j)

úradne overený doklad o vykonaní prvej atestácie, ak sa uchádza o vykonanie druhej atestácie,

k)

dátum, miesto a podpis pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,

l)

odtlačok pečiatky a podpis riaditeľa, ktorým sa potvrdzuje správnosť uvedených údajov v žiadosti; ...

(3)

Organizácia podľa § 49 ods. 3 na základe dvoch posudkov atestačnej práce

a)

určí termín vykonania atestácie alebo

b)

zamietne vykonanie atestácie pre nedostatočnú kvalitu atestačnej práce; zamietnutie vykonania atestácie ...

(4)

O vykonaní atestácie sa vyhotovuje protokol, ktorý podpíše predseda a všetci členovia atestačnej ...

(5)

Osvedčenie o atestácii obsahuje

a)

evidenčné číslo osvedčenia,

b)

titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,

c)

dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,

d)

zaradenie do kategórie a podkategórie,

e)

stupeň dosiahnutého vzdelania,

f)

názov atestačnej práce,

g)

dátum vykonania atestácie,

h)

odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho orgánu organizácie podľa § 49 ods. 3.

(6)

Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec neobhájil atestačnú prácu, riaditeľ organizácie ...

(7)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý neúspešne vykonal atestačnú skúšku, môže ...

(8)

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý nevykonal opravnú atestačnú skúšku ...

(9)

Posudok na atestačnú prácu môže vypracovať ten, kto spĺňa predpoklady byť členom príslušnej ...

§ 51
Atestačná komisia
(1)

Atestačné komisie sa zriaďujú pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov ...

(2)

Atestačná komisia je päťčlenná vrátane jej predsedu. Predseda atestačnej komisie nie je zamestnancom ...

(3)

Za zabezpečenie podmienok na vykonanie atestácií zodpovedá štatutárny zástupca organizácie podľa ...

(4)

Členom atestačnej komisie pre prvú atestáciu môže byť učiteľ vysokej školy najmenej s vysokoškolským ...

(5)

Členom atestačnej komisie pre druhú atestáciu môže byť učiteľ vysokej školy s vysokoškolským ...

(6)

Členom atestačnej komisie podľa odsekov 4 a 5 je vždy najmenej jeden učiteľ vysokej školy a najmenej ...

DEVIATA ČASŤ

HODNOTENIE PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA A ODBORNÉHO ZAMESTNANCA

§ 52
(1)

Výsledky, kvalitu a náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti, mieru ...

a)

uvádzajúci pedagogický zamestnanec začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúci ...

b)

priamy nadriadený podriadeného jedenkrát ročne najneskôr do konca školského roka.

(2)

O hodnotení sa vyhotovuje písomný záznam.

(3)

Hodnotenie podľa odseku 1 je podkladom na

a)

rozhodnutie riaditeľa o ukončení adaptačného vzdelávania,

b)

vypracovanie plánu kontinuálneho vzdelávania,

c)

odmeňovanie.65)

(4)

Zamestnávateľ rozpracuje zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ...

DESIATA ČASŤ

STAROSTLIVOSŤ O PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA A ODBORNÉHO ZAMESTNANCA, JEHO OCHRANA A MORÁLNE OCEŇOVANIE <span class="shorten">...</span>

§ 53
(2)

Súvislým výkonom pedagogickej činnosti alebo súvislým výkonom odbornej činnosti sa rozumie nepretržitý ...

(3)

Zamestnávateľ je povinný uhradiť náklady podľa odseku 1 písm. a) zamestnancovi len do sumy životného ...

(4)

Zamestnávateľ uhradí pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi

a)

jedenkrát ročne preukázanú hodnotu vakcíny proti chrípke, najviac vo výške 5 % sumy životného ...

§ 54
(2)

Ak trvá pracovný pomer pedagogického zamestnanca len v období školského vyučovania, vzniká mu ...

(3)

Pracovné voľno podľa odseku 1 čerpá pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec za podmienok ...

§ 55

Riaditeľ zabezpečí pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne ...

§ 56
Morálne oceňovanie
(1)

Minister môže udeliť pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi morálne ocenenie, ktoré ...

a)

celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní, na úseku vedy, ...

b)

dlhoročný podiel na rozvoji školstva Slovenskej republiky v oblasti výchovy a vzdelávania, humánneho ...

c)

mimoriadne výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov.

(2)

Návrh na morálne ocenenie podľa odseku 1 predkladajú

a)

riaditeľ alebo zriaďovateľ,

b)

iná právnická osoba alebo fyzická osoba,

c)

ústredné orgány štátnej správy, orgány miestnej štátnej správy, obce, vyššie územné celky ...

(3)

Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi môže udeliť morálne ocenenie, ktoré môže ...

JEDENÁSTA ČASŤ

FINANCOVANIE ATESTÁCIÍ A FINANCOVANIE KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA

§ 57
(1)

Financovanie atestácií a financovanie kontinuálneho vzdelávania sa zabezpečuje

a)

z prostriedkov štátneho rozpočtu,

b)

z prostriedkov rozpočtov samosprávnych krajov a obcí v rozsahu svojich pôsobností,

c)

z prostriedkov rozpočtov zriaďovateľov,

d)

z prostriedkov zamestnávateľov,

e)

z úhrad účastníkov kontinuálneho vzdelávania,

f)

z príspevkov a darov alebo

g)

z iných zdrojov.

(2)

Náklady spojené s atestáciami a s kontinuálnym vzdelávaním pedagogických zamestnancov alebo odborných ...

(3)

Škola alebo školské zariadenie plánuje finančné prostriedky na kontinuálne vzdelávanie svojich ...

DVANÁSTA ČASŤ

REGISTER PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV, ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV A ĎALŠÍCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH <span class="shorten">...</span>

§ 58
(1)

Register pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských ...

a)

zo školského registra zamestnancov, ktorý spravuje škola alebo školské zariadenie,

b)

z územného registra zamestnancov, ktorý spravuje orgán miestnej štátnej správy v školstve,

c)

z centrálneho školského registra zamestnancov okrem škôl a školských zariadení zriaďovaných ...

(2)

Register zamestnancov slúži na účely

a)

zabezpečovania a plánovania kontinuálneho vzdelávania podľa tohto zákona,

b)

financovania škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu,69)

c)

štatistické.

(3)

Register zamestnancov sa vedie v súlade s osobitnými predpismi.70) Údaje v registri môžu spracúvať ...

(4)

Register zamestnancov je neverejný okrem údajov uvedených v § 59 ods. 1 písm. a), b), g), h) a ...

(5)

Na uchovávanie údajov z registra zamestnancov sa vzťahuje osobitný predpis.72)

(6)

Školy, školské zariadenia a ministerstvo sú povinné aktualizovať údaje v registri zamestnancov, ...

§ 59
(1)

Škola a školské zariadenie vedie v školskom registri zamestnancov tieto údaje:

a)

meno a priezvisko,

b)

titul,

c)

dátum narodenia,

d)

rodné číslo,

e)

pohlavie,

f)

štátne občianstvo,

g)

získaný stupeň vzdelania,

h)

absolvovaný študijný program alebo vzdelávací program,

i)

absolvovanie jazykovej skúšky,

j)

bezúhonnosť,

k)

zdravotná spôsobilosť,

l)

kategória,

m)

podkategória,

n)

kariérový stupeň,

o)

platová trieda,

p)

pracovná trieda,

q)

týždenný pracovný čas,

r)

ustanovený rozsah výchovno-vzdelávacej práce,

s)

absolvované kontinuálne vzdelávanie,

t)

počet získaných kreditov,

u)

dátum priznania kreditového príplatku,

v)

dátum a výška priznaného špecializačného príplatku,

w)

adresa trvalého pobytu,

x)

dátum vzniku pracovného pomeru,

y)

číslo pracovnej zmluvy a dátum jej vyhotovenia, na základe ktorej sa založil pracovný pomer,

z)

stupeň vzdelania,

aa) dátum skončenia pracovného pomeru,

ab) číslo dokladu o skončení pracovného pomeru a dátum jeho vyhotovenia,

ac) zamestnávateľ.

(2)

Štruktúru informačnej vety registra zamestnancov v prevádzkovej databáze a jej technické podmienky ...

(3)

Riaditeľ školy alebo školského zariadenia poskytuje zriaďovateľovi údaje podľa odseku 1 najmenej ...

(4)

Orgán miestnej štátnej správy v školstve vedie údaje podľa odseku 1 zo všetkých škôl a školských ...

(5)

Orgán miestnej štátnej správy v školstve využíva údaje podľa odseku 1 pri zabezpečovaní a ...

(6)

Ministerstvo spracuje údaje poskytnuté orgánom miestnej štátnej správy v školstve podľa odseku ...

(7)

Škola alebo školské zariadenie, ktoré má elektronický informačný systém, ak je to technicky ...

TRINÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 60
Spoločné ustanovenia
(1)

Organizáciu, obsah, rozsah, druhy, formy a ukončovanie kontinuálneho vzdelávania, atestácie, získavanie, ...

(2)

Pedagogický zamestnanec je povinný začať vzdelávanie na získanie pedagogickej spôsobilosti podľa ...

(3)

Pedagogický zamestnanec je povinný začať vzdelávanie na získanie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti ...

(4)

Do doby ukončenia vzdelávania na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1 písm. ...

(5)

Do doby ukončenia vzdelávania na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1 písm. ...

(6)

Nezískanie kvalifikačného predpokladu alebo stupňa vzdelania v lehotách podľa odsekov 2 a 3 sa ...

(7)

Pôsobnosť podľa tohto zákona k pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení v odvetvovej ...

(8)

Osvedčenie podľa § 35 ods. 7 a 8 a § 50 ods. 5 je verejnou listinou a vydáva sa na tlačive, ktorého ...

(9)

Protokol o vykonaní kontinuálneho vzdelávania je súčasťou registratúry poskytovateľa. Protokol ...

(10)

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí cudzincov ...

(11)

Štátny dohľad nad kontinuálnym vzdelávaním a atestáciami vykonáva ministerstvo v spolupráci ...

§ 61
Prechodné ustanovenia
(1)

Splnenie odbornej spôsobilosti a pedagogickej spôsobilosti pedagogického zamestnanca podľa doterajších ...

(2)

Pedagogickému zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ podľa doterajších predpisov zachoval výnimku ...

(3)

Pedagogický zamestnanec, ktorý nesplnil kvalifikačný predpoklad podľa § 8 ods. 1 písm. a) podľa ...

(4)

Pedagogický zamestnanec, ktorý nesplnil kvalifikačný predpoklad podľa § 8 ods. 1 písm. b) podľa ...

(5)

Pedagogický asistent, ktorý nesplnil kvalifikačný predpoklad podľa doterajších predpisov, doplní ...

(6)

Nezískanie pedagogickej spôsobilosti alebo špeciálno-pedagogickej spôsobilosti v lehotách uvedených ...

(7)

Pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej päť rokov pedagogickej praxe a vykonal I. kvalifikačnú ...

(8)

Pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej desať rokov pedagogickej praxe a vykonal I. kvalifikačnú ...

(9)

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý uzatvoril pracovný pomer na výkon pedagogickej ...

(10)

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý uzatvoril pracovný pomer na výkon pedagogickej ...

(11)

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktoré sa podľa doterajších predpisov uznávalo ...

(12)

Požiadavka vykonania prvej atestácie sa do 31. decembra 2016 neuplatňuje, ak ide o vedúceho pedagogického ...

(13)

Projekty ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov schválené podľa doterajších predpisov ...

(14)

Projekty ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktoré sa začali ...

(15)

Vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec, ktorý ukončil prípravu vedúcich ...

(16)

Za bezúhonného pedagogického zamestnanca a za bezúhonného odborného zamestnanca sa na účely ...

Záverečné ustanovenia

§ 62

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v ...

§ 63

Zrušujú sa:

1.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej ...

2.

vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti ...

3.

vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 42/1996 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických ...

Čl. II

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

V § 37 písm. b) sa slová „učiteľovi alebo vychovávateľovi“ nahrádzajú slovami „pedagogickému ...

Čl. III

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ...

1.

V § 1 ods. 1 písm. i) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou.

2.

V § 1 ods. 1 sa za písmeno i) vkladajú nové písmená j) a k), ktoré znejú:

„j) školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie4a) v zriaďovateľskej ...

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno l).

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a až 4c znejú:

„4a) § 27 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene ...

3.

§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Tento zákon sa nevzťahuje na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov základnej ...

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „Napríklad vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej ...

5.

V § 4 ods. 1 písmeno i) znie:

„i)
príplatok za výkon špecializovanej činnosti,“.

6.

V § 4 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

„j)
kreditový príplatok,“.

Doterajšie písmená j) až r) sa označujú ako písmená k) až s).

7.

V § 4 ods. 4 sa slová „až i)“ nahrádzajú slovami „až j)“, za slovami „§ 30 ods. 3“ ...

8.

V § 5 odsek 11 znie:

„(11) Pri zaradení zamestnanca do platovej triedy zamestnávateľ neprihliada na dosiahnutý vyšší ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa znie:

„11aa)
§ 27 ods. 2 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z.“.

9.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 5a Pracovné triedy a zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do pracovných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11ab a 11ac znejú:

„11ab) § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. 11ac) Zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...

10.

V § 6 ods. 1 sa slová „pedagogického zamestnanca11a)“ nahrádzajú slovami „pedagogického ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a)
§ 3 a 4 zákona č. 317/2009 Z. z.“.

11.

V § 6 ods. 7 sa za slová „pedagogického zamestnanca“ vkladajú slová „a odborného zamestnanca“. ...

12.

V § 7 ods. 1 sa za slová „pedagogického zamestnanca“ vkladá čiarka a slová „odborného zamestnanca“, ...

13.

V § 7 ods. 2 sa za slovami „písm. g)“ spojka „a“ nahrádza čiarkou, za slová „vedúceho ...

14.

V § 7 ods. 4 sa za slová „pedagogického zamestnanca“ vkladajú slová „a odborného zamestnanca“. ...

15.

V § 7 ods. 6 písm. b) sa vypúšťa prvý a druhý bod. Doterajší tretí a štvrtý bod sa označujú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.

16.

V § 7 odseky 9 až 11 znejú:

„(9) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí tarifný plat, ktorý je súčtom ...

17.

V § 8 ods. 2 prvá veta znie:

„Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí zamestnávateľ v rámci rozpätia percentuálneho ...

18.

V § 10 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a pedagogickému zamestnancovi aj za podmienok podľa odseku ...

19.

V § 10 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a sa vypúšťa.

20.

V § 10 odsek 3 znie:

„(3) Limit osobného príplatku na účely odseku 1 je 100 % platovej tarify najvyššieho platového ...

21.

Za § 13 sa vkladajú § 13a a 13b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Príplatok za výkon špecializovanej činnosti § 13a (1) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému ...

22.

§ 14 vrátane nadpisu znie:

„§ 14 Kreditový príplatok (1) Zamestnancovi, okrem pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 30a až 30e znejú:

„30a) Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

23.

V § 22 ods. 1 a 6 sa slová „písm. k) až r)“ nahrádzajú slovami „písm. l) až s)“.

24.

V § 27 ods. 3 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1 druhej vety a odseku 2“. ...

25.

V § 27 ods. 4 posledná veta znie: „Suma zistená podľa § 15 až 19a a § 21 v závislosti od počtu ...

26.

§ 27 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Ak je pedagogický zamestnanec preradený do inej pracovnej triedy, patrí mu tarifný plat zodpovedajúci ...

27.

Za § 32a sa vkladá § 32b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 32b Prechodné ustanovenia účinné k 1. novembru 2009 (1) Ak funkčný plat pedagogického zamestnanca ...

28.

Príloha č. 7 znie:

„Príloha č. 7 k zákonu č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č. 317/2009 Z. z. PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ...

Čl. IV

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení ...

V § 93 odsek 6 znie:

„(6) Na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca74) v zariadení sa vzťahuje osobitný ...

Čl. V

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ...

„(14) Na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca30) v zariadení sociálnych služieb ...

„30) § 12 a 19 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ...

Čl. VI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2009 okrem čl. I § 54 ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 317/2009 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. Smernica Rady 77/486/EHS z 25. júla 1977 o vzdelávaní detí migrujúcich pracovníkov (Mimoriadne ...

  2. Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami ...

  3. Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie ...

  4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí ...

Poznámky

 • 1)  § 19 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a ...
 • 2)  § 109 až 111 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 3)  § 15 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 45 ods. 1 zákona č. 305/2005 ...
 • 4)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
 • 5)  § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 6)  Zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 7 Zákonníka práce.
 • 8)  § 97 ods. 1 Zákonníka práce.
 • 9)  § 139 ods. 1 písm. h) Trestného zákona.
 • 10)  Napríklad Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení ...
 • 11)  § 144 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 184/2009 Z. z.
 • 12)  § 11 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 13)  § 7 a 8 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 184/2009 Z. z.
 • 14)  § 144 ods.1 písm. m) a ods. 6 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 15)  § 9 Zákonníka práce.
 • 16)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z.o kontrole v štátnej správe ...
 • 17)  § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej ...
 • 18)  Napríklad zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských ...
 • 19)  Napríklad § 50 a 51 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 6 zákona č. 245/2008 ...
 • 20)  Napríklad § 52 a 53 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 16 zákona č. ...
 • 21)  § 2 písm. k) zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 22)  § 95 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 23)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho ...
 • 24)  Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.
 • 25)  § 102 ods. 2 písm. s) zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 581/2007 Z. z. o doplňujúcom pedagogickom ...
 • 27)  Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 28)  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 29)  § 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  § 16 a 17 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 31)  § 49 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 32)  § 53 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 33)  § 8 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 34)  § 104 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 35)  § 95 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 36)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej ...
 • 37)  Zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  § 2 písm. v) zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 39)  § 83 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40)  § 27 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 41)  Zákonník práce.
 • 42)  § 4 a 7 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom ...
 • 43)  § 166 až 169 Zákonníka práce.
 • 44)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 45)  § 37 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 27 a § 112 ods. 1 písm. a) a ...
 • 46)  § 134 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 47)  § 3 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 48)  § 3 ods. 8 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49)  Napríklad § 82 Zákonníka práce,§ 8 a 9 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...
 • 50)  Napríklad § 19 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. ...
 • 51)  Napríklad § 153 Zákonníka práce,§ 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších ...
 • 52)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 53)  § 10 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 54)  § 63 ods. 1 písm. d) prvý bod Zákonníka práce.
 • 55)  § 19 ods. 2 písm. d) a § 21 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56)  § 4 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 57)  § 226 Zákonníka práce.
 • 58)  § 14 zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 59)  § 13 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 37/2009 Z. z.
 • 60)  § 7 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 61)  § 14 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 62)  Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 401/2002 Z. z. o zriadení ...
 • 63)  § 39 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 64)  § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 65)  Napríklad Zákonník práce, zákon č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 66)  § 11 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 67)  § 7 ods. 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného ...
 • 68)  Zákon č. 5/2004 Z. z.o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 69)  Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení ...
 • 70)  Napríklad zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 71)  § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 72)  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 73)  § 146 zákona č. 245/2008 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore