Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69449
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 314/2018 účinný od 01.03.2019


Platnosť od: 14.11.2018
Účinnosť od: 01.03.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne orgány, Trestné právo procesné, Ústavné súdnictvo, Prokuratúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 314/2018 účinný od 01.03.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 314/2018 s účinnosťou od 01.03.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje organizáciu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“), ...

§ 2
Postavenie a sídlo ústavného súdu
(1)

Ústavný súd je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti.

(2)

Sídlom ústavného súdu je mesto Košice.

DRUHÁ ČASŤ

ORGANIZÁCIA, RIADENIE A ROZHODOVANIE ÚSTAVNÉHO SÚDU

§ 3
Zloženie ústavného súdu
(1)

Ústavný súd sa skladá z 13 sudcov ústavného súdu, z ktorých jeden je predsedom ústavného súdu ...

(2)

Predsedu ústavného súdu a podpredsedu ústavného súdu vymenúva zo sudcov ústavného súdu prezident ...

§ 4
Predseda ústavného súdu
(1)

Ústavný súd riadi predseda ústavného súdu.

(2)

Predseda ústavného súdu

a)
koná v mene ústavného súdu a zastupuje ho navonok,
b)
zabezpečuje riadny chod ústavného súdu prostredníctvom kancelárie ústavného súdu,
c)
prijíma sľub zvoleného kandidáta na funkciu prezidenta,
d)
na základe oznámenia prezidenta písomne oznamuje predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky skutočnosť, ...
e)
plní ďalšie úlohy, ktoré mu ukladá zákon.
(3)

Ak nie je prítomný predseda ústavného súdu ani podpredseda ústavného súdu alebo ak nie je nikto ...

(4)

Predseda ústavného súdu môže písomne poveriť plnením úloh predsedu ústavného súdu v určenom ...

§ 5
Podpredseda ústavného súdu
(1)

Podpredseda ústavného súdu dočasne vykonáva právomoci predsedu ústavného súdu, ak predseda ...

(2)

Podpredseda ústavného súdu zastupuje predsedu ústavného súdu, ak predseda ústavného súdu

a)
poverí podpredsedu ústavného súdu zastupovaním alebo
b)
nemôže svoju funkciu vykonávať; o zastupovaní v takom prípade rozhodne na návrh podpredsedu ústavného ...
(3)

Podpredseda ústavného súdu koná podľa odseku 1 vo funkcii „podpredseda Ústavného súdu Slovenskej ...

§ 6
Rozhodovanie ústavného súdu
(1)

Ústavný súd rozhoduje v pléne alebo v senátoch.

(2)

Vec na rozhodnutie pléna ústavného súdu alebo senátu ústavného súdu pripravuje a na zasadnutí ...

Plénum ústavného súdu

§ 7
(1)

Ústavný súd rozhoduje v pléne

a)
vo veciach ustanovených v čl. 105 ods. 2, čl. 107, čl. 125 ods. 1 písm. a) a b), čl. 125a ods. ...
b)
o zjednocovaní právnych názorov senátov ústavného súdu,
c)
o vylúčení sudcu ústavného súdu pre jeho zaujatosť, ak ide o vec patriacu do pôsobnosti pléna ...
d)
o obnove konania podľa čl. 133 ústavy, ak sa týka veci patriacej do pôsobnosti pléna ústavného ...
e)
o spojení vecí patriacich do pôsobnosti senátu ústavného súdu, ak ide o veci prerokúvané v ...
f)
o disciplinárnej zodpovednosti sudcu ústavného súdu a o uložení disciplinárneho trestu sudcovi ...
(2)

V pléne rozhoduje ústavný súd aj o

a)
úprave svojich vnútorných pomerov,
b)
návrhu rozpočtu kancelárie ústavného súdu.
(3)

Vo veciach uvedených v odseku 1 písm. a) až e) rozhoduje plénum ústavného súdu na základe návrhu ...

(4)

Vo veciach uvedených v odseku 1 písm. f) a v odseku 2 rozhoduje plénum ústavného súdu na základe ...

(5)

Každý sudca ústavného súdu má právo podať proti návrhu rozhodnutia protinávrh. O protinávrhu ...

§ 8
(1)

Plénum ústavného súdu sa skladá zo všetkých sudcov ústavného súdu.

(2)

Zasadnutie pléna ústavného súdu zvoláva, jeho program určuje a rokovanie vedie predseda ústavného ...

(3)

Rokovanie pléna ústavného súdu vedie predseda ústavného súdu tak, aby sa prerokovali všetky ...

(4)

Ústavný súd je spôsobilý v pléne konať a uznášať sa, ak je na rokovaní a rozhodovaní pléna ...

(5)

Plénum ústavného súdu sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých sudcov ústavného ...

§ 9
(1)

Rokovanie pléna ústavného súdu je neverejné; ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté.

(2)

Na rokovaní pléna ústavného súdu sa môžu zúčastniť zamestnanci kancelárie ústavného súdu ...

(3)

Porada a hlasovanie pléna ústavného súdu sú vždy neverejné. Okrem sudcov ústavného súdu tvoriacich ...

(4)

O veciach podľa čl. 136 ods. 2 a 3 ústavy sa hlasuje tajne. Plénum ústavného súdu sa môže nadpolovičnou ...

Senát ústavného súdu

§ 10
(1)

V senáte rozhoduje ústavný súd vo veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti pléna ústavného súdu. ...

(2)

Senát ústavného súdu rozhoduje na základe návrhu rozhodnutia predloženého sudcom spravodajcom. ...

(3)

Členovia senátu ústavného súdu majú právo podať protinávrh, o ktorom sa hlasuje pred hlasovaním ...

§ 11
(1)

Senát ústavného súdu sa skladá z troch sudcov ústavného súdu, z ktorých jeden je predsedom ...

(2)

Zloženie senátov ústavného súdu a zastupovanie ich členov určuje plénum ústavného súdu v ...

(3)

Zasadnutie senátu ústavného súdu zvoláva, jeho program určuje a rokovanie vedie predseda senátu ...

(4)

Predsedu senátu ústavného súdu volí senát ústavného súdu zo svojich členov. Funkčné obdobie ...

(5)

Predseda senátu ústavného súdu vedie rokovanie senátu ústavného súdu tak, aby sa prerokovali ...

(6)

Ústavný súd je spôsobilý v senáte konať a uznášať sa, ak sú na rokovaní a rozhodovaní senátu ...

(7)

Senát ústavného súdu sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov svojich členov.

§ 12

Na rokovanie senátu ústavného súdu sa použije § 9 ods. 1 až 3 rovnako.

§ 13
Zjednocovanie právnych názorov senátov ústavného súdu
(1)

Ak senát ústavného súdu v rámci svojej rozhodovacej činnosti dospeje k právnemu názoru odlišnému ...

(2)

V konaní pred plénom ústavného súdu podľa odseku 1 zostáva sudcom spravodajcom sudca ústavného ...

(3)

Predseda ústavného súdu predloží plénu ústavného súdu návrh na zjednotenie právnych názorov, ...

(4)

V konaní pred plénom ústavného súdu podľa odseku 3 je sudcom spravodajcom predseda ústavného ...

TRETIA ČASŤ

SUDCOVIA ÚSTAVNÉHO SÚDU

Ustanovovanie sudcov ústavného súdu do funkcie

§ 14
(1)

Sudcov ústavného súdu vymenúva na návrh Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná ...

(2)

Národná rada navrhuje dvojnásobný počet kandidátov na sudcov ústavného súdu, ktorých má prezident ...

(3)

Funkčné obdobie sudcu ústavného súdu je 12 rokov; začína plynúť dňom zloženia sľubu sudcu ...

§ 15
(1)

Návrhy na voľbu kandidátov na sudcov ústavného súdu môžu podať národnej rade

a)
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanci národnej rady“),
b)
vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),
c)
predseda ústavného súdu,
d)
predseda Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „predseda súdnej rady“),
e)
najmenej päť členov Súdnej rady Slovenskej republiky,
f)
predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda najvyššieho súdu“),
g)
generálny prokurátor Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“),
h)
verejný ochranca práv,
i)
profesijné organizácie právnikov,
j)
vedecké inštitúcie pôsobiace v oblasti práva.
(2)

Návrh na voľbu kandidáta na sudcu ústavného súdu okrem náležitostí podľa osobitného predpisu1) ...

a)
označenie navrhovateľa,
b)
predmet návrhu,
c)
listiny preukazujúce, že uchádzač o funkciu sudcu ústavného súdu spĺňa podmienky na vymenovanie ...
1.
originál alebo úradne overenú kópiu listiny osvedčujúcej meno, priezvisko, vek, štátne občianstvo ...
2.
originál alebo úradne overenú kópiu listiny preukazujúcej dosiahnuté vysokoškolské právnické ...
3.
doklady, z ktorých vyplýva, že uchádzač o funkciu sudcu ústavného súdu je najmenej 15 rokov ...
4.
vyhlásenie uchádzača o funkciu sudcu ústavného súdu, že nie je členom politickej strany alebo ...
5.
vyhlásenie uchádzača o funkciu sudcu ústavného súdu, že nevykonáva funkciu alebo činnosť, ...
d)
dátum vyhotovenia návrhu a podpis navrhovateľa.
(3)

Návrh na voľbu kandidátov na sudcov ústavného súdu musí byť odôvodnený a jeho prílohou musí ...

§ 16

Sudca ústavného súdu skladá do rúk prezidenta sľub podľa čl. 134 ods. 4 ústavy. Odmietnutie ...

Zánik funkcie sudcu ústavného súdu

§ 17
(1)

Sudcovi ústavného súdu zaniká jeho funkcia uplynutím funkčného obdobia, na ktoré bol vymenovaný. ...

(2)

Pred uplynutím funkčného obdobia zaniká sudcovi ústavného súdu jeho funkcia

a)
vzdaním sa funkcie,
b)
odvolaním z funkcie,
c)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(3)

Ak sudcovi ústavného súdu zanikne jeho funkcia pred uplynutím funkčného obdobia, prezident vymenuje ...

§ 18

Sudca ústavného súdu sa môže svojej funkcie vzdať písomným oznámením predsedovi ústavného ...

§ 19
(1)

Prezident sudcu ústavného súdu odvolá

a)
na základe právoplatného odsudzujúceho rozsudku za úmyselný trestný čin alebo ak bol sudca ústavného ...
b)
na základe disciplinárneho rozhodnutia ústavného súdu za čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom ...
c)
ak mu ústavný súd oznámil, že sudca ústavného súdu sa nezúčastňuje na konaní ústavného ...
d)
ak zanikla voliteľnosť sudcu ústavného súdu do národnej rady.
(2)

Funkcia sudcovi ústavného súdu zaniká nasledujúci deň po dni doručenia rozhodnutia prezidenta ...

(3)

Predseda ústavného súdu bezodkladne zašle prezidentovi

a)
právoplatný rozsudok, ktorým súd odsúdil sudcu ústavného súdu za spáchanie úmyselného trestného ...
b)
právoplatný rozsudok, ktorým súd odsúdil sudcu ústavného súdu za spáchanie trestného činu, ...
c)
disciplinárne rozhodnutie ústavného súdu, z ktorého vyplýva, že sudca ústavného súdu spáchal ...
d)
oznámenie, že sudca ústavného súdu sa nezúčastňuje na konaní ústavného súdu dlhšie ako ...
e)
oznámenie, že zanikla voliteľnosť sudcu ústavného súdu do národnej rady.
(4)

Orgán verejnej moci, ktorý pri výkone svojej právomoci získa informáciu alebo vydá rozhodnutie ...

Postavenie sudcov ústavného súdu, ich práva a povinnosti

§ 20
(1)

Sudca ústavného súdu nesmie vykonávať funkcie, zamestnania alebo činnosti, ktoré sú nezlučiteľné ...

(2)

Ak sudca ústavného súdu vykonáva funkciu, zamestnanie alebo činnosť uvedenú v odseku 1, predseda ...

(3)

Ak sudca ústavného súdu neuposlúchne výzvu predsedu ústavného súdu a naďalej vykonáva funkciu, ...

§ 21
(1)

Sudca ústavného súdu vykonáva funkciu sudcu ústavného súdu ako ústavný činiteľ v osobitnom ...

(2)

Pracovný pomer, štátnozamestnanecký pomer, služobný pomer, osobitný vzťah sudcu k štátu alebo ...

§ 22
(1)

Sudca ústavného súdu je povinný chrániť neporušiteľnosť prirodzených práv človeka, práv ...

(2)

Sudca ústavného súdu je pri výkone svojej funkcie nezávislý a pri rozhodovaní je viazaný ústavou, ...

(3)

Sudca ústavného súdu je viazaný aj zákonmi pri rozhodovaní o súlade

a)
nariadení vlády, právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy ...
b)
všeobecne záväzných nariadení podľa čl. 68 ústavy s ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými ...
c)
právnych predpisov miestnych orgánov štátnej správy a všeobecne záväzných nariadení orgánov ...
§ 23
(1)

Sudca ústavného súdu je povinný vykonávať svoju funkciu svedomite a zdržať sa pri jej výkone ...

(2)

Sudca ústavného súdu je povinný zdržať sa výkonu funkcie, zamestnania alebo činnosti nezlučiteľnej ...

(3)

Sudca ústavného súdu je povinný zachovávať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedel pri ...

§ 24
(1)

Za rozhodovanie pri výkone funkcie nemožno sudcu ústavného súdu trestne alebo disciplinárne stíhať, ...

(2)

Ak bol sudca ústavného súdu pristihnutý a zadržaný pri páchaní trestného činu, generálny ...

(3)

Sudcu ústavného súdu nemožno vziať do väzby bez súhlasu ústavného súdu. Žiadosť o súhlas ...

(4)

Ak generálny prokurátor oznámi predsedovi ústavného súdu, že žiada ústavný súd o súhlas ...

(5)

Prílohou žiadosti podľa odseku 4 je vyšetrovací spis.

(6)

Rozhodnutie ústavného súdu nadobúda právoplatnosť dňom, v ktorom ústavný súd rozhodne o žiadosti ...

(7)

Ak je sudca ústavného súdu vo výkone väzby, jeho funkcia sudcu ústavného súdu nezaniká; tým ...

§ 25
(1)

Platové pomery sudcov ústavného súdu ustanovuje osobitný predpis.2)

(2)

V čase, keď sudca ústavného súdu nevykonáva svoju funkciu z dôvodu, že bol pre chorobu alebo ...

(3)

Sudca ústavného súdu má nárok na preventívnu rehabilitáciu mimo svojej dovolenky v trvaní dvoch ...

§ 26
(1)

Sudca ústavného súdu, ktorý svoju funkciu vykonával po dobu dlhšiu, ako je jedna tretina funkčného ...

a)
skončil výkon funkcie sudcu ústavného súdu okrem prípadu, ak prezident odvolal sudcu ústavného ...
b)
má nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného ...
(2)

Sudcovi ústavného súdu patrí príplatok za výkon funkcie sudcu ústavného súdu vo výške 33,3 ...

(3)

Sudcovi ústavného súdu patrí iba jeden príplatok za výkon funkcie sudcu ústavného súdu bez ...

(4)

Ak má sudca ústavného súdu nárok na príplatok za výkon funkcie sudcu ústavného súdu a súčasne ...

(5)

Príspevok pozostalým patrí

a)
vdove po manželovi, ktorý bol sudcom ústavného súdu, vo výške 60 % z príplatku, na ktorý by ...
b)
vdovcovi po manželke, ktorá bola sudkyňou ústavného súdu, vo výške 60 % z príplatku, na ktorý ...
c)
nezaopatrenému dieťaťu po zomretom rodičovi, ktorý bol sudcom ústavného súdu, vo výške 30 ...
(6)

Príplatok za výkon funkcie sudcu ústavného súdu a príspevok pozostalým sa zvýšia, ak sa zvýši ...

(7)

O príplatku za výkon funkcie sudcu ústavného súdu a o príspevku pozostalým rozhodne kancelária ...

(8)

Príplatok za výkon funkcie sudcu ústavného súdu a príspevok pozostalým sa vypláca bezhotovostným ...

Disciplinárna zodpovednosť sudcov ústavného súdu

§ 27
(1)

Sudca ústavného súdu sa dopustí disciplinárneho previnenia, ak zavinene poruší povinnosti, ktoré ...

(2)

O disciplinárnej zodpovednosti sudcu ústavného súdu koná a o uložení disciplinárneho trestu ...

(3)

Návrh na začatie disciplinárneho konania proti predsedovi ústavného súdu môžu podať najmenej ...

(4)

Návrh na začatie disciplinárneho konania proti sudcovi ústavného súdu alebo predsedovi ústavného ...

(5)

Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa subjekt ...

(6)

Disciplinárne konanie nemožno začať, ak uplynuli tri roky od konania sudcu ústavného súdu alebo ...

(7)

Ak bol podaný návrh na začatie disciplinárneho konania proti predsedovi ústavného súdu alebo ...

§ 28
(1)

Plénum ústavného súdu vypočuje sudcu ústavného súdu, proti ktorému návrh na začatie disciplinárneho ...

(2)

Plénum ústavného súdu návrh na začatie disciplinárneho konania odmietne, ak zistí, že je zjavne ...

(3)

Plénum ústavného súdu disciplinárne konanie zastaví, ak

a)
sa týka sudcu ústavného súdu, ktorého skoršie disciplinárne konanie vedené pre ten istý skutok ...
b)
uplynula lehota na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania,
c)
zanikla disciplinárna zodpovednosť sudcu ústavného súdu,
d)
zanikla sudcovi ústavného súdu jeho funkcia.
(4)

Ak plénum ústavného súdu návrh neodmietne alebo disciplinárne konanie nezastaví, ustanoví trojčlenný ...

(5)

Ak disciplinárny senát dospeje k záveru, že sudca ústavného súdu sa nedopustil disciplinárneho ...

(6)

Ak disciplinárny senát dospeje k záveru, že sudca ústavného súdu sa dopustil disciplinárneho ...

(7)

Plénum ústavného súdu nie je odporúčaním disciplinárneho senátu viazané. Plénum ústavného ...

a)
uložení disciplinárneho trestu napomenutia,
b)
podaní návrhu prezidentovi na odvolanie podpredsedu ústavného súdu z funkcie podpredsedu ústavného ...
c)
podaní návrhu prezidentovi na odvolanie predsedu ústavného súdu z funkcie predsedu ústavného ...
d)
podaní návrhu prezidentovi na odvolanie sudcu ústavného súdu za čin, ktorý je nezlučiteľný ...
e)
oslobodení sudcu ústavného súdu.
(8)

V disciplinárnom konaní plénum ústavného súdu a disciplinárny senát rozhodujú uznesením.

(9)

Disciplinárny trest uložený sudcovi ústavného súdu vykoná predseda ústavného súdu napomenutím ...

(10)

Pri posudzovaní disciplinárnej zodpovednosti sa primerane použije prvá časť Trestného zákona ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

KANCELÁRIA ÚSTAVNÉHO SÚDU

Organizačné a personálne zabezpečenie činnosti ústavného súdu

§ 29
(1)

Odbornú podporu a plnenie úloh spojených s organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym ...

(2)

Kanceláriu ústavného súdu riadi a v jej mene vystupuje vedúci kancelárie ústavného súdu. Vedúceho ...

(3)

Úlohy kancelárie ústavného súdu plnia štátni zamestnanci a zamestnanci pri výkone práce vo ...

(4)

Podrobnosti o organizácii a činnosti kancelárie ústavného súdu a postavení štátnych zamestnancov ...

§ 30
(1)

Na štátnych zamestnancov pri výkone štátnej služby v kancelárii ústavného súdu sa vzťahuje ...

(2)

Štátni zamestnanci, ktorí vykonávajú štátnu službu v kancelárii ústavného súdu, sú odmeňovaní ...

(3)

Zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov v kancelárii ústavného súdu sa upravuje v súlade ...

(4)

Na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v kancelárii ústavného súdu sa vzťahuje ...

§ 31
Súdni poradcovia
(1)

Na ústavnom súde pôsobia súdni poradcovia. Súdni poradcovia môžu byť štátnymi zamestnancami ...

(2)

Súdny poradca vykonáva svoju funkciu podľa pokynov sudcu ústavného súdu, najmä pripravuje podklady ...

(3)

Súdny poradca musí mať vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa a najmenej päťročnú ...

(4)

Každý sudca ústavného súdu má právo na pridelenie najmenej štyroch súdnych poradcov. Sudcovi ...

(5)

Povinnosť mlčanlivosti podľa § 23 ods. 3 sa vzťahuje aj na súdnych poradcov. Súdneho poradcu ...

(6)

Súdny poradca, ktorý je štátnym zamestnancom v kancelárii ústavného súdu, má právo vykonať ...

PIATA ČASŤ

KONANIE PRED ÚSTAVNÝM SÚDOM

PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Prvý diel
Účastníci konania a zúčastnená osoba

§ 32

Účastníkmi konania sú navrhovateľ, ten, proti komu návrh na začatie konania smeruje, a osoby, ...

§ 33
(1)

Zúčastnenou osobou je osoba, ktorá je alebo bola účastníkom konania pred orgánom verejnej moci, ...

(2)

Ak vzniknú pochybnosti o tom, či osoba je zúčastnenou osobou, rozhodne o tom ústavný súd uznesením. ...

Druhý diel
Zastúpenie

§ 34
(1)

Navrhovateľ musí byť v celom konaní zastúpený advokátom, ak odsek 2 alebo § 35 neustanovuje ...

(2)

Ak je navrhovateľ advokátom, nemusí byť v konaní zastúpený.

§ 35
(1)

Orgán verejnej moci ako účastníka konania zastupuje osoba oprávnená konať v jeho mene alebo ňou ...

(2)

Za súd ako navrhovateľa podľa čl. 130 ods. 1 písm. d) ústavy koná príslušný sudca alebo predseda ...

§ 36

V konaní pred ústavným súdom sa zvolený advokát nemôže dať zastúpiť advokátskym koncipientom. ...

§ 37
(1)

Navrhovateľovi, ktorý požiada o ustanovenie právneho zástupcu v konaní pred ústavným súdom, ...

(2)

Trovy ustanoveného právneho zástupcu znáša štát.

Tretí diel
Právo konať vo svojom jazyku

§ 38
(1)

Každý má právo konať pred ústavným súdom v materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumie. ...

(2)

Trovy konania spojené s tým, že účastník koná v materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumie, ...

Štvrtý diel
Podanie

Podanie
§ 39
(1)

Podanie je úkon určený ústavnému súdu.

(2)

Každé podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu.

(3)

Ak tento zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, kto ho robí, ktorej ...

(4)

Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej ...

§ 40
Forma podania
(1)

Podanie sa ústavnému súdu podáva písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

(2)

Podanie podané v elektronickej podobe bez autorizácie podľa zákona o e-Governmente je potrebné ...

(3)

Podanie podané v listinnej podobe je potrebné predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami ...

Piaty diel
Návrh na začatie konania

§ 41
(1)

Konanie pred ústavným súdom sa začína na návrh oprávnených subjektov uvedených v čl. 130 ods. ...

(2)

Konanie sa začína dňom doručenia návrhu na začatie konania ústavnému súdu.

§ 42
(1)

Podanie, ktorým sa začína konanie pred ústavným súdom, je návrhom na začatie konania.

(2)

Návrhom na začatie konania je

a)
návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ústavy,
b)
návrh na začatie konania o súlade dojednanej medzinárodnej zmluvy podľa čl. 125a ústavy,
c)
návrh na začatie konania o súlade predmetu referenda podľa čl. 125b ústavy,
d)
návrh na začatie konania v kompetenčných sporoch podľa čl. 126 ods. 1 ústavy,
e)
návrh na začatie konania v sporoch o kontrolnú pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej ...
f)
sťažnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa čl. 127 ústavy (ďalej len „ústavná ...
g)
sťažnosť orgánu územnej samosprávy podľa čl. 127a ústavy,
h)
návrh na začatie konania o výklad ústavy alebo ústavného zákona podľa čl. 128 ústavy,
i)
sťažnosť proti rozhodnutiu o overení alebo o neoverení mandátu poslanca národnej rady podľa ...
j)
návrh na začatie konania o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta, volieb do národnej rady, ...
k)
sťažnosť proti výsledku referenda podľa čl. 129 ods. 3 ústavy,
l)
sťažnosť proti výsledku ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta podľa čl. 129 ods. 3 ústavy ...
m)
návrh na vyhlásenie rozhodnutia o uvoľnení funkcie prezidenta podľa čl. 105 ods. 2 ústavy,
n)
návrh na preskúmanie rozhodnutia o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo ...
o)
obžaloba prezidenta vo veci úmyselného porušenia ústavy alebo vlastizrady podľa čl. 129 ods. ...
p)
návrh na začatie konania o súlade rozhodnutia o vyhlásení výnimočného stavu alebo núdzového ...
q)
sťažnosť podľa čl. 129 ods. 7 ústavy proti uzneseniu Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej ...
r)
návrh na obnovu konania pred ústavným súdom podľa čl. 133 ústavy,
s)
žiadosť o súhlas na vzatie do väzby sudcu ústavného súdu podľa čl. 136 ods. 2 ústavy,
t)
žiadosť o súhlas na vzatie do väzby sudcu alebo generálneho prokurátora podľa čl. 136 ods. 3 ...
u)
návrh na začatie disciplinárneho konania voči predsedovi najvyššieho súdu, podpredsedovi Najvyššieho ...
v)
návrh na začatie konania o neplatnosti právnych predpisov podľa čl. 152 ods. 2 a 3 ústavy,
w)
návrh na preskúmanie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov ...
§ 43
Všeobecné náležitosti návrhu na začatie konania
(1)

Návrh na začatie konania okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 39 musí obsahovať ...

(2)

Návrh na začatie konania musí byť datovaný a podpísaný navrhovateľom alebo jeho zástupcom.

(3)

K návrhu na začatie konania podanému navrhovateľom, ktorý musí byť v celom konaní zastúpený ...

§ 44
Hromadný návrh na začatie konania

Hromadný návrh na začatie konania tvorí najmenej desať návrhov na začatie konania doručených ...

§ 45
Viazanosť návrhom na začatie konania

Ústavný súd je viazaný rozsahom a dôvodmi návrhu na začatie konania, ak § 89 neustanovuje inak. ...

Šiesty diel
Prideľovanie vecí

§ 46

Veci sa prideľujú sudcom spravodajcom náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov ...

§ 47
(1)

Na konanie vo veci patriacej do pôsobnosti senátu ústavného súdu je príslušný senát ústavného ...

(2)

Ak je sudca spravodajca, ktorému bola pridelená vec patriaca do pôsobnosti pléna ústavného súdu, ...

§ 48

Veci začaté na základe hromadného návrhu, sa prideľujú priebežne tak, aby bola zachovaná plynulosť ...

Siedmy diel
Vylúčenie sudcov ústavného súdu a iných osôb

§ 49
(1)

Sudca ústavného súdu je vylúčený z konania a rozhodovania vo veci, ak so zreteľom na jeho pomer ...

(2)

Sudca ústavného súdu je vylúčený z konania a rozhodovania vo veci aj vtedy, ak bol v tej istej ...

(3)

Za činnosť podľa odseku 2 sa nepovažuje účasť na príprave, prejednávaní a schvaľovaní návrhov ...

(4)

Dôvody vylúčenia podľa odseku 1 alebo odseku 2 oznámi sudca ústavného súdu bezodkladne predsedovi ...

§ 50
(1)

Sudca ústavného súdu môže sám vyhlásiť svoju zaujatosť vo veci; musí tak urobiť písomne ...

(2)

Účastník konania má právo vzniesť námietku zaujatosti voči sudcom ústavného súdu, ktorí ...

§ 51
(1)

Ak ide o rozhodovanie v pléne ústavného súdu, o vylúčení sudcu ústavného súdu rozhoduje plénum ...

(2)

Ak ide o rozhodovanie v senáte ústavného súdu, o vylúčení sudcu ústavného súdu rozhoduje iný ...

§ 52
(1)

O vylúčení súdneho poradcu, zapisovateľa, znalca alebo tlmočníka rozhoduje

a)
predseda ústavného súdu, ak o veci rozhoduje plénum ústavného súdu,
b)
predseda senátu ústavného súdu, ak o veci rozhoduje senát ústavného súdu.
(2)

Na vylúčenie súdneho poradcu, zapisovateľa, znalca alebo tlmočníka sa primerane vzťahujú ustanovenia ...

Ôsmy diel
Odloženie podania

§ 53

Ak sudca spravodajca z obsahu podania zistí, že nejde o návrh na začatie konania, podanie odloží. ...

Deviaty diel
Prerokovanie návrhu na začatie konania

§ 54
Poradie prerokovania návrhov na začatie konania
(1)

Pri prerokovaní návrhov na začatie konania sa ústavný súd nemusí riadiť poradím, v akom mu ...

(2)

Pri prerokovaní návrhov na začatie konania tvoriacich hromadný návrh postupuje ústavný súd tak, ...

§ 55
Neprípustnosť návrhu na začatie konania

Návrh na začatie konania je neprípustný, ak

a)
sa týka veci, o ktorej ústavný súd už rozhodol, okrem prípadov, v ktorých sa rozhodovalo len ...
b)
ústavný súd v tej istej veci koná,
c)
navrhovateľ sa ním domáha preskúmania rozhodnutia ústavného súdu alebo
d)
to ustanovuje tento zákon v § 132 ods. 2 alebo § 142 ods. 2.
§ 56
Predbežné prerokovanie návrhu na začatie konania
(1)

Ústavný súd návrh na začatie konania predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti ...

(2)

Ústavný súd môže na predbežnom prerokovaní bez ústneho pojednávania uznesením odmietnuť návrh ...

a)
na prerokovanie ktorého nemá ústavný súd právomoc,
b)
ktorý je podaný navrhovateľom bez zastúpenia podľa § 34 alebo § 35 a ústavný súd nevyhovel ...
c)
ktorý nemá náležitosti ustanovené zákonom,
d)
ktorý je neprípustný,
e)
ktorý je podaný zjavne neoprávnenou osobou,
f)
ktorý je podaný oneskorene,
g)
ktorý je zjavne neopodstatnený.
(3)

Ak má návrh na začatie konania uvedený v § 42 ods. 2 písm. f), g), i) až l), n), q), r) a w) ...

(4)

Ak ústavný súd návrh na začatie konania podľa § 42 ods. 2 písm. f) odmietne podľa odseku 2 ...

(5)

Ak ústavný súd pri predbežnom prerokovaní návrh na začatie konania neodmietne alebo ho nezamietne ...

(6)

Ústavný súd návrh na začatie konania, ktorý prijal na ďalšie konanie, doručí ostatným účastníkom ...

§ 57
Zamietnutie návrhu na začatie konania

Ak ide o vec patriacu do pôsobnosti pléna ústavného súdu, plénum ústavného súdu sa uznáša ...

§ 58
Ústne pojednávanie
(1)

Ústne pojednávanie sa uskutočňuje v konaní

a)
o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ústavy,
b)
o súlade dojednanej medzinárodnej zmluvy podľa čl. 125a ústavy,
c)
o súlade predmetu referenda podľa čl. 125b ústavy,
d)
o kompetenčných sporoch podľa čl. 126 ods. 1 ústavy,
e)
o sporoch týkajúcich sa kontrolnej pôsobnosti najvyššieho kontrolného úradu podľa čl. 126 ods. ...
f)
o ústavnej sťažnosti,
g)
o sťažnosti orgánu územnej samosprávy podľa čl. 127a ústavy,
h)
o sťažnosti podľa čl. 129 ods. 1 ústavy,
i)
o návrhu na preskúmanie rozhodnutia o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo ...
j)
o obžalobe prezidenta vo veci úmyselného porušenia ústavy alebo vlastizrady podľa čl. 129 ods. ...
k)
o sťažnosti podľa čl. 129 ods. 7 ústavy proti uzneseniu súdnej rady podľa čl. 154d ods. 2 ústavy, ...
l)
o návrhu na začatie konania o neplatnosti právnych predpisov podľa čl. 152 ods. 2 a 3 ústavy.
(2)

Na ústnom pojednávaní majú právo byť prítomní účastníci konania, zúčastnená osoba a ich ...

(3)

Od ústneho pojednávania môže ústavný súd so súhlasom účastníkov konania upustiť, ak od tohto ...

§ 59
Verejnosť ústneho pojednávania
(1)

Ústne pojednávanie je verejné v konaní

a)
o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ústavy,
b)
o súlade dojednanej medzinárodnej zmluvy podľa čl. 125a ústavy,
c)
o súlade predmetu referenda podľa čl. 125b ústavy,
d)
o kompetenčných sporoch podľa čl. 126 ods. 1 ústavy,
e)
o sporoch týkajúcich sa kontrolnej pôsobnosti najvyššieho kontrolného úradu podľa čl. 126 ods. ...
f)
o sťažnosti orgánu územnej samosprávy podľa čl. 127a ústavy,
g)
o sťažnosti podľa čl. 129 ods. 1 ústavy,
h)
o návrhu na preskúmanie rozhodnutia o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo ...
i)
o obžalobe prezidenta vo veci úmyselného porušenia ústavy alebo vlastizrady podľa čl. 129 ods. ...
j)
o návrhu na začatie konania o neplatnosti právnych predpisov podľa čl. 152 ods. 2 a 3 ústavy.
(2)

V ostatných veciach je ústne pojednávanie verejné vtedy, ak ústavný súd verejnosť z účasti ...

§ 60
Dokazovanie
(1)

Ústavný súd môže vykonať dôkazy potrebné na svoje rozhodnutie. Vykonaním dôkazu mimo ústneho ...

(2)

Každý je povinný poskytnúť ústavnému súdu na jeho požiadanie súčinnosť pri obstarávaní ...

§ 61
Prerušenie konania
(1)

Ústavný súd môže konanie prerušiť, ak rozhodne, že požiada Súdny dvor Európskej únie o rozhodnutie ...

(2)

Ústavný súd môže konanie prerušiť, ak rozhodne, že požiada Európsky súd pre ľudské práva ...

Použitie ustanovení iných predpisov
§ 62

Ak tento zákon v piatej časti alebo šiestej časti neustanovuje inak a povaha veci to nevylučuje, ...

§ 63
(1)

Na konanie pred ústavným súdom sa použije zákon o e-Governmente.

(2)

Vytváranie, aktualizáciu a zrušovanie platnosti elektronického formulára pre elektronický úradný ...

(3)

Ak z technických dôvodov nie je ústavný súd objektívne schopný vykonať právny úkon pri výkone ...

(4)

Na konanie pred ústavným súdom sa použijú osobitné ustanovenia o elektronickom výkone verejnej ...

§ 64
Formy rozhodnutí

Vo veci samej rozhoduje ústavný súd nálezom, ak tento zákon v § 224, § 228, § 239 ods. 1 alebo ...

§ 65
Verejné vyhlásenie rozhodnutia
(1)

Nález ústavného súdu vo veci, v ktorej sa konalo ústne pojednávanie, a rozsudok ústavného súdu ...

(2)

Rozhodnutie ústavného súdu, ktoré sa vyhlasuje verejne, musí byť v deň vyhlásenia aj písomne ...

§ 66
Odôvodnenie rozhodnutia
(1)

Rozhodnutia ústavného súdu o predbežnom prerokovaní návrhu na začatie konania, o vylúčení ...

(2)

Písomné vyhotovenie rozhodnutia ústavného súdu vypracuje sudca spravodajca. Ak plénum ústavného ...

§ 67
Odlišné stanovisko sudcu ústavného súdu
(1)

Sudca ústavného súdu, ktorý sa zúčastnil hlasovania o rozhodnutí pléna ústavného súdu alebo ...

(2)

Odlišné stanovisko sudcu ústavného súdu sa môže týkať výroku alebo odôvodnenia rozhodnutia. ...

(3)

Ustanovenia odseku 2 o doručovaní, vyhlasovaní a zverejňovaní odlišného stanoviska sudcu ústavného ...

§ 68
Doručovanie a vyhlasovanie rozhodnutí
(1)

Účastníkom konania, zúčastnenej osobe alebo ich zástupcom sa doručujú všetky rozhodnutia ústavného ...

(2)

Rozhodnutia ústavného súdu v konaní o súlade právnych predpisov, v konaní o súlade medzinárodných ...

(3)

Na návrh predsedu ústavného súdu môže plénum ústavného súdu rozhodnúť, že právny názor ...

§ 69
Opravný prostriedok

Proti rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok. To neplatí, ak rozhodnutím ...

§ 70
Právoplatnosť a vykonateľnosť
(1)

Rozhodnutie ústavného súdu nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť dňom jeho doručenia poslednému ...

(2)

Ústavný súd je povinný zverejňovať právoplatné rozhodnutia, ktorými sa končí konanie, rozhodnutia ...

(3)

V rozhodnutiach uvedených v odseku 2 sa pred zverejnením anonymizujú také údaje, ktorých anonymizovaním ...

(4)

Ústavný súd sprístupňuje verejnosti na základe žiadosti podľa zákona o slobode informácií ...

Desiaty diel
Súdny poplatok a trovy konania

Súdny poplatok
§ 71

Konanie pred ústavným súdom nepodlieha súdnym poplatkom, ak tento zákon v § 72 neustanovuje inak. ...

§ 72
(1)

V konaní o ústavných sťažnostiach, ak ide o skutkovo a právne obdobné veci, o ktorých už ústavný ...

(2)

Ústavný súd v uznesení podľa odseku 1 určí navrhovateľovi lehotu na zaplatenie súdneho poplatku. ...

(3)

Ak navrhovateľ súdny poplatok v lehote určenej ústavným súdom nezaplatí, ústavný súd uznesením ...

(4)

Súdny poplatok sa bez krátenia podľa osobitného predpisu10) vráti, ak ho zaplatil ten, kto ho nebol ...

(5)

Ak tento zákon v odsekoch 1 až 4 a § 71 neustanovuje inak a povaha veci to nevylučuje, použijú ...

§ 73
Trovy konania
(1)

Trovy konania pred ústavným súdom, ktoré vzniknú účastníkovi konania, uhrádza účastník konania. ...

(2)

Trovy konania pred ústavným súdom, ktoré vzniknú zúčastnenej osobe, uhrádza zúčastnená osoba. ...

(3)

Ústavný súd môže v odôvodnených prípadoch podľa výsledku konania uznesením uložiť niektorému ...

DRUHÁ HLAVA
KONANIE O SÚLADE PRÁVNYCH PREDPISOV

§ 74
Procesná legitimácia na podanie návrhu na začatie konania

Návrh na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 ústavy o súlade právnych predpisov nižšej právnej ...

a)
najmenej pätina poslancov národnej rady,
b)
prezident
c)
vláda,
d)
súd v súvislosti s prejednávanou vecou,
e)
generálny prokurátor,
f)
predseda súdnej rady, ak ide o právny predpis týkajúci sa výkonu súdnictva,
g)
verejný ochranca práv, ak ďalšie uplatňovanie právneho predpisu môže ohroziť základné práva ...
§ 75
Návrh na začatie konania

Návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov okrem všeobecných náležitostí podľa § ...

a)
označenie právneho predpisu, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia, ktorého nesúlad s právnym ...
b)
dôvody, ktoré vedú navrhovateľa k pochybnostiam o súlade napadnutého právneho predpisu, jeho ...
c)
označenie predpisu vyššej právnej sily, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia alebo medzinárodnej ...
§ 76
Účastníci

Účastníkmi konania sú navrhovateľ a orgán verejnej moci, ktorý napadnutý právny predpis vydal. ...

§ 77
Späťvzatie návrhu na začatie konania

Navrhovateľ môže vziať návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov späť. Ústavný ...

Pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu
§ 78

Ak ústavný súd prijme návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov na ďalšie konanie ...

§ 79

V návrhu na pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu, jeho časti alebo niektorého ...

§ 80

O návrhu na pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu, jeho časti alebo niektorého ...

§ 81

Pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia ...

§ 82

Výroková časť a poučenie o právnych účinkoch uznesenia ústavného súdu o pozastavení účinnosti ...

§ 83

Uznesenie ústavného súdu o pozastavení účinnosti napadnutého právneho predpisu, jeho časti ...

§ 84
(1)

Pozastavením účinnosti napadnutého právneho predpisu, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia ...

(2)

Pozastavením účinnosti napadnutého právneho predpisu, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia, ...

§ 85

Ak sa zruší alebo zanikne pozastavenie účinnosti ustanovenia právneho predpisu, ktoré ustanovuje ...

§ 86
Vyžiadanie stanovísk
(1)

Pred rozhodnutím vo veci samej si predseda ústavného súdu vyžiada stanovisko orgánu verejnej moci, ...

(2)

Predseda ústavného súdu si môže vyžiadať aj stanovisko predsedu najvyššieho súdu a stanovisko ...

(3)

Každý, od koho si predseda ústavného súdu vyžiadal stanovisko podľa odsekov 1 a 2, je povinný ...

(4)

K návrhu na začatie konania môžu aj bez vyžiadania predkladať stanoviská zástupcovia odbornej ...

§ 87
Zastavenie konania

Ústavný súd konanie zastaví, ak preskúmavaný právny predpis stratí platnosť pred vyhlásením ...

Rozhodnutie
§ 88
(1)

Ak ústavný súd v konaní o súlade právnych predpisov nezistí nesúlad preskúmavaného právneho ...

(2)

Ak ústavný súd zistí nesúlad preskúmavaného právneho predpisu nižšej právnej sily, jeho časti ...

§ 89

Ak ústavný súd v konaní o súlade právnych predpisov zistí nesúlad preskúmavaného právneho ...

§ 90
Doručovanie a vyhlasovanie nálezu
(1)

Predseda ústavného súdu môže rozhodnúť, že v konaní o súlade právnych predpisov sa nález ...

(2)

Výroková časť, odôvodnenie a poučenie o právnych účinkoch nálezu ústavného súdu v konaní ...

(3)

Nález ústavného súdu je právoplatný a všeobecne záväzný odo dňa jeho vyhlásenia v zbierke ...

Účinky nálezu
§ 91
(1)

Právny predpis, jeho časť alebo jeho ustanovenie, ktorých nesúlad s právnym predpisom vyššej ...

(2)

Orgán verejnej moci, ktorý má uviesť právny predpis do súladu podľa čl. 125 ods. 3 ústavy, ...

(3)

Stratou účinnosti alebo platnosti právnych predpisov na základe nálezu ústavného súdu sa neobnovuje ...

§ 92

Dňom vyhlásenia nálezu ústavného súdu, ktorým ústavný súd vyslovil nesúlad právneho predpisu, ...

§ 93
(1)

Ak súd v trestnom konaní vydal rozsudok na základe právneho predpisu, jeho časti alebo niektorého ...

(2)

Ostatné právoplatné rozhodnutia vydané v civilnom súdnom konaní alebo správnom súdnom konaní ...

TRETIA HLAVA
KONANIE O SÚLADE MEDZINÁRODNÝCH ZMLÚV

§ 94
Procesná legitimácia na podanie návrhu na začatie konania

Návrh na začatie konania podľa čl. 125a ústavy o súlade dojednanej medzinárodnej zmluvy, na ktorú ...

§ 95
Návrh na začatie konania
(1)

Návrh na začatie konania o súlade medzinárodnej zmluvy okrem všeobecných náležitostí podľa ...

a)
označenie medzinárodnej zmluvy, jej časti alebo niektorého jej ustanovenia, ktorého nesúlad s ...
b)
dôvody, ktoré vedú navrhovateľa k pochybnostiam o súlade medzinárodnej zmluvy, jej časti alebo ...
c)
označenie ustanovení ústavy alebo ústavného zákona, s ktorými medzinárodná zmluva podľa navrhovateľa ...
d)
podklady, z ktorých sa vychádzalo pri dojednávaní medzinárodnej zmluvy, ak ich má navrhovateľ ...
(2)

K návrhu na začatie konania o súlade medzinárodnej zmluvy sa pripojí medzinárodná zmluva v autentickom ...

§ 96
Účastníci
(1)

Účastníkmi konania sú prezident, vláda a národná rada.

(2)

Predseda ústavného súdu vyzve prezidenta a vládu, aby zadovážili a predložili podklady, z ktorých ...

§ 97
Vyžiadanie stanovísk
(1)

Pred rozhodnutím vo veci samej si predseda ústavného súdu môže vyžiadať stanovisko predsedu ...

(2)

Predseda ústavného súdu si k návrhu na začatie konania môže vyžiadať aj stanovisko verejného ...

(3)

Každý, od koho si predseda ústavného súdu vyžiadal stanovisko podľa odsekov 1 a 2, je povinný ...

(4)

K návrhu na začatie konania môžu aj bez vyžiadania predkladať stanoviská zástupcovia odbornej ...

Rozhodnutie
§ 98

Ústavný súd o návrhu na začatie konania o súlade medzinárodnej zmluvy rozhodne do šiestich mesiacov ...

§ 99
(1)

Ak ústavný súd dospeje k záveru, že medzinárodná zmluva je v súlade s ústavou alebo ústavným ...

(2)

Ak ústavný súd dospeje k záveru, že medzinárodná zmluva nie je v súlade s ústavou alebo ústavným ...

§ 100
(1)

Výroková časť, odôvodnenie a poučenie o právnych účinkoch nálezu ústavného súdu v konaní ...

(2)

Nález ústavného súdu je právoplatný odo dňa jeho vyhlásenia v zbierke zákonov.

§ 101

Ak ústavný súd rozhodne, že medzinárodná zmluva nie je v súlade s ústavou alebo ústavným zákonom, ...

ŠTVRTÁ HLAVA
KONANIE O SÚLADE PREDMETU REFERENDA

§ 102
Procesná legitimácia na podanie návrhu na začatie konania

Návrh na začatie konania podľa čl. 125b ústavy o súlade predmetu referenda, ktoré sa má vyhlásiť ...

§ 103
Návrh na začatie konania

Návrh na začatie konania o súlade predmetu referenda okrem všeobecných náležitostí podľa § ...

a)
predmet referenda,
b)
právny základ vyhlásenia referenda,
c)
dôvody, ktoré vedú navrhovateľa k pochybnostiam o súlade predmetu referenda s ústavou alebo ústavným ...
d)
označenie ustanovení ústavy alebo ústavného zákona, s ktorými predmet referenda podľa navrhovateľa ...
§ 104
Účastníci

Účastníkmi konania sú prezident a národná rada. Ak sa má referendum vyhlásiť na základe petície ...

§ 105
Vyžiadanie stanovísk
(1)

Predseda ústavného súdu si pred rozhodnutím vyžiada stanovisko národnej rady, a ak sa má referendum ...

(2)

Každý, od koho si predseda ústavného súdu vyžiadal stanovisko podľa odseku 1, je povinný toto ...

(3)

K návrhu na začatie konania môžu aj bez vyžiadania predkladať stanoviská zástupcovia odbornej ...

Rozhodnutie
§ 106

Ústavný súd rozhodne o návrhu na začatie konania o súlade predmetu referenda do 60 dní od jeho ...

§ 107
(1)

Ak ústavný súd dospeje k záveru, že predmet referenda je v súlade s ústavou alebo ústavným ...

(2)

Ak ústavný súd dospeje k záveru, že predmet referenda nie je v súlade s ústavou alebo ústavným ...

§ 108
(1)

Výroková časť, odôvodnenie a poučenie o právnych účinkoch nálezu ústavného súdu v konaní ...

(2)

Nález ústavného súdu je právoplatný odo dňa jeho vyhlásenia v zbierke zákonov.

§ 109

Ak ústavný súd rozhodne, že predmet referenda nie je v súlade s ústavou alebo ústavným zákonom, ...

PIATA HLAVA
KOMPETENČNÉ SPORY

Prvý diel
Kompetenčný spor medzi ústrednými orgánmi štátnej správy

§ 110
Procesná legitimácia na podanie návrhu na začatie konania

Návrh na začatie konania v kompetenčnom spore medzi ústrednými orgánmi štátnej správy podľa ...

§ 111
Návrh na začatie konania

Návrh na začatie konania v kompetenčnom spore okrem všeobecných náležitostí podľa § 43 musí ...

a)
skutkový základ sporu a právny základ sporu,
b)
dôvody, ktoré vedú navrhovateľa k tvrdeniu, že má právomoc vo veci rozhodnúť, alebo k tvrdeniu, ...
c)
listinné podklady týkajúce sa veci, ktoré má navrhovateľ k dispozícii.
§ 112
Účastníci

Účastníkmi konania sú navrhovateľ a ústredné orgány štátnej správy, ktorých sa kompetenčný ...

§ 113
Späťvzatie návrhu na začatie konania

Návrh na začatie konania v spore o právomoc medzi ústrednými orgánmi štátnej správy, ktorý ...

Rozhodnutie
§ 114

Ak rozhodnutie v kompetenčnom spore patrí do právomoci iného štátneho orgánu, ústavný súd ...

§ 115
(1)

Ústavný súd nálezom rozhodne, ktorý z ústredných orgánov štátnej správy, ktorých sa kompetenčný ...

(2)

Ak ústredný orgán štátnej správy vydal rozhodnutie vo veci, ktorej sa kompetenčný spor týka, ...

(3)

Ak ústredný orgán štátnej správy vydal vo veci, ktorej sa kompetenčný spor týka, rozhodnutie, ...

Druhý diel
Spor o kontrolnú pôsobnosť najvyššieho kontrolného úradu

§ 116
Procesná legitimácia na podanie návrhu na začatie konania

Návrh na začatie konania v spore o kontrolnú pôsobnosť najvyššieho kontrolného úradu podľa ...

§ 117
Návrh na začatie konania

Návrh na začatie konania v spore o kontrolnú pôsobnosť najvyššieho kontrolného úradu okrem ...

a)
skutkový základ sporu a právny základ sporu,
b)
dôvody, ktoré vedú navrhovateľa k tvrdeniu, že vec patrí do kontrolnej pôsobnosti najvyššieho ...
c)
listinné podklady týkajúce sa veci, ktoré má navrhovateľ k dispozícii.
§ 118
Účastníci

Účastníkmi konania sú najvyšší kontrolný úrad a ten, kto je priamo dotknutý namietanou kontrolnou ...

§ 119
Späťvzatie návrhu na začatie konania

Návrh na začatie konania v spore o kontrolnú pôsobnosť najvyššieho kontrolného úradu môže ...

Rozhodnutie
§ 120

Ústavný súd nálezom rozhodne, či v spornom prípade je daná kontrolná pôsobnosť najvyššieho ...

§ 121

Od podania návrhu na začatie konania v spore o kontrolnú pôsobnosť najvyššieho kontrolného úradu ...

ŠIESTA HLAVA
KONANIE O SŤAŽNOSTI FYZICKEJ OSOBY ALEBO PRÁVNICKEJ OSOBY

§ 122
Procesná legitimácia na podanie ústavnej sťažnosti

Ústavnú sťažnosť môže podať osoba (ďalej len „sťažovateľ“), ktorá tvrdí, že právoplatným ...

§ 123
Ústavná sťažnosť
(1)

Ústavná sťažnosť musí okrem všeobecných náležitostí návrhu na začatie konania podľa § ...

a)
označenie toho, kto podľa sťažovateľa porušil jeho základné práva a slobody,
b)
označenie právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu, ktorým podľa sťažovateľa ...
c)
označenie základných práv a slobôd, ktorých porušenie sťažovateľ tvrdí,
d)
konkrétne skutkové a právne dôvody, pre ktoré malo podľa sťažovateľa dôjsť k porušeniu jeho ...
(2)

Ak sa sťažovateľ domáha primeraného finančného zadosťučinenia, v ústavnej sťažnosti uvedie ...

(3)

Sťažovateľ k ústavnej sťažnosti musí pripojiť aj kópiu právoplatného rozhodnutia, opatrenia ...

§ 124
Lehota na podanie ústavnej sťažnosti

Ústavnú sťažnosť možno podať do dvoch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, oznámenia ...

Účastníci konania a zúčastnená osoba
§ 125

Účastníkmi konania sú sťažovateľ a orgán verejnej moci, proti ktorému ústavná sťažnosť ...

§ 126

Ak ústavný súd na predbežnom prerokovaní prijme ústavnú sťažnosť na ďalšie konanie (§ 56 ...

§ 127
Späťvzatie ústavnej sťažnosti

Ak sťažovateľ vezme svoju ústavnú sťažnosť späť, ústavný súd konanie o nej uznesením zastaví. ...

§ 128

Podanie ústavnej sťažnosti nemá odkladný účinok.

Odklad vykonateľnosti a dočasné opatrenie
§ 129

Ústavný súd môže na návrh sťažovateľa odložiť vykonateľnosť napadnutého právoplatného ...

§ 130

Ústavný súd môže na návrh sťažovateľa rozhodnúť o dočasnom opatrení, ak to nie je v rozpore ...

§ 131
(1)

Odklad vykonateľnosti aj dočasné opatrenie zanikajú najneskoršie právoplatnosťou rozhodnutia ...

(2)

Odklad vykonateľnosti aj dočasné opatrenie môže ústavný súd zrušiť aj bez návrhu, ak sa v ...

Rozhodovanie
§ 132
(1)

Ak o ochrane základných práv a slobôd sťažovateľa vo veci, ktorej sa ústavná sťažnosť týka, ...

(2)

Ústavná sťažnosť je neprípustná, ak sťažovateľ nevyčerpal právne prostriedky, ktoré mu ...

(3)

Ústavný súd neodmietne prijatie ústavnej sťažnosti pre jej neprípustnosť, ak sťažovateľ preukáže, ...

§ 133
(1)

Ak ústavný súd ústavnej sťažnosti vyhovie, v náleze uvedie, ktoré základné práva a slobody ...

(2)

Ústavný súd zruší rozhodnutie alebo opatrenie, ktorým boli porušené základné práva a slobody ...

(3)

Ak ústavný súd ústavnej sťažnosti vyhovie, môže

a)
prikázať, aby ten, kto porušil základné práva a slobody sťažovateľa svojou nečinnosťou, vo ...
b)
vrátiť vec na ďalšie konanie,
c)
zakázať pokračovanie v porušovaní základných práv a slobôd sťažovateľa,
d)
prikázať, aby ten, kto porušil základné práva a slobody sťažovateľa, obnovil stav pred ich ...
e)
priznať sťažovateľovi primerané finančné zadosťučinenie, ak o to požiadal.
§ 134
(1)

Ak ústavný súd zruší právoplatné rozhodnutie, opatrenie alebo iný zásah a vec vráti na ďalšie ...

(2)

Ten, kto vo veci vydal rozhodnutie, rozhodol o opatrení alebo vykonal iný zásah, je viazaný rozhodnutím ...

§ 135
Primerané finančné zadosťučinenie
(1)

Ak ústavný súd prizná sťažovateľovi primerané finančné zadosťučinenie, orgán verejnej moci, ...

(2)

Ak ten, komu bolo uložené zaplatiť sťažovateľovi finančné zadosťučinenie, v lehote ustanovenej ...

SIEDMA HLAVA
KONANIE O SŤAŽNOSTI ORGÁNU ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

§ 136
Procesná legitimácia na podanie sťažnosti vo veciach územnej samosprávy
(1)

Sťažnosť proti neústavnému alebo nezákonnému rozhodnutiu alebo inému neústavnému alebo nezákonnému ...

(2)

Na účely tohto zákona sa vecou územnej samosprávy rozumie najmä právomoc a pôsobnosť obce a ...

§ 137
Sťažnosť vo veciach územnej samosprávy
(1)

Sťažnosť vo veciach územnej samosprávy okrem všeobecných náležitostí návrhu na začatie konania ...

a)
označenie veci územnej samosprávy, do ktorej sa podľa orgánu územnej samosprávy, ktorý podal ...
b)
označenie toho, kto podľa orgánu územnej samosprávy, ktorý podal sťažnosť vo veciach územnej ...
c)
označenie právoplatného rozhodnutia alebo iného zásahu, ktorým sa podľa orgánu územnej samosprávy, ...
(2)

Orgán územnej samosprávy, ktorý podal sťažnosť vo veciach územnej samosprávy, pripojí k sťažnosti ...

§ 138
Lehota na podanie sťažnosti vo veciach územnej samosprávy

Sťažnosť vo veciach územnej samosprávy možno podať do dvoch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti ...

Účastníci konania a zúčastnená osoba
§ 139

Účastníkmi konania sú sťažovateľ a ten orgán verejnej moci, proti ktorému sťažnosť vo veciach ...

§ 140

Ak ústavný súd na predbežnom prerokovaní prijme sťažnosť vo veciach územnej samosprávy na ...

§ 141
Späťvzatie sťažnosti vo veciach územnej samosprávy

Ak orgán územnej samosprávy vezme svoju sťažnosť vo veciach územnej samosprávy späť, ústavný ...

Rozhodovanie
§ 142
(1)

Ak o ochrane pred namietaným rozhodnutím alebo iným zásahom do veci územnej samosprávy je príslušný ...

(2)

Sťažnosť vo veciach územnej samosprávy je neprípustná, ak orgán územnej samosprávy, ktorý ...

(3)

Ústavný súd neodmietne prijatie sťažnosti vo veciach územnej samosprávy pre jej neprípustnosť, ...

§ 143
(1)

Ak ústavný súd sťažnosti vo veciach územnej samosprávy vyhovie, v náleze vysloví, v čom spočíva ...

(2)

Ak sa do vecí územnej samosprávy zasiahlo rozhodnutím, ústavný súd toto rozhodnutie zruší. ...

(3)

Ak ústavný súd zruší právoplatné rozhodnutie a vec vráti na ďalšie konanie, ten, kto vo veci ...

(4)

Ak sa do veci územnej samosprávy zasiahlo iným zásahom, ústavný súd zakáže pokračovať v porušovaní ...

§ 144

Na konanie o sťažnosti orgánu územnej samosprávy sa primerane vzťahujú ustanovenia § 128 až ...

ÔSMA HLAVA
KONANIE O VÝKLADE ÚSTAVY ALEBO ÚSTAVNÝCH ZÁKONOV

§ 145

Ústavný súd podáva výklad ústavy alebo ústavných zákonov len vtedy, ak je vec sporná.

§ 146
Procesná legitimácia na podanie návrhu na začatie konania

Návrh na začatie konania podľa čl. 128 ústavy o výklad ústavy alebo ústavného zákona môžu ...

a)
najmenej pätina poslancov národnej rady,
b)
prezident
c)
vláda,
d)
súd v súvislosti s prejednávanou vecou,
e)
generálny prokurátor.
§ 147
Návrh na začatie konania

Návrh na začatie konania o výklad ústavy alebo ústavného zákona musí okrem všeobecných náležitostí ...

a)
ktorú časť ústavy alebo ktoré z jej ustanovení, ktorý ústavný zákon, ktorú jeho časť alebo ...
b)
z akých dôvodov je vec sporná,
c)
ktorý orgán verejnej moci nesprávne vykladá podľa navrhovateľa ústavu alebo ústavný zákon.
§ 148
Účastníci

Účastníkom konania je okrem navrhovateľa aj iný orgán verejnej moci, o ktorom navrhovateľ tvrdí, ...

§ 149
Späťvzatie návrhu na začatie konania

Návrh na začatie konania o výklad ústavy alebo ústavných zákonov môže navrhovateľ vziať späť ...

§ 150
Vyhlasovanie nálezu
(1)

Výroková časť, odôvodnenie a poučenie o právnych účinkoch nálezu ústavného súdu v konaní ...

(2)

Nález ústavného súdu je právoplatný a všeobecne záväzný odo dňa jeho vyhlásenia v zbierke ...

DEVIATA HLAVA
KONANIE O SŤAŽNOSTI PROTI ROZHODNUTIU O OVERENÍ ALEBO NEOVERENÍ MANDÁTU POSLANCA NÁRODNEJ RADY

§ 151
Procesná legitimácia na podanie sťažnosti

Sťažnosť podľa čl. 129 ods. 1 ústavy môže podať poslanec národnej rady, ktorý namieta overenie ...

§ 152
Sťažnosť

Sťažnosť podľa čl. 129 ods. 1 ústavy musí obsahovať všeobecné náležitosti návrhu na začatie ...

§ 153
Lehota na podanie sťažnosti

Sťažnosť podľa čl. 129 ods. 1 ústavy možno podať do desiatich dní od prijatia uznesenia o overení ...

§ 154
Účastníci

Okrem sťažovateľa je účastníkom konania národná rada. Ak sa sťažnosťou podľa čl. 129 ods. ...

§ 155
Rozhodnutie

Ústavný súd sťažnosti podľa čl. 129 ods. 1 ústavy nevyhovie, ak je uznesenie národnej rady ...

DESIATA HLAVA
KONANIE VO VOLEBNÝCH VECIACH

§ 156

Účelom konania vo volebných veciach je napraviť prípadnú neústavnosť alebo nezákonnosť napadnutých ...

§ 157
Procesná legitimácia na podanie návrhu na začatie konania
(1)

Návrh na začatie konania podľa čl. 129 ods. 2 ústavy o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta ...

a)
kandidát na funkciu prezidenta, ktorý nebol zvolený, ak získal aspoň 5 % platných hlasov,
b)
skupina najmenej 15-tich poslancov národnej rady, ktorá podala platný návrh na kandidáta na funkciu ...
c)
generálny prokurátor,
d)
petičný výbor zastupujúci skupinu občanov, ktorá podala platný návrh na kandidáta na funkciu ...
(2)

Návrh na začatie konania podľa čl. 129 ods. 2 ústavy o ústavnosti a zákonnosti volieb do národnej ...

(3)

Návrh na začatie konania podľa čl. 129 ods. 2 ústavy o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov ...

a)
kandidát na funkciu v orgáne územnej samosprávy, ktorý nebol zvolený, ak získal aspoň 10 % platných ...
b)
politická strana alebo politické hnutie alebo ich koalícia, ktoré podali platnú kandidátnu listinu ...
c)
10 % oprávnených voličov príslušného volebného obvodu.
§ 158
Návrh na začatie konania

Návrh na začatie konania vo volebných veciach musí okrem všeobecných náležitostí podľa § ...

a)
vyjadrenie navrhovateľa o tom, či napáda voľby ako celok, alebo len v určitom volebnom obvode; ...
b)
údaje a dôkazy o tom, že je oprávneným navrhovateľom podľa § 157 okrem generálneho prokurátora, ...
c)
vyjadrenie navrhovateľa o tom, či napáda neústavnosť volieb alebo nezákonnosť volieb alebo z ...
d)
dôvody, pre ktoré napáda neústavnosť alebo nezákonnosť volieb s označením dôkazov,
e)
návrh rozhodnutia ústavného súdu podľa § 163 ods. 1 písm. a), písm. b) alebo písm. c).
§ 159
Lehota na podanie návrhu na začatie konania

Návrh na začatie konania vo volebných veciach možno podať do desiatich dní po vyhlásení výsledku ...

§ 160
Účastníci
(1)

Účastníkmi konania sú navrhovateľ a v konaní o ústavnosti alebo zákonnosti volieb

a)
prezidenta kandidát, ktorý bol v napadnutých voľbách zvolený za prezidenta,
b)
do národnej rady alebo volieb do Európskeho parlamentu politická strana alebo politické hnutie alebo ...
c)
do orgánov územnej samosprávy
1.
politická strana alebo politické hnutie alebo ich koalícia, ktoré získali v napadnutých voľbách ...
2.
starosta obce, starosta mestskej časti, primátor mesta alebo predseda samosprávneho kraja zvolený ...
(2)

Navrhovateľ a účastníci konania uvedení v odseku 1 písm. c) sú účastníkmi konania, ak sa týka ...

a)
do obecného zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva a zároveň ...
b)
do zastupiteľstva samosprávneho kraja a zároveň aj volieb predsedu samosprávneho kraja.
§ 161
Dokazovanie
(1)

Ústavný súd si vyžiada všetky volebné dokumenty, ak je to potrebné, a vykoná úkony potrebné ...

(2)

O otvorení zapečatenej volebnej dokumentácie sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu prítomné osoby, ...

(3)

Po vykonaní potrebných úkonov ústavný súd volebnú dokumentáciu zapečatí.

(4)

Sudca spravodajca môže vypočuť svedkov. Pri výsluchu môžu byť prítomní účastníci konania, ...

Rozhodnutie
§ 162

Ústavný súd rozhodne o návrhu na začatie konania podľa čl. 129 ods. 2 ústavy o ústavnosti a ...

§ 163
(1)

Ústavný súd môže

a)
vyhlásiť voľby za neplatné,
b)
zrušiť napadnutý výsledok volieb,
c)
zrušiť rozhodnutie volebnej komisie a vyhlásiť za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený,
d)
návrhu na začatie konania nevyhovieť.
(2)

Nález ústavného súdu podľa odseku 1 sa doručí účastníkom konania, národnej rade a Ministerstvu ...

(3)

Nález ústavného súdu podľa odseku 1 nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť dňom doručenia ...

(4)

Nález ústavného súdu podľa odseku 1 je záväzný pre všetky orgány verejnej moci, osoby, ktorých ...

JEDENÁSTA HLAVA
KONANIE O SŤAŽNOSTI PROTI VÝSLEDKU REFERENDA

§ 164
Procesná legitimácia na podanie sťažnosti

Sťažnosť proti výsledku referenda podľa čl. 129 ods. 3 ústavy môžu podať:

a)
najmenej pätina poslancov národnej rady,
b)
prezident,
c)
vláda,
d)
generálny prokurátor,
e)
petičný výbor zastupujúci skupinu aspoň 350 000 občanov, na ktorej požiadanie prezident referendum ...
§ 165
Lehota na podanie sťažnosti

Sťažnosť proti výsledku referenda možno podať do desiatich dní od zverejnenia výsledku referenda. ...

§ 166
Dokazovanie
(1)

Ústavný súd si vyžiada všetky doklady o hlasovaní, ak je to potrebné, a vykoná úkony potrebné ...

(2)

O otvorení zapečatenej dokumentácie sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu prítomné osoby, medzi ...

(3)

Po vykonaní potrebných úkonov ústavný súd dokumentáciu opätovne zapečatí.

Rozhodnutie
§ 167
(1)

Ústavný súd rozhodne o sťažnosti proti výsledku referenda podľa čl. 129 ods. 3 ústavy do 60 ...

(2)

Ak ústavný súd zistí, že porušenie ústavy alebo zákona mohlo ovplyvniť výsledok referenda, ...

(3)

Ak ústavný súd zistí, že skutočný výsledok referenda bol iný, zruší zápisnicu Štátnej ...

(4)

Ak ústavný súd nezistí skutočnosti podľa odseku 2 alebo odseku 3, sťažnosti nevyhovie.

§ 168
(1)

Nález ústavného súdu sa doručuje navrhovateľovi.

(2)

Výroková časť, odôvodnenie a poučenie o právnych účinkoch nálezu ústavného súdu v konaní ...

(3)

Nález ústavného súdu je právoplatný odo dňa jeho vyhlásenia v zbierke zákonov.

DVANÁSTA HLAVA
KONANIE O SŤAŽNOSTI PROTI VÝSLEDKU ĽUDOVÉHO HLASOVANIA

§ 169
Procesná legitimácia na podanie sťažnosti

Sťažnosť proti výsledku ľudového hlasovania môžu podať:

a)
prezident, o ktorého odvolaní sa uskutočnilo ľudové hlasovanie,
b)
najmenej pätina poslancov národnej rady.
§ 170
Lehota na podanie sťažnosti

Sťažnosť proti výsledku ľudového hlasovania možno podať do desiatich dní od vyhlásenia výsledku ...

§ 171
Účastníci

Účastníkmi konania sú sťažovateľ, prezident, o ktorého odvolaní sa uskutočnilo ľudové hlasovanie, ...

§ 172
Dokazovanie
(1)

Ústavný súd si vyžiada všetky doklady o ľudovom hlasovaní, ak je to potrebné, a vykoná úkony ...

(2)

O otvorení zapečatenej dokumentácie sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu prítomné osoby, medzi ...

(3)

Po vykonaní potrebných úkonov ústavný súd dokumentáciu opätovne zapečatí.

Rozhodnutie
§ 173

O sťažnosti proti výsledku ľudového hlasovania rozhodne ústavný súd do 30 dní od jej doručenia. ...

§ 174
(1)

Ak ústavný súd zistí, že porušenie ústavy alebo zákona mohlo ovplyvniť výsledok ľudového ...

(2)

Ak ústavný súd zistí, že skutočný výsledok ľudového hlasovania bol iný, zruší zápisnicu ...

(3)

Ak ústavný súd nezistí skutočnosti podľa odseku 1 alebo odseku 2, sťažnosti nevyhovie.

§ 175
(1)

Nález ústavného súdu sa doručuje účastníkom konania.

(2)

Výroková časť, odôvodnenie a poučenie o právnych účinkoch nálezu ústavného súdu v konaní ...

(3)

Nález ústavného súdu je právoplatný odo dňa jeho vyhlásenia v zbierke zákonov.

TRINÁSTA HLAVA

KONANIE O UVOĽNENÍ FUNKCIE PREZIDENTA
§ 176
Procesná legitimácia na podanie návrhu na začatie konania

Návrh na vyhlásenie rozhodnutia podľa čl. 105 ods. 2 ústavy, že funkcia prezidenta sa uvoľnila, ...

a)
najmenej pätina poslancov národnej rady,
b)
vláda,
c)
generálny prokurátor.
§ 177
Účastníci

Účastníkmi konania sú navrhovateľ a prezident.

§ 178
Dokazovanie

Ústavný súd si môže vyžiadať všetky doklady, ktoré považuje za potrebné na rozhodnutie, či ...

§ 179
Rozhodnutie
(1)

Výroková časť, odôvodnenie a poučenie o právnych účinkoch nálezu ústavného súdu v konaní ...

(2)

Nález o uvoľnení funkcie prezidenta je právoplatný odo dňa jeho vyhlásenia v zbierke zákonov. ...

(3)

Ak ústavný súd rozhodne, že funkcia prezidenta sa uvoľnila, dňom vyhlásenia nálezu v zbierke ...

ŠTRNÁSTA HLAVA
KONANIE O PRESKÚMANÍ ROZHODNUTIA O ROZPUSTENÍ ALEBO POZASTAVENÍ ČINNOSTI POLITICKEJ STRANY ALEBO POLITICKÉHO HNUTIA

§ 180
Procesná legitimácia na podanie návrhu na začatie konania

Návrh na preskúmanie rozhodnutia o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo ...

§ 181
Návrh na začatie konania

Návrh na začatie konania má odkladný účinok; ústavný súd bezodkladne oznámi ministerstvu vnútra ...

§ 182
Účastníci

Účastníkom konania je orgán verejnej moci, ktorý rozhodol o rozpustení alebo o pozastavení činnosti ...

§ 183
Rozhodovanie

V konaní o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo politického hnutia sa ...

§ 184
Doručovanie

Rozhodnutie ústavného súdu sa doručuje účastníkom konania a ministerstvu vnútra.

PÄTNÁSTA HLAVA
KONANIE O OBŽALOBE PROTI PREZIDENTOVI

§ 185
Procesná legitimácia na podanie obžaloby

Obžalobu proti prezidentovi za úmyselné porušenie ústavy alebo vlastizradu podľa čl. 129 ods. ...

§ 186
Účastníci

Účastníkmi konania podľa čl. 129 ods. 5 ústavy sú národná rada a prezident.

Rozhodovanie
§ 187
Použitie ustanovení iných predpisov
(1)

Pri rozhodovaní o obžalobe národnej rady proti prezidentovi za vlastizradu je ústavný súd viazaný ...

(2)

V konaní o obžalobe proti prezidentovi sa primerane použijú ustanovenia Trestného poriadku.

§ 188

Odsudzujúci rozsudok ústavného súdu znamená podľa čl. 107 ústavy stratu funkcie prezidenta a ...

ŠESTNÁSTA HLAVA
KONANIE O SÚLADE ROZHODNUTIA O VYHLÁSENÍ VÝNIMOČNÉHO STAVU ALEBO NÚDZOVÉHO STAVU

§ 189
Procesná legitimácia na podanie návrhu na začatie konania

Návrh na začatie konania podľa čl. 129 ods. 6 ústavy o súlade rozhodnutia o vyhlásení výnimočného ...

a)
najmenej pätina poslancov národnej rady,
b)
prezident,
c)
vláda,
d)
generálny prokurátor.
§ 190

Návrhom na začatie konania podľa čl. 129 ods. 6 ústavy o súlade rozhodnutia o vyhlásení výnimočného ...

a)
rozhodnutie o vyhlásení výnimočného stavu,
b)
rozhodnutie o predĺžení výnimočného stavu,
c)
rozhodnutie o vyhlásení núdzového stavu,
d)
rozhodnutia nadväzujúce na rozhodnutie podľa písmena a), písmena b) alebo písmena c).
Návrh na začatie konania
§ 191

Návrh na začatie konania musí smerovať proti orgánu verejnej moci, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie. ...

§ 192
(1)

Návrh na začatie konania musí okrem všeobecných náležitostí podľa § 43 obsahovať

a)
vymedzenie napadnutého rozhodnutia,
b)
dôvody, pre ktoré navrhovateľ považuje napadnuté rozhodnutie za odporujúce ústave alebo ústavnému ...
(2)

Navrhovateľ, ak je to možné, pripojí rovnopis napadnutého rozhodnutia alebo uvedie, kedy a ako ...

§ 193
Lehota na podanie návrhu na začatie konania

Návrh na začatie konania možno podať do piatich dní od

a)
vyhlásenia výnimočného stavu alebo núdzového stavu, ak sa napáda rozhodnutie o vyhlásení výnimočného ...
b)
predĺženia výnimočného stavu, ak sa napáda rozhodnutie o predĺžení výnimočného stavu,
c)
vyhlásenia alebo oznámenia napadnutého rozhodnutia nadväzujúceho na rozhodnutie o vyhlásení výnimočného ...
d)
vyhlásenia alebo oznámenia napadnutého rozhodnutia nadväzujúceho na rozhodnutie o predĺžení ...
§ 194
Účastníci

Účastníkmi konania sú navrhovateľ a ten orgán verejnej moci, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie. ...

Rozhodnutie
§ 195

Ústavný súd rozhodne do 10 dní od doručenia návrhu na začatie konania.

§ 196
(1)

Ak ústavný súd dospeje k záveru, že napadnuté rozhodnutie je v súlade s ústavou alebo ústavným ...

(2)

Ak ústavný súd dospeje k záveru, že napadnuté rozhodnutie nie je v súlade s ústavou alebo ústavným ...

§ 197
(1)

Rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania a predsedovi národnej rady.

(2)

Výroková časť nálezu sa spolu s informáciou o pripojenom odlišnom stanovisku vyhlási prostredníctvom ...

SEDEMNÁSTA HLAVA
KONANIE O SŤAŽNOSTI PROTI UZNESENIU SÚDNEJ RADY

§ 198
Procesná legitimácia na podanie sťažnosti

Sťažnosť podľa čl. 129 ods. 7 ústavy proti uzneseniu súdnej rady podľa čl. 154d ods. 2 ústavy ...

a)
sudca, ktorý podľa uznesenia súdnej rady nespĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú ...
b)
minister spravodlivosti Slovenskej republiky, ak súdna rada uznesením rozhodla, že sudca spĺňa ...
§ 199
Sťažnosť

Sťažnosť proti uzneseniu súdnej rady musí okrem všeobecných náležitostí návrhu na začatie ...

§ 200

Podanie sťažnosti proti uzneseniu súdnej rady podľa § 198 písm. a) má odkladný účinok.

§ 201
Lehota na podanie sťažnosti

Sťažnosť proti uzneseniu súdnej rady môže sťažovateľ podať do 30 dní od doručenia napadnutého ...

§ 202
Účastníci

Účastníkom konania je sudca, ktorého sa napadnuté uznesenie súdnej rady týka, a súdna rada; ...

§ 203
Späťvzatie sťažnosti

Ak sťažovateľ vezme svoju sťažnosť späť, ústavný súd konanie o nej zastaví. Ústavný súd ...

§ 204
Vyžiadanie stanovísk
(1)

Pred rozhodnutím vo veci samej si predseda ústavného súdu vyžiada stanovisko súdnej rady, ku ktorému ...

(2)

Predseda ústavného súdu si vyžiada aj stanovisko riaditeľa Národného bezpečnostného úradu.

(3)

Ústavný súd umožní účastníkom konania vyjadriť sa k zisteniam vyplývajúcim z podkladov podľa ...

§ 205
Rozhodnutie

Ak ústavný súd vyhovie sťažnosti, uznesenie súdnej rady zruší a vec vráti súdnej rade, inak ...

OSEMNÁSTA HLAVA
KONANIE O SÚLADE UZNESENIA NÁRODNEJ RADY O ZRUŠENÍ AMNESTIE ALEBO INDIVIDUÁLNEJ MILOSTI

§ 206

Ústavný súd začne konanie vo veci podľa čl. 129a ústavy bez návrhu, konanie sa začína dňom ...

Účastník konania a zúčastnená osoba
§ 207

Účastníkom konania je národná rada.

§ 208
(1)

Vláda zastúpená ministerstvom spravodlivosti má postavenie zúčastnenej osoby, ak sa koná o uznesení, ...

(2)

Prezident má postavenie zúčastnenej osoby, ak sa koná o uznesení, ktorým sa zrušila individuálna ...

§ 209
Vyžiadanie stanovísk

Pred rozhodnutím vo veci samej si predseda ústavného súdu vyžiada

a)
stanovisko národnej rady a záznam z rozpravy na jej schôdzi k uzneseniu prijatému národnou radou ...
b)
stanovisko prezidenta a
c)
stanovisko vlády; stanovisko za vládu predkladá ministerstvo spravodlivosti.
Rozhodnutie
§ 210

Plénum ústavného súdu rozhoduje vo veci samej nálezom. Nález sa doručuje národnej rade a vláde, ...

§ 211

Ústavný súd rozhodne o súlade uznesenia národnej rady o zrušení amnestie alebo individuálnej ...

§ 212

Rozhodnutie ústavného súdu o zastavení konania alebo o zamietnutí veci (§ 8 ods. 5) vytvára prekážku ...

§ 213

Na konanie o súlade uznesenia národnej rady prijatého podľa čl. 86 písm. i) ústavy sa primerane ...

DEVÄTNÁSTA HLAVA
OBNOVA KONANIA PRED ÚSTAVNÝM SÚDOM

§ 214

Právoplatné rozhodnutie ústavného súdu možno za podmienok ustanovených týmto zákonom napadnúť ...

§ 215
Procesná legitimácia na podanie návrhu na obnovu konania

Návrh na obnovu konania pred ústavným súdom je oprávnený podať ten, kto bol vo veci uvedenej ...

§ 216
Návrh na obnovu konania

Návrh na obnovu konania pred ústavným súdom podľa čl. 133 ústavy musí okrem všeobecných náležitostí ...

a)
rozhodnutia ústavného súdu, proti ktorému smeruje,
b)
rozhodnutia orgánu medzinárodnej organizácie, o ktoré sa opiera.
§ 217
Lehota na podanie návrhu na obnovu konania

Návrh na obnovu konania pred ústavným súdom možno podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa ...

§ 218
Účastníci

Účastníkmi konania o návrhu na obnovu konania sú navrhovateľ a ďalší účastníci konania pred ...

Rozhodovanie
§ 219
(1)

O návrhu na obnovu konania, ktorý smeruje proti rozhodnutiu pléna ústavného súdu, rozhoduje plénum ...

(2)

O návrhu na obnovu konania, ktorý smeruje proti rozhodnutiu senátu ústavného súdu, rozhoduje iný ...

§ 220
(1)

Ak ústavný súd zistí, že z rozhodnutia orgánu medzinárodnej organizácie nevyplýva povinnosť ...

(2)

Ak ústavný súd zistí, že z rozhodnutia orgánu medzinárodnej organizácie vyplýva povinnosť ...

(3)

Ak na základe návrhu na obnovu konania ústavný súd obnovu konania povolí, znovu prerokuje pôvodný ...

DVADSIATA HLAVA
PRÁVOMOC ÚSTAVNÉHO SÚDU V DISCIPLINÁRNYCH VECIACH A IMUNITNÝCH VECIACH

Prvý diel
Disciplinárne veci

§ 221
Procesná legitimácia na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania

Návrh na začatie disciplinárneho konania podľa čl. 136 ods. 3 ústavy voči predsedovi najvyššieho ...

a)
najmenej tri pätiny poslancov národnej rady,
b)
prezident.
§ 222
Lehota na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania

Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa navrhovateľ ...

Rozhodovanie
§ 223
Použitie ustanovení iných predpisov
(1)

Na disciplinárne konanie voči predsedovi najvyššieho súdu a podpredsedovi najvyššieho súdu sa ...

(2)

Na disciplinárne konanie voči generálnemu prokurátorovi sa primerane použijú ustanovenia osobitného ...

§ 224

O návrhu na začatie disciplinárneho konania rozhodne ústavný súd uznesením.

§ 225

Uznesenie ústavného súdu nadobúda právoplatnosť dňom, v ktorom ústavný súd rozhodol o návrhu ...

Druhý diel
Súhlas na vzatie do väzby

§ 226
(1)

Žiadosť o súhlas na vzatie do väzby sudcu je oprávnený podať ústavnému súdu generálny prokurátor. ...

(2)

Žiadosť o súhlas na vzatie do väzby generálneho prokurátora je oprávnený podať ústavnému ...

(3)

Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je vyšetrovací spis.

§ 227

Predseda ústavného súdu na základe žiadosti podľa § 226 bezodkladne zvolá plénum ústavného ...

§ 228

O žiadosti podľa § 226 rozhodne ústavný súd uznesením.

§ 229

Uznesenie ústavného súdu o žiadosti podľa § 226 nadobúda právoplatnosť dňom, v ktorom ústavný ...

DVADSIATAPRVÁ HLAVA
KONANIE O NEPLATNOSTI PRÁVNYCH PREDPISOV

§ 230

Zákony a iné právne predpisy vydané v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, ktoré sú v ...

§ 231
Procesná legitimácia na podanie návrhu na začatie konania

Návrh na začatie konania podľa čl. 152 ods. 2 a 3 ústavy o neplatnosti právnych predpisov môžu ...

a)
najmenej pätina poslancov národnej rady,
b)
prezident,
c)
vláda,
d)
súd v súvislosti s prejednávanou vecou,
e)
generálny prokurátor,
f)
verejný ochranca práv, ak ďalšie uplatňovanie právneho predpisu môže ohroziť základné práva ...
§ 232
Účastníci

Účastníkmi konania sú navrhovateľ a orgán verejnej moci oprávnený na zmenu alebo zrušenie napadnutého ...

§ 233
Rozhodovanie

Na konanie o neplatnosti právnych predpisov sa primerane použijú ustanovenia druhej hlavy piatej ...

DVADSIATADRUHÁ HLAVA
PRESKÚMANIE ROZHODNUTÍ VO VECI OCHRANY VEREJNÉHO ZÁUJMU A ZAMEDZENIA ROZPORU ZÁUJMOV

Prvý diel
Preskúmanie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu

§ 234
(1)

Ústavný súd preskúma, či rozhodnutie orgánu verejnej moci príslušného na konanie a rozhodovanie ...

(2)

Ústavný súd prihliadne iba na tie pochybenia príslušného orgánu verejnej moci, ktoré znamenali ...

§ 235
Procesná legitimácia na podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia

Návrh na preskúmanie rozhodnutia podľa § 234 môže podať verejný funkcionár, ktorého sa týka ...

§ 236
Návrh na preskúmanie rozhodnutia
(1)

K návrhu na preskúmanie rozhodnutia sa pripojí napadnuté rozhodnutie príslušného orgánu verejnej ...

(2)

Podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu ...

§ 237
Účastníci

Účastníkmi konania sú navrhovateľ a príslušný orgán verejnej moci.

Rozhodovanie
§ 238

Ústavný súd rozhodne o návrhu podľa § 234 do 60 dní od doručenia návrhu na neverejnom zasadnutí. ...

§ 239
(1)

Ústavný súd rozhodnutie príslušného orgánu verejnej moci uznesením potvrdí, ak zistí, že ...

(2)

Ústavný súd nálezom zruší rozhodnutie príslušného orgánu verejnej moci a vec mu vráti na ...

a)
rozhodnutie nie je v súlade s ústavou alebo príslušnými právnymi prepismi vo veci ochrany verejného ...
b)
rozhodnutie je nepreskúmateľné alebo
c)
príslušný orgán verejnej moci nedostatočne alebo nesprávne zistil skutkový stav.
(3)

Ak ústavný súd zruší rozhodnutie príslušného orgánu verejnej moci a vec mu vráti na ďalšie ...

§ 240

Rozhodnutie ústavného súdu je konečné. To neplatí, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská ...

Druhý diel
Preskúmanie rozhodnutia o uložení poriadkového opatrenia

§ 241
(1)

Subjekt, ktorému príslušný orgán verejnej moci uložil pokutu za nesplnenie zákonnej povinnosti ...

(2)

Podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci o uložení pokuty ...

(3)

Ak ústavný súd po preskúmaní zistí, že návrh nie je dôvodný, uznesením mu nevyhovie.

(4)

Ak ústavný súd po preskúmaní zistí dôvodnosť návrhu, rozhodnutie príslušného orgánu verejnej ...

(5)

Ústavný súd rozhodne o návrhu na preskúmanie rozhodnutia o uložení pokuty do 60 dní od doručenia ...

(6)

Rozhodnutie ústavného súdu je konečné. Ak ústavný súd zruší rozhodnutie príslušného orgánu ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 242

Zakazujú sa zhromaždenia v okruhu 100 metrov od budov ústavného súdu a od miest, kde ústavný ...

§ 243
(1)

Podrobnosti o organizácii ústavného súdu a o konaní pred ním upravuje spravovací a rokovací ...

(2)

Plénum ústavného súdu prijíma rozvrh práce ústavného súdu a rozhoduje o jeho zmenách a dodatkoch. ...

§ 244

Za vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa sa na účely tohto zákona považuje vysokoškolské ...

§ 245

Rozpočet kancelárie ústavného súdu tvorí v štátnom rozpočte Slovenskej republiky samostatnú ...

Prechodné ustanovenia

§ 246
(1)

Ak nie je ďalej ustanovené inak, použije sa tento zákon aj na konania začaté do 28. februára ...

(2)

Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali do 28. februára 2019, zostávajú zachované.

(3)

Na lehoty, ktoré dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona neuplynuli, sa použijú ustanovenia ...

§ 247
(1)

Ak plénum ústavného súdu nerozhodne inak, spravovací a rokovací poriadok ústavného súdu vydaný ...

(2)

Ak plénum ústavného súdu nerozhodne inak, rozvrh práce ústavného súdu vydaný podľa zákona ...

§ 248

Ústavný súd ústavnú sťažnosť odmietne, ak už vo veci rozhodol v konaní o ústavnej sťažnosti, ...

§ 249
(1)

Kancelária ústavného súdu zriadená podľa zákona účinného do 14. novembra 2018 sa považuje ...

(2)

Štátnozamestnanecké pomery a pracovné pomery zamestnancov kancelárie ústavného súdu, ktoré ...

§ 250
(1)

Pracovný pomer sudcu ústavného súdu je od 1. marca 2019 osobitným právnym vzťahom k štátu podľa ...

(2)

Ustanovenia § 26 sa vzťahujú aj na sudcu ústavného súdu, ktorý vykonával funkciu sudcu ústavného ...

(3)

Príplatok k dôchodku pozostalých je od 1. marca 2019 príspevkom pozostalým.

§ 251
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného ...

Čl. II

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

V § 394 odsek 4 znie:

„(4) Skutočnosťou skôr neznámou podľa odsekov 1 až 3 je aj a) rozhodnutie Európskeho súdu ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej ...

1.

§ 9 až 10 sa vypúšťajú.

2.

Nadpis pod § 11 sa vypúšťa.

3.

V § 11 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 71 znie:

„71) Čl. 134 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky. § 15 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 72 znie:

„72) § 15 zákona č. 314/2018 Z. z.“.

3.

V § 116a ods. 1 sa za slová „výsledky vedeckej,“ vkladá slovo „publikačnej,“.

4.

V § 116a odsek 3 znie:

„(3) Na schôdzu ústavnoprávneho výboru podľa odseku 2 pozve predseda ústavnoprávneho výboru ...

5.

V § 116a ods. 5 sa slová „sedem dní“ nahrádzajú slovami „45 dní“.

6.

§ 116a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Zo schôdze ústavnoprávneho výboru podľa odseku 2 uskutočňuje kancelária verejne dostupný ...

7.

Za § 150b sa vkladá § 150c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 150c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. novembra 2018 Pri voľbe sudcov ústavného ...

Čl. V

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 28a ods. 2 sa za slovo „komunikácie“ vkladajú slová „s odkazom na podrobnosti uvedené ...

2.

V § 28d odsek 3 znie:

„(3) V databázach podľa odseku 1 sa kandidáti na funkciu sudcu zoradia podľa úspešnosti v hromadnom ...

3.

Za § 151zb sa vkladá § 151zc, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 151zc Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. novembra 2018 Kandidáti na funkciu ...

Čl. VI

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. ...

1.

V § 15 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „volieb do národnej rady, volieb do orgánov územnej ...

2.

V § 15 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená e) až h).

3.

V § 15 ods. 2 sa za slovo „predpisov“ vkladajú slová „alebo neplatnosti právnych predpisov“. ...

4.

V § 15 odsek 3 znie:

„(3) Pred rozhodnutím ústavného súdu vo veciach súladu medzinárodných zmlúv je generálny ...

Čl. VII

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

1.

§ 35 znie:

„§ 35 Poistenec nemá nárok na výplatu nemocenského za dni, počas ktorých a) má nárok na výplatu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:

„50a) § 25 ods. 2 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení ...

2.

V § 43 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) pre dočasnú pracovnú neschopnosť nevykonáva funkciu sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ...

3.

Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý znie:

„§ 51a Poistenec nemá nárok na výplatu materského za dni, počas ktorých pre dočasnú pracovnú ...

Čl. VIII

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene ...

V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) ak pre dočasnú pracovnú neschopnosť nevykonáva funkciu sudcu Ústavného súdu Slovenskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) § 25 ods. 2 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení ...

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2018 okrem čl. I § 1 až 13 a § 16 až 28 a § 32 ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 314/2018 Z. z.

  CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED ŠTÁTNEHO ZAMESTNANCA V KANCELÁRII ÚSTAVNÉHO SÚDU

  1. PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: referent

  Kvalifikačné predpoklady: stredné odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ...

  Činnosti:

  1.01

  Obslužné práce alebo rutinné práce podľa pokynov alebo podľa zaužívaného postupu s presne ...

  1.02

  Jednoduché administratívne práce, hospodársko-správne práce alebo ekonomické práce podľa presných ...

  1.03

  Podporná a opakujúca sa činnosť vo vecne vymedzenej oblasti.

  1.04

  Rutinná činnosť pri príprave čiastkových podkladov na rozhodovanie vykonávaná spravidla s úplnými ...

  2. PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: samostatný referent

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie ...

  Činnosti:

  2.01

  Opakujúca sa činnosť s premenlivými informáciami spracúvanými podľa rámcových pokynov alebo ...

  2.02

  Opakujúca sa činnosť pri príprave podkladov.

  2.03

  Samostatná činnosť vo vecne vymedzenej oblasti.

  2.04

  Vybavovanie vymedzenej agendy podľa potreby a v zmysle presných pokynov zo strany nadriadeného.

  3. PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: odborný referent

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie alebo stredné všeobecné vzdelanie ...

  Činnosti:

  3.01

  Podporná činnosť pri príprave podkladov na rozhodovanie alebo pri príprave správneho konania zvládnuteľná ...

  3.02

  Samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend vo vymedzenom rozsahu s určitým rozsahom väzieb ...

  3.03

  Samostatná činnosť vo vecne vymedzenej činnosti

  3.04

  Samostatné vybavovanie administratívnej a inej pravidelne sa opakujúcej agendy podľa potreby a v ...

  4. PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: hlavný referent

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie ...

  Činnosti:

  4.01

  Samostatné vybavovanie odbornej agendy uplatňovania štátno-zamestnaneckých vzťahov vo vecne vymedzenej ...

  4.02

  Samostatné vybavovanie ucelenej odbornej agendy.

  4.03

  Samostatné vybavovanie ucelenej odbornej agendy vo vecne vymedzenej oblasti tvoriacej podklad na riadenie, ...

  4.04

  Pravidelná odborná činnosť vyžadujúca spoluprácu s inými organizačnými útvarmi.

  4.05

  Samostatná činnosť v oblasti odbornej prípravy a realizácie činností vo vecne vymedzenej oblasti ...

  4.06

  Samostatné vybavovanie ucelenej odbornej agendy pri príprave rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej ...

  5. PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: radca

  Kvalifikačné predpoklady: úplne stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské ...

  Činnosti:

  5.01

  Samostatná odborná činnosť vo vecne vymedzenej oblasti alebo odborná činnosť na vypracúvanie ...

  5.02

  Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej oblasti.

  5.03

  Samostatná koordinačná činnosť na úseku vybavovania ucelenej odbornej agendy.

  5.04

  Podporná činnosť pri vypracúvaní podkladov pre riadenie a koordináciu vymedzených odborných ...

  6. PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: samostatný radca

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie ...

  Činnosti:

  6.01

  Samostatná odborná činnosť pri zabezpečovaní právnych vzťahov štátnych zamestnancov.

  6.02

  Samostatné odborné spracúvanie návrhov a podkladov súvisiacich s vecne vymedzenou agendou, vykonávanie ...

  6.03

  Samostatná odborná činnosť pri navrhovaní opatrení alebo samostatné posudzovanie a vypracúvanie ...

  6.04

  Koordinačná, analytická a kontrolná činnosť vo vymedzenej oblasti.

  6.05

  Metodická a organizačná činnosť

  7. PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: odborný radca

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie ...

  Činnosti:

  7.01

  Koordinačná a metodická činnosť pri zabezpečovaní uplatňovania právnych vzťahov štátnych ...

  7.02

  Koordinačná a metodická činnosť pri vykonávaní odborných špecializovaných činností.

  7.03

  Analytická činnosť vrátane vyhodnocovania výsledkov a príprava návrhov na rozhodovanie otázkach ...

  7.04

  Koordinovanie a odborné redakčno-organizačné zabezpečovanie vydávania Zbierky nálezov a uznesení ...

  7.05

  Samostatná činnosť s požiadavkou voľby správneho postupu.

  7.06

  Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti zabezpečovania komplexných odborných právnych a ...

  7.07

  Špecializovaná odborná činnosť v oblasti tvorby služobných predpisov na zabezpečovanie uplatňovania ...

  7.08

  Systémová a vývojová činnosť pri riešení jednotlivých úloh častí štátneho informačného ...

  7.09

  Špecializovaná odborná činnosť vyžadujúca pravidelnú odbornú spoluprácu s inými organizačnými ...

  7.10

  Rozhodovacia činnosť vo vecne vymedzených oblastiach.

  7.11

  Špecializovaná odborná činnosť vo vymedzených činnostiach.

  8. PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: hlavný radca

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Činnosti:

  8.01

  Koncepčná a koordinačná činnosť pri zabezpečovaní štátnych záležitostí ústavného súdu. ...

  8.02

  Tvorba koncepcie štátnozamestnaneckých vzťahov.

  8.03

  Špecializované odborné a koordinačné činnosti pri zabezpečovaní štátnych záležitostí ústavného ...

  8.04

  Koncepčná a koordinačná činnosť v rámci vykonávania špecializovanej odbornej agendy.

  8.05

  Tvorba koncepcie a koordinačná činnosť v oblasti informačného systému ústavného súdu v nadväznosti ...

  8.06

  Špecializovaná odborná a rozhodovacia činnosť v rámci rôznych oblastí činností a rôznych ...

  8.07

  Koncepčná, koordinačná a metodická činnosť v odborných špecializovaných činnostiach.

  9. PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: štátny radca

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Činnosti:

  9.01

  Tvorivé vypracúvanie odborných posudkov a stanovísk, príprava a vypracúvanie podkladov na rozhodovanie ...

  9.02

  Analytická činnosť, tvorivé vypracúvanie odborných posudkov, analýz a stanovísk, komplexných ...

  9.03

  Koncepčná, koordinačná a metodická odborná činnosť.

  9.04

  Samostatná, rozhodovacia a tvorivá činnosť v rámci organizačného útvaru.

  9.05

  Špecializovaná odborná činnosť zameraná na tvorbu záväzných dokumentov a návrhov vo vymedzenej ...

  9.06

  Tvorivá, koncepčná a rozhodovacia činnosť na rôznych úsekoch štátnej služby zameraná na vytváranie ...

  9.07

  Riadiaca a organizačná činnosť.

  9.08

  Koncepčná a systémová činnosť pri vykonávaní špecializovanej agendy so zodpovednosťou za svoje ...

  9.09

  Špecializovaná odborná činnosť v oblasti tvorby a pripomienkovania služobných predpisov a iných ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 314/2018 Z. z.

  PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV V KANCELÁRII ÚSTAVNÉHO SÚDU (v eurách mesačne)

  Platová trieda Platová tarifa 1. 514,00 2. 544,50 3. 594,50 4. 636,00 5. 757,50 6. 812,50 7. 909,50 ...

Poznámky

 • 1)  § 116a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej ...
 • 2)  § 16 až 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ...
 • 3)  § 95 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 4)  Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 5)  § 150 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 6)  § 127, § 157 a 159 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 • 8)  Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ...
 • 9)  Čl. 10 ods. 2 až 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone ...
 • 10)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore