Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 313/2013 účinný od 01.11.2013

Platnosť od: 15.10.2013
Účinnosť od: 01.11.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 313/2013 účinný od 01.11.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 313/2013 s účinnosťou od 01.11.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...

1.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky koordinuje ...

2.

V § 15 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) pracovnoprávne vzťahy a právne vzťahy volených funkcionárov orgánov územnej samosprávy,“. ...

3.

V § 24 odsek 1 znie:

„(1) Úrad vlády Slovenskej republiky okrem plnenia úloh uvedených v § 1b je ústredným orgánom ...

4.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Úrad vlády Slovenskej republiky zabezpečuje a koordinuje ochranu finančných záujmov Európskej ...

5.

Za § 40v sa vkladá § 40w, ktorý znie:

„§ 40w (1) Pôsobnosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v oblasti ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore