Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 313/2012 účinný od 15.10.2012

Platnosť od: 11.10.2012
Účinnosť od: 15.10.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo, Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD2DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 313/2012 účinný od 15.10.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 313/2012 s účinnosťou od 15.10.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 3 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

2.

V nadpise pod druhou hlavou sa slovo „odoberanie“ nahrádza slovom „odber“ a slovo „konzervovanie“ ...

3.

§ 35 vrátane nadpisu znie:

„§ 35 Všeobecné podmienky (1) Odber, testovanie, spracovanie, konzervácia, skladovanie alebo distribúciu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 40b znie:

„40b)
§ 138 ods. 2 Zákonníka práce.“.

4.

Nadpis pod § 36 znie: „Odber orgánov alebo odber tkanív a buniek z tiel živých darcov“.

5.

V § 36 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „prenosu“ vkladajú slová „alebo transplantácie“.

6.

V § 36 ods. 4 sa za slovom „orgánu“ vypúšťa čiarka a slová „tkaniva alebo bunky a jeho ...

7.

V § 36 ods. 5 sa za slovom „orgánov“ vypúšťa čiarka a slová „tkanív alebo buniek“ a ...

8.

V nadpise pod § 37 sa slovo „Odoberanie“ nahrádza slovom „Odber“.

9.

V § 37 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(§ 43)“.

10.

V § 37 ods. 3 sa za slovom „smrti“ vypúšťa čiarka a slová „ktorý vedie ministerstvo zdravotníctva ...

11.

V § 37 ods. 5 písm. c) sa slová „registri úradu pre dohľad“ nahrádzajú slovami „zozname ...

12.

V § 37 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) získať bezodkladne také informácie od príbuzných mŕtveho darcu, ktoré môžu mať vplyv ...

13.

Nadpis pod § 38 znie: „Transplantácia orgánov a prenos tkanív a buniek príjemcovi“.

14.

V § 38 ods. 1 sa slová „Prenos orgánu, tkaniva alebo buniek“ nahrádzajú slovami „Transplantáciu ...

15.

V § 38 ods. 3 sa slová „ministerstvo zdravotníctva [§ 45 písm. o)]“ nahrádzajú slovami „národná ...

16.

V nadpise nad § 39a sa slovo „odoberaní“ nahrádza slovom „odbere“ a slovo „konzervovaní“ ...

17.

V § 39a ods. 1 sa slovo „sledovateľnosti“ nahrádza slovom „vysledovateľnosti“ a slová „zo ...

18.

V § 39a ods. 4 sa slovo „sledovateľnosti“ nahrádza slovom „vysledovateľnosti“, slovo „sledovateľnosť“ ...

19.

V § 39a odsek 8 znie:

„(8) Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1, ktorý vykonáva vývoz tkanív a buniek mimo územia Slovenskej ...

20.

V § 39b ods. 2 písm. a) sa slová „humánne použitie“ nahrádzajú slovami „použitie u ľudského ...

21.

V § 39b ods. 2 písm. b) sa slová „§ 45 ods. 5 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 2 písm. ...

22.

V § 39b ods. 5 sa slová „Národnom registri darcov“ nahrádzajú slovami „národnom transplantačnom ...

23.

V § 39d ods. 4 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až k) sa označujú ako písmená a) až j).

24.

V § 39d ods. 4 písm. c) sa vypúšťa slovo „orgánov,“.

25.

Za § 39d sa vkladajú § 39e až 39h, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Povinnosti pri darcovstve, odbere, testovaní, skladovaní alebo distribúcii orgánov § 39e (1) Poskytovateľ ...

26.

V § 45 ods. 2 sa na konci tretej vety pripájajú slová „okrem národného transplantačného registra“. ...

27.

V § 45 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Ministerstvo zdravotníctva je zriaďovateľom národnej transplantačnej organizácie,52ab) ...

Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 13.

Poznámky pod čiarou k odkazom 52ab až 52ad znejú:

„52ab) § 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy ...

28.

V § 45 ods. 6 úvodnej vete sa slovo „39d“ nahrádza slovom „39g“.

29.

V § 45 sa odsek 6 dopĺňa písmenami g) až m), ktoré znejú:

„g) podľa potreby udelí, pozastaví alebo zruší povolenia pre poskytovateľov vykonávajúcich ...

30.

V § 45 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.

Doterajšie odseky 10 až 13 sa označujú ako odseky 8 až 11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 52b sa vypúšťa.

31.

V § 45 ods. 9 sa slová „humánneho použitia“ nahrádzajú slovami „použitia u ľudského príjemcu ...

32.

V § 45 ods. 10 sa slovo „39d“ nahrádza slovom „39g“.

33.

V § 47 ods. 1 sa za slovo „predpisov54)“ vkladajú slová „a iným osobám v zdravotníckych ...

34.

Za § 49b sa vkladá § 49c, ktorý znie:

„§ 49c Do zriadenia národnej transplantačnej organizácie plní jej úlohy Slovenská zdravotnícka ...

35.

Príloha č. 3 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/53/EÚ zo 7. júla 2010 o normách kvality a bezpečnosti ...

Čl. II

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

Príloha sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

„7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/53/EÚ zo 7. júla 2010 o normách kvality a bezpečnosti ...

Čl. III

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

Príloha č. 1 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/53/EÚ zo 7. júla 2010 o normách kvality a bezpečnosti ...

Čl. IV

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

V prílohe č. 2 sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie: ...

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/53/EÚ zo 7. júla 2010 o normách kvality a bezpečnosti ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. októbra 2012.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore