Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71267
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 313/2011 účinný od 19.01.2013


Platnosť od: 11.10.2011
Účinnosť od: 19.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Pracovno-právne vzťahy, Priestupkové konanie, Jedy, narkotiká, toxikománia, Trestné právo hmotné, Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD84 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 313/2011 účinný od 19.01.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 313/2011 s účinnosťou od 19.01.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 ods. 2 písm. b) sa za slovo „nemusel“ vkladá slovo „náhle“.

2.

V § 2 ods. 2 písm. o) sa slovo „vodiča“ nahrádza slovami „účastníka cestnej premávky“. ...

3.

V § 4 ods. 1 písm. f) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to ...

4.

V § 4 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 70 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 70 ods. 4“.

5.

V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak to nevyžaduje ...

6.

V § 15 sa odsek 5 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov a bezprostredne pred nimi.“.

7.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Vodič odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde cyklistovi idúcemu rovno. Pri ...

8.

V § 23 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

9.

§ 35 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Vodič motorového vozidla je na diaľnici povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať ...

10.

§ 38 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Vodič vozidla je pred jazdou povinný odstrániť z vozidla a z nákladu kusy ľadu a snehu, ...

11.

V § 48 ods. 1 sa slová „a obecnej polície“ nahrádzajú slovami „obecnej polície, Horskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28aa znie:

„28aa) § 65 ods. 1 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

12.

V § 52 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim ...

13.

V § 53 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Chodec je povinný umožniť električke plynulý ...

14.

V § 53 ods. 2 sa za slovo „rýchlosť“ vkladajú slová „a vzdialenosť“.

15.

V § 55 ods. 2 sa za slovo „pedáloch“ vkladá čiarka a slová „to neplatí, ak ide o bicykel, ...

16.

V § 55 ods. 3 druhá veta znie:

„Osoba staršia ako 15 rokov môže viesť osobu mladšiu ako 10 rokov a) na pomocnom sedadle na prepravu ...

17.

V § 64 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „sa odmietol podrobiť vyšetreniu ...

18.

V § 64 ods. 3 druhá veta znie: „Takéto udalosti sú škodovou udalosťou.“.

19.

V § 68 ods. 6 sa slová „v súvislosti s plnením jej úloh podľa osobitného predpisu,36)“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:

„36) Zákon č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 77d zákona č. 581/2004 Z. z. ...

20.

§ 68 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) O dopravných nehodách podľa § 64 ods. 1 písm. a) sa poskytujú Úradu pre dohľad nad zdravotnou ...

21.

V § 69 ods. 1 písm. b) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

22.

V § 69 ods. 2 sa slová „písm. d) až f)“ nahrádzajú slovami „písm. d) až g)“, bodka na ...

23.

V § 70 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Za podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz ...

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

24.

V § 70 ods. 4 sa slová „na mieste“ nahrádzajú slovom „bezodkladne“.

25.

V § 70 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Policajt je oprávnený postupovať podľa odseku 1 písm. a) aj vtedy, ak vodič nepredložil ...

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

26.

V § 70 ods. 8 sa slová „v odseku 1“ nahrádzajú slovami „v odseku 1 alebo odseku 5“ a slová ...

27.

V § 71 ods. 3 sa za slovo „premávky“ vkladá čiarka a slová „priestupku spáchaného nezaplatením ...

28.

V § 71 ods. 4 sa vypúšťajú slová „proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky“.

29.

V § 71 ods. 4 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o ...

30.

V § 72 ods. 1 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo nie sú dodržané podmienky ...

31.

§ 72 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

„(12) Osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine ...

32.

Doterajší text § 74 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B, ktorému bolo vodičské oprávnenie skupiny B ...

33.

V § 77 ods. 3 sa vypúšťajú slová „štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo“.

34.

V § 78 ods. 1 písm. c) sa za slovo „skupiny“ vkladajú slová „B a“.

35.

V § 78 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „B,“.

36.

V § 80 ods. 2 sa slová „od vydania osvedčenia o absolvovaní kurzu v autoškole“ nahrádzajú ...

37.

V § 80 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak žiadateľ pri skúške podľa § 79 ods. 2 písm. ...

38.

V § 87 odsek 4 znie:

„(4) Ostatní vodiči, ktorí dovŕšili vek 65 rokov, sú povinní podrobiť sa pravidelným lekárskym ...

39.

V § 89 odsek 1 znie:

„(1) Vodiči uvedení v § 87 ods. 3 písm. a), ktorí dovŕšili vek 65, rokov a vodiči uvedení ...

40.

§ 91 znie:

„§ 91 (1) Ak možno dôvodne predpokladať, že nastala zmena odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:

„43a) § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 93/2005 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z.“. ...

41.

V § 92 ods. 2 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:

„d) osvedčením43b) vydaným autoškolou nepreukázal, že sa v určenom rozsahu a v určenej lehote ...

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako f) a g).

Poznámka pod čiarou k odkazu 43b znie:

„43b)
§ 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 93/2005 Z. z.“.

42.

V § 92 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).

43.

V § 92 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Vodičské oprávnenie sa odoberie aj tomu, kto ako vodič motorového vozidla a) v priebehu ...

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.

44.

V § 92 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).

45.

V § 92 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Vodičské oprávnenie odobraté podľa odseku 3 písm. a) možno vrátiť až po preukázaní ...

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 10 a 11.

46.

V § 92 ods. 10 sa slová „preskúmaním zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti“ ...

47.

V § 94 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to platí ...

48.

Za § 97 sa vkladá § 97a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 97a Výmena a obnovenie vodičského preukazu v cudzine Žiadosť o výmenu vodičského preukazu ...

49.

V § 98 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) odovzdať orgánu Policajného zboru vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa jeho zadržania ...

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená f) až i).

50.

V § 102 ods. 1 písm. b) sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vláda ...

51.

V § 103 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem minimálneho veku na vedenie motorového vozidla ...

52.

V § 107 ods. 2 písm. e) sa za slovo „premávky“ vkladá čiarka a slová „pri vedení motorového ...

53.

V § 107 sa odsek 3 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c) údaje podľa odseku 2 o osobe, ktorá sa dopustila priestupku súvisiaceho s porušením pravidiel ...

54.

V § 108 odsek 2 znie:

„(2) Orgán, ktorý rozhodol o vine za spáchaný priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej ...

55.

V § 108 ods. 5 sa bodka na konci prvej vety nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

56.

V § 115 ods. 1 slová „preukázať svoju totožnosť, vyplniť príslušné tlačivá a umožniť ...

57.

V § 137 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „v obci o 20 km.h-1 a viac alebo mimo ...

58.

V § 137 ods. 2 písm. m) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo s tabuľkou s evidenčným ...

59.

V § 137 ods. 2 písm. p) sa za slovo „oprávnenia“ vkladá čiarka a slová „bez osoby spolujazdca ...

60.

V § 137 sa odsek 2 dopĺňa písmenami s) až x), ktoré znejú:

„s) ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, t) ohrozenie ...

61.

V § 141 ods. 4 písm. a) sa slová „podľa § 70 ods. 5“ nahrádzajú slovami „podľa § 70 ods. ...

62.

V § 141 ods. 5 písm. g) sa slová „podľa § 70 ods. 1, 2 a 6“ nahrádzajú slovami „podľa ...

63.

V § 141 ods. 5 písm. k) sa slová „podľa § 91 ods. 5“ nahrádzajú slovami „podľa § 91 ods. ...

64.

V § 143b ods. 1 písm. g) sa za slová „vozidiel skupiny“ vkladá slovo „B,“.

65.

Za § 143b sa vkladá § 143c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠143c

Ustanovenie § 92 ods. 3 sa vzťahuje aj na osobu, ktorá porušila pravidlá cestnej premávky uvedené ...

Čl. II

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

V § 61 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 6 a 7.

2.

§ 69 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku ...

3.

Doterajší text § 112 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Ak súd odsudzuje mladistvého za podmienok § 61 ods. 3, uloží mu trest zákazu činnosti ...

4.

V § 289 sa vkladajú nové odseky 1 a 2, ktoré znejú:

„(1) Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, ...

Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 3 a 4.

5.

V § 289 ods. 3 písm. a) sa za slová „za taký čin“ vkladajú slová „alebo za čin uvedený ...

6.

V § 289 ods. 3 písm. b) sa za slovo „látky“ vkladajú slová „alebo za čin uvedený v odseku ...

7.

V § 289 ods. 3 a 4 sa slová „jeden rok“ nahrádzajú slovami „dva roky“.

8.

Za § 438c sa vkladá § 438d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 438d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2011 Ustanovenie § 61 ods. ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 14 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „nezapočítava ...

2.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Od výkonu zvyšku zákazu činnosti nemožno upustiť podľa odseku 3, ak ide o zákaz činnosti ...

3.

V § 22 ods. 1 písm. c) sa za slovo „oprávnenia“ vkladá čiarka a slová „bez osoby spolujazdca3ba)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3ba znie:

„3ba)
§ 74 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 313/2011 Z. z.“.

4.

V § 22 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „v obci o 20 km.h-1 a viac alebo mimo ...

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3d sa citácia „§ 137 ods. 2 písm. g) až o) a q) zákona č. 8/2009 ...

6.

V § 22 ods. 4 sa slová „písm. h), i) a k)“ nahrádzajú slovami „písm. i) a k)“.

Čl. IV

Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 240/2005 ...

V § 18 odsek 3 znie:

„(3) Vojenský policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii časť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa znie:

„3aa) § 70 a 72 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Prílohy č. 3 a 4 nariadenia vlády Slovenskej socialistickej ...

2.

V § 4 ods. 2 sa slová „iné omamné prostriedky“ nahrádzajú slovami „omamné látky alebo ...

3.

V § 5 ods. 4 druhej vete sa vypúšťajú slová „na požiadanie“, slová „vyšetrením krvi“ ...

4.

V § 5 odseky 5 až 7 znejú:

„(5) Vyšetrenie na prítomnosť omamných látok alebo psychotropných látok sa vykonáva a) orientačným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) § 7 ods. 3 písm. f) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ...

5.

§ 5 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Lekárske vyšetrenie podľa odsekov 4 až 7 sa vykonáva v zdravotníckych zariadeniach. Náklady ...

Čl. VI

Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. ...

V § 34 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) pri cestnej kontrole nariadiť vodičovi odstaviť vozidlo na prikázanom mieste, ak vodič nezaplatil ...

Čl. VII

Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z. a zákona č. 547/2010 ...

1.

V § 42 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) ako vodič dráhového vozidla alebo obsluhy lanovej dráhy alebo ten, kto sa podieľa na zabezpečovaní ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

„26a) § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním ...

2.

V § 42 odsek 3 znie:

„(3) Za priestupky podľa odseku 1 písm. g) možno uložiť pokutu od 300 eur do 500 eur a zákaz ...

3.

V § 45 sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“. ...

4.

Názov prílohy č. 5 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2011 okrem čl. I bodu 48, ktorý nadobúda účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore