Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 313/2011 účinný od 19.01.2013

Platnosť od: 11.10.2011
Účinnosť od: 19.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Pracovno-právne vzťahy, Priestupkové konanie, Jedy, narkotiká, toxikománia, Trestné právo hmotné, Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD84DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 313/2011 účinný od 19.01.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 313/2011 s účinnosťou od 19.01.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 ods. 2 písm. b) sa za slovo „nemusel“ vkladá slovo „náhle“.

2.

V § 2 ods. 2 písm. o) sa slovo „vodiča“ nahrádza slovami „účastníka cestnej premávky“. ...

3.

V § 4 ods. 1 písm. f) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to ...

4.

V § 4 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 70 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 70 ods. 4“.

5.

V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak to nevyžaduje ...

6.

V § 15 sa odsek 5 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov a bezprostredne pred nimi.“.

7.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Vodič odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde cyklistovi idúcemu rovno. Pri ...

8.

V § 23 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

9.

§ 35 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Vodič motorového vozidla je na diaľnici povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať ...

10.

§ 38 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Vodič vozidla je pred jazdou povinný odstrániť z vozidla a z nákladu kusy ľadu a snehu, ...

11.

V § 48 ods. 1 sa slová „a obecnej polície“ nahrádzajú slovami „obecnej polície, Horskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28aa znie:

„28aa) § 65 ods. 1 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

12.

V § 52 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim ...

13.

V § 53 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Chodec je povinný umožniť električke plynulý ...

14.

V § 53 ods. 2 sa za slovo „rýchlosť“ vkladajú slová „a vzdialenosť“.

15.

V § 55 ods. 2 sa za slovo „pedáloch“ vkladá čiarka a slová „to neplatí, ak ide o bicykel, ...

16.

V § 55 ods. 3 druhá veta znie:

„Osoba staršia ako 15 rokov môže viesť osobu mladšiu ako 10 rokov a) na pomocnom sedadle na prepravu ...

17.

V § 64 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „sa odmietol podrobiť vyšetreniu ...

18.

V § 64 ods. 3 druhá veta znie: „Takéto udalosti sú škodovou udalosťou.“.

19.

V § 68 ods. 6 sa slová „v súvislosti s plnením jej úloh podľa osobitného predpisu,36)“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:

„36) Zákon č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 77d zákona č. 581/2004 Z. z. ...

20.

§ 68 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) O dopravných nehodách podľa § 64 ods. 1 písm. a) sa poskytujú Úradu pre dohľad nad zdravotnou ...

21.

V § 69 ods. 1 písm. b) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

22.

V § 69 ods. 2 sa slová „písm. d) až f)“ nahrádzajú slovami „písm. d) až g)“, bodka na ...

23.

V § 70 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Za podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz ...

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

24.

V § 70 ods. 4 sa slová „na mieste“ nahrádzajú slovom „bezodkladne“.

25.

V § 70 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Policajt je oprávnený postupovať podľa odseku 1 písm. a) aj vtedy, ak vodič nepredložil ...

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

26.

V § 70 ods. 8 sa slová „v odseku 1“ nahrádzajú slovami „v odseku 1 alebo odseku 5“ a slová ...

27.

V § 71 ods. 3 sa za slovo „premávky“ vkladá čiarka a slová „priestupku spáchaného nezaplatením ...

28.

V § 71 ods. 4 sa vypúšťajú slová „proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky“.

29.

V § 71 ods. 4 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o ...

30.

V § 72 ods. 1 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo nie sú dodržané podmienky ...

31.

§ 72 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

„(12) Osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine ...

32.

Doterajší text § 74 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B, ktorému bolo vodičské oprávnenie skupiny B ...

33.

V § 77 ods. 3 sa vypúšťajú slová „štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo“.

34.

V § 78 ods. 1 písm. c) sa za slovo „skupiny“ vkladajú slová „B a“.

35.

V § 78 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „B,“.

36.

V § 80 ods. 2 sa slová „od vydania osvedčenia o absolvovaní kurzu v autoškole“ nahrádzajú ...

37.

V § 80 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak žiadateľ pri skúške podľa § 79 ods. 2 písm. ...

38.

V § 87 odsek 4 znie:

„(4) Ostatní vodiči, ktorí dovŕšili vek 65 rokov, sú povinní podrobiť sa pravidelným lekárskym ...

39.

V § 89 odsek 1 znie:

„(1) Vodiči uvedení v § 87 ods. 3 písm. a), ktorí dovŕšili vek 65, rokov a vodiči uvedení ...

40.

§ 91 znie:

„§ 91 (1) Ak možno dôvodne predpokladať, že nastala zmena odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:

„43a) § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 93/2005 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z.“. ...

41.

V § 92 ods. 2 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:

„d) osvedčením43b) vydaným autoškolou nepreukázal, že sa v určenom rozsahu a v určenej lehote ...

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako f) a g).

Poznámka pod čiarou k odkazu 43b znie:

„43b)
§ 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 93/2005 Z. z.“.

42.

V § 92 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).

43.

V § 92 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Vodičské oprávnenie sa odoberie aj tomu, kto ako vodič motorového vozidla a) v priebehu ...

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.

44.

V § 92 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).

45.

V § 92 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Vodičské oprávnenie odobraté podľa odseku 3 písm. a) možno vrátiť až po preukázaní ...

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 10 a 11.

46.

V § 92 ods. 10 sa slová „preskúmaním zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti“ ...

47.

V § 94 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to platí ...

48.

Za § 97 sa vkladá § 97a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 97a Výmena a obnovenie vodičského preukazu v cudzine Žiadosť o výmenu vodičského preukazu ...

49.

V § 98 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) odovzdať orgánu Policajného zboru vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa jeho zadržania ...

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená f) až i).

50.

V § 102 ods. 1 písm. b) sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vláda ...

51.

V § 103 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem minimálneho veku na vedenie motorového vozidla ...

52.

V § 107 ods. 2 písm. e) sa za slovo „premávky“ vkladá čiarka a slová „pri vedení motorového ...

53.

V § 107 sa odsek 3 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c) údaje podľa odseku 2 o osobe, ktorá sa dopustila priestupku súvisiaceho s porušením pravidiel ...

54.

V § 108 odsek 2 znie:

„(2) Orgán, ktorý rozhodol o vine za spáchaný priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej ...

55.

V § 108 ods. 5 sa bodka na konci prvej vety nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

56.

V § 115 ods. 1 slová „preukázať svoju totožnosť, vyplniť príslušné tlačivá a umožniť ...

57.

V § 137 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „v obci o 20 km.h-1 a viac alebo mimo ...

58.

V § 137 ods. 2 písm. m) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo s tabuľkou s evidenčným ...

59.

V § 137 ods. 2 písm. p) sa za slovo „oprávnenia“ vkladá čiarka a slová „bez osoby spolujazdca ...

60.

V § 137 sa odsek 2 dopĺňa písmenami s) až x), ktoré znejú:

„s) ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, t) ohrozenie ...

61.

V § 141 ods. 4 písm. a) sa slová „podľa § 70 ods. 5“ nahrádzajú slovami „podľa § 70 ods. ...

62.

V § 141 ods. 5 písm. g) sa slová „podľa § 70 ods. 1, 2 a 6“ nahrádzajú slovami „podľa ...

63.

V § 141 ods. 5 písm. k) sa slová „podľa § 91 ods. 5“ nahrádzajú slovami „podľa § 91 ods. ...

64.

V § 143b ods. 1 písm. g) sa za slová „vozidiel skupiny“ vkladá slovo „B,“.

65.

Za § 143b sa vkladá § 143c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠143c

Ustanovenie § 92 ods. 3 sa vzťahuje aj na osobu, ktorá porušila pravidlá cestnej premávky uvedené ...

Čl. II

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

V § 61 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 6 a 7.

2.

§ 69 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku ...

3.

Doterajší text § 112 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Ak súd odsudzuje mladistvého za podmienok § 61 ods. 3, uloží mu trest zákazu činnosti ...

4.

V § 289 sa vkladajú nové odseky 1 a 2, ktoré znejú:

„(1) Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, ...

Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 3 a 4.

5.

V § 289 ods. 3 písm. a) sa za slová „za taký čin“ vkladajú slová „alebo za čin uvedený ...

6.

V § 289 ods. 3 písm. b) sa za slovo „látky“ vkladajú slová „alebo za čin uvedený v odseku ...

7.

V § 289 ods. 3 a 4 sa slová „jeden rok“ nahrádzajú slovami „dva roky“.

8.

Za § 438c sa vkladá § 438d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 438d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2011 Ustanovenie § 61 ods. ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 14 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „nezapočítava ...

2.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Od výkonu zvyšku zákazu činnosti nemožno upustiť podľa odseku 3, ak ide o zákaz činnosti ...

3.

V § 22 ods. 1 písm. c) sa za slovo „oprávnenia“ vkladá čiarka a slová „bez osoby spolujazdca3ba)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3ba znie:

„3ba)
§ 74 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 313/2011 Z. z.“.

4.

V § 22 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „v obci o 20 km.h-1 a viac alebo mimo ...

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3d sa citácia „§ 137 ods. 2 písm. g) až o) a q) zákona č. 8/2009 ...

6.

V § 22 ods. 4 sa slová „písm. h), i) a k)“ nahrádzajú slovami „písm. i) a k)“.

Čl. IV

Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 240/2005 ...

V § 18 odsek 3 znie:

„(3) Vojenský policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii časť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa znie:

„3aa) § 70 a 72 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Prílohy č. 3 a 4 nariadenia vlády Slovenskej socialistickej ...

2.

V § 4 ods. 2 sa slová „iné omamné prostriedky“ nahrádzajú slovami „omamné látky alebo ...

3.

V § 5 ods. 4 druhej vete sa vypúšťajú slová „na požiadanie“, slová „vyšetrením krvi“ ...

4.

V § 5 odseky 5 až 7 znejú:

„(5) Vyšetrenie na prítomnosť omamných látok alebo psychotropných látok sa vykonáva a) orientačným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) § 7 ods. 3 písm. f) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ...

5.

§ 5 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Lekárske vyšetrenie podľa odsekov 4 až 7 sa vykonáva v zdravotníckych zariadeniach. Náklady ...

Čl. VI

Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. ...

V § 34 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) pri cestnej kontrole nariadiť vodičovi odstaviť vozidlo na prikázanom mieste, ak vodič nezaplatil ...

Čl. VII

Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z. a zákona č. 547/2010 ...

1.

V § 42 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) ako vodič dráhového vozidla alebo obsluhy lanovej dráhy alebo ten, kto sa podieľa na zabezpečovaní ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

„26a) § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním ...

2.

V § 42 odsek 3 znie:

„(3) Za priestupky podľa odseku 1 písm. g) možno uložiť pokutu od 300 eur do 500 eur a zákaz ...

3.

V § 45 sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“. ...

4.

Názov prílohy č. 5 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2011 okrem čl. I bodu 48, ktorý nadobúda účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore