Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71267
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 311/2013 účinný od 01.11.2013


Platnosť od: 15.10.2013
Účinnosť od: 01.11.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Energetika a priemysel, Geológia, geodézia, kartografia, Správne poplatky, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 311/2013 účinný od 01.11.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 311/2013 s účinnosťou od 01.11.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 ...

1.

V § 2 ods. 4 uvádzacej vete sa slová „v odsekoch 2 a 3“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 2, ...

2.

V § 2 sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku.“.

3.

V § 2 ods. 7 sa slová „v odseku 5 písm. b), c) a d)“ nahrádzajú slovami „v odseku 5 písm. ...

4.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Na výkon geologických prác uvedených v odseku 5 písm. e) sa vyžaduje príslušná odborná ...

5.

V § 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) geotermálna voda je podzemná voda2) s minimálnou teplotou v mieste výveru 20 °C,“. ...

Doterajšie písmená e) až u) sa označujú ako písmená f) až v).

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) § 3 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. ...

6.

V § 3 písm. f) sa slová „termálnych vôd2)“ nahrádzajú slovami „geotermálnych vôd“ a ...

7.

V § 3 písmeno o) znie:

„o) geotermálna energia je tepelná energia zemského telesa, ktorej zdrojom je zostatkové teplo ...

8.

V § 3 písmeno v) znie:

„v) odborný geologický dohľad je 1. kontrola vykonávania geologických prác uvedených v § 2 ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

„5b) Napríklad § 43 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 2 a 3 zákona Slovenskej ...

9.

V § 4 odsek 1 znie:

„(1) Geologické práce je oprávnený vykonávať zhotoviteľ geologických prác, a to a) fyzická ...

10.

V § 4 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 7.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

11.

V § 5 ods. 3 písm. b) sa slovo „údaj“ nahrádza slovom „doklad“.

12.

V § 5 ods. 3 písm. f) a ods. 4 písm. e) sa na konci vypúšťajú tieto slová: „a údaje o ich ...

13.

V § 5 ods. 4 písmeno c) znie:

„c) osobné údaje člena štatutárneho orgánu a zástupcu a doklad o bezúhonnosti člena štatutárneho ...

14.

V § 5 ods. 7 sa za slová „výpis z registra trestov zástupcu“ vkladajú slová „a člena štatutárneho ...

15.

V § 5 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) K žiadosti podľa odsekov 3 a 4 sa pripojí originál zmluvy medzi zástupcom a žiadateľom ...

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) § 27 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.“. Doterajší ...

16.

V § 6 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Ak geologické oprávnenie neobsahuje údaj podľa odseku 1 písm. e) alebo podľa odseku 2 písm. ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.

17.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ministerstvo môže z vlastného podnetu začať konanie vo veci zmeny geologického oprávnenia, ...

18.

V § 7 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).

19.

§ 8 vrátane nadpisu znie:

„§ 8 Register geologických oprávnení (1) Ministerstvo vedie a aktualizuje register geologických ...

20.

V § 8a ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „K žiadosti podľa odseku 4 sa pripojí originál ...

21.

§ 8a sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Zahraničný poskytovateľ môže na území Slovenskej republiky dočasne a príležitostne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a)
§ 2 písm. d) a § 8 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z.“.

22.

V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:

„d) je zástupcom zahraničného poskytovateľa podľa § 8a ods. 1, e) posudzuje záverečnú správu ...

23.

V § 9 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „na základe písomnej žiadosti o overenie odbornej ...

24.

V § 9 odseky 6 až 8 znejú:

„(6) Odborná spôsobilosť môže byť priznaná fyzickej osobe, ktorá a) ukončila vysokoškolské ...

25.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10a Register odborne spôsobilých osôb (1) Ministerstvo vedie register odborne spôsobilých ...

26.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Zhotoviteľ geologických prác geologickú úlohu projektuje, vyhodnocuje a písomnú dokumentáciu ...

27.

V § 12 odsek 4 znie:

„(4) Projekt geologickej úlohy schvaľuje objednávateľ po predchádzajúcom písomnom súhlase ...

28.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Na vybrané geologické práce podľa § 21 ods. 2 sa vypracúva geologický zámer, ktorý obsahuje ...

29.

V § 13 ods. 1 sa za slová „podľa § 2 ods. 3“ vkladajú slová „a ods. 5 písm. b) a c)“ ...

30.

V § 14 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak pri riešení geologickej úlohy zhotoviteľ geologických prác zistí, že je bez zmeny ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

31.

V § 14 ods. 6 sa za slová „geologickej úlohy“ vkladajú slová „a zámenu geologických prác“. ...

32.

V § 16 ods. 1 sa za slová „v záverečnej správe a“ vkladajú slová „po písomnom súhlase ...

33.

V § 16 ods. 2 písm. c) sa slovo „termálnych“ nahrádza slovom „geotermálnych“ a na konci ...

34.

V § 16 odsek 3 znie:

„(3) Záverečná správa, pri ktorej riešení sa zistilo a overilo ložisko nerastov,19) musí obsahovať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) § 4 zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 489/1991 Zb.“. ...

35.

V § 16 odsek 5 znie:

„(5) Záverečná správa, pri ktorej riešení sa zistili a overili množstvá podzemných vôd vrátane ...

36.

V § 16 ods. 7 sa za slovo „dohľad“ vkladajú slová „podľa § 3 písm. v) prvého bodu“.

37.

V § 18 ods. 2 prvej vete sa vypúšťa slovo „výhradného“ a za slová „znečisteného územia“ ...

38.

V § 18 ods. 3 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Záverečnú správu, okrem záverečných ...

39.

V § 18 odsek 4 znie:

„(4) Schválené zásoby ložísk nerastov, množstvá vôd v hydrogeologických celkoch, množstvá ...

40.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Náklady spojené s posudzovaním záverečnej správy uhrádza objednávateľ.“.

41.

V § 19 ods. 1 sa slová „Zhotoviteľ geologických prác s písomným súhlasom objednávateľa“ ...

42.

V § 20 ods. 1 sa slová „výhradným ložiskám,19)“ nahrádzajú slovami „ložiskám nerastov,19)“ ...

43.

V § 20 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Pri území so zložitou geologickou stavbou alebo s nepriaznivými inžinierskogeologickými ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

44.

V § 21 odsek 2 znie:

„(2) Vybrané geologické práce sú: a) ložiskový geologický prieskum 1. vyhradených nerastov ...

45.

V § 21 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Prieskumné územie na ropu a horľavý zemný plyn ...

46.

V§ 22 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Rozloha prieskumného územia môže byť najviac 250 km2. Prieskumné územie na ložiskový ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 25a a 25b znejú:

„25a) § 26 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov. 25b) § 34 zákona č. 44/1988 ...

Doterajší odkaz 25a sa označuje ako odkaz 26a.

47.

V § 22 ods. 5 sa slová „z plánovaného celkového finančného rozsahu geologických prác“ nahrádzajú ...

48.

V § 22 odsek 6 znie:

„(6) Na návrh držiteľa prieskumného územia môže ministerstvo prieskumné územie zrušiť alebo ...

49.

Nadpis § 23 znie: „Konanie o určení, zmene, predĺžení doby platnosti alebo zrušení prieskumného ...

50.

V § 23 ods. 3 písmeno g) znie:

„g) návrh vymedzenia prieskumného územia na mape prieskumného územia podľa odseku 13, súradnice ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 25c a 25 d znejú:

„25c) § 5 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov. 25d) Zákon ...

51.

V § 23 ods. 4 písmeno a) znie:

„a)
geologický zámer,“.

52.

V § 23 ods. 4 písmená d) až f) znejú:

„d) vyjadrenie okresného úradu v sídle kraja nie staršie ako tri mesiace,26) e) stanovisko štátneho ...

53.

V § 23 odsek 7 znie:

„(7) Na návrh na zmenu prieskumného územia, na predĺženie doby platnosti prieskumného územia ...

54.

V § 23 ods. 10 sa za slovo „správy“ vkladajú slová „podľa osobitných predpisov26b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26b znie:

„26b) Napríklad § 41 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších ...

55.

V § 23 odsek 11 znie:

„(11) Ministerstvo zamietne návrh na určenie prieskumného územia, ak a) navrhované prieskumné ...

56.

V § 23 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12) Ministerstvo neurčí prieskumné územie v katastri dotknutej obce a v území dotknutého ...

Doterajšie odseky 12 až 15 sa označujú ako odseky 13 až 16.

57.

V § 23 ods. 13 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

„l)
celkové náklady podľa rozpočtu geologickej úlohy,“.

Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno m).

58.

V § 23 odsek 14 znie:

„(14) Súčasťou rozhodnutia o určení prieskumného územia, o zmene rozlohy prieskumného územia ...

59.

V § 23 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:

„(15) O návrhu na určenie, zmenu, zrušenie, predĺženie doby platnosti a zmluvný prevod prieskumného ...

Doterajšie odseky 15 a 16 sa označujú ako odseky 16 a 17.

60.

V § 24 ods. 1 prvej vete sa za slová „zemný plyn a“ vkladajú slová „oblasti, v ktorých možno ...

61.

V § 24 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Návrh na určenie prieskumného územia na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu ...

Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 12.

62.

V § 25 ods. 2 sa slová „šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „jedného roka“.

63.

V § 25 odsek 6 znie:

„(6) Ak držiteľ prieskumného územia nevynaložil na vykonávanie vybraných geologických prác ...

64.

§ 25 sa dopĺňa odsekmi 7 až 11, ktoré znejú:

„(7) Držiteľ prieskumného územia je povinný do konca druhého roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:

„28a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

65.

V § 24 a 25 sa vypúšťajú slová „na zriaďovanie“.

66.

V § 26 ods. 1 sa slová „99,58 eura“ nahrádzajú slovami „100 eur“, slová „199,16 eura“ ...

67.

V § 26 odsek 3 znie:

„(3) Ministerstvo zruší prieskumné územie, ak držiteľ prieskumného územia nezaplatil úhradu ...

68.

V § 26 ods. 5 sa slová „16,59 eura“ nahrádzajú slovami „30 eur“.

69.

V § 29 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 až 12, ktoré znejú:

„(9) Lehota na vydanie rozhodnutia podľa odsekov 4 a 5 je šesť mesiacov od podania návrhu zhotoviteľom ...

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 13.

Poznámky pod čiarou k odkazom 28b a 28c znejú:

„28b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...

70.

V § 31 odsek 1 znie:

„(1) Objednávateľ geologických prác je povinný zaistiť zlikvidovanie geologických diel a geologických ...

71.

V § 31 ods. 2 druhá veta znie: „Ak sa preukázalo, že geologické dielo alebo geologický objekt ...

72.

V § 31 odsek 4 znie:

„(4) Zabezpečením a udržiavaním geologických diel a geologických objektov sa musí a) zaistiť ...

73.

V § 31 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Likvidáciou geologických diel a geologických objektov sa musí a) zaistiť bezpečnosť povrchu, ...

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

74.

V § 31 ods. 6 sa slová „zhotoviteľ geologických prác“ nahrádzajú slovom „objednávateľ“. ...

75.

V § 33 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) bezodplatným prevodom správy právnickej osobe zriadenej ústredným orgánom štátnej správy ...

76.

V § 34 ods. 1 a § 35 ods. 1 sa slová „internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „webovom ...

77.

V § 35 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Súčasťou oznámenia je a) uvedenie najnižšej prípustnej úhrady určenej podľa odseku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

„37a) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení ...

78.

V § 36 ods. 1 písmeno k) znie:

„k) posudzuje a schvaľuje záverečné správy s výpočtom zásob ložiska, s výpočtom množstiev ...

79.

§ 36 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o spôsobe ...

80.

§ 38 vrátane nadpisu znie:

„§ 38 Správne delikty (1) Ministerstvo uloží pokutu od 100 eur do 6 500 eur objednávateľovi, ...

81.

V § 39 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Priestupku sa dopustí odborne spôsobilá osoba, ak neoznámi zmenu údajov uvedených v preukaze ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

82.

V § 41 ods. 2 písm. c) sa za slovo „úlohy“ vkladajú slová „a zámeny prác“ a na konci ...

83.

Za § 45a sa vkladá § 45b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 45b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2013 (1) Konania začaté a právoplatne ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 54 a 55 znejú:

„54) § 3a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej ...

84.

Slová „právnická osoba poverená ministerstvom“, „právnická osoba poverená ministerstvom ...

85.

Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 569/2007 Z. z. „VZOREC NA URČENIE ÚHRADY ZA GEOLOGICKÉ DIELO Vzorec ...

Čl. II

Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona ...

1.

V § 5 ods. 2 prvej vete za na konci pripájajú tieto slová: „a prírodné horninové štruktúry ...

2.

V § 24 ods. 2 sa slová „šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „jedného roka“.

3.

V § 34 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
využívanie geotermálnej energie.“.

4.

V § 34 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Osobitným zásahom do zemskej kôry je aj hlbinná technická alebo technologická úprava prirodzeného ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

Čl. IV

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...

V § 6 písmeno d) znie:

„d) dobývanie a úpravu tuhých palív, dobývanie ropy a zemného plynu, rudných surovín, nerudných ...

Čl. V

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona ...

1.

V § 9 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) vydanie rozhodnutia o určení, zmene – zväčšení plochy a predĺžení doby platnosti prieskumného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

„29) § 23 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších ...

2.

V § 9 ods. 1 písmeno n) znie:

„n)
schválenie alebo zmenu projektu alebo geologického zámeru geologickej úlohy,36)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:

„36)
§ 12 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3.

V § 9 ods. 3 druhej vete sa za slová „až f)“ vkladajú slová „a n)“ a za slovo „rozhodnutie“ ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore